Behandlingsriktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsriktlinjer"

Transkript

1 INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen

2 INNEHÅLL 1. ANDNING AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN FÖR LUFTVÄGSSTOPP EPIGLOTTIT OCH TRACHEIT ALLERGISK/ANAFYLAKTISK REAKTION 8 2. CIRKULATION CENTRALA BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM SYMTOMGIVANDE HJÄRTSVIKT & LUNGÖDEM AVANCERAD HJÄRT-LUNGRÄDDNING VUXNA NÄR KAN MAN AVSTÅ FRÅN HLR? NÄR KAN HLR AVSLUTAS? HJÄRTRYTMRUBBNINGAR - ARYTMIER Förmaksflimmer Förmaksfladder AV-block (Atrio-ventrikulärt block) Paroxysmal supraventrikulär tachycardi (PSVT) Ventrikeltachycardi (VT) Ventrikelflimmer (VF) Asystoli - Kammarstillestånd CENTRALA NERVSYSTEMET AKUT MEDVETSLÖSHET STROKE Cerebral infarkt - Hjärninfarkt Intracerebral blödning Subarachnoidalblödning INTOXIKATIONER NARKOTIKA EPILEPTISKA ANFALL/ KRAMPER ENDOKRIN SJUKDOM DIABETES MELLITUS - vuxna och barn >12 år KIRURGISK SJUKDOM AKUT BUK Appendicit Dyspepsi/Gastrit Ulcus/Magsår Gallstensattack Kolecystit Kolangit Pankreatit Tarmobstruktion Divertikulit Gynekologisk sjukdom Ocklusion av tarmblodkärl Rupturerat bukaortaaneurysm Aortaaneurysm & aortadissektion Medicinska orsaker till akut buksmärta Psykologiska orsaker 45 Regionala Ambulansgruppen

3 INNEHÅLL 5.17 Buksmärtor hos barn GYNEKOLOGISK SJUKDOM & FÖRLOSSNING KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET TIDIGA KOMPLIKATIONER SENA KOMPLIKATIONER FÖRLOSSNING KONTROLLER AV DET NYFÖDDA BARNET HANDLÄGGNING AV PREMATURT VÄRKARBETE (<36v) Ambulanstransport av gravida patienter till su TRAUMA & OLYCKSFALL TRAUMA SKALLSKADOR Vanliga typer av skallskador AMPUTERAD EXTREMITET FRAKTURER KOTPELARSKADOR VÄTSKEBEHANDLING VID TRAUMA ÖGONSKADOR DRUNKNINGSTILLBUD KEMOLYCKA Frät- och brännskador Inhalationsskador med het rökgas eller av retande gaser Ögonexponering CYANID-/CYANVÄTEFÖRGIFTNING KOLMONOXIDFÖRGIFTNING RÖKGASSKADA RETANDE GASER BRÄNNSKADOR OCH HYPOTERMI HUDBRÄNNSKADA ELBRÄNNSKADA INHALATIONSBRÄNNSKADA HYPOTERMI LOKALA KYLSKADOR BARN BARNTRAUMA BARNFRAKTURER HUGGORMSBETT INSEKTSBETT SMÄRTLINDRING TILL BARN ASTMA HÖGA ANDNINGSHINDER/LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN FRÄMMANDE KROPP PSEUDOKRUPP AKUT EPIGLOTTIT ALLERGISK/ANAFYLAKTISK REAKTION DRUNKNINGSTILLBUD/AVANCERAD HLR TILL BARN AVANCERAD HLR TILL BARN KRAMPER INTOXIKATIONER DIABETES MELLITUS 114 Regionala Ambulansgruppen

4 INNEHÅLL MENINGIT SEPSIS/SEPTISK CHOCK SMÄRTA ETISKA OCH MEDIKOLEGiALA FRÅGESTÄLLNINGAR LÄKEMEDEL LÄKEMEDEL INOM AMBULANSSJUKVÅRDEN ADRENALIN 0.1 MG/ML, ADRENALIN 1MG/ML Inj. ADRENALIN 1 mg/ml för inhalation SUPP. ALVEDON 60mg, 125mg, 250 mg, 500 mg Inj. ATROPIN 0.5 mg/ml Inhal. ATROVENT 0.25 mg/ml Inj. BETAPRED 4 mg/ml, Tabl Betapred 0,5 mg Inj. BRICANYL 0.5 mg/ml EMLA - plåster ENTONOX ESUCOS 10 mg/ml GLUKAGON 1 mg/ml GLUKOS 300 mg/ml GLUKOS 50mg/ml DRUVSOCKERTABLETTER HEPARIN 5000 IE/ml IMPUGAN 10 mg/ml KETALAR 10 mg/ml och 50 mg/ml MORFIN 10 mg/ml NARCANTI 0.4 mg/ml, Narcanti 0,02mg/ml NATRIUMKLORID 9 mg/ml NITROLINGUAL 0.4 mg/dos RESCUE FLOW VOLUVEN LAGAR INOM AMBULANSJUKVÅRDEN LAGAR SOM STYR AMBULANSSJUKVÅRDEN SOSFS 1999:17 - Läkemedelshantering inom ambulanssjukvård SOSF 2000:1 Läkemedelshantering inom sjukvården SOSFS 1997:14 - Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård SOSF 1985:562 - Patientjournallagen SOFS 1998:531 - Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens Tystnadsplikt/sekretess SOFS1998:531 Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område samt SOFS 1980:100 - Sekretesslagen BILAGOR GLASGOW COMA SCALE RLS-SKALAN (RLS 85) SJUKDOMSSYMBOLER KLINISK UNDERSÖKNING I AMBULANS ÖVERSIKT ÖVER FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV SJUKDOMSTILLSTÅND OCH SKADOR TRACHEALINTUBATION VENFLONINLÄGGNING EKG-UPPKOPPLING 161 Regionala Ambulansgruppen

5 1. ANDNING 1. ANDNING Regionala Ambulansgruppen

6 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA - VUXNA (>12 ÅR ELLER > 35 KG KROPPSVIKT) Allmänt Astma hos såväl vuxna som barn är en mycket vanlig sjukdom. Hos drygt 10 % av barn och 5% av vuxna är besvären av sådan dignitet att behandling är indicerad. Morbiditeten och mortaliteten ökar dessutom också kontinuerligt trots bättre terapier, ökad tillgänglighet till snabb behandling, ökat medvetande om sjukdomen m.m. Varför det är så finns ingen enkel förklaring till, men alltifrån ökad psykisk stress till sämre andningsmiljö har diskuterats. Symtomen kan samtliga härröras till den förträngning av samtliga luftvägar som orsakas av bronkkonstriktion/spasm, ökad slembildning och ökad slemhinneödem som ses. För att det hela ska få kallas akut astma krävs dessutom att det är kombinerat med kronisk luftvägssjukdom samt att symtomen uppträder anfallsvis, antingen spontant eller till följd av: läkemedelsallergi eller biverkan av läkemedel t.ex. ASA, NSAID, betablockerare, antibiotika allergi-pollen, kvalster, damm, husdjur, mögel kall luft - fuktig luft - föroreningar - starka dofter luftvägsinfektion fysisk ansträngning psykisk stress ospecifika luftvägsirriterare Hos barn är oftast allergi den utlösande faktorn, hos vuxna mer ospecifikt. Observera differentialdiagnosen astma cardiale orsakat av hjärtsvikt (vänsterkammarinsufficiens). Skilj astmapatienter från patienter med inspiratorisk stridor (pipande biljud vid inandning) som är tecken på högt andningshinder. Symtom Dyspné Tachypné Hörbara ronki = distansronki Auskulatoriska sibilanta ronki - obs! Andningsljud kan saknas=allvarligt tecken Regionala Ambulansgruppen

7 1. ANDNING Förlängd utandningstid Hosta Användande av accessoriska andningsmuskler - interkostal-/sternocleido. m.fl. Påverkat, svagt tal Allmänt: Ångest, oro, cyanos, tachycardi, svettning PEF-värde kraftigt sänkt BEHANDLING Akut astma och KOL Vuxna 1. MÅTTLIGA SYMTOM ALLMÄNT Försök skapa lugn och ro. Patienten intar valfritt kroppsläge. Oftast är sittande bäst. LÄKEMEDEL Syrgas ska ges till alla patienter. Om patienten har kronisk obstruktiv lungsjukdom och därmed är i riskzonen för koldioxidretention (kolsyrenarkos) var beredd på att assistera andningen och var uppmärksam på medvetandegraden. Inhalation Ventoline 2,0 mg/ml 2,5 ml samt inhalation Atrovent 0,25mg/ml 2 ml via nebuliseringsmask, 7-8 l/min syrgas. Fortsätt syrgasbehandlingen efter avslutad nebulisering. För KOL-patienter kan saturation på 85%-90% räcka. För en känd respinsufficient patient, som i normalfallet har en låg saturation, räcker det ofta med 1-2 l/min syrgas på grimma. Följ saturationen och utvärdera innan ytterligare höjning. Var vaksam tilltagande slöhet eller trötthet som tecken på tilltagande resp.insufficiens. 2. SVÅRARE SYMTOM Vid t.ex. nedsatta andningsljud, om patienten inte klarar av att ligga ner, medvetandepåverkan, cyanos, cirkulationspåverkan. Påbörja transport Ytterligare inhalation Ventoline 2,0 mg/ml 2,5ml + 2 ml NaCl Inj Betapred 4mg/ml 2 ml i.v Regionala Ambulansgruppen

8 1. ANDNING 3. LIVSHOTANDE TILLSTÅND Vid utebliven effekt av ovanstående: Överväg assisterad ventilation med mask och blåsa med 100% syrgas i takt med patientens egen andning. Forcera inte så luft undviks blåsas ner i ventrikeln Inj. Adrenalin 1mg/ml 0,3 ml. i.m. Om patienten har venflon ges istället inj. Adrenalin 0,1 mg/ml 0,5 ml i.v. Upprepas varje minut till effekt uppnåtts eller upp till max. 0,25 mg. Kan upprepas efter 10 minuter v.b. CPAP HLR-beredskap Larma sjukvårdsinrättning KOMMENTARER Tackykardi och tremor är kända biverkningar till betastimulerande läkemedel. Ökad hjärtfrekevens kan dock vara tecken på hypoxi och att patienten inte orkar andningsarbetet följ saturationen ocoh vakenhet och bedöm om patienten behöver assisterad ventilation. Tackykardi kan ge cardiell ischemi Om arytmier eller svårigheter att med behandlingen tveka inte att kontakta narkosläkare eller medicinjour. Regionala Ambulansgruppen

9 1. ANDNING 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER Allmänt Det finns få så ångestskapande situationer i livet som när luftvägarna och andningen av någon anledning blir hindrade. Ju mer oro, ångest och rädsla desto kraftigare andningsrörelser vilket i sin tur ökar det negativa trycket i samtliga luftvägar och därmed ofta ytterligare obstruerar och därmed försvårar andningen. Det är därför av synnerlig vikt att man som ambulanspersonal försöker skapa lugn och ro vid omhändertagandet. Ovan innebär att andningsdeprimerande läkemedel i princip är kontraindicerade. Tracheal intubation kan i dessa sammanhang vara direkt livräddande men kom ihåg att lite andning är bättre än ingen alls. Så länge patienten har en viss egenandning är det väsentligt att patienten har kvar muskeltonusen i övre luftvägarna. Om patienten accepterar kan assisterad andning övervägas. Intubation får endast utföras på medvetslös patienten utan egen andning. Muskelrelaxation och sederande för att kunna intubera en patient med högt andningshinder prehospitalt ska inte användas. Exempel på orsaker till höga andningshinder är: Symtom Främmande kropp Pseudokrupp Epiglottit Trachiit Tungan faller tillbaka vid medvetslöshet Inspiratorisk stridor pipande ljud vid in andning Ibland kan även expiratorisk stridor finnas parallellt pipande ljud vid utandning. Inspiratoriska indragningar i jugulum Paradoxalt andningsmönster - allvarligt tecken! Hosta, salivation Dyspné Nedsatt eller upphävt andningsljud Cyanos Ångest, motorisk oro Arytmier Medvetslöshet Cirkulationskollaps Regionala Ambulansgruppen

10 1. ANDNING Regionala Ambulansgruppen

11 1. ANDNING 1.3 EPIGLOTTIT OCH TRACHEIT Orsaker Oftast bakteriell infektion av epiglottis (struplocket) vilket orsakar inflammatotiskt ödem kring området, vilket hotar täppa till larynxingången helt eller delvis. Kan komma mycket snabbt. Tracheit är en infektion i trachea. Ibland sker kraftig svullnad av luftvägarna som utgör ett andningshinder. Symtom Både epiglottissvullnad och tracxhealsvullnad kan också orsakas av bränn- eller frätskada. Oftast barn 2-7 år men även vuxna och åldringar kan drabbas Halsont och sväljningssvårigheter Hög feber (39-40 grader C) In- och exspiratorisk stridor Indragningar i jugulum Saliverar - dräglar kraftigt (gäller epiglottit) Sitter ofta framåtlutade (gäller epiglottit) Kraftig allmänpåverkan ofta septisk frossa=bakterieutsvämning Ångest Cyanos Blekhet, trötthet, passivitet BEHANDLING Epiglottit & Tracheit ALLMÄNT Bråttom! Epiglottiter och tarcheit transporteras alltid sittande Snabbast möjliga transport till sjukvårdsinrättning Största möjliga lugn Fri luftväg. Om medvetslös: Försök dra ut tungan - kompress omkring peanghjälp Använd ej svalgtub då det finns risk att blödninging framkallas vid epiglottit Regionala Ambulansgruppen

12 1. ANDNING LÄKEMEDEL Flusha syrgas 10 l/min över ansiktet alt. syrgas l/min på traumamask. Inhalation Adrenalin 1 mg/ml till vuxen 1ml + 2ml NaCl 0,9% via neb.mask. Kan upprepas efter minuter. Barndoser v.g se barnkapitlet. OBS! OLA/anestesipersonal! A-HLR-beredskap Venväg MONITORERING Larma mottagande sjukvårdsinrättning Pulsoxymeter, andning, P. Forcera inte. 1.4 ALLERGISK/ANAFYLAKTISK REAKTION Allmänt Anafylaktisk reaktion är en mycket snabbt utvecklad, till hela kroppen spridd, allergisk reaktion som i svåraste fall leder till döden. Tidsförloppet är varierande men rör sig oftare om sekunder-minuter än timmar. Vanligen ses en gradvis utveckling: lokaliserad utslag/klåda - nässelutslag - ansiktsödem - andningssvårigheter - medvetslöshet - cirkulationskollaps. Det är alltså av synnerlig vikt att behandlingen är aggressiv och påbörjas så fort som möjligt för att bryta utvecklingen. Överbehandla hellre än att missa en farlig utveckling! Orsaker Symtom Läkemedel ex. antibiotika, röntgenkontrast, acetylsalicylsyra, NSAID Insekts- och djurbett ex. geting, bi, orm Födoämnen ex. citrusfrukter, nötter, skaldjur Okänd orsak - det vanligaste!!! Initialskedet Allmän oro och obehagskänsla Plötsligt påkommen och frekvent torrhosta Klåda, oftast i ögon, ansikte och mun Illamående, nysningar, myrkrypningar Regionala Ambulansgruppen

13 1. ANDNING Progresskedet Urticaria Ansiktsödem (Quinckes ) Larynx- och halsödem - ger heshet och grötigt tal Inspiratorisk stridor Andningssvårigheter bronkobstruktion Klumpkänsla i halsen Fullminant anafylaxi Tachycardi Kramper Medvetandeförlust Arytmier Andnings- och cirkulationskollaps BEHANDLING Allergi & Anafylaktisk reaktion 1. LÄTT PÅVERKAN Om ej andningspåverkan LÄKEMEDEL Syrgas > 5liter mask Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m. T. Betapred 0,5mg 10 st. Kan lösas i lite vatten/lite inf.vätska som drickes. (Smakar beskt) Säkra fri venväg. OBS! Nålsättning får inte fördröja intramuskulära dosen med Adrenalin MONITORERING Pulsoximeter, andning P, BT Regionala Ambulansgruppen

14 1. ANDNING 2. SVÅR PÅVERKAN Blodtrycksfall och/eller andningspåverkan speciellt inspiratorisk stridor Säkra fri luftväg Syrgas l/min på traumamask. Inj. Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m. Venväg Om ej tillräcklig effekt ges ytterligare Inj. Adrenalin 0.1 mg/ml i doser om 0,5 ml 1,0 ml i.v. varje minut upp till 0,3 mg eller lägre dos om önskad effekt uppnåtts. Kan upprepas. Alternativt om svårstucken: inj. Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,8 ml i.m./s.c. Barn 0,1 ml/10 kg i.m./s.c. Inj. Betapred 4 mg/ml 2 ml i.v. till vuxen. Där snabbt tilltagande svullnad i svalget är dominerande symtomet utan effekt på första dosen i.v./i.m. Adrenalin kan man kompletttera med inhalation Adrenalin 1mg/ml 1 ml + 2 ml NaCl 0,9% för att åstakomma en lokal minmskning av svullnaden Larma mottagande sjukvårdsenhet. Eventuellt larma ut narkosläkare enl. lokal rutin. Regionala Ambulansgruppen

15 2. CIRKULATION 2. CIRKULATION Regionala Ambulansgruppen

16 2. CIRKULATION 2.1 CENTRALA BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM Allmänt Ischemisk hjärtsjukdom är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Vanligaste dödsorsaken hos vuxna (3 av 5) såväl män som kvinnor. De senaste åren har dock dödligheten minskat, troligen till följd av effektivare behandlingsmetoder och ett framgångsrikt förebyggande arbete på många nivåer. Inom ambulanssjukvården är begreppet central bröstsmärta den i särklass vanligaste anledningen till akuta ambulansuppdrag. Man räknar i olika material med mellan 30 och 40%. Då begreppet central bröstsmärta i de här sammanhangen är liktydigt med ischemisk hjärtsjukdom i någon form (ex. angina pectoris, hjärtinfarkt m.m.) men symtomen till stora delar liknar de vid en rad andra tillstånd, är det viktigt att kunna differentialdiagnotisera. Exempel på sådana andra tillstånd är hjärtsäcksinflammation, dissekerande aortaaneurysm, lungemboli, lunginflammation, gastrit, ulcus, esofagit, nervösa besvär, pancreatit, pneumothorax, revbensfrakturer, gallstenssjukdom samt många flera. Genom en ordentlig anamnes och undersökning kan dock i många fall allvarlig och mindre allvarlig bröstsmärta diagnostiseras. Här kommer vi att i första hand koncentrera oss på ischemisk-/koronarkärlssjukdom. Symtomen och verkningarna är ju samtliga en följd av den syrgasbrist hjärtat utsätts för vid total eller delvis ocklusion av hjärtats kranskärl. Kända riskfaktorer är: Rökning Förhöjda blodfetter Högt blodtryck Ärftlighet Diabetes Övervikt och låg fysisk aktivitet Hög ålder Social klass Regionala Ambulansgruppen

17 2. CIRKULATION Snabbt omhändertagande är av helt avgörande betydelse efter insjuknande som ger misstanke om hjärtinfarkt, på grund av risken för allvarliga arytmier och numera möjligheten till trombolytiskt eller annan invasiv behandling, Percutan Cardiovascular Intervention (PCI). Symtom Tryckande smärta som kan vara lokaliserad till diffust i thorax Känsla av som att ligga under en ångvält Smärtan kan stråla ut i vänster arm, hand, axel, skulderblad, upp mot käke, hals, rygg eller maggrop Smärtan är ofta utlöst av ansträngning eller kyla. Kan debutera under efternatten Ångest, ofta av dödskaraktär Illamående, kräkning, kallsvettig, blek I allvarliga fall cirkulationssvikt med arytmier, lågt blodtryck, sänkt medvetande. Hjärtinfarkt kan ibland debutera utan bröstsmärta där de första symtomen består av t.ex. kräkningar, illamående, intensiv matthet, lungödem eller arytmier etc. Ju äldre patienten är samt om patienten är diabetiker ökar risken för detta. Kvinnor har många gånger mindre klassiska symtom med mindre uttalad smärta av ospecifik karaktär ibland kombinerad med intensiv trötthet eller illamående. Var frikostig med 12-avlednings-EKG. Följande ska alltid inge misstanke om hjärtinfarkt: Anamnes på central bröstsmärta >15 minuter, utan känt trauma. Känd kranskärlssjukdom eller diabetiker med bröstsmärta som ej svarar på nitrobehandling (titta på utgångsdatum!!!) Associerade symtom: Illamående, kräkningar, blekhet, kallsvettighet, blekhet, ångest, oro Typisk utstrålning enligt ovan Cirkulationssvikt: lungödem, arytmier, svimning, blodtrycksfall För att diagnosen hjärtinfarkt definitivt ska få ställas krävs två av tre nedanstående kriterier: Anamnes på central bröstsmärta mer än 15 minuter Typiska EKG-förändringar Stegring av vissa biokemiska markörer i blodet t.ex. CKM-B, Troponin - T Regionala Ambulansgruppen

18 2. CIRKULATION Komplikationer Svåra arytmier t.ex. grenblock, AV-block, ventrikeltachycardi/flimmer, asystoli Hjärtsvikt och lungödem Hjärttamponad Cardiogen chock och mors BEHANDLING Central bröstsmärta & Ischemi Syftar till att lindra symtom samt att minska utbredningen så att hjärtmuskelskadan ska bli så liten som möjligt och därmed förbättra patientens framtida prognos. ALLMÄNT Uppträd lugnt och professionellt för att minska stressen och ångesten hos patienten. Patienten får inta valfritt läge på båren. Oftast är sittande hjärtläge att föredra. Det är viktigt att patienten gör så lite som möjligt själv för att minska syrgasförbrukningen. LÄKEMEDEL Ge syrgas på mask >5 l/min eller grimma 2-4 l/min om patienten tolererar detta bättre. Ge spray Nitrolingual 0.4 mg/dos 1-2 puffar under eller på tungan om systoliskt blodtrycket är över 100 mmhg. Ger effekt inom 1-2 minuter. Kan återupprepas med 1 puff om kvarstående smärta efter 5 minuter och blodtrycket är >100 mmhg. Ge tabl. Trombyl à 160 mg 2 st tabl., om inga kontraindikationer finns mot ASA/NSAID. Sätt intravenös nål. Om kvarstående bröstsmärtor ges inj. Morfin enligt specifik stående ordination. Ge upprepade smådoser om 1-2,5 mg i.v. tills effekt inträder eller max 20 mg. Om ytterligare behövs läkarkontakt först. Sänd 12-avlednings-EKG till HIA/MIVA och invänta svar från kardiolog/medicinläkaren. Selokenbehandling vid misstänkt akut koronart syndrom: INDIKATIONER, Seloken: Stark misstanke om akut koronart syndrom Smärta som tros vara orsakad av hjärtischemi. Hjärtfrekvens > 60 slag/min. Regionala Ambulansgruppen

19 2. CIRKULATION Systoliskt blodtryck > 110 mmhg KONTROLLERA speciellt att EKG-tolkning och hjärtsviktsbedömning blir korrekt. KONTRAINDIKATIONER, Seloken: Lungödem och prelungödem AV-block II eller III. Symptom på obstruktiv lungsjukdom. PRAKTISKT FÖRFARANDE, Seloken: Ge inj. Seloken 1 mg/ml 5 ml * 3 i.v.med 2 minuters intervall till maxdos 15 mg. Snabbinjiceras! Mät systoliskt blodtryck mellan injektionerna! Om hjärtfrekvensen är < 50 slag/min så avbryt behandlingen! Om det systoliska blodtrycket är < 100 mmhg så avbryt behandlingen! SUPRAVENTIKULÄR TAKYKARDI inklusive snabbt överlett Förmaksflimmer/-fladder med hjärtfrekvens över 150 slag/minut och samtidigt bröstsmärta och/eller andnöd behandlas med: Inj. Seloken 1 mg/ml 5 ml i.v. förutsatt att: Det systoliska blodtrycket är över 100 mmhg och stas över grad 2 ej föreligger. Dosen kan vid behov upprepas var 5:e minut till maxdos 15 mg. Snabbinjiceras! Hjärtfrekvens lägre än 100 slag/minut bör eftersträvas och ovannämnda kontraindikationer beaktas inför varje ny 5 mg-dos. BEHANDLING AV HYPOTENSION vid Selokenbehandling: (Systoliskt blodtryck < 85 mmhg och samtidig hemodynamisk påverkan): Om hjärtfrekvensen < 70 slag/min Ge inj. Atropin 0,5 mg/ml 2 ml i.v.! Om hjärtfrekvens < 70 slag/min eller om det systoliska blodtrycket inte stigit till > 90 mm Hg efter inj. Atropin ge inj. Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas med 3 minuters intervall upp till 0,3 mg. Kör in patienten till sjukhuset och ta patienten direkt till HIA/IVA enligt lokal rutin. MONITORERING Regionala Ambulansgruppen

20 2. CIRKULATION Pulsoximeter, andning, 12 avlednings - EKG, P och BT kontrolleras regelbundet under hela behandlingen. 2.2 SYMTOMGIVANDE HJÄRTSVIKT & LUNGÖDEM Allmänt Lungödem är vanligast ett uttryck för svår hjärtsvikt, p g a vänsterkammarsvikt. Det kan också förekomma i samband med inhalationsskador vid exempelvis bränder eller kemiska olyckor. För de senare skiljer sig behandlingen, v g se behandling av rökgasskada. Symtom Måttlig till svår andnöd. Låter vanligen rosslande och bubblande vid såväl insom utandning Hosta med upphostningar av rosafärgat skum. Takypné Halsvenstas Cyanos Sänkt saturation Stasrassel vid lungauskultation Stresspåslag: Takykardi, perifer kyla. Patienten kan ha både högt och lågt blodtryck BEHANDLING Hjärtsvikt med lungödem Patienten får inta valfritt kroppsläge. Vanligen är sittande/hjärtläge bäst. Påbörja CPAP-behandling. Om patienten är kraftigt utmattad och inte orkar med andningsarbetet eller om systoliska blodtrycket sjunker (stadigvarande) till < 90 mmhg får man avbryta CPAP-behandlingen och fortsätta med syrgas liter/min på traumamask. Om patienten inte orkar med andningsarbetet assisteras andningen med 100 % syrgas. Om systoliskt blodtryck är över 100 mmhg ges Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar under eller på tungan. Kan upprepas v.b. efter 5-10 minuter om blodtrycket inte sjunkit under 100 mmhg. Venflon Regionala Ambulansgruppen

21 2. CIRKULATION Injektion Morfin spätt till 1 mg/ml (Morfin 10 mg/ml spädes med 9 ml NaCl). Dos: 2,5 5 ml i. v. Kan upprepas upp till 20 mg totalt. Reducerad dos till >70 år och svårt medtagna patienter Syftet är att minska sympatikuspåslaget och minska syrgaskonsumtionen i hjärtmuskeln. Inj. Furosemid 10 mg/ml 4 ml i. v. Till patient som redan står på Furosemid eller är njurinsufficient ges inj. Furosemid10 mg/ml 8 ml i. v. Ta 12 - avlednings EKG.Sänd 12-avl.EKG till HIA/MIVA. Lungödem orsakas ofta av hjärtinfarkt. AHLR-beredskap. MONITORERING Pulsoximeter, andning, 12-avl.EKG, P och BT följs fortlöpande. 2.3 AVANCERAD HJÄRT-LUNG-RÄDDNING VUXEN Allmänt Vid cirkulationsstillestånd är det viktigt med tidig och obruten hjärtlungräddning samt tidig defibrillering. Tyvärr har i många fall den värdefullaste tiden gått förlorad redan innan ambulanspersonalen kommit till patienten om anhöriga inte tillräckligt snabbt påbörjat HLR. För utförligare beskrivning hänvisas till utbildningshäftet i A-HLR. Regionala Ambulansgruppen

22 2. CIRKULATION BEHANDLING Läkemedel Hjärtstopp vuxna Indikation Adrenalinet skall ges var tredje minut under pågående hjärtstoppsbehandling oavsett om patienten har en defibrilleringsbar rytm eller ej. Dosering Intravenöst: Adrenalin 1 mg i.v. var tredje minut under pågående hjärtstopp. Första dosen ges tre minuter efter hjärtstopp, maxdos 5 mg. Använd den färdigspädda injektionslösningen som innehåller Adrenalin 0,1 mg/ml. Endotrakealt: Om Adreanlin inte kan ges intravenöst ge 2 mg Adreanlin i trakealtuben var tredje minut, maxdos 10 mg. Använd den färdigspädda injektionslösningen som innehåller Adrenalin 0,1 mg/ml. NaCl-flush Varje läkemedelsdos bör följas av minst 20 ml NaCl för att skjutsas in i den centrala cirkulationen. Koppla inf. NaCl 250 ml till venflonnålen via en trevägskran. Regionala Ambulansgruppen

23 2. CIRKULATION Regionala Ambulansgruppen

24 2. CIRKULATION NÄR KAN MAN AVSTÅ FRÅN HLR? Se kap. 12: NÄR KAN HLR AVSLUTAS? Se kap 12:2 2.4 HJÄRTRYTMRUBBNINGAR - ARYTMIER Allmänt Hjärtfrekvensen varierar kraftigt med en rad olika faktorer ex. ålder, fysiskt och psykiskt status, allmän kondition, medicinering, grundsjukdom m.m. De flesta vuxna brukar ligga mellan 60 och 80 slag per minut. Frekvensdefinitioner - Vuxna Bradycardi - Pulsfrekvens < 50 slag/min Tachycardi - Pulsfrekvens > 100 slag/min Pulsfrekvens hos barn: Se kapitlet Pediatriska data Många andra arytmier finns naturligtvis med olika kliniska följder och EKG-mässiga utseende men ett urval måste naturligtvis här göras. För vidare studie kan Sverker Jerns bok Klinisk EKG-diagnostik rekommenderas. 2.5 FÖRMAKSFLIMMER Vanligaste behandlingskrävande arytmin hos vuxna. Snabb, oregelbunden förmaksaktivitet Olika delar av förmaken depolariseras asynkront och okoordinerat EKG: Regionala Ambulansgruppen

25 2. CIRKULATION P-vågor saknas Oregelbundna flimmervågor kan ibland ses Oregelbunden kammarrytm 2.6 FÖRMAKSFLADDER EKG: Förmaket depolariseras med mycket hög regelbunden frekvens, /min. Endast en av dessa överleds till kamrarna och orsakar kammardepolarisering. Även kammarfrekvens är ofta hög Kammarrytmen är ofta oregelbunden men kan även vara regelbunden. Sågtandade p-vågor i en frekvens mellan Efter endast en del av p-vågorna följer ett QRS-komplex. 2.7 AV-BLOCK (ATRIO-VENTRIKULÄRT BLOCK) EKG: AV-block I Förlångsammad impulsspridning mellan förmak och kammare Vanligt ffa hos gamla och multifarmakabehandlade Ofta vid hjärtinfarkt och myocardit Kan, men behöver inte, ge symtom - behöver således sällan behandlas prehospitalt. Normal P-våg, normal QRS-sekvens Alla P-vågor följs av ett QRS-komplex PQ-tiden > 0.2 sek AV-block II Normal P-våg, normal QRS-sekvens Vissa P-vågor följs ej av QRS-komplex Regionala Ambulansgruppen

26 2. CIRKULATION AV-block III ( Totalblock ) Regelbunden P-vågsrytm Regelbunden QRS-rytm Ingen relation mellan dessa Ofta långsam kammarrytm 2.8 PAROXYSMAL SUPRAVENTRIKULÄR TACHYCARDI (PSVT) EKG: Attacker med abrupt påkommen, snabb hjärtfrekvens (ofta >150/min) Vanligt hos unga och friska människor Slutar ofta lika snabbt som de debuterade Ger vanligen ingen hemodynamisk påverkan hos i.ö. hjärtfriska patienter. Om tillståndet stått under flera timmar eller inträffar hos en hjärtsjuk patient Normala QRS-komplex P-våg kan vanligen ej ses Snabb och regelbunden kammarfrekvens 2.9 VENTRIKELTACHYCARDI (VT) Ventrikulärt utlösa slag med en frekvens >100/min EKG: Breddökade QRS-komplex P-vågor saknas Regionala Ambulansgruppen

27 2. CIRKULATION 2.10 VENTRIKELFLIMMER (VF) Olika delar av kammrarna depolariseras oberoende av varandra Hjärtat vibrerar och pumpar inget blod EKG: Inga P-vågor eller QRS-komplex Fin- eller grovvågigt EKG som alltid är oregelbundet 2.11 ASYSTOLI - KAMMARSTILLESTÅND. Ingen elektrisk aktivitet EKG: Isoelektrisk baslinje BEHANDLING - Arytmier För ambulanssjukvården gäller att endast symtomgivande arytmier ska behandlas. Dessa kan variera från ytterst subtila till livshotande. Tänk tidigt på eventuell läkarkontakt. Vanliga symtom som ska föranleda tanke på behandling är: Bradycardi, HR < 50 med Lågt blodtryck (< mmhg systoliskt) Svimning/tendens till svimning Svår yrsel Medvetslöshet VID SYMTOMGIVANDE BRADYCARDI För vuxna och barn >10 år Inj. Atropin 0.5 mg/ml 1ml i.v.kan upprepas. Vid asystoli, ventrikelflimmer samt ventrikeltachycardi med medvetslöshet och pulslöshet A-HLR enligt Cardiologföreningens schema. I övrigt symtomgivande arytmier behandlas efter ordination av kardiolog/medicinläkare. Regionala Ambulansgruppen

28 3. CENTRALA NERVSYSTEMET 3. CENTRALA NERVSYSTEMET Regionala Ambulansgruppen

29 3. CENTRALA NERVSYSTEMET 3.1 AKUT MEDVETSLÖSHET Allmänt En rad olika tillstånd kan ge medvetslöshet - coma. Om inte orsaken är uppenbar ska en rad vanliga orsaker uteslutas. Vid en del av tillstånden kan man påbörja behandlingen redan prehospitalt. MIDAS Vanliga orsaker till medvetslöshet Meningit Intoxikation Diabetes Andningsinsufficiens Subdural/subarachnoidalblödning Andra vanliga orsaker till medvetslöshet är status epilepticus även utan kramper och stroke. Ibland kan vissa psykogena tillstånd medföra tillstånd som kan uppfattas som medvetslöshet t.ex. hyperventilation, konversionshysteri. Viktiga uppgifter som kan vara vägledande för diagnos: Anamnes: När, var, hur påträffades patienten? Tabletter? Burkar? Sprutor? Flaskor? Avskedsbrev? Kräkning? Urinavgång? Faecesavgång? När sågs patienten senast? Vem larmade? Plötsligt insjuknande? Trauma? Känd tidigare sjukdom? Status: Saturation, puls, blodtryck, blekhet, kallsvettighet, lukt, stickmärken, petekier, temperatur, andningsfrekvens, tungbett, blåsdistension, nackstelhet, pupiller, rörelser, pareser, tecken på trauma/våld, Regionala Ambulansgruppen

30 3. CENTRALA NERVSYSTEMET BEHANDLING Akut medvetslöshet Grundlägande är att säkra vitalfunktionerna och parallellt driva diagnostik och transportera patienten till enhet där ytterligare diagnostik kan bedrivas och/eller definitiv behandling kan ges. Fri luftväg. Ge syrgas >10 l/min på mask. Eventuellt assisterad ventilation. Pulsoximeter, andning, P, BT, arytmiövervakning och RLS nivån bestäms. Venväg. Vätska om systoliskt blodtryck < 80 mmhg Kontrollera blod-glukos. Vid hypoglykemi behandla enligt anvisning för diabetes. 3.2 STROKE Allmänt Stroke - slaganfall är ett samlingsnamn för CerebroVaskulärSjukdom.(CVS) Ibland uttrycks det som CVL (cerebro-vaskulär-lesion) eller cerebral insult (-egentligen endast hjärnskada utan närmare specifikation). Orsakerna är många. Hjärt-kärlsjukdom, liksom hypertoni och diabetes predisponerar. Kongenitala missbildningar, trauma och intoxikationer är andra orsaker. Senare års forskning har givit en delvis annan syn på behandling och omhändertagande av denna sjukdomsgrupp. Tidigare ansågs prognosen vara tämligen dyster och några mer aktiva behandlingsformer fanns ej att tillgå (förutom akut operation av vissa av nedan subarachnoidalblödningar). Nya diagnos- och terapimetoder har emellertid utvecklats och tidsaspekten har på ett helt annat sätt kommit i fokus. Inom den närmaste framtiden kommer med stroke hos yngre (orsakad av propp) bli en mycket högprioriterad sjukdomsgrupp då man i pilotundersökningar kunnat ta bort eller lösa upp proppen i hjärnan och patienterna har fått fullgod neurologisk funktion tillbaka. Här kommer tidsaspekten vara mycket viktig. Inom 3 timmar från symtomdebut bör proppen vara åtgärdad. NÅGRA DEFINITIONER Minor stroke - TIA-transitorisk ischemisk attack=fokala neurologiska symtom som helt går i regress inom 24 timmar. RIND-reversed ischemic neurologic deficit=som TIA med symtomen går i regress inom 1-3 dygn. Progressive stroke - symtomen progredierar (infarkten utvecklas) Manifest stroke - symtomen kvarstår efter 3 veckor Regionala Ambulansgruppen

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av Innehållsförteckning Kontaktuppgifter för vårdprogrammet...

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

Akuta problem i luftvägarna

Akuta problem i luftvägarna vetenskap & klinik herrström & westerlund per herrström distriktsläkare, docent i allmänmedicin, md, dds, phd, fou-avdelningen, Länssjukhuset, Halmstad margareta westerlund sjuksköterska, akutmottagningen,

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom TRIAGEHANDBOK Januari 2010 Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd.

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. somatik Alla ESS är uppbyggda på samma sätt och gäller både prehospitalt som hospitalt. Triageåtgärder är ersatta med rekommendationer enligt

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. Inledning. Arytmiorsaker. Symtom. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344.

Hjärtrytmrubbningar. Inledning. Arytmiorsaker. Symtom. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344. 335 Carina Blomström Lundqvist, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lennart Bergfeldt, Verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt Hälsa Sjukvård Tandvård H J Ä R T- O C H K Ä R L S J U K D O M A R Hälso- och sjukvårdsprogram Rapport nr 2 2006 Hjärt- och kärlsjukdomar Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt 45 H Ä L S O - O C

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer