Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11

2 1. Objektbeskrivning Uppdrag och period Långsiktiga mål Mål Avgränsningar Påverkansfaktorer Organisation Leveransplan och budget Referenser Sid 2/11

3 1. Objektbeskrivning Identifieringstjänst SITHS är ett nationellt koncept för säker elektronisk identifiering av personer och funktioner (t ex webb servrar). SITHS syftar till att på ett säkert sätt identifiera medarbetare och IT-tjänster genom att upprätthålla, utveckla och förankra gemensamma regelverk och rutiner skapa säker kommunikation och spårbarhet bakom åtkomst till en känslig information (till exempel patientdata eller ett medicinskt utlåtande) En gemensam säkerhetslösning som SITHS behövs för att kunna uppfylla patientdatalagens krav på behörighetsskydd på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. SITHS-tjänsten med dess multifunktionella smarta kort levererar ytterligare verksamhetsstöd i form av säkerhet för fysisk identifiering, inpassering, datorinloggning, säker e-post, mm. Identifieringstjänst upphandlas under 2013/2014 och migreras under För att medarbetare ska kunna logga in med SITHS i olika system med en hög tillgänglighet krävs att funktioner för spärrlistekontroll alltid fungerar. För att medarbetare ska kunna få ett reservkort i speciella situationer krävs att handläggare har hög tillgänglighet till administrationsverktyget. Läs mer på och 2. Uppdrag och period Avser förvaltning och vidareutveckling av tjänsten Identifieringstjänst SITHS under perioden Långsiktiga mål Alla tjänster inom ramen för nationell ehälsa ska verka för de långsiktiga målen i Handlingsplan , landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet ]. 4. Mål Gemensamma fokusområden för ehälso-tjänsterna under 2014 [Fel! Hittar inte referenskälla.] är Tillgängliggöra information Öka kännedom och användning Säkerställa infrastruktur Sid 3/11

4 Utifrån dessa fokusområden har följande mål identifierats: Förvaltning Förvaltningsstyrning Det övergripande målet för förvaltningsstyrningen är att planera, bemanna och genomföra förvaltningsuppdraget så att målen i denna förvaltningsplan uppfylls SITHS Förvaltningsgrupp/SITHS PA och SITHS Förvaltning är insatta i vad som sker inom e-legitimationsområdet såsom SAMBI och svensk e-legitimation m.fl. Användarstöd Kunderna har fått erforderligt stöd vid anslutning, införande, utbildning samt vid problem med befintliga tjänster Ändringshantering Vi följer en väl definierad ändringsprocess där beroenden är kartlagda, omhändertagna och kommunicerade till berörda parter Fel i tjänsternas förvaltningsprodukter har hanterats genom att rättning är genomförd alternativt infört och prioriterat i åtgärdslista. Daglig IT-drift och underhåll Vi har säkerställt och följt upp tjänstens tillgänglighet i förhållande till gällande avtal Vi har en väl fungerande realtidsövervakning av system En kontinuerligt uppdaterad tillgänglighetsplan och avbrottsplan finns och har följts. Kundvård Vi har bidragit till kännedom om våra tjänster genom ett antal definierade kommunikationsinsatser som uppdatering av webbsidor, nyhetsbrev, deltagande i nätverksmöten och nationella konferenser inom ehälso-området. Upphandling Revisioner Tillräckligt med resurser har under året kunnat frigöras från förvaltningen för att upphandlingsprojekten ska ha fått det stöd som behövs i arbetet med kravställning och upphandling av ny tjänst. Ny Revision av SITHS-anslutna organisationer är genomförd och åtgärdsplaner från tidigare revisioner har följts upp. För att upprätthålla rollen som betrodd CA ska ny extern revision på SITHS genomföras. Fortsatt arbete för att bibehålla aktualitet i samtliga policytillämpningar för anslutna organisationer vilket leder till en ökad kvalitet och tillit till Identifieringstjänsten SITHS. Sid 4/11

5 Utveckling 5. Avgränsningar SITHS ansvarar inte för: att säkerhetslösningen införs i verksamhetens IT stöd verksamhetens kundunika lösningar av kort/certifikat hantering verksamhetens behov av behörighetshantering verksamhetens Tredjepartsavtal Migrering Arbete som utförs av förvaltningens resurser och rör planering av befintlig tjänst inför migrering, t.ex. dokumentinventering och stöd i upphandlingsarbetet som remissinstans, omfattas inte av förvaltningsuppdraget. Vidmakthållande utveckling Nödvändig vidmakthållande utveckling för att säkra den dagliga driften av tjänsten SITHS kan inte genomföras pga. för liten budget. Ett exempel är Utveckling och säkring av CRL Organisationer ska ha vetskap om hur de kan säkra att deras användare kan logga in i system utan för lång väntan. Beroende på utredning genomföra utveckling av CRL för att säkra att inloggning i system ska kunna ske inom rimligt tidsspann. Utveckling Nödvändig vidareutveckling av administrationsverktygen SITHS Admin och SITHS Självadmin för att säkra Massutbyte av HCC kan inte genomföras pga för liten budget. Se punkt nedan. Massutbyte av HCC Funktionen Massutbyte av HCC har implementerats i SITHS Admin och arbete hos RA-organisationer har påbörjats med att byta ut SITHS CA v3 certifikat mot SITHS Type 1 CA v1 certifikat på korten. Sid 5/11

6 Utbildning Bakgrund: För att SITHS anslutna RA-organisationer ska vara införstådda med det regelverk som finns för SITHS, erbjuder Inera två SITHS-utbildningar, en för RA-personer och en för Säkerhetsansvariga. Enligt nya regelverket måste varje RA-person genomgå en av SITHS PA:s certifierade utbildningar. Utbildningen bekostas av SITHS Förvaltning vid ett tillfälle per RA-person och Säkerhetsansvarig. Om fler personer har behov av att genomgå SITHS-utbildning samt om en RA och/eller Säkerhetsansvarig som redan har genomgått utbildningen vill gå igen får de betala för denna. CRA utbildning utförs idag av Cygate mot betalning. Problem/behov: Utbildning och utbildare måste finnas tillgänglig. Konsekvens: Budgetposten är helt struken. Utan kunskap om regelverket får inte anslutna kunder den hjälp de behöver för att kunna efterleva det uppsatta regelverket. Det innebär att SITHS regelverk inte efterlevs. Detta i sin tur kan resultera i att SITHS förlorar sin roll som betrodd CA samt att tilliten mellan SITHS-organisationer försvinner. Revisioner av anslutna organisationer Bakgrund: Sedan 2010 har SITHS och HSA gemensamt genomfört revisioner av anslutna organisationer. De reviderade organisationernas åtgärdsplaner för att komma till rätta med de brister som identifierats i revisionen har sedan följts upp kvartalsvis. Problem/behov: Under 2014 planeras en ny revision och åtgärdsplaner från tidigare år ska också följas upp. Revisionen genomförs liksom tidigare år tillsammans med HSA. Konsekvens: I och med en för liten budgetpost i förhållande till behovet innebär att färre organisationer kan granskas. Med avseende på aktuella policytillämpningar för anslutna organisationer och på genomförda revisioner finns stor risk att SITHS tillit mellan anslutna organisationer förloras. Detta kan även resultera i att SITHS förlorar sin roll som betrodd CA och den nationella tjänsten äventyras. Policyefterlevnad Bakgrund: Sid 6/11

7 SITHS baseras på att anslutna organisationer följer uppsatt regelverk, d.v.s. SITHS Certificate Policy (CP) och SITHS Registration Authority Policy (RAP). Anslutna organisationer och tjänster beskriver hur de uppfyller villkoren i RAP genom att skriva policytillämpningar RAPS, vilka sedan granskas innan de godkänns av SITHS Policy Authority (SITHS PA). Januari 2013 bytte SITHS utfärdande CA från SITHS CA v3 till att utfärda certifikat från SITHS Root CA v1 hierarkin, vilket innebar att alla organisationer anslutna till SITHS måste beskriva hur de tänker uppfylla villkoren för denna nya CA. Detta arbete kommer att behöva underhållas även under Problem/behov: Alla organisationer måste ha godkända RAPS:ar som ska underhållas och granskas löpande för godkännande. Konsekvens: I och med en för liten budgetpost i förhållande till behovet kommer det ta mycket lång tid innan anslutna organisationer eller nya organisationer får sin RAPS, rutiner och personkontroller granskade. Om en RA-person slutar eller behöver ändras, finns en stor risk att organisationer står utan RA-person under vissa perioder. Om en organisation har behov av att utfärda funktionscertifikat, kommer godkännandeprocessen ta mycket längre tid i och med att tiden för granskningarna har halverats. Om inte uppföljning av att regelverket för SITHS efterlevs, med avseende på aktuella policytillämpningar för anslutna organisationer och på genomförda revisioner finns stor risk att SITHS tillit mellan anslutna organisationer förloras. Detta kan även resultera i att SITHS förlorar sin roll som betrodd CA och den nationella tjänsten äventyras. Kundvård Kundnöjdhetsmätning För att kunna följa upp hur tjänsten fungerar görs varje år en kundnöjdhetsmätning. I och med att denna post har strukits helt kommer detta inte att genomföras. Sid 7/11

8 6. Påverkansfaktorer Projekt, förvaltningsobjekt, etc. HSA Sjunet Internet Ineras e-post Ineras webb Marval Projektplatsen EASY Påverkan SITHS är direkt beroende av katalogtjänsten HSA; att katalogen är uppe; att spärrlista (crl) finns publicerad; att SITHS CA har rätt behörighet; att objekt har rätt attribut/rätt schema; att brandväggskonfigurationer överensstämmer. Denna Stödtjänst är den mest kritiska Tjänst för SITHS. Använder SITHS funktionscertifikat. Är beroende av att spärrtjänster är tillgängliga. SITHS är direkt beroende av kommunikation över Sjunet; att brandväggar finns konfigurerade; att spärrtjänster finns uppdaterade i Sjunets DNS. Åtkomst till katalog- och spärrtjänst (CRL) är dock möjlig även över Internet. SITHS är direkt beroende av kommunikation över Internet. Åtkomst till katalog- och spärrtjänst (CRL) är dock möjlig även över Sjunet. SITHS är direkt beroende av att e-post på Inera fungerar, eftersom eskalering och information till stor del hanteras av detta verktyg. SITHS är direkt beroende av att externwebb på Inera fungerar. SITHS är direkt beroende av att extern/intern webb på Inera fungerar, eftersom eskalering och information till stor del hanteras av detta verktyg. Hantering av Incident- och Transitionprocesser enl. ITIL. Granskning av RAPS och rutiner, förvaltningsarbeten, revsion Granskning av RAPS och rutiner samt personkontroller av RA personer Sid 8/11

9 7. Organisation Styrning Tjänsten ingår i CeHis programområde Infrastrukturtjänster. På strategisk nivå finns en programstyrgrupp för infrastrukturtjänster som bereder ärenden inför beslut av CeHis styrelse. Hos Inera finns en Områdesansvarig samt enhetschefer, projektledare och i vissa fall tjänsteansvarig inom området. Som stöd till Ineras enhetschef/ tjänsteansvariga finns en nationell förvaltningsgrupp för tjänsten, finns dock ej för Nationell kundservice. Styrning, uppföljning och koordinering inom och mellan programområden sker via Ineras ledningsgrupp. Se även CeHis ramverk. Återrapportering till CeHis görs varje tertial. Förvaltning Funktion Representant Representant för Tjänsteansvarig Inera AB Förvaltningsgruppsordf. Kerstin Arvedson Stockholms läns landsting Förvaltningsgrupp Wlodzimierz Bislawski Johan Zenk Lena Lander Johansson Susanne Danielsson Fredrik Rasmusson Kerstin Hörstedt Vakans Vakans Stockholms läns landsting Landstinget i Östergötland Landstinget Jönköping Landstinget Kalmar Västra Götalandsregionen Region Skåne [privat vårdgivare] [Kommunrepresentant] Samarbetspartners och avtalsknutna underleverantörer Samarbetspartner och underleverantör Avtalstid Uppdragsbeskrivning TeliaCygate (Leverantör) SecMaker (Underleverantör) Gemalto (Underleverantör) Drift och teknisk förvaltning av tjänsten SITHS. Option på 3 års förlängning av avtal. Förlängning med två år har gjorts t.o.m Utveckling och förvaltning av mjukvara Net ID Utveckling och förvaltning av kortprodukter och mjukvara för elektronisk kortbeställning Sid 9/11

10 8. Leveransplan och budget Leverans-/aktivitetsplan Leveranstidpunkt avser utvecklingsuppdrag. Leveranser/aktiviteter för att uppnå målen Leveranstidpunkt Kostnad inkl personal (tkr) Förvaltning Förvaltningsstyrning Användarstöd Kundservice/Servicedesk Ändringshantering 80 Daglig IT-drift och underhåll Upphandling 0 Kundvård 195 Revision Utveckling Totalt Ca Samtliga kostnader tas med i budgetuppställningen ovan, dessa fördelas sedan på respektive kundgrupp om det finns annan än landsting, både kostnad och intäkt anges för kundgrupperna. Nyttjare* Budgeterade kostnader Budgeterade intäkter Kommun 2800 Privat aktör 700 Totalt *Avser annan användare än landsting Sid 10/11

11 Sammanställd budget Aktivitet Information Kostnad (tkr) Rörliga kostnader Fasta kostnader Kostnader som kan omprioriteras med mindre än 6 månader Avtals- eller kostnader som ej är omfördelningsbara på minst 6 månader Personalkostnader Totalt Ca Referenser Referens Beskrivning _2018_ pdf Bilaga Tillgänglighetsplan Sid 11/11

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt SIL 2014 Utförare Inera AB Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor Michael Öberg Johan Assarsson 1. Objektbeskrivning... 2 2. Uppdrag och period... 4 3. Långsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12 Revisionsrapport SITHS och HSA 2012 version 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 6 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer