Månadsbrev juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbrev juni 2014"

Transkript

1 Månadsbrev juni Jordbruksverket öppnar för ansökningar 3 september Det svenska landsbygdsprogrammet har beslutats av Sveriges regering och är nu överlämnat till EU-kommissionen som ska granska och godkänna det. Inga beslut om stöd eller utbetalningar kan tas av Länsstyrelsen innan programmet är godkänt. EUkommissionen har sex månader på sig att granska det svenska landsbygdsprogrammet och sedan är det en process innan programmet kan träda i kraft. Man räknar med att allt ska vara klart och igång i maj Jordbruksverket öppnar dock för ansökningar om bredbandsstöd den 3 september Ansökningar kommer att kunna göras både digitalt och på traditionellt sett med blankett. Vi vet inte hur ansökningsblanketterna kommer att se ut förrän 3 september när Jordbruksverket öppnar för ansökningar. Information om bredbandsstödet kommer att läggas ut på Jordbruksverkets hemsida under andra halva av augusti OBS!!! Enbart kostnader tagna efter att ansökan om stöd kommit in till Länsstyrelsen är godkända och stödberättigade. Fiberföreningar kan på egen risk ta kostnader för material och grävning innan de fått beslut på ansökan. Länsstyrelsen planerar att bjuda in fiberföreningarna till en informationsträff om bredbandsstöden och hur ansökan ska göras i september. 2. Kriterier för ansökan om bredbandsstöd I nya landsbygdsprogrammet har Länsstyrelsens handläggare enbart de nationella urvalskriterierna att förhålla sig till. Ansökningarna kommer att poängsättas efter fasta kriterier och prioriteras efter dessa. Högst poäng hamnar först i kön, har flera ansökningar samma poäng är det först till kvarn som gäller. De kriterier man bedömer är: a) Prioriterat område Högst poäng får utbyggnadsområden som inte har någon tätort med mer än 200 invånare. Kommer att finnas på hemsidan. Handläggaren gör kontroll mot SCBs listor. b) Kommunal bredbandsstrategi Högst poäng får sökande föreningar i kommuner där det finns en kommunal bredbandsstrategi. Strategin ska bifogas. c) Kompetens och kapacitet Högst poäng: Förening är bildad, registreringsbevis ska bifogas Styrelse och stadgar finns på plats, protokoll och stadgar ska bifogas Säkrad likviditet, lånelöfte bifogas Föreningsstämman har sagt jag till att genomföra projektet, protokoll bifogas De flesta föreningar i Torsby kommun har inga problem med att uppnå högsta poäng i de flesta kriterier. A) Definitionen av tätort och antal invånare finns på kommer att läggas upp

2 på hemsidan så fort vi har uppdaterade uppgifter. B) En kommunal bredbandsstrategi finns framtagen och är utlagd på hemsidan. C) Punkt 3, lånelöfte, är inte något som varit uppe tidigare. Vanligt är bankerna kan ge ett lånelöfte med Länsstyrelsens beslut om stöd som säkerhet. Ett lånelöfte skulle i så fall kunna bifogas med villkor att Länsstyrelsen beviljar ansökan om stöd. Jag kommer att kontakta bankerna om detta och återkommer med besked. 3. Jordbruksverket godkänner överlåtelse av nät innan 5 år. Tidigare har Jordbruksverket krävt att en fiberförening måste äga sin kanalisation i minst 5 år innan den kan överlåtas till någon annan. Detta var en feltolkning av EUs förordning, det är möjligt att överlåta kanalisation till ny ägare direkt, man behöver alltså inte vänta i 5 år längre. Däremot kommer Jordbruksverket att ställa krav på att överlåtelse till ny ägare upphandlas och det är oavsett om man vill överlåta kanalisationen direkt eller vänta. Beskrivning av hur en sådan upphandling ska genomföras kommer att läggas ut på Jordbruksverkets hemsida under andra halva av augusti, i samband med information om nya stödet. Med anledning av detta håller nu Skanova på och ser över sina upplåtelse och överlåtelseavtal för att anpassa de till Jordbruksverkets nya krav på upphandling. 4. Momsfrågan: Utredningen jag beställt av Svalner Skatt och Transaktion är klar som jag meddelat och bifogat i tidigare mail till ordföranden i varje förening. Utredningen visar tydligt att den nuvarande modellen utan ersättning för upplåtelse/hyra inte godkänns som affärsmodell av Skatteverket. Vi är sex kommuner i Värmland med samverkansavtal med Telia och Skanova som har samma problem. Jag har varit i kontakt med Skanova och påtalat detta. På Skanova är de medvetna om problemet men har haft svårt att hitta en lösning som inte kan tolkas som aktiv skatteplanering (deras ord). Med anledning av att Jordbruksverket nu kommer att kräva att en överlåtelse upphandlas måste Skanova se över sina avtal och anpassa de till dessa krav, och ska samtidigt försöka ta hänsyn till Skatteverkets momsregler för fiberföreningar. Eftersom bidragsreglerna och momsreglerna inte riktigt går hand i hand så finns det svårigheter med detta men de ska enligt uppgift se vad de kan göra. Vi sex kommuner kommer naturligtvis inte att nöja oss med detta utan har bildat en arbetsgrupp som ska träffa Telia och Skanova efter sommaren. 5. Nedläggningshotade stationer En arbetsgrupp har också bildats bestående av de kommuner som är berörda av att Quadracom stänger ned ADSL i stationer matade av radiolänk, vars avtal går ut 30 juni Kommunerna är Torsby, Hagfors, Filipstad, Forshaga, Kristinehamn, Grums och Arvika. De stationer i Torsby som berörs är Bograngen, Brattmon, Höljes, Letafors, Lekvattnet, Röjdåfors och Vitsand. Vitsand och Lekvattnet är godkända att ansluta fiberförening till, Bograngen, Brattmon och Höljes har fått positiva förhandssignaler, men föreningarna hinner inte anslutas innan juni 2015.

3 Vi hoppas att Telias köp av Quadracom och vårt samverkansavtal ska kunna vara till hjälp i detta. 6. Markupplåtelseavtal Erik Evestam från LRF har lyft frågan om markupplåtelseavtal som föreningarna skriver med markägare. Han får många samtal om enskilda vägar och bredbandsnät. Det kan lätt byggas upp konflikter som kan sträcka sig över flera generationer, därför är det viktigt att det blir rätt. För en fiberförening på landsbygden är det av yttersta vikt att ha markägare med sig. Många markägare känner stor osäkerhet med Lantmäteriets avtal och därför förordar LRF det markupplåtelseavtal som Bredbandsforum tagit fram med ett par tillägg. Det finns några skrivelser i det avtalet som saknas i Lantmäteriets avtal men som LRF anser är av stor betydelse, se Eriks kommentarer nedan. 2:e Fastighetsägare, arrendator eller deras arbetstagare svarar inte gentemot Ledningsägaren för skada på Ledningen, som uppkommit vid normalt brukande av åker och skog. Ledningsägaren ställer inte heller krav på ersättning för skada som uppkommit vid markarbete i det fall att Ledningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad. Denna skrivning är väldigt central då det kommer uppstå situationer i driftläge där skador uppstår. Och då behöver det vara tydligt att markägaren inte ska känna sig skyldig. 2:b Om Ledningen av någon anledning inte längre ska användas åtar sig Ledningsägaren att på sin bekostnad tillse att egendomen befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende Ledningen. Om det är påkallat från allmän eller enskild synpunkt ska Ledningsägaren i samband härmed se till att Ledningen med tillhörande anordningar tas bort. Vi har många gamla ledningar i marken som inte plockats bort i registren och det är en utveckling som vi önskar stävja. Så gäller det framtida kostnader. Detta är också viktigt att täcka upp för då exv dikning och dränering blir mer komplicerad när det finns en ledning i vägen. Där finns någon generell mall vad gäller kostnader men den enda skrivning ang detta jag hittar är från Lidköpings kommun som använder följande: Vid eventuella framtida förläggningar av ledningar eller kanalisationer, skall ledningsägaren stå för de merkostnader som uppstår vid korsning av ledningen Tvistlösning finns inte heller med. Så här står det i det andra: Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av svensk allmän domstol. På Torsby kommuns bredbandssida finns nu Bredbandsforums avtal, med de av Erik föreslagna tillägg, upplagt (bifogas även här). Föreningar som redan skrivit markupplåtelseavtal med berörda markägare behöver inte skriva nya avtal, men finns det markägare som känner stor osäkerhet inför att ge tillträde till sin mark och därför inte vill skriva på Lantmäteriets avtal så kan detta avtal vara ett alternativ. Jag vill förtydliga att detta avtal är framtaget av Bredbandsforum, tilläggen är rekommenderade av LRF, Torsby

4 kommun har inte haft någon del i framtagandet av detta avtal, det förordas på rekommendation av LRF. Bredbandsforum är inrättat av regeringen och är en del av regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. I forumet möts företag, myndigheter och organisationer för att främja samverkan runt bredbandsutbyggnaden i landet. I Bredbandsforums olika arbetsgrupper finns representanter från bl a LRF, Lantmäteriet, SKL, PTS, Skanova, SSnf, Trafikverket m fl. Läs mer om Bredbandsforum och dess arbetsgrupper på 7. Skanova och Rala Med anledning av Jordbruksverkets granskning av Skanovamodellen slutade Skanova skicka ut grovprojekteringsavtal tidigt i våras. Nu när granskningen är klar kommer Skanova börja skicka ut avtal igen till de som fyllt i förfrågningsunderlag och skickat in. Har ni inte fått något ska ni ta kontakt med Skanovas kundtjänst tel (nytt). För att få ett grovprojekteringsavtal måste man först ta kontakt med Skanovas kundtjänst, tel (nytt) och tala om att föreningen finns och ligger i Torsby kommun (viktigt eftersom Torsby hanteras speciellt av Skanova). Skanova skickar då ut ett förfrågningsunderlag som ska fyllas i och returneras, därefter skickar de ut ett grovprojekteringsavtal. Först när grovprojekteringsavtalet returnerats påskrivet till Skanova kan Rala påbörja grovprojekteringen. Då är det bra om ni fört in så mycket som möjligt i Ralas Byggafiber.se. 8. Nyheter från föreningarna: Likenäs-Amnerud hade ett informationsmöte för alla den 4 juni där de informerade om nuläget. De har gjort kartläggningen tillsammans men kommer att registrera två föreningar, Likenäs och Amnerud var för sig. Oleby har årsmöte 29 juni kl i Oleby Folkets Hus. De har gjort korrigeringar i Ralas grovprojektering och väntar på svar. ÅVÖ har beställt underlag för offertförfrågan från Rala, har styrelsemöte den 16 juni. Föreningen har nu 157 medlemmar vilket är drygt 68%. Samarbetar med Åsteby Vägsamfällighet och får med slang när vägsamfälligheten ska åtgärda 2,2 km med nya diken, dessutom samförlägger de med Fortum. Utterbyn har registrerat ekonomisk förening, 120 av ca 150 anmält intresse, är i full gång med byggafiber.se, har skrivit på grovprojekteringsavtal med Skanova. Sörmark o Lillskogshöjden samkör årsmöte den 29 juni kl i Bastvålens bygdegård. Östmark kartlägger och har fått ihop 95 intresserade hittills, ska påbörja projektering i byggafiber.se och har kontakt med Rala om det. Hade ett informationsmöte den 1 juni. Kärrbackstrand har ansökt till Bolagsverket om att registrera Kärrbackstrand fiberförening ek förening, de har haft ett konstituerande möte med val av styrelse. 17 av 31 fastboende och 19 av ca60 fritidshusägare har anmält intresse.

5 Höljes har startat upp en arbetsgrupp som är ute och pratar med alla och kartlägger intresset. Svenneby har ett intresseunderlag på 69%, 219 intresseanmälningar. Väntar på grovprojektering från Rala. Föreningsstämma 26 juni. Det är den information jag fått in, jag hoppas att jag framöver får in information från fler föreningar. Det blev ett långt månadsbrev den här gången men det är också mycket att informera om nu innan sommaren. Eftersom Jordbruksverket släpper sin information om stöd, villkor och andra regler i slutet av augusti och gör blanketter och anvisningar tillgängliga först 3 september så kommer nästa månadsbrev i mitten av september då jag ska ha fått mer information och även träffat Telia och Skanova tillsammans med de andra kommunerna. Var snäll och hör av er om sändlistan för detta månadsbrev ska justeras, om någon ska läggas till eller tas bort. Jag kommer att ha semester från fredagen den 11 juli till måndag den 11 augusti så jag finns på plats några veckor till om ni har några funderingar. Med det önskar jag er en glad och härlig midsommar!

Månadsbrev oktober 2014

Månadsbrev oktober 2014 Månadsbrev oktober 2014 I nya Landsbygdsprogrammet finns det 3,25 miljarder kronor för stöd till bredbandsutbyggnad varav svenska staten står för 59%, resten kommer från EU. Jordbruksverket har fördelat

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer