Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012

2 1(9) Årsredovisning Brf Bällstabacken 4 Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Fastigheten Förvaltningsberättelse 2012 Bostadsföreningen Bällstabacken 4 registrerades Ekonomisk plan registrerades Föreningen förvärvade 2007 fastigheten Fredfors 12, Bromma kommun. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. Fastigheten är bebyggd med 2 byggnader som innehåller 39 lägenheter med bostadsrätt. 1 rum och kök 32 st m 2 4 rum och kök 7 st 658 m 2 Total bostadsarea uppgår till m 2 Garage Föreningen äger fastigheten Fredsfors 12 med gatuadressen Karlsbodavägen 47-63, Bromma, i Stockholms Kommun. Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. 2 st Styrelsen 2012 Stephan Keier Tomas Ubonér Helén Geissler Sara Pettersson Ewa Ubonér Charlotte Aleman Jesper Helin Revisor Tomas Jonasson Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot, avgått Ledamot Suppleant Suppleant, ersätter Sara Pettersson BOREV Revisionsbyrå Valberedning Önay Jakobov

3 2(9) Grannsamverkan Ewa Ubonér Kontaktombud Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under 2012 haft 12 protokollförda sammanträden. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Norrenergi (fjärrvärme), Stockholms Stad Trafikkontoret och Ragn-Sells (renhållning), Enkla Elbolaget (el), Fortum Distribution (elnät), Stockholm vatten (vatten och avlopp), WIAB (jour/teknisk service), Söder & Söder Städ o Fönsterputs, Hissgruppen (hisservice och underhåll), HSAB (tredjepartsställningåterkommande hissbesiktningar), STOKAB (nyttjanderättsavtal fiber), QT-System (underhåll passagesystem/kodlås), Ownit (bredband och kabel-tv), Canal Digital (tilläggspaket), Mediator (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister). Överlåtelser Under 2012 har ett antal enrumslägenheter sålts. Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är att tillåta andrahandsuthyrning endast när det kan visas, att bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl samt kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten. Avgiftsändringar Under 2012 har årsavgifterna varit oförändrade. Ekonomi, jämförelsetal Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Genomsnittlig årsavgift bostäder (kr/m 2 ) Förmögenhetsvärde Föreningens förmögenhetsvärde uppgick till kr. Verksamheten under 2012 Föreningens verksamhet under 2012 har, precis som tidigare år, kännetecknats av fortsatt återhållsamhet vad gäller ekonomin. Snöskottning och sandning har utförts av representanter från styrelsen och av frivilliga vilket innebär att föreningen gjort stora besparingar även detta år. Under året beslutades att vi löpande ska byta ut föreningens samtliga ljuskällor till mer energisnåla sådana vilket uppskattas ge en energibesparing på drygt 35 %. Två städdagar har genomförts. Höstens städdag var en succé då 26 personer deltog med liv och lust. Dessutom fullgjorde flera lägenhetsinnehavare uppgifter vid andra tillfällen. Föreningen har anslutits till Stockholms öppna konkurrensneutrala fibernät.

4 3(9) I åtta lägenheter genomfördes i början av året radonmätning med bra resultat. Tre p-platser för besökande/last och lossning med P-skiva har iordningställts. Taggkodlås till förrådsdörren installerades. Föreningen har sedan i maj en ny mer lättnavigerad hemsida. Gräsytan mellan Brommavik Hotell och vår fastighet har grävts upp, fått ny jord och några stora stenar har tillkommit som skydd och dekoration. Målning av betongpartiet vid entrén har skett, även pelarna på de inglasade gångarna mellan huskropparna har målats. Dropplåt har satts upp på taket över översta loftgången för att förhindra att vatten rinner ner på loftgångarna och förorsakar halka vid kyla. Kretsloppsrummet har målats om. Nu finns skyddslister bakom återvinningskärlen och ovanför varje kärl sitter det nu informativa skyltar som enkelt visar vilket kärl som ska användas för vad. Mattor har lagts in i B-husets entréplan samt på våningarna 1 till 4. Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Slutligen kan nämnas att verksamhetsårets underskott kan förklaras med att vi dels kostnadsfört vissa icke budgeterade utgifter som exempelvis reparationer och större inköp istället för att skriva av dessa under ett antal år, dels att vi under året hade fem p-platser outhyrda vilket minskade intäkterna med trettio tusen kronor. Verksamheten under kommande år Styrelsens fortsatta målsättning är att verka för en god ekonomi, skapa fin sammanhållning och därmed skapa trivsel och trygghet för de boende i föreningen. Därför kommer bland annat energimätningar ske för att visa oss på vilket sätt vi kan fortsätta vårt arbete med att ytterligare spara energi för miljön och pengar för föreningen. Den grillplats och sandlåda som var tänkt att anläggas under året kommer att anläggas och färdigställas under Den målning av betongpartier, pelare med mera som startades under året kommer att slutföras under år Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas Till balanserat resultat överföres kr 0 kr kr kr

5 Brf Bällstabacken 4 Org. nr RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Personalkostnader Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

6 Brf Bällstabacken 4 Org. nr BALANSRÄKNING 5(9) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2012 Not 2011 Byggnader Mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning skatter och avgifter Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostnader/uppl intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst Leverantörsskulder Egna skatteskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Upplupna kostnader Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Bällstabacken 4 Org. nr (9) Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Övriga intäkter Bredbandsintäkter Övriga intäkter SUMMA NOT NR 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel, extra tjänster Städ Obligatoriska besiktningar Hisskostnader Serviceavtal El Värme Vatten Sophämtning Försäkringar Kabel-TV/bredband Förbrukningsinventarier Extern revision Övriga förvaltningskostnader SUMMA

8 Brf Bällstabacken 4 Org. nr NOT NR 3 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 2008 och betalar därmed fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Fastigheten är befriad från kommunal fastighetsavgift och betalar halv kommunal fastighetsavgift Taxeringsvärdet framgår av annan not. 7(9) NOT NR 4 Personalkostnader Under året har föreningen haft 0 (0) personer anställd, varav kvinnor 0 (0) stycken. Löner och arvoden Styrelsen Övriga ersättningar SUMMA LÖNER OCH ARVODEN Sociala avgifter SUMMA Löner, arvoden och sociala avgifter NOT NR 5 Fredsfors Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler Bokfört värde: Byggnader Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Byggnaden skrivs av enligt plan.

9 Brf Bällstabacken 4 Org. nr NOT NR 6 8(9) Förutbet. kostn./uppl. intäkter Förutbetalda försäkringspremier Ownit ObjeQT Upplupna räntebidrag SUMMA NOT NR 7 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2011 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG NOT NR 8 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld SEB ,99% SEB ,18% SEB ,71% SEB ,56% SUMMA FASTIGHETSLÅN Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER Härav del som förfaller till betalning senare än

10

11

12

13 Brf Bällstabacken 4 Budget 2013 Budget Budget Utfall Huvudintäkter Årsavgifter Hyra p-platser Kapitalintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Kabel-TV/bredband Övriga intäkter Summa intäkter Drift/förvaltningskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra Städ Obligatoriska besiktningar Hiss Serviceavtal Löpande underhåll Periodiskt underhåll Elektricitet Uppvärmning Vatten Renhållning Försäkringar Kabel-TV/bredband Förbrukningsinventarier Extern revision Redovisningstjänster Fastighetsskatt Övriga förvaltningskostnader Personalkostnader/arvoden Arvoden styr. o rev Sociala avgifter Bilersättning Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar Räntekostnader Summa kostnader Årets resultat I resultatdispositionen Avsättning yttre rep.fond Resultat efter avsättning fond

14 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

15 tegl.se/noe.nu Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, Uppsala Telefon

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Botvid Årsredovisning 2014

Brf Botvid Årsredovisning 2014 Brf Botvid Årsredovisning 2014 Sida 1(8) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer