Verksam hetsber ättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksam hetsber ättelse"

Transkript

1 Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik 10 Det intressepolitiska året Lobbying på assistansområdet 10 Utredning om fusk inom assistansersättningen Lobbyarbete för att åstadkomma en lagändring Arbete för att förstärka legitimiteten för assistanslagstiftningen Uppföljning av behovsbedömningsinstrumentet Arbete och föräldraskap är grundläggande behov 13 ENIL och Freedom Drive Utbildning 13 STIL-priset STIL-dagen Debattartikel 17 Marschen för tillgänglighet 17 Full Delaktighet 17 Barns rättigheter förstärks i LSS 18 Medlemsmöten 18 Informationsträff i Jönköping 19 Samarbeten 19 Independent Living Institute, ILI 19 2

3 Innehållsförteckning Personlig assistans 22 Personliga assistenter 22 STILs kontor 22 Resursavdelningen 22 Nya medlemmar 23 Ekonomi- och löneavdelningen 23 Timredovisningen 23 Juridikavdelningen 23 Kommunikationsavdelningen 24 Pastillen och Stiletten blir Original 24 Hemsidan och sociala medier 25 Mässor 25 Nya policys under Ersättningspolicy för medlemmar 25 Policy för Assistansgarantin (komplettering tidigare trygghetsfonden) 26 Policy gällande allergi (doftpolicy) 26 Policy vid förekomst av alkohol i STILs lokaler 26 Policy om assistansomkostnader 26 STILs medlemskap 26 KFO 26 Assistansanordnarna 26. Layout Herman Grafström. Foto Linda Håkansson, Herman Grafström, Marian Bergroth. Omslagsbild föreställer STILs ordförande Emma Johansson med personliga assistenten Ida. 3

4 Inledning Ordföranden har ordet Vid årsstämman 2011 fick jag för andra året i rad medlemmarnas förtroende att leda styrelsens arbete under det kommande året. Med en känsla av stolthet och stort ansvar inför uppgiften tackade jag återigen ja till uppdraget. Uppgiften ser jag som en positiv utmaning samtidigt som ansvaret bitvis kan kännas en aning skrämmande. Redan våren 2011 stod STIL inför stora utmaningar i form av en pågående fuskdebatt om den personliga assistansen. Debatten ledde till att regeringen tillsatte ännu en utredning. Dessutom genomfördes en lagstadgeändring som lett till att samtliga assistansanordnare i Sverige nu måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få bedriva sin verksamhet. STIL har under året som gått även behövt genomgå stora förändringar för att bli mer kostandseffektiva. Dessa förändringar har bland annat märkts i form av personalnerdragningar och byte till mindre lokaler för stockholmskontorets räkning. Under verksamhetsåret har styrelsen bland annat arbetat intensivt med: Tillståndsansökan till Socialstyrelsen Aktivt påverkansarbete Framtagande och implementering av policy/ riktlinje för assistansomkostnader Medlemsfrågor; dels angående ökat medlemsengagemang men även med gränsdragning gentemot hur långt kooperativets stöd till enskilda medlemmar ska gå Verksamhetsplan 2011 och framtagandet av verksamhetsplan för 2012 Hur personalrekrytering till kontoret ska hanteras utifrån ett Independent Livingperspektiv STILs ordförande Emma Johansson. Värdegrundsfrågor inom organisationen ur ett Independent Living-perspektiv Hur en hållbar finansiering av påverkansarbetet ska se ut Informationsflödet från föreningen till medlemmarna Både STIL som förening och vi som assistansberättigade påverkas starkt av vår omvärld. En viktig uppgift för styrelsen har därför varit att analysera var vi befinner oss i relation till vår omvärld. Hur påverkar förändringarna i lagstiftningen oss och den personliga assistansen? Vad händer när Försäkringskassan och Skatteverket nu tolkar de nya lagarna? 4

5 Inledning Vad kommer pågående statliga utredningar att påvisa? Det olagliga fusket gällande assistansersättningen påverkar både den politiska attityden gentemot reformen men även den allmänna opinionen. I föregående års verksamhetsberättelse skrev jag: Utan stöd av den allmänna opinionen kan vår rätt till personlig assistans lätt frånta oss vilkas liv kan levas, drivas och utvecklas utifrån egen kraft och vilja. I dessa tider av kraftigt ifrågasättande är det av yttersta vikt att STIL, som den organisation som förde fram idén om personlig assistans och genomdrev rätten till personlig assistans, gör allt vi kan för att bevara vår rätt till assistans och visar att assistans kan drivas av oss själva på ett ansvarstagande sätt. STIL står fast i vår övertygelse om att den personliga assistansen ska bevaras och utvecklas så som tanken var då den infördes i svensk lag Vi anser även att personlig assistans ska komma fler av oss med funktionsnedsättningar tillgodo och inte endast dem med de allra mest omfattande funktionsnedsättningarna. Vi anser att personlig assistans inte först och främst handlar om personlig omvårdnad utan att personlig assistans är det mest effektiva sättet för oss med funktionsnedsättningar att erövra vår delaktighet i samhället, att leva våra liv på lika villkor, att tillgodose oss våra medborgerliga och mänskliga rättigheter. Vi kommer att fortsätta att driva att arbete och föräldraskap är och ska ses som grundläggande behov. Vi måste fortsätta att värna om vår delegerade modell, där STIL är arbetsgivare men där vi som assistansberättigade och arbetsledare leder vår egen assistans. Detta ska ske med solidaritet och ansvar samtidigt som vi ska kunna fortsätta att leva våra olika liv utifrån våra olika förutsättningar. Assistans är oss en given rättighet men till det kommer även skyldigheter och ansvarstagande vilket STIL som assistansanordnare alltmer tydligt formas av. Dessa ord står jag och styrelsen fast vid, vilket innebär att vi till viss del måste anpassa oss till förändrade förutsättningar. Men framförallt är det en nödvändighet att STIL driver ett effektivt, starkt och kontinuerligt påverkansarbete. På det sätt som föreningen är organiserad och finansierad idag är möjligheterna små till att bedriva ett tillräckligt starkt och utbrett påverkansarbete. För att ändra på dessa förutsättningar krävs en annan slags organisation än den som är idag. Assistansanordnaren STIL måste kunna fokusera på det dagliga arbetet med oss medlemmar, varför styrelsen för diskussioner om inrättandet av ett Center för Independent Living. Vi tror att ett sådant center skulle möjliggöra chanserna att bedriva ett kraftfullt påverkansarbete. Detta var styrelsens målsättning för verksamhetsåret och vi har genom hårt arbete och engagemang samt med ett stort stöd av ledningen kommit en bra bit på väg. Dock återstår mycket arbete och samlad kraft från styrelse, ledning, kontor och medlemmar. Detta för att STIL på ett kraftfullt sätt ska kunna verka för att uppnå den vision för STIL som beslutades vid 2011 årsstämma, att alla individer ska ha de praktiska förutsättningarna att uppnå självbestämmande och medborgarskap på lika villkor. Styrelsen har under året fått kritik av medlemmar för att information om vad som händer såväl i vår omvärld som i styrelsen och på kontoret inte når ut till medlemmarna. Vi i styrelsen tar detta på största allvar och tillsam- 5

6 Inledning mans med kontoret försöker vi förbättra informationsflödet. Bland annat genomför vi fler medlemsmöten, publicerar tätare med information på webbplatsen där även arbetsledare nu kan ta del av styrelsens protokoll. Dessutom lägger vi ut information via vår nya Facebookgrupp. Vi har även som målsättning att göra informationen vi kommunicerar mer konkret och praktisk. Min text i denna verksamhetsberättelse får ses som ett test av det. Vidare har styrelsen fått kritik för att medlemmar inte varit delaktiga i viktiga processer inför beslut, bland annat den om ändrade riktlinjer/policy för assistansomkostnader. Vi försöker att i olika processer få med fler medlemmar än oss i styrelsen, vilket bland annat har skett i arbetet med att konkretisera Independent Living i STILs verksamhet. Jag tar till mig av den kritik som framförts, samtidigt som situationer ibland uppstår där jag som ordförande och vi som styrelse måste agera för att konsekvenserna kan bli förödande om vi inte fattar snabba beslut. Under året har ett ökat medlemsengagemang varit i fokus för styrelsen. Det är enkelt att uttrycka och önska att det måste finnas ett starkare medlemsengagemang i föreningen, men inte alltid helt lätt att åstadkomma. Medelåldern bland STILs medlemmar är relativt hög. De nya medlemmar vi får in är till stor andel barn som företräds av någon annan, oftast föräldrar. Faktum är att en tredjedel av STILs medlemmar företräds av någon annan, anhöriga eller god man. Samtidigt är självrepresentation ett fundament för föreningen utifrån själva idén om Independent Living. Detta är en viktig och central fråga som vi i föreningen måste fundera över hur vi ska hantera framöver. Tydligt är att vi måste vara fler från föreningen som är engagerade i olika sammanhang och det är styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för detta. När jag för sex år sedan gick med som ny arbetsledare och medlem i STIL gjorde jag det utifrån en stark övertygelse om att vi tillsammans blir starka. En övertygelse som vuxit sig ännu starkare nu. Detta då vi tydligt ser hur vår omvärld påverkar och begränsar vår möjlighet att uppnå medborgarskap på lika villkor och inte minst den press som vår omvärld utsätter vår rätt till personlig assistans för. STIL har och kommer att fortsätta att förändras i takt med att omvärlden formaliserar och reglerar den personliga assistansen allt hårdare. En omvärld som inte alltid delar vår syn på vad personlig assistans är, vilka som ska ges rätten till personlig assistans, hur assistans ska drivas eller tror på vår förmåga att som assistansberättigade själva kunna leda assistansen. STIL kan inte på egen hand driva och påverka i dessa frågor. Därför har vi under året stärkt vårt samarbete och skapat ytterligare nätverk med andra assistansanordnare, organisationer, politiker och andra aktörer som vi anser i mångt och mycket delar vår syn på personlig assistans. Min personliga reflektion över året som gått är att det ur styrelsesynpunkt har varit ett tufft men samtidigt ett givande år. Vi har tagit tuffa beslut och stått för dem. Styrelsen är inte undantagen för de livssituationer som finns för alla oss medlemmar i föreningen. Ledamöter har kämpat med sin hälsa och indragen assistansersättning samt att få uppdraget som styrelseledamot att fungera med familjeliv och 6

7 Inledning yrkesliv. Jag vill uttrycka många tack till styrelsen för det stora engagemanget, det hårda arbetet, de kloka idéerna och de givande diskussioner som lett oss fram där vi är idag. Jag vill även framföra ett stort tack till STILs verksamhetsledare Katarina Bergwall och samtliga i ledningsgruppen för det stöd ni gett oss i styrelsen under året och för det stora och utmanande arbete ni genomfört. Utan all samlad kraft vi fått tillsammans hade vi inte kunnat genomföra det arbete som vi förutsatt oss. Jag vill även tacka alla på kontoret för det stöd ni ger oss arbetsledare, medarbetsledare och assistenter för att vi alla ska få en assistans som fungerar utifrån individuella förutsättningar. Sist men inte minst vill jag även tacka alla medlemmar för allt arbete, engagemang, vilja och kraft ni lägger ner i er assistans och för det mandat ni gett oss i styrelsen att leda och driva STIL framåt under året som gått. Detta är STIL STIL är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen för personer med funktionsnedsättning. STIL har till syfte att sprida Independent Living-ideologin och administrera personlig assistans. Detta innebär att vi vill stödja människor med funktionsnedsättning så att vi själva kan ta ansvar för våra liv. STIL arbetar intressepolitiskt för att skapa ett jämlikt samhälle, där alla människor med eller utan funktionsnedsättningar har lika värde. Vi anser att vi som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar är de verkliga experterna STILs logotyp fick under 2011 en ny payoff. på våra behov. Föreningen är partipolitiskt obunden. STIL är en ideell förening och ett kooperativ som leds av stämman och en av stämman vald styrelse. Till ledamot i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i föreningen samt använder sig av personlig assistans genom STIL. STIL kämpar för; lagstadgad rätt till personlig assistans, tillgänglighet, utbildning, möjlighet till arbete, familjebildning och geografisk rörlighet. STIL bekämpar institutioner, förmynderi och diskriminering. STIL arbetar med att informera om Independent Livingideologi såväl inom som utom landet, bland annat genom att vara delaktig i internationella nätverk. Styrelsen För innevarande mandatperiod valde årsstämman följande arbetsledare till styrelsen: - Ordförande: Emma Johansson. - Ledamöter: Tobias Samuelson, Katharina Holtbo, Jonas Franksson, Veronica Kallander, Susanne Berg, Jamie Bolling, Bengt Elmén och Björn Thorén. 7

8 Inledning - Internrevisor: Kerstin Nilson. Susanne Berg och Veronica Kallander valdes vid konstituerande sammanträde till förste respektive andre vice ordförande. Styrelsen har fortsatt att arbeta inom verksamhetsutskott, VU, och ett intressepolitiskt utskott (IU) för att kunna fokusera på respektive område. Verksamhetsutskottet arbetar med verksamheten gällande STIL som assistansanordnare och tar hand om löpande frågor och bereder större frågor till styrelsesammanträden. Det intressepolitiska utskottet arbetar med föreningens intressepolitik och bereder större frågor till styrelsesammanträden. Utskotten sker var sjätte vecka och till utskotten är både ledamöter och tjänstemän ansvariga för att ta med och lyfta upp frågor till diskussion som ska till styrelsen för beslut. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört nio protokollförda styrelsesammanträden. Därtill har styrelsen genomfört fjorton utskottsmöten. Sabina Soldati och Linda Håkansson vid kontorets kommunikationsavdelning har fungerat som sekreterare för styrelsen. Under året har styrelsens fokus bestått av att arbeta vidare med den verksamhetsplan som antogs vid årsstämman i maj. Centrala frågor under hela året har varit tillståndsansökan hos Socialstyrelsen, framtagande och implementering av policy/riktlinje för assistansomkostnader samt hur en hållbar finansiering av påverkansarbetet ska se ut. Under våren och sommaren 2011 var personalnerdragningar på kontoret och lokalfrågan en viktig fråga för styrelsen att följa. Detta resulterade i att STIL under början av december flyttade till mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i Farsta och invigningsfest med ett kombinerat julbord skedde den 15 december. Föreningens påverkansarbete har drivits inom de ramar för tillgängliga resurser som avsatts för ändamålet. Bland annat har STIL funnits med i en referensgrupp till utredningen om fusk gällande assistansersättningen. STIL är även drivande i de aktioner som planeras för våren 2012 gällande rätten till personlig assistans. Styrelsen har varit representerad i Marschen för tillgänglighet och flera av föreningens medlemmar har varit aktiva på bloggen Fulldelaktighet.nu som under hösten även gavs ut i bokformat. STIL-priset Hjärter Ess delades ut i december till Lovisa Söderberg. Samarbetet med andra assistansanordnare, organisationer, politiker och andra aktörer för att skapa nätverk har genomförts. STIL fick även till stånd ett möte med barn- och folkhälsominister Maria Larsson under hösten. Medlemsfrågor har på olika sätt under hela verksamhetsåret varit i fokus för styrelsen. Många diskussioner har förts kring hur föreningen ska skapa ett utökat medlemsengagemang samt gränsdragningsfrågor gällande hur långt kooperativets stöd till enskilda medlemmar ska gå. Vidare har även frågan om information från föreningen till medlemmar prioriterats. Under styrelseåret har två medlemsmöten anordnats i Stockholm samt två i Sundsvall. Styrelsen har varit aktiv i det arbete som pågår gällande att konkretisera Independent Living inom organisationen. En för ändamålet 8

9 Inledning tillsatt grupp redovisade sitt arbete kring frågan under en gemensam dag med kontoret i början av hösten. Under hösten har styrelsen tillsammans med ledningsgruppen diskuterat hur personalrekrytering till kontoret ska hanteras utifrån Independent Living-perspektivet samt arbetat med framtagandet av förslag till verksamhetsplan och budget En utbildningsdag med styrelsen gällande professionellt styrelsearbete skedde under december, då även verksamhetsledaren deltog. Vidare har styrelsen även utvärderat sitt arbete med stöd av valberedningen. STILs styrelseledamot Bengt Elmén på kontoret i Farsta, 9

10 Intressepolitik Det intressepolitiska året 2011 Lobbying på assistansområdet 2011 var ett tungt år för den personliga assistansen. Vid årets start fylldes media av rapporter om fusket inom assistanslagstiftningen tillsammans med rapporter om den ökade kostnaden för den personliga assistansen. I februari 2011 tillsattes en enmansutredning med syfte att få bukt med fusket, men som också skulle komma med förslag på olika kostnadsdämpande åtgärder inom området. STIL är självklart positiva till att stävja allt fusk, men vi var samtidigt väldigt oroliga för vilka förslag som skulle komma att läggas när det gällde nämnda åtgärder. Vi var också oroliga för att förslagen om att komma till rätta med fusket skulle leda till alltför stora inskränkningar av rättighetslagstiftningen, som ju i grunden är en frihetsreform. Den personliga friheten för oss assistansanvändare måste vara hög, eftersom den personliga assistansen handlar om att vi ska kunna leva de liv vi vill leva och själva bestämma vem som ska ge oss assistans. Dessutom var vi oroliga för att den personliga integriteten skulle bli ytterligare eftersatt. Den var tillräckligt eftersatt redan innan utredningens början, med alltmer detaljerade behovsbedömningar från kommun och försäkringskassa i samband med ansökningar och omprövningar. Därför insåg vi tidigt nödvändigheten i att noggrant följa denna utredning. Samtidigt som media fokuserade på de få uppkomna fallen av fusk förlorade alltfler sin personliga assistans. Som jämförelse är det sju fall av fusk som har lett till en fällande dom, samtidigt som drygt 1000 personer förlorat rätten till statlig assistansersättning sedan I väldigt många av dessa fall har det naturligvis Jonas Franksson sitter i STILs styrelse och är ansvarig för påverkansarbetet. lett till personliga katastrofer. Anledningen till att så många har förlorat rätten till personlig assistans är att Försäkringskassan ändrat sin tolkning av hur man ser på de grundlägganade behoven, så att endast de extra integritetskänsliga behoven räknas. STIL menar att Försäkringskassan tolkar lagen fel. De grundläggande behoven, det vill säga av- och påklädning, mat, personlig hygien, kommunikation och särskild kunskap, är integritetskänsliga i sig själva och behöver ingen ytterligare uppdelning i särskilt integritetskänsliga moment. I juli 2009 gick dock Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) på Försäkringskassans linje, och snävade in tolkningen. Det som krävs nu, 10

11 Intressepolitik för en återgång till assistanslagstiftningens ursprungliga intentioner, är en lagändring. Att fortsätta kämpa för att få till stånd en sådan lagändring har varit ett av våra högst prioriterade mål. Utredning om fusk inom assistansersättningen Under 2011 tillsattes regeringens enmansutredning för att bringa klarhet i det påstådda fusket inom assistansen och för att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med fusk och felaktigheter inom assistansersättningen. Som enmansutredare utsågs Susanne Billum, regeringsråd vid Regeringsrätten som tidigare även varit kanslichef och rättschef på Socialdepartementet. I anslutning till utredningen tillfrågades STIL att sitta med i en referensgrupp bestående av organisationer som representerar assistansanvändare. Referensgruppen träffade utredaren vid två tillfällen under året men gavs aldrig någon egentlig möjlighet att vara delaktig eller påverka själva utredningen. Referensgruppen riktade skarp kritik mot flera av utredningens förslag och en av de saker gruppen ställde sig kritisk mot var utredningens preliminära förslag att anhöriga assistenter endast ska kunna vara anställda av kommunen. Tack vare gruppens påtryckningar hörsammades kritiken och utredaren backade i slutändan på förslaget. I övrigt gavs dock ingen möjlighet till vidare dialog med utredaren, vilket resulterade i att referensgruppens uppmanade både regeringen och utredaren att i utredningens expertgrupp inkludera en representant för personer med assistans. Uppmaningen föll inte i god jord och utfallet av utredningen blev därför därefter. Utredningen genomfördes under hösten 2011 och resultaten kom att presenteras i en rapport i början av år STIL kommer även att aktivt delta i utformandet av remissvar på rapporten under Lobbyarbete för att åstadkomma en lagändring Högsta förvaltningsdomstolens beslut att följa Försäkringskassans nya riktlinjer när det gäller tolkningen av de grundläggande behoven har fått förödande konsekvenser. Försäkringskassan har stramat åt sina riktlinjer ytterligare, vilket har gjort att fler och fler nu förlorar rätten till statlig assistansersättning förlorade 269 assistansberättigade sin personliga assistans och 2011 uppgick denna siffra till 293. Kommunerna, som tidigare har fungerat som skyddsnät för de som förlorar sin personliga assistans från Försäkringskassan, tar nu domen som intäkt för att ta bort rätten till assistans helt och hållet för vissa. Detta har i sin tur lett till att det finns personer, runt om i landet, som har gått ifrån att ha personlig assistans dyngnets alla vakna timmar till att inte få någon assistans alls. Istället hänvisas de till hemtjänst, vilket inte bara är helt emot lagstiftarens intentioner, utan också ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. En konvention som Sverige ratificerat och därigenom förbundit sig att följa. Det är ett solklart konventionsbrott att så drastiskt försämra liv och rättigheter som man har gjort för dessa människor. STIL menar därför att det är politikernas skyldighet att ändra lagstiftningen så att denna utveckling stoppas. Efter regelbundna kontakter har oppositionen i riksdagen hörsammat våra krav och under 2011 inkom flertalet motioner ifrån de tre oppositionspartierna, med krav på lagändring. 11

12 Intressepolitik Liknande motioner har även inkommit ifrån Folkpartiet, men Folkpartiet har inte lyckats få de övriga partierna i alliansen med sig. Vår analys är att vi måste lobba mot de ministrar som har makt i frågan och inte bara representanterna från allianspartierna i Socialutskottet. Den minister som har direkt makt över denna fråga är biträdande socialminister Maria Larsson och den minsiter som har indirekt makt i frågan är finansminister Anders Borg. Det har varit totalt omöjligt att få träffa Anders Borg, men vi har haft två möten under 2011 med Socialdepartementet. Första mötet ägde rum i maj då vi fick träffa Maria Larssons närmaste medarbetare. Andra mötestillfället var i november och denna gång kunde ansvarig minister Maria Larsson själv närvara. Mötena som sådana hölls i en positiv anda, framförallt det första, och vi upplevde att medarbetarna verkligen tog till sig av våra synpunkter. Trots detta upplever vi en stor frustration över att inga av våra synpunkter tas till vara i praktiken. Direkt efter mötet med Maria Larsson samlade vi alla intresseorganisationer inom assistsansområdet för att planera en gemensam aktion, för att ytterligare sätta press på politikerna. En sådan aktion kommer att genomföras 2012 under namnet Utan assistans stannar livet. Bland annat kommer personer i behov av personlig assistans att sitta i en bur utanför riksdagen för att visa att de utan denna assistans tvingas leva sina liv som i ett fängelse. Aktionen kommer att gå av stapeln mellan 2-5 maj Under tiden ligger frågan om en lagändring under beredning av Socialutskottet. Arbete för att förstärka legitimiteten för assistanslagstiftningen Vid sidan av de prioriterade områdena så har STIL under 2011 bedrivit ett kontinuerligt lobbyarbete för att stärka assistanslagstiftningen legitimitet. Detta har vi gjort genom att i intervjuer med radio, tv och tidningar flytta fokus från de få som fuskar till alla oss som inte gör det och som tack vare den personliga assistansen kan leva som fullvärdiga medborgare. Vi har också samlat hela assistansanvändarrörelsen för att göra gemensamma aktioner för att försvara assistansreformen. Två sådana aktioner planerades in. Den ena tillsammans med hela rörelsen i maj Den andra tillsammans med föreningen JAG i samband med att Billums enmansutredning skulle släppas i mitten av februari Uppföljning av behovsbedömningsinstrumentet Det omstridda behovsbedömningsinstrumentet var klart för att testas under Referensgruppen till instrumentets framtagande, där bland annat STIL ingick, var redan tidigt djupt kritisk till instrumentets utformande, eftersom vi upplevde det som alltför integritetskränkande. I januari 2010 hoppade referensgruppen av samarbetet eftersom vi inte upplevde att Försäkringskassan och Socialstyrelsen lyssnade på oss. I april 2010 återupptogs förhandlingarna. Då hade man en mycket mer lyhörd inställning och vi lyckades städa bort det mesta av det som var integritetskänsligt. Vi var dock oroliga att behovsbedömningsinstrumentet skulle leda till färre antal beviljade timmar. Socialstyrelsen hävdade tvärtom att det var troligare att fler timmar beviljades. Motvilligt lät vi Socialstyrelsen lansera behovsbedömningsinstrumentet för testning. Ett av Försäkringskassans kontor där instrumentet skulle testas var Sundsvall, där STIL har 12

13 Intressepolitik många medlemmar. Med anledning av detta deltog STIL i januari 2011 i en utbildning om behovsbedömningsinstrumentet, tillsammans med handläggarna på Försäkringskassan i Sundsvall. Under utbildningens gång betonade STIL särskilt vikten av att lyssna till den som söker personlig assistans och hens berättelse, istället för att bara slaviskt följa frågorna som finns i behovsbedömningsinstrumentet. Dessutom poängterade vi vikten av se till den sökandes hela livssituation och inte bara räkna minuter och sekunder. En utvärdering av behovsbedömningsinstrumentet var inplanerad att presenteras under våren De av STILs medlemmar i Sundsvall som har använt behovsbedömningsinstrumentet menar att de inte upplevt frågorna som mer integritetskränkande än tidigare, däremot har det varit lite krångligt och otydligt under vilka frågor som behoven ska in. Någon minskning av antalet timmar har de inte sett. Arbete och föräldraskap är grundläggande behov Rätten till assistans utgår ifrån de grundläggande behoven som nämnts tidigare. Men att inte ta hänsyn till en människas hela livssituation gör bedömningen av behovet väldigt klinisk och avpersonifierad. Detta har lett till flera fall med absurda konsekvenser för den enskilde, där man tvingats sluta på sitt jobb eller fått tacka nej till arbete som erbjudits. Det finns även fall där föräldrar har fått svårt att ta hand om sina barn. Även om du klarar många moment i ditt hem så kan du behöva personlig assistans för att fungera på jobbet. Och även om du klarar mycket på egen hand kan du behöva personlig assistans för att kunna ta hand om ditt barn. Om vi ska kunna bli medborgare som alla andra måste dessa aspekter vägas in i lagstiftningen och ses som grund för rätt till personlig assistans. Dessa aspekter är STIL ensamma om att driva och vi gör det så ofta vi kommer åt, i kontakt med bland annat politiker, massmedia och tjänstemän. ENIL och the Freedom Drive 2011 STIL är medlem i ENIL, det Europeiska nätverket för Independent Living. Den 14 september anordnades Freedom Drive 2011 i Strasbourg. Freedom Drive har hållits vartannat år ända sedan 2003 och syftar till att ge medlemmar av Independent Livingrörelsen och representanter från Europaparlamentet möjlighet att mötas kring frågor som rör just Independent Living. Evenemanget har under åren kommit att utvecklas till att sträcka sig över ett antal dagar både före och efter själva Freedom Drive där olika paneldiskussioner och seminarier genomförs. Bland annat var Jamie Bolling, styrelseledamot i STIL, en av talarna under dessa dagar i Strasbourg och även STILs verksamhetsledare Katarina Bergwall närvarade. Ett antal STILmedlemmar deltog också. Utbildning STIL erbjuder ett brett utbud av utbildning, med fokus på personlig assistans och med ökat självbestämmande som utgångspunkt. All utbildning vilar på Independent Living-principer där personlig assistans är ett verktyg som ger möjlighet att leva som andra. STIL utgår ifrån att vi genom att dela med oss av våra erfarenheter kan uppleva och utvecklas tillsammans. 13

14 Intressepolitik STILs obligatoriska ledarutbildning, för arbetsledare och medarbetsledare, består av baskurs (tre dagar), utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete i STIL/SAMS (en dag) och påbyggnadskurs (tre dagar). Under 2011 genomfördes fyra baskurser, varav två ägde rum i Sundsvall. Sammanlagt deltog 30 personer i dessa kurser; 5 arbetsledare, 23 företrädare fördelat på medarbetsledare, vårdnadshavare och god man samt 2 personal från STILs kontor. Även fem SAMS-kurser genomfördes varav två ägde rum i Sundsvall, samt en påbyggnadskurs i Stockholm. På SAMS-kurserna deltog sammanlagt 31 personer, varav 2 var arbetsledare och 25 företrädare. Vid påbyggnadskursen deltog 5 företrädare. Det har under 2011 genomförts sex stycken grundutbildningar för personliga assistenter, varav två i Sundsvall och en i Umeå. Under dessa deltog sammanlagt 72 personer varav 59 var personliga assistenter, 3 arbetsledare, 2 företrädare och 8 externa deltagare. Fördjupningskursen för personliga assistenter består av föreläsningar och samtal i större och mindre grupper med fokus på att bredda och fördjupa förståelsen för yrkets komplexa och utvecklande karaktär. Under året genomfördes tre av dessa fördjupningskurser, varav en i Sundsvall. Sammanlagt deltog 40 personer; 29 personliga assistenter, 3 arbetsledare, 3 företrädare, 4 externa deltagare samt 1 från STILs kontor. kursutbudet våren 2011 bestod av cirklar och föreläsningar, som även var öppna för assistansanvändare och andra intresserade utanför STIL. I samtalscirklarna ges deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med personer i liknande situation det som inom Independent STILs kursutbud finns samlat i en katalog. Living kallas peer support. Greppet att lansera peer support som samtalscirklar och ha fasta teman har visat sig framgångsrikt. Våren 2011 genomfördes en temahelg på Almåsa konferensanläggning. Helgen innehöll samtal och workshops kring personlig assistans. Sammanlagt deltog 11 personer, 10 arbetsledare samt 1 extern deltagare. Under våren 2012 planerar vi första kurstillfället för assistentutbildning med barninriktning, en utbildning för personliga assistenter som jobbar hos barn. Liksom i STILs reguljära grundkurs berörs information om bland annat STIL och Independent Living, LSS och 14

15 Intressepolitik övrig lagstiftning kring personlig assistans, arbetsmiljö samt tystnadspliktens innebörd. Under kursens gång ges tid för samtal och reflektioner kring komplexiteten i rollen som personlig assistent åt ett barn. Ett viktigt område att samtala kring är på vems uppdrag man som personlig assistent arbetar. STIL-priset 2011 STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. År 2011 tilldelas priset Bolibompas programledare Lovisa Söderberg. Lovisa är inte bara Bolibompas lysande stjärna, utan även den första programledaren med synlig funktionsnedsättning i SVT:s ordinarie programutbud. Att Lovisa har blivit programledare visar att SVT genom Bolibompas initiativ äntligen har förstått vikten av att vi med synliga funktionsnedsättningar tar plats i det ordinarie programutbudet, säger Jonas Franksson, STIL-prisjurymedlem som tidigare varit programledare för SVT-programmet Cp-magasinet. Det är oerhört viktigt att SVT faktiskt representerar hela Sveriges befolkning, inte bara dem som inte har synliga funktionsnedsättningar. Lovisa skriver TV-historia och är en pionjär som vi hoppas får många efterföljare. Hon är en väldigt skicklig programledare som barnen älskar och vi tilldelar henne därför STIL-priset 2011, säger Jonas Franksson. Juryns motivering för att tilldela Lovisa Söderberg STIL-priset Hjärter Ess 2011: Det enda möjliga för hållbar attitydförändring är att börja med barnen. I dessa tider pekas personer med funktionsnedsättning ut som levande exempel i särskilda tävlingsprogram eller visar upp sina liv på bästa sändningstid i särskilda funktionsnedsättningsreservat. Strukturella problem på arbetsmarknaden ska lösas med skattefinansierad köpt reklamtid. Då känns det befriande att SVT äntligen fattat att hela befolkningen ska vara en del av företagets ordinarie sändningsutbud. Fram stiger Lovisa Söderberg som den 2011 års vinnare Lovisa Söderberg tillsammans med några av juryns medlemmar. klarast lysande stjärnan på Bolibompa-himlen. Att Lovisa gjort sådan succé är helt hennes egen förtjänst. För det ger vi henne STIL-priset Hjärter Ess Juryn för STIL-priset 2011: Hans von Axelsson, utredare på Handisam, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Emma Johansson, ordförande i STIL, Veronica Kallander, styrelseledamot i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR. 15

16 Intressepolitik STIL-dagen 2011 Den 7 maj hölls STIL-dagen på hotell Scandic Star i Sollentuna. Det var en späckad lördag som innehöll både seminarier, årsstämma och middag med dans. Totalt deltog cirka 80 arbetsledare, medarbetsledare, personliga assistenter och kontorspersonal. Dagen inleddes med Bengt Elméns seminarium Att skriva sin egen historia. Bengt inledde med att visa en dokumentärfilm om sin vän Alberto Vargas, en man som överlevt tortyr och sedan bland annat arbetat som musikproducent i Sverige. Efter filmen följde en videopresentation med en kavalkad av klipp och bilder om hur personer med funktionsnedsättning har skildrats i media genom historien. Allt från den gamla 50-talsfilmen Rännstensungar, till moderna satirserien Little Britain och dokusåpor analyserades. Publiken var överens med Bengt om att vi måste kunna skämta om funktionsnedsättningar, men om det sen blir roligt handlar också om vem som gör det, och hur. Nästa pass handlade om Independent Living i praktiken och leddes av styrelseledamot Susanne Berg. Susanne menade att den viktigaste utgångspunkten för Independent Living är att leva ett självbestämt liv. Att vara självbestämmande är att se sig själv som en ansvarsfull medborgare, inte som patient eller offer, men det betyder inte att kunna göra allt själv. Det handlar om att välja och ta ansvar för sina val. Tillsammans har vi också ansvar för att föreslå lösningar som samhället ska erbjuda för att vi ska kunna leva på lika villor. Personlig assistans är exempel på en sådan lösning. Publiken fick under seminariet dela in sig i grupper och utifrån fiktiva fall diskutera vad självbestämmande kan betyda i olika situationer. STIL-dagen 2011 var välbesökt. Sista passet för dagen var STILs årsstämma. Erik Ljungberg, entreprenören bakom Aiai och bloggen FullDelaktighet.nu, hade kommit upp från Göteborg för att leda årets stämma. Totalt deltog knappt 40 arbetsledare i stämman, varav tre var med på länk från Sundsvall. Det blev ett flera timmar långt möte med livliga diskussioner och många beslut, bland annat antogs styrelsens verksamhetsplan för 2011, inklusive vision och uppdrag för STIL. Stämman följde valberedningens förslag och valde Emma Jo- 16

17 Intressepolitik hansson till ordförande i ytterligare ett år. Efter stämman bjöds det på ett glas bubbel för dem som ville och sen följde en tvårätters-middag. Den innehållsrika dagen avslutades med att DJ Fredrik spelade musik och det dansades i discolyktans sken. om att hans ambition var att gå i mål med bristande tillgänglighet som diskriminering. Debattartikel Artikel om våld mot kvinnor i Göteborgsposten. Den 8 mars 2011 publicerades en debattartikel om våld mot kvinnor i Göteborgsposten. Utgångspunkten för artikeln var att frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning inte kommer att kunna lösas förrän man från politiskt håll fullt ut förstår att människor med funktionsnedsättning är människor. Författare till artikeln var bland andra Sari Nykvist och Emma Johansson från STIL. Marschdeltagare i Stockholm på Sergels torg. När 2011 närmade sig sitt slut hade dock ännu ingen diskrimineringslagstiftning trätt i kraft och kampen för tillgänglighet och alla människors lika rättigheter fortsätter. Marschen för tillgänglighet Den 4 juni genomfördes för nionde året i rad Marschen för tillgänglighet. Fler än 140 organisationer, företag och webbsidor har hittills ställs sig bakom Marschen för tillgänglighet, däribland den samlade handikapprörelsen. STIL var som tidigare år huvudsponsor för Marschen. Tillsammans intog vi gator och torg i hela 31 orter runt om i Sverige. Vårt gemensamma krav var att otillgänglighet ska klassas som diskriminering, nu! Hans Ytterbergs utredning Bortom fagert tal som föreslår att otillgänglighet klassas som diskriminering hade varit ute på remiss och integrationsminister Erik Ullenhag uttalade sig Full delaktighet Bloggen FullDelaktighet.Nu startades inför riksdagsvalet 2010 för att påverka den politiska dagordningen. Inläggen skildrade ett Sverige som sällan kommer fram i media. Det handlade om rätten till ett självvalt liv och fullt medborgarskap, oavsett funktionsförmåga. Under 2011 lanserades så boken med samma namn som bloggen och innehöll 69 av inläggen. I boken medverkade 21 skribenter, varav de flesta med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Texterna är ofta personliga, och alltid politiskt angelägna. Skribenterna värjer sig från att reduceras till offer eller hjälte, utan kräver samhällelig förändring. Initiativtagare till bloggen 17

18 Intressepolitik Releasefest för FullDelaktighet.nu som bok. och tillika redaktör för boken var Erik Ljungberg, som med både boken och bloggen ville se till att kampen för ett jämlikt samhälle går vidare och att vi fortsätter rikta ljuset mot dem i Sverige som inte tillåts vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. Barns rättigheter förstärks i LSS För att förtydliga barns rättigheter enligt barnkonventionen ändrades LSS, Lagen om särskilt stöd, den 1 januari I lagen står det bland annat att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas och när en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Inför denna lagändring påbörjade därför STIL under 2011 sitt arbete för att säkerställa att barnets bästa blir tillgodosett och att barnet ges möjlighet att framföra vad det tycker om STILs sätt att utföra assistans. Under 2011 hade STIL ett 20-tal medlemmar som var under 18 år. För föräldrar till dessa medlemmar genomfördes således under året en föräldracirkel där föräldrar fick chansen utbyta erfarenheter och tala om allt mellan himmel och jord. Den grundkurs som var planerad för personliga assistenter som arbetar hos barn fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom, men återkommer under verksamhetsåret STIL ser det som en självklarhet att barnet ska uppnå så stor grad av självbestämmande som möjligt. Att barnet ges samma möjlighet att med stöd av sin assistent kunna leka, busa och trotsa likt ett barn utan funktionsnedsättning, ser STIL som en grundläggande mänsklig rättighet. Medlemsmöten Under 2011 genomfördes ett antal medlemsmöten för STILs medlemmar. I Sundsvall genomfördes sammanlagt två medlemsmöten. Det första gick av stapeln den 2 mars och lockade ett 10-tal arbetsledare samt delar av STILs styrelse och några från kontrospersonalen. Det andra mötet hölls den 24 novem- 18

19 Intressepolitik ber och handlade om assistansomkostnader. De intresserade medlemmarna var då något fler då så många som 14 arbetsledare närvarade tillsammans med styrelsemedlemmar och kontorspersonal. I Stockholm genomfördes också där två medlemsmöten. Den 7 mars hölls medlemsmöte i form av motionsstuga där diskussioner fördes om hur medlemmarna vill att STIL ska utvecklas framöver. Under mötet fick medlemmarna praktisk information om hur man skriver motioner till årsstämman för att på bästa sätt utnyttja sin demokratiska rätt. Den 21 november inbjöds till medlemsmöte för att träffa styrelsen och få svar på frågor rörande de förändrade riktlinjerna kring assistansomkostnaderna. Under detta möte fördes också diskussioner om hur STIL ska kunna bli en mer aktiv förening med ökat medlemsdeltagande. InformatIOnsträff i Jönköping I november månad hölls en informationsträff i Jönköping, där Bengt Elmén höll föreläsningen Independent Living istället för välviljans tyranni. Bengt Elmén är socionom, författare och mentor samt styrelseledamot och en av förgrundsgestalterna i Independent Living-rörelsen i Sverige. Fokus för träffen låg på hur dagens kontroll av insatser som rör det egna livet sakta förskjuts från användare till myndigheter. Bengt Elmén med flera berättade om STILs arbete, om hur vi bedriver politisk påverkan och om STIL som assistansanordnare. Ett trettiotal besökare var på plats från bland annat lokala assistanskooperativ, kommunen och Försäkringskassan samt ett antal assistansanvändare. Informationsträffen var mycket uppskattad från samtliga håll och STIL tog även tillfället i akt att dela ut boken FullDelaktighet.NU. Samarbeten Independent Living Institute, ILI Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i utvecklingsländer. ILI har under 2011 haft sju deltidsanställda och bedriver sin verksamhet i samma lokaler som STILs huvudkontor. Susanne Berg och Adolf Ratzka delar verksamhetsledningen. STIL stödjer ILI med kontorslokal och finansiellt bidrag till fortlöpande verksamhet och projekt. Andra inkomster har även inkommit i form av projektbidrag från Allmänna Arvsfonden, bidrag från norska brukarkooperativet ULOBA och försäljningen av annonsutrymme på Assistanskolls hemsida och nyhetsbrev. ILIs assistansportal Assistanskoll underlättar de assistansberättigades val av assistansform och anordnare. Portalen främjar också brukarnas valfrihet, höjer konkurrensen mellan anordnarna och ökar insynen och transparensen i branschen, vilket även förstärker assistansreformens legitimitet. Tjänsten har blivit det ledande organet inom branschen med ar- 19

20 Intressepolitik tiklar, fakta, analys och råd för assistansberättigade, deras anhöriga och assistenter. Även kommunala handläggare använder sig av portalen som stöd i sitt arbete liksom många andra som behöver hålla sig underrättade om de snabba förändringar i assistansens regelverk, rättspraxis och marknadens utveckling. Artiklarna på Assistanskoll beskriver dels utvecklingen av behovsbedömningar av assistans utförda av myndigheter och domstolar i Sverige, men även assistanssituationen i andra länder. I december 2011 hade så många som 195 icke-kommunala assistansanordnare anslutit sig till Assistanskolls jämförelsetjänst. Det sammanlagda antalet kunder/medlemmar uppsteg då till stycken, att jämföras med stycken föregående år. För att öka insynen i assistansanordnarnas verksamhet skapades ett Transparensindex där det går att jämföra svarsvilligheten hos företagen. Assistanskolls nyhetsbrev går till cirka e-postadresser. Bland dessa återfinns bland annat cirka 350 assistansanordnare och cirka LSS-handläggare. Assistanskolls hemsida hade över unika besökare under året att jämföras med året innan. Exponeringen har gjort Assistanskolls hemsida och nyhetsbrev till ett intressant forum även för annonsörer I oktober 2011 beviljades ILIs ansökan till Allmänna Arvsfonden finansiering av förstudien Med lagen som verktyg. Studien har som uppgift att undersöka behovet av och förutsättningar för att skapa en organisation i Sverige med juridisk spetskompetens när det gäller medborgerliga fri- och rättigheter. Förstudien leds av Susanne Berg. Projektet Fashion Freaks under ledning av Susanne Berg fortsatte under året med att ta fram förslag, mönster och råd till anpassning av färdigköpta kläder för rullstolsanvändare. Under 2011 deltog och föreläste ILIrepresentanter på en utbildning på Karolinska Institutet. Detsamma skedde vid en konferens av det Nordiska Nätverket för Funktionshinderforskning i Reykjavik samt vid en rehabiliteringsinrättning i Gabarone, Botswana. ILIs Adolf Ratzka deltog i arbetet kring Världshälsoorganisationens och Världsbankens World Report. Han utnämndes dessutom till medlem i Vetenskapliga Rådet för World Future Council. 20

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades.

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades. Magnus Andén är ordförande i Föreningen JAG. Som hans legala företrädare ska jag i Magnus ställe här på några minuter försöka berätta om JAGs första 20 år. Den gamla onda tiden 1900-talet var en ond tid

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

På gång inom funktionshinderområdet

På gång inom funktionshinderområdet På gång inom funktionshinderområdet Anhörigriksdagen 2016 Susanne Lövgren Nationell samverkansansvarig Sid 1 Maj 2016 Anhörigriksdagen Sid 2 Maj 2016 Anhörigriksdagen Aktuellt inom området Med fokus på

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 B Avseende dubbelt ordförandeskap Motionärer: Petra Höglund, Krystyna Öbom, Tina Niinisalo, Bengt Franzino och Ashraf Nasseri Representantskap 2014 beslutade om att

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

En utvecklad och förtydligad LSS-lagstiftning

En utvecklad och förtydligad LSS-lagstiftning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1471 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) En utvecklad och förtydligad LSS-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol.

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2011 Oktober FLYTT TILL FARSTA STIL byter adress Vi är här för att kräva våra rättigheter 200 IL-aktivister höjer rösten mot EU 3tips på coola kurser Erik

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Personlig assistans 2018

Personlig assistans 2018 Personlig assistans 2018 för handläggare och chefer kunskap utveckling inspiration Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning Försäkringskassans arbete med LSS-frågor

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖRENINGEN STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 1 Innehåll Inledning 4 STILs styrelse 4 Ordförande har ordet 5 Styrelsen tackar för det gångna året 5 Politisk påverkan 6 Medborgargolv 6 STIL i media 7 STIL

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

SÄNKNING AV SCHABLONEN

SÄNKNING AV SCHABLONEN ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2013 Oktober let s dance! Vicki och Felix buggar Sidan 8 stil PÅ TURNé Sidan 5-7 PROTEST! HÖJ RÖSTEN MOT SÄNKNING AV SCHABLONEN Sidan 3 jonas franksson

Läs mer

Protokoll från årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) den 7 april 2016

Protokoll från årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) den 7 april 2016 Protokoll från årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) den 7 april 2016 1. Årsmötets öppnande Adolf Ratzka hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1 FÖRENINGEN STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1 Innehåll Inledning STILs styrelse Ordförande har ordet Styrelsen tackar för

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

PROTOKOLL 5/12 Sammanträdesdatum 2012-10-24 Funktionshinderrådet Norra Hisingen. Tid: Onsdagen 24 oktober 17:00-19:00

PROTOKOLL 5/12 Sammanträdesdatum 2012-10-24 Funktionshinderrådet Norra Hisingen. Tid: Onsdagen 24 oktober 17:00-19:00 Art: Funktionshinderrådet Tid: Onsdagen 24 oktober 17:00-19:00 Närvarande Plats: Akka A, Kulturhuset Selma Lagerlöfs Torg Karl-Gustav Rosborg, DHR, ordförande Jonas Andersson, DHR Liljana Trifunovska,

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer