rsr Brf Trädgårdsgatan 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rsr Brf Trädgårdsgatan 12"

Transkript

1 rsr Brf Trädgårdsgatan 12

2 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Fastigheten Förvaltningsberättelse 2012 Bostadsrättsföreningen Trädgårdsgatan 12 registrerades 21 januari Föreningen äger fastigheten Fjärdingen 28:11 med gatuadressen Trädgårdsgatan 12 A-C i Uppsala Kommun. Fastigheten är uppförd på 1880-talet. Fastigheten består av två flerbostadshus i fyra våningar och ett gårdshus. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Dina Försäkringar. Föreningen upplåter 15 lägenheter med bostadsrätt: 3 rum och kök 4 rum och kök 5 rum och kök 8 rum och kök Total bostadsarea uppgår till Uppvärmning sker genom vattenburen fjärrvärme. Genomfört underhåll Elrenovering Stamrenovering 1 ny hiss Nya vinds- och källarförråd Balkonger mot gårdssidan Renovering trapphus Fasadrenovering Fönsterrenovering 7 st 5 st 2 st 1 st kv.m 657,4 659,6 306,4 228,9 1852,3 Styrelsen 2012 Peter Siljehag Thomas Andersson Mats Sundbom Kerstin Rosander Revisorer BOREV Revisionsbyrå BOREV Revisionsbyrå Ordförande Kassör Ledamot Suppleant Revisor Revisorssuppleant

3 Valberedning Christina Rudmark Christer Segerström Sammankallande 2(9) Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 2 maj Styrelsen har under 2012 haft fem st protokollförda sammanträden. Anställda Föreningen har inte haft någon anställd personal. Avtal Upplands Fastighetsservice AB har ansvarat för lokalvård. Mediator har anlitats för den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsregistret. Föreningen har Kabel-TV och bredbandsuppkoppling via ComHem. Överlåtelser Under 2012 har ingen överlåtelse av bostadsrätt skett (föregående år 1 st). Kostnaderna för fastighetens Fastighetsunderhåll Avgiftsändringar under året underhåll uppgår till kr, varav reparationer kr. och hyror Under 2012 har medlemsavgiften höjts med 3% och parkeringshyran har lämnats oförändrad. Ekonomi, jämförelsetal (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Balansomslutning 976 tkr 299 tkr tkr 998 tkr 260 tkr tkr 852 tkr 59 tkr tkr 917 tkr 180 tkr tkr 1401 tkr 754 tkr tkr Förmögenhetsvärde Föreningens förmögenhetsvärde uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen. Verksamheten under 2012 Verksamheten uppvisar ett resultat på ca kr, vilket var en högre vinst än den som budgeterats. Resultatet förklaras i huvudsak av lägre kostnader för el, vatten och värme. Av planerat underhåll åtgärdades konstruktionsfel vid en balkong. Däremot kunde inte planerad målning av tak genomföras Precis som tidigare år har föreningen under året möjliggjort för medlemmar som så önskat att öka insatskapitalet mot amortering av föreningens banklån. Sådan insatsökning har inneburit lägre årsavgifter för de medlemmar som valt att utnyttja denna möjlighet. Föreningens banklån har sedan denna möjlighet infördes kunnat minskas från drygt 20 miljoner kr till ca 6 miljoner kr.

4 3(9) Av totalt insatskapital enligt ursprunglig ekonomisk plan har ett belopp på kr ej inbetalats; se vidare balansräkningen. Föreningen har gjort gällande anspråk gentemot säljaren av föreningens fastighet i överlåtelse av fastigheten i samband med föreningens ursprungliga bildande. Verksamheten under kommande år Under 2013 kommer den från föregående år uppskjutna målningen av tak på samtliga byggnader att genomföras. Övrigt planerat underhåll består av åtgärdande av ett konstruktionsfel på en balkong och åtgärdande av fasadsprickor i fasaden som vetter norrut på innergården mot Trädgårdsgatan 10. Därutöver planeras endast löpande underhåll av mindre omfattande slag. Samtliga underhållsåtgärder kan hanteras inom ramen för budgeterat resultat samt föreningens balansräkning och goda likviditet. Behov av betydande underhåll, utöver vad som redan beslutats för 2013, bedöms inte föreligga för de närmaste åren. En mindra höjning av årsavgifterna för 2013 har gjorts bl.a. för att svara mot höjda avskrivningskostnader. Avgiftsuttaget anpassas dock till ett nollresultat, vilket är styrelsens uttalade strävan för de närmaste åren. Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av föreningsstämman. Till årsmötet disposition står: Balanserat resultat Årets resultat, överskott Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfondes ianspråktas Till balanserat resultat överföres O

5 Brf Trädgårdsgatan 12 Org. nr RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2012 Not 2011 Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsavgiftifastighetsskatt Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll O Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader Inventarier O O RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag O O Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

6 Brf Trädgårdsgatan 12 Org. nr BALANSRÄKNING 5(9) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2012 Not 2011 Fastigheten Pågående ombyggnation O O Mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar O O Övriga fordringar Förutbet. kostn/uppl intäkt Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insats/upplåtelseavgift Ej inbetalt insatskapital Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat, överskott Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Egna skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Brf Trädgårdsgatan 12 Org. nr OCH NOTFÖRKLARINGAR 6(9) Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar och beräknad nyttjandetid. baseras på ursprungligt anskaffningsvärde Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Driftskostnader Fastighetsskötsel Städ, entr Hissar Serviceavtal El Värme Vatten Sophämtning Försäkringar Kabel TV Förbrukningsinventarier 1388 O Extern revisor Övriga fastighetskostnader SUMMA NOT NR2 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår och föreningen betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 201 uppgick till maximalt 1.302kr/lgh och för 2012 maximalt krllgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 3 Fjärdingen 28: Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE

8 Brf Trädgårdsgatan 12 arg. nr Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler (9) Bokfört värde: Byggnader Uppfört under året Anskaffningsvärde Ingående ackumulerade Arets Utgående ackumulerade Utgående restvärde enligt plan Värmeslingor Installation under året Anskaffningsvärde O Ingående ackumulerade Arets Utgående ackumulerade Utgående restvärde enligt plan Grind Ingående ackumulerade Arets Utgående ackumulerade Utgående restvärde enligt plan Fasadrenovering Ingående ackumulerade Arets Utgående ackumulerade Utgående restvärde enligt plan SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Avskrivning byggnad har gjorts enligt plan. Avskrivning värmeslingor har gjorts med 10% på anskaffningskostnaden. Avskrivning grind har gjorts med 3,33% på anskaffningskostnaden. Avskrivning fasadrenovering har gjorts enligt plan.

9 Skatte konto Bravida SUMMA Brt Trädgårdsgatan 12 Org. nr Q ~ Övriga fordringar 8(9) NOTNR5 Upplupen intäktsränta Förutbetalda försäkringskostnader Övriga fordringar SUMMA Förutbet. kostnluppi intäkt o NOTNR6 Belopp vid årets ingång Ökat insatskapital under året Kapitaltillskott Disposition av 2011 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG Insatser och upplåtelseavg Förändring av eget kapital Yttre reparationsfond Balanserat Utgående resultat Saldo NOT NR7 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea ,86% SUMMA FASTIGHETSLÅN Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering SUMMA LÅNGFRISTIGA LÄNESKULDER O NOT NR 8 ELO Fastigheter Övriga kortfristiga skulder NOT NR 9 Upplupet revisionsarvode Newmaninstitutet Fastigheter AB Upplupen kapitalkostnad Upplupen räntekostnad SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER Upplupna kostnader O

10 Brf Trädgårdsgatan 12 Org. nr (9) Uppsala =::..j IJ ---- ~--tf7_:~ Peter Siljehag / Thomas Andersson Revisionspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den /;;;;t/- 02.'~;; /0 / ~~,\~/:::"'----- Tomas JOh~~ Godkänd revisor BOR EV Revisionsbyrå '

11 Borev revisionsbyrå AB Registrerat revisionsbolag Revisionsberättelse Till föreningsstämman i BrfTrädgårdsgatan 12 org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för BrfTrädgårdsgatan 12 för år Styrelsens ansvar/ör årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

12 Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen ror föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala /. // / ~~~~/~'-!_ Godkänd revisor

13 Ordförklarinqar Anläggningstillgångar. Tillgångar iföreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Atagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som itext förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader underverksamhetsåret. Om intäkterna harvarit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Arsavgift. Föratt täcka foreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Arsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Arsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Arsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer