TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag"

Transkript

1 TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby

2 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal om att man under kommande sommar skulle satsa på att ge jobb till 70 Vårbyungdomar i ett gemensamt projekt; Tillsammans för Vårby. Uppdraget var att göra området trevligare, tryggare och finare att leva och bo i. Den här rapporten berättar om resan Tillsammans för Vårby har tagit under sin första sommar TILLSAMMANS FÖR 2

3 INNEHÅLL Bakgrund 4 Organisation 5 Förarbete 6 Genomförande 8 Pedagogik/metod 12 Samarbeten 14 Resultat 16 Press och media 19 Slutsatser och framtid 21 3

4 Bakgrund I projektdirektivet som ligger till grund för beslutet att satsa på Tillsammans för Vårby och har varit uppdragsbeskrivningen till projektledarna står det att: Vårby är ett bostadsområde i Huddinge kommun som under senare år har präglats av hög arbetslöshet, låg status och en stor in- och utflyttning. Vårby har enligt den senaste trygghetsundersökningen större problem med trygghet än andra bostadsområden i kommunen [...] man är i högre grad än i andra områden otrygg sent på kvällen. Det finns också en rädsla för att bli överfallen eller misshandlad och boende avstår i större utsträckning än boende i övriga Huddinge från att åka buss eller tåg. Man beskriver även en situation för de ca 1000 ungdomar och unga vuxna med högst arbetslöshet i kommunen och att endast 53,2% lämnar Vårbyskolan med Gymnasiebehörighet. Det här är några av de saker man i ett långsiktigt perspektiv hoppades på att förbättra genom Tillsammans för Vårby. Men hur ska det gå till? Grundtanken är att satsa på ungdomarna i området, att de får bli områdets sociala kit och skapa nya förutsättningar för ett tryggare och finare Vårby som de själva skulle vilja bo kvar i. Genom att ge ungdomarna jobb och ansvar för områdets utemiljö ökar deras självförtroende, deras ägandeskap i området samtidigt som man klär på dem inför ett framtida arbetsliv. Man ger även de ungdomar som riskerar att hamna snett senare i livet en meningsfull sysselsättning och ett alternativ till kriminalitet för att försörja sig. Förväntade positiva bi-effekter är att vandalism och förstörelse minskar då ungdomarna (och deras kompisar) inte förstör det de själva städat och renoverat samt att bilden av området utåt påverkas positivt. Vårby klumpas ofta ihop med andra förortsområden i media och rapporteringen är oftast av det negativa slaget. Med Tillsammans för Vårby vill man visa upp alla bra och fina saker med Vårby även för omvärlden. Man ska känna stolthet över att bo i Vårby. 4

5 Organisation Beställare/ägare Beställare av projektet är en koalition av Huddinge kommun och de tre fastighetsbolagen i området; Fastighets AB Balder, Huge Fastigheter och Graflunds. Fastighets AB Balder är projektägare vilket innebär att man samordnat de ekonomiska resurserna och anställt gruppledare och ett antal sommarjobbare. Projektledare För idé, förarbete och genomförande har externa projektledare anlitats genom AD Tillsammans AB. De har haft huvudansvar för budget, allt förarbete och genomförande av projektet inklusive samordningen av styrgruppen (representanter från respektive beställare) och rekrytering av ungdomar. Gruppledare Varje grupp hade en gruppledare som var ledere för arbetet med uppgift att hålla koll så alla mådde bra i gruppen, fylla i tidrapporter och rapportera till projektledarna. Gruppledarna arbetade i två treveckorsperioder vilket gav dem en möjlighet att tjäna mer pengar samtidigt som de fick en chans att starta om med en ny grupp och testa sina lärdomar och göra på andra sätt med den nya gruppen. Sommarjobbare Sommarjobbarna jobbade ca 20 stycken samtidigt under treveckorsperioder i grupper om 4-5 personer. De utgör basen för allt arbete som utförs. Beställare Huddinge kommun Ägare Projektledare Gruppledare Sommarjobbare Fastighets AB Balder Huge Fastigheter Fastighets AB Balder AD Tillsammans AB Graflunds Samarbetspartners Svenska Kyrkan Huddinge Basket ABF Brandförsvaret Hyresgästföreningen 5

6 Förarbete Förarbetet inleddes i februari 2013 med att etablera samarbetet projektägarna emellan. I detta arbete låg fokus framför allt på att hitta bra former för samverkan under sommaren samt att jobba fram relevanta arbetsuppgifter för ungdomarna. En styrgrupp skapades med representanter från respektive beställare av projektet (Huddinge kommun, Huge Fastigheter, Fastighets AB Balder och Graflunds). Denna grupp fattade strategiska och ekonomiska beslut rörande projektet. Även en projektgrupp sattes samman med representanter från området, kommunen och fastighetsbolagen. Projektgruppen fattade beslut om operativa och praktiska frågor kring genomförandet. Arbetsuppgifter Graflunds, Huge Fastigheter och Huddinge kommun lämnade in listor på önskade uppdrag. Balders personal i området deltog i en kort lunchworkshop under ledning av projektledarna för att samla in idéer från dem om vad de tyckte att ungdomarna skulle jobba med under sommaren. Dessa arbetsuppgifter sammanställdes i ett övergripande schema som under sommaren fungerade som en utgångspunkt för vilka arbetsuppgifter som skulle utföras och när. Rekrytering Rekryteringsarbetet påbörjades i mars då projektledarna besökte Vårbyskolan och berättade om projektet för alla elever i årskurs 9. Även sommarjobbsmässan på Huddinge gymnasium besöktes för att nå gymnasieungdomar. Förutom de intresserade ungdomarna från Vårby var det också många ungdomar från övriga kommunen som blev intresserade och ville söka jobbet i Tillsammans för Vårby för att de tyckte att det lät som ett kul och givande jobb. Informationen om projektet och möjligheten att söka sommarjobb spreds muntligt och via flyers i området med hjälp av de som har kontakt med ungdomar som tex det Vårby Ungdom och det mobila teamet från kommunen. Fastighetsbolagen har tidigare anställt sommarjobbande ungdomar enskilt och när man fick förfrågan inför 2013 hänvisade man det engagemanget till Tillsammans för Vårby. Sommarjobbare Ungdomarna sökte sina platser via Huddinge kommuns digitala ansökningsformulär. I formuläret ingick förutom obligatoriska frågor (namn, adress, personnr, mm.), ett antal frågor om Vårby. Tex om vad de som söker jobbet vill förändra i området. Redan i ansökningsförfarandet fanns ett fokus på Vårby och ett upplägg som gjorde att ungdomarna skulle börja tänka kring vad jobbet skulle innebära och det övergripande syftet med projektet. Inkomna ansökningar hanterades därefter av ansvarig för Huddinge kommuns feriepraktik. 60 platser fanns till förfogande för projektet, med ansökningskriterier enligt nedan. Den sökande ska: Vara född 96 eller 97. Vara bosatt i Vårby alternativt gå i skolan i Vårby. Inte ha jobbat via Huddinge kommuns feriepraktik tidigare. Vara folkbokförd i Huddinge kommun. Över 100 ungdomar sökte sommarjobb i Tillsammans för Vårby, 47 av dem beviljades en plats enligt ovanstående kriterier. 13 platser stod alltså tomma trots intresserade ungdomar, dessa ofyllda platser flyttades från projektet och gick över till andra platser inom ramen för kommunens feriepraktik. Att det fanns intresserade ungdomar och tomma platser som inte gick att fylla skapade 6

7 en frustration hos projektledarna och styrgruppen. Efter flera försök utan framgång att hitta en lösning att få in fler ungdomar i projektet via feriepraktiken fann man en annan lösning. Ytterligare 13 ungdomar med anknytning till Vårby anställdes av Fastighets AB Balder med medel från Huddinge kommun. Alla sommarjobbande ungdomar arbetade för samma lön och under samma förutsättningar oavsett om de anställdes som en del av feriepraktiken eller av Fastighets AB Balder bortsett från att utbetal-ning av lön skiljde sig åt. Gruppledare Rekryteringen av gruppledare sköttes av projektledarna och anställdes av Fastighets AB Balder med projektets medel. Ansökningarna gjordes via digitala formulär. Även gruppledarna fick ge sin syn på Vårby, hur de uppfattade nuläget och deras önskade bild av området. De fick även dela sin syn på ledarskap, reflektera över sin egen förmåga att leda en grupp och motivera varför just de skulle anställas som gruppledare. Den pedagogiska vinningen i den typen av ansökning är att alla som sökt jobbet fått med sig erfarenhet om hur man ska motivera och formulera sig när man söker ett jobb. Det fanns nio tjänster som gruppledare och dessa söktes av 21 ungdomar i åldrarna år. Samtliga sökande kallades till en uttagningskväll på Arena 143 i Vårby gård. De fick chansen att berätta mer om sig själv under en kort intervju med en av projektledarna. Därefter genomfördes en gruppövning för att se de sökandes förmåga att samarbeta i grupp. Vårby ungdom visade ett stort stöd och fyllde en bra funktion för de ungdomar som ville söka jobb då de fick hjälp av personal där och från mobila teamet att fylla i ansökningarna och vissa fick träna på att bli intervjuade. Projektledarna tog utifrån uttagningen ut ett förslag på ungdomar att anställa, dessa stämdes av med Evy Wallin, chef för Vårby ungdom, Mobin Ansari, fältare från mobila teamet och Thomas Oredsson, Fastighets AB Balder. Förslaget fick fullt stöd, av de 9 som erbjöds gruppledarjobbet var det 2 stycken som hade fått andra jobb och tackade nej. Ytterligare två ungdomar fick frågan och tackade ja, könsfördelningen blev slutligen fyra tjejer och fem killar. En av gruppledarna fick ett uppdrag att även vara projektledarassistent och deltog i förarbetet i större utsträckning än övriga gruppledare. Gruppledarutbildning Samtliga gruppledare genomgick en utbildning för att de skulle vara väl rustade inför sitt uppdrag. I ubildningen ingick bl. a. ledarskap, konflikthantering, teambuildning, problemlösning, HLR och första hjälpen. I samband med utbildningen arbetade också gruppledarna med förberedande arbete inför sommaren, bl. a. att sätta upp förhållningsregler och att ge input kring arbetsuppgifter. De fick även ansvara för att planera och genomföra en informationsträff för alla sommarjobbare i slutet av maj. Detta för att de skulle få börja samarbeta med varandra och tidigt känna ett ägandeskap i projektet och dess syfte för att kunna förmedla det till sina kommande sommarjobbare. Utbildningen genomfördes under en helg och två kvällar under våren. Förutom själva utbildningsdelen lades en del vikt åt teambuilding och att skapa en bra grupp som kunde arbeta tillsammans. 7

8 Genomförande Första dagen på Tillsammans för Vårby Så kom dagen då allt började på riktigt. Förberedelsefasen gick äntligen över till genomförandefas i projektet. Den 16 juni 2013 kl infann vi oss tillsammans med 20 st sommarjobbare och 5 gruppledare på Nygårdsvägen 30 i Vårby gård. Vi inledde dagen med att prata om vad det innebär att ha ett jobb, vad som förväntas av dem under kommande tre veckor och det övergripande syftet med vårt kommande gemensamma uppdrag; att göra Vårby bättre. Därefter delades alla in i sina kommande arbetsgrupper och gruppledarna tog vid med praktiska saker som att dela ut t-shirts och kepsar, men också med samtal och övningar för att varje grupp skulle lära känna varandra. Alla sommarjobbare skrev också på kontrakt att de skulle följa uppsatta regler för att arbeta i Tillsammans för Vårby. Dessutom skapade varje grupp ett eget gruppnamn. Dagen fortsatte med en promenad runt Vårby för att tillsammans titta på vilka saker vi skulle jobba med i området. Vandringen avslutades vid containern där alla verktyg förvarades för en genomgång av hur och till vad dessa skulle användas. Efter lunch satte alla grupper igång med sina respektive arbetuppgifter. Första dagen på Tillsammans för Vårby var igång, vi kunde inte annat än vara stolta och glada att den dagen äntligen kommit och att vi nu påbörjade vårt arbete som skulle ge synliga avtryck i området. Anna Engström & Daniel Eidhagen Projektledare Tillsammans för Vårby 8

9 PERIOD 1 Det fanns väldigt mycket energi hos alla som jobbade under första veckan. Alla var ivriga att sätta igång och jobbade hårt med varje uppgift. Projektledarna fokuserade på problemlösning och att serva grupperna så att de kunde utföra sina uppgifter. Under andra veckan blev det tydligt att energin och ambitionen sjönk i gruppen. När sommarjobbarna kom tillbaka efter helgen och de insåg att det var samma typer av arbetsuppgifter och likadant upplägg som veckan innan kan man säga att luften gick ur lite grann. Nyhetens behag hade lagt sig och det var bara en ny dag på jobbet, men det här är en viktig del av lärandet. Projektet är inte till för att serva sommarjobbarna med roliga aktiviteter som de får betalt för. Det är ett jobb och då kommer det att finnas perioder som känns tråkiga. Projektledarna hade självklart inte planerat att det skulle bli tråkigt den andra veckan på perioden, men det var tydligt under alla tre perioder att det var då energinivån sjönk i hela gruppen. Lärdomar från Period 1: 30 minuters lunch är för kort och bör förlängas till 45 minuter. Gruppindelningen behöver vara ordentligt genomarbetad och gruppledarna måste få hjälp att reflektera över om det är en bra grupp för dem att ha. Gruppledarna behöver få större översikt över sina kommande arbetsuppgifter och ta ansvar för att planera för dem. T.ex som att ta med sig alla verktyg och material de behöver direkt på morgonen. Ovanstående lärdomar var av den karaktär att förändringar kunde implementerades redan kommande period. Första perioden var mycket av en läroperiod eftersom ingen i området (varken ungdomarna eller fastighetsbolagen) tidigare arbetat med ett liknande projekt och upplägg. Speciellt tydligt blev det efter avslutningen av perioden då samtliga gruppledare reflekterade över hur de skulle agera och vad de skulle göra annorlunda kommande period när de skulle få en ny grupp att leda. Även gruppindelningen inför andra perioden var mer genomarbetad utifrån lärdomen att det blir påfrestande för gruppledarna (och projektledarna) när sammansättningen av personer i gruppen inte är balanserad. 9

10 PERIOD 2 Andra perioden startades upp på samma sätt som den första, nya projekt påbörjades och största fokus under dessa tre veckor var att röja sly, framför allt i en etapp av ravinen som löper genom området. Under denna period påverkades projektet något av att fastighetsbolagen hade färre representanter på plats i området. Detta var helt naturligt med tanke på att det var semestertider. Det fanns mindre utrymme för att lösa problem som uppstod, avstämningar etc vilket gjorde att andra periodens arbetsuppgifter fokuserade mycket på slyröjning eftersom representanter från Huddinge kommun fanns tillgängliga i området och jobbade med just detta under den perioden. Under denna period var startsträckan kortare framför allt eftersom gruppledarna hade erfarenhet och kunskaper om arbetet från föregående period och var mer varma i kläderna och trygga i sin roll som gruppledare. Lärdomar från Period 2: Tydligare avstämningar inför semestertider så att inte vissa projekt behöver sparas till sista perioden. Viktigt att stötta extra den sista veckan då gruppledarna jobbat 5 veckor och börjar bli trötta. PERIOD 3 Under tredje perioden fanns det möjlighet att ytterligare höja ribban för projektet och gruppledarnas utveckling. Nästan samtliga hade jobbat en period tidigare och fått med sig lärdomar om vad som fungerade bra och mindre bra i arbetet med sina grupper. Gruppledarna hade även mer kunskap kring arbetsuppgifterna och hur de skulle utföras. Under denna period fick de ta större ansvar för genomförande och planering av arbetsuppgifter och projektledarna behövde inte vara lika operativa och serva gruppledarna för att det dagliga arbetet skulle fungera. Sista veckan av projektet fokuserade på att avsluta alla projekt som åtagits och påbörjats under hela sommaren. Målet i planering av arbetsuppgifter för grupperna har varit att alla grupper ska få genomföra någon uppgift av projektkaraktär som är bestående och syns i området, tex skapa en beachvolleybollplan, en grillplats, eller bygga odlingslådor. Tanken är att med de projekten öka sin kunskap i en specifik arbetsuppgift och att gruppen kan känna stolthet över deras plats. Jag kunde - Jag kan! 10

11 Lokal och andra praktikaliteter Streetbasket och avslutning Fastighets AB Balder har under sommaren ställt upp med en tom lokal på Nygårdsvägen 30 som fick fungera som samlingslokal, personalmatsal, omklädningsrum och förvaring. I ersättning fick projektet städa och ta hand om lokalen vilket får anses vara billig hyra. Lokalen inreddes med matbord och sittplatser, ett skrivbord och en soffgrupp, två omklädningsrum och ett förråd för arbetskläder. Den utrustades med kaffebryggare, vattenkokare och microvågsugnar. Förutom att ge sommarjobbarna någonstans att äta lunch och byta om så var syftet att skapa en arbetsplats med allt vad det innebär. Man måste diska efter sig själv och grupperna fick turas om med städning och fylla på förbrukningsvaror. Under sommaren var det alltid några ungdomar som åt lunch i lokalen. Samtliga perioder avslutades med basketturnering under ledning av Huddinge Basket. Förutom basket tändes också grillarna och gemensam lunch serverades. Huddinge kommun gav projektet tillgång till en container i området för förvaring av alla verktyg, skottkärror och sopvagnar under sommaren vilket förenklade arbetet. Avslutningen fungerade som en positivt laddad aktivitet och knöt i hop säcken för de tre veckor som utgjort perioden. Ungdomarna deltog med sina grupper som lag. Även fastighetsbolagen deltog med lag samt Brandförsvaret vilket var väldigt uppskattat hos ungdomarna. Till samtliga avslutningar bjöds samverkansparter in att komma och delta eller vara publik. Till den sista avslutningen gick en bredare inbjudan ut samt affischer i området vilket resulterade i stor uppslutning och en mycket uppskattad avslutning. Då deltog även flera av kommunens politiker i ett lag i turneringen. 11

12 Pedagogik / metod För många av sommarjobbarna var Tillsammans för Vårby deras första jobb och kontakt med en arbetsplats. Ett stort arbete lades ned på att skapa bra förutsättningar för sommarjobbarna att lära sig vad det innebär att ha ett arbete och hur man beter sig på en arbetsplats. Första arbetsdagen signerade alla som skulle arbeta ett kontrakt med de regler som gäller på arbetsplatsen. Regler som att man måste komma i tid, ha på sig arbetskläder, visa sina arbetskamrater respekt och inte svära på jobbet. Reglerna gicks igenom tillsammans, gav exempel på överträdelser och pratade om konsekvenser av att bryta mot dem. En överträdelse ledde till en muntlig varning, därefter en skriftlig varning och vid upprepade förseelser fanns risken att bli uppsagd. Skapa en kultur För att Tillsammans för Vårby ska fungera som en arbetsplats är det viktigt att arbeta aktivt med den kultur man vill ha. Som att poängtera att det är frivilligt att arbeta i Tillsammans för Vårby, att man aktivt väljer att vara här men att man då måste hålla sig till reglerna. Man kan när som helst gå hem om man inte tycker att det passar men då får man inte betalt och har inte sitt jobb kvar. Att skapa tydliga linjer för vad som är rätt och fel är lika viktigt; att komma en minut över är att komma försent, även om det bara är en minut. Man får betalt för den tiden man arbetar, kommer man sent blir det avdrag, samma sak om man går till tandläkaren även om man har med sig en lapp hemifrån. Tydlig verkan och effekt. Under sommaren märktes en mentalitet och inställning till jobb som vi kan ana kommer från den sysselsättning ungdomarna har när de inte jobbar eller är lediga, dvs. skolan. Eftersom skolan är obligatorisk kan de mer eller mindre bete sig som de vill där utan större risk för direkt konsekvens. Om man inte sköter sig får man inte bra betyg, en konsekvens som visar sig först senare i livet och är mer abstrakt än att man inte får betalt och kan köpa nya skor två veckor senare. En sak som vi har jobbat aktivt med är att de saker vi gör har en anledning och att det vi gör ska göras ordentligt för att skapa ett bra resultat. Att vi inte gör saker bara för att kunna säga att vi gjort det, utan att våra uppdragsgivare förväntar sig att vi utfört det vi ska och med ett gott resultat. En andra chans Parallellt med att ha tydliga linjer för rätt och fel och ha tydliga konsekvenser vid regelbrott måste man arbeta efter att alla förtjänar en andra chans. Vi har alltid att utgått från vad som är bäst för individen. Är det att skicka hem dem om de kommer försent ett par gånger eller är det att ge dem en chans till och ta ett snack om vikten av att komma i tid? Vilket kommer leda till att den här personen får bättre förutsättningar för att klara sig i arbetslivet? En ständig balansakt för gruppledarna och projektledarna. Vi har valt att hellre fria än fälla och sett resultat av att ge individer en extra chans eftersom de växer av att man tror på dem. Gett dem ett förtroende att visa att de kan göra bättre i från sig. Arbeta i grupp Arbetet i grupper är viktigt för den sociala funktionen i projektet. Ett av projektets syften är att de boende i området ska komma närmare varandra, ungdomarna är en viktig del i det arbetet. De spenderar sex timmar om 12

13 dagen i tre veckor med samma fem personer. De lär sig att kommunicera med varandra, lösa konflikter och att umgås på arbetet. Gruppledaren får praktisk erfarenhet i hur man får en grupp att fungera bra ihop och hur jobbigt det kan vara att vara ansvarig för att lösa dispyter och konflikter. En av de vanligaste svaren från utvärdering på frågan Vad var det bästa med att jobba i Tillsammans för Vårby? är människorna jag jobbade med och att få nya vänner. Yrkeskompetens Som en del av arbetet har projektet haft möjlighet att låna in yrkeskunnig personal från Fastighets AB Balder, Huge Fastigheter och Huddinge kommun som har visat ungdomarna hur de skall utföra vissa arbeten. Framförallt har det gällt trädgårdsarbete, målning och snickeriarbeten som ungdomarna utfört där de fått en genomgång av t.ex. hur man rengör inför målning, hur man maskerar, tar hand om penslar och undviker spill. Det här har två effekter; dels lär ungdomarna känna personalen som jobbar i området och dels får de lite yrkeskunskap. Den introduktionen gör att de kan jobba effektivare och göra ett bättre jobb men det kan också vara det avgörande för att arbetsuppgiften ska bli rolig och stimulerande istället för svår och tråkig. Insikten i vad dessa yrken innebär kan ockå påverka ett framtida karriärsval. Jag kunde - Jag kan! En av grundidéerna i planeringen av arbetsuppgifterna var att alla skulle avsluta de arbetsuppgifter de påbörjat. Syftet är att de ska lära sig att det är ens eget ansvar att se till att något blir utfört, ingen annan ska behöva göra klart efter dig. Det andra är att man inte ska ge upp bara för att något är svårt eller tar lång tid. Man lär sig att överbrygga hindren och kan känna sig stolt när det klart och vara nöjd med vetskapen om att JAG gjorde det där, även om det stundtals var svårt. Jobb är jobbigt, men inte alltid Grupperna har fått större projekt att ta ansvar för och de har fått slutföra det de har påbörjat, ytterligare ett fokus i planeringen av arbetsuppgifter har varit att skapa variation. Dels för att de ska få erfarenhet av att göra olika saker men även för att de ska få uppleva att vissa saker är roligare (och tråkigare) än andra. Att plocka skräp tycker många är en riktigt trist uppgift innan de börjar sitt arbete men efter ett par dagars hårt jobb med slyröjning uppskattar man att gå runt i området, lyssna på musik och plocka skräp. Man lär sig att alla jobb är viktiga och bidrar till helheten som är Vårby. En arbetsgrupp får handledning av Balders snickare i byggandet av odlingslådor. En arbetsgrupp jobbar tillsammans med Huges personal. 13

14 Samarbeten Under sommaren har det varit en strävan från Tillsammans för Vårby att interagera med övriga aktörer i området för att skapa en sammanhållning och en gemensam riktning för området. Genom att arbeta tillsammans kan man skapa nyttiga synergieffekter. Innan sommaren bjöds nyckelpersoner i området in till ett frukostmöte. Syftet med mötet var att informera om projektet och att bjuda in dem att engagera sig på ett sätt som kändes relevant för just dem och deras verksamhet. Utifrån mötet etablerades flera samarbeten inför sommaren, bland annat med Södertörns Brandförsvarsförbund, ABF och Svenska Kyrkan. Södertörns Brandförsvarsförbund visade tidigt ett engagemang i projektet. Under varje period höll de en halvdags utbildning för alla som jobbade. Utbildningen innebär att 70 ungdomar i området fick en djupare förståelse för Brandförsvarets arbete och brandförebyggande kunskaper och har dessutom tränat på att släcka eld med brandsläckare och brandfilt på brinnande docka. Från brandförsvarets sida ville man förutom att utbilda och skapa förutsättningar för bättre brandförebyggande arbete bland de boende i området också uppmuntra de som är intresserade att överväga ett yrke som brandman. Brandmännen deltog också i samtliga tre basketturneringar vid varje periods avslutning under sommaren. Detta var mycket uppskattat och skapade en god relation mellan ungdomarna och brandmännen. I längden så skapar det här förhoppningsvis en stark relation mellan områdets unga och brandförsvaret och att man tar hand om Vårby tillsammans. 14

15 Svenska kyrkan i Vårby gård fick hjälp en dag per period av en arbetsgrupp som jobbade i deras tjänst att t.ex. renovera bänkar, lägga plattor och måla. Kyrkan bjöd också på lunch för de grupper som jobbade där. Eva Helgesson som är diakon i Sankt Mikaels församling har uttryckt sig mycket positiv till samarbetet. De ungdomar som arbetat där upplevde det också som en givande och trevlig dag. ABF har under sommaren arrangerat Musik på stranden. Vi fick frågan om vi kunde låna ut några ungdomar för att jobba med dem. Vid två tillfällen erbjöds 3 ungdomar att byta sitt förmiddagspass med oss mot att jobba tillsammans med ABF nere vid Vårbystranden med uppgiften att prata med ungdomar och sprida god stämning samt hjälpa till med det praktiska i arrangemanget. sommaren har de bjudit de arbetande ungdomarna på tårta och varit med på basketturneringarna och ställt upp med tillgång till deras lokaler och hjälpt till att försett avslutningarna med el och soptunnor. Närpolisen i Vårby har kontaktats flera gånger om att skapa någon form av samarbete utan att det har blivit av. Det upplevs som olyckligt från projektorganisationens sida då att skapa en bra relationmellan polisen och områdets unga vore ovärderligt för Vårbys utveckling, speciellt ur en trygghetsaspekt. Tillsammans för Vårby hade varit en bra plattform att utgå ifrån. Huddinge Basket uttryckte innan sommaren en vilja att etablera fler aktiviteter i Vårby för ungdomar varför det var intressant för dem att samarbeta med projektet för att nå ut i området och träffa ungdomar. Sedan tidigare fanns en tanke att involvera friskvård i Tillsammans för Vårby vilket gjorde ett samarbete naturligt och med vinning för båda parter. Varje period avslutades med en Street basketturnering på basketplanen på Krongårdsvägen, dessa under ledning av Matin Haso från Huddinge Basket som satte samman spelschema, berättade om regler och dömde matcherna. Dessutom fick han chansen att berätta om deras planer i Vårby för ungdomarna. Hyresgästföreningarna fanns med redan på det första frukostmöte och har följt vårt arbete under sommaren. De har uttryckt sig som mycket nöjda och att projektet är väldigt lyckat. Bara plus uttryckte sig en av representanterna när hen tillfrågades. Under 15

16 Resultat Det finns två typer av resultat, hårda och mjuka som kommer ur Tillsammans för Vårby, vilka kommer att visa sig både på kort och lång sikt. Hårda resultat De hårda resultaten som man ser först är det faktiskt utförda arbetet som gjorts i området. Ungdomarna har bland annat målat bänkar, lagat staket, snickrat och städat. Det är saker som man nu, enkelt kan peka på är ett resultat av genomförandet av Tillsammans för Vårby På längre sikt finns det också förhoppningar om att konkreta hårda resultat i området som till exempel att vanadlism och förstörelse minskar. Det kommer att vara svårare att ge den typen av resultat en direkt koppling endast till Tillsammans för Vårby men det bör efter ett par år gå att se om man har gjort ett trendbrott i statistiken över anmälda brott och kostnader för klottersanering och liknande. Genomförda uppdrag Alla perioder: Städat stranden på måndagar Rensat ogräs Plockat skräp Jobbat tillsammans med Huges personal (2 grupper, 1 dag/vecka i Vårby gård och Vårby Haga) Hjälpt Svenska kyrkan med praktiska arbetsuppgifter (1 grupp, 1 dag/period) Hjälpt ABF med Musik på stranden (2 tillfällen, 3 personer/gång) Anordnat basketturnering och grillunch på avslutningsdagen Genomgått brandskyddsutbildning hos Södertörns Brandförsvar Projekt under period 1: Byggt 8 st odlingslådor till en av Graflunds gårdar på Bäckgårdsvägen Murat en grill vid basketplanen på Krongårdsvägen Målat ett förråd vid parkeringen på Bäckgårdsvägen Målat källare Nygårdsvägen 30 Målat fläkttrummor på Bäckgårdsvägen Planterat blommor i centrum Anlagt en beachvolleybollplan vid Vårbystranden Målat staketet runt kolonilotterna Målat parkbänkar och bord på Nygårdsvägen och Krongårdsvägen Röjt sly i backen vid tunnelbanan Röjt och fått fram BMX-banan Målat förskola på Krongårdsvägen 16

17 Mjuka resultat Den riktigt intressanta utvecklingen står att finna i de mjuka resultaten som projektet ger. På kort sikt får man gå på individnivå och prata om hur varje person som har arbetat under sommaren har växt med uppgiften, sitt ansvar och i arbetet med andra. Projektledarna har kunnat se hur det har skett en tydlig utveckling för nästa alla som varit med i arbetet under sommaren. Alla har fått en ny upplevelse och det är många som uttrycker hur nöjda de är med jobbet och att de gärna skulle jobba igen nästa år. Även ungdomar som projektledarna har mött i området efter sommaren har på olika sätt uttryckt glädje över Tillsammans för Vårby som att man kommer och visar upp sin helt nya uppsättning kläder som man köpt för sin första lön, att man stannar och pratar om ett sommarminne eller ber om mer jobb. På längre sikt så kommer man kunna se resultet i form av minskad ungdomsarbetslöshet i området och förhoppningsvis komma ner på samma nivå som i övriga kommunen. Redan nu har flera av sommarjobbarna bett projektledarna att vara referenser när de söker andra jobb. Något som kan vara avgörande för att man får ett jobb eller inte. Man kommer även kunna mäta resultatet av den upplevda tryggheten i området genom Huddinge kommuns medborgarundersökning. Det kommer sannolikt inte endast att vara Tillsammans för Vårbys förtjänst om det sker en förbättring i området. Det finns många andra goda krafter i området som samverkar för en positiv förändring och projektet är en viktig del i den samverkan. Både genom att fastighetsbolagen samverkat kring denna satsning, men också genom att 70 ungdomar från området jobbat hårt för ett bättre område. Det är synergieffekterna som skapas när man jobbar alla tillsammans för ett område som gör lyftet. Projekt under period 2: Röjt sly vid ångbåtsbryggan för bättre utsikt över vattnet Målat bänkar och staket vid Myrstugan Klippt ned buskar vid Vårbackaskolan Målat om samtliga lekställningar på Vårby allé Målat ett förråd vid parkeringen på Bäckgårdsvägen Målat bänkar och staket vid Vårby IP Byggt och målat odlingslådor och bänkar till Vårby allé Målat staket på Vårby allé Röjt sly runt fotbollsplanen vid Vårbackaskolan Målat staket vid container Gjort i ordning trädgårdsyta utanför simhallen Rensat ogräs på Vårbyskolans gård Målat fotbollsmål Röjt sly runt tennisplanerna Röjt sly längs gång- och cykelbana vid Vårby IP Målat om dörrar till soprum Vårby allé Projekt under period 3: Röjt sly i en etapp av ravinen Skapat en grillplats på Vårby allé (byggt och målat odlingslådor, bänkar, rensat ogräs, mm) Målat samtliga garagedörrar Graflunds/ Bäckgårdsvägen Skapat ett konstverk på container som innehåller kanoter på Vårbystranden. Byggt 13 st spaljéer till en gård på Bäckgårdsvägen Målat fönsterbläck på Nygårdsvägen och Krongårdsvägen Målat källare adress? Byggt och målat odlingslådor till Grindstuskolan Byggt ihop möbler till förskola på Vårby allé 17

18 Före- och efterbilder, ett urval 18

19 Press och media TV SVT s regionala nyhetsprogram ABC besökte projektet och gjorde ett inslag som sändes vid samtliga morgonnyheter i Gomorron Sverige samt i sina kvällssändningar, sammanlagt vid 7 tillfällen den 2 augusti. I inslaget intervjuades en av Projektledarna, Daniel Eidhagen, en av gruppledarna, Jessika Kaikai och en sommarjobbare, Edmond Umerowski. Inslaget gav en positiv bild av projektet och nådde enligt ABC ca tittare. Se klippet på: Facebook Under sommaren har projektledarna och några av gruppledarna arbetat aktivt med att uppdatera Tillsammans för Vårbys Facebooksida. Under sommaren har över 150 personer, de flesta med anknytning till Vårby följt vårt arbete via Facebook. Vi har upplevt ett stort engagemang, de flesta bilder har fått många gilla-markeringar och positiva kommentarer om att vi gör ett bra jobb i området. Facebook har varit ett bra verktyg för att visa upp vad vi gör och att interagera med boende i området som har visat att det vi gör uppskattas. Press Södra sidan rapporterade om projektet innan och under sommaren, med två positiva reportage. Upplaga: ex. Huges tidning Värden som går ut till alla deras hyresgäster har gjort två reportage om projektet. Upplaga: ex Tidningen Vision som ges ut av fackförbundet Vision gjorde ett stort reportage som sträckte sig över två uppslag om projektet. Upplaga: ex 19

20 20

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag!

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Mitt sommarprojek t av: Rebecca Andersson Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Ni kids mellan 5 och 13 år är välkommna

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Några tankar kring ditt jobb!

Några tankar kring ditt jobb! Några tankar kring ditt jobb! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor. Städ yrket passar dig som vill arbeta

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Mötesagenda Hittills i projektet - vad har hänt sedan förra Områdesutvecklingsmötet Info om satsningen på måndagsöppet för tjejer på Torvalla fritidsgård

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer