Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008"

Transkript

1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Skrift 2008:1 Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008 En kartläggning av aktuella projekt och framtida behov Mats Wennstig

2

3 Inledning På uppdrag av Region Blekinge har Blekinge kompetenscentrum genomfört en förstudie som ska ligga till grund för kommande ansökningar ur EU:s program och fonder. Syftet med förstudien var att kartlägga aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge samt kommande behov av forsknings- och utvecklingsinsatser inom området. Kartläggningen har genomförts och sammanställts av Mats Wennstig, projektsekreterare vid Blekinge kompetenscentrum, under våren Denna rapport ger en översiktlig beskrivning kring de olika aktörernas aktiviteter inom äldreområdet våren En mer detaljerad beskrivning av de olika forsknings- och utvecklingsprojekten kommer att presenteras på webben samt i seminarieform under hösten Bakgrund Äldre I befolkningen ökar stadigt andelen äldre, dvs. personer 65 år och däröver. Andelen äldre i befolkningen är idag ca 18 % och beräknas stiga till ca 25 % år Den kommande förändringen av befolkningsstrukturen beror främst på de fallande födelsetalen. En åldrande befolkning innebär stora förändringar och kräver en ökad kunskap och forskning kring åldrandet och dess konsekvenser (1). I Blekinge är andelen 75 år och äldre högre än i övriga riket vilket kan ha en viktig betydelse ur ett hälsoperspektiv (2). Gruppen äldre får en allt bättre funktionsförmåga men rapporterar samtidigt en ökning av olika hälsoproblem. Bland äldre är även psykisk ohälsa vanlig, vilket hittills inte fått någon större uppmärksamhet inom vården och omsorgen om äldre (3). Flera av de åldersrelaterade sjukdomarna förväntas bli vanligare i och med att befolkningen blir allt äldre. Exempel på sådana är hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, olika cancersjukdomar samt s.k. multisjuklighet (2). Inom hälso- och sjukvården har framsteg gjorts avseende tillgången på kunskapsbaserad vård och behandling vid sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, diabetes och grå starr (4). Inom socialtjänsten bedrivs i huvudsak arbetet med professionella erfarenheter och aktuell lagstiftning/riktlinjer som grund. I allt för liten utsträckning bedrivs socialtjänsten på aktuell kunskap om effekterna av olika insatser, arbetssätt och metoder (5). De senaste åren har såväl antalet platser i särskilt boende som vårdplatser på sjukhus minskat. En konsekvens av detta har blivit ett ökat tryck på den vård och omsorg som bedrivs i ordinärt boende. Detta ställer därmed nya och större krav på primärvård, hemtjänst och inte minst på närstående (3). Forskning och utvecklingsarbete/-projekt Forskning kan beskrivas som ett sökande efter ny kunskap utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ett systematiskt/metodiskt utprovande av trovärdighet och tillförlitlighet i nya teorier. Utvecklingsarbete/-projekt å sin sida utnyttjar systematiskt och metodiskt forskningsresultaten för att åstadkomma nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande. Utvecklingsarbete/-projekt tar således inte fram ny vetenskaplig kunskap utan använder redan kända kunskaper/behandlingsmetoder för att utveckla en verksamhet (6). I ett yttrande från Sveriges kommuner och Landsting avseende Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/regioner beskrivs medborgarnyttan som ett av de grundläggande perspektiven. Detta innebär att den forskning som produceras ska vara tillgänglig och även kunna komma till användning för medborgarnas bästa. Viktiga utmaningar och behov inför framtiden är bl.a. att öka kunskapen för att optimera mötet mellan personal och patient/brukare samt hur samverkan kan utvecklas mellan olika aktörer.

4 Viktiga framtidsfrågor inom äldreområdet är också behovet av ökade kunskaper inför det åldrande samhället samt hur man effektivast använder de offentliga resurserna på bästa sätt (7). FoU I FoU-begreppet ryms såväl forskning som utveckling, utbildning och utvärdering. I en FoU-verksamhet kan forskningen stimulera, legitimera och verifiera utvecklingsinsatser samtidigt som olika utvecklingsarbeten kan stimulera och initiera nya forskningsinsatser. FoU kan på många sätt ses som den viktiga bryggan mellan teori och praktik. Målet med FoU blir således att söka och ge svar om det vardagsnära arbetet men också att förmedla dessa på ett begripligt och enkelt sätt som underlättar den praktiska tillämpningen (8). I länet finns en lång tradition av FoU-verksamhet inom äldreområdet. Blekinge FoU-enhet etablerades 1988 och var då en av landets första forsknings- och utvecklingsenheter utanför universitetsorterna. Sedan 2006 finns denna verksamhet integrerad i Blekinge kompetenscentrums verksamhet (se nedan). Kommunerna Utvecklingsarbetet i de fem kommunerna präglas framförallt av de nationella satsningarna som gjorts de senaste åren via den s.k. Kompetensstegen samt Socialstyrelsens stimulansmedel. Regeringens satsning på Kompetensstegen pågick under åren Syftet var att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete genom kompetensutveckling inom vården och omsorgen om äldre. Satsningarna inom Kompetensstegen skedde framförallt inom områdena bemötande, etik och värdegrund, demenssjukdomar, rehabilitering, vård i livets slutskede samt måltids- och nutritionsfrågor. Under åren pågår Socialstyrelsens satsning via stimulansbidrag till kommuner och landsting. Prioriterade områden i denna satsning är läkartillgång i såväl särskilt boende som ordinärt boende, läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet. Landstinget Blekinge Landstinget Blekinge beskriver i Behov 2010 slutrapport de fyra områden som främst bör bli föremål för forskning och utveckling de närmaste åren i länet; Kvinnors hälsa Åldrandets sjukdomar Mötet med patienter med långvariga och bestående funktionshinder och deras anhöriga De hälsofrämjande insatsernas effekter Som ett led i en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård finns även en ambition att de närmaste åren erbjuda länets invånare över 65 år s.k. hälsosamtal via Hälsotorgen (9). Inom Landstinget Blekinge finns ett Vetenskapligt råd som bl.a. har till uppgift att legitimera och förankra forskningsarbetet inom landstinget, bedöma forskningsansökningar, skapa tillämpning av tillgänglig vetenskaplig kunskap samt fördela forskningsmedel inom Landstinget Blekinge. Varje år fördelas ca 1 miljon kronor till olika forskningsprojekt i länet. Landstinget Blekinge arrangerar regelbundet en forskningsmetodikkurs där ett 20-tal deltagare av olika yrkeskategorier deltar. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) BTH:s prioriterade områden inom Sektionen för hälsa är framförallt tillämpad hälsoteknik samt äldrevård. Den pågående forskningen vid sektionen har följande inriktningar; Vårdvetenskap med fokus på äldre Hälsoteknik Folkhälsovetenskap Medicinsk vetenskap

5 Övergripande samverkan I ett ramavtal träffat mellan Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Landstinget Blekinge hösten 2007 avsatte Landstinget Blekinge 20 miljoner kronor att användas för gemensamma forskningsområden under åren Som ett resultat av detta avtal har Blekinge Forskningsråd bildats. Rådet har bl.a. till uppgift att bedöma forskningsansökningar och fördela forskningsmedel för olika forskningsprojekt inom länet, som ligger i linje med Landstinget Blekinges och BTH:s prioriterade områden. Sedan 2007 finns ett samarbete mellan Landstinget Blekinge och länets fem kommuner om en gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom de tre verksamhetsområdena äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri. Ansvaret och samordningen av denna verksamhet ligger på Blekinge kompetenscentrum. BTH och de fem kommunerna har regelbundna träffar och utbyte kring olika utbildnings och kompetensfrågor. En samverkansgrupp kallad LSVO (Ledningssamverkan Vård och Omsorg) består av representanter från de fem kommunerna, primärvården, Blekingesjukhuset och Psykiatrin. I denna grupp möts regelbundet ledningsrepresentanter från vård- och omsorgsområdet för samtal och bearbetning av gemensamma frågor. Motsvarande samverkan finns på politikernivå (PSVO Politisk Samverkan Vård och Omsorg). Blekinge kompetenscentrum Verksamheten vid Blekinge kompetenscentrum består framförallt av kompetensutveckling, forskning och verksamhetsutveckling. Blekinge kompetenscentrum har ett strategiskt ansvar för att nya rön, kunskaper och information omvandlas till praktiska förbättringar till nytta för länets invånare. Verksamheten sker i landstingets regi men sedan 2007 finns som tidigare nämnts även ett avtal om ett fördjupat FoU-samarbete med de fem kommunerna inom bl.a. området äldreomsorg. Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsens arbete inom äldreområdet består framför allt av tillsyn och besök i olika verksamheter i kommunerna. Länsstyrelsen gör även årliga kartläggningar av exempelvis Lex Sarah-anmälningar. Länsstyrelsen samarbetar med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet vilken ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvårdsinsatserna för äldre. Pågående eller nyligen genomförda forskningsoch utvecklingsprojekt en överblick Kommunerna I kommunerna pågår en rad olika utvecklingsprojekt. Dessa är framförallt präglade av de två stora nationella satsningarna de senaste åren; Kompetensstegen och Socialstyrelsens stimulansmedel. Inom ramen för dessa satsningar pågår eller har nyligen avslutats en rad olika projekt. Exempel på sådana är; Utbildningsinsatser inom olika områden, t ex det naturliga åldrandet, rehabilitering, demens, stroke, palliativ vård och kost/nutrition. Projekt kring arbetslags- och teamutveckling samt arbete kring bemötande, värdegrund och etik. Inom flera av områdena rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, det sociala innehållet och förebyggande hembesök pågår utvecklingsarbeten som syftar till ta fram handlingsplaner, rutiner och goda exempel på fungerande metoder. Utöver ovan nämnda satsningar pågår ett antal projekt med varierande inriktning. Exempel på sådana är utvecklingsarbete kring anhörig-/närståendestöd och data/it.

6 Landstinget Blekinge Även inom primärvården sker en rad utvecklingsprojekt inom ramen för Socialstyrelsens stimulansmedel. De områden som blir föremål för utveckling är läkemedelsgenomgångar, hemrehabilitering, förebyggande hembesök, förbättrad samverkan och ökad tillgänglighet/kvalitet. Exempel på andra projekt som berör äldreområdet är Syster Gudrun och Projekt Sig-Britt. I projektet Syster Gudrun utvecklas användandet av bilden (TV eller dator) som ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet och kvalitet i vården. Projekt Sig-Britt syftar till att utveckla metoder för ett bättre omhändertagande av äldre på länets akutmottagningar. Inom Landstinget Blekinge pågår ett stort arbete kring vårdprocessutveckling varav två av dessa särskilt berör äldreområdet; stroke och höftfrakturer. Vårdprocessen kring stroke avslutades 2007 och processen kring höftfrakturer påbörjades våren 2008 och beräknas pågå fram till våren Syftet med vårdprocessutvecklingsarbetet är att förbättra tillgängligheten och vården för den enskilde individen. Detta möjliggörs bl.a. genom att öka samverkan mellan vårdens olika aktörer. Ett annat större utvecklingsprojekt är uppbyggandet av en geriatrisk klinik i länet. Under kommer en geriatrisk ortopedi och en allmän geriatrik att starta upp. Verksamheten kommer att utöver vårdplatser, även kunna erbjuda konsultverksamhet till övrig verksamhet inom Blekingesjukhuset samt till primärvårdens och kommunernas verksamhet. Inom tandvården pågår ett utvecklingsarbete kring uppsökande tandvård vilket framförallt riktar sig till äldre personer. Inom såväl primärvården som Blekingesjukhuset pågår projekt där apotekare gör läkemedelsrevisioner hos äldre med många läkemedel En rad olika forskningsprojekt som berör äldreområdet pågår i länet. Exempel på sådana är forskning kring multisjuka patienters behov, demens, hjärtsviktsbehandling i primärvård, behandling av svårläkta sår, magsäcks- och bukspottkörtelcancer samt lågkolhydratkost vid typ 2 diabetes. Tre av dessa forskningsprojekt är The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC), projektet kring hälso-, sjukvårds- och hälsoekonomisk forskning och Demensvård i Blekinge (DIBS). SNAC, som är en nationell, longitudinell populationsstudie och finansieras bl.a. av Socialdepartementet, samlar in data från fyra områden i Sverige där Karlskrona är ett av dessa. SNAC är en tvärvetenskaplig studie av åldrande, sjukdomsförlopp, vård och omsorg. Under en tjugoårsperiod följs i Karlskrona stor grupp personer i åldrarna år. Projektet har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar och uppsatser kring exempelvis multisjuklighet, tandhälsa och livsstilens betydelse. Forskningsprojektet kring hälso-, sjukvårds- och hälsoekonomisk forskning är under utveckling. Med hjälp av registerdata från sjukvården, statistiska centralbyrån (SCB) och det nationella läkemedelsregistret tillsammans med verktyg som ACG Case-mix (mått på graden av multisjuklighet) och KPP (beräkningssätt för individuella patientkostnader) studeras vård- och läkemedelskonsumtion och relationen mellan primär- och sjukhusvård. Projektet har varit med om att arbeta fram verktyg för behovsbaserad primärvårdsbudget och arbetar också med verktyg för att kunna förutsäga sjukhusinläggningar. I DIBS-projektet som pågått under åren följdes 68 personer med misstänkt eller diagnostiserad demens och deras närstående under tre år. Detta projekt har resulterat i uppsatser kring bl.a. närståendes situation samt fysisk och kognitiv funktionsförmåga. DIBS-projektet finansierades bl.a. av Demensförbundet och Socialstyrelsen.

7 Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Forskningsinriktningar vid Sektionen för hälsa (HAL) är Vårdvetenskap, Hälsoteknik, Folkhälsovetenskap samt Medicinsk vetenskap. Vårdvetenskap Den vårdvetenskapliga forskningen är framförallt med fokus på äldre. Ett av de stora forskningsprojekten är det tidigare nämnda SNAC-projektet. Ett annat är området Omvårdnad med inriktning mot äldre, nationellt och internationellt samt demensforskning. Hälsoteknik Inom området hälsoteknik pågår forskning kring bl.a. Hälsotorg och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Ett annat större forskningsprojekt är det tidigare nämnda Syster Gudrun. Folkhälsovetenskap I ett projekt inom ramen för SNAC undersöks bl.a. vilka faktorer som påverkar äldres friluftsaktiviteter. Medicinsk vetenskap Inom området medicinsk vetenskap pågår projekt kring magsäcks-, bukspottkörtel- och matstrupscancer. Samverkan Flera av ovan nämnda forsknings- och utvecklingsprojekt inom såväl kommunerna som landstinget och BTH sker i samverkan. Vissa av projekten sker även i samverkan med andra aktörer i och utanför länet, exempelvis andra universitet/högskolor och frivilligorganisationer. Från kommunernas sida finns ingen samverkan med högskolor/universitet utanför länet. I Karlshamns kommun finns en väl utvecklad samverkan med BTH i form av en utbildningsenhet vid ett av kommunens särskilda boenden. Liknande verksamhet planeras i ytterligare ett par av kommunerna. BTH har en samverkan i olika projekt med bl.a. Blekinge kompetenscentrum, Blekingesjukhuset, primärvården samt med andra universitet och högskolor såväl inom som utom landet. Användandet av aktuell forskning/kunskap i verksamheten De olika verksamheterna får oftast del av ny kunskap via Internet, nyhetsbrev och olika skrifter. Vanligt är även att olika professioner ansvarar för kunskapsuppdateringen inom sitt specifika område. Dessa har även ett ansvar för att förmedla ut ny kunskap till berörda medarbetare i organisationen. Vidare beskrivs det att en utbildningsenhet integrerad i ex. ett särskilt boende borgar för att aktuell kunskap ligger till grund för verksamheten och därmed i högre grad blir till nytta för den enskilde i den dagliga vården och omsorgen. Även en kompetenshöjning av olika professioner leder till att aktuell forskning/kunskap lättare och i högre grad förmedlas ut till verksamheten. Aktuell forskning används bl.a. i planeringen och utvecklingen av olika verksamheter. Ett exempel på detta är utformandet av en s k Sinnenas trädgård i en av länets kommuner. Framtida behov av forskning och utveckling De områden som kommunerna har beskrivit som angelägna att vidareutveckla är; Åldrandet hos personer med förståndshandikapp och/eller psykiatrisk bakgrund Olika behov hos olika språkgrupper Demensområdet Närståendes situation Meningsfull vardag/aktiviteter/förebyggande arbete Folkhälsa för äldre

8 Individanpassad/flexibel vård och omsorg Framtida kompetensbehov Utveckla samverkan/teamarbete Hemsjukvårdens organisation Vård och omsorg via privata aktörer Starkare koppling mellan forskning/högskola och verksamhet Blekinge kompetenscentrums betydelse som mötesplats och samordnare Landstinget Blekinge beskriver i Behov 2010 (2) att de fyra områden som på ett särskilt sätt kommer att stimuleras avseende forsknings- och utvecklingsinsatser de närmaste åren är; kvinnors hälsa, åldrandets sjukdomar, mötet med patienter med långvariga och bestående funktionshinder och deras anhöriga samt de hälsofrämjande insatsernas effekter. I FoU-strategin (8) betonas vikten av kvalitetsutveckling och kompetenshöjning för att kunna svara upp mot nya förutsättningar och behov i det omgivande samhället. I takt med att allt fler patienter tas om hand och följs upp inom primärvården är det angeläget att ytterligare stärka forsknings- och utvecklingsarbetet inom primärvården - särskilt i gränssnittet mot den kommunala vården och omsorgen. Vikten av lokal forskning och utveckling kring åldrandet och äldres villkor i samhället ökar i takt med att antalet och andelen äldre i samhället ökar. Exempel på områden där ny och utvecklad kunskap behövs är; äldres levnadsförhållanden, attityder och förhållningssätt, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, äldres läkemedelsutnyttjande och samspelet mellan olika vårdformer. BTH beskriver ett behov av att utveckla relationerna med kommunerna och därmed bidra till att minska gapet mellan akademi och praktik. Vidare finns en ambition att utveckla den s k tredje uppgiften vilket innebär en utökad relation och utbyte med det omgivande samhället. BTH beskriver även en ambition att tillsammans med andra aktörer kontinuerligt bygga upp nya forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt.

9 Referenslista 1. Strömberg, U-B (2007). Det goda åldrandet - en utmaning för politik och forskning. Dokumentation från en konferens den 7 november 2007 i Folkets hus, Stockholm. 2. Landstinget Blekinge (2005). Behov slutrapport. 3. Socialstyrelsen (2008). Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport Socialstyrelsen (2008). Hälso- och sjukvård - Lägesrapport Statens offentliga utredningar SOU 2008:18. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren. Betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. 6. Nationalencyklopedin (1998). Höganäs: Bra Böcker. 7. Sveriges kommuner och Landsting (2007). Yttrande avseende Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och landsting/regioner. 8. Landstinget Blekinge (2005). FoU-strategi. 9. Landstinget Blekinge (2008). Landstingsplanen

10

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 STRÖMSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Syfte Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att anta Lokal handlingsplan för vård och omsorg för år 2005-2010.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Vård och omsorg Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Bakgrund Vård och Omsorg har under 2010 omorganiserats till att bli en sammanhållen verksamhet med delarna Äldreomsorg,

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2015/00212/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 27 maj 2016

YTTRANDE. Dnr S2015/00212/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 27 maj 2016 YTTRANDE Dnr S2015/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2016 Betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning SPF Seniorerna stöder till stora delar

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17 Granskning av Rapport KPMG AB Antal sidor:17 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 4 3. Syfte och avgränsning

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND Författare: Sirpa Virtanen Antagen FoU ledning: 2015-02-20 Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 Denna verksamhetsplan beskriver FoU Västernorrlands planerade verksamhet

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

ÄLDRECENTRUM. Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV 2009-09-02

ÄLDRECENTRUM. Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV 2009-09-02 ÄLDRECENTRUM Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV UPPDRAGET Uppnå en integrerad och väl sammanhållen vård och omsorg mellan kommuner,

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Hemsjukvårdsreformen Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 Nationella samordnaren presenterade utredningen den 28 juni 2011 Vidgad befogenhet för kommuner

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET 15-10-29 DN R LIU-2015-01324 YTIRANDE 1(6) Remissutlåtande från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet avseende rapporten En Värdefull Vård - en hälsooch sjukvård

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:9 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse Följande handlingsplan kommer att diskuteras och förankras, i länsstyrgruppen för och i Region Dalarna i chefsgruppen, under augusti september 2013. Handlingsplan 2013-2016 för uppföljning av landstingets

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S)

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Protokoll 1 (6) Folkhälso-och tandvårdsutskottet David Kvicklund LK/142996 Plats Beslutande Landstingshuset Karlstad Gert Ohlsson (L) Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Ersättare

Läs mer

för en säker sjukskrivningsprocess

för en säker sjukskrivningsprocess Sjukskrivningsmiljarden 2014 2015 för en säker sjukskrivningsprocess Fortsatt mål att förbättra sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Fastställd 2014-XX-XX 2014 års verksamhetsplan uppdaterad genom beslut XXXX

Verksamhetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Fastställd 2014-XX-XX 2014 års verksamhetsplan uppdaterad genom beslut XXXX Verksamhetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Fastställd 2014-XX-XX 2014 års verksamhetsplan uppdaterad genom beslut XXXX Innehållsförteckning 1 Landstingets uppdrag... 3 1.1 Landstingets uppdrag...

Läs mer

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier 2014-04-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Svenska Läkaresällskapet ställer sig

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Ingrid Schmidt och Karin Flyckt, 16 november 2010

Ingrid Schmidt och Karin Flyckt, 16 november 2010 Ingrid Schmidt och Karin Flyckt, 16 november 2010 Socialtjänst och sjukvård i Sverige 290 kommuner- äldreomsorg, socialtjänst, 21 landsting- primärvård, specialiserad vård etc. Socialstyrelsen- nationell

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer