Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"

Transkript

1 Socialdepartementet STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, vill gärna framföra följande synpunkter på det betänkande som framlagts den 16 februari Vårt förbund organiserar många medlemmar som på olika sätt berörs av LSS, och då i synnerhet av personlig assistans. Det finns många neurologiska skador och sjukdomar som inte är behandlingsbara och där funktionsförmågan fortlöpande försämras. Ofta blir följden att behovet av samhällets stöd för att klara det dagliga livet och för att kunna leva som andra också ökar. Vi kan inte nog betona vikten av att LSS-reformen bevaras utifrån sina intentioner, nämligen den att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätten att leva ett självständigt liv som alla andra, med rätt till självbestämmande, integritet och full delaktighet i samhällslivet. Vi har också noterat att det i utredningens direktiv ligger att lägga förslag i linje med LSS-lagstiftningens allmänna inriktning. Fusk och andra orsaker till felaktiga utbetalningar NHR välkomnar att åtgärder föreslås och vidtas för att förhindra och försvåra fusk och felaktigheter. Vi anser att de förslag som lagts kring ett utökat samarbete mellan myndigheter för att kontrollera riktigheten i tillstånd och utbetalningar är mycket bra, så även förslagen om att ge försäkringskassan utökade resurser för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet. Utan en effektiv hantering riskerar reformen att urholkas och vi ser redan en olycklig utveckling i att media snarare framhäver LSS-reformen som en fuskreform än som en reform som ger människor rätten till ett värdigt liv trots svåra funktionsnedsättningar. Den kriminalitet som bedrivs av ett fåtal människor får absolut inte gå ut över den oskyldige enskilde Stockholm Bankgiro:

2 Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet hos assistansanordnare Sedan den 1 januari 2011 måste privata företag som vill anordna personlig assistans enl. 9 2 LSS ha tillstånd från socialstyrelsen och vi anser att detta krav kommer att bidra till att säkerställa och öka kvaliteten i den personliga assistansen. Förslaget om att en personlig assistent inte får vara under 18 år och inte heller till följd av sjukdom, ålderdom och liknande sakna arbetsförmåga ser vi också som en självklarhet, så även att gällande arbetstidslagstiftning skall följas. Dock ställer vi oss tveksamma till att en assistent inte får vara god man, förvaltare eller ombud, eller att assistenten måste vara bosatt inom EU eller EES-området. Vissa personer med exempelvis flerfunktionshinder är ofta beroende av en god man för att kunna få delaktighet och inflytande i sin assistans och förslaget kan därför komma att drabba en del personer väldigt hårt. När det gäller att assistenten måste vara bosatt inom EU eller EES-området, kan detta bli till ett hinder vid längre resor som blir allt vanligare framförallt för dagens vuxna unga. Vid en längre resa på upp till 6 månader blir det dryga kostnader att ta med egna assistenter. Lösningen kan då bli att anställa personer och utbilda dem på plats. Vi förslår därför att förslaget ses över för att kunna göra vissa undantag vid exempelvis sådana här tillfällen. Hushållsmedlemmar och närstående som assistenter Om närstående eller hushållsmedlemmar anlitas som assistenter föreslås ytterligare villkor. Om inte anställningen sker hos kommunen måste den assistansberättigade gå med på att assistansen får inspekteras i bostaden. Ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans får dras in eller sättas ned om den assistansberättigade utan giltig anledning motsäger sig inspektionen. Enligt utredaren har en utgångspunkt för arbetet bland annat varit att åtgärderna för att komma till rätta med fusket och felaktigheterna, inte ska vara för långtgående och besvärande för den assistansberättigade. Vi ser flera brister med det lagda förslaget dels utifrån det faktum att assistansen inte alltid sker i hemmet, utan den sker där den assistansberättigande befinner sig för tillfället och dels utifrån perspektivet att den enskildes integritet och rätten till privatliv riskerar att kränkas. Valfriheten av anordnare som också är en grundpelare i LSSreformen måste också värnas. Att tvingas välja kommunen som anordnare för närstående som arbetar som personliga assistenter kan leda till ojämlikhet, då det är viktigt att samtliga anställda assistenter får samma möjligheter till utbildningar o.s.v som ett led att säkra kvalitén Stockholm Bankgiro:

3 Regler för kostnadsfördelning av assistansersättningen kan skifta kraftigt mellan exempelvis en privat anordnare och en kommun. Givetvis skall fusk och felaktigheter i den personliga assistansen motverkas, men vi föreslår att utredningen finner andra vägar till detta än oanmälda inspektioner. Försäkringskassans första beslut och tvåårsomprövningar NHR välkomnar förslaget om att ge ökade resurser till det första beslutet vid utredningen av rätten till personlig assistans. Vi är av den åsikten att detta kommer att bidra till en mer korrekt bedömning av hjälpbehovet. Vi vill dock betona att detta kan gälla såväl ett underutnyttjande som ett överutnyttjande av assistansersättningen. Detta då ett icke obetydligt antal personer faktiskt får rätt till assistansersättning i domstol, efter att först ha nekats denna vid ansökan hos försäkringskassan. Rättsäkra, enhetliga och korrekta bedömningar av hjälpbehovet med respekt för den personliga integriteten är av största vikt. Dessutom bidrar en korrekt handläggning också till långsiktighet och stabilitet för den assistansberättigade. Därmed vill vi också instämma i utredningens uppfattning om att tvåårsomprövningarna främst bör genomföras för att följa upp förändringar i hälsotillstånd och hjälpbehov, inte som idag när det ofta sker för att rätta till tidigare beslut. Detta förfarande leder till stor oro för många assistansberättigade som inte vågar planera för mer än två år i taget, trots att deras behov både är stora och varaktiga. Vi vänder oss också emot att prövningar av grundläggande behov som tidigare godkänts av Försäkringskassan, plötsligt inte längre godkänns vid nästa tvåårsomprövning. Reformens grundläggande avsikt är att skapa stabilitet och kontinuitet och förfarandet vid nuvarande omprövningar skapar stor otrygghet. Möjlig ny fördelning av schablonersättningen För att stoppa ökningen av antalet assistanstimmar och minska ett högt vinstuttag föreslås en ny modell där anordnaren får ersättning för tre kostnader: 1. Lönekostnader: De faktiska kostnaderna för assistentens lönekostnader inkl arbetsgivaravgifter. (Sjuklöner som idag ersätts av kommunen ingår) 2. Administrationskostnader: Ett schablonbelopp betalas ut per anställd assistent, (oavsett antal assistanstimmar) Viss vinstmarginal bör tillåtas, juridisk hjälp till assistansberättigade ska inte ingå Stockholm Bankgiro:

4 3. Assistansomkostnader: Ett schablonbelopp betalas ut per assistansberättigad (oavsett antal assistanstimmar), beloppet baseras på SCB:s undersökning Hushållens utgifter (HUT) som var /år för en ensamstående utan barn år Den första delen som berör faktiska lönekostnader anser vi vara bra. De två övriga delarna kan däremot leda till stora begränsningar när det gäller den enskildes valfrihet och livsföring. Kostnader för administration, utbildning, personal o.s.v varierar naturligtvis mellan olika personer. Vi vänder oss emot förslaget att utgå från någon slags schablon över storleken på vilka kostnader som kan anses vara normala för den enskildes livsföring, gällande exempelvis fritid, nöjen, resor och rehabilitering av assistansersättningen. Utredningen föreslår också att ersättningen för assistanskostnaderna inte bör vara kopplat till antalet beviljade timmar, utan att ett schablonbelopp skall ges per assistansberättigad. Detta kommer att drabba den enskilde med stora assistansbehov hårt. Som regel är ett stort antal beviljade assistanstimmar kopplade till en stor funktionsnedsättning som i sin tur kräver större utbildningsresurser osv. Resekostnader för dubbel assistans kan vara ett annat. Enligt vår mening måste förslaget övervägas noggrant där man väger in alla konsekvenser av sådant beslut. Ett alternativt förslag kan vara att bibehålla den nuvarande rekommendationen att 85-87% av assistansersättningen används till lönekostnader och att resterande 13 % får disponeras fritt till övriga kostnader, med en begränsning av vinstuttag, vilket inte sker idag. Detta förfarande skulle sannolikt både begränsa den skenande kostnadsutvecklingen, samtidigt som valmöjligheterna kvarstår för den assistansberättigade. Särskilt yttrande av Peter Sjöqvist SKL Experten Peter Sjöqvist från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår i ett särskilt yttrande bland annat att behovsbedömningen bör ske i hemmet och att antalet beviljade timmar med personlig assistans ska begränsas till maximalt 24 timmar per dygn. Alternativet för den med större behov av omfattande stöd än så skulle exempelvis kunna vara bostad med särskild service, vilket enligt vår mening strider mot lagens intentioner och medför en djup inskränkning av den enskildes mänskliga rättigheter Stockholm Bankgiro:

5 Dubbel assistans används oftast utanför hemmet där anpassningar och miljöer kan vara obefintliga och att ersätta denna med exempelvis hemtjänst är inte görligt. När det gäller rekommendation av behovsbedömning i hemmet, så kan det konstateras att begreppet att leva som andra innebär att man också vistas ute i samhällslivet, går i skola, besöker bio och teatrar, yrkesarbetar och reser etc. En rättvis behovsbedömning måste alltså utgå från den sökandes hela livssituation, inte bara kring de aktiviteter som sker i bostaden. Vi anser att Peter Sjöqvist totalt har missförstått assistansreformens mening och anser att detta yttrande inte borde ha tagits med i utredningen överhuvudtaget För Neurologiskt Handikappades Riksförbund Kathleen Bengtsson-Hayward Förbundsordförande Stockholm Bankgiro:

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Stockholm 2012 SOU 2012:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Solna 2009-02-05 Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Frösunda med dotterbolagen Personal Care, Argolis, Marks

Läs mer

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2012 Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Förord Personlig assistans finns till för personer med funktionshinder,

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer