IZatrineholms kommun "-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun "-"

Transkript

1 Kommunstyrelsen handlng nr 38/2007 Zatrneholms kommun "- EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 1(4) Mellan Katrneholms kommun, , Katrneholm, nedan kallad kommunen och Tegelstaden Bygg AB, , nedan kallad exploatören, träffas fóljande avtal om bebyggelse på fastghetema Lnnean loch 8 Katrneholms kommun. Exploaterngsområdet är streckmarkerat på bfogad karblaga ( blaga A ). 1 GL TGHET Parema förutsätter dels att dels att dels att Katrneholms kommunstyelse genom beslut som vnner laga kraft godkäner detta avtal behörg nstans nom kommunen antar ändrat förslag tl detaljplan för exploaterngsområdet. exploatören bevljas bygglov som vnner laga kraft för den på exploaterngsfastgheten planerade bostadsbebyggelsen. Om nämda förutsättnngar ej uppfylles senast har endera par rätt att frånträda avtalet utan rätt tl ersättnng för någondera paren. Eventuellt bekommen ersättnng enlgt detta avtal återbetalas därd tl par. 2 MÁLSÄ TTNNG, ANSV ARSFÖRHLLANDE Exploatören skall på exploaterngsfastgheten uppfóra flerbostadshus. Som underlag för detaljplan och byggnatonen har byggnadsnämnden , antagt ett gestaltnngsprogram, se blaga B. Utöver gestaltnngsprogrammets ambtonsnvå är parema överens om att markparkerng skall mnmeras och att parkerngsbehovet skall uppfyllas så långt som möjlgt med garage för blar under bostadshuset eller överbyggt gårdsbjälklag. Bruttoarean (BT A) är aktuell exploaterng grovt uppskattad tl 2100 kvm. Byggnatonen skall påbörjas senast Har byggnatonen nte påbörjats nom ovan angven td, äger kommunen rätt att häva fastghetsköpet och fastgheten återgår tl kommunen. Som påbörjad byggnaton skall gälla att grndplattan eer motsvarande för bostadshus gjutts. Påbörjas ej byggnatonen nom sagda td och kommunen utövar sn rätt att häva fastghetsköpet, är kommunen berättgad tl ersättnng om tvåhundratusen ( :-) kronor. r "'''';'(1 \V!./."

2 -, ' '. - Zatrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 2(4) 3 MARKÖVERLA TELSE Kommunen överlåter och försäljer tl exploatören del av fastghetema Katrneholm Lnnean loch 8 med ungefårlg utformnng enlgt bfogad karta. Områdets areal är ca kvm och består av, med undantag av en mndre byggnad, obebyggd tomtmark. Överenskommen köpeskllng är tvåmljoner ( :-) kronor. Köpeskllngen erlägges kontant mot faktura senast 30 dagar efter förutsättnngama 1 uppfyllts. Sedan köpesklngen erlagts, överlämnar kommunen kvtterat köpebrev. Lagfarskostnad för detta fång betalas av exploatören. 4 MARKESKAFFENHET, GRUNDUNDERSÖKNlNG Markområdet överlåtes befntlgt skck. Exploatören har haft tlfålle att utföra de besktnngar och undersöknngar som han fut lämplga och avstår från alla anspråk mot kommunen på grud av markområdets skck. 5 F ASTGHETSBLDNNG Kommunen ansöker om exploaterngsfastghetens rättslga bldande hos lantmätermyndgheten.. Kommunen svarar för lantmäterkostnadema. Exploatören bträder den ansökan som kommunen nger genom undertecknande av detta avtal. Lantmäterförrättnngen skall genomfórs genom att Lnnean 8 utökas med mark från Lnnean 1 samt del av Lnnean 8 överförs tl gatufastgheten Sandbäcken 3: 1. Därl skall hyresavtal förordnas att gälla på oförändrade vlkor mottagande fastghet. 6 GA TU- OCH V A-KOSTNADER När exploatören har fullgjort sna betalnngsförplktelser enlgt detta avtal, har för fastgheten belöpande gatukostnadsskyldgheter ansetts blvt erlagd: Frskrvnngen gäller dock nte ersättnng för arbeten på gata eller annan allmän plats sam framledes kan komma att belasta fastghetema nom området. Exploatören erlägger anläggnngsavgft fór V A-anslutnng, enlgt kommunens taxa. Exploatören erlägger de anläggnngsavgfter för el-anslutnng. mm. som ankommer på exploaterngsfastgheten. V(V ";Jkf

3 .., ) - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN lntecknngar Kommunen garanterar att den blvande fastgheten nte besväras av några pennngntecknngar. Sd 3(4) 8 SKATTER och A VGFTER Skatter och andra avgfter fór det överlåtna markområdet betalas av kommunen ntl tlträdesdagen och därefter av exploatören. 9 PROGRAHANDLNGAR Exploaterngen skall förutom ovanämda gestaltnngsprogram utföras enlghet med kortfattade teknska standardbeskrvnngar för gator, yterbelysnng och V A. Exploatören skall nhämta kommunens godkänande av upprättade arbetshandlngar före arbetenas gångsättande. Beträffande omfattnng och kvaltet övrgt gäller vad som föreskrvs Teknologförenngens allmäna bestämelser ABT KONTROLL, FÖRSÄKGAR OCH GARANTANSV AR Expoatören kläder sg garantansvaret för de avtalade arbetenas kontraktsenlga beskaffenhet under två (2) år från godkänd slutbesktnng. För fel eller brst vars åtgärdande överstger ett prsbasbelopp lämar dock exploatören fem (5) års garant. Under garanttden framträdande brst eller fel skall av exploatören utan dröjsmål åtgärdas på egen bekostnad. Beträffande ansvar kontroll och garant övrgt gäller vad som fóreskrvs teknologfórenngens allmäna bestämelser ABT ÖVERLÂ TELSE Detta avtal får nte utan kommunens medgvande överlåtas på anan exploatör. '\P- pp/

4 - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUSTYRLSEN Sd 4(4) 12 ÖVRGT nom exploaterngsfastgheten fnns en mndre byggnad som är uthyrd som förenngs1okal. Exploatören övertar gällande hyresavtal på oförändrade vlkor. Byggnaden är fórsörjd med V A, väre och eventuellt el 0 tele från huvudbygganden på Lnnean 1. Denna försörjnng skall fortsättnngsvs nte ske från Lnnean 1 utan skall ordnas nom exploaterngsfastgheten. 13 ÄGANDERÄ TTENS ÖVERGANG SAMT TLL TRÄDE Äganderätten tl exploaterngsfastgheten övergår tl exploatören när kvtterat köpebrev utfårdats. Tlträde får ske när kvtterat köpebrev utfårdats. Dock äger exploatören rätt att påbörja förberedande markarbeten när avtalet godkänts av kommunstyelsen det fall exploatören erhållt tlstånd från berörda myndghetero 14 TVST Tvst rörande tolknng av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats två lkalydande exemplar varav partema tagt var stt. c-,/ '. :!.., / '( Katrneholm För Katrneholms kommun Bevttnas: //. / //.,,/ /./ /Z. ;'.'7/ /.l /,./' d./.. ev..ttnaso"...\" \ ---- /,.!J..//-.'(.' ;.. r. '..,,"":"'"'., /J.l-r,1..)..."" "t.o...../--) \ /,.gelstaden Bygg AB \-4 r.ry'"', /l/'v /./ ;;;\h /" "'. / /-, ; / --,_f'_v B.. l\\ \' \ '.,\,\ );:, 'L\ \ \ \,\ \l \'\ \..,'! \,\.\ ", P. \.,\, \. :. l:'--( 0.\.\to 0... \...0' \ \ \ \ \....w.ww..ww...w..w...''') ;'Y),

5 D! '-'\ :\ -l,l- / - J T l c: -ro ro c: E -r Djulögatan - - '- "-,, ç.yt -tll!-

6 ", NYBYGGNAD A'l FLERBOSTADSHUS KV. LNN'ÉAN CENTRALA KATRNEHOLM GEST AL TNNGSPROGRAlv kvarteret Lnnéan vd Djulögatan 53 flnns en obebyggd tomt, planlagd för bostads- och garageandamål Den gäuande detaljplanen avses ersåttas med en ny, även den fór flerbostadshus, Den beflntlga bebyggelsen på angränsande fastgheter är mycket varerad skala och gestaltnng. Högre oeh lägre hus från olka tdsperoder oeh med varerande fasadmateral omger tom ten. - fg FOTOPUNKTER En översyn av Djulögatan kommer att genomfóras på skt fór au möjlggöra kantstensparkerng, EXPLOA TERNGSOMRAOE SAMHALLSSERVCE _ KYRKA BOST AOSHUS KOMMERSELL SERVCE Detta nnebar att nfart tl fastgheten fóredras från Malmgatan /-, l'f

7 Expoarerngsomràdet framgår av kartbld. Fastgheterna ãr kommunens ãgo Den tankta framtda bostadsfastghetn amtàttar 2770 bm. Vegetaton Tomtmarken bestâr dag av en anlagd parkerngsplats amgven av grasytor med ett aneal ãldre träd, dels frttäd vastra delen, dels!: större granar oeh några smärre träd östra tomtgransen. Centralt på Camten fs oekså ett par större kaaktarsskapande lövträd. En exploaterng av denna ar kommer av nödvändghet att nnebara att de festa av dessa träd fòrsvìder. Det år öns.kär att spara âtmínstone några av fräden oebleller lövträden. Mark Tomten är relatvt horsonteu, men avslutas mot norr oeh öster med stödmur mot grannastgheten respektve slänt mot Malmgatan, som befmner sg på en lägre nvå. Försagen ska redo vsa skss tl tän markplanerg med uteplatser aeh ev, småbarnslèk. FornJamngar fuga fornämgar är kända på tomten. Bebyggelse den blvande fastghetsgränen mot vaster lgger Pensonaemas hus, med envånngsdel nom tomtens norra del. Denna envångsdel kan dsponeras fór den kommnde bostadsbebyggesen, fòr bostadskomplement sam tvâttstuga, fòrrd eller lkande. De mvlande kan nom ramen fór den kommande exploaterngen eventuellt rva denna byggnad. fastghetsgransen mot norr vd MaJmgata lgger ett fyavångs bostadshus (tre vångar med senae påbyggd fjãrde vånng) med en exponerad bradgavel. Den tukommande bebyggelsen fórutsätts hantera denna bebyggelsestuaton enlghet med gesta1tngsprogramet. Tlganglghet För tllganglgheten skall normala myndghetskrav enlgt BaR tllämpas. Bostader De tllkommande bostãdema bör var yteffektva och kan vara av varerad storlek från Rok tl 5 Rok. -- '. '"" tjlpd r,. (-

8 Bebyggande av kv Lnnean kan 5eS som ett fôrsta steg processen att skapa en sammanhåuen stadsmljö runt Karrnenolms Kommersela centrum, Kvarteret lgger mycket centralt. Den nya bebyggelsen ska ges en gestaltnng som är vä! anpassad tl platsen. Med detta avses en arktektur som sluter kvarteret och bldar en attraktv vägg gaturummet. Den befmlga byggda muön har en mycket brokg karaktär. Avskten med den nya bebyggelsen är dubbel. Dels fnns behov av nya tlgänglga bostader ett central! läge och dels fnns en stark önskan att läka den sargade stadsblden. Föjande foton gel' en ganska bra bld av området. Foto A Kv. Lnnéan från sydost Foto B Kv. Lnnéan fran väster Kvarterets västra sda lgger längs Vasavägen som är tätortens stora genomfartsgata med en stor andel tung trafk, Vasavagen bldar med c a fordonldygn en kraftg barrär genom staden som både bullerstör bos!äder och handel, utgör en farlg mljö och delar centrum två delar. Vasavägen planeras att omvandlas tl en planterad stadsgata när Östra fòrbtàrten byggts och tagt över Vasagatans genomfartstrafk. Genomfartstrafken är borta tdgast = 'r 7, ú;:p "ì\.r..

9 \ Pendmärernas hus Foto C ( kvarterets sydvästra höm ìgger en bt ndraget ì kvarteret en klasssk funksbyggnad tran talet med två höga vanngar med ljus slätputsad enfårgad fasad, som är typsk fór sn td Deh ett värdefullt ìnslag stadsbden. Huset nrmmer pensonärsfórenngar och kallas Pensonäremas hus. Området framfór byggnaden kommer att ordnngställas fór välbelägna parkengar tll Pensonaremas hus, (Envånngslangan som ansluter tll tvåvånngsbyggnaden mot öster kan antngen ntegreras den tìllkommande bebyggelsen för lämplgt ändamål, eller rvas.) Brandstatonen l foto D P Djulögatans sydsda lgger Katrneholms centrala brandstaton, en byggnad gult regel, ombyggd manga etapper. Om en utflytnng av Raddnngstjänsten aktualseras kommer derma byggnad sannolkt att ersattas med en ny "-l' ' r"

10 Hejernet Foto E Brandstatonens trevånngsbebyggelse ansluter med ett traplank tl Mjölkeentralens gamla byggnad fran Mejeret. Det gamla Mejeret är en karakterstsk byggnad två och tre vånngar rött tegel och med socket och detaljer sandsten. Byggnaden nrmmer dag kommunens Kulturskola, Fasaden mot Djulögatan har stort värde Õr stadsblden oeh ska bevaras, Nyare bebyggese Foto F Den aktuella tomten gränsar tl ett trevånngs bostadshus tegel med Õrhöjd sockel, påbyggt tll fyra vånngar omlang 980 oeh med en brandgavel tomtgråns, 'R)- jj tt/p

11 Foto G Brandgavel tomtgräns PRCPER FÖR UTFORt\'NNG A V DEN NYA BEBYGGELSEN: Byggnadsvolym: Den nya bebyggelsen ska anslutas tll brandgaveln vd Malmgatan. Bebyggelsen bör utfonnas med en sammanhängande fasad från brandgaveln vd Malmgatan fastghetsgräns mot gatan, över kva1ershömet och vdare fram tl fastghetsgränsen mot pensonäremas hus. En anslutnng tl pensonäremas hus kan också göras, antngen som motbyggnad eller frstående med en avgränsande múr eller lknande. Den höjdskllnad sam fnns den omgvande bebyggelsen fórutsätts hanteras den tlkommande bebyggelsen på ett arktektonskt tutalande sätt. Exterör: Den nya bebyggelsen ska ha pustad fasad ljus kulör, eventuellt med mndre ns lag av rött tegel. Pensonäremas hus är referensobjekt fór fasadkaraktär. Fönstrens kulör fórutsätts vara från vt tl gra. Takbeklädnad bör första hand vara bandfalsad slätplåt andra hand tegel eller betongpannor. Uteplatser - balkonger Om balkonger planeras mot Malmgatan oeh Djulögatan ska dessa vara índragna tll fasadv oeh nglasade med hänsyn dels tl stadsmässgheten oeh dels tl de höga bullemvaema fran bltrafken. Gårdsmjö Den nre gårdsmljön ska ges en "grön" attraktv utfomnng. Det är vktgt att eventuella markparkerade bar me domnerar, Nagot av de större befntlga uppvuxna träden ska sparas övrgt bör garden ges en utfonnnng som lämpar sg väl för både bamtàmljer och äldre. \),..rjlt:l

12 " L /" nom den röda begränsnngsìnjen l' ska boendeparkerng 0,8-0,9 P/lgh.' lnfartsaltsmatvo -- 48B ""',., --/ 57 rymmas. Ytan är c:a kvm. nfarten fran Malmgatan är att föredra, -7 Därav får markparkerng om högst dels av trafkteknska skä oçh dels ;f ( 1 2 platser fnnas på gården. för att nvaerna är gynnsamma för en Det lägre parkerngstalet gäller nedfartsramp tl garageparkerng. / vd större andel smá/ägenheter. andra hand kan en samordnng ske ) (, med nfarten tl pensonärernas hus. tredje hand kan nfart från Dju/ögatan / f / \ \. = komma ífga. 1\ ;.,! \-- ""-' \ l ;--,/). c.') '..,"' ':J v-) "! 0',)"""' o 8 G 53 l / //// --- / _..- / -- JULÖGA --- TAN "', \ t \ \ \ "- MARKANVSNNGSTÄVUNG KV. UNNÉ,AN KATRNEHOLM :)(P nj. T=Rl\r,=tRT,&TTf\\r:J.R?rrH-()h-nh \r." "L ;lj'

13 :J t " ). V d ev. byggnad med anslutnng mot pensîonarernas hus màste den östra entrén ntegreras bostadshusets bottenvånng, alt. byggas om..) "''' /.../ v., U b c-!,(.'...-,/ '- -- -'."- 'ì., / ì.,. (..rv- a a \( -.'''. 4 à"" B ;, f -- / / l /, / CO ;( (\ -,./ Ì, r / '!! //! 'SS " -'_.' 51 _\ '.,J,") --- \ /f:;;;' den röda begränsnngslnjen: k bebyggelse fâ förekomma. Ytan är c:a 2700 kvm. 1 Därav fâr högst 40 % bebyggas. 53 : "",.! ovan mark. ( l ' ' " :, 'V) : '. j.l / /',,,, \'-"-- " varkanvlsnngst,ävung KV. UNNÉAN! KATRNEHOLM :YP n./ T :Rll\ :nrtätt\\r:år 7()()h-()h-() ; r --lt-f

14 1-0 'J "u Vl.,,J.,_ Hyres KFAB Undeckade har denna c trfft fa1 ande h 88vtl: Hyr Katrneholms Fastghets AS Box 7, KATRlNEHOLM Katrneholms komm Vård- och omsorgsfórvaltnngen Loka/en ad.. Kommun m n Katrneholm Ga Djulögatan 53 Av/senngsadres J 0 '11 Fashebefng Lnnéan 1 Nr Pernr/orgnr l.enhet nr Lokalens sklcj och anvndn/ng Lokarens strfek och omf/ng HVrestld Uppsnlng Flrlngn/ng Hyr Rn Belnlngspålnnelse Neds/ng 8Y hy Sldlda bemmelse Underskr lo/en med Dllhõande utmen utyrs. am nte annat anges, betntlgt skl att anvãndas U: Fõrenngslokal loen omflfr ca 72, 0 alt 1 Fnln oc me den tlloc med den Uppgnlng skall ske sklgen mlnst kalendeånader fõ hyrden utång anna fall ãr konkft fnängt med mãnad(er) f varje gång. Krnor oc tlls v/dare Uppsgnfng skll ske sknllgen lldlgas Ol mãnadss sa ntr nãnnst efr 3 månader fr upnlnen. per år utnde Hya ex nedan markeat Ollãgg far ndexrndrngar oc förekommande Dgg : - na uner sãrslcld bemmelse Bllaga Ãndnng av ovan angven hy skerl an/ghetmed blfada)q förhandlngsklausul1 Hyn enãggs uln anfan försko senat slsta vardagen Rte vae PosllO nr Bankglo nr kalenrmånads bcjan kaleekats bcrjen geno fnsttlng på V1d fõrsnad hyrebeta/nlng skall hyrsgãstn erãgga dels lnta enlgt rlnfsgen. das erlng fõr skg betalnlngspåmlnne/se enllgt lagen am ertt/ng fõr fnkasskostr m m. Erlng Rlr pêmlnnøse utãr med beopp sa v1d varje Ulff/e gãller enllgt fördnlnge am ersttlng far nkasskoder m m. Hyãsfen ha nt llt tll nettlng hya fõr lld da hyrden ulr sedsnl/g undeu av de fõrha lokalema eller faslgheten e/ler f4ter ut aret för att sãlt /ãgenten avl/at skl eller annat ar sa srskllt anges avt/et. Hyresgãsten skall utfóra och bekosta erforderlgt unerhåll av lokalerna. upplåtelsen av lokalen sker två etapper. Stapp 1 avser rum tll vånster samt kapprum och wc-utryen. Etapp 2 avser, utõver utryen som omfattas av etapp 1, åven utrye tll hóger. Tll dess hela lokalen kan nyt tj as, enlghet med vad som beskrvs etapp 2, utgår en hyresredukton med 850 kr per måad. Ordatum Ortdaum, Delt konlrakt sam nte utn särslclt medglvande fr lnskrvas. har upprãts tv llkadande exemplar, av vllka partema taglt var s. kjve Tlgare avtl me/an patma avseende denna lokal upphõ alt gâlla fr 0 m delt vls kftdande.,n.1\\ \,. 't\ Hyãt ë: - ( ()l) -1'' 0 ý., Upplysnlngar Dat fonnumr ar första hand awett ror enklare lokaler såsam lager, fõrr e1ler motsvarande. Ett anfal vllkor sam förekommer rorbundets fannular 1111 hyreskontrkt för lokaler or 128 har danör utesutts. Den sam v ha mad ytergar v1l1kor hanvlsas att anwoda formular 128. Obs att belrffnde rubrken "Hyresld - osv' len nte alt 1 och 2 kombner. AntngeR anvãnds a 1.ler a1t 2. Gl nte att hyr- agen nnehåller tvngande reler sam nte kan avas bo.t mad bndande ven fõ hyressteo. Det galler bl a uppsgnnstdens lãogd (t ex mlnst 010 månader fö hyrwrden vd tlll$vdarevtl) òeh beräsnlngama mõjllghetema att ndexrler hyrn. Sv Fasu fol nr 12C. upp 1991 um M SWns Hand ad SY l oc R Ef f. Le nr: Ver nr 4J. Uc.ns 1111: Kaneholm Fasllhe AS. t/ ;JCP

15 . 1 ' - ANKOM zad KFA8 HYRESREGLERNGSKLAUSUL Hyresvärd Katrneholms Fastghets AB Box 7, KATRNEHOlM Blaga nr Avtal nr Hyresgãst-er Katrneho/ms kommun Vård och omsorgsfõrvaltnngen 1 Hyresgästen och hyresvärden fõrbnder sg att utan fõregående uppsãgnng av hyresavtalet fõlja de överenskommelser om hyr som träffats el/er kan komma att trãffas mel/an hyresvärden och hyres gãstfõrenng ans/uten tl Hyresgãsternas Rksfõrbund. Hyresvãrdens underskr.../..: ortodm \'-1 '- :.: '- n;'kg Hyresgästens/-ernas underskrft....gæ:z.:.t?9..:..:r.. ::gg"':' ;;nõ..= namnfõ ande namnfö dl ande namnfö dl ande ANVSNNGAR Denna hyresreglerngsklausul ãr framst avsedd för okafer av eke kommersell karaktãr. Sedan förhandlngsõverenskommelse trãffats med hyresgãstfõrenngen bõr nformaton om nnehållet õverenskommelsen meddelas hyresgãsten på samma sãtt som sker för bostadshyresgäster. \',1b' /), \. /'5l1,-

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I HAVSNÄRA MILJÖ NÄRA GOLF & BAD DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR!

BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I HAVSNÄRA MILJÖ NÄRA GOLF & BAD DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR! BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR 1 EXKLUSIVT ANDELSHUS I HAVSNÄRA MILJÖ V slutför nu försäljnngen av andelar ett nytt andelshusprojekt

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-12-17 166 Ansvarig: Samhällsbyggnadschef Revideras: Vid antagande av kommunens verksamhetsplan Följas upp: TOMTPRISTAXA

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer