Månadsbrev oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbrev oktober 2014"

Transkript

1 Månadsbrev oktober 2014 I nya Landsbygdsprogrammet finns det 3,25 miljarder kronor för stöd till bredbandsutbyggnad varav svenska staten står för 59%, resten kommer från EU. Jordbruksverket har fördelat drygt 2 miljarder och av dessa fick Värmland tilldelat drygt 109 miljoner, 5,31%. Fördelningen är gjord efter en fördelningsnyckel som bygger på statistik från Post- och Telestyrelsen, som visar på var i landet det finns mest landsbygdsboende och landsbygds-företag som inte har en bredbandsanslutning med 100Mbit/s. Jordbruksverket har även räknat in en gleshetsfaktor för att de allra mest glest befolkade länen ska få en rimlig del av pengarna. Resterande 1,25 miljarder kommer Jordbruksverket fördela senare under programperioden och då kommer de län som har många fiberprojekt med största sannolikhet att prioriteras. 1. Nya regler i Landsbygdsprogrammet Eftersom jag blev sjuk hade jag inte möjlighet att delta vid Länsstyrelsens informationsmöten, vare sig i Sunne eller i Karlstad men här kommer en sammanfattning t av de regler som gäller för det nya bredbandsstödet. Bredbandsstödet söks med e-legitimation. Den person som ska använda sin e-legitimation för föreningens ansökan beställer fullmakt på Jordbruksverkets hemsida. Karta över området ska bifogas ansökan. Kartan kan tas fram med hjälp av Webb-GIS på Länsstyrelsens hemsida, det finns instruktioner om hur man använder Webb-GIS och även kontaktuppgifter till personer där som kan hjälpa till. Ni kan även kontakta mig för karta. Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida men går direkt till Länsstyrelsen där handläggare tar hand om den. Till ansökan ska bifogas kartor (se ovan) och en budget enligt mall framtagen av Jordbruksverket (bifogas). Dessa bilagor och andra kan man maila till Länsstyrelsen på mailadress: eller skicka med post till: Länsstyrelsen i Värmland Regional Utveckling Karlstad Förutom kanalisation är även fiber, projektledning, master och antenner för mobila lösningar mm nu stödberättigade kostnader. Detta kan göra det möjligt att inkludera avlägsna öar som en förening annars skulle få svårt ekonomiskt att täcka in. Upphandling ska göras på alla kostnadsslag som överstiger kr vardera. Upphandling MÅSTE göras på kommunikationsoperatör och drift och underhåll. Mallar och instruktioner för detta håller på att tas fram. Länsstyrelsen kommer att göra en marknadsanalys för hela länet. Fiberföreningarna behöver alltså inte längre göra detta i samband med bidragsansökan. Länsstyrelsen kommer att ha beslutsomgångar där varje ansökan bedöms efter ett poängsystem. Länsstyrelsen håller på att ta fram tidsplan och rutiner för beslutsomgångarna. Ansökningar kan godkännas av Länsstyrelsen först när EU-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet, preliminärt maj-juni Föreningar kan, på egen risk, påbörja entreprenad innan dess. I Värmlands län ges stöd med upp till 50%. Ingen övrig offentlig finansiering är möjlig.

2 Prioriteringar Som jag nämnde i juni-brevet så är det numera bestämda kriterier som ska uppfyllas för att få så hög poäng som möjligt och därmed hög prioritet. De prioriteringar som jag räknade upp i förra månadsbrevet har förändrats. Det som gäller är: Prioriterat geografiskt område. Poäng sätts efter storlek på tätort inom fiberföreningens område. Enligt Statistiska Centralbyrån börjar tätort vid 200 invånare, sen finns det andra saker som ska räknas in som t ex hur långt det är i genomsnitt mellan husen mm. Jag bifogar en sammanställning som Annette Laurtizen Karlsson, informationsstrateg på Torsby kommun, har tagit fram från SCB, finns även på hemsidan torsby.se/bredband, under Bredbandsutbyggnad/Fastigheter på landsbygden/informationsmaterial. Pluspoäng ger servicepunkter som t ex lanthandel, bensinstation, skola, bankkontor mm. Idrottsanläggningar och hembygdsgårdar räknas inte. Hög anslutningsgrad. Alltså hur många som bestämt att ansluta sig av hushåll, företag, fritidshus mm, räknat i procent. I det här sammanhanget räknas varje fritidshus som 3 fritidshus då Jordbruksverket har uppfattningen att det kan vara svårt att få fritidshus att ansluta sig. Och det är ju bara positivt för oss. Möjliga anslutningar. Alltså hur många fastigheter finns det totalt i området som skulle kunna anslutas. Dit räknas alla hushåll, företag, fritidshus, bygdegårdar, kyrkor, skolor, föreningslokaler mm som kan anslutas med egen fiber. Har man privat boende och företag på samma fastighet räknas det som två möjliga anslutningar. I flerbostadshus räknas varje lägenhet som en anslutning. Pluspoäng: Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet. Här har sökande förening möjlighet att plocka pluspoäng. En finansieringsplan som tryggar likviditeten t ex. Det bästa är ett lånelöfte men det kan också vara att man tar in förskott på anslutnings-avgiften med 70-80%. Se vidare under kapitlet Poängsättning och prioriteringar av projekten i bifogad fil. Nya upphandlingsregler I det nya bredbandsstödet är gränsen för upphandling på EUR (1,6 miljoner kr) borta. Nu ska istället alla kostnadsslag som överstiger kr upphandlas, kostnader som understiger kr behöver inte upphandlas. Dock finns det två kostnadsslag som måste upphandlas, kommunikationsoperatör samt drift och underhåll, dessa kan upphandlas var för sig eller tillsammans. De delar föreningen inte behöver upphandla, om de understiger kr vardera, är: projektering, kostnadsberäkning och tillståndsansökningar anläggningsarbeten, som t ex grävning material, som t ex rör och fiber dokumentation, som besiktning och inmätning av var nätet ligger administration, projektledning och ekonomiadministration

3 Föreningen måste ändå ta fram prisuppgifter och göra jämförelser innan inköp. När föreningen ansöker om utbetalning kommer Länsstyrelsens handläggare att kontrollera att inget kostnadsslag överskridit kr, och att alla upphandlingar som gjorts är korrekt utförda. För utförligare beskrivning av kostnadsslag se kapitlet Det här kan du få stöd för i bifogad fil Bredbandsstöd 2014 samt budgetmallen som också är bifogad. Alla upphandlingar ska annonseras på nationell webbsida, t ex Läs noga igenom Jordbruksverkets information som jag bifogat om vad som är stödbart/ej stödbart, krav på upphandling mm. Det är mycket som kommer att kontrolleras av Länsstyrelsen innan utbetalning av stöd. 2. Bygga kanalisation utan att söka stöd Vill man inte vänta och har sådana ekonomiska förutsättningar att man kan bygga sin kanalisation utan att söka stöd kan man fortfarande genomföra sitt projekt enligt Skanovas byalagsmodell. Föreningen är då inte på något sätt bunden till Jordbruksverkets stöd- eller upphandlingsregler. Föreningar som har kommunal verksamhet i sina områden, kommunalt vatten och avlopp mm, måste ta kontakt med Per-Arne Lövqvist på Tekniska avdelningen på kommunkontoret för att stämma av var de har sina rör och ledningar, och för att få tillstånd att gå i berörd mark, alternativt hitta nya vägar att gå. Per-Arne Lövqvist nås på tel eller mobil , eller e- post Detta gäller oavsett om föreningen söker stöd eller ej. Hilary Högfeldt på Tekniska avdelningen hjälper till med ansökan om samråd enligt Miljöbalken och Kulturminneslagen samt ansökan om tillstånd från Trafikverket. Hilary nås på tel eller e-post Kom också ihåg att ni måste ta kontakt med Länsstyrelsen för tillstånd om vattenverksamhet om ni planerar att lägga sjökabel. 3. Möte med Telia och Skanova De kommuner som har samverkansavtal med Telia/Skanova (Torsby, Hagfors, Eda, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Grums) hade ett möte med Telia och Skanova torsdagen den 25 september, även Länsstyrelsen deltog. Vi diskuterade bl a Jordbruksverkets regler och fick lite information om Telias tankar om Quadracoms radiolänkstationer. Quadracom Quadracoms radiolänkstationer är: Bograngen, Brattmon, Höljes, Letafors, Rinn, Röjdåfors och Vitsand. Dessa hade Torsby kommun driftavtal på t o m juni 2013 som förlängdes mot en avsevärd kostnad till juni 2015 med förhoppning om att de då skulle hinna bli utbyggda med fiber. Nu vet vi alla att pengarna på Länsstyrelsen tog slut och att det har blivit ett stort glapp till nya pengar vilket gör att den förhoppningen har grusats. Quadracom är numera uppköpta av Teliasonera men kommer att fortsätta drivas som en egen enhet inom Telia-koncernen. Telia har meddelat att radiolänkanslutna ADSL-noder inte passar in i deras affärsmodell eller deras tekniska plattform. Däremot fick vi information vid mötet om att de, för de kommuner som har samverkansavtal med Telia, har intentionen att finna ut en lösning, eventuellt genom en begränsad förlängning av drift mot ersättning på dessa stationer. Det här är något som kommer att fortsätta förhandlas under hösten.

4 Bygg färdigt nät och sälj till Skanova Med de nya stödreglerna kan fiberföreningar även söka stöd till fiber, fiberblåsning och fibersvetsning. Skanova har en modell som kan vara intressant för en del föreningar tack vare detta som innebär att föreningen bygger ett helt färdigt nät inklusive fiber och säljer det till Skanova för 9 200:-/anslutning exkl moms. För att kunna ta ställning till om detta är intressant måste ni ha en kalkyl som inkluderar kostnad för fiber, fibersvetsning och fiberblåsning och det är inte helt lätt att ta fram den kostnaden själv. I dagsläget säger Skanova att vi inte kan kombinera detta med byalagsmodellen där Rala tar fram kalkyl utan kostnad om föreningen överlåter nätet till Skanova. Föreningarna får alltså betala för projekteringen även om de skulle anlita Rala till det. Eftersom Rala redan har mycket information om Torsby kommuns fiberföreningar, och även tar fram kalkyl på fibern när de gör grovprojekteringar åt föreningarna (även om det inte finns med i presentationen) så tycker jag att det borde gå att kombinera, jag träffar Skanova igen den 14 oktober och kommer att ta upp det till vidare diskussion. Är någon intresserad av detta koncept så tar ni kontakt med Skanovas kundtjänst. Läs NOGA igenom avtalet ni får innan ni bestämmer er. Jordbruksverket gör också en vinstuppföljning på nät som byggts med stöd och sedan sålts. Det är alltid stödmottagaren, alltså föreningarna, som bär ansvaret och som får stå för eventuell återbetalning om nätet går med vinst, aldrig den nya ägaren. Läs mer om detta under kapitlet Villkor som du ska uppfylla under tiden du genomför projektet i bifogad fil Bredbandsstöd Samverkansavtalet med Telia Operator Business På mötet diskuterades mest vår, Länsstyrelsens och Skanovas tolkningar av Jordbruksverkets nya upphandlingsregler och hur det påverkar oss. Det finns fortfarande frågor kvar som PTS, Skanova, Telia och Jordbruksverket diskuterar, och som vi samverkanskommuner måste reda ut med Telia. Vi har ett nytt möte inbokat med Telia och Skanova den 4 december med förhoppningen om att flera frågetecken ska ha rätats ut till dess. Grovprojekteringsavtalet Tillsvidare ska ni kontakta Skanova och Rala på samma sätt som tidigare för att få en grovprojektering. Det enda som regleras i grovprojekteringsavtalet är att föreningen får stå för kostnaden, kr, om de väljer att teckna avtal om fibernätsutbyggnad med annan part än Skanova. Då projektering är ett av de kostnadsslag som inte behöver upphandlas så påverkas inte detta av Jordbruksverkets upphandlingsregler. Upplåtelseavtalet Detta avtal tecknas med Skanova för inblåsning av fiber och för drift och underhåll. Eftersom drift och underhåll är ett av de kostnadsslag som måste upphandlas så kan ni inte ingå det avtalet med Skanova utan att det upphandlats. Överlåtelseavtal Enligt de nya reglerna ska överlåtelse upphandlas och därmed kan inte heller detta avtal ingås utan att det upphandlats. Har föreningen för avsikt att sälja nätet när det är klart kan däremot försäljningen tas med i anbudsförfrågan när föreningen upphandlar drift och underhåll. Telias anslutningsavtal med föreningen är ett avtal om kommunikationsoperatör, en av de kostnadsslag som måste upphandlas, det kan ni alltså inte skriva på.

5 4. Nyheter från föreningarna Bada är klar med kanalisationen, haft uppstartsmöte om fiberblåsning. Fensbol har tagit nya tag och bildat förening, Emma Jonsson ny kontaktperson. Lämbacken har fått grovprojektering och kalkyl från Rala. Norra Ny har fått grovprojektering och väntar besked från Skanova om möjlighet att använda befintliga rör under Klarälven samt lägga fiber i Fortums stolpar samt bygga egen stolplinje. Nyskoga hade årsmöte 3 augusti, har fått grovprojektering och kalkyl. Oleby ska inleda upphandling av entreprenör, eventuellt avstår de från att söka stöd för att komma igång tidigare. Samarbetar med Utterbyn fiberförening. Rådom har ny ordförande, Tomas Lindgren. Har fått grovprojektering och kalkyl. Svenneby har ny ordförande, Andreas Uppvall, fått grovprojektering och kalkyl. Varit i kontakt med Skanova om erbjudandet att de köper färdigt nät, fått avtalsunderlag. Sysslebäck har bildat ekonomisk förening, Sysslebäck Fiber ekonomisk förening. Lagt in i byggafiber.se. Utterbyn ska inleda upphandling av entreprenör, eventuellt avstår de från att söka stöd för att komma igång tidigare. Samarbetar med Oleby fiberförening. Vitsand har fått grovprojektering och håller på att upphandla entreprenör. ÅVÖ har nu 159 medlemmar. De har fått anbudsunderlag från Rala som de skickat ut och fått in offerter. Senaste styrelsemöte Tecknat anslutningsavtal med Telia. De bifogade filerna Bredbandsstöd 2014 och Budgetmall är hämtad från Jordbruksverkets hemsida. Nobelpriset i fysik delades idag ut för uppfinningen av blå lysdioder som banat väg för de energisnåla LED-lamporna gick ena halvan av Nobelpriset till Charles K. Kao som redan 1969 insåg att ljussignaler kunde användas för kommunikation skapades den första kilometerlånga optiska fibern tack vare C.K. Kaos beräkningar. Tänd ett ljus i höstmörkret! /Cecilia

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Nordkroken 15 juni 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer