Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning"

Transkript

1 Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning

2 Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens aktörer liksom samhället i stort, gynnsam ekonomisk utveckling. Denna utveckling omfattar nöjda gäster, entreprenörskap och företagsutveckling, samt ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling. Denna målsättning stöder Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och regionens starka fokus på turism som såväl viktig näringslivsgren som tillväxtmotor i samhällsutvecklingen. Vision Utmaningen för besöksnäringen i Västra Götalandsregionen är formulerad enligt följande: Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion Affärsidé Västsvenska Turistrådet ska med strategisk inriktning och operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar utveckling inom besöksnäringen i Västra Götaland. Mål Ledande inom kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling. En självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt och affärsutveckling samt marknadskommunikation. Ledord Hög attraktionskraft God tillgänglighet Hållbar besöksnäring ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 3

3 Bolag och bolagsledning Västsvenska Turistrådet som bildades 1999 är ett offentligfinansierat aktiebolag utan enskilt vinstintresse. Bolaget ägs av Västra Götalandsregionen. Verksamheten syftar till att driva besöksnärinsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partners och öka konkurrenskraften, främst hos regionens företag. Turistrådet har en politisk styrelse som representerar hela verksamhetsområdet, d.v.s. Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Göteborg. MARKNAD Ledning, administration, ekonomi Analys och utveckling Kommunikation AFFÄRSUTVECKLING Bolaget leds av en verkställande direktör som rapporterar direkt till styrelsen. Bolagets inre verksamhet kan grovt delas in i Affärsutveckling, Marknadsföring och Utvecklingsområden. Stödfunktioner till dessa verksamheter utgörs främst av ett omfattande analys och utvecklingsarbete samt en kommunikationsplattform på internet som ska vara den ledande destinationssajten i Europa. UTVECKLINGSOMRÅDEN 4 5

4 Sverige-Norden-Världen Från och med 2011 kommer turistrådet att tillämpa ett system för sina tjänster som kallas Sverige, Norden, Världen (se separat dokument för utförligare beskrivning). Detta system innebär att företag i Västsverige som vill få hjälp och dra nytta av turistrådets kompetens och tjänster också måste leva upp till vissa krav. Ju mer förmåner man vill åtnjuta ju högre krav ställs det på företaget. Därav de tre nivåerna. Marknadsföringsarbetet kommer därmed att strikt begränsas till de företag som befinner sig på Nordennivå eller högre vid marknadsföringen i de nordiska länderna. Vid marknadsföring utanför Norden är det endast företag på Världennivå som kan bli aktuella. I affärsutvecklingen innebär nivåindelningen att det endast är företag på Världennivå som får möjlighet till hjälp med utveckling av spetsprodukter och individuell rådgivning. Företag på Nordennivå får möjlighet att delta i workshops och vissa utbildningar för att höja sin kunskapsnivå och förhoppningsvis, på sikt, kunna ta steget till att bli Världenföretag. Basen för hela Sverige, Norden, Världen är företagens engagemang i Basetool och deras onlinebokningsbarhet, främst genom bokningssystemet Citybreak. Detta gör att systemet ställer stora krav på utbildningsinsatser i såväl Basetool som Citybreak. 7

5 Affärsutveckling Besöksnäringen är fortfarande en relativt outvecklad verksamhet i Sverige vilket ställer särskilda krav på att produkt- och affärsutveckling och kvalitetssäkring kommer ikapp, eller i varje fall i närheten av, de sedan länge etablerade resmålen vars varumärken är välkända. Inom ramen för Västsvenska Turistrådets affärsutvecklingsverksamhet handlar det om medvetandegörande via ett tålmodigt förankringsarbete som grundar sig på lyhördhet för det lokala kunnandet och turismföretagens vilja och förmåga att satsa på turism. Detta kräver IT-stöd men också mänskliga möten och kunskapspåfyllnad för att utvecklingsprocesserna ska fungera och målen nås. Huvuduppdraget för Västsvenska Turistrådets affärsutveckling är att göra näringen exportmogen och att hjälpa företagen att utveckla produkter utanför högsäsong. Västsvenska Turistrådet koncentrerar sin affärsutveckling till några strategiska huvudområden: Evenemang Mötesindustrin Måltidsturism Maritim Turism Utveckling av spetsprodukter inom främst natur- och kulturturism Arbetet består i kunskapsöverföring till företagen avseende vad som krävs för att de ska kunna leverera en, ur alla perspektiv, hållbar produkt. Arbetet innebär också att medvetandegöra företagen om vilken kunskap de själva behöver förvärva. För att den samverksanskedja som behövs för att leverera en hållbar produkt ska fungera finns Västsvenska Turistrådet med som ett stöd i hela produktutvecklingen. Det grundläggande affärsutvecklingsarbetet fasas successivt över till den affärsutveckling som sker lokalt. 8

6 Utvecklingsområden Utvecklingsområde innebär bland annat projekt, inom ett tematiskt avgränsat område, som Västsvenska Turistrådet driver på eget initiativ eller på uppdrag av extern part, och som inte faller inom affärsutveckling. Hållbar besöksnäring kommer att vara ett mycket viktigt projekt under de närmsta åren. Syftet med Hållbar besöksnäring är att arbeta fram ett nationellt kvalitetssäkringssystem för besöksnäringen. Systemet ska omfatta såväl kvalitet som hållbarhet och kommer att bli det första systemet i världen som omfattar båda dessa aspekter. Arbetet avser alla delar av besöksnäringen. Utvecklingsområden omfattar även de geografiskt avgränsade destinationsutvecklingssatsningar som turistrådet bedriver inom regionens olika delområden. Skaraborg och Bohuslän har särskilt stått i fokus under 2010 och kommer även vara viktiga utvecklingsområden under den kommande perioden. Men även regionens övriga delar kommer att kunna ta del av de insatser som erbjuds. Inom varje geografiskt delområde erbjuds en verktygslåda för framgångsrik destinationsutveckling. Här i ingår bland annat en webbredaktion som arbetar med Basetool och Citybreak som bas samt affärsutvecklare som, med utgångspunkt i Sverige, Norden, Världen arbetar för att utveckla företagen. Detta arbete är starkt kopplat till den nationella strategin för besöksnäringen. När systemet för Hållbar besöksnäring är framtaget kommer det att utgöra en viktig grund för hela utvecklingen inom en destination. Västsvenska Turistrådet: står för samordningen och driver arbetet i området förser besöksnäringen med kunskap och utvecklingsstrategier tillhandhåller verktyg i form av Basetool och Citybreak driver det operativa marknadsföringsarbetet på utlandsmarknaderna driver affärsutveckling inom tematiska spetsområden Lokala offentliga organisationer: utbildar, genom lokala ambassadörer, företagen i Basetool och Citybreak bedriver lokal affärsutveckling utifrån ett marknadsperspektiv Besöksnäringen: sköter värdskapet på plats, med hjälp av de verktyg som Västsvenska Turistrådet tillhandahåller tar ansvar för det egna företagets marknadsföring på den inhemska marknaden deltar aktivt i marknadsföringskampanjer på utlandsmarknader arbetar för att utvecklas inom Sverige, Norden, Världen Centralt i arbetet på destinationsnivå är gränsdragningen mellan Västsvenska Turistrådets insats, de lokala offentliga organisationernas insats och näringslivets insats. Västsvenska Turistrådet kommer att verka för att följande arbetsfördelning ska fungera: 10 11

7 Marknadsföring Det viktigaste verktyget för Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete är sajten som omfattar övergripande turistinformation, information om enskilda turismföretag samt möjligheter att boka produkter online. Det är via denna sajt som marknadsföringen på den inhemska marknaden bedrivs. Exportmarknaden utgör det huvudsakliga uppdraget inom Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete. Det krävs en sammanhållande, central aktör för att nå ut på de utländska marknaderna. Det är inte ett uppdrag som kan utföras av lokala organisationer eller enskilda företag. För att bli synliga på de utländska marknaderna, där kännedomen och Sverige ofta är mycket låg, krävs kraftfulla satsningar och en kontinuerlig närvaro. Vid valet av vilka marknader som ska prioriteras är tillgängligheten en avgörande faktor. Goda transportförbindelser är en förutsättning för att kunna arbeta upp volymer från utomnordiska länder. En viktig motor i utlandsmarknadsföringen är Bohuskusten. Den bohuslänska skärgården är världsunik och har potential att locka långväga besökare om den förpackas på rätt sätt. På så sätt utgör den en dörröppnare för resten av regionen. Genom att området blir känt utomlands och fler och fler besökare hittar hit kommer hela besöksnäringen i Västsverige att vinna på det. Nyckeln till ett framgångsrikt marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna ligger i att jobba med reseledet, transportörer och media. Det är via dessa kanaler man på ett kostnadseffektivt sätt har möjlighet att nå ut till slutkonsumenten. Att agera på marknaden ger kunskapspåfyllnad tillbaka till regionen. Det är genom responsen från de arrangörer och journalister som besöker regionen som det tydliggörs vilka krav en viss marknad ställer och vilken utveckling som behövs för att företagen ska kunna leva upp till dessa krav. Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete på utlandsmarknaderna bedrivs i nära samarbete med Visit Sweden. De målgrupper som prioriteras inom Västsvenska Turistrådets marknadsföringsarbete är: WHOPS (Wealthy healty older people) Äldre personer som har tid, ekonomi och intresse av att resa DINKS (Double income no kids) Par utan barn som har stark ekonomi och ser resandet som en del av sin livsstil Active Family - Familjer som är intresserade av att umgås och genomföra aktiviteter under sin resa 12 13

8 Analys och utveckling Västsvenska Turistrådet strategiska roll omfattar ett nära samarbete med främst den akademiska världen, vars forskning bidrar till att bilda den kunskapsbas som krävs för att fatta rätt strategiska beslut. Turistrådet ska med stöd av detta ligga i frontlinjen vad gäller turismutveckling globalt och även besitta förmågan att omsätta denna kunskap och erfarenhet till den västsvenska turismens lokala behov. Eftersom turismen är starkt beroende av tillgången på samfärdsmedel, vägar, boendeanläggningar, attraktiva stadsmiljöer liksom natur och kulturmiljöer samarbetar turistrådet också tvärvetenskapligt och branschöverskridande i frågor som berör samhällsutvecklingen i stort. Kommunikation Basetool utgör det främsta verktyget för Västsvenska Turistrådets kommunikation. Turismföretagen i regionen har i Basetool ett effektivt verktyg för marknadskommunikation. Genom produktbladen beskrivs såväl företag som produkter. Se Basetool omfattar även ett intranät för kommunikation mellan Västsvenska Turistrådet och besöksnäringens olika aktörer i området. Till Basetool finns bokningssystemet Citybreak kopplat, vilket underlättar för företagen att sälja sina produkter on-line. Västsvenska Turistrådet kommer fortsättningsvis att även använda sig av kanaler för social media för att bedriva marknadsföring via Internet. 15

9 Västsvenska Turistrådet nr

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer