Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt SIL 2014 Utförare Inera AB Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor Michael Öberg Johan Assarsson 1. Objektbeskrivning Uppdrag och period Långsiktiga mål Mål Avgränsningar Påverkansfaktorer Organisation Leveransplan och budget Referenser... 9 Sid 1/9

2 1. Objektbeskrivning SIL Svensk Informationsdatabas för Läkemedel innehåller kvalitetssäkrad läkemedelsinformation till sjukvårdssystem, främst för förskrivning och ordination men också andra beslutsstöds- och stödsystem inom sjukvården, och bidrar på så sätt till evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. SIL möjliggör att läkemedelsinformationen i hela landet håller samma kvalitet och bidrar därmed till jämlik vård. Ineras SIL-förvaltning planerar för releaser/leveranser av en ny version av SIL i enlighet med SILs Årscykel. Vi strävar efter att regelmässigt tidigt ge systemleverantörer och användare information om kommande releaser så de kan planera för och anpassa sina system och läkemedelsmoduler med bra framförhållning. SIL ger tillgång till grundläggande information från följande källor: Varuregisterinformation för Läkemedel, naturläkemedel och licensläkemedel i samverkan med Läkemedelsverket (NPL) och Apotekens Service AB (VARA) Läkemedelsnära artiklar inom förmånen ur TLVs och apotekens varuregister för förbrukningsartiklar inom förmånen för t ex stomi och diabetes, prisnedsatta livsmedel för barn under 16 år Förmånsbegränsningar från TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Vidare innehåller SIL specialiserad läkemedelsinformation/tjänster för: Landstingens rekommenderade läkemedel (vården) FASS-texter (LIF) Interaktioner (SLL/SFINX) Graviditet (SLL/Fosterpåverkan, LIF/FASS) Amning (SLL/Amning, LIF/FASS) Doseringskälla, framför allt avsedd för öppenvårdens behov (vården) Kortnotationer (vården) Substanstjänster (LV/Nationella Substansregistret för Läkemedel, NSL) Utsättningsorsak (vården) Antikollinerga läkemedel och läkemedel för äldre som bör undvikas (Socialstyrelsen). Läkemedel som särskilt bör övervakas (enligt EMA/EU-direktiv). Biverkningsöversikt (BIKT). Genom RekOrd ett verktyg för landstingen att skapa och administrera sina rekommenderade läkemedel får landets läkemedelskommittéer (LK) möjlighet att nå ut med sina rekommendationer och förskrivarna får lätt nå dessa via journalen. Listorna som skapas baseras på SIL-information och distribueras via SILs tjänster ut till vården. Sid 2/9

3 Genom SIL-Online ett webb-baserat sök- och titta-verktyg för innehållet i SIL ges möjlighet för användare i vården, men också t.ex. inom Läkemedelsindustrin, att enkelt söka och titta efter läkemedelsinformation i aktuell SIL-produktion/data. Idag har alla 21 landsting helt infört SIL, se Idag skickas ca 98% av alla e-recept genom vårdsystem som integrerat SIL, vid årskiftet 100%. Uppskattningvis 150 miljoner SIL-slagningar per år eller mer än serveranrop per timme görs 7/24 mot driftsatta SIL-servrar i landstingen vid ordination/förskrivning av läkemedel, inom både öppenvård och slutenvård. 1 SIL består av ett 20 tal system och applikationer som tillsammans förser svensk vård med tjänster för att säkerställa att adekvat beslutstöd och kvalité vid ordination finns tillgängligt. Av dessa 20 system så räknas 9 system som huvudsystem och är: Externa system vården och systemleverantörerna RekOrd som är ett system som hanterar landstingens läkemedels rekommendationer, samt nationellt gällande listor, t.ex. Antilistan ; Delar av SoS Kvalitetsindikatorer osv. SIL online webbtjänst och webbservice för alla i vården och som även används av läkemedelsindustrin. SIL Server API knapp 160 tjänster (funktioner) som förser landstingens journalsystem med kvalitésäkrad läkemedelsinformation. Mot API:et görs ca 150 miljoner slagningar varje år och är en fundamental del i ereceptens kvalitetsäkring. SIL verktyg för dosering och kortnotationer. SIL FASS server säkerställer online uppdateringar av Fass-texter i SIL. Produktions och kvalitetssystem Silver Redaktionellt kvalitetsäkringssystem för att stödja SIL:s veckoproduktion. SILOR sils testverktyg för att funktions och datatest av SIL Soap API. SilVis granskningsverktyg för veckoproduktionen. SIL Harvest och Dashboard produktionsövervakningsverktyg och granskningsverktyg för de källor som importeras. Totalt består SILs alla system av ca SLOC (Source Lines of Code). 2 SIL är med andra ord ett medelstort till stort system enligt den klassiska COCOMO-modellen. 3 1 Enligt statistik rörande antalet e-recept från Apotekens Service / NEF och Stockholms Läns Landsting båda från juni Jämför med Pascal-DOS som består av ca SLOC. SIL är alltså 3-4 ggr större m.a.p. SLOC. Dock ska noteras att SLOC är bara ett mått på omfattningen av ett system. Vidare måste hänsyn tas till antalet beroende system/integrationer, komplexiteten i systemberoenden och pga av typ av applikation, t.ex. mot slutanvändare eller inte. 3 Se: Sid 3/9

4 2. Uppdrag och period Förvaltning och vidareutveckling av SIL under Långsiktiga mål Övergripande målet är att vidmakthålla och vidareutveckla SIL enligt nationella behov och önskemål på innehåll (både medicinskt och tekniskt) med god tillgänglighet, stabilitet och kvalitén i SILs databas och tjänster. Långsiktiga mål för SIL: SIL är och ska fortsatt vara kanalen för kvalitetssäkrad och evidensbaserad läkemedelsinformation för svensk vård och omsorg, där alla relevanta nationella/internationella källor, nödvändiga för läkemedelsförskrivning, ingår Samtliga användare och ordinatörer ska ha tillgång till SIL i sina beslutstöd och vårdsystem. Samtliga landsting och journalsystem inom svensk sjukvård har integrerat och driftsatt SIL i journalsystem och beslutstöd. Även kommuner och privata vårdgivare har tillgång till SIL via sina journalsystem och vårdrelaterade informationssystem. SIL ska vara en viktig del av nationell e-hälsa för vård och omsorg. SIL är och ska vara ett av Landstingens viktigaste verktyg för att hantera och försöka minska läkemedelskostnaderna som idag är ca 35 miljarder. SIL utvecklas och förvaltas i samklang med landstingens/vårdgivarnas och systemleverantörernas behov av kvalitetssäkrad evidensbaserad läkemedelsinformation och olika behov av tillgänglighet Daglig produktion och kvalitetssäkring av SILs informationsinnehåll Fullt utbyggda tekniska förutsättningar, drift, medicinsk och teknisk support till vårdgivare och landsting för 7/24 nationell drift och användning av SIL. SIL är tillgängligt via andra nationella e-tjänster såsom Pascal, NPÖ, 1177, Vårdguiden m fl. 4. Mål 2014 Förvaltning Högkvalitativ veckovis produktion av SIL Effektivisering av produktionsprocessen och kommunikation med källägare: Automatisering och övervakningsverkstyg för externa källor, rapporterings-/statistikfunktioner till källägare och användare, samt planera för övergång till daglig produktion, klart Sid 4/9

5 Nya källor Intensifierat arbete med externa leverantörer av nya framtida källor Det handlar om olika intressenter inom och utom vården, myndigheter och akademi, samt representanter för industrin osv. En plan för klar Integration och drift Införa förbättrade integrations- och driftmöjligheter för att säkra införande och användning av SIL i vården, idag och i framtiden, för landsting, privata vårdgivare och kommuner. Utveckla tekniska möjligheter och förutsättningar att tillgängliggöra/underlätta åtkomst till SIL. SIL via Pascal, SIL Labs/Testmiljö, SIL på 7- net och SIL via molnet genom nationell drift av SIL. Omvärldsbevakning Aktiv omvärldsbevakning av förändringar i information från baskällor (Läkemedelsverket, TLV och ASAB) och förstudier kring nya potentiella datakällor samt nya läkemedelsrelaterade e-hälso initiativ som bla e-spc (digitala produktresuméer) på EMA (Europeiska Läkemedelsverket). Ändringshantering (Underhåll) och support Säkerställa löpande underhåll av system, dokumentation och SIL-förvaltningens verksamhetsprocesser. Anpassning till NPL 4/VARA Försystem samt andra förändringar i olika källor och beslutsstöd. Planering av SIL 3.3 med leverans Ändringshantering (vidareutvekling) Leverans av SIL 3.2 den 31 augusti 2014 eped, Max/mindos, doseringsintervall, dubbeldosering för barn. Utredning och PoC. SIL Öppna data utredning och prototyp av SIL öppna data enligt godkänd Vinnova ansökan, se bilaga 1. Införande SIL är idag infört i alla 21 landsting, se i första hand journalsystem. Framåt är målet att öka nyttjandegraden per källa/beslutstöd av SILs tjänster i alla typer av vårdsystem. 5. Avgränsningar SILs innehåll och arbetet med produktion och utveckling är inriktad på s.k. preparatspecifik läkemedelsinformation. I SIL ingår inte s.k. patientspecifik läkemedelsinformation vilket är fokusområde för det nationella projektet Pascals Ordinationsverktyg och andra journalsystem. Däremot är ett nära samarbete kring och förståelse om behovet av patientspecifik läkemedelsinformation nödvändig för SIL. Sid 5/9

6 6. Påverkansfaktorer Projekt, förvaltningsobjekt, etc. Pascal ordinationsverktyg NOD Påverkan Pascal ordinationsverktyg är en viktig användare av och kravställare på SILs innehåll och tjänster. Därför är ett nära samarbete med Pascal en förutsättning och nödvändigt för att lyckas med SIL. Vidare sker också samverkan, både på resurssidan och programkod, vad avser vidareutveckling av olika verktyg och tjänster, t ex SIL-ONLINE. Gemensam medicinsk referensgrupp SIL/Pascal Indirekt kravställare på NOD. SIL har behov och önskemål på innehåll och funktionalitet i NOD eftersom SIL är en del i förskrivningsprocessen (SIL journalsystem lagring i NOD expediering - återkoppling användarna). 7. Organisation Styrning Tjänsten ingår i CeHis programområde Vårdtjänster. På strategisk nivå finns en programstyrgrupp för Vårdtjänster som bereder ärenden inför beslut av CeHis styrelse. Hos Inera finns en Områdesansvarig samt enhetschefer, projektledare och i vissa fall tjänsteansvarig inom området. Som stöd till Ineras enhetschef/ tjänsteansvariga finns en nationell förvaltningsgrupp för tjänsten. Styrning, uppföljning och koordinering inom och mellan programområden sker via Ineras ledningsgrupp. Se vidare CeHis ramverk. Återrapportering till CeHis görs varje tertial. Förvaltning Funktion Representant Representant för Tjänsteansvarig Michael Öberg Inera Förvaltningsgrupps- Ordförande Förvaltningsgrupp Ledamöter Stefan Back Mikael Lundborg Ulf Oscarsson Annsofie Fyhr Dick Stockelberg Medicinsk rådgivare, Landstinget Gävleborg Halland Västerbotten Jönköping Inera AB Sid 6/9

7 Samarbetspartners och avtalsknutna underleverantörer Samarbetspartner och underleverantör Apotekens Service AB, varuregister VARA Läkemedelsverket, LV Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV Läkemedelsindustriföreningen, LIF Stockholms Läns Landsting, e- Hälsa och Strategisk IT, SLL Cambio Healthcare Systems (Cosmic) Systeam Medical Systems AB (SystemCross) Profdoc AB (PMO, Journal3, Medidoc, TakeCare) Siemens AB (Melior) Norrbottens Läns Landsting (VAS) Tieto Enator (Swedstar, Infomedix) Lorensbergs Comunication AB (Asynja) QP Quality Pharma Medtech AB (MiniQ, Monitor) Alfa Kommun & Landsting AB Pharmtech AB Cambio Healthcare Systems (Cosmic) Avtalstid Uppdragsbeskrivning läkemedelsinformation) läkemedelsinformation) läkemedelsinformation) läkemedelsinformation) läkemedelsinformation & beslutstöd) Sid 7/9

8 8. Leveransplan och budget Ineras SIL-förvaltning följer den beslutade Årscykeln med en huvudleverans av SIL per år under Q3. Nedan har vår prioritering enligt denna tidsplan/årscykel. Nedan redovisas leverans-/aktivitetsplan inklusive kostnad uppdelad på dels grundläggande förvaltning, dels ändringshantering i form av vidareutveckling av nya källor/tjänster/funktionalitet. Leverans-/aktivitetsplan Leveranser/aktiviteter för att uppnå målen Leveranstidpunkt Kostnad inkl personal (tkr) Förvaltning Förvaltningsstyrning (planering, ledning, uppföljning) Produktion och kvalitetssäkring. (Regelbunden produktion och kvalitetssäkring av SIL databas och tjänster SIL 3.0, 3.1 och 3.2.) Löpande Löpande Kundvård, användarstöd och support. (Avser kommunikation & information, Nationell kundservice, samverkan och införandestöd med vårdens systemleverantörer och med vårdgivare, samt omvärldsbevakning. Silwebb/InfoBlogg redaktör. Integrationshandledningar och dokumentation. Konferenser, mässor. SIL dagar. Samverkan med övriga nationella-tjänster, t.ex Pascal, NPÖ, Vårdhandboken etc). Drift och driftsupport (externa och interna system) Ändringshantering (underhåll) a. Rättningar, anpassningar och förbättringar/effektiviseringar av system, dokumentation och SILförvaltningens verksamhets-processer b. NPL 4/VARA Försystem - Anpassning till nya krav, format och innehåll i VARA c. Planera för SIL leverans 2015 Löpande Löpande Löpande december 2014 a b. 400 c Summa Förvaltning Sid 8/9

9 Leveranser/aktiviteter för att uppnå målen Leveranstidpunkt Kostnad inkl personal (tkr) Ändringshantering (vidareutveckling verksamhet och teknik) Utveckling och driftsättning SIL 3.2. (Slutföra vidareutveckling och leverans enl. nya tidsplanen/årscykeln). Max/mindos, doseringsintervall, dubbeldosering för barn (eped) Förstudie och POC. Rapport förstudie klar 15 juni 2014 POC klar 30 September SIL-Öppna Data Förstudie och Prototyp, se bilaga 1. Förstudie rapport klar 31 maj Prototyp klar 30 augusti Summa Ändringshantering (vidareutveckling) Totalt Sammanställd budget Aktivitet Information Kostnad (tkr) Rörliga kostnader Fasta kostnader Kostnader som kan omprioriteras med mindre än 6 månader Avtals- eller kostnader som ej är omfördelningsbara på minst 6 mån Personalkostnader Totalt Referenser Referens SIL Verksamhetsplan Beskrivning Långsiktig plan för nya källor och tjänster för SIL Sid 9/9

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Juni 2014 ehälsomyndigheten. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52

Juni 2014 ehälsomyndigheten. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52 Innehåll Generaldirektören har ordet... 5 1. Året i korthet... 6 Förändringsprogram... 6 Personligt hälsokonto HälsaFörMig... 6 Samverkan med

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti 11.15 Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning

Läs mer

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2 Lösningsarkitektur Regeringsuppdrag restnoteringar Bilaga 2 Maj 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Extemporeläkemedel Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Förutsättningar för ett nationellt hälsobibliotek

Förutsättningar för ett nationellt hälsobibliotek Förutsättningar för ett nationellt hälsobibliotek Förstudie sbu statens beredning för medicinsk ut värdering OM DENNA FÖRSTUDIE Den 24 maj 2012 beslutade regeringen att uppdra åt SBU att förbereda inrättandet

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer