RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting

2 Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation, Möte med människor, och i landstingets IT-policy. Riktlinjerna ska vara ett vägledande dokument under en längre tidsperiod och kompletteras med handlings- och aktivitetsplaner. Det personliga mötet är alltid det viktigaste, men en webbplats är till nytta som komplement och när möten inte är nödvändiga eller möjliga. En webbplats skapar också helt nya möjligheter till information, kommunikation och samverkan. Riktlinjernas syfte är att skapa ett enhetligt förhållningssätt och tydliggöra ansvarsfördelning samt inriktning för framtida utveckling av Örebro läns landstings webbplats. Bakgrund Utvecklingen av Internet öppnar nya möjligheter för insyn och dialog, direkt demokrati och medborgarkontroll. I regeringens proposition Demokrati för det nya seklet från 2001 sägs att statens, kommunernas och landstingens roll är att skapa goda förutsättningar för demokrati. IT och Internet bör användas för att skapa mötesplatser där medborgarna ges tillfälle till dialog. Behovet av att förbättra vårdens tillgänglighet och att öka patientens inflytande och delaktighet betonas i regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla. Här understryks att tillgången till information är en avgörande förutsättning för patientens möjligheter att utöva självbestämmande i vården. Vidare sägs att en ökad tillgänglighet innebär ett enkelt sätt att få information om myndigheten och dess regelverk samt tillgång till interaktiva tjänster. Landstingsförbundets webbutredning (december 2001) beskriver hur Internet genom oberoendet av tid och rum ger patienter bättre tillgänglighet till vården. Medborgare bör kunna hämta information, ställa frågor och uträtta ärenden när det passar dem, oberoende av tid och geografisk belägenhet. I dessa sammanhang har regeringens begrepp 24-timmarsmyndighet kommit att bli vägledande för ökad tillgänglighet och tillmötesgående med stöd av IT. Det framhålls att medborgare med särskilda behov ska ha likvärdig tillgång till de tjänster som erbjuds och till offentlig information. Landstingets webbplats En webbplats är en samling webbsidor som tillhör samma person eller organisation och som är sammanlänkade på ett mer eller mindre systematiskt sätt. är den gemensamma webbplatsen för Örebro läns landstings information och kommunikation om landstingets verksamheter via nätet. Under denna webbplats samlas alla landstingets verksamheter. Förvaltningarnas och andra landstingsenheters respektive webbsidor, vilka inleds med t ex Universitetssjukhuset Örebro ingår alltså i begreppet Utveckling Landstingets gemensamma webbpubliceringssystem ger möjlighet till en effektiv hantering där medarbetare, på olika funktioner i landstingets verksamheter, kan delta i arbetet med webbplatsen, publicering och uppdatering av innehåll. När ansvaret för

3 informationspubliceringen flyttas ut i organisationen närmare verksamheten förenklar och snabbar det upp arbetsflödet och uppdatering av informationen. Vid utveckling av webbplatsen ska ett koncernperspektiv beaktas. Samarbete över förvaltnings- och avdelningsgränserna är viktigt. Genom att lära av varandra, ta tillvara tidigare erfarenheter och samordna behov och utveckling kan samordningsvinster göras. Tillgänglighet Informationen på landstingets webbplats ska vara tillgänglig för alla. Det innebär bland annat att den så långt som möjligt ska göras lättillgänglig för användare med olika funktionshinder. Webbplatsen ska vara tillgänglig för funktionshindrade enligt de internationella riktlinjer som utformats av W3C (World Wide Web Consortium)- initiativet WAI (Web Accessibility Initiative). Genom att följa WAI:s riktlinjer gör man webbplatsen kompatibel med olika tekniska hjälpmedel som personer med funktionshinder kan behöva för att kunna ta till sig informationen. Språket har stor betydelse för tillgängligheten. Ett krångligt språkbruk kan göra webbplatsen i praktiken oåtkomlig för stora grupper medborgare, inte minst personer som inte har svenska som modersmål. Webbplatsen ska i möjligaste mån tillhandahålla information på lättläst svenska. Där det är motiverat kan informationen även finnas tillgänglig på andra språk. Syfte Örebro läns landstings webbplats på Internet är en kanal för information, kommunikation och interaktion med medborgarna i Örebro län, patienter, brukare och andra intressenter. Syftet med webbplatsen är att: - förbättra länsinvånarnas möjligheter till delaktighet, påverkan och demokratiskt inflytande. - stärka patienter och brukare i deras kontakter med landstinget och ge dem service i samband med vårdkontakter. - stimulera regionens utveckling. - förmedla fakta och kunskap. Framgångsfaktorer För att arbetet ska bli framgångsrikt och användarna nöjda ska landstingets webbplats kännetecknas av: Trovärdighet och enkelhet. Informationen är ärlig, saklig, relevant och aktuell. Den utformas ur ett användarperspektiv och med ett rakt och lättförståeligt språk. Publicering av text och bild ska genomsyras av öppenhet, service, omtanke och kvalitet. Dialog och öppenhet. Webbplatsen ska upplevas som en öppen plattform för insyn, kommunikation och interaktivitet. Innehåll, funktioner och tjänster ska inbjuda till delaktighet och locka besökaren att engagera sig i sitt landsting.

4 Utvecklingen av webbplatsen pågår ständigt. Den är en kontinuerlig process som sker i samverkan med användaren. Information om användarnas behov och önskemål inhämtas regelbundet. Nytta och funktionalitet. Webbplatsen ska ge svar på frågor som besökaren har om landstingets vård och övriga verksamheter samt stimulera till kommunikation och interaktivitet. Informationen ska vara överskådlig och lättillgänglig och alla funktioner framtagna ut ett brett användarperspektiv. En gemensam struktur ska alltid eftersträvas. Webbplatsen ska ge ett mervärde genom att erbjuda service 24 timmar om dygnet. Målgrupper Målgrupper för Örebro läns landstings webbplats är: - medborgarna i Örebro län - patienter, brukare och anhöriga - patient- och intresseföreningar med anknytning till landstingets verksamhet - arbetssökande och studerande - massmedia - andra landsting/vårdgivare och näringsliv - kommuner och myndigheter - boende i övriga landet och utomlands - anställda inom Örebro läns landsting Varje förvaltning/verksamhet inom Örebro läns landsting kan också ha särskilda målgrupper utifrån sina verksamhetsområden. Mål och inriktning Webbplatsen ska: - öka kunskapen om landstingets verksamhet - öka delaktighet och medbestämmande - underlätta medborgarnas kontakter med landstinget - medverka till att underlätta för patienter och brukare att på rätt sätt använda landstingets tjänster - förbättra servicen till patienter och brukare - stimulera kulturliv, turism och tillväxt i Örebro län - främja samarbetet mellan landstinget och andra myndigheter, kommuner och aktörer - underlätta professionellt kunskapsutbyte och dialog, nationellt och internationellt. Örebro läns landstings webbplats på Internet har som övergripande målsättning att vara till största möjliga nytta för besökarna. Genom ett aktivt arbete med att utveckla webbplatsen ska tillgodose besökarens behov och önskemål. För att ständig utveckling ska kunna ske bör återkommande undersökningar av besökarens behov och önskemål genomföras. En årlig aktivitetsplan redovisar de landstingsgemensamma insatser och utvecklingsaktiviteter som ska genomföras.

5 Ansvar Inom Örebro läns landsting följer informationsansvar med verksamhetsansvar, vilket är fastställt i landstingets informationspolicy. Det innebär att varje verksamhetsansvarig, förvaltningschef/motsvarande eller person som denne utser, ansvarar för den egna webbplatsens innehåll. Ansvaret omfattar produktion, faktakontroll, publicering, uppdatering samt att landstingets grafiska regler för publicering på Internet följs. Varje förvaltning/motsvarande ansvarar också för handläggning av förfrågningar och synpunkter samt tjänster som administreras via webben. Ansvaret för Örebro läns landstings övergripande hemsidor på den externa webben avseende innehåll, publicering och faktakontroll åvilar landstingets informationsstab. Informationschefen har ett övergripande ansvar för Örebro läns landstings Internetsidor. ADB och Tele har tekniskt drift- och utvecklingsansvar för landstingets externa webb. Organisation Webbstyrgrupp För övergripande ledning av arbetet med Örebro läns landstings webbplats på Internet finns en webbstyrgrupp inrättad, vilken rapporterar till landstingsdirektören. Styrgruppens uppgift är att leda och stödja ett förändringsarbete samt fatta beslut i övergripande webbfrågor inom sitt uppdrag. Styrgruppen agerar bollplank till ansvariga för webbarbetet och ger goda råd, anger riktlinjer, prioriteringar, följer arbetets måluppfyllelse samt är länk till ledning. Särskild vikt skall fästas vid koncernperspektivet, samverkan inom landstinget samt informationssäkerhetsaspekter. Som ledamot i webbstyrgruppen representerar man inte sin respektive förvaltning/ enhet utan arbetet utgår från ett landstingsperspektiv. Ordförande i landstingets webbstyrgrupp är Örebro läns landstings informationschef. Webbråd Till webbstyrgruppen är ett rådgivande webbråd knutet med representanter, företrädesvis webbansvariga, från landstingets förvaltningar och centrala staber. Webbrådet ska vara ett forum för information och diskussion gällande webbfrågor i landstinget och har som huvudsaklig uppgift att komma med idéer på hur landstingets webbplats ska utvecklas i framtiden. Ordförande i webbrådet är ansvarig uppdragsledare vid ADB och Tele. Ur webbrådet finns ett arbetsutskott som regelbundet sammanträder för att hantera löpande frågor samt bereda frågor till webbstyrgrupp och webbråd. Ordförande i webbrådet är sammankallande för arbetsutskottet. Länkning All länkning från Örebro läns landstings hemsida och dess undersidor till andra hemsidor på Internet ska ske i enlighet med dessa riktlinjers syfte. Information och material som görs tillgängligt genom länkning till andra informationskällor ska antingen ha ett direkt samband med eller på annat sätt vara relevant i förhållande till landstingets verksamhet. Länkning till information och material som

6 publiceras av företag, organisationer eller andra som bedriver kommersiell verksamhet med vinstintresse är tillåten, men ska vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans. Ansvaret för att länkning sker korrekt från de egna sidorna åligger respektive förvaltning. Ansvaret för länkning vad gäller landstingets övergripande sidor åligger landstingets informationsstab. Domännamn Domäner är de delar som Internet är indelat i. Det finns domäner och toppdomäner. Ett domännamn är ett sätt att namnge och gruppera datorer som är anslutna till Internet. Domännamnet är det namn som används i webbadresser för att beteckna domäner. I webbadressen är orebroll ett domännamn som tillhör landstinget och se ett toppdomännamn som står för Sverige. Däremot är www inget domännamn, utan namnet på den server som sköter domänens kommunikation med yttervärlden. Webbplatsen ska vara ingången till Örebro läns landsting och dess verksamheter på Internet. Information på Internet från Örebro läns landsting och dess verksamheter ska finnas under landstingets domännamn, orebroll.se. Om en verksamhet önskar presentera sig på Internet utanför landstingets domänadress, ska detta alltid anmälas till den egna förvaltningsrepresentanten i webbrådet för vidare behandling och godkännande av webbstyrgrupp eller av styrgruppens ordförande i brådskande fall. Lagar och andra styrdokument för landstingets webbplats Information och material på landstingets webbplats ska följa gällande lagstiftning och föreskrifter samt i tillämpliga delar följa landstingets policydokument för information och kommunikation, marknadsföring och sponsring. Grafisk profil Reglerna för landstingets grafiska profil som anges i landstingets grafiska handbok är också grunden för publicering på webben. Örebro läns landsting använder ett gemensamt webbpubliceringssystem för arbetet med webbplatsen Ett gemensamt grafiskt gränssnitt med formatmallar finns framtaget. All information som publiceras ska inordnas i detta grafiska gränssnitt. Om man önskar avvika från den grafiska utformningen på ska detta alltid rapporteras till den egna förvaltningsrepresentanten i webbrådet för vidare behandling och godkännande av webbstyrgrupp eller av styrgruppens ordförande i brådskande fall. När avvikelse kan bli aktuell handlar det främst om sidor av mer temporär karaktär, t ex speciella projektsajter, kampanjer, större konferenser eller arrangemang med Örebro läns landstings medverkan.

7 Aktivitetsplan För övergripande arbete med Örebro läns landstings webbplats på Internet tas en årlig aktivitetsplan fram av webbrådet, vilken fastställs i webbstyrgruppen. Planen redovisar de landstingsgemensamma insatser och utvecklingsaktiviteter som ska genomföras.

8 landstingets webbråd och webbstyrgrupp. Antagna av landstingsstyrelsen 11 december Framtagna policies/riktlinjer finns på landstingets intranät: intranet.orebroll.se/oll/policies/index.htm

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Helsingborg.se - riktlinjer

Helsingborg.se - riktlinjer Helsingborg.se - riktlinjer Direktiv för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (10) Innehåll 1. Inledning 2. Om Helsingborg.se 3. Organisation av stadens webbplatser 4. Utformning av stadens webbplatser

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer