Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni Haninge kommun. Granskning av planprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008. Haninge kommun. Granskning av planprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008 Haninge kommun Granskning av planprocessen

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Metod Kommunstyrelsen/förvaltningen Planeringsprocessen Roller och ansvar Styrning och prioritering Framförhållning och behovsbedömning Arbete och resurser inom kommunstyrelsens förvaltning Kommentarer Stadsbyggnadsnämnden/förvaltningen Organisation och ansvar Resurser och stöd inom stadsbyggnad/planenheten Samarbete med kommunstyrelseförvaltningen exploateringsenheten Kommentarer

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young genomfört en granskning av planprocessen i Haninge kommun. Granskningen har som syfte att belysa och bedöma om planprocessen fungerar ändamålsenligt utifrån att en kraftig expansion sker/planeras i kommunen. Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden upplevs vara tydlig såväl enligt reglemente och delegationsordning, som i det praktiska utförandet. Uppdraget till de två förvaltningarna upplevs också som tydligt från politisk nivå. Att kommunstyrelsens vice ordförande är ordförande för stadsbyggnadsnämnden underlättar samordningen ytterligare. Ett berednings- och samordningsorgan (LTF) finns för samordning av planprocessen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden Syftet är att åstadkomma tydliga prioriteringar, samsyn och en bättre koppling mellan planförfrågan/uppdrag och tillgängliga resurser. En genomgång av samtliga liggande planuppdrag har gjorts med prioritering i tre grupper: aktuella prioriterade projekt, på väntelista för att utföras senare och oprioriterade uppdrag. Som ytterligare stöd för prioritering och beslut tas en Start PM fram för varje planförfrågan, där bland annat förfrågan bedöms utifrån översiktsplan och tidigare politiska beslut samt att en kostnadsbedömning görs av planens genomförande. Vår bedömning är att styrningen av planfrågorna tydliggjorts genom de prioriteringslistor som tagits fram och de prioriteringar som sker inom LTF. Positivt är också att ett tydligare beslutsunderlag finns genom de nya rutinerna med Start PM. Den prioritering som sker tillsammans med den sortering/analys som skett av planuppdragen enligt typ av plan (omvandlingsområden, normala detaljplaner och enkla förfaranden) har även bidragit till att skapa en bättre framförhållning i planprocessen. Ansvaret för att driva exploateringsarbetet ligger på exploateringsenheten. Till följd av vakanser, svårigheter att rekrytera och sjukdom är resurserna inom exploateringsenheten knappa. Resursbristen medför att exploateringsavtal inte riktigt hinns med att tas fram i den takt som planenheten tar fram nya planförslag. Konsulter har tagits in för att kapa topparna. Visst stöd har tillkommit genom överförandet av trafikplanerare och översiktsplanerare. Läget är dock bekymmersamt. Det är angeläget att en strategi tas fram för att lösa resursbristen, såväl genom rekrytering, erforderliga stödresurser och konsultstöd. Det finns annars en risk för att planerade projekt inte kan fullföljas så som planerat. Den omorganisation som skett där plan, lantmäteri och bygglov samlats till en avdelning är positiv, då de har ett klart samband med varandra. Det är vidare positivt att tidigare vakanta tjänster inom stadsbyggnadsförvaltningen kunnat besättas samt att rekryteringar efter pensionsavgångar kunnat ske, även om fortsatta rekryteringar måste ske. Det är vidare positivt att tidigare brister i dokumentation och ärendehantering inom förvaltningen är på god väg att åtgärdas genom tydligare rutiner, ärendehantering, systemstöd etc samt genom rekrytering av bygglovsamordnare och en planadministratör. Inom stadsbyggnad/plan har man valt att avvakta med nyrekryteringar till följd av resursbristen inom exploateringsenheten. De knappa resurserna bidrar också till att rutiner för exempelvis överlämnade av ärenden mellan planenheten och exploateringsenheten inte är fullt utvecklade. Arbete pågår dock med det. 2

4 Det finns en samsyn mellan de båda förvaltningarna på hur planarbetet ska bedrivas och samarbete sker. Det finns dock en viss otydlighet vid uppstarten av planprojekt mellan de två förvaltningarna angående ansvar och roller. Tydligare gränssnitt och vem som äger frågan efterlyses. För att få en väl fungerande planprocess måste de två verksamheterna ha tillräckliga resurser, särskilt i form av projektledare, samt att även samverkansformerna för att stödja arbetet kan utvecklas. Våra förslag till fortsatt utveckling sammanfattas nedan: Ta fram en strategi för hur kommunen ska komma till rätta med bristen på resurser med erforderlig kompetens, såväl genom rekrytering, erforderliga stödresurser som konsultstöd. Överväg kompletterande eller alternativa resurser då det uppenbart är svårt att rekrytera lantmätare/exploateringsingenjörer. Projektstöd i form av exempelvis controller kan övervägas liksom juriststöd till de omfattande förhandlingar som genomförs. Fullfölj pågående arbete med att ta fram rutiner och projektstöd för att därmed möjliggöra en mer effektiv styrning och uppföljning inom exploatering. Avsätt resurser för att skapa tydligare rutiner mellan exploatering och stadsbyggnad/plan, även om resurserna är knappa, för att därmed åstadkomma ett mer effektivt genomförande. Exempelvis kan en checklista för överlämnande av ärenden tas fram och där ansvar och roller tydliggörs. 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund En relativt kraftig expansion sker/planeras i Haninge kommun. Detta medför effekter på såväl ekonomin som på de enskilda verksamheterna. Verksamheterna påverkas antingen direkt, genom exempelvis fler barn, elever och äldre eller indirekt via planfrågor, lokaler, gator, vägar och avlopp etc. Nybyggnationen innebär att ett flertal program/fördjupade utvecklingsprogram och detaljplaner måste tas fram samt att antalet bygglov ökar. Den fortsatta utvecklingen behöver uppmärksammas med avseende på vilka resurser och med vilken framförhållning Haninge kommun har för att klara de ökade kraven med fokus på om balans finns mellan behov och tillgängliga resurser. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. Arbetet ska bedrivas med stor öppenhet och ett flertal olika tillfällen till samråd, utställningar och remissomgångar finns under processen. Förslag av begränsad betydelse eller som saknar intresse för allmänheten kan förenklas Syfte Syftet med granskningen är att belysa och bedöma om planprocessen fungerar ändamålsenligt utifrån att en kraftig expansion sker/planeras i kommunen. Följande frågor besvaras i granskningen: Är roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden tydliggjord? Görs det en samlad bedömning och prioritering av de uppdrag/beställningar som ska utföras i förhållande till tillgängliga resurser? Vilken grad av översikt och framförhållning finns beträffande expansionen inom kommunen samt behovet av planer (översiktplan, områdesplaner, detaljplaner etc)? Finns erforderliga resurser/kompetens och stöd tillgängliga i planprocessen? På vilket sätt används dessa? Vilka åtgärder har vidtagits för att effektivisera arbetet, genom exempelvis IT-teknik? Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka och utveckla samarbetet mellan plan, bygglov och lantmäteri? 2.3. Metod Granskningen grundas på relevant dokumentation och intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, stadsbyggnadsnämndens ordförande, exploateringschefen, utvecklingsdirektören och exploateringsingenjör samt med chefen för stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningschef/stadsarkitekt och verksamhetsansvarig för planenheten. 4

6 3. Kommunstyrelsen/förvaltningen 3.1. Planeringsprocessen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den övergripande ekonomiska och sociala planeringen samt den fysiska översiktsplaneringen enligt PBL (plan- och bygglagen). Vidare ansvarar kommunstyrelsen för mark- och bostadspolitiken och att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt beslut om planuppdrag enligt PBL Roller och ansvar Den politiska uppdelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden är tydlig. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska driva frågor som är av intresse för kommunen som helhet, exempelvis utveckling på regional- eller länsnivå. Att ansvaret vilar på kommunstyrelsen är ett sätt att visa att frågan är av stor betydelse och att en samordnad hantering av frågorna krävs på kommunstyrelsenivå. Ansvarsfördelningen mellan ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen är klargjort via delegationsordningen. I denna sägs att vice ordförande ansvarar för den fysiska planeringen. Både ordförande och vice ordförande upplever att deras respektive roller är tydliga. Uppdraget till förvaltningarna ses som tydligt. Den organisationsförändring som genomfördes under 2007 där den översiktliga planeringen samlats till kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen ses som naturlig för att möjliggöra ett samlat grepp om frågorna. Stötestenar har dock uppstått genom chefsbyten, vakanser och andra oförutsedda frågor. Det finns dock en dragkamp i synsättet på hur samhällsplaneringen ska organiseras Styrning och prioritering Styrningen på nationell nivå utgörs av PBL, vilken i hög grad är styrande till sin karaktär. Några kompletterande direktiv på kommunal nivå har inte setts som nödvändigt. För att få en ökad samordning av planprocessen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden samt de olika enheterna inom de båda förvaltningarna har ett beredningsoch samordningsorgan, ledningsträff fysisk planering (LTF) inrättats. Syftet med beredningsorganet är att åstadkomma tydliga prioriteringar och få en bättre koppling mellan planer och resurser. Organet leds av stadsbyggnadsnämndens ordförande och tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppen består av gruppledarna för den politiska majoriteten, inklusive kommunstyrelsens ordförande såsom gruppledare, samt ledande tjänstemän från de båda förvaltningarna. Förslag till dagordning tas fram av stadsarkitekten, tillika avdelningschef för plan- och byggavdelningen och exploateringschefen. Kontinuerliga träffar sker också mellan de ansvariga tjänstemännen inom exploatering och stadsbyggnad/plan. Inom LTF har en genomgång skett av samtliga liggande planuppdrag där uppdragen prioriterats i tre grupper: aktuella projekt som är prioriterade, på väntelista för att utföras senare samt oprioriterade planuppdrag. Översiktsplanen fungerar som stöd i valet av vilka planer som ska prioriteras. En aktualisering av översiktsplanen pågår. 5

7 Den prioritering av planprojekten som genomförts ses som ett tydligt stöd för arbetet. Ytterligare stöd för prioritering och beslut finns sedan hösten 2007 genom att ett Start PM tas fram för varje planförfrågan. Förfrågan/initiativ om planfrågor kommer från allmänheten, näringsliv/företag eller från den egna organisationen och politiska beslut. Varje fastighetsägare har rätt att få en planförfrågan prövad politiskt. Gången är att alla förfrågningar ska kanaliseras till stadsbyggnadsförvaltningen (stadsarkitekten) och tas upp i den ordning de kommer in. Denna rutin, som tämligen nyligen införts för att strama upp arbetet, anses fungera väl. Den Start PM som tas fram innan frågan tas upp i LTF innehåller ett antal fasta rubriker som beskrivning, tidigare ställningstagande, miljöbedömning, bedömning av anläggnings- och driftkostnader samt planenhetens bedömning. Avsikten är också att PM:et ska kompletteras med en bedömning från exploateringsenheten. Under rubriken tidigare ställningstagande görs en avstämning mot vad som sagts i översiktsplanen, eventuell fastställd detaljplan eller andra kommunala beslut. Kostnader för genomförande av den eventuella planen bedöms på både kort och lång sikt. Ställningstagande till planförfrågan sker sedan i LTF, som träffas var sjunde vecka. Skriftligt besked ges till den sökande och vid ett positivt beslut sker ett möte mellan stadsbyggnad och den sökande. En handläggare utses därefter för ärendet som antingen genomförs i egen regi eller genom konsult. Enkla planförfrågningar kan ofta lösas genom bygglovsansökan. Det är kommunstyrelsen som formellt beslutar om att stadsbyggnadsnämnden ska få ett planuppdrag alternativt om ett lämnat planuppdrag ska avskrivas. Stadsbyggnadsnämnden kan således inte själva besluta om vilka detaljplaner kommunen ska arbeta med. Förslaget till plan tas sedan upp för ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden. Principiella detaljplaner ska tas av kommunstyrelsen, och eventuellt i fullmäktige. Mindre planer kan tas av stadsbyggnadsnämnden. När en detaljplan tas upp för beslut ska även ett exploateringsavtal ingå i underlaget. En plan kan omfatta allt från en vändplan i ett bostadsområde till 850 nya bostäder i ett nytt bostadsområde. Många planer rör också befintliga områden, vilket kräver mer av anpassning och förhandlingar. En större plan tar mellan två till tre år att färdigställa. En osäkerhetsfaktor är överklaganden, som ofta förekommer. Samtliga intervjuade ser det som positivt att Start PM tas fram då det ger politikerna ett mer handfast underlag att utgå ifrån vid prioriteringar och beslutsfattande Framförhållning och behovsbedömning Framförhållningen i form av politisk inriktning och beslut angående den exploatering, planläggande och byggnation som ska ske inom kommunen ses av de intervjuade som god respektive relativt god. Den prioritering som skett av planprojekten i dels typ av plan (omvandlingsområden, normala detaljplaner och enkla förfaranden), dels prioriteringsordning är ett väsentligt led i att skapa en bättre framförhållning. Det ses som väsentligt att också långsiktigt hålla fast i den prioritering som gjorts när sedan nya projekt dyker upp. Det finns tidplaner för alla pågående projekt. 6

8 När det gäller de stora planprojekten som är beslutade, så som Vegastaden, menar både ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen att tydliga direktiv finns för att driva projekten framåt. I samband med att kommunstyrelsen ger ett planuppdrag till stadsbyggnad bjuder förvaltningen in övriga förvaltningar in till ett uppstartsmöte med syfte att fånga upp verksamhetsbehov och synpunkter. Det är dock inte alltid så att förvaltningarna haft tid att komma. Uppföljningsmöten sker också under tiden. Bedömningar om behov i form av exempelvis förskolor, skolor, särskilt boende görs av respektive förvaltning. Bedömningen är att dessa underlag förbättrats. Det finns också en lokalplaneringsgrupp (LPG) som hanterar och samordnar lokalfrågor, där alla förvaltningar och Tornberget ingår Arbete och resurser inom kommunstyrelsens förvaltning Ansvaret för att driva exploateringsarbetet ligger på exploateringsenheten och de faktiska egna resurserna består i princip av exploateringschefen och en exploateringsingenjör. Organisatoriskt ingår enheten under utvecklingsavdelningen, vilket av exploatering uppfattas som att exploateringsfrågorna marginaliserats. De stora projekt som pågår/planeras inom Haninge kommun innebär att resurser och kompetens erfordras i form av exploateringsingenjörer som kan fungera som projektledare. Resurserna för arbetet är dock mycket knappa till följd av vakanser, svårigheter att rekrytera och sjukdom. Projektledare till Vegastaden har exempelvis sökts under en längre tid utan framgång. Konsultstöd har därför tagits in. Rekrytering av en ytterligare exploateringsingenjör pågår. Utvecklingsavdelningen har också under en längre tid varit utan chef, vilket påverkat arbetssituationen inom exploatering. En förstärkning motsvarande två exploateringsingenjörer och en anläggningsingenjör anses behövas för att hantera dagens ärenden/projekt, enligt exploateringschefen. Resursfrågan för exploateringsenheten har blivit än mer accentuerad genom att exploateringschefen ska sluta. Tjänsten är utannonserad, rekryteringsläget på marknaden är dock kärv och det finns en risk för att det tar tid att återbesätta tjänsten. En beredskap finns för detta genom att ramavtal om konsultstöd ska ingås. Svårigheterna att rekrytera gäller inte bara i Haninge kommun. Flera kommuner i närområdet annonserar efter lantmätare, byggnadsingenjörer etc. Det finns för få nyutbildade lantmätare i förhållande till efterfrågan samt att konkurrensen från privata marknaden är stor, särskilt vid högkonjunktur. Bristen på flexibilitet i lönesättning, semestervillkor etc anses av några vara hämmande. Det finns också uppfattningar från fler av de intervjuade om att Haninge kommun ses som en attraktiv arbetsgivare som både kan locka till sig kompetens och behålla befintlig kompetens genom intressanta jobb, självständigt arbete och frihet under ansvar, en god arbetsmiljö, trivsel och flexibla arbetstider och en positiv syn på kompetensutveckling. Några anser också att kommunen bör överväga sin lönesättning för att kunna konkurrera om nyckelkompetenser på marknaden. Kommunen anses också kunna bli bättre på att handla upp den kompletterande kompetens som behövs. 7

9 Resursbristen gör att erforderliga exploateringsavtal inte riktigt hinns med att ta fram inför kommande exploateringsområden och i den takt som plan tar fram nya planförslag. En konsult togs in under hösten 2007 för att kapa topparna. Det ses som väsentligt att skapa en bättre framförhållning och avlastning genom att ta in fler konsulter. Detta kräver också att det finns en god beställarkompetens, vilket inte är fallet idag. Förutom resursbristen anses kommunen inte heller ha tillräcklig erfarenhet av att driva så stora projekt som nu är aktuella. Styrgrupper skulle behövas bildas för större projekt. Flera områden kräver omfattande förhandlingar med ett stort antal mark- och fastighetsägare, vilket är tidskrävande. Rutiner och stöd för arbetet med exploateringsfrågor har börjat tas fram genom projektkort, uppföljningssystem i Excel samt att ett system för tidsrapportering ska införas. Tidigare har dokumentationen ej fungerat tillfredsställande. Det ses som angeläget att detta arbete fullföljs och att ett fortsatt arbete sker med att få till fungerande rutiner, stöd och dokumentation samt att det görs tillgängliga för andra i gemensamma system. I övrigt finns bra GIS-stöd och kartor som stöd för arbetet. Samarbetet mellan exploateringsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen/plan uppges fungera väl i den inledande fasen och Start PM har exempelvis kommit till som ett gemensamt initiativ. Politikerna får därmed ett erforderligt beslutsunderlag samt att en smidigare planering och ett bättre genomförande möjliggörs genom bättre planerings- och beslutsunderlag. Vid uppstarten av ett planprojekt ses däremot ansvaret som otydligt, angående vem som gör vad mellan exploatering och plan. Tydligare gränssnitt efterlyses beträffande vem som gör planbeskrivningar etc. Det måste till en ökad tydlighet beträffande vem som äger projektet. Det anses inte vara organisationen som sätter gränser eller utgör problem, då en samsyn finns om hur frågorna bör hanteras. Utan problemet är de knappa resurserna, att det inte hinns med. Exploatering är med i hela fasen från uppstart, planprocessen och genomförandet. Det krävs därmed fler exploateringsingenjörer som kan fungera som projektledare. Inom plan finns flera planarkitekter och några anläggningsingenjörer inom VA, gata, byggledning etc. Det ses av exploateringschefen som mer ändamålsenligt att anläggningsingenjörerna skulle finnas på exploatering, vilket uppges vara vanligt i andra organisationer. Då fler resurser finns på plan jämfört exploatering hinner inte exploatering med och det händer att planärenden är på väg upp till beslut utan exploateringsavtal. Detta ses som ett uttryck för en kombination av resursbrist och brister i kommunikationen. De två resurserna i form av trafikplanerare och översiktsplanerare som överfördes vid 2007 års organisationsförändring ses som en ändamålsenlig förändring från kommunstyrelseförvaltningens sida, vilket bidragit till synergieffekter. Trafikplaneraren fungerar som en bra resurs i gränssnittet mellan översiktplanering och exploatering. Tillräcklig tid har dock inte funnits från exploateringschefens sida för att kunna engagera sig i översiktsplanefrågorna. Det finns ett bra ekonomstöd från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning, vilka tillsammans med exploateringschefen har tagit fram en tydligare exploateringsbudget. Detta möjliggör också en bättre styrning och uppföljning. 8

10 3.6. Kommentarer Roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden är tydlig. Den ansvarsfördelning som fullmäktige beslutat om där ansvaret för den fysiska planeringen ligger på förste vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i stadsbyggnadsnämnden bidrar också till en ökad tydlighet och en samordnad hantering. Styrningen av planfrågorna har tydliggjorts genom de prioriteringslistor som tagits och de prioriteringar som sker inom LTF. Positivt är också att ett tydligare beslutsunderlag finns genom de nya rutinerna med Start PM. Detta har också bidragit till en ökad framförhållning i planeringen. Former för att fånga upp verksamhetens behov i planeringen finns, även om det inte alltid löper på så som tänkt. De knappa resurserna inom exploatering är bekymmersamma. Det är angeläget att en strategi tas fram för att lösa resursbristen, såväl genom rekrytering, erforderliga stödresurser och konsultstöd. Det finns annars en risk för att planerade projekt inte kan fullföljas så som planerat. Kompletterande eller alternativa resurser kan övervägas då det uppenbart är svårt att rekrytera lantmätare/exploateringsingenjörer. Projektstöd i form av exempelvis controller kan övervägas liksom juriststöd till de omfattande förhandlingar som genomförs. Det är vidare angeläget att de rutiner och projektstöd som börjat tas fram fortsatt kompletteras och utvecklas för att möjliggöra en mer effektiv styrning och uppföljning inom exploatering. Samarbetet med planenheten har blivit bättre och det finns en gemensam samsyn på planprocessen. Det finns dock en viss otydlighet vid uppstarten av planprojekt mellan de två förvaltningarna angående ansvar och roller. Det är angeläget att gränssnitt och ansvar tydliggörs. Det är väsentligt att resurser avsätts för att skapa tydligare rutiner mellan förvaltningar/enheter, även om resurserna är knappa, för att därmed åstadkomma ett mer effektivt genomförande. Exempelvis kan en checklista för överlämnande av ärenden tas fram och där ansvar och roller tydliggörs. 9

11 4. Stadsbyggnadsnämnden/förvaltningen 4.1. Organisation och ansvar Enligt reglementet ansvarar stadsbyggnadsnämnden för att erforderlig detaljplaneläggning enligt PBL äger rum, att samhällsbyggandet främjas samt att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsbild. Vidare ansvarar nämnden för upprättande, ändring och upphävande samt beslutar om antagande av detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Nämnden är uppdelad i tre olika utskott, trafikutskottet, allmänna utskottet och plan- och byggutskottet. Ansvarsfördelningen inom nämnden/förvaltningen upplevs som tydlig och det finns forum för att ta upp gemensamma frågor. Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden ses även den som tydlig. Samordningen underlättas genom den roll som nämndens ordförande har. Det ses som tydligt vilka ärenden som nämnden kan besluta om och vilka som ska vidare till kommunstyrelsen. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Inom förvaltningen har en omorganisation skett så att plan, lantmäteri och bygglov numera ingår i en gemensam avdelning med stadsarkitekten som chef. Denna förändring har fallit väl ut med ett bättre samarbete än tidigare. Bildandet av ett kommunalförbund för hälso- och miljöfrågor mellan Haninge och några andra kommuner på Södertörn från den 1 april 2008 har medfört att förvaltningen omorganiserats. Samtlig personal på miljösidan, förutom en medarbetare som kommer att gå i pension, har överförts till det nya förbundet. Kommunekologen och miljöstrategen har överförts till kommunstyrelseförvaltningen. Det innebär att det inom kort inte kommer att finnas några resurser på förvaltningen för att göra de miljömässiga bedömningar som krävs enligt lagstiftningen, vilket ses som något oroande. Önskemål finns om en miljöplanerare, som också är involverad i arbetet med detaljplaner då miljöfrågorna har fått ökat fokus. Utfästelse uppges dock finnas om att kommunekologen eller miljöstrategen ska bistå med erforderliga bedömningar och genomgång av de checklistor som upprättats. Förändringen uppges ha krävt stort engagemang och vånda. Fokus nu är att finna fungerande samarbetsformer med det nya förbundet, bland annat beträffande samarbete och rutiner för plan- och bygglovsfrågor. Rutiner måste också till för att få ett väl fungerande samarbete med miljönämnden. Inom stadsbyggnad fördelas de olika planuppdragen enligt den prioritering som fastställts av LTF. Det finns en politisk vilja att öka antalet antagna detaljplaner, dock har något exakt antal/mål inte satts upp. Inom planenheten har den verksamhetsansvarige för plan gått igenom alla planer och sorterat in dem i tre kategorier: omvandlingsområden, normala detaljplaner samt enkla förfaranden. Dessa listor har sedan diskuterats i LTF och resulterat i en tydlig prioriterings- respektive väntelista. Kartor över alla planärenden har också tagits fram. Omvandlingsområden är ofta knepigare att hantera och kräver insatser i befintliga områden, som ofta blir mer kostsamma. 10

12 Den styrning som sker från styrelse, nämnd och LTF ses som tydlig. Delegationsbestämmelserna är också tydliga. Förvaltningen har en hög medelålder och under perioden beräknas cirka 70 av förvaltningens 150 medarbetare ha gått i pension. Många av dessa arbetar ute i verksamheten. En viss föryngring av medarbetarna har redan skett genom fler pensioneringar, bland annat har fler yngre planingenjörer kunnat rekryteras in. Störst brist uppges finnas på tekniker. Konsulter tas in för att kapa topparna inom förvaltningen och avtal finns också med några pensionerade planarkitekter. Ett samarbete har inletts med KTH och Fredrika Bremer/yrkesskolan med syfte att kunna underlätta framtida rekrytering. Det finns ej någon direkt kompetens/erfarenhet inom förvaltningen av att driva stora projekt. Mindre projekt kan dock drivas av entreprenadingenjörer eller landskapsarkitekter. Planarkitekterna har gått utbildning i processutveckling Resurser och stöd inom stadsbyggnad/planenheten Stadsbyggnadsavdelningen har fått utökat administrativt stöd i form av en bygglovsamordnare och en planadministratör. Inom planenheten arbetar i dagsläget åtta personer, en tjänst som planhandläggare är vakant. Planenheten har medvetet väntat med att rekrytera fler personer, fast de behöver fler, då exploateringsenheten är underbemannade och därmed inte har tillräckliga resurser att ta över projekten från planavdelningen. Under tiden för denna granskning har den verksamhetsansvarige inom plan tyvärr sagt upp sig för att gå till den privata marknaden. Det har tidigare inte funnits tydliga riktlinjer för hur projekt/planer ska hanteras och dokumenteras. Under det senaste året har arbete med olika riktlinjer och rutiner prioriterats med syfte att på ett bättre sätt styra, dokumentera, följa upp och säkerställa arbetet. De Start PM som numera tas fram är ett led i detta. Inom planenheten håller man på att införa ett ärendehanteringssystem, Castor, vilket redan idag används inom bygglov. Ett nytt tidplaneringsprogram har också köpts in med syfte att både få en bättre kontroll på tidsplanen för en detaljplan samt personalresurserna. Utbildning pågår av programmet. Arbete pågår även med att ta fram enhetliga mallar för dokumentation, så att alla handlingar ska få ett likartat utseende. Checklistor för själva handläggandet av en detaljplan har också tagits fram. Ett mer ändamålsenligt stöd för arbetet finns numera också genom databaserade program som CAD. Flera yngre medarbetare har också rekryterats in med en annan mer teknikbaserad kompetens. Fokus är att digital teknik ska nyttjas i allt större utsträckning och arbete pågår i denna riktning. Möjligheterna till kommunikation och synpunkter från allmänheten via webben ska också prövas Samarbete med kommunstyrelseförvaltningen exploateringsenheten Det uppges finnas en positiv grund för ett bra samarbete och en tydligare vi-anda inom kommunen och en inriktning på att gemensamt lösa de kommunövergripande planeringsfrågorna. 11

13 Ansvaret beträffande planprocessen ses som tydligt i sig, dock att det finns gråzoner i samarbetet. Inom planenheten upplevs det exempelvis finnas en gråzon när det kommer till vem som äger en detaljplan och vissa oklarheter hur själva överlämnandet till exploateringsenheten ska fungera. Vidare i vilken mån planenheten ska vara med i genomförandet. Ett arbete pågår därför med att skapa bättre och framför allt gemensamma rutiner för samarbetet över enhets- och förvaltningsgränser. Det framtida målet är att de båda förvaltningarna ska använda sig av samma IT-stöd för att på så sätt kunna ha en översiktlig bild över processen i hela kommunen. Den största bromsklossen just nu för planarbetet är att det finns för få resurser/projektledare inom exploatering Kommentarer Roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden är tydlig. Den ansvarsfördelning som fullmäktige beslutat om där ansvaret för den fysiska planeringen ligger på förste vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i stadsbyggnadsnämnden bidrar också till en ökad tydlighet. Styrningen av planfrågorna har tydliggjorts genom de prioriteringslistor som tagits och de prioriteringar som sker inom LTF. Nya samarbetsformer och rutiner för plan- och bygglovsfrågor måste utformas i relation till det nybildade kommunalförbundet för hälsa och miljö. Rutiner måste också till för att få ett väl fungerande samarbete med miljönämnden. Den omorganisation som skett där plan, lantmäteri och bygglov samlats till en avdelning är positiv, då de har ett klart samband med varandra. Det är vidare positivt att tidigare vakanta tjänster kunnat besättas samt att rekryteringar efter pensionsavgångar kunnat ske, även om fortsatta rekryteringar måste ske. Tidigare brister i dokumentation och ärendehantering är på väg att åtgärdas genom tydligare rutiner, ärendehantering, systemstöd etc samt genom den rekrytering av bygglovsamordnare och planadministratör som skett. Stadsbyggnad och framför allt planenhetens verksamhet är till stora delar beroende av vilka resurser som exploateringsenheten har. För att få en välfungerande planprocess måste de två verksamheterna både ha tillräckliga resurser och även ha samverkansformer som stöttar arbetet. En god grund för samverkan finns. Stockholm den 11 juni 2008 Jane Granström Certifierad kommunal revisor Sofi Larsson Revisionskonsult 12

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr KSM Politisk beslutsprocess för detaljplaner

Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr KSM Politisk beslutsprocess för detaljplaner Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr. 2015 M 0190 Politisk beslutsprocess för detaljplaner Bakgrund Lagändringen fr.o.m. 1 januari 2015 har som syfte att förkorta/förenkla

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Rapport. Kommunens exploateringsverksamhet 2005-12-12. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Kommunens exploateringsverksamhet 2005-12-12. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Kommunens exploateringsverksamhet 2005-12-12 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor Projektledare: Tommy Larsson Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPP Effektiv organisation för chefs och ledarfrågor Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande P LAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Annika Danielson 2016 000975 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Höstkonferens Planprocessen

Höstkonferens Planprocessen Höstkonferens 2014 Planprocessen Standardförfarande Normalfallet Utökat förfarande Kriterier Inte förenlig med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande (krävs dock inte uttalat stöd i ÖP)

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning m.m.

Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning m.m. STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-04-11 Handläggare: Arne Fredlund Tfn 08-50828230 Till Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer