Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum

2 Innehåll 1.Verksamheten inledning och sammanfattning Hälsofrämjande verksamhet God vård genom processarbete God hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi Hållbar utveckling Ekonomirapport Personalrapport Verksamhetsrapport FoU-samarbete mellan landsting och kommuner inom områdena äldre, psykiatri och funktionshinder FoU-råd och verksamhetsråd FoU i verksamhetsområde äldre FoU i verksamhetsområde funktionshinder FoU i verksamhetsområde psykiatri Klinisk forskning Blekinge Forskningsråd Vetenskapliga rådet Forskningens Dag Evidensbaserad vård och omsorg EBV-råd och EBP-råd Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Informationsförsörjning och medicinskt bibliotek Informationsförsörjning Medicinskt bibliotek Redaktionsråd och publikationsserie Utbildning och kompetensutveckling Kompetensutvecklingsinsatser

3 8.7. Projekt och utvecklingsarbete med extern finansiering Internationella projekt Nationella samarbetsprojekt Regionala samarbetsprojekt Nationella forskningsprojekt Utvärdering Intern kontroll

4 1.Verksamheten inledning och sammanfattning Kärnverksamhet på Blekinge kompetenscentrum (BKC) består av forskning, utveckling och utbildning, d.v.s. FoU i en vidare bemärkelse. Målet är att nå en högre kvalitet i det arbete som utförs i landstinget och i länets kommuner. Forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet ska ligga till grund i de arbeten som utförs i vår regi. Utveckling är att föra ut kunskapsbaserade fakta som grund för beslut eller metoder för ett säkrare arbetssätt. Och i mitten av FoU, är den medarbetare som tillägnar sig fakta och metodkunskap och som återför denna till den verksamhet hon/han kommer ifrån. För att möjliggöra detta bedrivs en verksamhet som till största delen finansieras med externa medel har varit ett aktivt år på BKC, tre konferenser inom området äldres hälsa och en i kultur natur och hälsa, alla var välbesökta och fick goda omdömen. Därtill kommer seminariedagar, deltagande på konferenser nationellt och internationellt. Många utbildningar har genomförts från BKCs olika delområden för personer i landstinget och kommunerna. Huvudområden är forskning, utveckling och utbildning. Äldreområdet inom FoU har arbetat med förbättringsutbildningar, icke farmakologiska metoder och läkemedelsgenomgångar. Demenssjukdomar och anhörigas situation är en av hörnstenarna i FoU arbetet, under året har länets Silvia systrar använt sig av surfplattor i arbetet, detta med stor framgång. Surfplattor har över huvudtaget utgjort ett effektivt och omtyckt hjälpmedel i vård- och omsorgsutvecklingen. Äldrelotsprojektet avslutades med en uppskattad framtidskonferens. Betydelsen av äldrelotsarnas arbete har varit betydande och införandet av arbetsmetoden Case management överlämnades till ordinarie drift i landstinget och kommunernas äldreförvaltningar. Utvecklingsledarna fortsätter sitt arbete med uppföljning av kvalitetsregistrens resultat för gruppen äldre även under Resultaten har inom vissa områden fortsatt att ge bra resultat för både äldre i Blekinge och den landstingskommunala ekonomin i form av prestationsbaserad utdelning även för det gångna året. Analysprojektet visar speciellt på återinläggning inom 30 dagar för samma sjukdomsorsak samt undvikbar slutenvård. Behovet av en sammanhållen vårdplanering för de sjukaste äldre framstår tydligt och har också varit en viktig uppgift för projektet. Länspensionärsrådet har spelat en viktig roll och bidragit med brukarnas perspektiv och en tankesmedja med fokus på äldres hälsa har startats under året. Tjugosju forskningsprojekt har pågått under året med stöd från Vetenskapliga Rådet och Blekinge Forskningsråd. Flera av forskarna utnyttjar möjligheten att låna en forskarplats på BKC. Samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola när det gäller forskningen är nära och gott. Sårcentrum har lyckats mycket bra med kvalitets- utbildning- och dokumentationsarbetet. Nationellt har intresset och aktiviteten kulminerat i och med införandet av kvalitetsregistret Rikssår, RUT. Personligt lidande har förkortats, kompetensen hos hälso- och sjukvården har ökat, så är den ekonomiska besparingen för samhället betydande. 4

5 SNAC projektet fortsätter arbetet med det longitudinella forskningsarbetet för folkhälsa och åldrande, dessa nationella och internationella forskningsarbeten genererar betydande kunskap inom området. Tillämpad hälsoteknik är det område som mest knyter samman BKC och BTH (Blekinge Tekniska Högskola). Projektet Centrum för telemedicin (CTM) har lyckats med digitaliseringen av patologin genom ett målinriktat arbete från kliniken, projektledningen, BTH och privat näringsliv genom ett så kallat trippel helix samarbete. Detta arbete har gett nyskapande lösningar för svårhanterbara problem som upphandling och sekretessfrågor. Det kompetenshöjande projektet KIVO (kompetens inom vård och omsorg) har med råge genomfört sitt uppdrag i slutspurten. 14 utbildningar varav 12 som e-learning är av hög kvalitet avsedda för personal inom sluten- öppenvård och omsorg. Med utbildningarna följer uppföljningsfrågor och ger diplom efter avklarat prov. Över 100 surfplattor användes i projektet för utlåning i utbildningssyfte. Lärplattform hyrdes av ett privat företag då varken landstinget eller kommunerna tillhandahåller denna service. Ett mål vi inte nådde i projektet var att få till en länsgemensam lärplattform för kompetenshöjning av personal i vård och omsorg. Den utmaningen lämnas åter till ordinarie drift för en gemensam och hållbar lösning. Vår förhoppning är att även kunna erbjuda denna metod för basal kvalitetssäkring till andra delar av landet. Utbildningsaktiviteterna har hög prioritet och varit av betydande grad, organisatoriska som ex lean, chefsutbildning, nyanställda, brand och återupplivning via kurskatalogen samt metodrelaterade som i terapeututbildningarna, forskningsförberedande, förbättringskunskap och patientutbildningar. Kortare kurser, temadagar och konferenser utförs via BKC kontinuerligt. FoU Funktionshinder/psykiatri har haft ett kreativt år med projekt byggda på de erfarenheter som gjordes i förstudien Dagarna däremellan lever vi, en behovsstyrd studie baserad på brukargruppen aktiva deltagande. Med analysen av denna studie som grund startades flera projekt tillsammans med målgruppen. Återhämtningspsykologi är den gemensamma nämnaren och delarna består av: 1) pengarnas betydelse för personer i socialpsykiatrin 2) kultur, natur och fysisk aktivitet med start i länets västra delar 3) livsstilscoacherna som drivs av brukarorganisationerna 4) klara livet kurser för personer långt från arbetsmarknaden Samarbetet mellan landstingspsykiatrin, kommunernas psykosociala enheter och brukarorganisationerna har resulterat i det helt nyöppnade brukarcentret i Ronneby. Invigningstalare var landshövdingen och representanter från landsting, kommun, frivilligorganisationer med flera var närvarande vid den högtidliga öppningen den 13 december. 2. Hälsofrämjande verksamhet Blekinge kompetenscentrum har via avtal mellan länets kommuner och landstinget uppdrag att samordna utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet. Vi har kontinuerligt arbetat med att konkretisera de nationella uppdrag från departementet och SKL som gäller de mest sjuka äldre samt evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 5

6 Det personcentrerade arbetet har bara sett sin början. Utvecklingsprojekten inom FoU psykiatri lyfts fram som föregångare nationellt. Den kunskapsrika styrgruppen för det gemensamma paraplyprojektet tillför vetenskaplig handledning och styrning samt knyter samman universitet och högskolor med det praktiska arbetet. Genom avsiktsförklaringar och handlingsplaner som undertecknats av de samtliga sex parter har vi arbetat målmedvetet för att nå de nationella mål som satts upp för respektive målgrupp. Tillsammans med politiska beslut, ledande tjänstemäns engagemang, den koordinerande kraft som återfinns i länssamverkan, vård och omsorg (LSVO) har arbetet med att nå målen blivit möjligt. 3. God vård genom processarbete Grunduppdraget för BKC är att utgöra ett processtöd till medarbetarna inom hälsa- vård och omsorg i länet, över huvudmannagränser. Uppdraget är fastställt genom gemensamma avtal för FoU arbetet och det regionala utvecklingsarbetet som är initierat av Socialdepartementet, via SKL. Då region Blekinge inte har hälsoområdet i sitt uppdrag lades ansvaret för denna uppgift på BKC. Arbetet som skulle utföras skulle vara i samklang med de nationella riktlinjer som regeringen satt upp för de mest sjuka äldre och en evidensbaserad socialtjänst. Häri ligger även individ och familjeomsorgen och barnperspektiv. Ett stort arbete har utförts för att ta fram data och stödja arbetet med Ledningskraft för länets räkning. En betydande roll för det kunskapsbaserade arbetet återfinns på vårt medicinska bibliotek, tillsammans med EBM (evidensbaserad medicin) EBV (evidensbaserad vård) och EBP (evidensbaserad praktik). Målet är att centrets moderorganisationer skall ha tillgång till kunskapsbaserade fakta som beslutsunderlag och beforskade metoder för genomförande. Att söka kunskap är inte så lätt i dagens informationsrika samhälle. Här behövs utbildning och träning för att skilja mellan kvalitén på informationskällorna. 4. God hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi Vi har nu för fjärde året i rad klarat av att externfinansiera verksamheten vid BKC i mycket stor utsträckning. För 2013 betyder det att 81 % uppnåddes i kvoten externa medel från andra finansiärer som EU medel, Samverkanförbundets medel, nationella uppdragsmedel. För att fortsätt uppnå detta ekonomiska läge behöver man ligga före med omvärldsbevakning och ansökningar av externa medel. Detta tar lång tid och kräver engagemang förutom kompetens i både sak och metod. Externa medel har under året finansierat interna kostnader som inte täckts av budget. Sedan flera år är internkostnader ökade utan lokala ledningens förskyllan medan årlig budget kontinuerligt och i betydande omfattning reducerats. Vi har nu för fjärde året i rad klarat av att externfinansiera verksamheten vid BKC i mycket stor utsträckning. För 2013 betyder det att 81 % uppnåddes i kvoten externa medel från andra finansiärer som EU medel, Samverkanförbundets medel, nationella uppdragsmedel. För att fortsätt uppnå detta ekonomiska läge behöver man ligga före med omvärldsbevakning och ansökningar av externa medel. Detta tar lång tid och kräver engagemang förutom kompetens 6

7 i både sak och metod. Externa medel har under året finansierat interna kostnader som inte täckts av budget. Sedan flera år är internkostnader ökade utan lokala ledningens förskyllan medan årlig budget kontinuerligt och i betydande omfattning reducerats. 5. Hållbar utveckling Fjärde budet i hållbarhetsutvecklingslära är Tillit. Medborgarna bör känna en tillit till att verksamheten håller en god kvalitet, är uppdaterad kunskapsmässigt, är så effektiva som möjligt, tillgängliga och möter personens behov. Med minskande tillit försvagas det mellanmänskliga kitt som betecknar ett demokratiskt samhälle. Detta gäller även för hälso- och sjukvård som omsorg. Vi skall möta våra medmänniskor som söker våra tjänster på ett öppet och tryggt sätt. Vi vet att det är en utmaning med tilliten när gamla slutna system krockar med ny öppna informationskanaler. Dokumentationen viktas mot integriteten och medför en svår balansgång mellan system och individ. Case Management eller problembaserad utveckling är begrepp som sätter individen eller gruppens behov i fokus när vård och omsorg designas. Vid patientcentrerad vård kan man idag se att vårdbehovet blir kortare, något vi behöver eftersträva ur platshänseende i alla fall. Under året har vi lärt och arbetat med dessa metoder och spridit kunskapen ut till den målgrupp vi främst skall serva, nämligen personalen, våra medarbetare. 6. Ekonomirapport Inte heller under år 2013 har någon utredning gjorts eller någon kompensation tilldelats för de 3,0 tjänster som det både felaktigt drogs budgetmedel för och som lades till BKC år 2011 utan att medel fördes över till verksamheten. Se utförligare förklaring i BKC verksamhetsberättelse för år Personalstyrkan som sköter den anslagsfinansierade verksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med år För år 2013 kommer Blekinge kompetenscentrum att än en gång kompensera för ovan nämnda felaktigheter i grunduppdragsverksamheten med externa projektmedel motsvarande ca 1,3 miljoner kronor så att resultatet mot budget blir noll. Det kan ske genom att BKC tar av de medel som finns från OH-kostnadsdebiteringar från de externa projekten. Genom att göra detta skjuts problemet framåt ett år till. År 2014 kommer projektomfattningen vid BKC att vara betydligt mindre och då kommer ett underskott i grunduppdraget att synas. Det är av yttersta vikt att vi har särskilda medel med oss till år 2014 för att finansiera tjänster som söker nya projekt under år 2014 för start under år

8 Fig års budgetmedel till Blekinge kompetenscentrum. Bilden ovan visar Blekinge kompetenscentrums budget för år 2013 där BKC tilldelats samma externbudget som år 2012 med uppräkning för år 2013 med kronor. De interna kostnaderna har en lägre utfördelningsgrad år 2013 mot år

9 Fig års budgetmedel till Blekinge kompetenscentrum. Vid jämförelse med budgeten för år 2011 kan vi konstatera en neddragning i externbudgeten med kronor, där kr egentligen är ett utbildningsanslag för utbildning i RiksSår och endast beviljat för år 2012 och kronor är den budget BKC hade för leasingbilar som sedan blev bilpoolen med egen budget. De interna kostnaderna har en högre utfördelningsgrad år 2012 mot år

10 Fig. 3. Externa medel (endast projekt) totalt till Blekinge kompetenscentrum år 2013: I diagrammet ovan ser vi de beviljade medel år 2013 från externa finansiärer till tidsbegränsade projekt som funnits vid Blekinge kompetenscentrum. Dessa medel utgör tillsammans med kommunernas FoU-anslag på 2 miljoner kronor sammanlagt 38,6 miljoner kronor, motsvarande 81 % av BKC s totala externa beviljade medel. 10

11 Fig. 4. Externa medel (både budgetmedel och projekt) totalt till Blekinge kompetenscentrum år 2013 Budget för BKC s ledning, samordning och service räcker naturligtvis inte till 11,7 tjänster samt drift. Dessa medel växlas upp vid externa projektarbeten. Egna medel söks individuellt för att få mesta möjliga nytta av gemensamma resurser. 11

12 7. Personalrapport Medarbetarsamtal har genomförts två gånger under 2013, ett omfattande arbete har pågått under året för att stärka vi-känslan, detta genom kompetensinventering, mål och aktivitetsplanering samt värdegrundsprocesser. Medarbetarenkäten visade på moderata brister hösten 2012 så planering och uppföljningsarbete har naturligtvis varit av hög prioritet. Under året har även en liknande process genomförts i den landstingskommunala gruppen LSVO (ledning, samverkan, vård- och omsorg) med stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) via BKC. Mellan personer har varit knutna till BKC under året, helt eller delvis. Stämningen har varit god och arbetstempot högt. Vi har under den tid enheten varit öppen haft svårt att nå ut till organisation och samhälle. Faktiskt har det interna spridningsarbetet varit svårast. Att så många med fast anställning i respektive kommun och landstingets olika kliniker varit på något vis knutna till BKC har hjälpt upp denna situation. Det tar år att nå ut och att bli accepterad men det verkar som om det nu har lyckats ganska bra, i alla fall i förhållande till hur det varit. Många som slutat har sammanfattat sin arbetssituation på BKC som mycket stimulerande och tillfredsställande, det ska dock nämnas att det tar en ganska lång tid att gå från dagligt hektiskt vårdarbete till ett mer reflekterande arbete som bygger på egna insikter och initiativ. 8. Verksamhetsrapport Blekinge kompetenscentrum har som mål med sin verksamhet är att nå en högre kvalitet i det arbete som utförs i landstinget och länets kommuner. Det arbete som utförs via BKC ska ha en grund i forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. All verksamhet ska göras med fokus på patienten/brukaren/medborgaren och leda till kostnadseffektivitet. Ur kunskapsbaserad fakta och erfarenhet tas underlag för beslut och metoder fram. Utvecklingen ska leda till ett mer effektivt och säkert arbetssätt. Respektive verksamhet och projekt har sina egna mål att förhålla sig till, vilket framgår av följande beskrivning. Verksamheten under 2013 har över lag följt uppsatta mål väl och levererat det som planerats. FoU-verksamheten har varit omfattande, nationella mål har uppnåtts och inom flertalet mätområden har vi nått önskad måluppfyllelse FoU-samarbete mellan landsting och kommuner inom områdena äldre, psykiatri och funktionshinder FoU (Forskning och Utveckling) är en brobyggare mellan akademi och praktik och verkar för att aktuell forskning omsätts till praktiskt arbete till gagn för brukaren och olika verksamheter i kommuner och landsting. Samverkan, kommunikation och information är viktiga ledord i verksamheten. FoU bidrar till att skapa dialog mellan intressenterna och blir en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor. FoU-verksamheten medverkar till att utveckla metoder och verksamheter inom kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområde. FoU-arbetet ligger även till grund för ett antal länsgemensamma projekt t.ex. Försöksverksamhet med äldrelotsar för mest sjuka äldre, som avslutades

13 För att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå i FoU-arbetet finns följande FoU-ledare knutna eller anställda vid Blekinge kompetenscentrum: Inom slutenvård: Docent Henrik Forssell Inom öppenvård: Med dr. Andrzej Zielinski Inom FoU funktionshinder: Teknologie doktor Peter Anderberg Inom FoU äldre: Docent Cecilia Fagerström och Docent Göran Holst Inom FoU psykiatri: Dr. med. vet. Eva-Lena Strandberg Bidrag: Enligt avtalet om FoU i samverkan mellan Landstinget Blekinge och länets fem kommuner, 4 miljoner kr/år. Period: FoU-råd och verksamhetsråd FoU verksamheten under 2013 har bedrivits i enlighet med det avtal som finns mellan landstinget och Blekinges fem kommuner. Avtalet avser samarbetsområdena äldre, psykiskt funktionshinder respektive fysiskt funktionshinder för perioden FoU-rådet har haft två möten under året. Rådet består av förvaltningscheferna inom de kommunala verksamheter som berörs samt representanter från berörda verksamheter inom landstinget. Det löpande arbetet sker i tre verksamhetsråd, vilka har möte ca en gång i månaden under terminstid FoU i verksamhetsområde äldre Inom området FoU-äldre bedrivs ett antal projekt med olika inriktningar. Exempel på områden som blir belysta är Läkemedel och äldre, Icke farmakologiska metoder, Äldre och psykisk hälsa, Demens samt de nationella satsningarna inom området Mest sjuka äldre. Inom FoU-äldre ges även stöd och handledning till olika former av projekt och förbättringsarbeten i verksamheten. I projekten är en rad olika professioner från länets vård och omsorg involverade i arbetsgrupper, utbildningar, workshops och liknande. I vissa fall är även enskilda personer från länets vård och omsorg projektanställda, på deltid och under en begränsad tid. Resultaten från de olika projekten presenteras ofta i seminarieform och en skriftlig rapport. Flera av projekten sker i nära samverkan med Blekinge tekniska högskola. Under 2013 har följande genomförts: Demensriktlinjer: I en av länets kommuner har surfplattor som en meningsfull aktivitet testats inom demensvården. Detta är ett led i utvecklingen av en mer personcentrerad vård och omsorg. Under året har även en uppföljning av indikatorerna för en god demensvård genomförts. Äldre och psykisk hälsa: Under hösten medverkade FoU-äldre i ett antal lokala utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa bland äldre. Läkemedel och äldre: Blekingemodellen för läkemedelsgenomgångar har utvärderats under året. 13

14 Förbättringsarbete: Ett förbättringsprogram med åtta team från länets kommuner genomfördes under våren. Under hösten hölls en inspirationsdag i förbättringsarbete för alla som de senaste åren medverkat i någon form av utbildning i förbättringsarbete. Icke farmakologiska metoder (IFM): Under året har det getts stöd till de lokala arbetsgrupperna inom området. I september möttes de lokala arbetsgrupperna i en workshop. Under hösten skriver ett antal studenter vid sjuksköterskeutbildningen på BTH sin C-uppsats på något delområde inom IFM. Nationella satsningar kring mest sjuka äldre: FoU äldre har fungerat som ett lokalt och regionalt stöd kring de nationella satsningarna inom området mest sjuka äldre samt det arbete som pågått kring ledning och styrning i samverkan i länet. FoU äldre har under året varit en del i Blekinges ledningskraftsteam. Övrigt: Medverkan vid konferensen Istället för läkemedel i Göteborg i februari. I augusti medverkade FoU äldre vid den nationella FoU-konferensen i Kalmar. Kontaktpersoner: Mats Wennstig Carina Ström Cecilia Fagerström Surfplattor i demensvård Som ett led i att utveckla en alltmer personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom testas surfplattor vid fem enheter i Ronneby kommun inom ramen för FoU i verksamhetsområde äldre. Inledningsvis har fem s.k. Silviasystrar (specialutbildade undersköterskor) utrustats med varsin Ipad. I första fasen av projektet har dessa bekantat sig med plattan och därefter börjat testa denna i olika aktiviteteter tillsammans med enskilda personer. Aktiviteteten utformas utifrån den enskildes intresse och önskemål. Initialt i projektet genomfördes även en baseline-mätning vid de aktuella enheterna samt ytterligare fem kontrollenheter. I projektets kommande faser skall surfplattor testas i ytterligare några kommuner samt hur levnadsberättelsen kan integreras i surfplattan. Period: Kontaktpersoner på BKC: Mats Wennstig och Katarina Sulasalmi FoU i verksamhetsområde funktionshinder Verksamhetsrådet för området funktionshinder arbetar framförallt med uppföljning utvärdering och handledning kring stödresurser och verksamhetsutveckling. Omvärldsbevakning med avseende på forskning, utveckling och lagrum är av stor vikt. Deltagande i nationella nätverk som stöd för det regionala arbetet är en viktig komponent. Det finns många faktorer som påverkar och styr tillgänglighet och livsvillkor, som möjliggör delaktighet, ger förbättrad livskvalitet och livstillfredsställelse för personer som är beroende av stödresurser i vardagen. FoU funktionshinder ska kunna stödja ett systematiskt och fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetssäkring i kommun- och landstingsverksamheter (Länets kommuner har lagkrav (LSS 6 ) på sig att utvärdera och följa upp sin verksamhet) 14

15 FoU funktionshinder har startat studien BUFUS, Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge. Studien i helhet syftar till att synliggöra brukarperspektiv på stödsystemens användbarhet. Studien som är etikprövad innefattar fyra delstudier och de två första är startade under Den första delen vänder sig till personer som använder personlig assistans som stödresurs. Den andra delen behandlar hur teknikutvecklingen kan utgöra ett stödsystem för människor med funktionsnedsättningar genom att använda ny mobil teknik som smarta telefoner och surfplattor som verktyg för både nytta och nöje både på jobbet och privat. Handledning och möten för tre nätverk har arrangerats och genomförts. Samtliga nätverk har fokus på delaktighet. Syftet är att sprida verksamhetsrådets arbete till de berörda verksamheterna, att fler medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen, att hitta gemensamma behov och strategier som sammantaget ska leda till förbättringar som kommer brukarna till nytta. Nätverk Kommunikation har fokuserat på hur mobil teknik kan användas som stöd för svårigheter med kommunikation och kognition. Samarbete med HMC hjälpmedelskonsulent på området. Nätverk Barnperspektivet har diskuterat handläggares och verkställares roller och hur de jobbar för att barnet ska vara delaktigt i beslut som berör vardagen. Nätverk Anhörigstöd har arbetat med att förbättra kommunernas hemsidor och dess information om anhörigstöd. En föreläsning/ workshop om anhörigstöd genomfördes i mars för medarbetare inom handikappomsorgen i hela länet. Inom uppdraget omvärldsbevakning har vi deltagit i flera nationella och internationella konferenser och kunskapsseminarier. Resultat av dessa konferenser återförs till verksamheten inom verksamhetsrådet. Under 2013 har planering och kontakter tagits för att genomföra informationsträffar om: Ansvarsfördelningsverktyget metod för ökade delaktighet, IFA. Delaktighetsmodellen empowerment i praktiken, kommunförbundet Skåne, FoU Välfärd. Titulering inom handikappomsorg/funktionshinderomsorg, Göteborgsregionen. Kontaktpersoner på BKC: Peter Anderberg Karin Chamoun Matilda Ahl FoU i verksamhetsområde psykiatri En grundtanke med begreppet FoU är att omsätta vetenskapliga rön i det praktiska arbetet samt att tillvarata praktikens erfarenheter i en ständigt pågående och ömsesidig kunskapsbildning. Målgrupperna för FoU-samverkan mellan kommunerna och landstinget är först och främst personalen. Genom att utveckla personalen och ta vara på deras erfarenheter, utvecklas även vården och omsorgen av patienter och brukare. Inom verksamhetsområdet psykiatri har fyra projekt startats med utgångspunkt i den brukarundersökning som genomfördes Handledningsstöd ges till de processer som redan kommit igång i kommunerna som en konsekvens av brukarundersökningen. En uppgift för FoU psykiatri är att uppmuntra och stödja utvecklingsprojekt som initieras i de olika kommunerna och 15

16 i landstinget genom handledning i olika former. Verksamhetsrådet har även som uppgift att verka för en spridning av evidensbaserade metoder En god vård genom processarbete FoU psykiatri har påbörjat det tredje steget i arbetet att stödja utvecklingen för personer inom socialpsykiatrin som även har kontakt med den landstingsdrivna psykiatrin. Grunden återfinns i FoU arbetet och rapporten: Dagarna däremellan lever vi. Ett landstingskommunalt paraplyprojekt har startats med aktiviteter som tar utgångspunkt i resultaten från FoU arbetet. Fattigdom, livsstil, kultur och kreativitet och social samvaro samt arbetslöshet är grunderna. Projektet som har en nationell styrgrupp och en stark brukarmedverkan och planeras pågå i ytterligare två år. Medel för att förstärka aktiviteterna har beviljats från Arvsfonden, Samordningsförbundet Blekinge FINSAM och Europeiska socialfonden, ESF. Under 2013 har följande gjorts: Utvecklingsarbete i verksamhetsrådet. Start av projektet Kultur och hälsa Star av projektet Livsstilscoacher Start av en uppgradering av projektet Klara livet. Konferensen Kultur och hälsa arrangerades under hösten 2013 för 180 personer i länet. Dagen bjöd på flera inspirerande föreläsningar där samtliga delprojekt i Blekingeparaplyet presenterades i workshops Kontaktpersoner på BKC: Eva Lena Strandberg Ingemar Ljungqvist 8.2. Klinisk forskning En modern arbetsplats i en kunskapsintensiv verksamhet måste kunna behålla och attrahera medarbetare med hög kompetens. Landstinget satsar på att ge medarbetarna stora möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom att bedriva forskning och utveckling inom ramen för det dagliga arbetet. Blekinge kompetenscentrum är ett nav i landstingets FoU- verksamhet, med bland annat forskning, forskarkompetenta handledare, kurser i forskningsmetodik, vetenskapliga rådet, och forskningsetik. Landstingets statistikprogram, Stata har under året uppdaterats till version 13 med flera nya funktioner för bland annat beräkning av observationsstudier. Kotaktperson för Stata på BKC: är Henrik Forssell, Blekinge Forskningsråd I landstingets FoU-strategi slås fast att samspelet med andra aktörer är viktigt för utvecklingen av forskning och utvecklingsarbete inom Landstinget Blekinge. Ett ramavtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har under åren utgjort underlag för en samverkansmodell, Blekinge Forskningsråd, gällande forskning och utveckling. Forskningsrådets avtalsram har omfattat 20 miljoner kronor under en huvudsaklig tidsperiod av fem år (

17 2012), med förlängning tom År 2013 har främst ägnats åt att avsluta tidigare beviljade projekt. I slutet av året träffades ledningen för Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola för en diskussion om fortsatt forskningssamarbete. Då några projekt inte genomförts som planerats/haft lägre kostnad, så fanns drygt 1,6 mkr kvar av de 20 inför Av dessa satsades kronor på Kraftsamling för Innovation, forskning och utveckling inom vård och hälsa. Dessutom finansierades forskningsrapport och tidningsartikel. Sammanlagt redovisar sammanställningarna ett överskott vid årets slut på knappt kronor. Se även rapport över Blekinge Forskningsråds verksamhet , dnr 2013/0137. Kontaktperson på BKC: Peter Anderberg Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådets uppgifter är att verka för en hög kvalitet i forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU) samt för att den forskning och utveckling som bedrivs i Landstinget Blekinge håller hög nationell standard. Vidare är rådets uppgift att bevaka att den forskning och utveckling som bedrivs, blir känd och väl förankrad inom landstinget. Den statistik som används i forskningssammanhang utnyttjar det av Vetenskapliga rådet finansierade statistikprogrammet Stata, vilket FoU-ledaren Henrik Forssell ansvarar och utbildar i. Dessutom är, enligt landstingets FoU-strategi, andra viktiga uppgifter för det vetenskapliga rådet: att bedöma forskningsansökningar och förmedla forskningsanslag att skapa tillämpning av tillgänglig vetenskaplig kunskap att verka för att nätverk för forskning och utveckling (FoU) etableras inom och utom landstinget att bidra till att fördjupa forskningsdialogen inom regionen att initiera forskningsprojekt att stödja metodutveckling inom kvalitetsarbetet att ansvara för Forskningens dag, årligen i oktober har Vetenskapliga rådet under ledning av ordförande Rut Öijen, doktor i medicinsk vetenskap, Primärvårdsförvaltningen och vice ordförande, Birgitta Lundberg, chef BKC; bestått av de interna ledamöterna Henrik Forssell, docent, Blekingesjukhuset; Peter Anderberg, teknologie doktor, BKC och BTH; Cecilia Fagerström, sjuksköterska; Med. doktor och docent i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad BKC och BTH samt Tomas Troëng, doktor i medicinsk vetenskap, docent i klinisk epidemiologi, Blekingesjukhuset. Externa ledamöter har varit: Ingemar Andersson, docent i allmänmedicin, Högskolan, Kristianstad; Ingegerd Bergbom, professor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet; Anders Halling, professor vid enheten för allmän praxis, Syddansk Universitet, Odense; Bo Helgesson, professor i arbetsvetenskap BTH och Göran Petersson, professor i hälsoinformatik med inriktning läkemedelsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamhetsföreträdare har varit Hans Åkesson, verksamhetschef medicinkliniken, Blekingesjukhuset. Kontaktperson på BKC: Rut Öien 17

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Ulrika Källman Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Slutrapport projekt Virtuellt sårcentrum RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer