Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013."

Transkript

1 Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans m.m. Meddelandebladet innehåller information om bl.a. de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2011 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och de förändringar som avser 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB. Förändringarna berör framför allt: Personlig assistans Ett förstärkt barnperspektiv Individuell plan Rätt till personligt sammanträffande med beslutsfattare Insatser i annan kommun Meddelandebladet bygger i huvudsak på prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Bakgrund Regeringen beslutade den 15 juli 2004 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (dir. 2004:107) för att göra en bred översyn av personlig assistans enligt LSS och LASS. Kommittén tog namnet Assistanskommittén. Efter ett flertal tilläggsdirektiv, som även rörde andra insatser enligt LSS än personlig assistans, avslutade kommittén, som ändrat namn till LSS-kommittén, sitt uppdrag med slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Information: Ulla Clevnert,

2 I prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet behandlas i första hand LSS-kommitténs förslag som handlar om tillståndsgivning och om att förbättra förutsättningarna för tillsyn i syfte att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Vidare behandlas förslag som syftar till att förstärka barnperspektivet i LSS och förtydliga det kommunala ansvaret för vissa insatser. (Prop. 2009/10:176 s.17) Personlig assistans De lagändringarna i LSS som träder i kraft den 1 januari 2011 och som redovisas nedan syftar till att förbättra förutsättningarna för ökad kvalitet och trygghet inom insatsen personlig assistans. Assistansersättning regleras i socialförsäkringsbalken Riksdagen har fattat beslut om en socialförsäkringsbalk som träder i kraft den 1 januari I socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB, samlas cirka 30 tidigare socialförsäkringsförfattningar i en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Det innebär att lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS, upphävs och att reglerna, i stort sett oförändrade, förs över till den nya socialförsäkringsbalken. Reglerna om assistansersättning samlas i kapitel 51. Utförandet av personlig assistans regleras i LSS 51 kap. 2 socialförsäkringsbalken En försäkrad som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a samma lag. De bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel. Avser den personliga assistansen stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder ska bestämmelserna i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas. Genom den hänvisning till LSS som görs i 51 kap. 2 första stycket SFB följer, att den personliga assistans som tillhandahålls en enskild som beviljats assistansersättning är motsvarande insats som den som tillhandahålls enligt LSS. I andra stycket nämnda paragraf regleras att de bestämmelser i LSS som avser utförandet av personlig assistans också ska tillämpas på personlig assistans enligt 51 kap. SFB, dvs. på personlig assistans som utförs med statlig assistansersättning. Det innebär bland annat att reglerna i LSS om t.ex. kvalitet, tillståndsplikt, dokumentation och anmälningsskyldighet enligt 24 a LSS (lex Sarah) ska tillämpas vid utförandet av insatsen personlig assistans åt någon som beviljats assistansersättning enligt SFB. De föreskrifter och allmänna råd, som rör utförandet av personlig assistans och som meddelas med stöd av bemyndiganden i lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommer att gälla även för personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt SFB. En följd av detta blir att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, i de delar som avser utförandet av insatsen personlig assistans, också gäller när insatsen genomförs med assistansersättning enligt SFB. De föreskrifter och allmänna råd som främst är aktuella är: 2

3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah I 51 kap. 2 framgår även att när den personliga assistansen avser stöd- och serviceinsatser till barn ska lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder tillämpas. Denna fråga behandlas nedan under rubriken Obligatorisk registerkontroll om insatsen gäller barn. (Prop. 2009/10:176, s , 78) Ansvar för tillsyn över personlig assistans Att personlig assistans som utförs med statlig assistansersättning omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn klargörs dels genom tillägget i 51 kap. 2 SFB men även genom 25 LSS där det framgår att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ansvar för tillsyn över all verksamhet enligt LSS. 25 LSS Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över all verksamhet enligt denna lag. Tillsynen gäller både enskild och kommunal verksamhet och den gäller såväl tillståndspliktig som anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att även assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina egna assistenter ska omfattas av tillsynen. I prop. 2009/10:176 framförs dock att tillsynen över dem som är egna arbetsgivare bör vara mer begränsad och avse bl.a. administrativa rutiner, former för stöd och kompetensutveckling samt assistenternas arbetsförhållanden. Tillsynen ska i första hand bedrivas utifrån den assistansberättigades intresse, och med utgångspunkten att den enskilde ska få de behov, som ligger inom ramen för insatsen, tillgodosedda genom den personliga assistansen. (Prop. 2009/10:176, s , 76 77) Tillståndsplikt för verksamhet med personlig assistans Enskilda som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Tillståndsplikten omfattar både fysiska och juridiska personer. 23 första stycket LSS En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 2 eller verksamhet som avses i De bestämmelser om tillståndspliktig verksamhet som finns i LSS ska därför gälla även för verksamhet med personlig assistans enligt SFB (jfr. 51 kap. SFB). I 28 LSS regleras till exempel att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 första stycket LSS döms till böter. Tillståndsplikten gäller inte en assistansberättigad som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 LSS eller assistansersättning enligt SFB och som anställt egna personliga assistenter. Den som är arbetsgivare enbart åt sina egna assistenter bedriver inte verksamheten yrkesmässigt. Han eller hon ska istället göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 tredje stycket LSS innan assistenten börjar arbetet. 3

4 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans den 1 januari 2011 får, enligt övergångsbestämmelser p. 2, fortsätta sin verksamhet, men tillstånd ska sökas senast den 1 april Verksamheten får efter tillståndsansökan fortsätta i avvaktan på tillsynsmyndighetens beslut i ärendet. (Prop. 2009/10:176, s , 76 77) I förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en ny 8 som reglerar att en ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 LSS om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans ska vara skriftlig och ange 1. vilken verksamhet som ska bedrivas, 2. vem som ska bedriva verksamheten, 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation, 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn, 5. hur verksamheten ska finansieras, 6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten, 7. personalen och dess kompetensutveckling, 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt, 9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assistansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, 10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal och berörda myndigheter. Blankett för ansökan om tillstånd finns på Anmälningsplikt för verksamhet med personlig assistans Kommunernas anmälningsplikt för verksamhet enligt LSS omfattar inte personlig assistans vilket följer av 23 andra stycket LSS. Det innebär dock inte att de undantas från Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar. 23 andra och tredje styckena LSS Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas. Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete. Det finns inget krav på tillstånd för de assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina personliga assistenter. Däremot är den assistansberättigade som själv är arbetsgivare åt sina assistenter skyldig att göra en anmälan om detta till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenterna påbörjar sitt arbete, vilket framgår av 23 tredje stycket LSS. Anmälan krävs för att Inspektionen för vård och omsorg ska kunna svara för tillsyn av verksamheten. En enskild som före den 1 januari 2011 själv har anställt sina personliga assistenter ska, enligt övergångsbestämmelsen p. 3, anmäla detta till Socialstyrelsen senast den 1 april (Prop. 2009/10:176, s. 27, 76 77) Blankett för anmälan finns på 4

5 Behov av fler än en personlig assistent samtidigt Ett nytt fjärde stycke i 9 a LSS reglerar rätten till två eller flera assistenter samtidigt, så kallad dubbel assistans. Sådan rätt föreligger först när möjligheterna att tillgodose behovet med hjälp av bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. eller genom hjälpmedel har utretts. Med hjälpmedel avses sådana som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 9 a fjärde stycket LSS Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. Att möjligheterna ska ha utretts innebär att beslut om bostadsanpassningsbidrag eller en bedömning av en arbetsterapeut eller motsvarande utredning ska bifogas en ansökan om dubbel assistans. Den enskilde behöver inte ha överklagat ett eventuellt avslag för att frågan ska anses tillräckligt utredd. Den som redan tidigare har tagit reda på sina möjligheter i dessa avseenden behöver inte på nytt undersöka förutsättningarna, utan kan bifoga det beslut eller den utredning som redan finns. Om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel överhuvudtaget inte är aktuella får möjligheterna anses utredda redan med ett sådant konstaterande. Så snart en utredning om bostadsanpassning eller hjälpmedel har presenterats av den enskilde ska han eller hon ha rätt till dubbel assistans, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda. Detta gäller även om det finns möjlighet att tillgodose behovet på annat sätt, t.ex. genom beviljade hjälpmedel, så länge hjälpmedlen inte rent faktiskt är installerade eller bostadsanpassningen genomförd. Den enskilde kan således välja att, trots att hjälpmedel eller bostadsanpassning beviljats vidhålla sin begäran om att behoven i stället ska tillgodoses med hjälp av flera assistenter. Om den enskilde däremot fått tillgång till de beviljade hjälpmedlen eller bostadsanpassning, och behoven därigenom är tillgodosedda, föreligger inte rätt till dubbel assistans. Det bör följa av myndighetens serviceskyldighet att ge den enskilde information och vägledning om vilken utredning som krävs. (Prop. 2009/10:176, s , 75) Kommunens anmälningsskyldighet till Försäkringskassan 15 punkt 8 LSS Till kommunens uppgifter hör att 8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Uppgiften, att anmäla till Försäkringskassan om någon som sökt personlig assistans hos kommunen kan antas vara berättigad till assistansersättning enligt SFB, är inte ny för kommunen. Det nya är att uppgiften tidigare reglerades i LASS, men den är nu överförd till 15 punkt 8 LSS. (Prop. 2009/10:176, s , 76) Ett förstärkt barnperspektiv Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter barnkonventionen Utgångspunkten är att konventionens intentioner ska beaktas i alla beslut som rör barn och som fattas i staten, kommunerna och landstingen. 5

6 Regler om barnets bästa Artikel 3 i barnkonventionen, som ligger till grund för den nya paragrafen i LSS, betonar att barnets bästa ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. För att konkret och i handling omsätta artikel 3 om barns bästa, är det viktigt att göra barnrättskonsekvensanalyser eller barnkonsekvensbedömningar vilket FN:s barnkommitté rekommenderar staterna att göra. Barnombudsmannen har beskrivit en modell för sådana analyser, 6 a LSS När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Bestämmelsen får betydelse främst vid utförandet av insatserna i 9 LSS, i samband med kommunens uppgifter enligt 15 LSS och vid tillstånds- och tillsynsverksamhet. Den enskildes rätt till insatser är uttömmande reglerad i LSS och ska inte begränsas eller utvidgas med denna bestämmelse. Reglerna i LSS har utformats i likhet med vad som redan gäller enligt socialtjänstlagen. (Prop. 2009/10:176 s , 74 ) Barns rätt att komma till tals Av artikel 12 i barnkonventionen framgår att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska ges betydelse i förhållande till ålder och mognad. Bestämmelsen som införs i LSS har sin motsvarighet i 3 kap. 5 i SoL, men har utformats i närmare överensstämmelse med ordalydelsen i artikel 12 i barnkonventionen. Med barn avses personer under 18 år. 8 andra stycket LSS När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Vid tillämpningen av bestämmelsen ska barnets bästa särskilt beaktas enligt 6 a LSS. Det kan ibland innebära att information inte ska ges, eller att bara viss information ska ges, beroende på vad som är bäst för det enskilda barnet i förhållande till barnets ålder, mognad och tidigare kunskap. Informationen och hur den ges ska anpassas till det enskilda barnet. Även då barnet ska ges möjlighet att framföra åsikter ska barnets bästa beaktas. Det kan innebära att det inte alltid är lämpligt att efterfråga barnets åsikt. Det är viktigt att tydliggöra att det är frivilligt för barnet att framföra sina åsikter. Bestämmelsen ger inte någon utökad rätt för en handläggare att tala med barnet mot föräldrarnas vilja, på det sätt som är möjligt i tillsynsärenden enligt 26 b LSS. Om barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv bestämma om sin medverkan, är det barnet som råder över om något samtal ska hållas. Det innebär att vårdnadshavarens samtycke till samtalet inte behöver inhämtas och att samtalet till och med kan äga rum mot vårdnadshavarens vilja. (jfr JO:s beslut den 10 oktober 2005, dnr och ) Om barnet däremot inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att själv bestämma, måste vårdnadshavaren samtycka till att barnet framför sina åsikter och kan även förhindra detta. Barnet är dock aldrig skyldigt att redogöra för sin inställning, utan ska bara ges möjlighet att framföra sina åsikter. (Prop. 2009/10:176, s , 74) 6

7 Obligatorisk registerkontroll om insatsen gäller barn Rekrytering av personliga assistenter måste ske med stor omsorg särskilt när det gäller personlig assistans åt barn. Krav på registerkontroll kan vara ett sätt att minska risken för övergrepp, men även andra åtgärder som t.ex. referenstagning är nödvändiga. Den som är ansvarig för assistenterna måste vara medveten om de risker som finns och vidta åtgärder för att säkerställa att assistansen utförs med respekt för barnet. Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, träder i kraft den 1 januari Av 1 framgår att den som bedriver verksamhet som omfattar stöd och service enligt LSS åt barn inte får anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Med barn avses personer under 18 år. Kontrollen ska avse registerutdrag och de brott som avses är de som anges i förordningen (1999:1134) om belastningsregister, dvs. vissa brott mot liv och hälsa, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott. Personal som inte ska arbeta direkt med barnen, t.ex. administrativ personal, kökspersonal och vaktmästare omfattas inte av kontrollen. Undantaget gäller dem som enbart sysslar med andra uppgifter än insatser till barnen. Skyldigheterna i lagen gäller i samband med alla insatser enligt LSS som vänder sig till barn. De gäller således i samband med insatserna korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7) och boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9 8), men även när barn får insatser i form av råd och stöd (9 1), personlig assistans (9 2), ledsagarservice (9 3), kontaktperson (9 4) avlösarservice i hemmet (9 5) samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 6). Registerkontrollen ska företas beträffande alla former av anställning, såväl tidsbegränsade som tillsvidareanställningar. Kontroll ska göras i fråga om den som ska fullgöra uppdrag i verksamheten och den som är anställd av ett bemanningsföretag eller annan som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, om uppdragstagaren eller den anställde erbjuds eller tilldelas arbetsuppgifter som omfattar stöd- eller serviceinsatser åt barn om arbetsuppgifterna ska fullgöras som om han eller hon var anställd i verksamheten. Kontrollskyldigheten föreligger även när en person, utan att anställas i verksamheten, ska utföra arbetsuppgifter på samma sätt som en anställd, om inte uppdraget är av tillfällig natur. Även den som vistas inom verksamheten för att fullgöra praktiktjänstgöring omfattas av registerkontrollskyldigheten. Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år. För skyldigheten att företa registerkontroll saknar det betydelse vem som är huvudman för verksamheten och om verksamheten är tillståndspliktig eller inte. Det innebär att både kommunala och enskilda verksamheter omfattas av lagen. Den som ansvarar för verksamheten svarar också för att registerkontroll utförs. Med verksamhet avses i denna lag däremot inte den situation då en enskild assistansberättigad anställer egna assistenter och därmed är arbetsgivare för dem. En assistansberättigad som är arbetsgivare för sina egna assistenter är således inte skyldig att utföra registerkontroll enligt 1. Han eller hon har dock möjlighet att, enligt 2, göra detta. Registerkontrollsskyldigheten omfattar inte en förälder som utför insatser åt egna barn. Undantaget gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare för barnet eller inte. Enligt 2 ska den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring eller den som tilldelas arbetsuppgifter på begäran lämna registerutdrag. Det är endast den person som får ett erbjudande om anställning, uppdrag eller praktik som ska lämna registerutdrag. Andra eventuella sökanden behöver inte lämna några utdrag. Det finns ingen skyldighet att företa registerkontroll beträffande en person som inom ett år erbjuds en ny anställning, uppdrag eller praktik inom samma verksamhet (3 ). 7

8 Enligt 4 ska ett registerutdrag eller en kopia av det bevaras i minst två år från det att anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjades. Den enskilde ska på begäran få tillbaka sitt utdrag i original. I 5 finns en upplysning om att det finns bestämmelser om tillsyn och om sanktionsmöjligheter i LSS. Bestämmelser om sanktionsmöjligheter finns i 26 i LSS. 26 i LSS Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen förbjuda fortsatt verksamhet. Beslut om återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet får enligt 27 punkt 8 LSS överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De som redan fått erbjudande om anställning eller tilldelats arbetsuppgifter den 1 januari 2011 när lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder träder i kraft omfattas inte av kontrollskyldigheten. (Prop. 2009/10:176 s , 71 73) Individuell plan Tillsyn och undersökningar har visat att det är få personer som har en individuell plan. En anledning till detta antas vara brister i information till den enskilde. 10 LSS I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. 10 LSS har därför ändrats så att den enskilde i samband med att en insats beviljas alltid ska erbjudas att det i samråd med honom eller henne upprättas en individuell plan med beslutade och planerade insatser. Den enskilde som beviljats en insats ska också när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan skett i samband med beviljandet av insatsen. Om planens innehåll sammanfaller med en individuell plan som ska upprättas enligt 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453) behöver inte dubbla planer upprättas. (Prop. 2009/10:176 s , 75) Rätt till personligt sammanträffande med beslutsfattare I syfte att öka den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och för att jämställa LSS med socialtjänstlagen när det gäller rätten till företräde inför nämnden införs en ny 8 a i LSS. 8 a LSS I ett ärende som gäller insatser enligt 9 har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket. I paragrafen ges den enskilde rätt att i ärenden om insatser enligt 9 LSS muntligen vid besök lämna uppgifter inför den nämnd som ska fatta beslut i ärendet. Har beslutande- 8

9 rätten delegerats har den enskilde rätt att framföra uppgifter till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut. Om särskilda skäl föreligger kan beslutsfattaren vägra den enskilde ett personligt sammanträffande. Ett sådant särskilt skäl kan vara att en framställning i ett visst ärende är uppenbart ogrundad, eller att den enskilde upprepade gånger begär att få lämna uppgifter med stöd av bestämmelsen. Ett personligt sammanträffande får däremot inte nekas enbart av den anledningen att beslutsfattaren anser att den personliga inställelsen saknar värde ur utredningssynpunkt. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt bestämmelsen. En motsvarande bestämmelse om företrädesrätt finns i 11 kap. 9 socialtjänstlagen (2001:453). (Prop. 2009/10:176, s. 59, 74 75) Insatser i annan kommun En kommun har, om det finns särskilda skäl, möjlighet att verkställa ett beslut om ett boende i en annan kommun och behålla kostnadsansvaret trots att den enskilde inte längre är bosatt i kommunen. Detta undantag från bosättningskommunens ansvar regleras i 17 a LSS. För att undvika att den kommun där den enskilde är bosatt eller vistas inte känner till detta förhållande införs en underrättelseskyldighet. Den kommun som träffar avtal med en enskild utförare i en annan kommun ska därför underrätta den kommun där den enskilda utförarens verksamhet är belägen. 17 första stycket LSS Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om ett avtal som en kommun träffar med en enskild innebär att en insats enligt 9 8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet. (Prop. 2009/10:176, s , 76) När det gäller insatser i annan kommun föreslår regeringen i Ds 2010:21, Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall, ett sammanhållet ansvar för insatser enligt LSS såväl som SoL för en kommun som avtalar om att en enskild person får sin boendeinsats verkställd i en annan kommun. Promemorian har remissbehandlats och bereds i regeringskansliet. Lagrådet behandlar för närvarande lagrådsremissen. Referenser Lagar och förordningar SFS 1993:387 SFS 1993:1090 SFS 2010:110 SFS 2010:479 Propositioner Prop. 2009/10:176 Prop. 2008/09:200 Prop. 2008/09:160 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförsäkringsbalken Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Socialförsäkringsbalk Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten 9

10 SOU SOU 2008:77 SOU 2005:114 SOU 2007:82 Ds Ds 2010:21 Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Socialförsäkringsbalk. Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol) Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall SOSFS SOSFS 2006:5 SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah 10

11 Denna information (art nr ) kan laddas ner och beställas från Socialstyrelsens webbplats: Den kan även beställas från Socialstyrelsens publikationsservice, e-post eller fax Publicerad:

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne Ledarforum Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför 2011 Göteborgs stadskansli, hans wrenne 2010-11-17 Allt har sin historia 1944 Lag om utbildning för bildbara sinnesslöa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Vad säger lagarna och hur kan de användas?

Vad säger lagarna och hur kan de användas? Vad säger lagarna och hur kan de användas? Socialförsäkringssystemet Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen ------------- + LSS Samhälle med mångfald som grund Full delaktighet i samhällslivet Jämlikhet

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Meddelandeblad. Lex Sarah

Meddelandeblad. Lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten inkl. LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter enligt LSS Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-05-16 Socialnämnden Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Översikten över ansvarsfördelning och arbetsrutiner

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS

Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Riktlinjer för fortsatt behovsbedömning, definition och verkställighet vad gäller insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Fastställd av kommunstyrelsen 2017-15-29, 196 HK2200,

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Personlig assistans m.m. åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Personlig assistans m.m. åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Lagrådsremiss Personlig assistans m.m. åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 februari 2010 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 februari 2019 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AAs dödsbo Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:176

Regeringens proposition 2009/10:176 Regeringens proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Prop. 2009/10:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll

Meddelandeblad. Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn. Innehåll Meddelandeblad Mottagare: Länsstyrelser, kommunernas socialtjänst, Statens institutionsstyrelse Februari 2009 Meddelandebladet behandlar en ny lag om obligatorisk registerkontroll som trädde i kraft 1

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/kjell RautioAdm enhbarbro de Lisle 2009-02-02 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: kjell.rauto@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM MÖJLIGHET

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 1 of 10 27/09/2010 11:55 SFS 1993:387 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1993-05-27 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:480 Lag (1993:387)

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL- OCH KANSLIAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-28 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Reviderade riktlinjer

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1-537-2013 Sida 1 (5) 2013-09-30 Handläggare Johanna Edlund Telefon: 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 februari 2013 Göran Hägglund Lars

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS

Personlig assistans enligt LSS SVENSKA PM 1 (6) KOMMUNFÖRBUNDET 1997-01-31 Vård och Omsorg Ingrid Söderström Personlig assistans enligt LSS Vad är personlig assistans enligt LSS? Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 sid.63) framgår

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2008-09-25 S2008/7126/ST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Page 1 of 10 SFS 1993:387 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1993-05-27 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2011:329 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 1(7) Antaget av: Kommunchef Antaget: juni 2016 Rutiner enligt lex Sarah Kommunstyrelsen Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg OP Assistans AB 556553-5910 Kvalitetsdeklaration avseende 2017 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning 2016VON/0146 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning Antagna av vård- och omsorgsnämden den xx månad

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Vi Omsorg i Sverige AB 556042-8517 Kvalitetsdeklarationen gäller för 2017 Att arbeta med kvalitet är

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:387 SFS nr: 1993:387 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:272 Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer