MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE"

Transkript

1 MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

2 MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1 Inledning Miljöpolicy 3 3 Miljöaspekter 4 4 Miljömål 5 5 Resultat och måluppfyllelse Avfallspåverkan Energiförbrukning Klimatpåverkan Miljöklassade produkter Lustgasanvändning Följsamhet Kloka listan Miljöcertifiering Resultat i verksamheterna Aleris Specialistvård Resultat i verksamheterna Aleris Primärvård Avvikelsehantering Utbildning 32 8 Lagefterlevnad Avslutning 34 Miljöbokslut /MA Sidan 1 av 35

3 1 Inledning Under 2012 har miljöarbetet till stor del präglats av integreringen av verksamheterna från Proximakoncernen som förvärvades 2011 till Aleris. Inom Aleris Specialistvård har vi lyckats väl med att integrera Aleris Specialistvård Nacka i miljöledningssystemet. Inom Aleris Primärvård har vi arbetat intensivt under året med att utforma ett miljöledningssystem utifrån det som Proxima hade och infört ett enhetligt miljöledningssystem för alla verksamheter i Stockholm i Aleris Primärvård. Ett miljöledningsarbete har även påbörjats för Aleris verksamheter vid Bollnäs sjukhus där vi sedan 1 april 2012 övertagit ansvaret för driften från Landstinget Gävleborg. En miljöutredning är gjord och arbetet med att implementera ett miljöledningssystem kommer att ske under I specialistvårdsverksamheterna i Skåne finns också påbörjade miljöarbeten och miljöutredningar är gjorda. I verksamheten Aleris Obesitas Skåne finns ett aktivt och välstrukturerat miljöarbete. Vårt ISO-certifierade miljöledningssystem för Aleris Specialistvård har i alla verksamheter visat sig hålla för extern revision. Extern revision har genomförts med utomordentligt gott resultat. Miljöledningssystemet för Aleris Primärvård har likaså visat sig hålla för extern ISOcertifieringsrevision. Även här har extern revision genomförts med utomordentligt gott resultat och vi lyckades certifiera den vårdcentralsverksamhet i Stockholm som ännu inte var certifierad Aleris Vallatorpsdoktorn. Vi kan härmed glädjande konstatera att samtliga specialistvårdsverksamheter i Aleris i Stockholm, Uppsala och Göteborg är miljöcertifierade liksom alla primärvårdsverksamheterna i Stockholm. Aleris har genom avtal med Taxi Stockholm lyckats tillse att nästan alla tjänsteresor med taxi i Stockholm numer sker med miljöbil. Detta är ett viktigt steg i Aleris miljöprofilering och innebär en god följsamhet till vår miljöpolicy. I hela koncernen Aleris finns en inköpspolicy med formulerad miljöprofil. Likaså ingår flera verksamheter i ett av Aleris tecknat avtal med elleverantör som helt levererar el från förnyelsebara energikällor. Dessa ovanstående exempel innebär att hela Aleris som företag blivit mer miljöaktivt och att vårt miljöarbete i Division Healthcare fått genomslag i hela företaget. Ytterligare en positiv aktivitet som ska framhållas är att alla verksamheter nu lyckats fasa ut i princip alla de miljöfarliga kemikalier som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista. Det här är ett arbete som krävt stora investeringar i några verksamheter. Det ska också uppmärksammas att andelen tågresor av distanstjänsteresor ökat betydligt vilket förstås är en glädjande utveckling i arbetet med att minska vår miljöpåverkan från resor. I följande avsnitt behandlas miljöledningssystemet med innehåll och resultat som uppnåtts under år Miljöbokslut /MA Sidan 2 av 35

4 2 Miljöpolicy Verksamheterna inom Aleris Specialistvård och Primärvård i Division Healthcare har en formulerad miljöpolicy: Aleris Division Healthcare ska verka för ekologisk hållbarhet. Alla medarbetare i verksamheterna ska vara miljömedvetna och gemensamt engagera sig i att begränsa negativ miljöpåverkan från de för verksamheterna betydande miljöaspekter såsom läkemedels- och kemikaliehantering, energiförbrukning, transporter och avfallshantering. Detta ska åstadkommas genom att hushålla med resurser, sortera avfall, och förbättra rutiner i syfte att begränsa miljöpåverkan. Vi ska säkerställa att gällande miljölagstiftning följs samt ständigt utvärdera och förbättra oss. Hur vi arbetat i enlighet med policyn framgår av följande avsnitt. Miljöbokslut /MA Sidan 3 av 35

5 3 Miljöaspekter En miljöaspekt är en aktivitet i verksamheten som ger miljöpåverkan. Vi har identifierat följande betydande miljöaspekter i Aleris Specialistvård och Primärvård i Division Healthcare: farligt avfall (kemikalier, läkemedel, sjukvårdens specialavfall/riskavfall) avfall (brännbart) läkemedel (förskrivning och hantering inom Primärvård) elförbrukning inköp och användning av miljöfarliga produkter (kemiskt-tekniska produkter) transporter (gods- och varutransporter, tjänsteresor) Miljöaspekterna och miljöpolicyn ligger till grund för formuleringen av miljömål. Miljöaspekterna är bedömda utifrån hur deras mängd och miljöfarlighet är i förhållande till övriga miljöaspekter i Aleris. Miljöbokslut /MA Sidan 4 av 35

6 4 Miljömål De övergripande miljömålen för Aleris Specialistvård och Primärvård i Division Healthcare är att: minimera avfallspåverkan genomföra kontinuerliga åtgärder som minskar energiförbrukningen minimera negativ klimatpåverkan minimera andelen miljöfarliga produkter minimera läckage av lustgas ha följsamhet till miljöaspekter i Kloka listan eller motsvarande läkemedelsförteckningar alla verksamheter ska vara miljöcertifierade För att beskriva miljöprestanda i Aleris Specialistvård och Primärvård inom Division Healthcare används följande metoder, mått och nyckeltal till respektive miljömål: Avfallspåverkan Genom sortering av avfall i olika fraktioner för återvinning/deponi kan en rest av avfall till förbränning urskiljas. En bra sortering innebär att mängden avfall till förbränning (brännbara sopor) minskar. Därigenom minimeras avfallspåverkan. Metoden för att påvisa en minimering av avfallspåverkan över tid är att mäta mängden brännbara sopor. Mängden sopor till förbränning vägs under två lika långa mätperioder per år. Verksamheterna bör vara jämförbara under mätperioderna. Mått: Nyckeltal: kg avfall till förbränning kg/patient Övergripande miljömål Aleris Division Healthcare skall minimera sin miljöpåverkan från avfall. Detta ska ske genom ökad sortering av avfall i olika fraktioner för återvinning. Detaljerade miljömål - Mängd avfall till förbränning ska i varje enskild verksamhet minska med 2% under 2012 jämfört med Mängd farligt avfall ska inte öka märkbart jämfört med (OBS! en betydande minskning skulle dock kunna innebära att farligt avfall hanteras felaktigt!) Energiförbrukning Genom att identifiera förbättringsåtgärder och genomföra dessa kan förbrukningen av ickeförnyelsebar energi minskas. Metoden för att påvisa en minskad energiförbrukning över tid är att beskriva dessa genomförda åtgärder. En metod där så är möjligt är att direkt mäta energiförbrukning. Mått: Nyckeltal: Mått: Nyckeltal: antal åtgärder med beskrivning antal beskrivna åtgärder/antal personal förbrukad energi kwh förbrukad energi/patient Miljöbokslut /MA Sidan 5 av 35

7 Övergripande miljömål Aleris Division Healthcare skall genomföra åtgärder som minskar energiförbrukningen kontinuerligt. Detaljerade miljömål - Varje enhet skall identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. - Vid de enheter där mätning av energiförbrukning kan ske ska förbrukningen minska med 2% 2012 jämfört med Vid enheter där separat mätning av energiförbrukning inte kan ske ska fastighetsägaren försöka påverkas att införa mätning. Klimatpåverkan Genom att använda mer förnyelsebara energikällor, öka andelen tjänsteresor med tåg och miljövänlig taxi, öka användandet av miljövänlig bil till interna transporter och genom att verka för att hela koncernen inför ersättning för att kompensera CO2-utsläpp vid flygresor kan den negativa klimatpåverkan minskas. Division Healthcare kommer att följa koncernens eventuella övergripande miljöpolicys. Mått: Nyckeltal: CO2-nettoutsläpp, antal tjänsteresor med tåg, förbrukad grön el, antal resor med grön taxi och km interna transporter med miljövänligt bränsle CO2-nettoutsläpp/personal, andel tågresor av totala antalet tjänsteresor, andel förbrukad grön el av total elförbrukning, andel tjänsteresor med grön taxi av totala antalet taxiresor, antal km interna transporter med miljövänlig bil av totala antalet km interna transporter Övergripande miljömål Verksamheterna i Division Healthcare ska bedrivas med minsta möjliga negativa klimatpåverkan. Detta ska ske genom en energiförbrukning med så lite negativ klimatpåverkan som möjligt. Där så är mätbart ska CO2-netto vara så nära noll som möjligt och CO2-utsläpp/personal ska minska för varje år. Andelen tjänsteresor med tåg ska öka varje år. Andel förbrukad el från förnyelsebara energikällor ska öka varje år. Detaljerade miljömål - Arbetsresor/tjänsteresor ska där så är möjligt ske med energiförbrukning med minimerad klimatpåverkan. - Förbrukad elektricitet ska vara från förnyelsebara energikällor. - Verka för att koncernen Aleris beslutar att koldioxidutsläpp som genereras vid arbetsresor med flyg ska ersättas med motsvarande belopp till klimat- och miljöförbättrande åtgärder. Division Healthcare är följsamma till koncernövergripande policys. - Arbetsresor med taxi ska när så är möjligt ske med bilar klassade som miljöbilar. - Interna transporter ska när så är möjligt ske med bilar klassade som miljöbilar. Miljöfarliga produkter Miljöklassning av en produkt innebär att produkten är klassad av officiellt organ som bra miljöval och märkt med någon av dessa klassifikationsmärken (Svanen, Bra miljöval, KRAV, EUblomman, TCO-märkning). Målet avser i första hand kemiska produkter, men gäller även övriga förbrukningsartiklar. Genom en kartläggning av de kemikalier som finns på SLL s utfasningslista och byta ut dessa kan andelen miljöfarliga produkter minskas. Miljöbokslut /MA Sidan 6 av 35

8 Metoden för att påvisa en ökning av andelen miljöklassade produkter över tid är att byta ut de kemiska produkterna och även förbrukningsartiklar mot miljöklassade. Vidare är metoden att fasa ut kemikalierna i enlighet med utfasningslistan och ersätta dessa med lämpliga substitut. Mått: Nyckeltal: antal utfasade kemikalier andel utfasade kemikalier av de som ska fasas ut Övergripande miljömål I Aleris Division Healthcare ska användandet av miljöfarliga produkter minimeras. Detaljerade miljömål - Vi ska följa SLL s miljöprogram gällande Utfasning av farliga kemikalier. Användande av lustgas När lustgas används kan läckage minimeras genom att endast använda lustgas vid generell anestesi och med ett partiellt återandningssystem och kontrollerad luftväg. Metod är att mäta användning av lustgas. Mått: Nyckeltal: kg förbrukad lustgas kg lustgas per patient opererad i generell anestesi Övergripande miljömål Användandet av lustgas ska minimeras och allt onödigt spill och läckage (utsläpp) av lustgas skall undvikas i Division Healthcares verksamheter. Detaljerade miljömål - Lustgas skall användas och hanteras så att allt läckage undviks. Följsamhet till Kloka listan eller motsvarande läkemedelsförteckningar Vid förskrivning av läkemedel ska där det är medicinskt lämpligt råda följsamhet till miljöaspekter i enlighet med Kloka listan eller motsvarande läkemedelsförteckningar i de olika landstingen. Användandet av rekommenderade läkemedel enligt Kloka listan medför, att i de fall kunskap finns om läkemedlet, att de läkemedel som har minst negativ miljöpåverkan väljs. Mått: Nyckeltal: procent följsamhet till Kloka listan eller motsvarande andel följsamhet av alla läkemedelsförskrivningar Övergripande miljömål Vid läkemedelsförskrivning i Aleris Division Healthcare ska hänsyn tas till läkemedlens miljöpåverkan och miljöaspekterna i Kloka listan eller motsvarande läkemedelsförteckningar ska följas. Detaljerade miljömål - Följsamheten till Kloka listan eller motsvarande ska i verksamheterna vara minst 75 % - Samtliga förskrivna läkemedel ska ske med E-recept Miljöcertifiering Miljöcertifiering enligt ISO är ett bevis på att verksamheten har ett strukturerat miljöarbete som håller över tid. Genom ett aktivt miljöarbete i enlighet med ett strukturerat miljöledningssystem i verksamheterna kan Aleris miljöprofil stärkas. Miljöcertifiering av alla Miljöbokslut /MA Sidan 7 av 35

9 verksamheter i divisionen utgör ett grundläggande fundament i det fortsatta miljöarbetet. Utgångsläget 1/ är att ca 50 % av verksamheterna i divisionen är miljöcertifierade. Mått: certifiering enligt ISO Nyckeltal: andel miljöcertifierade verksamheter av totala antalet verksamheter i Division Healthcare Övergripande miljömål I Aleris Division Healthcare ska alla verksamheter vara miljöcertifierade enligt ISO Detaljerade miljömål - 31/ ska minst 60 % av verksamheterna vara miljöcertifierade - 31/ ska minst 80 % av verksamheterna vara miljöcertifierade Miljöbokslut /MA Sidan 8 av 35

10 5 Resultat och måluppfyllelse Under år 2012 har i verksamheterna i Aleris Specialistvård och Primärvård utförts åtgärder för att beskriva miljöprestanda. Här följer en redovisning av uppnådda mått, resultat och måluppfyllelser för respektive övergripande miljömål. Först redovisas miljömålsresultaten i en samlad tabell och därefter redogörs mer detaljerat för varje måluppfyllelse och slutligen redovisas verksamheterna för sig. Miljömål Nyckeltal Resultat Avfallspåverkan Avfall till förbränning Kg/pat 0,41 kg/pat 0,28 * 0,42 0,41 0,37 Farligt avfall Kg/pat Totalt: 0,014 kg/pat 0,014 * 0,017 0,017 Handen 0,002 Täby 0,003 Järva 0,002 Sabb 0,004 Nacka 0,02 Elisabeth 0,17 Europaklin 0 0,003 0,005 0,004 0,003 0,02 0,10 0,02 0,004 0,004 0,002 0,007 0,13 0,03 0,006 0,003 0,001 0,005 0,18 0,03 0,005 0,004 0,24 0,03 Energiförbrukning Kg Beskr åtg/pers Elförbrukn ES Förbr/pat ES Elförbrukn Järva (tot) Förbr/pat Elförbrukn NPark Björkhagen Järna Nykvarn Tyresö Täby HLM Vallatorp Elförbr/anst Aleris Prim v Aleris Primärvård: Stickande/skärande 671 kg Läkemedel 97 kg Batterier 22 kg 0,01 åtgärder/personal (ca 20 st beskrivna åtgärder) kwh (+ 5 %) 40 kwh/pat kwh (-21 %) 1,9 kwh/pat kwh (+8 %) kwh kwh kwh kwh kwh kwh 2063 kwh/anställd Klimatpåverkan CO2-nettoförbrukning Kg/anställd Totalt: 27 kg/anställd för resor Elisabethsjukhuset: 4,9 kg/anst resor 923 kg/anställd el Handen: 7,2 kg/anst resor Järva tot (Spec+Primvård): 154 kg/anställd el Aleris Primärvård el: Totalt: 206 kg/anställd el Björkhagen: 204 kg/anställd Järna: 180 kg/anställd 0, , , , ,4 46 6,7 0, ,5 0, Miljöbokslut /MA Sidan 9 av 35

11 Tjänsteresor med tåg Tjänsteresor med grön taxi Interna transporter med miljövänligt bränsle Elförbrukning från förnyelsebara energikällor Tågresor av tot tjänsteresor (distans) Miljötaxi av tot taxiresor Miljövänlig bil av totalt körda km interna transp Andel förnyelsebar energi Näsby Park: 165 kg/anställd Nykvarn: 218 kg/anställd Tyresö: 594 kg/anställd Täby: 278 kg/anställd Vallatorp: 213 kg/ anställd Totalt: 63 % (42 % av total reslängd) Elisabethsjukh: 60 % Axesshuset: 67 % Sabb v-avd: 100 % Sabb Bröstmottagningen: 100 % Sabb Mag-tarm: 47 % Sabb Europakliniken: 0 av 2 Handen: 0 av 8 varav 832 km kunde ha varit med tåg Nacka Ryggcentrum: 1 av 1 Ängelholm Ögon: 14 % Ängelholm Ryggrehab: 50 % Psykiatri Lund: 0 av % 27 % 75 % 67 % 33 % 49 % 43 % 83 % 67 % 89 % 10 % 65 % 98 % av resor 94 % 91 % 74 % 45 % Specialistvård Sthlm: 100 % tot km Elisabethsjukh: 40 % tot 1800 km Järna Vc: 100 % Näsby Park Hlm: 100 % Nykvarn Vc: 100 % Tungelsta Vc: 100 % Täby Hlm: 50 % Tyresöhälsan: 0 % Vallatorp: 0 % Totalt: ca 75 % av verksamh Storleksmässigt med 100 % förnyelsebar energi: Ca 90 % närmare 100 % andel förnyelsebar Ca 5 % knappt någon andel förnyelsebar 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 30 % % Ej mätbart Ej mätbart Ej mätbart Axesshuset: 100 % Bollnäs: 100 % Nacka: 100 % Sabbatsberg: 100 % Handen: 100 % Järva Specv: 100 % Järva VC: 100 % Näsby Park: 100 % Elisabethsjukh: 100 % Primärvårdsenheterna Björkhagen, Järna, Nykvarn, Tyresö, Täby, Vallatorp HLM Täby C: 100 % CSK: största del Ängelholms sjukhus: största del Motala sjukhus: stor del Täby Specv: inte alls Stureplan HLM: inte alls 100 % 100 % 97 % 97 % 68 % 68 % 68 % 68 % stor del ej alls 74 % 74 % 74 % 74 % ej alls Miljöbokslut /MA Sidan 10 av 35

12 Miljöfarliga produkter Utfasade kemikalier Andel utfasade kemikalier av de som ska fasas ut Totalt: 100 % Elisabeth: 100 % Sabbatsberg: 100 % Järva: 100 % Täby: 100 % Handen: 100 % Nacka: 100 % Axesshuset: 100 % Obesitas Skåne: 100 % Aleris Primärvård: ej helt 1 produkt kvar Lustgasanvändning Förbrukad lustgas Kg/pat Sabbatsberg: ** Täby: 0,003 kg/pat Handen: 0,06 kg/pat Elisabeth: 0 kg/pat Obesitas Skåne: 0 kg/pat Nacka: 0 kg/pat Ängelholm Ortopedi: 0 kg/pat Följsamhet Kloka listan Andel Sabb Bröstmott: 95 % Sabb Mott: 70 % Nacka: 79 % Handen: 90 % Täby: 56 % Järva: 85 % Ängelholm Ögon: 90 % Björkhagens Vc: 88 % Järna Vc: 83 % Järva Vc: 89 % Näsby Park Hlm: 90 % Nykvarns Vc: 92 % Stureplans Hlm: 90 % Tungelsta Vc: 87 % Tyresöhälsan: 89 % Täby Centrum Hlm: 89 % Vallatorpsdoktorn: 88 % Miljöcertifiering Andel 61 % av verksamheterna totalt 50 % av specialistvård 50 % av primärvård 100 % av geriatrik 91 % av rehab 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %? ** 0,005 0, % 100 % 100 % 100 % 67 % 50 % 0,09 0,02 0,08 0 0,21 0,01 0,02 0 0,19 0,06 0,02 0 * 2011 Exklusive Sabbatsbergs Operationsavdelning där uppgift inte kunnat erhållas ** Uppgift från Sabbatsbergs Operationsavdelning har inte kunnat erhållas Miljöbokslut /MA Sidan 11 av 35

13 5.1 Avfallspåverkan Mängden sopor till förbränning är mätt vid flera verksamhetsenheter. Vägning av sopor till förbränning har vid en del enheter skett vid två mätperioder under 2012 och vid några enheter vid en mätperiod. Vi använder dessa uppgifter för beräkning av totalmängd för året och även jämförelser med mätningar under 2011, för att se om målet kan nås. Det bör dock observeras att mätmetoderna kan vara något varierande och kanske inte helt exakta, så en viss osäkerhet i jämförelsematerialet finns. I verksamheterna i Aleris Primärvård finns ett bra och aktivt arbete i att sortera avfallet i flera fraktioner. Avfall till förbränning mäts inte så vi kan inte redovisa något om detta mer än att avfallshanteringen är välfungerande och i linje med vår miljöpolicy. Verksamheten Aleris Obesitas Skåne har sin absolut största verksamhet operationsverksamheten med tillhörande vårdavdelning i Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och vi följer rådande miljöprogram och miljöarbete vid CSK. Sjukhuset är miljöcertifierat och där finns en väl fungerande avfallssortering. Viktigt och glädjande att konstatera är dessutom att allt brännbart avfall från sjukhuset används för uppvärmning. Vi kan dock inte redovisa några mått från verksamhetens avfallshantering, men sortering i flera fraktioner sker såväl vid operations-, vårdavdelnings- som mottagningsverksamheten. I Aleris Specialistvårdsverksamheter i Ängelholm (Ögon, Ortopedi, Ryggrehabilitering) sorteras avfallet i enlighet med sjukhusets miljörutiner i flera fraktioner. Avfallshanteringen sker gemensamt i sjukhuset och vi kan inte redovisa några resultat från våra verksamheter. För Aleris verksamheter vid Bollnäs sjukhus kan vi inte redovisa något resultat för avfallshantering. Vi kan dock konstatera att sortering sker i flera fraktioner vid sjukhusets verksamheter och att sjukhuset följer miljöprogrammet i Landstinget Gävleborg vilket innebär en god följsamhet till Aleris miljöpolicy. En god sortering sker i många fraktioner så att det brännbara hushållsavfallet minimeras. Vid Aleris Specialistvård Axesshuset sker sortering i flera fraktioner och även kompostering av matavfall. Avfallet omhändertas gemensamt med flera vårdaktörer i fastigheten och det görs ingen egen mätning för Aleris verksamhet. Vid Aleris Specialistvård Nacka sorteras avfall i mycket god ordning i flera fraktioner, men ingen vägning görs så vi har inga mätvärden att redovisa. Total mängd avfall till förbränning 2012, räknat på 44 produktionsveckor för operationsverksamheter, vid aktuella verksamhetsenheter där uppgifter finns uppgick till ca kg. För år 2011 är summan kg exklusive Sabbatsbergs operationsavdelning. Mängd avfall till förbränning 2012 är ca 0,41 kg/patient. Vi kan inte jämföra detta med 2011, men använder vi 2010 års uppgifter, 0,42 kg/patient, kan vi konstatera att det är ungefär oförändrat. Det är intressant och det positiva är att vi trots fler operationer i verksamheterna lyckas sortera avfallet bra så att avfall till förbränning inte ökar. Miljöbokslut /MA Sidan 12 av 35

14 Det förhåller sig naturligtvis så att mängden avfall till förbränning är större vid operationsenheterna än vid mottagningsenheterna, och likaså ännu större vid Elisabethsjukhuset där större slutenvårdskrävande kirurgi utförs. Totalt per verksamhet är nyckeltalen: Specialistvård Handen 0,35 kg/pat 0,39 0,38 0,33 0,24 Specialistvård Järva 0,15 kg/pat 0,15-0,13 0,13 Spec v Sabbatsberg 0,36 kg/pat 0,14 (ej op) 0,30 0,50 0,28 Europakliniken 0,22 kg/pat 0,32 0,30 0,43 0,43 Specialistvård Täby 0,57 kg/pat 0,50 0,42 0,46 0,45 Elisabethsjukhuset 1,48 kg/pat 0,94 1,10 1,44 1,67 Totalt Aleris Specialistvård 0,41 kg/pat 0,28 0,42 0,41 0,37 Europakliniken får framhållas som gott exempel med minskat avfall till förbränning. Elisabethsjukhuset har en ganska kraftig ökning av sitt avfall till förbränning vilket förklaras av en ökad mängd operationer. Totalt i Aleris Specialistvård och Primärvård kan vi inte med säkerhet ange om mängd avfall minskat eller ökat jämfört med förra året. Det förefaller sannolikt att mängden avfall till förbränning per patient inte ökat jämfört med föregående år, men vi kan inte redovisa något säkert om måluppfyllelsen. Jämfört med 2010 är resultatet oförändrat. Vi får nog konstatera att målet för 2012 inte är uppnått. Farligt avfall Farligt avfall är en viktig parameter som mäts. Med farligt avfall avses sjukvårdens specialavfall (stickande/skärande, riskavfall), läkemedel och kemikalier. Mätningen sker olika i verksamheterna beroende på entreprenören som sköter hanteringen av farligt avfall. Mängd och nyckeltal för farligt avfall under år 2012 är följande (2011 års värden inom parentes): Mängd riskavfall, Nyckeltal läkemedel, kemikalier Specialistvård Järva 63 kg (120) 0,002 kg/patient (0,004) Specialistvård Täby 86 kg (152) 0,003 kg/patient (0,005) Specialistvård Handen 86 kg (105) 0,002 kg/patient (0,003) Specialistvård Sabbatsberg 353 kg (199 ex op) 0,004 kg/patient (0,003) Specialistvård Nacka 1589 kg (2190) 0,02 kg/patient (0,02) Elisabethsjukhuset 2193 kg (1828) 0,17 kg/patient (0,10) Totalt i Aleris Specialistvård är nyckeltalet 0,014 kg/patient. Detta kan inte helt jämföras med år 2011 eftersom vi saknar uppgift från operationsavdelningen på Sabbatsberg då var totala nyckeltalet 0,014 kg/patient. Det vi kan säga är att det förefaller sannolikt att mängden farligt avfall per patient i alla fall inte ökat. För Aleris Specialistvårdsverksamheter Handen, Nacka och Täby kan konstateras att mängderna farligt avfall minskat betydligt, men att mängd per patient är ganska oförändrad. Elisabethsjukhuset redovisar en ökad mängd farligt avfall. Miljöbokslut /MA Sidan 13 av 35

15 För Bollnäs sjukhus kan vi i år inte redovisa några resultat, men sortering av farligt avfall sker i fraktioner och hantering sker på korrekt sätt och i god ordning. Aleris Specialistvård Axesshuset har endast små mängder farligt avfall och hanteringen är god. Vid Aleris Obesitas Skåne hanteras det farliga avfallet helt i enlighet med Centralsjukhusets Kristianstad förordningar och miljöpolicy. Vi kan inte redovisa några mängder. Likaså sker hanteringen av farligt avfall vid Aleris verksamheter i Ängelholm Ortopedi, Ryggrehabilitering och Ögon tillsammans med sjukhuset och i enlighet med dess miljöarbete. I verksamheterna i Aleris Primärvård mäts mängder farligt avfall och dessa mängder får bli utgångsvärden för fortsatt arbete: - Björkhagen 67 kg - Järna 179 kg (inkl lab) - Järva 35 kg - Näsby Park 39 kg - Nykvarn 90 kg (inkl lab) - Stureplan 90 kg - Tungelsta 21 kg - Tyresö 168 kg (inkl företagshälsovård) - Täby 80 kg - Vallatorp 19 kg Totalt i Aleris Primärvård finns följande mängder farligt avfall 2012: - Batterier 22 kg - Läkemedel 97 kg - Stickande/skärande 671 kg - Glödlampor 170 st - Lysrör 50 st 5.2 Energiförbrukning Förbättringsåtgärder för att minska energiförbrukningen är identifierade vid våra verksamhetsenheter. Vid flera enheter görs liknande åtgärder. En viktig åtgärd som genomförs genomgående i verksamheterna är att påminna alla om att stänga av bildskärmen till datorn vid arbetsdagens slut. En bildskärm drar upp till 6 gånger så mycket el som själva datorn, så detta får betraktas som en mycket viktig energibesparande åtgärd som bör kunna genomföras vid alla verksamheter och inte minst även vid huvudkontoret. Följande åtgärder med beskrivning för att minska energiförbrukningen är identifierade 2012: - Släck bildskärm kampanjer. Regelbundna kampanjer genom dekaler, veckobrev, mail, muntlig information. Uppföljning har skett genom stickprovskontroller och enkäter Miljöbokslut /MA Sidan 14 av 35

16 - Släck lampor kampanjer. Genom dekaler, veckobrev, mail, muntlig information. Uppföljning har skett genom stickprovskontroller och enkäter - Infört rutin för släckning av datorer, bildskärmar och belysning efter dagens slut - Installera närvarostyrd belysning på patienttoaletter, personaltoaletter och andra utrymmen - Tätning av fönster - Installering av timer till viss belysning - Regelbunden avfrostning av kyl - Utbyte av glöd- och lågenergilampor till LED-lampor - Utbyte av spis i personalrum till induktionshäll - Utbyte av gamla diskmaskiner, tvättmaskiner och kylskåp till mer energisnåla - Påverkat fastighetsägare att justera inomhustemperaturen och ventilation - Utbyte av termostatventiler på radiatorer - Genomgång med personal om vikten av att stänga av datorer, bildskärmar och annan apparatur över helgerna Totalt är antal åtgärder med beskrivning vid våra verksamheter ca 20 st. Antal beskrivna åtgärder per personal är 0,01 (0,04 år 2011). Antalet beskrivna åtgärder är oförändrat men Aleris har växt betydligt under 2012 så antalet åtgärder per anställd har sjunkit. Det ska även uppmärksammas att verksamheten Aleris Obesitas Skåne även under 2012 vid möbelinköp i första hand köpt möbler från återvinningsföretag och att begagnade inventarier alltid lämnas för återvinning. Det här är goda exempel ur ett hållbarhetsperspektiv och är bra energibesparande åtgärder värda att uppmärksammas. Vid Elisabethsjukhuset har energiförbrukningen mätts under året och följts månad för månad. Vi kan jämföra elförbrukningen över tid under fyra år. Det visar sig att energiförbrukningen ökat med 5 % mot Antalet slutenvårdsoperationer har ökat vilket medför en ökad användning av energiförbrukande utrustning. Om alla uppgifter stämmer har faktiskt energiförbrukningen per patient på Elisabethsjukhuset ökat med 48 %: 40 kwh/patient 2012 mot 27 kwh/patient År 2010 var förbrukningen 32 kwh/patient och 2009 var det 37 kwh/patient. Även vid Aleris verksamheter i Järva (Specialistvård och Primärvård) har energiförbrukningen mätts och kan jämföras med Vi ser att där är resultatet mycket bra med en minskning av elförbrukningen med 21 % jämfört med förra året och med en minskning på 17 % av elförbrukningen per patient. Vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park är det en ökning av elförbrukningen med 8 % jämfört med Vid flera verksamheter i Aleris Primärvård mäts nu elförbrukningen och 2012 får nu bli utgångsvärden för kommande årsbokslut att jämföra med. I Aleris Primärvård mäts energiförbrukning per anställd och snittet är 2063 kwh per anställd. Sammantaget är det i år svårt att dra någon entydig slutsats kring energiförbrukning och vår målformulering för Energiförbrukningen har i vissa verksamheter ökat per patient men det finns även bra exempel på stor minskning. Energibesparande åtgärder per personal har dock Miljöbokslut /MA Sidan 15 av 35

17 minskat. Det troliga konstaterandet är nog att vi inte riktigt når målformuleringarna för 2012 för energiförbrukning. 5.3 Klimatpåverkan Transporter Aleris har en miljöbil för interna transporter mellan våra närsjukhus i Stockholm, vilket är en viktig del i vår miljöpolicy. Under 2012 har 1213 mil interna transporter skett och samtliga med miljöbilsklassad bil med drivmedel miljödiesel. Den delen av målet är alltså nådd. Elisabethsjukhuset anlitar Idrottsbudet för transporter (prover mm sjukvårdsinterna transporter) i Uppsala. Under 2012 har 180 mil körts varav endast 40 % med miljöklassad bil. Här finns ett förbättringsutrymme i att ställa krav på Idrottsbudet att använda miljöbil i större utsträckning. Vid Aleris Specialistvård Axesshuset anlitas gemensamt med övriga vårdverksamheter i fastigheten miljöklassad transport i Göteborg. Aleris Obesitas Skåne använder Region Skånes interna transporter mellan enheterna i Lund och Kristianstad och för alla sjukvårdsinterna transporter till Regionens sjukvårdsenheter. Region Skåne har i stor utsträckning miljöklassade fordon för transporter och satsar i enlighet med sitt miljöprogram på biogasdrivna bilar i sin fordonspark. I verksamheterna i Aleris Primärvård används bilar i verksamheterna för sjukvårdsinsatser i patienternas hem. Totalt av fordonsparken är 9 av 14 bilar miljöklassade, 64 %. Taxi Vi kan konstatera att antalet taxiresor med miljöbil utgör hela 98 % av samtliga taxiresor i Stockholm i Aleris Specialistvård och Primärvård. Detta är ett enastående bra resultat och ännu bättre än 2011 då det var 94 % vilket också är en fantastiskt bra andel. Utvecklingen på det här området är enormt bra när vi ser över tid fem år tillbaka: 2008 var det 45 % taxiresor med miljöbil, %, %, % och nu 2012 alltså så gott som alla resor då vi når hela 98 %. Ser vi till antal körda kilometer med taxi är det hela 99 % som körts med miljöbil. Aleris har avtal med Taxi Stockholm som har miljöprofilerat sig så att deras bilpark nästan enbart utgörs av miljöbilar. Det här är naturligtvis väldigt bra och ett viktigt led i följsamheten till vår miljöpolicy. Miljömålet beträffande taxiresor uppfylls således. Tåg och flyg Antal tågresor under 2012 för Aleris Specialistvård och Primärvård var 710 st ( st) och antalet flygresor var 424 st ( st). Tågresandet har ökat betydligt och beror till stor del på att Aleris under året övertagit driften av Bollnäs sjukhus vilket föranlett ett stort antal tågresor Stockholm Bollnäs och Stockholm Gävle (totalt för Bollnäsverksamheten 235 tågresor). Det var dock även förmodligen ett fel i rapporteringen med för litet antal tågresor 2011 så ökningen är troligtvis inte så dramatisk som siffrorna anger. Miljöbokslut /MA Sidan 16 av 35

18 Även om antalet flygresor också har ökat (ett större antal resor mellan Stockholm och Skåne) ser vi glädjande nog att andelen tågresor av totala antalet distansresor är hela 63 % vilket är en betydande förbättring mot 2011 (39 %). Det här är en klart positiv utveckling att konstatera. I Aleris Specialistvård och Primärvård har km rests med tåg 2012 och km med flyg. 42 % av total rest sträcka har alltså gjorts med tåg (27 % 2011) vilket är en stor förbättring mot i fjol. Här finns ytterliggare förbättringsmöjligheter i att andelen tågresor och resta kilometer med tåg i Aleris kan öka. Aleris har växt ytterligare under 2012 och fler distansresor görs mellan bland annat Skåne och Stockholm. Dock bör fler resor kunna göras med tåg i stället för flyg. Koldioxidförbrukning Koldioxidförbrukningen för tågresorna är förstås extremt låg och det är intressant att jämföra totala sträckan för resor i Aleris med tåg mot vad motsvarande resor med bil eller flyg skulle orsakat för CO2-utsläpp: Tåg Bil Tåg* Flyg* Totalt antal resta km Koldioxid (CO2) kg 0, , * Sträckor där flyg skulle vara ett alternativt färdsätt Koldioxidförbrukningen vid tågresor är alltså endast ca 0,001% av resor med bil eller flyg. Utsläppen av koldioxid från alla tågresorna sammanlagt i Aleris Specialistvård och Primärvård ( km) motsvarar utsläppen från endast 0,17 liter bensin! Vid Elisabethsjukhuset finns statistik förd över tjänsteresor har 60 % av dessa gjorts med tåg var det 75 % och 2010 var det 83 % av resorna som gjordes med tåg, så vi ser alltså tyvärr en negativ trend. CO2-förbrukningen är däremot endast 274 kg 2012 mot 564 kg år 2011 då antalet flygresor är halverat. Det kan konstateras en försämring i andelen tågresor men en förbättring i mängd CO2-förbrukning. Det kan glädjande nog konstateras en betydande minskning av CO2-förbrukning per anställd av tjänsteresor (4,9 kg CO2/anställd jämfört med 10,1 kg CO2/anställd år 2011). Det är naturligtvis en mycket positivt. Vidare kan för Elisabethsjukhuset konstateras att CO2-utsläpp för elförbrukning 2012 är kg vilket är 923 kg per anställd. Jämförelse med år 2011 är lite svår att göra då Svensk Energi nu sänkt den nivå man ska räkna med för CO2-utsläpp vid elförbrukning eftersom allt mer el från förnyelsebara energikällor används. CO2-förbrukningen 2011 var kg och 1255 kg per anställd. Vi kan till och med egentligen säga att eftersom 100 % av el som levereras till Elisabethsjukhuset utgörs av el från förnyelsebara energikällor, så är CO2-utsläpp vid elförbrukning förmodligen betydligt mindre än angivet här. Detta kan säkerligen specificeras bättre i nästa årsrapport. Koldioxidförbrukningen för elförbrukning totalt för Aleris Specialist- och Primärvårdsverksamheter i Järva är 154 kg/anställd. För ett antal primärvårdsverksamheter där vi kan mäta elförbrukningen blir det i snitt en total koldioxidförbrukning på 206 kg/anställd för el. Koldioxidförbrukning vid flygresor var 39,1 ton för Aleris Specialistvård och Primärvård under 2012 mot 23,8 ton 2011 (20,6 ton 2010). Det är en ökning med 64 % och beror förstås på att antalet flygresor i företaget har ökat betydligt. En ambition fanns att antalet flygresor och därmed Miljöbokslut /MA Sidan 17 av 35

19 koldioxidutsläpp skulle minska i Aleris under året, men utvecklingen har alltså tyvärr även detta år varit tvärtom. En kompensation av CO2-förbrukningen till projekt för förnyelsebara energikällor är naturligtvis önskvärd. I Aleris Division Healthcare har en sådan kompensation endast skett genom att miljöchefen har kompenserat för sina tjänsteresor med 0,31 ton. Koldioxidnettoförbrukningen blir således 38,3 ton. CO2-nettoförbrukning per anställd blir efter kompensation knappt 27 kg/anställd (drygt 27 kg/anställd innan kompensation). Resultatet för Aleris Specialistvård och Primärvård är betydligt förbättrat mot 2011 då CO2-förbrukning per anställd efter kompensation var 54 kg/anställd, vilket förstås beror på att antalet anställda nu är tre gånger så många. Vi har i Aleris minskat nettoförbrukningen CO2 per anställd och miljömålet för 2012 har därigenom uppnåtts även om det förstås ska observeras att nettoförbrukningen i sig har ökat betydligt på grund av ökat antal flygresor. Om den totala CO2-förbrukningen i Aleris skulle kompenseras helt blir nettoförbrukningen per anställd 0 vilket naturligtvis är det slutliga målet. CO2-förbrukning per anställd Aleris AB kg CO2-förbrukning Aleris AB kg Total CO2-förbrukning kg Kompenserad förbrukning kg Nettoförbrukning CO2 kg Miljöbokslut /MA Sidan 18 av 35

20 kg Total CO2-förbrukning kg Kompenserad förbrukning kg Nettoförbrukning CO2 kg Sammanfattning gällande målet om klimatpåverkan: CO2-nettoförbrukning vid flygresor för Aleris Specialistvård och Primärvård är 38,8 ton (23,5 år 2011). CO2-nettoförbrukning per anställd i Aleris AB är ca 27 kg/anställd (54 kg/anställd 2011). Målet för 2012 är uppfyllt även om det ska observeras att nettoförbrukningen totalt ökat på grund av ökat antal flygresor. Antal tågresor för Aleris Specialistvård och Primärvård är 710 st. Andel tågresor av totala antalet resor med tåg och flyg är 63 % (39 % år 2011). Målet för 2012 är uppfyllt. Antal tjänsteresor med grön taxi i Aleris Specialistvård och Primärvård var 65 st. Andel tjänsteresor med grön taxi av alla taxiresor var 98 % (94 % år 2011). Målet för 2012 är uppnått. Antal km körda interna transporter med bil med miljövänligt bränsle i verksamheterna inom Aleris Specialistvård i Division Healthcare var där så är mätbart och där vi själva helt kan styra ca (10400 år 2011). Andel körda km interna transporter med miljövänlig bil var 100 % (som 2011). Målet för 2012 är uppnått där vi själva äger frågan. Dock finns förbättringsmöjlighet att påverka där vi anlitar transportfirma som inte helt har miljöklassade fordon. I Aleris Primärvård finns också förbättringsmöjlighet då inte alla egna fordon är miljöklassade. I stort får målet anses uppnått för För användande av el i våra verksamheter från förnyelsebara energikällor kan vi redovisa resultat från de flesta verksamheterna. Aleris har på koncernnivå upphandlat elavtal med leverantör som nu 2012 faktiskt till 100 % levererar grön el ( %)! Detta innebär att i våra verksamheter där vi själva kan beställa elleverantör Elisabethsjukhuset, Järva Specialistvård, Järva Vårdcentral, Näsby Park Husläkarmottagning, Björkhagens Vårdcentral, Järna Vårdcentral, Nykvarns Vårdcentral, Tyresö Vårdcentral, Täby centrums Husläkarmottagning, Vallatorps Doktorn har vi till 100 % el från förnyelsebara energikällor under Det här är en mycket glädjande utveckling! För våra verksamheter vid Sabbatsberg, Handen och Nacka är Locum fastighetsägare och de har ingen separat mätning eller redovisning för just vår verksamhet skilt från övriga verksamheter i respektive hela sjukhusbyggnaderna. Däremot uppger Locum att de använder grön el till hela 100 %. Detta är förstås mycket glädjande och kan ses som i alla fall delvis ett resultat av Aleris påverkan. Till Täby Närsjukhus uppger fastighetsägaren att det inte levereras grön el alls! Till Axesshuset i Göteborg har fastighetsägaren elavtal med 100 % grön el vilket naturligtvis är väldigt bra för Aleris miljöarbete vid vår verksamhet Aleris Specialistvård Axesshuset. Miljöbokslut /MA Sidan 19 av 35

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd 08 123 133 36 torborg.svard@sll.se

Läs mer