Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum

2 Innehåll 1.Verksamheten inledning och sammanfattning Hälsofrämjande verksamhet God vård genom processarbete God hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi Hållbar utveckling Ekonomirapport Personalrapport Verksamhetsrapport FoU-samarbete mellan landsting och kommuner inom områdena äldre, psykiatri och funktionshinder FoU-råd och verksamhetsråd FoU i verksamhetsområde äldre FoU i verksamhetsområde funktionshinder FoU i verksamhetsområde psykiatri Klinisk forskning Blekinge Forskningsråd Vetenskapliga rådet Forskningens Dag Evidensbaserad vård och omsorg EBV-råd och EBP-råd Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Informationsförsörjning och medicinskt bibliotek Informationsförsörjning Medicinskt bibliotek Redaktionsråd och publikationsserie Utbildning och kompetensutveckling Kompetensutvecklingsinsatser

3 8.7. Projekt och utvecklingsarbete med extern finansiering Internationella projekt Nationella samarbetsprojekt Regionala samarbetsprojekt Nationella forskningsprojekt Utvärdering Intern kontroll

4 1.Verksamheten inledning och sammanfattning Kärnverksamhet på Blekinge kompetenscentrum (BKC) består av forskning, utveckling och utbildning, d.v.s. FoU i en vidare bemärkelse. Målet är att nå en högre kvalitet i det arbete som utförs i landstinget och i länets kommuner. Forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet ska ligga till grund i de arbeten som utförs i vår regi. Utveckling är att föra ut kunskapsbaserade fakta som grund för beslut eller metoder för ett säkrare arbetssätt. Och i mitten av FoU, är den medarbetare som tillägnar sig fakta och metodkunskap och som återför denna till den verksamhet hon/han kommer ifrån. För att möjliggöra detta bedrivs en verksamhet som till största delen finansieras med externa medel har varit ett aktivt år på BKC, tre konferenser inom området äldres hälsa och en i kultur natur och hälsa, alla var välbesökta och fick goda omdömen. Därtill kommer seminariedagar, deltagande på konferenser nationellt och internationellt. Många utbildningar har genomförts från BKCs olika delområden för personer i landstinget och kommunerna. Huvudområden är forskning, utveckling och utbildning. Äldreområdet inom FoU har arbetat med förbättringsutbildningar, icke farmakologiska metoder och läkemedelsgenomgångar. Demenssjukdomar och anhörigas situation är en av hörnstenarna i FoU arbetet, under året har länets Silvia systrar använt sig av surfplattor i arbetet, detta med stor framgång. Surfplattor har över huvudtaget utgjort ett effektivt och omtyckt hjälpmedel i vård- och omsorgsutvecklingen. Äldrelotsprojektet avslutades med en uppskattad framtidskonferens. Betydelsen av äldrelotsarnas arbete har varit betydande och införandet av arbetsmetoden Case management överlämnades till ordinarie drift i landstinget och kommunernas äldreförvaltningar. Utvecklingsledarna fortsätter sitt arbete med uppföljning av kvalitetsregistrens resultat för gruppen äldre även under Resultaten har inom vissa områden fortsatt att ge bra resultat för både äldre i Blekinge och den landstingskommunala ekonomin i form av prestationsbaserad utdelning även för det gångna året. Analysprojektet visar speciellt på återinläggning inom 30 dagar för samma sjukdomsorsak samt undvikbar slutenvård. Behovet av en sammanhållen vårdplanering för de sjukaste äldre framstår tydligt och har också varit en viktig uppgift för projektet. Länspensionärsrådet har spelat en viktig roll och bidragit med brukarnas perspektiv och en tankesmedja med fokus på äldres hälsa har startats under året. Tjugosju forskningsprojekt har pågått under året med stöd från Vetenskapliga Rådet och Blekinge Forskningsråd. Flera av forskarna utnyttjar möjligheten att låna en forskarplats på BKC. Samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola när det gäller forskningen är nära och gott. Sårcentrum har lyckats mycket bra med kvalitets- utbildning- och dokumentationsarbetet. Nationellt har intresset och aktiviteten kulminerat i och med införandet av kvalitetsregistret Rikssår, RUT. Personligt lidande har förkortats, kompetensen hos hälso- och sjukvården har ökat, så är den ekonomiska besparingen för samhället betydande. 4

5 SNAC projektet fortsätter arbetet med det longitudinella forskningsarbetet för folkhälsa och åldrande, dessa nationella och internationella forskningsarbeten genererar betydande kunskap inom området. Tillämpad hälsoteknik är det område som mest knyter samman BKC och BTH (Blekinge Tekniska Högskola). Projektet Centrum för telemedicin (CTM) har lyckats med digitaliseringen av patologin genom ett målinriktat arbete från kliniken, projektledningen, BTH och privat näringsliv genom ett så kallat trippel helix samarbete. Detta arbete har gett nyskapande lösningar för svårhanterbara problem som upphandling och sekretessfrågor. Det kompetenshöjande projektet KIVO (kompetens inom vård och omsorg) har med råge genomfört sitt uppdrag i slutspurten. 14 utbildningar varav 12 som e-learning är av hög kvalitet avsedda för personal inom sluten- öppenvård och omsorg. Med utbildningarna följer uppföljningsfrågor och ger diplom efter avklarat prov. Över 100 surfplattor användes i projektet för utlåning i utbildningssyfte. Lärplattform hyrdes av ett privat företag då varken landstinget eller kommunerna tillhandahåller denna service. Ett mål vi inte nådde i projektet var att få till en länsgemensam lärplattform för kompetenshöjning av personal i vård och omsorg. Den utmaningen lämnas åter till ordinarie drift för en gemensam och hållbar lösning. Vår förhoppning är att även kunna erbjuda denna metod för basal kvalitetssäkring till andra delar av landet. Utbildningsaktiviteterna har hög prioritet och varit av betydande grad, organisatoriska som ex lean, chefsutbildning, nyanställda, brand och återupplivning via kurskatalogen samt metodrelaterade som i terapeututbildningarna, forskningsförberedande, förbättringskunskap och patientutbildningar. Kortare kurser, temadagar och konferenser utförs via BKC kontinuerligt. FoU Funktionshinder/psykiatri har haft ett kreativt år med projekt byggda på de erfarenheter som gjordes i förstudien Dagarna däremellan lever vi, en behovsstyrd studie baserad på brukargruppen aktiva deltagande. Med analysen av denna studie som grund startades flera projekt tillsammans med målgruppen. Återhämtningspsykologi är den gemensamma nämnaren och delarna består av: 1) pengarnas betydelse för personer i socialpsykiatrin 2) kultur, natur och fysisk aktivitet med start i länets västra delar 3) livsstilscoacherna som drivs av brukarorganisationerna 4) klara livet kurser för personer långt från arbetsmarknaden Samarbetet mellan landstingspsykiatrin, kommunernas psykosociala enheter och brukarorganisationerna har resulterat i det helt nyöppnade brukarcentret i Ronneby. Invigningstalare var landshövdingen och representanter från landsting, kommun, frivilligorganisationer med flera var närvarande vid den högtidliga öppningen den 13 december. 2. Hälsofrämjande verksamhet Blekinge kompetenscentrum har via avtal mellan länets kommuner och landstinget uppdrag att samordna utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet. Vi har kontinuerligt arbetat med att konkretisera de nationella uppdrag från departementet och SKL som gäller de mest sjuka äldre samt evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 5

6 Det personcentrerade arbetet har bara sett sin början. Utvecklingsprojekten inom FoU psykiatri lyfts fram som föregångare nationellt. Den kunskapsrika styrgruppen för det gemensamma paraplyprojektet tillför vetenskaplig handledning och styrning samt knyter samman universitet och högskolor med det praktiska arbetet. Genom avsiktsförklaringar och handlingsplaner som undertecknats av de samtliga sex parter har vi arbetat målmedvetet för att nå de nationella mål som satts upp för respektive målgrupp. Tillsammans med politiska beslut, ledande tjänstemäns engagemang, den koordinerande kraft som återfinns i länssamverkan, vård och omsorg (LSVO) har arbetet med att nå målen blivit möjligt. 3. God vård genom processarbete Grunduppdraget för BKC är att utgöra ett processtöd till medarbetarna inom hälsa- vård och omsorg i länet, över huvudmannagränser. Uppdraget är fastställt genom gemensamma avtal för FoU arbetet och det regionala utvecklingsarbetet som är initierat av Socialdepartementet, via SKL. Då region Blekinge inte har hälsoområdet i sitt uppdrag lades ansvaret för denna uppgift på BKC. Arbetet som skulle utföras skulle vara i samklang med de nationella riktlinjer som regeringen satt upp för de mest sjuka äldre och en evidensbaserad socialtjänst. Häri ligger även individ och familjeomsorgen och barnperspektiv. Ett stort arbete har utförts för att ta fram data och stödja arbetet med Ledningskraft för länets räkning. En betydande roll för det kunskapsbaserade arbetet återfinns på vårt medicinska bibliotek, tillsammans med EBM (evidensbaserad medicin) EBV (evidensbaserad vård) och EBP (evidensbaserad praktik). Målet är att centrets moderorganisationer skall ha tillgång till kunskapsbaserade fakta som beslutsunderlag och beforskade metoder för genomförande. Att söka kunskap är inte så lätt i dagens informationsrika samhälle. Här behövs utbildning och träning för att skilja mellan kvalitén på informationskällorna. 4. God hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi Vi har nu för fjärde året i rad klarat av att externfinansiera verksamheten vid BKC i mycket stor utsträckning. För 2013 betyder det att 81 % uppnåddes i kvoten externa medel från andra finansiärer som EU medel, Samverkanförbundets medel, nationella uppdragsmedel. För att fortsätt uppnå detta ekonomiska läge behöver man ligga före med omvärldsbevakning och ansökningar av externa medel. Detta tar lång tid och kräver engagemang förutom kompetens i både sak och metod. Externa medel har under året finansierat interna kostnader som inte täckts av budget. Sedan flera år är internkostnader ökade utan lokala ledningens förskyllan medan årlig budget kontinuerligt och i betydande omfattning reducerats. Vi har nu för fjärde året i rad klarat av att externfinansiera verksamheten vid BKC i mycket stor utsträckning. För 2013 betyder det att 81 % uppnåddes i kvoten externa medel från andra finansiärer som EU medel, Samverkanförbundets medel, nationella uppdragsmedel. För att fortsätt uppnå detta ekonomiska läge behöver man ligga före med omvärldsbevakning och ansökningar av externa medel. Detta tar lång tid och kräver engagemang förutom kompetens 6

7 i både sak och metod. Externa medel har under året finansierat interna kostnader som inte täckts av budget. Sedan flera år är internkostnader ökade utan lokala ledningens förskyllan medan årlig budget kontinuerligt och i betydande omfattning reducerats. 5. Hållbar utveckling Fjärde budet i hållbarhetsutvecklingslära är Tillit. Medborgarna bör känna en tillit till att verksamheten håller en god kvalitet, är uppdaterad kunskapsmässigt, är så effektiva som möjligt, tillgängliga och möter personens behov. Med minskande tillit försvagas det mellanmänskliga kitt som betecknar ett demokratiskt samhälle. Detta gäller även för hälso- och sjukvård som omsorg. Vi skall möta våra medmänniskor som söker våra tjänster på ett öppet och tryggt sätt. Vi vet att det är en utmaning med tilliten när gamla slutna system krockar med ny öppna informationskanaler. Dokumentationen viktas mot integriteten och medför en svår balansgång mellan system och individ. Case Management eller problembaserad utveckling är begrepp som sätter individen eller gruppens behov i fokus när vård och omsorg designas. Vid patientcentrerad vård kan man idag se att vårdbehovet blir kortare, något vi behöver eftersträva ur platshänseende i alla fall. Under året har vi lärt och arbetat med dessa metoder och spridit kunskapen ut till den målgrupp vi främst skall serva, nämligen personalen, våra medarbetare. 6. Ekonomirapport Inte heller under år 2013 har någon utredning gjorts eller någon kompensation tilldelats för de 3,0 tjänster som det både felaktigt drogs budgetmedel för och som lades till BKC år 2011 utan att medel fördes över till verksamheten. Se utförligare förklaring i BKC verksamhetsberättelse för år Personalstyrkan som sköter den anslagsfinansierade verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med år För år 2013 kommer Blekinge kompetenscentrum att än en gång kompensera för ovan nämnda felaktigheter i grunduppdragsverksamheten med externa projektmedel motsvarande ca 1,3 miljoner kronor så att resultatet mot budget blir noll. Det kan ske genom att BKC tar av de medel som finns från OH-kostnadsdebiteringar från de externa projekten. Genom att göra detta skjuts problemet framåt ett år till. År 2014 kommer projektomfattningen vid BKC att vara betydligt mindre och då kommer ett underskott i grunduppdraget att synas. Det är av yttersta vikt att vi har särskilda medel med oss till år 2014 för att finansiera tjänster som söker nya projekt under år 2014 för start under år

8 Fig års budgetmedel till Blekinge kompetenscentrum. Bilden ovan visar Blekinge kompetenscentrums budget för år 2013 där BKC tilldelats samma externbudget som år 2012 med uppräkning för år 2013 med kronor. De interna kostnaderna har en lägre utfördelningsgrad år 2013 mot år

9 Fig års budgetmedel till Blekinge kompetenscentrum. Vid jämförelse med budgeten för år 2011 kan vi konstatera en neddragning i externbudgeten med kronor, där kr egentligen är ett utbildningsanslag för utbildning i RiksSår och endast beviljat för år 2012 och kronor är den budget BKC hade för leasingbilar som sedan blev bilpoolen med egen budget. De interna kostnaderna har en högre utfördelningsgrad år 2012 mot år

10 Fig. 3. Externa medel (endast projekt) totalt till Blekinge kompetenscentrum år 2013: I diagrammet ovan ser vi de beviljade medel år 2013 från externa finansiärer till tidsbegränsade projekt som funnits vid Blekinge kompetenscentrum. Dessa medel utgör tillsammans med kommunernas FoU-anslag på 2 miljoner kronor sammanlagt 38,6 miljoner kronor, motsvarande 81 % av BKC s totala externa beviljade medel. 10

11 Fig. 4. Externa medel (både budgetmedel och projekt) totalt till Blekinge kompetenscentrum år 2013 Budget för BKC s ledning, samordning och service räcker naturligtvis inte till 11,7 tjänster samt drift. Dessa medel växlas upp vid externa projektarbeten. Egna medel söks individuellt för att få mesta möjliga nytta av gemensamma resurser. 11

12 7. Personalrapport Medarbetarsamtal har genomförts två gånger under 2013, ett omfattande arbete har pågått under året för att stärka vi-känslan, detta genom kompetensinventering, mål och aktivitetsplanering samt värdegrundsprocesser. Medarbetarenkäten visade på moderata brister hösten 2012 så planering och uppföljningsarbete har naturligtvis varit av hög prioritet. Under året har även en liknande process genomförts i den landstingskommunala gruppen LSVO (ledning, samverkan, vård- och omsorg) med stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) via BKC. Mellan personer har varit knutna till BKC under året, helt eller delvis. Stämningen har varit god och arbetstempot högt. Vi har under den tid enheten varit öppen haft svårt att nå ut till organisation och samhälle. Faktiskt har det interna spridningsarbetet varit svårast. Att så många med fast anställning i respektive kommun och landstingets olika kliniker varit på något vis knutna till BKC har hjälpt upp denna situation. Det tar år att nå ut och att bli accepterad men det verkar som om det nu har lyckats ganska bra, i alla fall i förhållande till hur det varit. Många som slutat har sammanfattat sin arbetssituation på BKC som mycket stimulerande och tillfredsställande, det ska dock nämnas att det tar en ganska lång tid att gå från dagligt hektiskt vårdarbete till ett mer reflekterande arbete som bygger på egna insikter och initiativ. 8. Verksamhetsrapport Blekinge kompetenscentrum har som mål med sin verksamhet är att nå en högre kvalitet i det arbete som utförs i landstinget och länets kommuner. Det arbete som utförs via BKC ska ha en grund i forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. All verksamhet ska göras med fokus på patienten/brukaren/medborgaren och leda till kostnadseffektivitet. Ur kunskapsbaserad fakta och erfarenhet tas underlag för beslut och metoder fram. Utvecklingen ska leda till ett mer effektivt och säkert arbetssätt. Respektive verksamhet och projekt har sina egna mål att förhålla sig till, vilket framgår av följande beskrivning. Verksamheten under 2013 har över lag följt uppsatta mål väl och levererat det som planerats. FoU-verksamheten har varit omfattande, nationella mål har uppnåtts och inom flertalet mätområden har vi nått önskad måluppfyllelse FoU-samarbete mellan landsting och kommuner inom områdena äldre, psykiatri och funktionshinder FoU (Forskning och Utveckling) är en brobyggare mellan akademi och praktik och verkar för att aktuell forskning omsätts till praktiskt arbete till gagn för brukaren och olika verksamheter i kommuner och landsting. Samverkan, kommunikation och information är viktiga ledord i verksamheten. FoU bidrar till att skapa dialog mellan intressenterna och blir en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor. FoU-verksamheten medverkar till att utveckla metoder och verksamheter inom kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområde. FoU-arbetet ligger även till grund för ett antal länsgemensamma projekt t.ex. Försöksverksamhet med äldrelotsar för mest sjuka äldre, som avslutades

13 För att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå i FoU-arbetet finns följande FoU-ledare knutna eller anställda vid Blekinge kompetenscentrum: Inom slutenvård: Docent Henrik Forssell Inom öppenvård: Med dr. Andrzej Zielinski Inom FoU funktionshinder: Teknologie doktor Peter Anderberg Inom FoU äldre: Docent Cecilia Fagerström och Docent Göran Holst Inom FoU psykiatri: Dr. med. vet. Eva-Lena Strandberg Bidrag: Enligt avtalet om FoU i samverkan mellan Landstinget Blekinge och länets fem kommuner, 4 miljoner kr/år. Period: FoU-råd och verksamhetsråd FoU verksamheten under 2013 har bedrivits i enlighet med det avtal som finns mellan landstinget och Blekinges fem kommuner. Avtalet avser samarbetsområdena äldre, psykiskt funktionshinder respektive fysiskt funktionshinder för perioden FoU-rådet har haft två möten under året. Rådet består av förvaltningscheferna inom de kommunala verksamheter som berörs samt representanter från berörda verksamheter inom landstinget. Det löpande arbetet sker i tre verksamhetsråd, vilka har möte ca en gång i månaden under terminstid FoU i verksamhetsområde äldre Inom området FoU-äldre bedrivs ett antal projekt med olika inriktningar. Exempel på områden som blir belysta är Läkemedel och äldre, Icke farmakologiska metoder, Äldre och psykisk hälsa, Demens samt de nationella satsningarna inom området Mest sjuka äldre. Inom FoU-äldre ges även stöd och handledning till olika former av projekt och förbättringsarbeten i verksamheten. I projekten är en rad olika professioner från länets vård och omsorg involverade i arbetsgrupper, utbildningar, workshops och liknande. I vissa fall är även enskilda personer från länets vård och omsorg projektanställda, på deltid och under en begränsad tid. Resultaten från de olika projekten presenteras ofta i seminarieform och en skriftlig rapport. Flera av projekten sker i nära samverkan med Blekinge tekniska högskola. Under 2013 har följande genomförts: Demensriktlinjer: I en av länets kommuner har surfplattor som en meningsfull aktivitet testats inom demensvården. Detta är ett led i utvecklingen av en mer personcentrerad vård och omsorg. Under året har även en uppföljning av indikatorerna för en god demensvård genomförts. Äldre och psykisk hälsa: Under hösten medverkade FoU-äldre i ett antal lokala utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa bland äldre. Läkemedel och äldre: Blekingemodellen för läkemedelsgenomgångar har utvärderats under året. 13

14 Förbättringsarbete: Ett förbättringsprogram med åtta team från länets kommuner genomfördes under våren. Under hösten hölls en inspirationsdag i förbättringsarbete för alla som de senaste åren medverkat i någon form av utbildning i förbättringsarbete. Icke farmakologiska metoder (IFM): Under året har det getts stöd till de lokala arbetsgrupperna inom området. I september möttes de lokala arbetsgrupperna i en workshop. Under hösten skriver ett antal studenter vid sjuksköterskeutbildningen på BTH sin C-uppsats på något delområde inom IFM. Nationella satsningar kring mest sjuka äldre: FoU äldre har fungerat som ett lokalt och regionalt stöd kring de nationella satsningarna inom området mest sjuka äldre samt det arbete som pågått kring ledning och styrning i samverkan i länet. FoU äldre har under året varit en del i Blekinges ledningskraftsteam. Övrigt: Medverkan vid konferensen Istället för läkemedel i Göteborg i februari. I augusti medverkade FoU äldre vid den nationella FoU-konferensen i Kalmar. Kontaktpersoner: Mats Wennstig Carina Ström Cecilia Fagerström Surfplattor i demensvård Som ett led i att utveckla en alltmer personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom testas surfplattor vid fem enheter i Ronneby kommun inom ramen för FoU i verksamhetsområde äldre. Inledningsvis har fem s.k. Silviasystrar (specialutbildade undersköterskor) utrustats med varsin Ipad. I första fasen av projektet har dessa bekantat sig med plattan och därefter börjat testa denna i olika aktiviteteter tillsammans med enskilda personer. Aktiviteteten utformas utifrån den enskildes intresse och önskemål. Initialt i projektet genomfördes även en baseline-mätning vid de aktuella enheterna samt ytterligare fem kontrollenheter. I projektets kommande faser skall surfplattor testas i ytterligare några kommuner samt hur levnadsberättelsen kan integreras i surfplattan. Period: Kontaktpersoner på BKC: Mats Wennstig och Katarina Sulasalmi FoU i verksamhetsområde funktionshinder Verksamhetsrådet för området funktionshinder arbetar framförallt med uppföljning utvärdering och handledning kring stödresurser och verksamhetsutveckling. Omvärldsbevakning med avseende på forskning, utveckling och lagrum är av stor vikt. Deltagande i nationella nätverk som stöd för det regionala arbetet är en viktig komponent. Det finns många faktorer som påverkar och styr tillgänglighet och livsvillkor, som möjliggör delaktighet, ger förbättrad livskvalitet och livstillfredsställelse för personer som är beroende av stödresurser i vardagen. FoU funktionshinder ska kunna stödja ett systematiskt och fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetssäkring i kommun- och landstingsverksamheter (Länets kommuner har lagkrav (LSS 6 ) på sig att utvärdera och följa upp sin verksamhet) 14

15 FoU funktionshinder har startat studien BUFUS, Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge. Studien i helhet syftar till att synliggöra brukarperspektiv på stödsystemens användbarhet. Studien som är etikprövad innefattar fyra delstudier och de två första är startade under Den första delen vänder sig till personer som använder personlig assistans som stödresurs. Den andra delen behandlar hur teknikutvecklingen kan utgöra ett stödsystem för människor med funktionsnedsättningar genom att använda ny mobil teknik som smarta telefoner och surfplattor som verktyg för både nytta och nöje både på jobbet och privat. Handledning och möten för tre nätverk har arrangerats och genomförts. Samtliga nätverk har fokus på delaktighet. Syftet är att sprida verksamhetsrådets arbete till de berörda verksamheterna, att fler medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen, att hitta gemensamma behov och strategier som sammantaget ska leda till förbättringar som kommer brukarna till nytta. Nätverk Kommunikation har fokuserat på hur mobil teknik kan användas som stöd för svårigheter med kommunikation och kognition. Samarbete med HMC hjälpmedelskonsulent på området. Nätverk Barnperspektivet har diskuterat handläggares och verkställares roller och hur de jobbar för att barnet ska vara delaktigt i beslut som berör vardagen. Nätverk Anhörigstöd har arbetat med att förbättra kommunernas hemsidor och dess information om anhörigstöd. En föreläsning/ workshop om anhörigstöd genomfördes i mars för medarbetare inom handikappomsorgen i hela länet. Inom uppdraget omvärldsbevakning har vi deltagit i flera nationella och internationella konferenser och kunskapsseminarier. Resultat av dessa konferenser återförs till verksamheten inom verksamhetsrådet. Under 2013 har planering och kontakter tagits för att genomföra informationsträffar om: Ansvarsfördelningsverktyget metod för ökade delaktighet, IFA. Delaktighetsmodellen empowerment i praktiken, kommunförbundet Skåne, FoU Välfärd. Titulering inom handikappomsorg/funktionshinderomsorg, Göteborgsregionen. Kontaktpersoner på BKC: Peter Anderberg Karin Chamoun Matilda Ahl FoU i verksamhetsområde psykiatri En grundtanke med begreppet FoU är att omsätta vetenskapliga rön i det praktiska arbetet samt att tillvarata praktikens erfarenheter i en ständigt pågående och ömsesidig kunskapsbildning. Målgrupperna för FoU-samverkan mellan kommunerna och landstinget är först och främst personalen. Genom att utveckla personalen och ta vara på deras erfarenheter, utvecklas även vården och omsorgen av patienter och brukare. Inom verksamhetsområdet psykiatri har fyra projekt startats med utgångspunkt i den brukarundersökning som genomfördes Handledningsstöd ges till de processer som redan kommit igång i kommunerna som en konsekvens av brukarundersökningen. En uppgift för FoU psykiatri är att uppmuntra och stödja utvecklingsprojekt som initieras i de olika kommunerna och 15

16 i landstinget genom handledning i olika former. Verksamhetsrådet har även som uppgift att verka för en spridning av evidensbaserade metoder En god vård genom processarbete FoU psykiatri har påbörjat det tredje steget i arbetet att stödja utvecklingen för personer inom socialpsykiatrin som även har kontakt med den landstingsdrivna psykiatrin. Grunden återfinns i FoU arbetet och rapporten: Dagarna däremellan lever vi. Ett landstingskommunalt paraplyprojekt har startats med aktiviteter som tar utgångspunkt i resultaten från FoU arbetet. Fattigdom, livsstil, kultur och kreativitet och social samvaro samt arbetslöshet är grunderna. Projektet som har en nationell styrgrupp och en stark brukarmedverkan och planeras pågå i ytterligare två år. Medel för att förstärka aktiviteterna har beviljats från Arvsfonden, Samordningsförbundet Blekinge FINSAM och Europeiska socialfonden, ESF. Under 2013 har följande gjorts: Utvecklingsarbete i verksamhetsrådet. Start av projektet Kultur och hälsa Star av projektet Livsstilscoacher Start av en uppgradering av projektet Klara livet. Konferensen Kultur och hälsa arrangerades under hösten 2013 för 180 personer i länet. Dagen bjöd på flera inspirerande föreläsningar där samtliga delprojekt i Blekingeparaplyet presenterades i workshops Kontaktpersoner på BKC: Eva Lena Strandberg Ingemar Ljungqvist 8.2. Klinisk forskning En modern arbetsplats i en kunskapsintensiv verksamhet måste kunna behålla och attrahera medarbetare med hög kompetens. Landstinget satsar på att ge medarbetarna stora möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom att bedriva forskning och utveckling inom ramen för det dagliga arbetet. Blekinge kompetenscentrum är ett nav i landstingets FoU- verksamhet, med bland annat forskning, forskarkompetenta handledare, kurser i forskningsmetodik, vetenskapliga rådet, och forskningsetik. Landstingets statistikprogram, Stata har under året uppdaterats till version 13 med flera nya funktioner för bland annat beräkning av observationsstudier. Kotaktperson för Stata på BKC: är Henrik Forssell, Blekinge Forskningsråd I landstingets FoU-strategi slås fast att samspelet med andra aktörer är viktigt för utvecklingen av forskning och utvecklingsarbete inom Landstinget Blekinge. Ett ramavtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har under åren utgjort underlag för en samverkansmodell, Blekinge Forskningsråd, gällande forskning och utveckling. Forskningsrådets avtalsram har omfattat 20 miljoner kronor under en huvudsaklig tidsperiod av fem år (

17 2012), med förlängning tom År 2013 har främst ägnats åt att avsluta tidigare beviljade projekt. I slutet av året träffades ledningen för Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola för en diskussion om fortsatt forskningssamarbete. Då några projekt inte genomförts som planerats/haft lägre kostnad, så fanns drygt 1,6 mkr kvar av de 20 inför Av dessa satsades kronor på Kraftsamling för Innovation, forskning och utveckling inom vård och hälsa. Dessutom finansierades forskningsrapport och tidningsartikel. Sammanlagt redovisar sammanställningarna ett överskott vid årets slut på knappt kronor. Se även rapport över Blekinge Forskningsråds verksamhet , dnr 2013/0137. Kontaktperson på BKC: Peter Anderberg Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådets uppgifter är att verka för en hög kvalitet i forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) samt för att den forskning och utveckling som bedrivs i Landstinget Blekinge håller hög nationell standard. Vidare är rådets uppgift att bevaka att den forskning och utveckling som bedrivs, blir känd och väl förankrad inom landstinget. Den statistik som används i forskningssammanhang utnyttjar det av Vetenskapliga rådet finansierade statistikprogrammet Stata, vilket FoU-ledaren Henrik Forssell ansvarar och utbildar i. Dessutom är, enligt landstingets FoU-strategi, andra viktiga uppgifter för det vetenskapliga rådet: att bedöma forskningsansökningar och förmedla forskningsanslag att skapa tillämpning av tillgänglig vetenskaplig kunskap att verka för att nätverk för forskning och utveckling (FoU) etableras inom och utom landstinget att bidra till att fördjupa forskningsdialogen inom regionen att initiera forskningsprojekt att stödja metodutveckling inom kvalitetsarbetet att ansvara för Forskningens dag, årligen i oktober har Vetenskapliga rådet under ledning av ordförande Rut Öijen, doktor i medicinsk vetenskap, Primärvårdsförvaltningen och vice ordförande, Birgitta Lundberg, chef BKC; bestått av de interna ledamöterna Henrik Forssell, docent, Blekingesjukhuset; Peter Anderberg, teknologie doktor, BKC och BTH; Cecilia Fagerström, sjuksköterska; Med. doktor och docent i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad BKC och BTH samt Tomas Troëng, doktor i medicinsk vetenskap, docent i klinisk epidemiologi, Blekingesjukhuset. Externa ledamöter har varit: Ingemar Andersson, docent i allmänmedicin, Högskolan, Kristianstad; Ingegerd Bergbom, professor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet; Anders Halling, professor vid enheten för allmän praxis, Syddansk Universitet, Odense; Bo Helgesson, professor i arbetsvetenskap BTH och Göran Petersson, professor i hälsoinformatik med inriktning läkemedelsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamhetsföreträdare har varit Hans Åkesson, verksamhetschef medicinkliniken, Blekingesjukhuset. Kontaktperson på BKC: Rut Öien 17

18 Forskning med stöd från Vetenskapliga Rådet Beslut 2009 om stöd till forskningsprojekt som fortfarande pågår 2013: Kan tumörstorlek bestämd med strukturlängd eller tumörvolym vid röntgenundersökning prediktera överlevnad hos patienter med icke operabel gallvägs-/pankreascancer? Henrik Forssell SEK. Beslut i oktober 2010 om stöd till forskningsprojekt som fortfarande pågår 2013: Improving pharmacological care in the elderly population. Delprojekt: Does drugs increases the risk of Hip fracture? doktorand, Kristine Thorell SEK, förlängt t.o.m Beslut i oktober 2011 om stöd till forskningsprojekt som fortfarande pågår 2013: Kliniska faktorer som bestämmer överlevnad vid icke operabel bukspottkörtelcancer, Henrik Forssell SEK Förbättrad diagnostik av ischemisk hjärtsjukdom med analys av högupplösande EKG under depolarisationen doktorand Michael Ringborn SEK. Beslut 2012 om stöd till forskningsprojekt, som fortfarande pågår 2013: Noninvasive testing in Normal Pressure Hydrocephalus, Anders Behrens SEK som doktorandstöd Massiv transfusion i samband med obstetriska blödningar - speciellt vid placenta accreta och fostervatten emboli, Lars Thurn SEK som doktorandstöd Lung-sjukdom och samsjuklighet i den svenska populationen: orsaker och behandlingar, Magnus Ekström SEK Oral hälsa hos barn med juvenil ideopatisk artrit, Eva Leksell SEK Development of Mind identification questionnaire as Predicator of Psychotherapy Outcome, Naser Mofidi SEK "Supported socialization" Det sociala livet. Psykisk hälsa, privatekonomi och psykosociala insatser, Eva-Lena Strandberg kronor Vaskulär sjukdom och KOL- ett syndrom med kronisk inflammation, Kerstin Ström SEK AspireAssist Aspiration Therapy System för behandling av fetma med Aspiremetoden, Erik Norén SEK Stentbehandling eller CABG: En 12-års uppföljningsstudie av patienter som genomgått kranskärlsröntgen i Kalmar och Blekinge, Alexander Scheel-Exner SEK Beslut 2013 om stöd till forskningsprojekt, som kommer att pågå från 2014 Noninvasive testing in Normal Pressure Hydrocephalus Anders Behrens SEK som doktorandstöd Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni Boel Sandström SEK som doktorandstöd Hur upplever patienter med metastaser i ryggen en undersökning med magnetkamera (MRT) Thomas Strand SEK som doktorandstöd Improving pharmacological care in the elderly population Kristine Thorell SEK som doktorandstöd Burden and Treatment of Dyspnea in Respiratory Disease: Clinical Studies Magnus Ekström SEK Autonomi i teknikintensiva vårdmiljöer - ett patientperspektiv Cecilia Fagerström SEK 18

19 Sömnproblem och depression under och efter graviditeten i Blekinge län Zoltan Kozinszky SEK Förälderns upplevelse av att befinna sig i den livssituation det innebär att ha ett barn med ledsjukdom en kvalitativ studie Eva Leksell SEK Handläggning av ont i halsen i primärvården beskrivning av hur allmänläkare gör och vad allmänläkarna uppfattar som svårt. Eva-Lena Strandberg SEK Tandhälsa hos patienter med reumatoid artrit i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie. Maria Söderlin SEK Forskningsanslag inom ramen för Hälsoval Beslut 2013 om stöd till forskningsprojekt, som kommer att pågå från 2014 Samtidig förekomst av hjärtsvikt och kroniska obstruktiv lungsjukdom i en svensk population. Utnyttjande av vårdresurser av patienter med samtidig hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Elzbieta Kaszuba SEK som doktorandstöd En kartläggning av somaliska kvinnors fysiska aktivitetsnivå Gerthie Persson SEK som doktorandstöd Befolkningens aktiva val av vårdgivare i svensk primärvård, vilken påverkan har individer och vårdgivare Karin Ranstad SEK som doktorandstöd Prospective study of pain incidence and recovery from pain among older adults. Lena Sandin-Wranker SEK som doktorandstöd i form av stipendium Informations- och kommunikationsteknologi i barnhälsovården Johanna Tell SEK som doktorandstöd TeleUlcer (TUR) - Telemedicin och RiksSår - modern sårbehandling för patienter och personal - ett 2-årigt forskningsprojekt i Blekinge Rut Öien SEK Kontaktpersoner på BKC: Ordförande i Vetenskapliga rådet 2013: Rut Öien Forskningssekreterare Kerstin Sernevi Forskningens Dag 2013 Forskningens Dag ägde rum den 16 oktober 2013 på Blekinge Kompetenscentrum. Temat för dagen var Möte mellan forskning och verksamhet Trots intressant tema och kända föreläsare, så var endast ett trettital personer anmälda. Vetenskapliga Rådet kommer därför att se om andra former av samverkan mellan forskare och verksamhet skulle kunna fungera bättre Evidensbaserad vård och omsorg Den tredje upplagan av FoUST, kursen i vetenskaplig metodik för ST-läkare, avslutades i maj Den utgör första terminen av Landstinget Blekinges FoU-kurs i vetenskaplig metodik som hålls i Karlskrona men samordnas med Lunds Universitet. Förutom att få utveckla sin förmåga att söka, tolka och tillämpa ny och viktig biomedicinsk information, kan man samtidigt lägga grunden till en forskarutbildning. Den första delen innebär att man blir en kritisk användare av forskningsresultat, den andra att man kan själv kan lära sig att forska. Den första delen innebär också att vården får duktiga kliniker som kan tillämpa rätt kunskap i rätt tid, den andra att Landstinget kan medverka till att forskningen utvecklas 19

20 ytterligare. För detta arbete har vi samarbete med Region Skåne, Landstinget Kronoberg, Västra Götalandsregionen och Forskningsavdelningen för Allmänmedicin vid Köpenhamns universitet. Även andra personal- och yrkeskategorier än ST-läkare kan delta. EBV-verksamheten har även under 2013 representerat Blekinge i SBUs nätverk för HTAorganisationer (HTA = Health Technology Assessment). Genom att erbjuda undervisningaktiviteter tillsammans med biblioteket har metodiken för att söka, tolka och tillämpa ny viktig kunskap har gjorts tillgänglig för alla delar av vården. En metod för att förmedla fortbildning för läkare via internet, s.k. elearning, har provats, i samarbete med SKL. Med rätt stöd för implementering finns det ett antal områden där en betydande förbättringspotential kan finnas. Ämnen som diskuterats under 2013 ur EBV- och HTA-aspekt är t.ex. Robotkirurgi inom urologi och gynekologi, Systematisk vårdplanering för patienter med hjärtsvikt. EBV-verksamheten medverkar i den nya organisationen kring Medicinska kommittéer i regionen, för att medverka till att initiera viktiga innovationer inom vården. Kontaktperson på BKC: Ulf Eriksson EBV-råd och EBP-råd EBV-rådets mål och syfte har under 2013 kommit att kanaliseras av den Medicinska kommittén, se ovan. EBP-rådet, Evidensbaserad Praktik, arbetar med kunskapsspridning inom socialt arbete i samverkan med de fem blekingekommunerna. Kontaktpersoner på BKC: Ulf Eriksson Birgitta Nilsson Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Den nationella satsningen för att stärka de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten var initialt riktad mot äldreområdet för att sedermera omfatta hela socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Den plattformsledare som anställdes 2011 är integrerad i FoU-arbetet. Denna satsning har fokus på att förstärka den kunskapsbaserade vården och omsorgen och dess stödstrukturer, vilket har betydelse på såväl kortare som längre sikt. Häri ingår ex. nätverksarbete, omvärldsbevakning och utveckling av brukarinflytande. Den nationella satsningen har ny överenskommelse för perioden Den regionala långsiktiga undertecknade handlingsplanen är en viktigt grund framöver, då överenskommelsen bygger på förutsättningen att den regionala stödstrukturen successivt övertar finansieringen. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) totalt 4,33 miljoner SEK. 20

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar äldre- och

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys VERKSAMHETSPLAN FÖR FoU-NORDVÄST 2013 1. FoU-Nordvästs uppdrag Syftet med FoU-nordvästs arbete är att genom forskning och olika utvecklingsinsatser stödja det vardagliga arbetet i kommunerna. FoU-Nordväst

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer