2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:"

Transkript

1 PROTOKOLL Nr 3/ (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan Claes Jägevall Tibro kommun Anitha Welander Västra Götalandsregionen Thomas Olofsson Arbetsförmedlingen Tomas Rosenlundh ansvarig tjänsteman 1 Sammanträdet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson hälsade alla välkomna, dagordningen godkändes efter komplettering och sammanträdet förklarades öppnat. 2 Val av justerare till dagens protokoll Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: 3 Information om servicekontoret i Skövde Servicekontorets chef Karin Viklund informerade om servicekontorets verksamhet där hon nu varit chef i ett års tid. Bakgrunden till den nya organisationen är samtliga statliga myndigheters krav att samverka lokalt för att därmed skapa ett kostnadseffektivt sätt att verka på mindre orter. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ingår än så länge i denna samverkan, där medarbetarna som arbetar på kontoret är generalister med ingångar till samtliga myndigheters regelverk och register. Totalt i landet finns nu mellan etablerade servicekontor varav i Skaraborg Skövde, Falköping, Mariestad, Tidaholm, Lidköping och Skara. Målet är att Arbetsförmedlingen på alla orter skall ingå i servicekonceptet och ett

2 PROTOKOLL Nr 3/ (7) pilotprojekt genomförs för närvarande i Alingsås kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen där konceptet prövas. Den 22 juni 2010 kommer Arbetsförmedlingen centralt fatta sitt formella beslut om sin medverkan i servicekonceptet över hela landet. Det är ett beräknat besöksunderlag som styr etableringen av ett servicekontor. I det underlaget ingår bl.a. parametrar som invandrartäthet och utanförskapstal. Om Arbetsförmedlingen går in i servicekontorskonceptet innebär det med all sannolikhet att underlaget för etablering kan komma att göras om vilket innebär att för Skaraborgs del kan Tibro kommun bli aktuell för ett servicekontor. Om Arbetsförmedlingen inte kommer med i samverkan kan Tidaholm och Skara komma att förlora sina servicekontor. Arbetsförmedlingens beslut nu i juni är därför ett viktigt strategiskt beslut som kan komma beröra många orter. Det personliga mötet är viktigt. Medarbetarna som arbetar på servicekontoret har genomgått en 9 veckor lång utbildning där regelverken för samliga myndigheter ingår. Medarbetaren blir en generalist som är duktig på informationssökning, men har främst sin styrka i den viktiga egenskapen att vara serviceorienterad a och o i konceptet. Inga myndighetsbeslut fattas utan hänvisas då till den myndighet som har det specifika ansvaret i den frågan. Man ser med lätthet hur myndigheternas uppdrag tangerar varandra och kan med att kundens tillåtelse att släppa sekretessen hjälpa till att lotsa ärendet rätt. En dörr in till övriga myndigheter. Samverkanskontoret har dessutom en samverkan med Kronofogdemyndigheten och ser till att den enskilde individen får en kontakt på plats om ärendet berör dem. Att verka tillsammans lokalmässigt med en annan myndighet som här i Skövde tillsammans med Skattekontoret, är ur en arbetsmiljösynpunkt ett villkor. Personligen önskar Karin att Arbetsförmedlingen ansluter sig till konceptet och kommer med i samverkan att ha alla statliga ingångar på ett och samma kontor vore lyckosamt. Arbetsförmedlingen lokalt i Skövde är positivt intresserad av konceptet, men det viktiga nu är hur Arbetsförmedlingen centralt ställer sig till förslaget den 22 juni Samverkanskontoren kan vara en ingång till de mindre kommunerna i Skaraborg där man på det sättet kan få tillgång till de statliga myndigheterna.

3 PROTOKOLL Nr 3/ (7) Ett tack riktades till Karin Viklund efter informationen om den än så länge inte fullt så kända verksamhet de bedriver. 4 Avveckling av förbundet strategi för genomförande Samordningsförbundet i Skövde utvidgas den 1 januari 2011 med förbundet i HjoTiBorg. För att i tid kunna planera en smidig övergång och kunna likvidera förbundet utan att förlora eget kapital krävs framförhållning. Förbundet kommer ha sitt sista sammanträde i februari 2011 då förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse skall godkännas. Parallellt med detta har revisorerna då fullgjort sitt uppdrag och granskat förbundets verksamhet. För verksamhetsåret 2011 är ett balanserat överskott på SEK beräknat att överföras till det nya förbundet SkövdeHjoTiBorg. Enligt förbundsordningen skall de medel som finns kvar i förbundet vid likvidationstillfället återbetalas till respektive huvudman efter de andelar man gått in med i förbundet, ett system som kan bli riskfyllt eftersom vi riskerar att dessa medel går förlorade i och med en återbetalning till parterna och då främst staten. Styrelsen föreslår istället följande ordning inför avvecklingen. Eftersom förbundet delar tjänst med Samordningsförbundet i Skövde kan en omfördelning av kostnader för exempelvis den ansvariga tjänstemannen läggas över helt på förbundet i HjoTiBorg under andra halvåret av detta verksamhetsår. De kostnader som beräknas följa av revisionen av förbundet 2010, sammanträdesarvode för sista sammanträdet enligt ovan faktureras förbundet av säteskommunen innan årsslutet och betalas därefter av Hjo Kommun när faktura inkommer. I praktiken innebär ett sådant förfaringssätt att inga medel går förlorade och det egna kapitalet för Sof SkövdeHjoTiBorg blir intakt enligt den beräkning som gjorts för det nya förbundet. Styrelsen beslöt att arbeta vidare med denna inriktning och ansvarig tjänsteman fick i uppdrag att rådgöra med förbundets revisorer.

4 PROTOKOLL Nr 3/ (7) 5 ESF-ansökan unga med aktivitetsersättning Ovannämnda ansökan riktat mot målgruppen unga personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning har beviljats av Strukturpartnerskapet Västsverige den 3 juni Inga strykningar i budgeten utan konceptet som riktas mot målgruppen i Östra Skaraborg antogs i sin helhet. Falköpings kommun står som ägare till uppdraget, men eftersom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan står som huvudfinansiär till uppdraget kommer berörda parter träffas i Samordningsförbundets lokaler i Skövde den 21 juni 2010 för att diskutera hur uppdraget nu läggs upp. Det optimala upplägget är att Samordningsförbundet Skövde och HjoTiBorg övertar ägarskapet eftersom grunden i uppdraget bygger på vårt eget uppdrag unga med aktivitetsersättning. I enlighet med de erfarenheter förbundet har vore det optimala att FK liksom Af har vardera tre medarbetare som arbetar i uppdraget och att de arbetar tillsammans i ett nätverk över hela Östra Skaraborg. Om förbundet skulle erbjudas möjligheten att åtta sig ägarskapet av uppdraget krävs att en överenskommelse ingås med samtliga parter att inte fakturera förbundet några kostnader förrän betalningsrutinerna fungerar mellan Sof och ESFkansliet. Styrelsen ställde sig bakom arbetshypotesen och förväntar sig en återkoppling efter sammanträdet med parterna den 21 juni Styrelsen noterar samtidigt det positiva i att bidraget beviljats och att det är riktat med en mycket angelägen målgrupp. 6 Inriktningsbudget 2011 för SkövdeHjoTiBorg Inriktningsdiskussion Styrelseledamöterna har vid föregående sammanträde den 28 april 2010 efterlyst en diskussion om inriktning av uppdragen för 2011 för att ge god omställningstid för de uppdrag som inte förlängs efter den 1 januari En inriktningsbudget processas nu med de båda styrelserna, Skövde och HjoTiBorg och bifogas detta protokoll. Före dagens sammanträde har de båda beredningsgrupperna för Samordningsförbunden diskuterat

5 PROTOKOLL Nr 3/ (7) inriktningen och gett sin syn på inriktningen av uppdrag för verksamhetsåret Se tidigare utsända minnesanteckningar till styrelsen ledamöter. Inriktningsbudgeten presenterades för ledamöterna. Den övergripande diskussionen som därefter fördes handlade främst om inriktningen av uppdrag i det kommande nya förbundet. Det viktiga för det nya förbundet är att inte fastna i en diskussion om rättvisan var uppdrag läggs, utan den inriktningen måste vara att behoven styr insatserna. Vi har en gemensam arbetsmarknad och det nya förbundet måste ha en förmåga att se helheten och de gemensamma problem som behöver lösas inom förbundets område. Fortfarande handlar det om att pröva nya vägar att möta utanförskapsgrupperna där de finns och pröva nya arbetssätt och metoder. Det är grunden inte en procentuell fördelning av de medel som står till förbundets förfogande. I inriktningsbudgeten noteras förslaget att insatserna riktat mot unga med aktivitetsersättning och tillfällig sjukersättning fortgår under kommande år. Det första nämnda utifrån den möjlighet vi nu har med det riktade ESF uppdrag mot målgruppen i hela Östra Skaraborg och som Samordningsförbunden aktivt deltagit i att ta fram. Se information ovan. Insatserna riktat mot ungdomarna föreslås fortsätta utifrån det behov av tidiga aktiviteter som målgruppen har behov av. Både gällande insatserna mot ungdomar som uppstartsresurserna finns förutsättningarna att lära av varandra i det nya förbundet och bygga nätverk mellan de ingående kommunerna. Ett förslag att ha uppstartsresurser i alla fyra kommuner är efterfrågat av beredningsgruppens ledamöter i de båda förbunden. En ingång behövs till AME i Skövde och de kan i det nya förbundet ta tillvara på den erfarenhet som finns samlad i HjoTiBorg. Fördelningen till uppstartsresurserna kan komma att förändras utifrån hur behovet ser ut i de olika kommunerna, men inriktningen måste vara i enlighet med att där behoven är som störst att utveckla nya metoder dit skall resurser styras. Det formella beslutet om budgeten tas inte förrän den 30 november då förbundet får besked om 2011 års budget. Före dess kommer utvärderingsrapporter om SAM, Naturkraft samt utvärderingen om uppstartsresurserna presenteras för styrelsen.

6 PROTOKOLL Nr 3/ (7) 7 Övriga frågor Förbundsordningen är nu fastslagen från samtliga huvudmän från och med den 1 juli Förbundsordningen för det utvidgade förbundet SkövdeHjoTiBorg med den förändrade lydelsen i 18 om ersättning till ledamöterna är nu också antagen av samtliga huvudmän. Karlsborgs kommun har ännu inte återkommit med svar till förbundet hur de i samverkan med Uc Tibro skall organisera sin kompletterande ungdomscenterverksamhet. Ifo-chefen i Karlsborg kommun är vidtalad och ärendet bevakas aktivt av ansvarig tjänsteman. Vårdcentralernas representation i beredningsgruppen diskuterades. Under lång tid har den lokala representationen från Våc Tibro inte fungerat tillfredsställande och ansvarig tjänsteman har av beredningsgruppen fått i uppdrag att aktivt se till att representationen återigen kommer tillstånd både till beredningsgruppen och i den lokala samverkansgruppen FYREN. Ett möte med Våc är utsatt till nästa vecka. Se i övrigt under beslutsärende nedan. 8 Nästa sammanträde 22 september 2010 klockan på Petter Helénsgata 2 i Skövde. Beslutsfrågor: 9 Skrivelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Styrelsen gav ansvarig tjänsteman i uppdrag att tillskriva Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg om att representationen ifrån Vårdcentralerna i de lokala beredningsgrupperna prioriteras och att förutsättningar ges till den ingående representanten att ha mandatet att företräda Vårdcentralen i beredningsgruppen. Förutsättningarna behöver ses över men också markeras från HSN, så att arbetet inom förbundet inte blir

7 PROTOKOLL Nr 3/ (7) lidande. I det specifika fallet gäller det främst att Våc i Tibro prioriterar detta samverkansarbete eftersom beredningsgruppen utgör en mötesplats där gemensamma aktuella frågor för myndigheterna diskuteras och där Primärvårdens arbete utgör en viktig del av denna samverkan. Styrelsen beslöt enligt förslaget. I beslutet deltog ej Anitha Welander. 10 Sammanträdet avslutas Torgny Andersson tackade för visat intresse, tillönskade samtliga ledamöter en skön sommar och en god avkopplande semester. Ett tack riktades även till ansvarig tjänsteman för gott utfört arbete. Ordföranden fick omedelbar respons en önskan om en lika skön sommar och rogivande semester som ledamöterna i övrigt. Sammanträdet förklarades för avslutat. Vid protokollet Justerat Tomas Rosenlundh Claes Jägevall Torgny Andersson

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16. Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.00 Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Halvtidsrapport Vi vill vara med

Halvtidsrapport Vi vill vara med Halvtidsrapport Bakgrund Enligt 2013 års statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet fanns det år 2011, 1968 ungdomar mellan 16 24 år i Östra Skaraborg som varken arbetade eller studerade. Östra Skaraborg

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer