Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten"

Transkript

1 STYR 2015/10 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationsansvarig Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten Postadress Box 118, Lund Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27 Telefon E-post Webbadress

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte med kommunikationsarbetet 3. Målgrupper för kommunikationsarbetet 4. Analys av kommunikationsarbetet 5. Planerade kommunikationsprojekt 2015, översikt 6. Planerade kommunikationsprojekt 2015, fördjupad information 7. Ytterligare goda insatser! Bilaga 1: Marknadsföringsplan Bilaga 2: Genomförda kommunikationsprojekt Inledning Naturvetenskapliga fakultetens kommunikationsplan belyser den verksamhet som drivs (eller, i vissa fall, stöttas) av fakultetskansliets kommunikationsgrupp, Komgruppen. Kommunikationsplanen uppdateras en gång per år. Utöver redovisade projekt i denna kommunikationsplan ingår i Komgruppens uppdrag även löpande arbete av diverse slag inklusive kommunikationsrådgivning, såväl inom fakulteten som gentemot institutioner, samt ledningsstöd i kommunikationsfrågor. Komgruppen bedriver också strategiskt arbete, vilket innefattar omvärldsbevakning, analyser, utvärderingar. Komgruppens representanter deltar dessutom aktivt i det universitetsgemensamma kommunikationsarbetet vid Lunds universitet via ett antal arbetsgrupper samt i IRIK-nätverket för kommunikatörer vid n-fakulteter i Sverige. Verksamheten vid fakultetens Komgrupp innefattar tre övergripande områden: utbildningskommunikation forskningskommunikation internkommunikation Samverkan med omvärlden är ett begrepp som bör nämnas i detta sammanhang. Sådan samverkan är en naturlig del av fakultetens båda kärnverksamheter, det vill säga forskning och utbildning. Följaktligen innefattar merparten av både vår forskningskommunikation och vår utbildningskommunikation en rad olika former av samverkansinsatser. 2. Syfte med kommunikationsarbetet Kommunikationsarbetet tar sin utgångspunkt i samma värdegrunder och visioner som fakultetens strategiska plan. Arbetet med utbildningskommunikation har som övergripande syfte dels att hjälpa ungdomar att förverkliga sina yrkesmässiga framtidsdrömmar, dels att förse samhället med kompetent arbetskraft som kan bidra till samhällsutvecklingen. Detta gör vi genom att jobba med: att öka söktrycket till våra utbildningar att få nyfikna och motiverade studenter till våra utbildningar att öka intresset för n-program på gymnasienivå att stärka naturvetarnas identitet på arbetsmarknaden Arbetet med forskningskommunikation syftar till: att öka intresset för naturvetenskap, särskilt hos barn och ungdomar 2

3 att vara en resurs för grundskole- och gymnasielärarna i deras arbete och fortbildning att delta i samhällsbyggandet och samhällsdebatten att bidra till såväl folkbildning som inspiration och nyfikenhet genom att öka medborgarnas kunskapsnivå inom naturvetenskap att stärka naturvetarnas identitet i samhället att öka kontaktytorna mellan forskare Arbetet med internkommunikation syftar till: att underlätta informationsflödet inom fakulteten och belysa olika delar av fakultetens verksamhet att främja dialogen mellan fakultetens ledning och medarbetare för att skapa engagemang och mening i verksamheten att öka kontaktytorna mellan anställda 3. Målgrupper för kommunikationsarbetet Målgrupper för utbildningskommunikationen gymnasieelever och övriga presumtiva studenter högstadieelever studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå studie- och yrkesvägledare på högstadienivå nuvarande studenter vid n-fakulteten presumtiva studenter i utlandet alumner, aktörer på arbetsmarknaden Målgrupper för forskningskommunikationen allmänheten skolor (elever och lärare i gymnasieskola, grundskola, förskola) forskande kollegor journalister politiker och andra beslutsfattare i offentlig sektor anslagsgivare näringsliv alumner Målgrupper för internkommunikationen anställda vid naturvetenskapliga fakulteten 4. Analys av kommunikationsarbetet Analysavsnittet gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är att betrakta som nedslag i en rad frågeställningar som är aktuella för fakultetens kommunikationsverksamhet. Utbildningskommunikation: Arbetet med utbildningskommunikation bygger på den marknadsföringsplan (Bilaga 1) som tidigare har tagits fram och godkänts av Utbildningsnämnden. Planen inbegriper även en annonseringspolicy. Då planen är tvåårig och framtagen i slutet av 2013 kommer vi att 3

4 revidera ett par aktiviteter efter att ha utvärderat dem efter Utbildningskommunikationen behöver fortsätta att utvecklas vad gäller profileringen av naturvetaryrken, det vill säga fortsatt fokus måste läggas på att informera om vad man blir efter utbildningen, utöver att informera om själva utbildningen. Kopplingen till yrkesliv och alumner är viktig för marknadsföringen av fakultetens utbildningar, inte minst i ljuset av 2011 års Student- och lärarbarometer som visar att 90 procent av fakultetens studenter tänker sig ett framtida yrkesliv utanför akademien. Samverkan med skolvärlden i studentrekryteringssyfte kan utvecklas, exempelvis via en mer omfattande satsning på studentambassadörsbesök och införande av praoplatser. Det är också viktigt att reflektera över det övergripande syftet med studentrekryteringsarbetet vårt uppdrag är dels att hjälpa ungdomar att förverkliga sina yrkesmässiga framtidsdrömmar, dels att förse samhället med kompetent arbetskraft som kan bidra till samhällsutvecklingen. Detta utifrånperspektiv, snarare än ett inifrånperspektiv, måste prägla vårt kommunikationsarbete. Forskningskommunikation: Ett motsvarande utifrånperspektiv gäller även forskningskommunikationen, inte minst vad gäller satsningarna inom skolsamverkan (vår skolsamverkan berör ju både utbildningskommunikation och forskningskommunikation). Målgruppens behov måste alltid vara utgångspunkten. Genom våra olika kanaler för forskningskommunikation bidrar vi med naturvetenskapligt kunnande som ett led i vår samverkan med omvärlden. Arbetet med forskningskommunikation behöver utvecklas. Forskningskommunikationen har hittills huvudsakligen riktat sig till externa målgrupper. En övergripande forskningskommunikationsstrategi inklusive målgruppsprioritering är lämplig att göra. Det finns många goda forskningskommunikationsidéer, vilka dock kräver mer resurser. Vilka är de målgrupper som bör prioriteras vid en utökad satsning på forskningskommunikation? Trots den mycket lyckade satsningen på Naturvetarstråket finns behov av fler insatser för allmänheten, inte minst på orter utanför Lundaområdet. Dessutom bör det finnas möjligheter vad gäller att utveckla Astronomihuset som både extern och intern mötesplats. Vad gäller forskande kollegor vore det värdefullt med en heltäckande överblick gällande forskningsområden och kontaktytor; en universitetsgemensam forskningsdatabas är på gång under Forskningskommunikation mot skolvärlden är ett prioriterat område. Fakulteten bedriver redan en omfattande skolsamverkan på gymnasie- och högstadienivå. NMT-dagarna med sina populärvetenskapliga föreläsningar riktar sig till en gymnasiepublik medan LUNEdagarnas fartfyllda shower riktar sig till åk 6-9. Det saknas möjligen en satsning för yngre årskurser där man borde förvalta och förstärka den naturliga nyfikenhet som yngre barn bär med sig innan de inträder puberteten. Egentligen behöver man aldrig väcka intresse för naturvetenskap eftersom intresset finns naturligt i unga år, utan istället handlar det om att bibehålla ungdomarnas intresse när tonårstiden är i antågande. Problematiken med det låga intresset för naturvetenskap är dock ett mycket mer komplext dilemma än vad naturvetenskapliga fakulteten ensam kan råda bot på. Här behövs samverkan även på ett strategiskt plan med en rad andra aktörer, ett arbete som fakultetsledningen nu driver via Kommunförbundet Skåne. Vad gäller massmediaarbetet behöver vi tydliggöra strategin för hur vi arbetar på mest effektiva sätt med våra nyhetsflöden, vilket även innefattar sociala medier. I det nya medialandskapet, och med ungdomars låga intresse för dagstidningar (och stora intresse för sociala medier), bör vi överväga möjligheterna att bygga en egen arena, en egen plattform, både vad gäller text och rörliga bilder. Vi behöver utforska idén att på sikt se oss själva som en egen aktör i det nya medialandskapet. Ord som källkritik, trovärdighet, förtroende och delaktighet är viktiga i det sammanhanget. Arbetet med mer traditionella massmediakontakter och externa nyhetsflöden är samtidigt något som fortsatt måste 4

5 prioriteras eftersom det är via dessa kanaler som merparten av allmänheten får kännedom om nya forskningsresultat. Internkommunikation: Fakultetens interna nyhetsbrev (Insidan) utgör en central ingrediens i arbetet med internkommunikation. Tills vidare väljer vi att sprida Insidan via vanliga e-postutskick. Både Insidan och dekanbreven översätts även till engelska. Fakultetsledningen lägger stor vikt vid att stärka gemenskapen inom fakulteten, vilket inte minst påverkar arbetet med internkommunikation. Webb och sociala medier: Webb och sociala medier behöver här få ett eget analysavsnitt med tanke på att de är verktyg som används inom samtliga tre övergripande områden, dvs. utbildnings-, forsknings- och internkommunikation. Webben har under 2014 stått i fokus vid fakulteten på grund av webbflytten från O.O.I.S. till Drupal, något som har fungerat mycket bra. En viktig aspekt vad gäller fakultetswebbens värde är att den ska tillgodose de anställdas behov, men den måste dessutom fungera som landningsplats för externa besökare exempelvis i samband med annonsering och andra kommunikationssatsningar där webbhänvisning behövs. För att tydliggöra målgruppsanpassningen har därför en intern och en extern webb lanserats. Fakultetswebben kommer framöver även att få ett utökat värde vad gäller satsningarna på skolsamverkan inom fakulteten. Komgruppen fortsätter att jobba med sociala medier: en Facebook-sida för en bred målgrupp med bland andra blivande och befintliga studenter, anställda vid naturvetenskapliga fakulteten och lärare i naturvetenskapliga ämnen, en bildbank på Flickr samt en YouTube-kanal för rörlig bild. Satsningarna på sociala medier måste göras med tydliga syften och målgruppstänk. Det behövs ett strategiskt och kritiskt förhållningssätt som värnar om hur vi använder och prioriterar våra totala resurser inom kommunikationsarbetet, men samtidigt behöver vi också utrymme att utforska nya kanaler och deras potential. 5

6 5. Planerade kommunikationsprojekt 2015, översikt Nedan redovisas årets planerade projekt. Nya projekt kan tillkomma efterhand, vilka då inte framgår i denna kommunikationsplan men däremot redovisas i en bilaga i nästa års kommunikationsplan. Enligt samma princip redovisas därför fjolårets genomförda projekt sist i detta dokument (bilaga 2). Utbildningskommunikation: NaLu-katalogen Inspirationsdagar Öppet hus-dag SYV-dag Utbildningsmässor Studentambassadörer Hemvändarprojekt Kompetensprofiler Studentporträtt Alumnporträtt Marknadsföringsplan Annonsering Studentenkät (centralt) Internationell fakultetsbroschyr Examenshögtiden Utresande studenter Forskningskommunikation: Naturvetarstråket NMT-dagar LUNE-dagar Lärarfortbildningsdag Pressmeddelanden och massmediakontakter ExpertSvar Seminarier om massmediakontakter Månadens avhandlingar Ideons Forskarluncher LUCRIS Forskningsstrategiska planen Internkommunikation: Insidan - fakultetens interna nyhetsbrev Publicering av dekanbrev FredagsFåtöljen LUM Hedersdoktorföreläsning Broschyr till pensionärshögtiden Inbjudan till jullunch Prisbelönta forskare föreläser 6

7 Fakultetsfestens panelsamtal Samordningsarbete inom fakultetens kommunikatörsnätverk Kommunikationsplan Webb och sociala medier: Fakultetswebben Facebook Flickr YouTube Issuu Övrigt: Fakultetspresentation Rollups Profilprodukter Samordning av skolsamverkan Fakultetstext till LU:s årsredovisning LU Planerade kommunikationsprojekt 2015, fördjupad information Utbildningskommunikation: NaLu-katalogen Fakulteten producerar varje år en egen kurskatalog, som i år kommer att göras om mer än vanligt. Huvudfokus ligger på kandidatutbildningarna, men information om fakultetens masterutbildningar och övriga utbud ingår också. Utöver textarbete, layout och tryckning ingår ett omfattande distributionsarbete till skolor i hela landet. Målgrupp: presumtiva studenter Tid: utkommer i november /Helena Bergqvist Inspirationsdagar Fakulteten deltar med ett eget program vid LUs inspirationsdagar för gymnasieskolor. Föredrag, rundvisningar och mingel med studievägledare och studentambassadörer. Målgrupp: gymnasieelever Tid: i november Öppet-hus-dag Fakulteten deltar i LUs Öppet-hus-dag som informerar om universitetets utbildningar. Målgrupp: gymnasieelever, övriga presumtiva studenter, föräldrar Tid: 12 april + digitalt öppet hus veckan innan SYV-dag En inspirerande och informativ heldag för studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor och högstadieskolor. Syftet är att informera om fakultetens utbildningar och vad de kan leda till för yrkesmässig framtid. SYV-dagen arrangeras vartannat år. Målgrupp: studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor och högstadieskolor 7

8 Tid: 5 mars Utbildningsmässor Fakultetens studentambassadörer skickas till ett antal olika utbildningsmässor, dels två större SACO-mässor i Stockholm och Malmö samt Kunskap&Framtid-mässan i Göteborg, dels ett 50-tal andra mässor i hela Sverige (i samarbete med studentrekryteringsgruppen centralt vid LU). Målgrupp: presumtiva studenter Tid: mindre mässor på våren, större på hösten Studentambassadörer Engagerade studenter från n-fakulteten berättar om sina erfarenheter av att studera naturvetenskap vid Lunds universitet. Ambassadörerna är verksamma vid exempelvis ovan nämnda inspirationsdagar och utbildningsmässor, men även vid hemvändarbesök, övriga beställda besök på gymnasieskolor och andra aktiviteter. Målgrupp: gymnasieelever och övriga presumtiva studenter Hemvändarprojekt Varje institution ges möjlighet att skicka upp till fem studenter per år till sin respektive gymnasieskola. Studenten får resan betald samt en presentation, material och stöd inför besöket. De här studenterna är utöver våra ordinarie studentambassadörer, kommunikationsgruppen samordnar, institutionerna hör av sig själva om de har lämpliga kandidater. Målgrupp: gymnasieelever på respektive hemvändares gamla gymnasieskola. Kompetensprofiler Syftet är att tydliggöra vilken kompetens som fakultetens utexaminerade studenter har. Fokus ligger på kandidatexamen, men även information knuten till masternivå hanteras. Kompetensprofilerna finns i broschyrform samt på fakultetens webbplats. Nytryck har gjorts under 2013 och 2014 eftersom profilerna används flitigt. Arbetet med att synliggöra kompetensprofilernas innehåll pågår fortlöpande. Målgrupp: arbetsgivare, befintliga studenter, potentiella studenter Studentporträtt För att levandegöra och gestalta utbildningarna intervjuar vi studenter. Intervjutexter och bilder publiceras på webben, som ett led i att utveckla innehållet på utbildningssidorna. Målgrupp: presumtiva studenter, lärare och studie- och yrkesvägledare på högstadie- och gymnasienivå Alumnporträtt För att levandegöra och gestalta vad utbildningarna kan leda till intervjuar vi alumner. Intervjutexter och bilder publiceras på webben, som ett led i att utveckla innehållet på utbildningssidorna. Målgrupp: presumtiva studenter, befintliga studenter, lärare och studie- och yrkesvägledare på högstadie- och gymnasienivå 8

9 Marknadsföringsplan Ett strategidokument som ska uppdateras med syfte att ta ett helhetsgrepp kring strategiskt viktiga frågor rörande marknadsföringen av fakultetens utbildningar, med fokus på presumtiva studenter i Sverige. Planen berör även skolsamverkanssatsningar. Målgrupp: utbildningsnämnden, studierektorer, studievägledare, fakultetsledningen Tid: uppdatering vartannat år, i år på hösten Annonsering Komgruppen arbetar utifrån sin annonseringspolicy som innehåller en tämligen restriktiv inställning till annonser. Komgruppen annonserar på en övergripande fakultetsnivå i liten utsträckning samt bistår även med samordning och hjälp till institutioner som vill annonsera. Annonsering på Facebook kommer att ges företräde då det vid prov har visat goda effekter jämfört med tryckt media. Målgrupper: presumtiva studenter, allmänhet Studentenkät En studentenkät bland förstaårsstudenter genomförs i samband med höstterminens start. Enkätsvaren analyseras utifrån ett studentrekryteringsperspektiv och kan ligga till grund för framtida marknadsföringssatsningar. Från och med 2014 görs en central enkät där vi kan ta del av resultaten. Målgrupp: förstaårsstudenter Tid: hösten 2015 Internationell fakultetsbroschyr En inspirationsbroschyr som presenterar fakultetens verksamhet på engelska har tagits fram under Under 2015 fortsätter vi att distribuera broschyren till relevanta målgrupper. Målgrupp: presumtiva internationella studenter (inklusive utbytesstudenter) samt övriga kontakter vid utlandsbesök Examenshögtiden Fakulteten arrangerar en årlig examenshögtid, där Komgruppens uppdrag är att producera inbjudan och plakett samt ta fram bildmaterial. Målgrupp: studenter som tar kandidat/masterexamen vid n-fakulteten Tid: våren Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist/Emelie Hilner Forskningskommunikation: Naturvetarstråket Sölvegatan förvandlas till en naturvetenskaplig festival. Institutionerna arrangerar populärvetenskapliga experiment, föreläsningar och shower. Målgrupp: allmänheten Tid: en lördag i september (i samband med Kulturnatten) Projektledare: Tomas Brage, Fysiska institutionen Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist NMT-dagar Naturvetenskapliga fakulteten arrangerar tillsammans med LTH och medicinska fakulteten en fullspäckad vecka med populärvetenskapliga föreläsningar. Cirka gymnasieelever deltar. Merparten av föreläsningarna är från naturvetenskapliga fakulteten. Målgrupp: gymnasieelever och gymnasielärare 9

10 Tid: mars LUNE-dagar Fartfyllda shower i fysik, biologi, kemi. Varje skolklass får se tre shower under en dags besök. Målgrupp: elever och lärare i årskurs 6-7 respektive 8-9 Tid: en vecka i maj (åk 6-7) respektive en vecka i augusti (åk 8-9) Projektledare: Tomas Brage, Fysiska institutionen Lärarfortbildningsdag I samarbete med Kommunförbundet Skåne bjuder naturvetenskapliga fakulteten in till inspirationsföreläsningar och workshops i olika ämnen. Målgrupp: lärare i grundskola och gymnasium Tid: 27 oktober Pressmeddelanden och massmediakontakter Fakultetens verksamhet synliggörs genom utskick av pressmeddelanden, expertlistor samt enskilda tips till journalister. Även andra former av mediakontakter upprätthålls. Målgrupp: journalister Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt ExpertSvar Komgruppen deltar i Expertsvar, som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med pressansvariga vid landets lärosäten. Här får journalister hjälp med att snabbt hitta forskare att intervjua. Det finns även en parallell satsning riktad till politiker som söker forskare. Fakultetens forskning synliggörs dessutom genom att pressmeddelandena läggs ut på både Expertsvar.se och Forskning.se. Målgrupp: journalister (samt politiker), allmänheten Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt Seminarier om massmediakontakter Komgruppen håller seminarier om konsten att möta journalister och hantera intervjusituationer i massmediasammanhang. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Tid: enligt institutionernas önskemål Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt Månadens avhandlingar Varje månad bevakas flödet av aktuella avhandlingar vid fakulteten. En notistext publiceras i Insidan där samtliga avhandlingar omnämns och länkas till på webben. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten, journalister Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt Ideons Forskarluncher Naturvetenskapliga fakulteten bidrar med forskare som håller föredrag vid Ideons Forskarluncher. Målgrupp: personer verksamma vid Ideon samt forskare vid naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten, LTH och Ekonomihögskolan Tid: ett föredrag per fakultet och år 10

11 LUCRIS Konfigurering och sjösättning under Målgrupp: alla intresserade Forskningsstrategiska planen Bearbetning och paketering av fakultetens forskningsstrategiska plan. Målgrupp: framförallt ledningarna på övriga fakulteter och central nivå inom LU Tid: vårterminen Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt Internkommunikation: Insidan Fakultetens interna nyhetsbrev fångar upp nyheter, aktuella händelser och ledningsbeslut vid n-fakulteten samt utgör en kanal för andra delar av universitetet i ärenden som de behöver hjälp att sprida information om. Nyhetsbrevet översätts även till engelska. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Tid: varannan torsdag Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Publicering av dekanbrev Fakultetens dekan kommenterar aktuella händelser och angelägna frågor i ett brev till de anställda, vilket skickas ut via e-post samt publiceras på fakultetswebben och länkas till i nyhetsbrevet Insidan. Dekanbreven översätts även till engelska. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Tid: en gång i månaden FredagsFåtöljen Korta populärvetenskapliga föreläsningar med efterföljande samtal i Fåtöljen. Syftet är att skapa mötesaktiviteter över institutionsgränserna, men med en mer personlig vinkling. Samtalsledaren varierar, tidigare samtalsledare har varit bl.a. Bengt Söderström, Bengt Olle Bengtsson och Leif Lönnblad. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Tid: en fredag i månaden under terminstid LUM Fakultetens verksamhet synliggörs genom redaktionell medverkan i LUM, som utöver nyhetsbreven utgör en kanal för internkommunikation. (LUM har även ett värde som extern kanal eftersom tidningen sprids i ex till både anställda och externa prenumeranter.) Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten/lu (samt externa grupper som journalister, näringsliv, offentlig sektor, alumner, andra lärosäten) Tid: nio tidningsnummer per år Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt Hedersdoktorföreläsning Fakulteten arrangerar årligen en hedersdoktorföreläsning i samband med doktorspromoveringen. Vi gör även ett diplom till hedersdoktorerna. Målgrupp: anställda vid naturvetenskapliga fakulteten, allmänhet Tid: maj/juni Inbjudan och broschyr till pensionärshögtiden 11

12 Komgruppen producerar en inbjudan och en presentationsbroschyr till den årliga pensionärshögtiden. Målgrupp: nyblivna pensionärer och anställda vid n-fakulteten Tid: senhösten Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Inbjudan till jullunch Komgruppen producerar inbjudan till den årliga jullunchen. Målgrupp: fakultetetens professorer emeriti Tid: slutet av oktober Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Prisbelönta forskare föreläser Vid större utmärkelser eller då någon av fakultetens forskare får större anslag (exempelvis KAW, ERC) anordnar Komgruppen lunchföredrag med dessa. Målgrupp: främst alla anställda vid fakulteten, ibland även studenter Tid: vid behov Fakultetsfestens panelsamtal Samordning av det inledande seminariet vid fakultetens årliga sommarfest. Målgrupp: anställda vid fakulteten Tid: augusti Samordningsarbete inom fakultetens kommunikatörsnätverk Komgruppen koordinerar fakultetens kommunikatörsnätverk med ett övergripande fokus på att öka samordningsvinsterna mellan institutions- och fakultetsnivå i kommunikationsarbetet. Målgrupp: kommunikatörer vid naturvetenskapliga fakulteten Kommunikationsplan Fakultetens kommunikationsplan belyser syfte, målgrupper och struktur för det arbetet som bedrivs vid fakultetskansliets Komgrupp. Målgrupp: ledningen samt anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Tid: årlig uppdatering Webb och sociala medier: Fakultetswebben Fakultetswebben innehåller en stor mängd information för flera olika målgrupper, främst presumtiva studenter samt fakultetens anställda. Kansliets medarbetare ansvarar för sidorna utifrån sina respektive funktionsansvar vid kansliet, men Komgruppens webbredaktör har ett övergripande ansvar för strukturering och utvecklingsarbete gällande fakultetswebben. Målgrupp: presumtiva studenter, skolvärlden, nya studenter, anställda vid n-fakulteten Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Facebook Fakulteten har en egen Facebook-sida för att synas och föra dialog via sociala medier. Facebook-sidan ska fungera som kommunikationskanal och servicemöjlighet för målgrupperna. Målgrupp: presumtiva studenter, befintliga studenter, anställda vid naturvetenskapliga fakulteten, men även andra intressenter finns 12

13 Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Flickr Fakulteten har ett eget Flickr-konto för att skapa en inspirerande bildbank som kan användas för ökad synlighet inom såväl sociala medier och fakultetswebb som i andra sammanhang. Målgrupp: presumtiva studenter, befintliga studenter, anställda vid naturvetenskapliga fakulteten (inte minst kommunikatörer) Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist YouTube Fakulteten har en egen YouTube-kanal för att gestalta verksamheten via videofilmer i sociala medier, fakultetswebb och andra sammanhang. Målgrupp: presumtiva studenter, befintliga studenter, anställda vid n-fakulteten Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Issuu Fakulteten har ett Issuu-konto (en pdf-bläddringstjänst) för att presentera och samla Komgruppens informationsmaterial på webben, exempelvis utbildningskatalog, kompetensprofiler, mm. Målgrupp: presumtiva studenter, befintliga studenter, anställda vid n-fak Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist Övrigt: Fakultetspresentation Fakultetens powerpointpresentationer uppdateras varje år och finns att hämta på webben, såväl den engelska som den svenska versionen. Målgrupp: presumtiva studenter, externa besökare, anställda vid n-fakulteten Tid: februari/mars Rollups Fakultetens rollups finns att låna på kansliet och uppdateras vid behov. Målgrupp: presumtiva studenter, externa besökare Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist/Emelie Hilner Profilprodukter Innefattar giveaways i form av tygkassar, tröjor, pennor, muggar, paraplyer mm. Fakultetens profilprodukter kan användas både i studentrekryteringssammanhang och till externa besökare, men även till de anställda. Målgrupp: presumtiva studenter, externa besökare, anställda vid naturvetenskapliga fakulteten Kontaktperson i Komgruppen: Helena Bergqvist/Dragana Trivic Samordning av skolsamverkan Komgruppen utarbetade på ledningens uppdrag ett förslag till samordning av fakultetens breda arbete med skolsamverkan. Projektet resulterade inledningsvis i ett strategidokument med konkreta förslag på bland annat ett samverkansnätverk som nu har skapats. Under 2015 ska ett kontinuerligt samarbete med nätverket initieras. Målgrupp: Anställda vid fakulteten som arbetar med skolsamverkan 13

14 Fakultetstext till LU:s årsredovisning Komgruppen ansvarar för att skriva den fakultetstext som ingår i LU:s årsredovisning. Målgrupp: regering och riksdag m fl beslutsfattare Tid: november Kontaktperson i Komgruppen: Lena Björk Blixt LU350 Under 2015 ska en arbetsgrupp formeras för att överblicka vilka insatser som fakulteten vill göra i samband med universitets 350-årsjubileum. Jubileet inleds i december 2016 och avslutas i januari Målgrupp: Anställda vid fakulteten, allmänhet, skolor 7. Ytterligare goda insatser! Utöver ovan redovisade projekt arrangeras en lång rad olika satsningar av medarbetare på fakultetens olika institutioner där Komgruppen inte deltar i arbetet. Vissa av dessa kommunikationsinsatser är årligt återkommande, andra är tillfälliga projekt. Som exempel på årligt återkommande projekt kan nämnas Teknik- och naturvetarcirkeln, Matematikpilen, Upptäckarklubben, Forskarklubben. Det görs även en lång rad olika skolsamverkansprojekt på institutionsnivå, och forskare håller offentliga föreläsningar, svarar på remisser och bedriver andra kommunikationsinsatser. Det ligger dock utanför ramen för denna kommunikationsplan att redovisa alla de goda samverkansinsatser som görs i verksamheten. 14

15 Bilaga 1: Marknadsföringsplan för naturvetenskapliga fakulteten Av: Dragana Trivic, kommunikatör Kansli N, I det här dokumentet behandlas enbart marknadsföringsstrategier och kanaler för dessa. Då samverkans- och rekryteringsprojekt ofta går hand i hand kommer vi inte att särskilja dem åt mer än i de uppenbara fallen och då främst för att exemplifiera. Avgränsningar: marknadsföring av utbildningar på kandidat och magister/masternivå inklusive sjukhusfysikerutbildningen, marknadsföring av övergripande samverkansaktiviteter. Ej internationell marknadsföring. Målgrupper: Främst gymnasieelever och lärare på gymnasiet samt studie- och yrkesvägledare. För en del samverkansaktiviteter även högstadielärare och deras elever. Kanaler: Egna webbsidor, tryckt utbildningskatalog (NaLu), Facebook, YouTube, studenter. Aktiviteter rekrytering: Inspirationsdagarna i november, Öppet Hus på LU mars/april, utskick av utbildningskataloger, mässor, ambassadörer som besöker skolklasser och skolor, hemvändare. Aktiviteter samverkan, främst skolsamverkan: LUNE-dagar, NMT-dagar, Lärarinspirationsdagen i oktober, SYV-dag (nästa gång 2015). Naturvetarstråket är också en samverkansaktivitet, men med en bred allmänhet som målgrupp och kommer inte att prioriteras när det gäller utbildningsinformation. 15

16 Inledning Vår vision är att attrahera rätt studenter till våra utbildningar, dvs. i första hand studenter som kommer att stanna kvar och som har naturvetenskap som ett intresse och inte som en mellanlandning. Därför är det viktigt att vi är tydliga med vårt erbjudande och ger den mest uppdaterade versionen av informationen, anpassad till målgruppen. Under 2014 kommer fakulteten att bygga upp sin webb enligt den nya grafiska profilen och i det nya verktyget Drupal. Detta kommer att ge en mycket bättre och överskådligare webb som är det vi vill satsa på att marknadsföra i första hand. Då webben under flera år har blivit viktigare och viktigare för våra målgrupper kommer så mycket av vår kommunikation som möjligt att dirigeras dit. Målgruppsanalys Fakulteten kommer fortsättningsvis att skicka ut en rekryteringsenkät till alla studenter som börjar vid fakulteten på hösten. Från och med 2013 finns enkäten i Survey&Report och skickas därmed digitalt. Svarsfrekvensen brukar då bli lägre, men å andra sidan kommer den att kunna genomföras mer frekvent än tidigare år. Syftet med enkäten är att se vilka som kommer hit, vad de anser är viktiga informationskanaler samt hur nöjda de är med den information de har fått innan de sökte sig hit. Enkäten samt kontinuerlig omvärldsbevakning ligger till grund för denna marknadsföringsplan när det gäller potentiella studenter. Lärare och studie- och yrkesvägledare är en annan stor målgrupp som är viktig för att vi ska nå vår primära målgrupp för rekrytering, eleverna. De (lärare och SYV) är också främsta målgruppen för våra kommunikationsinsatser när det gäller skolsamverkans- och lärarfortbildningsaktiviteter. Marknadsföringsstrategier Mot gymnasister: NaLu skickas till skolor. NaLu bör inför 2015 förses med ett formulär på baksidan där de som vill kan fylla i sina uppgifter och skicka till oss för att få katalogen skickad till sig året efter. En vykortkampanj riktad mot gymnasister på naturvetenskapligt program där vi berättar var katalogen finns att bläddra i och beställa, vykortet ska skickas ut under februari. I vykortet ska även länk till hemsida och kompetensprofiler finnas. Hantering och lagring av kataloger är kvar hos ISY tillsvidare. Mässor. De stora mässorna bemannar vi med egna ambassadörer, små mässor genom studieinfogruppen med centrala ambassadörer. Informations/inspirationsdagar. Två generella informationspass om studier i naturvetenskap samt informationsbord med studievägledare och ambassadörer. På eftermiddagen är det fritt för de institutioner som vill öppna upp med mer riktade aktiviteter. Öppet hus för hela universitetet i mars/april. Utbildningskatalogen NaLu ska alltid finnas med vid olika rekryteringsaktiviteter. 16

17 Mot lärare samt studie- och yrkesvägledare: Framförallt bör vi marknadsföra samverkansfliken som nu finns på webben (dock först efter nylansering). Vi bör göra ett anmälningsformulär på webben så att vi kan samla in adresser till lärare som är intresserade av information och utbyte. Det hela initieras med en vykortskampanj till skolorna när den nya webben är lanserad. Skicka 1-3 NaLu till skolor, fler till större skolor. Inrikta på området från Stockholm/Uppsala och söderut samt större orter norrut (Umeå, Luleå, Östersund). NaLu bör från och med 2015 inkludera en notis som är riktad till lärare och som beskriver vart de kan vända sig för att få mer information av relevans för dem själva. Samarbeta med Kommunförbundet Skåne där vi hjälps åt med att marknadsföra aktiviteter som är relevanta för bådas målgrupper. Kanaler Webben. Webbsidorna ska utvecklas och ha ett mer kontinuerligt flöde. Exempelvis ska ett alumnflöde skapas enligt särskilt förslag där fakultet och institutioner samarbetar för att få till en kontinuitet. Detta tangerar frågan vad blir man? som ju är den viktiga frågan när man söker sig hit. Självfallet har vi de som kommer av rent intresse, men de kommer oavsett. Vi måste bredda oss. All aktuell och relevant information ska finnas på webben, först därefter kan vi göra annonsering och marknadsföring som leder till våra webbplatser. Annonsering. I första hand Facebook för riktade kampanjer. Google AdWords kan vi börja använda så fort vår nya webb är på plats och de nya landningssidorna syns. Det är viktigt att webben är ny innan vi gör marknadsföringen, annars riskerar vi att skrämma bort potentiella intressenter om de inte hittar det de söker. För att öka kännedom om fakulteten kan viss pressannonsering vara värd att satsa på. I första hand gäller det tidningar med lång exponeringstid och stor täckning (exempelvis Kupé) eller i Metro/gratistidningar som når många, om vi har ett specifikt budskap eller en uppmaning (inför exempelvis Öppet Hus). Vi ska inte annonsera billigt bara för att det dyker upp erbjudanden, och inte i bilagor. Facebook.com/naturvetenskap ska fortsätta vara ett lättsamt forum där vi visar vår verksamhet och gör den mänskligare. Detta bidrar till både intern sammanhållning men även att man från externt håll ser det som inbjudande. På Facebook ska vi under de kommande två åren göra testannonsering, främst inför 15 april, och uppmana vår målgrupp till att klicka in på vår hemsida och utbildningskatalogen NaLu. Ambassadörer. Utbildas på hösten för höstterminen och kan även användas till specifika uppdrag på våren. Här finns stor flexibilitet, anledningen till detta är ambassadörernas varierande bakgrunder och kompetenser. Hemvändare. Finansiera upp till fem hemvändare per institution. Dessa blir alltså enbart hemvändare med returbiljett betald samt utkast till presentation där de presenterar fakultetens och sina egna utbildningar. De bokar in tid på sin respektive skola själva och får ingen ersättning utöver biljetten. Här måste en prioritering göras så 17

18 att inte flera åker till samma ort. När vi söker hemvändare måste vi skriva vilka orter vi söker till! Vi tar kontaktuppgifter till ansvarig lärare på varje skola för att kunna följa upp kvalitén samt samla dem i en adresslista om de är intresserade av att få mer information från fakulteten. Mer specifika beskrivningar av aktiviteter samt deras finansiering görs i kommunikationsgruppen. Då planen är tvåårig lämnas en viss flexibilitet för oplanerade aktiviteter samt ändring av de planerade aktiviteterna. Anledningen är det som nämns inledningsvis, dvs. att vi vill möta de potentiella studenterna på det sätt som är mest relevant för dem. 18

19 Bilaga 2: Genomförda kommunikationsprojekt 2014 Utbildningskommunikation: NaLu-katalogen Inspirationsdagar Studentambassadörer Öppet hus-dag Utbildningsmässor Studentporträtt Alumnporträtt Annonsering i Kupé och på Facebook Vykortskampanj Beställ utbildningskatalog Studentenkät Internationell fakultetsbroschyr Examenshögtid Broschyr för utresande studenter Kampanj för KPU Vykort till lärare och SYV för att bl.a. synliggöra vår ambassadörsverksamhet Forskningskommunikation: Naturvetarstråket NMT-dagar LUNE-dagar Lärarfortbildningsdag Pressmeddelanden och massmediakontakter ExpertSvar Seminarier om massmediakontakter Månadens avhandlingar Ideons Forskarluncher LU:s adventskalender Bevakning av LUCRIS projektet Filmning av kursen Den vetenskapliga metoden, 7,5 hp Internkommunikation: Insidan - fakultetens interna nyhetsbrev Publicering av dekanbrev FredagsFåtöljen LUM Hedersdoktorföreläsning inklusive layout av diplom Inbjudan och broschyr till pensionärshögtid Inbjudan till jullunch Prisbelönta forskare föreläser Fakultetsfestens panelsamtal Samordning av kommunikatörsnätverket vid fakulteten Distribution av fakultetens strategiska plan

20 Diplom till nya ETP-lärare Kommunikationsplan för fakulteten Broschyrer till framför allt personalgruppen ( Grattis till det kommande föräldraskapet!, Hej och välkommen till oss!, Jämställdhet, likabehandling och mångfald, handlingsplan 2014 samt Snart pensionär, Guide för doktorandrekrytering ) Webb och sociala medier: Fakultetswebben Facebook (inkl två annonser) Flickr YouTube Issuu Övrigt: Fakultetspresentation Rollups Profilprodukter Alumnkoordinatoruppdrag Samordning av skolsamverkan Fakultetstext till LU:s årsredovisning 20

Kommunikationsplan 2017 Naturvetenskapliga fakulteten

Kommunikationsplan 2017 Naturvetenskapliga fakulteten 2017-02-08 STYR 2017/6 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationschef Kommunikationsplan 2017 Naturvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte med kommunikationsarbetet 3. Målgrupper

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN. för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005

Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN. för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005 Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2005 KOMMUNIKATIONSPLAN för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Syftet med en kommunikationsplan 4 1.2 Definitioner

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kommunikationsplan/-strategi för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakultetsnämnden LTV STYRANDE DOKUMENT SLU ID: 2016.1.1.1-740 Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Fakultetsnämnden LTV Avdelning/kansli: Kommunikationsavd,

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

Kommunikationsplan 2015 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Kommunikationsplan 2015 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET KOMMUNIKATIONSPLAN 2015, MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET 2 Inledning Fakultetens kommunikationsarbete syftar till att stödja organisationens

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete s studentrekryteringsarbete Vi jobbar på kommunikationsavdelningen med studentrekryteringen Marlene Jonsson Samordnare Områdeskommunikatör Lena Ernerfeldt Burman Digital kommunikation Områdeskommunikatör

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

~Xre~SS0fi------ LUNDS UNIVERSITET. ~51 _ i; it) ~I."-I 2015-09- 1.4. Anmälan mot Lunds universitet Reg.nr 31-480-14 hos Universitetskanslersämbetet

~Xre~SS0fi------ LUNDS UNIVERSITET. ~51 _ i; it) ~I.-I 2015-09- 1.4. Anmälan mot Lunds universitet Reg.nr 31-480-14 hos Universitetskanslersämbetet MISSIV 2015-09-11 Dnr V 20151717 LUNDS UNIVERSITET Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Rektor INKOM UK-ämbetet 2015-09- 1.4 ~51 _ i; it) ~I."-I Dnr : Z'.u~ Anmälan mot Lunds universitet

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i Andelsföreningen

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall

Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall Dessa anteckningar sammanfattar de två Upptaktsträffarna som utfördes 15:e respektive 16:e augusti på campus Östersund

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Recruitment to science Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Ungdomar väljer bort naturvetenskap På internationell och nationell nivå uttalas både från politiskt håll och från näringslivet att det är

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer