Brf Svea Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Svea Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Brf Svea Årsredovisning 2013

2 1(9) Årsredovisning Brf Svea Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Fastigheten Förvaltningsberättelse 2013 Bostadsrättsföreningen Svea registrerades Föreningen förvärvade år 1943 fastigheten Luthagen 68:5, Uppsala kommun. Fastigheten är försäkrad via IF. Föreningen upplåter 45 lägenheter med bostadsrätt. 1 rum och kök 20 st 554,2 m 2 2 rum och kök 15 st 850,0 m 2 3 rum och kök 5 st 382,5 m 2 4 rum och kök 5 st 483,0 m 2 Total bostadsarea uppgår till 2 269,7 m 2 Föreningen äger fastigheten Luthagen 68:5 med gatuadresserna Götgatan 10 A-B. Byggnaden är uppförd Fastigheten består av 1 flerbostadshus i 5 våningar. På fastigheten finns dessutom 9 st p-platser. Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. Genomfört underhåll Genomgripande renovering av hela huset 1995 OVK-besiktning 2004 Installation av brandvarnare 2004 Mätning av radon inomhusluft Byte av samligt radiatorventiler 2005 Uppgradering av kabel-tv nät 2005 Ny tvättmaskin till tvättstugan 2006 Nytt kodlås till entrédörrarna 2006 Upprustning av takterass 2007 Slutligt godkännande av OVK 2008 Besiktning för energideklaration 2008 Byte av entrépartier ny tvättmaskin till tvättstugan Genomgång av UC Kontroll och justering av balkongdörrar Beskärning pelarekar Förebyggande brandbesiktning

3 2(9) Kontroll av samtliga tappkranar Montering av ett tredje glas i lgh-fönster Fönstermålning Rensning av samtliga avloppsstammar 2013 Styrelsen 2013 Richard Åkerberg Lennart Ahlin Ernesto Coronel Andreas Hansson Arne Jansson Ordförande Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant För styrelsens arbete finns ansvarsförsäkring tecknad hos IF. Revisorer Borev Revisionsbyrå AB Märta Stillström Borev Revisionsbyrå AB Oskar Högberg Extern revisor Intern revisor Extern revisorssuppleant Intern revisorssuppleant Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningesstämma hölls Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsen har dessutom fortlöpande haft kontakt i föreningsfrågor. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Siljehags Fastighets AB (fastighetsskötsel), VVE Teknik AB (VVS), FS-jouren Fastighets- och Saneringstjänst (VVS jourtid), ComHem AB (kabel-tv och bredband), Mediator AB (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister) och Kone AB (hissar). Överlåtelser Under året har 6 st överlåtelser skett (föregående år 7 st). Styrelsen har under året beviljat 5 st andrahandsuthyrningar. Avgiftsändringar Under 2013 har årsavgifterna varit oförändrade. Ekonomi, jämförelsetal Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/m 2 Förmögenhetsvärde Föreningens förmögenhetsvärde uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen.

4 Verksamheten under 2013 Under 2013 har månadsavgifterna varit oförändrade mot föregående år. Kostnaden för fönsterrenoveringen har nu reglerats och bokförd kostnad för Pågående arbeten har nu aktiverats som tillgång på Fastigheten. Totalkostnaden blev ca 1,1 mkr. Tyvärr har vi inte kunnat avläsa någon större besparing på bränslesidan - preliminärt en minskning med 5%. För att närma oss utlovad besparing så kommer vi nu att låta kunnig personal hålla fortlöpande kontroll på värmecentralens inställningar. I samband med rensning av våra avloppsstammar under hösten så upptäcktes en skada på en stam. Kostnaden för att laga den skadan uppgick till 29 tkr. Vi har även tvingats laga en fasadskada till en kostnad av 30 tkr. Fastighetsförsäkringen togs i anspråk för att återställa en vattenskada. Självrisken för skadan var 9 tkr. I övrigt har vi inte haft några större avvikelser från budget. Ett av våra lån (1,4 mkr) omsattes den och den nya räntan blev något lägre än förväntat. Lånet bands på 3 år till räntan 2,79%. Arbetet med ovan nämnda skador samt kostnaden för dessa har gjort att vi än en gång tvingats skjuta på rustning av tvättstugorna. Verksamheten under kommande år Vi skall göra ett nytt försök med tvättstugan detta år. Under april månad omsätter vi ett av våra lån och i budget har vi räknat med att räntan sänks från 3,6% till 3,0%. Från den 1 januari byter vi entreprenör för fastighetsskötsel och städ. Då tar Sommarro Fastighetstjänst AB över arbetet. Den 1 april byter vi entreprenör för drift av undercentral - VVE Teknik ersätts då av Driftservice AB. 3(9) Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas 0 Till balanserat resultat överföres

5 Brf Svea Org.nr RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2013 Not 2012 Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsavgift Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Personalkostnader Avskrivningar, materiella tillgångar Fastigheten RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

6 Brf Svea Org.nr BALANSRÄKNING 5(9) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2013 Not 2012 Fastigheten Mark Pågående arbeten Inventarier och maskiner Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutb.kostnader/uppl.intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatskapital Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst Leverantörsskulder Egna skatteskulder Personalens källskatt Sociala avgifter Uppl.kostnader/förutb.intäkter Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Svea Org.nr (9) Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Driftskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra tjänster Hiss Serviceavtal El Värme Vatten Sophämtning Försäkring Kabel-TV, bredband Telekommunikation Revisionsarvode Inköp av administrativ förvaltning Övriga förvaltningskostnader SUMMA NOT NR 2 Fastighetsavgift Fastigheten har åsatts värdeår 1959 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2012 uppgick till maximalt kr/lgh och för 2013 maximalt kr/lgh). Taxeringsvärdet framgår av annan not.

8 Brf Svea Org.nr (9) NOT NR 3 Personalkostnader Under året har föreningen haft 0 (0) person anställd, varav kvinnor 0 (0) stycken Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse SUMMA LÖNER OCH ARVODEN Sociala avgifter SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter NOT NR 4 Luthagen 68: Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler 0 0 Bokfört värde: Byggnader Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Fastighetsförbättringar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0 Sophus/soprum Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

9 Brf Svea Org.nr Fönsterrenovering Omföring från pågående arbeten Anskaffat under året Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan SUMMA BOKFÖRT VÄRDE Byggnaden skrivs av med 1,30% per år. Fastighetsförbättringarna är färdigavskrivna. Sophus/soprummen skrivs av med 4,80% per år. Fönsterrenoveringen skrivs av med 2% per år. NOT NR 5 Inventarier och maskiner 8(9) Inventarier Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0 Maskiner Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 0 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Inventarier och maskiner är färdigavskrivna. NOT NR 6 Förutbet. kostn./uppl. intäkter Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader SUMMA NOT NR 7 Förändring av eget kapital Insatser Yttre repara- Balanserat Utgående tionsfond resultat saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2012 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG

10

11

12

13 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

14 Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, Uppsala Telefon

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Botvid Årsredovisning 2014

Brf Botvid Årsredovisning 2014 Brf Botvid Årsredovisning 2014 Sida 1(8) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer