Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf."

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) Elin Insulander Hjelm (S) Christer Påhlson (S) Maria Arman (MP) Bertil Malmberg (SD) Ej tjänstgörande ersättare Lena Isoz (M) 44-53, Sune G Jansson (M), Michael Swedberg (M), Dan Larson (M), Göran Hammarlund (FP), Christer Påhlson (S) 52-60, Birgitta Danielsson (S), Tommy Fogelberg (V) Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef), Margareta Smith (ekonomichef), Linda Axelsson (planchef), Mats Gustafsson (samhällsbyggnadschef), Jonas Ivervall (näringslivschef), Graham Owen (socialchef), Kjell Erixon (VD Trosa Turism), Paola Andersson (turistinformatör Trosa turism) Justering: hus Underskrifter: Sekreterare Jakob Etaat Ordförande Daniel Portnoff (M) Justerande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat

2 Innehållsförteckning Diarienr 44 Godkännande av dagordning 45 Information om förslag till ny översiktsplan för 46 Information om aktuella byggprojekt i kommunen 47 Information om ny näringslivsplan för 48 Information om pågående arbete inom Trosa Fibernät AB 49 Information om turism i återkoppling från 2014 och aktiviteter under Information om ny organisation och nya arbetsätt på socialkontoret 51 Återrapportering kring regionala frågor 52 Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/66 för Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/67 per mars Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan KS 2015/64 55 Beslut gällande deltagande i Leader Sörmlandskusten KS 2015/68 under programperioden Näringslivsplan för KS 2015/65 57 Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om KS 2015/57 omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 58 Tillägg till exploateringsavtal Hagaberg i Trosa KS 2014/33 59 Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 60 Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 2

3 44 Godkännande av dagordning beslutar att godkänna dagordningen. 3

4 45 Information om förslag till ny översiktsplan för beslutar att notera informationen till protokollet. Linda Axelsson, planchef, informerar kommunstyrelsen om framtaget förslag till översiktsplan som under våren varit ute på samråd. Översiktsplanen avses antas under hösten

5 46 Information om aktuella byggprojekt i kommunen beslutar att notera informationen till protokollet. Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, informerar kommunstyrelsen om aktuella byggprojekt i kommunen. 5

6 47 Information om ny näringslivsplan för beslutar att notera informationen till protokollet. Jonas Ivervall, näringslivschef, informerar kommunstyrelsen om det förslag till näringslivsplan som avses behandlas vid dagens sammanträde. 6

7 48 Information om pågående arbete inom Trosa Fibernät AB beslutar att notera informationen till protokollet. Jonas Ivervall, ordförande Trosa Fibernät AB, informerar kommunstyrelsen om Trosa Fibernäts AB arbete med bredbandsutbyggnad i kommunen. 7

8 49 Information om turism i återkoppling från 2014 och aktiviteter under 2015 beslutar att notera informationen till protokollet. Kjell Erixon, VD Trosa Turism och Paola Andersson, turistinformatör Trosa turism, informerar kommunstyrelsen om kommunens turismverksamhet under 2014 och kommande aktiviteter under

9 50 Information om ny organisation och nya arbetsätt på socialkontoret beslutar att notera informationen till protokollet. Graham Owen, socialchef, informerar kommunstyrelsen om socialkontorets nya organisation och arbetssätt. ges även en information om verksamhetens ekonomiska läge och hur man kommer att arbeta vidare för att förbättra verksamheten och dess resultat. 9

10 51 Återrapportering kring regionala frågor beslutar att notera informationen till protokollet. Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ger kommunstyrelsen en information om aktuella regionala frågor. 10

11 52 Dnr KS 2015/66 Kvartalsuppföljning och helårsprognos för 2015 beslutar att för egen del godkänna kvartalsrapporten med helårsprognos. att följande ettårssatsningar för 2015 inte genomförs/förändras: chefsutveckling 100 tkr genomförs inte effektiviseringsprojektet minskas från 400 tkr till 200 tkr beräknas att för helåret 2015 redovisa ett överskott relativt budget med tkr. Politisk lednings överskott beräknas till 146 tkr vilket är medel som är kvar i den egna bufferten. Under våren har 80 tkr fördelats till Ekoutskottet för att täcka deras kostnader för årets värdskap för Sveriges Ekokommuner. KS egen buffert minskades med 50 tkr och kommunledningen under kommunkontoret minskades med 30 tkr. Kommunkontoret svarar för tkr av överskottet. I prognosen ingår att enheterna är återhållsamma under året samt att delar av årets ettårssatsningar hålls inne. Det berör chefsutveckling, 100 tkr som inte genomförs samt effektiviseringsprojekt som minskas från 400 tkr till 200 tkr. Ekoutskottet prognostiserar ett underskott med 180 tkr. Statsbidragen har minskat jämfört med tidigare år samtidigt som energirådgivning erbjuds i lika stor utsträckning som tidigare. Åtgärder på Lånestahedens naturreservat samt iordningsställande av båtbottentvätten medför ökade kostnader. Yrkanden Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg: att följande ettårssatsningar för 2015 inte genomförs/förändras: chefsutveckling 100 tkr genomförs inte effektiviseringsprojektet minskas från 400 tkr till 200 tkr Forts. 11

12 Forts. 52 Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg från Daniel Portnoff (M). Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkanden om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith rev Kopia till Ekonomienheten 12

13 53 Dnr KS 2015/67 Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2015 beslutar att med anledning av ökade behov inom framförallt vård och omsorg och individ- och familjeomsorg uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän försiktighet och återhållsamhet. att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2015 per till handlingarna. Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner & Landstings senaste prognos från 29 april För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en negativ budgetavvikelse med tkr. Årets resultat har budgeterats till tkr inklusive öronmärkta medel på tkr. Kommunens resultat för 2015 blir enligt prognosen tkr inklusive de öronmärkta medlen. Det innebär att kommunens externa resultat prognostiseras till tkr. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kopia till Nämnderna Ekonomienheten 13

14 54 Dnr KS 2015/64 Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram 2015 med 500 tkr för renoveringen av Sockenstugan. att finansiera investeringen genom att ianspråkta s investeringsreserv som minskas från tkr till tkr. beslutade , 161 att köpa Sockenstugan i Västerljung. Syftet med köpet var att kunna använda Sockenstugan för skolbarnomsorg för Kyrkskolan, men också att kunna bibehålla lokalen som en samlingslokal främst för Västerljungsborna. Fastighetsaffären byggde på en överenskommelse med stiftelsen för sockenstugan om att köpesumman om tkr skulle används till att renovera Sockenstugan så att den skulle kunna använda till de avsedda ändamålen. (I överenskommelsen ingår även att kommunen ansöker om och får bidrag från stiftelsen för renoveringen på lika stort belopp som köpeskillingen.) Under hösten beräknades kostnaderna för renoveringen och investeringen utökades med 300 tkr. Beslutad investeringsbudget för renovering av Sockenstugan är således tkr. Vid upphandlingen av renoveringsarbetet inkom endast ett anbud, som dessutom var något dyrare än den ursprungliga kostnadsberäkningen. Detta visar inte minst att det är en stor efterfrågan inom byggmarknaden just nu. Upphandlingen skulle kunna göras om, men inga garantier finns för att anbuden vid en andra upphandling skulle bli bättre. Kyrkskolan har stora behov av de nya lokalerna varför en fördröjning av renoveringen inte är önskvärd. Investeringsramen utökas därför så att arbetet kan påbörjas. Inga tidigare beslut om ianspråktagande av KS investeringsreserv har fattats s beredning Teknik- och servicenämnden , 33 s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström Kopia till Ekonomienheten Teknik- och servicenämnden 14

15 55 Dnr KS 2015/68 Beslut gällande deltagande i Leader Sörmlandskusten under programperioden beslutar att avstår från att delta i Leader Sörmlandskusten under programperioden godkände en avsiktsförklaring för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden för programperioden I avsiktsförklaringen anges att kommunen ser positivt på en fortsatt medverkan under den nya programperioden men att detta förutsätter att den regionala fonden, socialfonden samt havs- och fiskefonden ingår. Kommunen har nu fått besked om förutsättningarna för den kommande programperioden. I skrivelse från styrgruppen (representanter från Leader Södertälje landsbygd, Leader Kustlinjen) beskrivs budget för den kommande programperioden och kostnadsfördelning mellan de medverkande parterna. I skrivelsen anges även att Leader Sörmlandskusten, på grund av begränsad budget, endast kommer att verka inom ramen för landsbygdsfonden. Styrgruppen gör bedömningen att man eventuellt kommer att kunna arbeta vidare med vissa fiske- och integrationsrelaterade frågor med pengarna från landsbygdsfonden, men detta är i dagsläget oklart. Förutsättningarna för ett fortsatt deltagande under nya programperioden överensstämmer alltså inte med kommunstyrelsens krav i avsiktsförklaringen. Förvaltningen föreslår därför att avstår från att delta i Leader Sörmlandskusten under programperioden Kommunen har tidigare fått besked från Jordbruksverket att det är möjligt att delta i och söka stöd i projekt trots att man inte ingår i ett Leaderområde. Yrkande Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar att deltar i Leader Sörmlandskusten under programperioden Forts. 15

16 Forts. 55 Bertil Malmberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Per Insulander (S) biträder Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande från Daniel Portnoff (M) och Bertil Malmberg (SD) om bifall till förvaltningens förslag. Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet: Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag fria EU-medel. Vi tror att Leader och Sörmlandskusten kan bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer och arbetstillfällen. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall Kopia till Näringslivschefen 16

17 56 Dnr KS 2014/65 Näringslivsplan för beslutar att anta framlagd näringslivsplan för Kommunens nuvarande näringslivsplan antogs i oktober 2011 och hade en tydlig inriktning på konkreta aktiviteter som vilade på ett samarbete med de lokala företagen och dess organisationer. Planen har med ett större antal delmål styrt mot det övergripande målet att skapa ett företagsklimat i toppklass i förhållande till landets övriga kommuner. Den har även lett till betydande förbättringar inom intern samordning och gemensamma målbilder mellan kommun och näringsliv. Målen har uppnåtts och den nya planen behöver ett uppdaterat innehåll för att fungera som ett dagligt verktyg i kommunens verksamhet under perioden s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall Kopia till Författningssamlingen Näringslivschefen 17

18 57 Dnr KS 2015/57 Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) beslutar att anta Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). att kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med följande delegation: Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Beslut gällande Produktionschef Personalchef omställningsstöd och pension för förtroendevalda Lagrum, kommentar m.m. Kommunfullmäktige antog Bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL). I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utforma kompletterande anvisningar till bestämmelserna. För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda, som haft ett uppdrag på minst 40 procent, få ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. Omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser i syfte att underlätta övergången till arbetslivet. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt verkar för att hitta annan försörjning. Tillämpningsanvisningarna reglerar detta mer i detalj. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från utredare Helena Edenborg Kopia till Författningssamlingen Personalenheten Ekonomienheten 18

19 58 Dnr KS 2014/33 Tillägg till exploateringsavtal Hagaberg i Trosa beslutar att godkänna förlängning av tidsklausul i gällande exploateringsavtal med 3 månader avseende exploatering Hagaberg i Trosa. s har tidigare , 11 beslutat att godkänna exploateringsavtal med TROTAB avseende exploatering inom Hagaberg i Trosa. TROTAB har inkommit med förfrågan om förlängning av sluttiden för exploateringsarbetenas färdigställande enligt 15 a). Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tiden enligt 15 a) förlängs 3 månader från till s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen Björn Wieslander Kopia till Mark- och exploateringschefen 19

20 59 Dnr KS 2015/1 Anmälan av delegationsbeslut beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelseordförandes beslut (KS 2015/3) - Fullmakt för ombud vid Kommuninvests föreningsstämma Kommunchefens beslut (KS 2015/4) - T.f. socialchef , Anna-Lena Lindblom 3. Ekonomichefens delegationsbeslut (KS 2014/5) 3.7, Avskrivning av fordran delegationsbeslut 5-8/15, s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistens Lotta Uddberg

21 60 Dnr KS 2015/2 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 1. Regionförbundet Sörmland - Protokoll regionstyrelsen Rekommendation att anta regional bredbandsstrategi (KS 2015/69) 2. s arbetsutskott , - 5 Årets företagare Kommunfullmäktige , - 26 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet - 27 Årsredovisning för och koncern Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB s årsredovisning Reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa Kommun - 37 Svar på interpellation om att utöva ansvar - 38 Svar på interpellation gällande märket karriär i offentlig sektor s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistens Lotta Uddberg

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer