IZatrineholms kommun "-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun "-"

Transkript

1 Kommunstyrelsen handlng nr 38/2007 Zatrneholms kommun "- EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 1(4) Mellan Katrneholms kommun, , Katrneholm, nedan kallad kommunen och Tegelstaden Bygg AB, , nedan kallad exploatören, träffas fóljande avtal om bebyggelse på fastghetema Lnnean loch 8 Katrneholms kommun. Exploaterngsområdet är streckmarkerat på bfogad karblaga ( blaga A ). 1 GL TGHET Parema förutsätter dels att dels att dels att Katrneholms kommunstyelse genom beslut som vnner laga kraft godkäner detta avtal behörg nstans nom kommunen antar ändrat förslag tl detaljplan för exploaterngsområdet. exploatören bevljas bygglov som vnner laga kraft för den på exploaterngsfastgheten planerade bostadsbebyggelsen. Om nämda förutsättnngar ej uppfylles senast har endera par rätt att frånträda avtalet utan rätt tl ersättnng för någondera paren. Eventuellt bekommen ersättnng enlgt detta avtal återbetalas därd tl par. 2 MÁLSÄ TTNNG, ANSV ARSFÖRHLLANDE Exploatören skall på exploaterngsfastgheten uppfóra flerbostadshus. Som underlag för detaljplan och byggnatonen har byggnadsnämnden , antagt ett gestaltnngsprogram, se blaga B. Utöver gestaltnngsprogrammets ambtonsnvå är parema överens om att markparkerng skall mnmeras och att parkerngsbehovet skall uppfyllas så långt som möjlgt med garage för blar under bostadshuset eller överbyggt gårdsbjälklag. Bruttoarean (BT A) är aktuell exploaterng grovt uppskattad tl 2100 kvm. Byggnatonen skall påbörjas senast Har byggnatonen nte påbörjats nom ovan angven td, äger kommunen rätt att häva fastghetsköpet och fastgheten återgår tl kommunen. Som påbörjad byggnaton skall gälla att grndplattan eer motsvarande för bostadshus gjutts. Påbörjas ej byggnatonen nom sagda td och kommunen utövar sn rätt att häva fastghetsköpet, är kommunen berättgad tl ersättnng om tvåhundratusen ( :-) kronor. r "'''';'(1 \V!./."

2 -, ' '. - Zatrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 2(4) 3 MARKÖVERLA TELSE Kommunen överlåter och försäljer tl exploatören del av fastghetema Katrneholm Lnnean loch 8 med ungefårlg utformnng enlgt bfogad karta. Områdets areal är ca kvm och består av, med undantag av en mndre byggnad, obebyggd tomtmark. Överenskommen köpeskllng är tvåmljoner ( :-) kronor. Köpeskllngen erlägges kontant mot faktura senast 30 dagar efter förutsättnngama 1 uppfyllts. Sedan köpesklngen erlagts, överlämnar kommunen kvtterat köpebrev. Lagfarskostnad för detta fång betalas av exploatören. 4 MARKESKAFFENHET, GRUNDUNDERSÖKNlNG Markområdet överlåtes befntlgt skck. Exploatören har haft tlfålle att utföra de besktnngar och undersöknngar som han fut lämplga och avstår från alla anspråk mot kommunen på grud av markområdets skck. 5 F ASTGHETSBLDNNG Kommunen ansöker om exploaterngsfastghetens rättslga bldande hos lantmätermyndgheten.. Kommunen svarar för lantmäterkostnadema. Exploatören bträder den ansökan som kommunen nger genom undertecknande av detta avtal. Lantmäterförrättnngen skall genomfórs genom att Lnnean 8 utökas med mark från Lnnean 1 samt del av Lnnean 8 överförs tl gatufastgheten Sandbäcken 3: 1. Därl skall hyresavtal förordnas att gälla på oförändrade vlkor mottagande fastghet. 6 GA TU- OCH V A-KOSTNADER När exploatören har fullgjort sna betalnngsförplktelser enlgt detta avtal, har för fastgheten belöpande gatukostnadsskyldgheter ansetts blvt erlagd: Frskrvnngen gäller dock nte ersättnng för arbeten på gata eller annan allmän plats sam framledes kan komma att belasta fastghetema nom området. Exploatören erlägger anläggnngsavgft fór V A-anslutnng, enlgt kommunens taxa. Exploatören erlägger de anläggnngsavgfter för el-anslutnng. mm. som ankommer på exploaterngsfastgheten. V(V ";Jkf

3 .., ) - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN lntecknngar Kommunen garanterar att den blvande fastgheten nte besväras av några pennngntecknngar. Sd 3(4) 8 SKATTER och A VGFTER Skatter och andra avgfter fór det överlåtna markområdet betalas av kommunen ntl tlträdesdagen och därefter av exploatören. 9 PROGRAHANDLNGAR Exploaterngen skall förutom ovanämda gestaltnngsprogram utföras enlghet med kortfattade teknska standardbeskrvnngar för gator, yterbelysnng och V A. Exploatören skall nhämta kommunens godkänande av upprättade arbetshandlngar före arbetenas gångsättande. Beträffande omfattnng och kvaltet övrgt gäller vad som föreskrvs Teknologförenngens allmäna bestämelser ABT KONTROLL, FÖRSÄKGAR OCH GARANTANSV AR Expoatören kläder sg garantansvaret för de avtalade arbetenas kontraktsenlga beskaffenhet under två (2) år från godkänd slutbesktnng. För fel eller brst vars åtgärdande överstger ett prsbasbelopp lämar dock exploatören fem (5) års garant. Under garanttden framträdande brst eller fel skall av exploatören utan dröjsmål åtgärdas på egen bekostnad. Beträffande ansvar kontroll och garant övrgt gäller vad som fóreskrvs teknologfórenngens allmäna bestämelser ABT ÖVERLÂ TELSE Detta avtal får nte utan kommunens medgvande överlåtas på anan exploatör. '\P- pp/

4 - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUSTYRLSEN Sd 4(4) 12 ÖVRGT nom exploaterngsfastgheten fnns en mndre byggnad som är uthyrd som förenngs1okal. Exploatören övertar gällande hyresavtal på oförändrade vlkor. Byggnaden är fórsörjd med V A, väre och eventuellt el 0 tele från huvudbygganden på Lnnean 1. Denna försörjnng skall fortsättnngsvs nte ske från Lnnean 1 utan skall ordnas nom exploaterngsfastgheten. 13 ÄGANDERÄ TTENS ÖVERGANG SAMT TLL TRÄDE Äganderätten tl exploaterngsfastgheten övergår tl exploatören när kvtterat köpebrev utfårdats. Tlträde får ske när kvtterat köpebrev utfårdats. Dock äger exploatören rätt att påbörja förberedande markarbeten när avtalet godkänts av kommunstyelsen det fall exploatören erhållt tlstånd från berörda myndghetero 14 TVST Tvst rörande tolknng av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats två lkalydande exemplar varav partema tagt var stt. c-,/ '. :!.., / '( Katrneholm För Katrneholms kommun Bevttnas: //. / //.,,/ /./ /Z. ;'.'7/ /.l /,./' d./.. ev..ttnaso"...\" \ ---- /,.!J..//-.'(.' ;.. r. '..,,"":"'"'., /J.l-r,1..)..."" "t.o...../--) \ /,.gelstaden Bygg AB \-4 r.ry'"', /l/'v /./ ;;;\h /" "'. / /-, ; / --,_f'_v B.. l\\ \' \ '.,\,\ );:, 'L\ \ \ \,\ \l \'\ \..,'! \,\.\ ", P. \.,\, \. :. l:'--( 0.\.\to 0... \...0' \ \ \ \ \....w.ww..ww...w..w...''') ;'Y),

5 D! '-'\ :\ -l,l- / - J T l c: -ro ro c: E -r Djulögatan - - '- "-,, ç.yt -tll!-

6 ", NYBYGGNAD A'l FLERBOSTADSHUS KV. LNN'ÉAN CENTRALA KATRNEHOLM GEST AL TNNGSPROGRAlv kvarteret Lnnéan vd Djulögatan 53 flnns en obebyggd tomt, planlagd för bostads- och garageandamål Den gäuande detaljplanen avses ersåttas med en ny, även den fór flerbostadshus, Den beflntlga bebyggelsen på angränsande fastgheter är mycket varerad skala och gestaltnng. Högre oeh lägre hus från olka tdsperoder oeh med varerande fasadmateral omger tom ten. - fg FOTOPUNKTER En översyn av Djulögatan kommer att genomfóras på skt fór au möjlggöra kantstensparkerng, EXPLOA TERNGSOMRAOE SAMHALLSSERVCE _ KYRKA BOST AOSHUS KOMMERSELL SERVCE Detta nnebar att nfart tl fastgheten fóredras från Malmgatan /-, l'f

7 Expoarerngsomràdet framgår av kartbld. Fastgheterna ãr kommunens ãgo Den tankta framtda bostadsfastghetn amtàttar 2770 bm. Vegetaton Tomtmarken bestâr dag av en anlagd parkerngsplats amgven av grasytor med ett aneal ãldre träd, dels frttäd vastra delen, dels!: större granar oeh några smärre träd östra tomtgransen. Centralt på Camten fs oekså ett par större kaaktarsskapande lövträd. En exploaterng av denna ar kommer av nödvändghet att nnebara att de festa av dessa träd fòrsvìder. Det år öns.kär att spara âtmínstone några av fräden oebleller lövträden. Mark Tomten är relatvt horsonteu, men avslutas mot norr oeh öster med stödmur mot grannastgheten respektve slänt mot Malmgatan, som befmner sg på en lägre nvå. Försagen ska redo vsa skss tl tän markplanerg med uteplatser aeh ev, småbarnslèk. FornJamngar fuga fornämgar är kända på tomten. Bebyggelse den blvande fastghetsgränen mot vaster lgger Pensonaemas hus, med envånngsdel nom tomtens norra del. Denna envångsdel kan dsponeras fór den kommnde bostadsbebyggesen, fòr bostadskomplement sam tvâttstuga, fòrrd eller lkande. De mvlande kan nom ramen fór den kommande exploaterngen eventuellt rva denna byggnad. fastghetsgransen mot norr vd MaJmgata lgger ett fyavångs bostadshus (tre vångar med senae påbyggd fjãrde vånng) med en exponerad bradgavel. Den tukommande bebyggelsen fórutsätts hantera denna bebyggelsestuaton enlghet med gesta1tngsprogramet. Tlganglghet För tllganglgheten skall normala myndghetskrav enlgt BaR tllämpas. Bostader De tllkommande bostãdema bör var yteffektva och kan vara av varerad storlek från Rok tl 5 Rok. -- '. '"" tjlpd r,. (-

8 Bebyggande av kv Lnnean kan 5eS som ett fôrsta steg processen att skapa en sammanhåuen stadsmljö runt Karrnenolms Kommersela centrum, Kvarteret lgger mycket centralt. Den nya bebyggelsen ska ges en gestaltnng som är vä! anpassad tl platsen. Med detta avses en arktektur som sluter kvarteret och bldar en attraktv vägg gaturummet. Den befmlga byggda muön har en mycket brokg karaktär. Avskten med den nya bebyggelsen är dubbel. Dels fnns behov av nya tlgänglga bostader ett central! läge och dels fnns en stark önskan att läka den sargade stadsblden. Föjande foton gel' en ganska bra bld av området. Foto A Kv. Lnnéan från sydost Foto B Kv. Lnnéan fran väster Kvarterets västra sda lgger längs Vasavägen som är tätortens stora genomfartsgata med en stor andel tung trafk, Vasavagen bldar med c a fordonldygn en kraftg barrär genom staden som både bullerstör bos!äder och handel, utgör en farlg mljö och delar centrum två delar. Vasavägen planeras att omvandlas tl en planterad stadsgata när Östra fòrbtàrten byggts och tagt över Vasagatans genomfartstrafk. Genomfartstrafken är borta tdgast = 'r 7, ú;:p "ì\.r..

9 \ Pendmärernas hus Foto C ( kvarterets sydvästra höm ìgger en bt ndraget ì kvarteret en klasssk funksbyggnad tran talet med två höga vanngar med ljus slätputsad enfårgad fasad, som är typsk fór sn td Deh ett värdefullt ìnslag stadsbden. Huset nrmmer pensonärsfórenngar och kallas Pensonäremas hus. Området framfór byggnaden kommer att ordnngställas fór välbelägna parkengar tll Pensonaremas hus, (Envånngslangan som ansluter tll tvåvånngsbyggnaden mot öster kan antngen ntegreras den tìllkommande bebyggelsen för lämplgt ändamål, eller rvas.) Brandstatonen l foto D P Djulögatans sydsda lgger Katrneholms centrala brandstaton, en byggnad gult regel, ombyggd manga etapper. Om en utflytnng av Raddnngstjänsten aktualseras kommer derma byggnad sannolkt att ersattas med en ny "-l' ' r"

10 Hejernet Foto E Brandstatonens trevånngsbebyggelse ansluter med ett traplank tl Mjölkeentralens gamla byggnad fran Mejeret. Det gamla Mejeret är en karakterstsk byggnad två och tre vånngar rött tegel och med socket och detaljer sandsten. Byggnaden nrmmer dag kommunens Kulturskola, Fasaden mot Djulögatan har stort värde Õr stadsblden oeh ska bevaras, Nyare bebyggese Foto F Den aktuella tomten gränsar tl ett trevånngs bostadshus tegel med Õrhöjd sockel, påbyggt tll fyra vånngar omlang 980 oeh med en brandgavel tomtgråns, 'R)- jj tt/p

11 Foto G Brandgavel tomtgräns PRCPER FÖR UTFORt\'NNG A V DEN NYA BEBYGGELSEN: Byggnadsvolym: Den nya bebyggelsen ska anslutas tll brandgaveln vd Malmgatan. Bebyggelsen bör utfonnas med en sammanhängande fasad från brandgaveln vd Malmgatan fastghetsgräns mot gatan, över kva1ershömet och vdare fram tl fastghetsgränsen mot pensonäremas hus. En anslutnng tl pensonäremas hus kan också göras, antngen som motbyggnad eller frstående med en avgränsande múr eller lknande. Den höjdskllnad sam fnns den omgvande bebyggelsen fórutsätts hanteras den tlkommande bebyggelsen på ett arktektonskt tutalande sätt. Exterör: Den nya bebyggelsen ska ha pustad fasad ljus kulör, eventuellt med mndre ns lag av rött tegel. Pensonäremas hus är referensobjekt fór fasadkaraktär. Fönstrens kulör fórutsätts vara från vt tl gra. Takbeklädnad bör första hand vara bandfalsad slätplåt andra hand tegel eller betongpannor. Uteplatser - balkonger Om balkonger planeras mot Malmgatan oeh Djulögatan ska dessa vara índragna tll fasadv oeh nglasade med hänsyn dels tl stadsmässgheten oeh dels tl de höga bullemvaema fran bltrafken. Gårdsmjö Den nre gårdsmljön ska ges en "grön" attraktv utfomnng. Det är vktgt att eventuella markparkerade bar me domnerar, Nagot av de större befntlga uppvuxna träden ska sparas övrgt bör garden ges en utfonnnng som lämpar sg väl för både bamtàmljer och äldre. \),..rjlt:l

12 " L /" nom den röda begränsnngsìnjen l' ska boendeparkerng 0,8-0,9 P/lgh.' lnfartsaltsmatvo -- 48B ""',., --/ 57 rymmas. Ytan är c:a kvm. nfarten fran Malmgatan är att föredra, -7 Därav får markparkerng om högst dels av trafkteknska skä oçh dels ;f ( 1 2 platser fnnas på gården. för att nvaerna är gynnsamma för en Det lägre parkerngstalet gäller nedfartsramp tl garageparkerng. / vd större andel smá/ägenheter. andra hand kan en samordnng ske ) (, med nfarten tl pensonärernas hus. tredje hand kan nfart från Dju/ögatan / f / \ \. = komma ífga. 1\ ;.,! \-- ""-' \ l ;--,/). c.') '..,"' ':J v-) "! 0',)"""' o 8 G 53 l / //// --- / _..- / -- JULÖGA --- TAN "', \ t \ \ \ "- MARKANVSNNGSTÄVUNG KV. UNNÉ,AN KATRNEHOLM :)(P nj. T=Rl\r,=tRT,&TTf\\r:J.R?rrH-()h-nh \r." "L ;lj'

13 :J t " ). V d ev. byggnad med anslutnng mot pensîonarernas hus màste den östra entrén ntegreras bostadshusets bottenvånng, alt. byggas om..) "''' /.../ v., U b c-!,(.'...-,/ '- -- -'."- 'ì., / ì.,. (..rv- a a \( -.'''. 4 à"" B ;, f -- / / l /, / CO ;( (\ -,./ Ì, r / '!! //! 'SS " -'_.' 51 _\ '.,J,") --- \ /f:;;;' den röda begränsnngslnjen: k bebyggelse fâ förekomma. Ytan är c:a 2700 kvm. 1 Därav fâr högst 40 % bebyggas. 53 : "",.! ovan mark. ( l ' ' " :, 'V) : '. j.l / /',,,, \'-"-- " varkanvlsnngst,ävung KV. UNNÉAN! KATRNEHOLM :YP n./ T :Rll\ :nrtätt\\r:år 7()()h-()h-() ; r --lt-f

14 1-0 'J "u Vl.,,J.,_ Hyres KFAB Undeckade har denna c trfft fa1 ande h 88vtl: Hyr Katrneholms Fastghets AS Box 7, KATRlNEHOLM Katrneholms komm Vård- och omsorgsfórvaltnngen Loka/en ad.. Kommun m n Katrneholm Ga Djulögatan 53 Av/senngsadres J 0 '11 Fashebefng Lnnéan 1 Nr Pernr/orgnr l.enhet nr Lokalens sklcj och anvndn/ng Lokarens strfek och omf/ng HVrestld Uppsnlng Flrlngn/ng Hyr Rn Belnlngspålnnelse Neds/ng 8Y hy Sldlda bemmelse Underskr lo/en med Dllhõande utmen utyrs. am nte annat anges, betntlgt skl att anvãndas U: Fõrenngslokal loen omflfr ca 72, 0 alt 1 Fnln oc me den tlloc med den Uppgnlng skall ske sklgen mlnst kalendeånader fõ hyrden utång anna fall ãr konkft fnängt med mãnad(er) f varje gång. Krnor oc tlls v/dare Uppsgnfng skll ske sknllgen lldlgas Ol mãnadss sa ntr nãnnst efr 3 månader fr upnlnen. per år utnde Hya ex nedan markeat Ollãgg far ndexrndrngar oc förekommande Dgg : - na uner sãrslcld bemmelse Bllaga Ãndnng av ovan angven hy skerl an/ghetmed blfada)q förhandlngsklausul1 Hyn enãggs uln anfan försko senat slsta vardagen Rte vae PosllO nr Bankglo nr kalenrmånads bcjan kaleekats bcrjen geno fnsttlng på V1d fõrsnad hyrebeta/nlng skall hyrsgãstn erãgga dels lnta enlgt rlnfsgen. das erlng fõr skg betalnlngspåmlnne/se enllgt lagen am ertt/ng fõr fnkasskostr m m. Erlng Rlr pêmlnnøse utãr med beopp sa v1d varje Ulff/e gãller enllgt fördnlnge am ersttlng far nkasskoder m m. Hyãsfen ha nt llt tll nettlng hya fõr lld da hyrden ulr sedsnl/g undeu av de fõrha lokalema eller faslgheten e/ler f4ter ut aret för att sãlt /ãgenten avl/at skl eller annat ar sa srskllt anges avt/et. Hyresgãsten skall utfóra och bekosta erforderlgt unerhåll av lokalerna. upplåtelsen av lokalen sker två etapper. Stapp 1 avser rum tll vånster samt kapprum och wc-utryen. Etapp 2 avser, utõver utryen som omfattas av etapp 1, åven utrye tll hóger. Tll dess hela lokalen kan nyt tj as, enlghet med vad som beskrvs etapp 2, utgår en hyresredukton med 850 kr per måad. Ordatum Ortdaum, Delt konlrakt sam nte utn särslclt medglvande fr lnskrvas. har upprãts tv llkadande exemplar, av vllka partema taglt var s. kjve Tlgare avtl me/an patma avseende denna lokal upphõ alt gâlla fr 0 m delt vls kftdande.,n.1\\ \,. 't\ Hyãt ë: - ( ()l) -1'' 0 ý., Upplysnlngar Dat fonnumr ar första hand awett ror enklare lokaler såsam lager, fõrr e1ler motsvarande. Ett anfal vllkor sam förekommer rorbundets fannular 1111 hyreskontrkt för lokaler or 128 har danör utesutts. Den sam v ha mad ytergar v1l1kor hanvlsas att anwoda formular 128. Obs att belrffnde rubrken "Hyresld - osv' len nte alt 1 och 2 kombner. AntngeR anvãnds a 1.ler a1t 2. Gl nte att hyr- agen nnehåller tvngande reler sam nte kan avas bo.t mad bndande ven fõ hyressteo. Det galler bl a uppsgnnstdens lãogd (t ex mlnst 010 månader fö hyrwrden vd tlll$vdarevtl) òeh beräsnlngama mõjllghetema att ndexrler hyrn. Sv Fasu fol nr 12C. upp 1991 um M SWns Hand ad SY l oc R Ef f. Le nr: Ver nr 4J. Uc.ns 1111: Kaneholm Fasllhe AS. t/ ;JCP

15 . 1 ' - ANKOM zad KFA8 HYRESREGLERNGSKLAUSUL Hyresvärd Katrneholms Fastghets AB Box 7, KATRNEHOlM Blaga nr Avtal nr Hyresgãst-er Katrneho/ms kommun Vård och omsorgsfõrvaltnngen 1 Hyresgästen och hyresvärden fõrbnder sg att utan fõregående uppsãgnng av hyresavtalet fõlja de överenskommelser om hyr som träffats el/er kan komma att trãffas mel/an hyresvärden och hyres gãstfõrenng ans/uten tl Hyresgãsternas Rksfõrbund. Hyresvãrdens underskr.../..: ortodm \'-1 '- :.: '- n;'kg Hyresgästens/-ernas underskrft....gæ:z.:.t?9..:..:r.. ::gg"':' ;;nõ..= namnfõ ande namnfö dl ande namnfö dl ande ANVSNNGAR Denna hyresreglerngsklausul ãr framst avsedd för okafer av eke kommersell karaktãr. Sedan förhandlngsõverenskommelse trãffats med hyresgãstfõrenngen bõr nformaton om nnehållet õverenskommelsen meddelas hyresgãsten på samma sãtt som sker för bostadshyresgäster. \',1b' /), \. /'5l1,-

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer