Om personlig assistans för barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om personlig assistans för barn"

Transkript

1 Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

2

3 Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) bildades år 1994 i samband med att assistansreformen infördes och är Sveriges enda intresseorganisation för personer med behov av personlig assistans. IfAs ändamål är att arbeta för och utveckla rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. IfA arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare och assistansanordnare. IfAs barnprojekt Projekt Lyssna! Under genomförde IfA en omfattande undersökning om assistanssituationen för barn i Sverige. Undersökningen konstaterade att många assistansberättigade barn saknar inflytande i sin personliga assistans. Många barn har exempelvis svårt att få välja sina egna assistenter. Föräldrar till assistansberättigade barn upplever också svårigheter med att låta barnet utvecklas i takt med andra barn som inte använder personlig assistans. Personliga assistenter till barn uppgav i undersökningen en känsla av kluvenhet i sin roll och uppgift att å ena sidan vara barnets verktyg för att kunna leva som barn utan behov av assistans och å andra sidan vara en så kallad avlösning för barnets föräldrar. Genom Projekt Lyssna! ( ) har IfA bedrivit utveck lingsarbete kring barns assistans. Med hjälp av framtagna metoder, stödformer och utbildningsinsatser vill IfA öka kunskapen och medvetenheten hos de personer som finns runt barnet och som påverkar barnets personliga assistans liksom hos de assistansberättigade barnen själva. På detta sätt vill IfA arbeta för att öka de assistansberättigade barnens möjlighet att utvecklas och få leva ett liv likt andra barn utan funktionsnedsättning och personlig assistans.

4 Barns rättigheter FNs konvention om barns rättigheter, den så kallade barnkonventionen, säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Det ska alltid vara barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Alla barn har också rätt att överleva, leva och utvecklas (såväl fysiskt som psykiskt, andligt och socialt). Vidare har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter och få dessa beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar Barnkonventionen tar specifikt upp barn med funktionsnedsättning i artikel 23 som säger att ett barn med fysiskt eller psykiskt handi kapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Rättigheterna för barn med funktionsnedsättning slås även fast i artikel 7 i FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionshinder fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samma villkor som andra barn.

5 Vad säger LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en svensk rättighetslag som ska garantera personer, inklusive barn, med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp som de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Lagens mål är att den enskilda får möjlighet att leva som andra i samma ålder. För att tydliggöra barns rättigheter enligt barnkonventionen ändrades LSS från och med 1 januari 2011, och fick på så sätt ett tydligare barnperspektiv. I lagen står nu: 6 a LSS När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 8 andra stycket LSS När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Lagändringen innebär att den som anordnar personlig assistans till barn måste arbeta på ett sådant sätt att barnets bästa blir tillgodosett. Anordnaren ska ge alla barn information om personlig assistans och möjlighet att framföra sina åsikter rörande sin egen assistans. För att ytterligare säkerställa att barn med funktionsnedsättning inte råkar illa ut infördes samtidigt en lag som gör det obligatoriskt för arbetsgivare att utföra kontroll av belastningsregistret på alla personer (föräldrar undantagna) som arbetar med barn inom LSS. Detta gäller såväl kommunala som privata arbetsgivare och alla typer av anställningar. En personlig assistent får ej påbörja arbetet innan kontrollen har genomförts. Personer som har påbörjat eller fått erbjudande om anställning innan lagen trädde i kraft behöver dock inte lämna något registerutdrag.

6 Personlig assistans till barn Personlig assistans till barn har syftet att kompensera barnets funktionsnedsättning i livets olika situationer. Det innebär att den personliga assistansen ska ge barnet möjlighet att leva som andra barn i jämförbar ålder. Barn beviljas personlig assistans för behov som anses gå utöver det så kallade föräldraansvaret vad gäller omvårdnaden till barn i motsvarande ålder. Assistentens arbetsuppgifter ska stå i relation till barnets ålder och utveckling. Detta innebär att den personliga assistentens arbetsuppgifter kommer att förändras i takt med att barnet blir äldre. Det är viktigt att skilja på den personliga assistentens och förälderns roll. Föräldrarna har alltid ett övergripande ansvar för barnets omvårdnad, trygghet och uppfostran oavsett om barnet har personlig assistans eller inte. När barnet blir äldre Barnets behov av inflytande och integritet i assistansen ökar naturligt med stigande ålder. Det kan vara svårt för den personliga assistenten att veta hur hon eller han ska förhålla sig i situationer där barnet och föräldrarna har olika uppfattning om assistentens uppgift. I uppfostran av ett barn ingår det att sätta gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet för barnet. Assistentens uppgift är att ge barnet det stöd som behövs för att barnet i så stor utsträckning som möjligt skall kunna leva som andra barn i samma ålder. Assistentens uppgift är inte att uppfostra barnet. Ett barn med funktionsnedsättning skall med stöd av sin assistent kunna leka, busa, trilskas och trotsa likt ett barn utan funktionsnedsättning. Under barns uppväxt pågår en frigörelseprocess, som kan innebära ett behov av att trotsa föräldrarna och bryta mot uppsatta regler. Det är angeläget att det förs ett samtal mellan föräldrar och barnets personliga assistenter vad gäller frågan om barnets frigörelse. Dels för att hjälpa barnet i dess väg mot vuxenlivet, men också för att tydliggöra den personliga assisten

7 tens roll. Genom det kan man minska känslan av osäkerhet hos den personliga assistenten som kan uppkomma i en situation där barnets vilja och rätt att styra sin personliga assistans inte står i samspel med föräldrarnas vilja och självklara rätt att utöva sitt föräldraskap. Barnets ansvar Grundtanken är att den personliga assistenten ska assistera brukaren i att utföra det som han/hon skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning. Vid personlig assistans till barn måste en jämförelse därför göras med barn i motsvarande ålder. Ett barn som har personlig assistans ska exempelvis inte behöva ta ett större eller mindre ansvar för hushållssysslor än vad barnet skulle ha haft i familjen om hon eller han inte haft personlig assistans. Det är vanligt att barn med stigande ålder får ta ett allt större ansvar för gemensamma uppgifter i hemmet liksom för sin skolgång och fritidsaktiviteter. De flesta föräldrar anser att detta också är viktigt för att barnet så småningom ska lära sig att leva ett självständigt liv. Det finns inte några schablonregler, utan assistansen måste anpassas till familjens situation och livsstil och till föräldrarnas sätt att uppfostra barnet. Huvudregeln är att den personliga assistansen ska följa barnets ålder och i praktiken ofta måste modifieras något för att insatsen ska fylla sitt syfte. En del uppgifter, såsom viss omvårdnad, matlagning och skötsel av tekniska hjälpmedel måste kunna ingå i den personliga assistentens arbetsuppgifter även när brukaren är ett litet barn. Annars skulle barnets dagliga liv inte kunna fungera praktiskt och den personliga assistansen skulle inte innebära någon avlösning utöver det normala föräldraansvaret.

8 ASSlSTANSBERÄTTlGADE Barnets assistans Barnets möjlighet Barnet är den assistansberättigade - det är barnets personliga assistans Barnet har rätt till delaktighet i sin egen personliga assistans Barnet har rätt att utvecklas genom sin personliga assistans Barnet har rätt att vara barn genom sin personliga assistans Föräldrarna har rätt att bara vara föräldrar genom barnets personliga assistans Alla barn har samma rättigheter - oavsett funktionsnedsättning Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Segervägen 2, BROMÖLLA Tel : E-post : Sveriges enda intresseorganisation för assistansberättigade l A lntressegruppen FÖR Materialet är framtaget inom Arvsfondsprojektet Lyssna! Om barns rätt att styra in personliga assistans.

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenummer: Summering av beslutsärendet: Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenamn: Definition av vilka barn som berörs av detta beslut: Åtagande och ansvar (artikel 4) Tar vi det här beslutet på rätt

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 2, S 25-37 FN:s konvention om barnets rättigheter Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan Kristina Bartley The article presents an overview of content

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer