IZatrineholms kommun "-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholms kommun "-"

Transkript

1 Kommunstyrelsen handlng nr 38/2007 Zatrneholms kommun "- EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 1(4) Mellan Katrneholms kommun, , Katrneholm, nedan kallad kommunen och Tegelstaden Bygg AB, , nedan kallad exploatören, träffas fóljande avtal om bebyggelse på fastghetema Lnnean loch 8 Katrneholms kommun. Exploaterngsområdet är streckmarkerat på bfogad karblaga ( blaga A ). 1 GL TGHET Parema förutsätter dels att dels att dels att Katrneholms kommunstyelse genom beslut som vnner laga kraft godkäner detta avtal behörg nstans nom kommunen antar ändrat förslag tl detaljplan för exploaterngsområdet. exploatören bevljas bygglov som vnner laga kraft för den på exploaterngsfastgheten planerade bostadsbebyggelsen. Om nämda förutsättnngar ej uppfylles senast har endera par rätt att frånträda avtalet utan rätt tl ersättnng för någondera paren. Eventuellt bekommen ersättnng enlgt detta avtal återbetalas därd tl par. 2 MÁLSÄ TTNNG, ANSV ARSFÖRHLLANDE Exploatören skall på exploaterngsfastgheten uppfóra flerbostadshus. Som underlag för detaljplan och byggnatonen har byggnadsnämnden , antagt ett gestaltnngsprogram, se blaga B. Utöver gestaltnngsprogrammets ambtonsnvå är parema överens om att markparkerng skall mnmeras och att parkerngsbehovet skall uppfyllas så långt som möjlgt med garage för blar under bostadshuset eller överbyggt gårdsbjälklag. Bruttoarean (BT A) är aktuell exploaterng grovt uppskattad tl 2100 kvm. Byggnatonen skall påbörjas senast Har byggnatonen nte påbörjats nom ovan angven td, äger kommunen rätt att häva fastghetsköpet och fastgheten återgår tl kommunen. Som påbörjad byggnaton skall gälla att grndplattan eer motsvarande för bostadshus gjutts. Påbörjas ej byggnatonen nom sagda td och kommunen utövar sn rätt att häva fastghetsköpet, är kommunen berättgad tl ersättnng om tvåhundratusen ( :-) kronor. r "'''';'(1 \V!./."

2 -, ' '. - Zatrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN Sd 2(4) 3 MARKÖVERLA TELSE Kommunen överlåter och försäljer tl exploatören del av fastghetema Katrneholm Lnnean loch 8 med ungefårlg utformnng enlgt bfogad karta. Områdets areal är ca kvm och består av, med undantag av en mndre byggnad, obebyggd tomtmark. Överenskommen köpeskllng är tvåmljoner ( :-) kronor. Köpeskllngen erlägges kontant mot faktura senast 30 dagar efter förutsättnngama 1 uppfyllts. Sedan köpesklngen erlagts, överlämnar kommunen kvtterat köpebrev. Lagfarskostnad för detta fång betalas av exploatören. 4 MARKESKAFFENHET, GRUNDUNDERSÖKNlNG Markområdet överlåtes befntlgt skck. Exploatören har haft tlfålle att utföra de besktnngar och undersöknngar som han fut lämplga och avstår från alla anspråk mot kommunen på grud av markområdets skck. 5 F ASTGHETSBLDNNG Kommunen ansöker om exploaterngsfastghetens rättslga bldande hos lantmätermyndgheten.. Kommunen svarar för lantmäterkostnadema. Exploatören bträder den ansökan som kommunen nger genom undertecknande av detta avtal. Lantmäterförrättnngen skall genomfórs genom att Lnnean 8 utökas med mark från Lnnean 1 samt del av Lnnean 8 överförs tl gatufastgheten Sandbäcken 3: 1. Därl skall hyresavtal förordnas att gälla på oförändrade vlkor mottagande fastghet. 6 GA TU- OCH V A-KOSTNADER När exploatören har fullgjort sna betalnngsförplktelser enlgt detta avtal, har för fastgheten belöpande gatukostnadsskyldgheter ansetts blvt erlagd: Frskrvnngen gäller dock nte ersättnng för arbeten på gata eller annan allmän plats sam framledes kan komma att belasta fastghetema nom området. Exploatören erlägger anläggnngsavgft fór V A-anslutnng, enlgt kommunens taxa. Exploatören erlägger de anläggnngsavgfter för el-anslutnng. mm. som ankommer på exploaterngsfastgheten. V(V ";Jkf

3 .., ) - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUNSTYRLSEN lntecknngar Kommunen garanterar att den blvande fastgheten nte besväras av några pennngntecknngar. Sd 3(4) 8 SKATTER och A VGFTER Skatter och andra avgfter fór det överlåtna markområdet betalas av kommunen ntl tlträdesdagen och därefter av exploatören. 9 PROGRAHANDLNGAR Exploaterngen skall förutom ovanämda gestaltnngsprogram utföras enlghet med kortfattade teknska standardbeskrvnngar för gator, yterbelysnng och V A. Exploatören skall nhämta kommunens godkänande av upprättade arbetshandlngar före arbetenas gångsättande. Beträffande omfattnng och kvaltet övrgt gäller vad som föreskrvs Teknologförenngens allmäna bestämelser ABT KONTROLL, FÖRSÄKGAR OCH GARANTANSV AR Expoatören kläder sg garantansvaret för de avtalade arbetenas kontraktsenlga beskaffenhet under två (2) år från godkänd slutbesktnng. För fel eller brst vars åtgärdande överstger ett prsbasbelopp lämar dock exploatören fem (5) års garant. Under garanttden framträdande brst eller fel skall av exploatören utan dröjsmål åtgärdas på egen bekostnad. Beträffande ansvar kontroll och garant övrgt gäller vad som fóreskrvs teknologfórenngens allmäna bestämelser ABT ÖVERLÂ TELSE Detta avtal får nte utan kommunens medgvande överlåtas på anan exploatör. '\P- pp/

4 - Katrneholms kommun \. EXPLOA TERNGSA VT AL KOMMUSTYRLSEN Sd 4(4) 12 ÖVRGT nom exploaterngsfastgheten fnns en mndre byggnad som är uthyrd som förenngs1okal. Exploatören övertar gällande hyresavtal på oförändrade vlkor. Byggnaden är fórsörjd med V A, väre och eventuellt el 0 tele från huvudbygganden på Lnnean 1. Denna försörjnng skall fortsättnngsvs nte ske från Lnnean 1 utan skall ordnas nom exploaterngsfastgheten. 13 ÄGANDERÄ TTENS ÖVERGANG SAMT TLL TRÄDE Äganderätten tl exploaterngsfastgheten övergår tl exploatören när kvtterat köpebrev utfårdats. Tlträde får ske när kvtterat köpebrev utfårdats. Dock äger exploatören rätt att påbörja förberedande markarbeten när avtalet godkänts av kommunstyelsen det fall exploatören erhållt tlstånd från berörda myndghetero 14 TVST Tvst rörande tolknng av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats två lkalydande exemplar varav partema tagt var stt. c-,/ '. :!.., / '( Katrneholm För Katrneholms kommun Bevttnas: //. / //.,,/ /./ /Z. ;'.'7/ /.l /,./' d./.. ev..ttnaso"...\" \ ---- /,.!J..//-.'(.' ;.. r. '..,,"":"'"'., /J.l-r,1..)..."" "t.o...../--) \ /,.gelstaden Bygg AB \-4 r.ry'"', /l/'v /./ ;;;\h /" "'. / /-, ; / --,_f'_v B.. l\\ \' \ '.,\,\ );:, 'L\ \ \ \,\ \l \'\ \..,'! \,\.\ ", P. \.,\, \. :. l:'--( 0.\.\to 0... \...0' \ \ \ \ \....w.ww..ww...w..w...''') ;'Y),

5 D! '-'\ :\ -l,l- / - J T l c: -ro ro c: E -r Djulögatan - - '- "-,, ç.yt -tll!-

6 ", NYBYGGNAD A'l FLERBOSTADSHUS KV. LNN'ÉAN CENTRALA KATRNEHOLM GEST AL TNNGSPROGRAlv kvarteret Lnnéan vd Djulögatan 53 flnns en obebyggd tomt, planlagd för bostads- och garageandamål Den gäuande detaljplanen avses ersåttas med en ny, även den fór flerbostadshus, Den beflntlga bebyggelsen på angränsande fastgheter är mycket varerad skala och gestaltnng. Högre oeh lägre hus från olka tdsperoder oeh med varerande fasadmateral omger tom ten. - fg FOTOPUNKTER En översyn av Djulögatan kommer att genomfóras på skt fór au möjlggöra kantstensparkerng, EXPLOA TERNGSOMRAOE SAMHALLSSERVCE _ KYRKA BOST AOSHUS KOMMERSELL SERVCE Detta nnebar att nfart tl fastgheten fóredras från Malmgatan /-, l'f

7 Expoarerngsomràdet framgår av kartbld. Fastgheterna ãr kommunens ãgo Den tankta framtda bostadsfastghetn amtàttar 2770 bm. Vegetaton Tomtmarken bestâr dag av en anlagd parkerngsplats amgven av grasytor med ett aneal ãldre träd, dels frttäd vastra delen, dels!: större granar oeh några smärre träd östra tomtgransen. Centralt på Camten fs oekså ett par större kaaktarsskapande lövträd. En exploaterng av denna ar kommer av nödvändghet att nnebara att de festa av dessa träd fòrsvìder. Det år öns.kär att spara âtmínstone några av fräden oebleller lövträden. Mark Tomten är relatvt horsonteu, men avslutas mot norr oeh öster med stödmur mot grannastgheten respektve slänt mot Malmgatan, som befmner sg på en lägre nvå. Försagen ska redo vsa skss tl tän markplanerg med uteplatser aeh ev, småbarnslèk. FornJamngar fuga fornämgar är kända på tomten. Bebyggelse den blvande fastghetsgränen mot vaster lgger Pensonaemas hus, med envånngsdel nom tomtens norra del. Denna envångsdel kan dsponeras fór den kommnde bostadsbebyggesen, fòr bostadskomplement sam tvâttstuga, fòrrd eller lkande. De mvlande kan nom ramen fór den kommande exploaterngen eventuellt rva denna byggnad. fastghetsgransen mot norr vd MaJmgata lgger ett fyavångs bostadshus (tre vångar med senae påbyggd fjãrde vånng) med en exponerad bradgavel. Den tukommande bebyggelsen fórutsätts hantera denna bebyggelsestuaton enlghet med gesta1tngsprogramet. Tlganglghet För tllganglgheten skall normala myndghetskrav enlgt BaR tllämpas. Bostader De tllkommande bostãdema bör var yteffektva och kan vara av varerad storlek från Rok tl 5 Rok. -- '. '"" tjlpd r,. (-

8 Bebyggande av kv Lnnean kan 5eS som ett fôrsta steg processen att skapa en sammanhåuen stadsmljö runt Karrnenolms Kommersela centrum, Kvarteret lgger mycket centralt. Den nya bebyggelsen ska ges en gestaltnng som är vä! anpassad tl platsen. Med detta avses en arktektur som sluter kvarteret och bldar en attraktv vägg gaturummet. Den befmlga byggda muön har en mycket brokg karaktär. Avskten med den nya bebyggelsen är dubbel. Dels fnns behov av nya tlgänglga bostader ett central! läge och dels fnns en stark önskan att läka den sargade stadsblden. Föjande foton gel' en ganska bra bld av området. Foto A Kv. Lnnéan från sydost Foto B Kv. Lnnéan fran väster Kvarterets västra sda lgger längs Vasavägen som är tätortens stora genomfartsgata med en stor andel tung trafk, Vasavagen bldar med c a fordonldygn en kraftg barrär genom staden som både bullerstör bos!äder och handel, utgör en farlg mljö och delar centrum två delar. Vasavägen planeras att omvandlas tl en planterad stadsgata när Östra fòrbtàrten byggts och tagt över Vasagatans genomfartstrafk. Genomfartstrafken är borta tdgast = 'r 7, ú;:p "ì\.r..

9 \ Pendmärernas hus Foto C ( kvarterets sydvästra höm ìgger en bt ndraget ì kvarteret en klasssk funksbyggnad tran talet med två höga vanngar med ljus slätputsad enfårgad fasad, som är typsk fór sn td Deh ett värdefullt ìnslag stadsbden. Huset nrmmer pensonärsfórenngar och kallas Pensonäremas hus. Området framfór byggnaden kommer att ordnngställas fór välbelägna parkengar tll Pensonaremas hus, (Envånngslangan som ansluter tll tvåvånngsbyggnaden mot öster kan antngen ntegreras den tìllkommande bebyggelsen för lämplgt ändamål, eller rvas.) Brandstatonen l foto D P Djulögatans sydsda lgger Katrneholms centrala brandstaton, en byggnad gult regel, ombyggd manga etapper. Om en utflytnng av Raddnngstjänsten aktualseras kommer derma byggnad sannolkt att ersattas med en ny "-l' ' r"

10 Hejernet Foto E Brandstatonens trevånngsbebyggelse ansluter med ett traplank tl Mjölkeentralens gamla byggnad fran Mejeret. Det gamla Mejeret är en karakterstsk byggnad två och tre vånngar rött tegel och med socket och detaljer sandsten. Byggnaden nrmmer dag kommunens Kulturskola, Fasaden mot Djulögatan har stort värde Õr stadsblden oeh ska bevaras, Nyare bebyggese Foto F Den aktuella tomten gränsar tl ett trevånngs bostadshus tegel med Õrhöjd sockel, påbyggt tll fyra vånngar omlang 980 oeh med en brandgavel tomtgråns, 'R)- jj tt/p

11 Foto G Brandgavel tomtgräns PRCPER FÖR UTFORt\'NNG A V DEN NYA BEBYGGELSEN: Byggnadsvolym: Den nya bebyggelsen ska anslutas tll brandgaveln vd Malmgatan. Bebyggelsen bör utfonnas med en sammanhängande fasad från brandgaveln vd Malmgatan fastghetsgräns mot gatan, över kva1ershömet och vdare fram tl fastghetsgränsen mot pensonäremas hus. En anslutnng tl pensonäremas hus kan också göras, antngen som motbyggnad eller frstående med en avgränsande múr eller lknande. Den höjdskllnad sam fnns den omgvande bebyggelsen fórutsätts hanteras den tlkommande bebyggelsen på ett arktektonskt tutalande sätt. Exterör: Den nya bebyggelsen ska ha pustad fasad ljus kulör, eventuellt med mndre ns lag av rött tegel. Pensonäremas hus är referensobjekt fór fasadkaraktär. Fönstrens kulör fórutsätts vara från vt tl gra. Takbeklädnad bör första hand vara bandfalsad slätplåt andra hand tegel eller betongpannor. Uteplatser - balkonger Om balkonger planeras mot Malmgatan oeh Djulögatan ska dessa vara índragna tll fasadv oeh nglasade med hänsyn dels tl stadsmässgheten oeh dels tl de höga bullemvaema fran bltrafken. Gårdsmjö Den nre gårdsmljön ska ges en "grön" attraktv utfomnng. Det är vktgt att eventuella markparkerade bar me domnerar, Nagot av de större befntlga uppvuxna träden ska sparas övrgt bör garden ges en utfonnnng som lämpar sg väl för både bamtàmljer och äldre. \),..rjlt:l

12 " L /" nom den röda begränsnngsìnjen l' ska boendeparkerng 0,8-0,9 P/lgh.' lnfartsaltsmatvo -- 48B ""',., --/ 57 rymmas. Ytan är c:a kvm. nfarten fran Malmgatan är att föredra, -7 Därav får markparkerng om högst dels av trafkteknska skä oçh dels ;f ( 1 2 platser fnnas på gården. för att nvaerna är gynnsamma för en Det lägre parkerngstalet gäller nedfartsramp tl garageparkerng. / vd större andel smá/ägenheter. andra hand kan en samordnng ske ) (, med nfarten tl pensonärernas hus. tredje hand kan nfart från Dju/ögatan / f / \ \. = komma ífga. 1\ ;.,! \-- ""-' \ l ;--,/). c.') '..,"' ':J v-) "! 0',)"""' o 8 G 53 l / //// --- / _..- / -- JULÖGA --- TAN "', \ t \ \ \ "- MARKANVSNNGSTÄVUNG KV. UNNÉ,AN KATRNEHOLM :)(P nj. T=Rl\r,=tRT,&TTf\\r:J.R?rrH-()h-nh \r." "L ;lj'

13 :J t " ). V d ev. byggnad med anslutnng mot pensîonarernas hus màste den östra entrén ntegreras bostadshusets bottenvånng, alt. byggas om..) "''' /.../ v., U b c-!,(.'...-,/ '- -- -'."- 'ì., / ì.,. (..rv- a a \( -.'''. 4 à"" B ;, f -- / / l /, / CO ;( (\ -,./ Ì, r / '!! //! 'SS " -'_.' 51 _\ '.,J,") --- \ /f:;;;' den röda begränsnngslnjen: k bebyggelse fâ förekomma. Ytan är c:a 2700 kvm. 1 Därav fâr högst 40 % bebyggas. 53 : "",.! ovan mark. ( l ' ' " :, 'V) : '. j.l / /',,,, \'-"-- " varkanvlsnngst,ävung KV. UNNÉAN! KATRNEHOLM :YP n./ T :Rll\ :nrtätt\\r:år 7()()h-()h-() ; r --lt-f

14 1-0 'J "u Vl.,,J.,_ Hyres KFAB Undeckade har denna c trfft fa1 ande h 88vtl: Hyr Katrneholms Fastghets AS Box 7, KATRlNEHOLM Katrneholms komm Vård- och omsorgsfórvaltnngen Loka/en ad.. Kommun m n Katrneholm Ga Djulögatan 53 Av/senngsadres J 0 '11 Fashebefng Lnnéan 1 Nr Pernr/orgnr l.enhet nr Lokalens sklcj och anvndn/ng Lokarens strfek och omf/ng HVrestld Uppsnlng Flrlngn/ng Hyr Rn Belnlngspålnnelse Neds/ng 8Y hy Sldlda bemmelse Underskr lo/en med Dllhõande utmen utyrs. am nte annat anges, betntlgt skl att anvãndas U: Fõrenngslokal loen omflfr ca 72, 0 alt 1 Fnln oc me den tlloc med den Uppgnlng skall ske sklgen mlnst kalendeånader fõ hyrden utång anna fall ãr konkft fnängt med mãnad(er) f varje gång. Krnor oc tlls v/dare Uppsgnfng skll ske sknllgen lldlgas Ol mãnadss sa ntr nãnnst efr 3 månader fr upnlnen. per år utnde Hya ex nedan markeat Ollãgg far ndexrndrngar oc förekommande Dgg : - na uner sãrslcld bemmelse Bllaga Ãndnng av ovan angven hy skerl an/ghetmed blfada)q förhandlngsklausul1 Hyn enãggs uln anfan försko senat slsta vardagen Rte vae PosllO nr Bankglo nr kalenrmånads bcjan kaleekats bcrjen geno fnsttlng på V1d fõrsnad hyrebeta/nlng skall hyrsgãstn erãgga dels lnta enlgt rlnfsgen. das erlng fõr skg betalnlngspåmlnne/se enllgt lagen am ertt/ng fõr fnkasskostr m m. Erlng Rlr pêmlnnøse utãr med beopp sa v1d varje Ulff/e gãller enllgt fördnlnge am ersttlng far nkasskoder m m. Hyãsfen ha nt llt tll nettlng hya fõr lld da hyrden ulr sedsnl/g undeu av de fõrha lokalema eller faslgheten e/ler f4ter ut aret för att sãlt /ãgenten avl/at skl eller annat ar sa srskllt anges avt/et. Hyresgãsten skall utfóra och bekosta erforderlgt unerhåll av lokalerna. upplåtelsen av lokalen sker två etapper. Stapp 1 avser rum tll vånster samt kapprum och wc-utryen. Etapp 2 avser, utõver utryen som omfattas av etapp 1, åven utrye tll hóger. Tll dess hela lokalen kan nyt tj as, enlghet med vad som beskrvs etapp 2, utgår en hyresredukton med 850 kr per måad. Ordatum Ortdaum, Delt konlrakt sam nte utn särslclt medglvande fr lnskrvas. har upprãts tv llkadande exemplar, av vllka partema taglt var s. kjve Tlgare avtl me/an patma avseende denna lokal upphõ alt gâlla fr 0 m delt vls kftdande.,n.1\\ \,. 't\ Hyãt ë: - ( ()l) -1'' 0 ý., Upplysnlngar Dat fonnumr ar första hand awett ror enklare lokaler såsam lager, fõrr e1ler motsvarande. Ett anfal vllkor sam förekommer rorbundets fannular 1111 hyreskontrkt för lokaler or 128 har danör utesutts. Den sam v ha mad ytergar v1l1kor hanvlsas att anwoda formular 128. Obs att belrffnde rubrken "Hyresld - osv' len nte alt 1 och 2 kombner. AntngeR anvãnds a 1.ler a1t 2. Gl nte att hyr- agen nnehåller tvngande reler sam nte kan avas bo.t mad bndande ven fõ hyressteo. Det galler bl a uppsgnnstdens lãogd (t ex mlnst 010 månader fö hyrwrden vd tlll$vdarevtl) òeh beräsnlngama mõjllghetema att ndexrler hyrn. Sv Fasu fol nr 12C. upp 1991 um M SWns Hand ad SY l oc R Ef f. Le nr: Ver nr 4J. Uc.ns 1111: Kaneholm Fasllhe AS. t/ ;JCP

15 . 1 ' - ANKOM zad KFA8 HYRESREGLERNGSKLAUSUL Hyresvärd Katrneholms Fastghets AB Box 7, KATRNEHOlM Blaga nr Avtal nr Hyresgãst-er Katrneho/ms kommun Vård och omsorgsfõrvaltnngen 1 Hyresgästen och hyresvärden fõrbnder sg att utan fõregående uppsãgnng av hyresavtalet fõlja de överenskommelser om hyr som träffats el/er kan komma att trãffas mel/an hyresvärden och hyres gãstfõrenng ans/uten tl Hyresgãsternas Rksfõrbund. Hyresvãrdens underskr.../..: ortodm \'-1 '- :.: '- n;'kg Hyresgästens/-ernas underskrft....gæ:z.:.t?9..:..:r.. ::gg"':' ;;nõ..= namnfõ ande namnfö dl ande namnfö dl ande ANVSNNGAR Denna hyresreglerngsklausul ãr framst avsedd för okafer av eke kommersell karaktãr. Sedan förhandlngsõverenskommelse trãffats med hyresgãstfõrenngen bõr nformaton om nnehållet õverenskommelsen meddelas hyresgãsten på samma sãtt som sker för bostadshyresgäster. \',1b' /), \. /'5l1,-

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson 2008-09-15 SBN/2008:950 Järva 2:2, kv Kapplöpningen, Galoppvägen Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka Beskrivning Detaljplan Data Möjlighet att inreda vind Påverkan detaljplan Beskrivning Data Förslag Påverkan detaljplan Beskrivning Data 1 3 2 3D-visualisering Fotomontage Solstudie 2012-10-30 Analys -

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Tillägg till hyresavtal Nr

Tillägg till hyresavtal Nr Tillägg till hyresavtal Nr 2007-1001 1 Bakgrund 1.1 Actus Hus 150 AB, org.nr 556721-9919, och Sundbyberg Stad, org.nr 212000-0175 ( Hyresgästen ), ingick den 30 november 2007 ett hyresavtal ( Hyresavtalet

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

NYA BOSTÄDER VID PROFILVÄGEN Del av fastigheten Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Enkelt planförfarande

NYA BOSTÄDER VID PROFILVÄGEN Del av fastigheten Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Enkelt planförfarande Dnr BMN 10.0338 Samrådsredogörelse Datum 2011-02-01 1 (4) Detaljplan för NYA BOSTÄDER VID PROFILVÄGEN Del av fastgheten Svälthagen 1:1 Fnspångs kommun, Östergötlands län Enkelt planförfarande SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Adress Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Adress Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer