Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013."

Transkript

1 Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans m.m. Meddelandebladet innehåller information om bl.a. de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2011 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och de förändringar som avser 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB. Förändringarna berör framför allt: Personlig assistans Ett förstärkt barnperspektiv Individuell plan Rätt till personligt sammanträffande med beslutsfattare Insatser i annan kommun Meddelandebladet bygger i huvudsak på prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Bakgrund Regeringen beslutade den 15 juli 2004 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (dir. 2004:107) för att göra en bred översyn av personlig assistans enligt LSS och LASS. Kommittén tog namnet Assistanskommittén. Efter ett flertal tilläggsdirektiv, som även rörde andra insatser enligt LSS än personlig assistans, avslutade kommittén, som ändrat namn till LSS-kommittén, sitt uppdrag med slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Information: Ulla Clevnert,

2 I prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet behandlas i första hand LSS-kommitténs förslag som handlar om tillståndsgivning och om att förbättra förutsättningarna för tillsyn i syfte att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Vidare behandlas förslag som syftar till att förstärka barnperspektivet i LSS och förtydliga det kommunala ansvaret för vissa insatser. (Prop. 2009/10:176 s.17) Personlig assistans De lagändringarna i LSS som träder i kraft den 1 januari 2011 och som redovisas nedan syftar till att förbättra förutsättningarna för ökad kvalitet och trygghet inom insatsen personlig assistans. Assistansersättning regleras i socialförsäkringsbalken Riksdagen har fattat beslut om en socialförsäkringsbalk som träder i kraft den 1 januari I socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB, samlas cirka 30 tidigare socialförsäkringsförfattningar i en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Det innebär att lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS, upphävs och att reglerna, i stort sett oförändrade, förs över till den nya socialförsäkringsbalken. Reglerna om assistansersättning samlas i kapitel 51. Utförandet av personlig assistans regleras i LSS 51 kap. 2 socialförsäkringsbalken En försäkrad som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a samma lag. De bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel. Avser den personliga assistansen stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder ska bestämmelserna i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas. Genom den hänvisning till LSS som görs i 51 kap. 2 första stycket SFB följer, att den personliga assistans som tillhandahålls en enskild som beviljats assistansersättning är motsvarande insats som den som tillhandahålls enligt LSS. I andra stycket nämnda paragraf regleras att de bestämmelser i LSS som avser utförandet av personlig assistans också ska tillämpas på personlig assistans enligt 51 kap. SFB, dvs. på personlig assistans som utförs med statlig assistansersättning. Det innebär bland annat att reglerna i LSS om t.ex. kvalitet, tillståndsplikt, dokumentation och anmälningsskyldighet enligt 24 a LSS (lex Sarah) ska tillämpas vid utförandet av insatsen personlig assistans åt någon som beviljats assistansersättning enligt SFB. De föreskrifter och allmänna råd, som rör utförandet av personlig assistans och som meddelas med stöd av bemyndiganden i lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommer att gälla även för personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt SFB. En följd av detta blir att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, i de delar som avser utförandet av insatsen personlig assistans, också gäller när insatsen genomförs med assistansersättning enligt SFB. De föreskrifter och allmänna råd som främst är aktuella är: 2

3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah I 51 kap. 2 framgår även att när den personliga assistansen avser stöd- och serviceinsatser till barn ska lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas. Denna fråga behandlas nedan under rubriken Obligatorisk registerkontroll om insatsen gäller barn. (Prop. 2009/10:176, s , 78) Ansvar för tillsyn över personlig assistans Att personlig assistans som utförs med statlig assistansersättning omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn klargörs dels genom tillägget i 51 kap. 2 SFB men även genom 25 LSS där det framgår att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ansvar för tillsyn över all verksamhet enligt LSS. 25 LSS Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över all verksamhet enligt denna lag. Tillsynen gäller både enskild och kommunal verksamhet och den gäller såväl tillståndspliktig som anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att även assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina egna assistenter ska omfattas av tillsynen. I prop. 2009/10:176 framförs dock att tillsynen över dem som är egna arbetsgivare bör vara mer begränsad och avse bl.a. administrativa rutiner, former för stöd och kompetensutveckling samt assistenternas arbetsförhållanden. Tillsynen ska i första hand bedrivas utifrån den assistansberättigades intresse, och med utgångspunkten att den enskilde ska få de behov, som ligger inom ramen för insatsen, tillgodosedda genom den personliga assistansen. (Prop. 2009/10:176, s , 76 77) Tillståndsplikt för verksamhet med personlig assistans Enskilda som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Tillståndsplikten omfattar både fysiska och juridiska personer. 23 första stycket LSS En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 2 eller verksamhet som avses i De bestämmelser om tillståndspliktig verksamhet som finns i LSS ska därför gälla även för verksamhet med personlig assistans enligt SFB (jfr. 51 kap. SFB). I 28 LSS regleras till exempel att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 första stycket LSS döms till böter. Tillståndsplikten gäller inte en assistansberättigad som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 LSS eller assistansersättning enligt SFB och som anställt egna personliga assistenter. Den som är arbetsgivare enbart åt sina egna assistenter bedriver inte verksamheten yrkesmässigt. Han eller hon ska istället göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 tredje stycket LSS innan assistenten börjar arbetet. 3

4 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans den 1 januari 2011 får, enligt övergångsbestämmelser p. 2, fortsätta sin verksamhet, men tillstånd ska sökas senast den 1 april Verksamheten får efter tillståndsansökan fortsätta i avvaktan på tillsynsmyndighetens beslut i ärendet. (Prop. 2009/10:176, s , 76 77) I förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en ny 8 som reglerar att en ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 LSS om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans ska vara skriftlig och ange 1. vilken verksamhet som ska bedrivas, 2. vem som ska bedriva verksamheten, 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation, 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn, 5. hur verksamheten ska finansieras, 6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten, 7. personalen och dess kompetensutveckling, 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt, 9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assistansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, 10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal och berörda myndigheter. Blankett för ansökan om tillstånd finns på Anmälningsplikt för verksamhet med personlig assistans Kommunernas anmälningsplikt för verksamhet enligt LSS omfattar inte personlig assistans vilket följer av 23 andra stycket LSS. Det innebär dock inte att de undantas från Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar. 23 andra och tredje styckena LSS Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete. Det finns inget krav på tillstånd för de assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina personliga assistenter. Däremot är den assistansberättigade som själv är arbetsgivare åt sina assistenter skyldig att göra en anmälan om detta till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenterna påbörjar sitt arbete, vilket framgår av 23 tredje stycket LSS. Anmälan krävs för att Inspektionen för vård och omsorg ska kunna svara för tillsyn av verksamheten. En enskild som före den 1 januari 2011 själv har anställt sina personliga assistenter ska, enligt övergångsbestämmelsen p. 3, anmäla detta till Socialstyrelsen senast den 1 april (Prop. 2009/10:176, s. 27, 76 77) Blankett för anmälan finns på 4

5 Behov av fler än en personlig assistent samtidigt Ett nytt fjärde stycke i 9 a LSS reglerar rätten till två eller flera assistenter samtidigt, så kallad dubbel assistans. Sådan rätt föreligger först när möjligheterna att tillgodose behovet med hjälp av bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. eller genom hjälpmedel har utretts. Med hjälpmedel avses sådana som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 9 a fjärde stycket LSS Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. Att möjligheterna ska ha utretts innebär att beslut om bostadsanpassningsbidrag eller en bedömning av en arbetsterapeut eller motsvarande utredning ska bifogas en ansökan om dubbel assistans. Den enskilde behöver inte ha överklagat ett eventuellt avslag för att frågan ska anses tillräckligt utredd. Den som redan tidigare har tagit reda på sina möjligheter i dessa avseenden behöver inte på nytt undersöka förutsättningarna, utan kan bifoga det beslut eller den utredning som redan finns. Om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel överhuvudtaget inte är aktuella får möjligheterna anses utredda redan med ett sådant konstaterande. Så snart en utredning om bostadsanpassning eller hjälpmedel har presenterats av den enskilde ska han eller hon ha rätt till dubbel assistans, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda. Detta gäller även om det finns möjlighet att tillgodose behovet på annat sätt, t.ex. genom beviljade hjälpmedel, så länge hjälpmedlen inte rent faktiskt är installerade eller bostadsanpassningen genomförd. Den enskilde kan således välja att, trots att hjälpmedel eller bostadsanpassning beviljats vidhålla sin begäran om att behoven i stället ska tillgodoses med hjälp av flera assistenter. Om den enskilde däremot fått tillgång till de beviljade hjälpmedlen eller bostadsanpassning, och behoven därigenom är tillgodosedda, föreligger inte rätt till dubbel assistans. Det bör följa av myndighetens serviceskyldighet att ge den enskilde information och vägledning om vilken utredning som krävs. (Prop. 2009/10:176, s , 75) Kommunens anmälningsskyldighet till Försäkringskassan 15 punkt 8 LSS Till kommunens uppgifter hör att 8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Uppgiften, att anmäla till Försäkringskassan om någon som sökt personlig assistans hos kommunen kan antas vara berättigad till assistansersättning enligt SFB, är inte ny för kommunen. Det nya är att uppgiften tidigare reglerades i LASS, men den är nu överförd till 15 punkt 8 LSS. (Prop. 2009/10:176, s , 76) Ett förstärkt barnperspektiv Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter barnkonventionen Utgångspunkten är att konventionens intentioner ska beaktas i alla beslut som rör barn och som fattas i staten, kommunerna och landstingen. 5

6 Regler om barnets bästa Artikel 3 i barnkonventionen, som ligger till grund för den nya paragrafen i LSS, betonar att barnets bästa ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. För att konkret och i handling omsätta artikel 3 om barns bästa, är det viktigt att göra barnrättskonsekvensanalyser eller barnkonsekvensbedömningar vilket FN:s barnkommitté rekommenderar staterna att göra. Barnombudsmannen har beskrivit en modell för sådana analyser, 6 a LSS När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Bestämmelsen får betydelse främst vid utförandet av insatserna i 9 LSS, i samband med kommunens uppgifter enligt 15 LSS och vid tillstånds- och tillsynsverksamhet. Den enskildes rätt till insatser är uttömmande reglerad i LSS och ska inte begränsas eller utvidgas med denna bestämmelse. Reglerna i LSS har utformats i likhet med vad som redan gäller enligt socialtjänstlagen. (Prop. 2009/10:176 s , 74 ) Barns rätt att komma till tals Av artikel 12 i barnkonventionen framgår att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska ges betydelse i förhållande till ålder och mognad. Bestämmelsen som införs i LSS har sin motsvarighet i 3 kap. 5 i SoL, men har utformats i närmare överensstämmelse med ordalydelsen i artikel 12 i barnkonventionen. Med barn avses personer under 18 år. 8 andra stycket LSS När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Vid tillämpningen av bestämmelsen ska barnets bästa särskilt beaktas enligt 6 a LSS. Det kan ibland innebära att information inte ska ges, eller att bara viss information ska ges, beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet i förhållande till barnets ålder, mognad och tidigare kunskap. Informationen och hur den ges ska anpassas till det enskilda barnet. Även då barnet ska ges möjlighet att framföra åsikter ska barnets bästa beaktas. Det kan innebära att det inte alltid är lämpligt att efterfråga barnets åsikt. Det är viktigt att tydliggöra att det är frivilligt för barnet att framföra sina åsikter. Bestämmelsen ger inte någon utökad rätt för en handläggare att tala med barnet mot föräldrarnas vilja, på det sätt som är möjligt i tillsynsärenden enligt 26 b LSS. Om barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv bestämma om sin medverkan, är det barnet som råder över om något samtal ska hållas. Det innebär att vårdnadshavarens samtycke till samtalet inte behöver inhämtas och att samtalet till och med kan äga rum mot vårdnadshavarens vilja. (jfr JO:s beslut den 10 oktober 2005, dnr och ) Om barnet däremot inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att själv bestämma, måste vårdnadshavaren samtycka till att barnet framför sina åsikter och kan även förhindra detta. Barnet är dock aldrig skyldigt att redogöra för sin inställning, utan ska bara ges möjlighet att framföra sina åsikter. (Prop. 2009/10:176, s , 74) 6

7 Obligatorisk registerkontroll om insatsen gäller barn Rekrytering av personliga assistenter måste ske med stor omsorg särskilt när det gäller personlig assistans åt barn. Krav på registerkontroll kan vara ett sätt att minska risken för övergrepp, men även andra åtgärder som t.ex. referenstagning är nödvändiga. Den som är ansvarig för assistenterna måste vara medveten om de risker som finns och vidta åtgärder för att säkerställa att assistansen utförs med respekt för barnet. Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, träder i kraft den 1 januari Av 1 framgår att den som bedriver verksamhet som omfattar stöd och service enligt LSS åt barn inte får anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Med barn avses personer under 18 år. Kontrollen ska avse registerutdrag och de brott som avses är de som anges i förordningen (1999:1134) om belastningsregister, dvs. vissa brott mot liv och hälsa, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott. Personal som inte ska arbeta direkt med barnen, t.ex. administrativ personal, kökspersonal och vaktmästare omfattas inte av kontrollen. Undantaget gäller dem som enbart sysslar med andra uppgifter än insatser till barnen. Skyldigheterna i lagen gäller i samband med alla insatser enligt LSS som vänder sig till barn. De gäller således i samband med insatserna korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7) och boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9 8), men även när barn får insatser i form av råd och stöd (9 1), personlig assistans (9 2), ledsagarservice (9 3), kontaktperson (9 4) avlösarservice i hemmet (9 5) samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 6). Registerkontrollen ska företas beträffande alla former av anställning, såväl tidsbegränsade som tillsvidareanställningar. Kontroll ska göras i fråga om den som ska fullgöra uppdrag i verksamheten och den som är anställd av ett bemanningsföretag eller annan som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, om uppdragstagaren eller den anställde erbjuds eller tilldelas arbetsuppgifter som omfattar stöd- eller serviceinsatser åt barn om arbetsuppgifterna ska fullgöras som om han eller hon var anställd i verksamheten. Kontrollskyldigheten föreligger även när en person, utan att anställas i verksamheten, ska utföra arbetsuppgifter på samma sätt som en anställd, om inte uppdraget är av tillfällig natur. Även den som vistas inom verksamheten för att fullgöra praktiktjänstgöring omfattas av registerkontrollskyldigheten. Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år. För skyldigheten att företa registerkontroll saknar det betydelse vem som är huvudman för verksamheten och om verksamheten är tillståndspliktig eller inte. Det innebär att både kommunala och enskilda verksamheter omfattas av lagen. Den som ansvarar för verksamheten svarar också för att registerkontroll utförs. Med verksamhet avses i denna lag däremot inte den situation då en enskild assistansberättigad anställer egna assistenter och därmed är arbetsgivare för dem. En assistansberättigad som är arbetsgivare för sina egna assistenter är således inte skyldig att utföra registerkontroll enligt 1. Han eller hon har dock möjlighet att, enligt 2, göra detta. Registerkontrollsskyldigheten omfattar inte en förälder som utför insatser åt egna barn. Undantaget gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare för barnet eller inte. Enligt 2 ska den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring eller den som tilldelas arbetsuppgifter på begäran lämna registerutdrag. Det är endast den person som får ett erbjudande om anställning, uppdrag eller praktik som ska lämna registerutdrag. Andra eventuella sökanden behöver inte lämna några utdrag. Det finns ingen skyldighet att företa registerkontroll beträffande en person som inom ett år erbjuds en ny anställning, uppdrag eller praktik inom samma verksamhet (3 ). 7

8 Enligt 4 ska ett registerutdrag eller en kopia av det bevaras i minst två år från det att anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjades. Den enskilde ska på begäran få tillbaka sitt utdrag i original. I 5 finns en upplysning om att det finns bestämmelser om tillsyn och om sanktionsmöjligheter i LSS. Bestämmelser om sanktionsmöjligheter finns i 26 i LSS. 26 i LSS Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen förbjuda fortsatt verksamhet. Beslut om återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet får enligt 27 punkt 8 LSS överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De som redan fått erbjudande om anställning eller tilldelats arbetsuppgifter den 1 januari 2011 när lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder träder i kraft omfattas inte av kontrollskyldigheten. (Prop. 2009/10:176 s , 71 73) Individuell plan Tillsyn och undersökningar har visat att det är få personer som har en individuell plan. En anledning till detta antas vara brister i information till den enskilde. 10 LSS I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. 10 LSS har därför ändrats så att den enskilde i samband med att en insats beviljas alltid ska erbjudas att det i samråd med honom eller henne upprättas en individuell plan med beslutade och planerade insatser. Den enskilde som beviljats en insats ska också när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan skett i samband med beviljandet av insatsen. Om planens innehåll sammanfaller med en individuell plan som ska upprättas enligt 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453) behöver inte dubbla planer upprättas. (Prop. 2009/10:176 s , 75) Rätt till personligt sammanträffande med beslutsfattare I syfte att öka den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och för att jämställa LSS med socialtjänstlagen när det gäller rätten till företräde inför nämnden införs en ny 8 a i LSS. 8 a LSS I ett ärende som gäller insatser enligt 9 har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket. I paragrafen ges den enskilde rätt att i ärenden om insatser enligt 9 LSS muntligen vid besök lämna uppgifter inför den nämnd som ska fatta beslut i ärendet. Har beslutande- 8

9 rätten delegerats har den enskilde rätt att framföra uppgifter till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut. Om särskilda skäl föreligger kan beslutsfattaren vägra den enskilde ett personligt sammanträffande. Ett sådant särskilt skäl kan vara att en framställning i ett visst ärende är uppenbart ogrundad, eller att den enskilde upprepade gånger begär att få lämna uppgifter med stöd av bestämmelsen. Ett personligt sammanträffande får däremot inte nekas enbart av den anledningen att beslutsfattaren anser att den personliga inställelsen saknar värde ur utredningssynpunkt. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt bestämmelsen. En motsvarande bestämmelse om företrädesrätt finns i 11 kap. 9 socialtjänstlagen (2001:453). (Prop. 2009/10:176, s. 59, 74 75) Insatser i annan kommun En kommun har, om det finns särskilda skäl, möjlighet att verkställa ett beslut om ett boende i en annan kommun och behålla kostnadsansvaret trots att den enskilde inte längre är bosatt i kommunen. Detta undantag från bosättningskommunens ansvar regleras i 17 a LSS. För att undvika att den kommun där den enskilde är bosatt eller vistas inte känner till detta förhållande införs en underrättelseskyldighet. Den kommun som träffar avtal med en enskild utförare i en annan kommun ska därför underrätta den kommun där den enskilda utförarens verksamhet är belägen. 17 första stycket LSS Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om ett avtal som en kommun träffar med en enskild innebär att en insats enligt 9 8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet. (Prop. 2009/10:176, s , 76) När det gäller insatser i annan kommun föreslår regeringen i Ds 2010:21, Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall, ett sammanhållet ansvar för insatser enligt LSS såväl som SoL för en kommun som avtalar om att en enskild person får sin boendeinsats verkställd i en annan kommun. Promemorian har remissbehandlats och bereds i regeringskansliet. Lagrådet behandlar för närvarande lagrådsremissen. Referenser Lagar och förordningar SFS 1993:387 SFS 1993:1090 SFS 2010:110 SFS 2010:479 Propositioner Prop. 2009/10:176 Prop. 2008/09:200 Prop. 2008/09:160 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförsäkringsbalken Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Socialförsäkringsbalk Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten 9

10 SOU SOU 2008:77 SOU 2005:114 SOU 2007:82 Ds Ds 2010:21 Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Socialförsäkringsbalk. Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol) Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall SOSFS SOSFS 2006:5 SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah 10

11 Denna information (art nr ) kan laddas ner och beställas från Socialstyrelsens webbplats: Den kan även beställas från Socialstyrelsens publikationsservice, e-post eller fax Publicerad: 2013

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer