Miljöredovisning Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland"

Transkript

1 Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde Landstinget Sörmland Miljöenheten

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE STYRNING AV MILJÖARBETET UPPHANDLING UTBILDNING... 4 B. KLIMATPÅVERKAN TRANSPORTER, MÅL TILL LUSTGAS OCH NARKOSGAS KÖLDMEDIER JORD- OCH SKOGSBRUKET ENERGI... 8 C. KEMIKALIER OCH LÄKEMEDEL KEMIKALIER LÄKEMEDEL ÖVRIGA BETYDANDE MILJÖASPEKTER FÖR LANDSTINGET SÖRMLAND AVFALL ÖVRIGT AVFALL VATTENFÖRBRUKNING

3 Sammanfattning Landstinget Sörmlands miljöredovisning för 2009 innehåller uppgifter som redovisats med utgångspunkt från landstingets nya Miljöprogram Miljöprogrammet innehåller miljömålsområden och miljömål enligt nedan: Miljömålsområden och miljömål A. Effektivt miljöarbete B. Klimatpåverkan C. Kemikalier och läkemedel 1. Styrning av miljöarbetet 1. Transporter 1. Kemikalier 2. Upphandling 2. Lustgas och narkosgas 2. Läkemedel 3. Utbildning 3. Köldmedier 4. Jord- och skogsbruk 5. Energi A. Effektivt miljöarbete 1. Styrning av miljöarbetet; Arbetet med att införa rutiner för ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO har kommit i gång under 2009 och beräknas klart Upphandling; Förvaltningarna uppmanas att endast göra inköp mot de leverantörer som landstinget har ramavtal med. Inköp av ekologiska livsmedel hamnade på 35 procent inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Inom Service Kost utgjorde de ekologiska livsmedlen 13 procent av inköpsvärdet. Inköp av rättvisemärkta livsmedel har rapporterats ligga på under en procent Utbildning; Grundläggande miljöutbildning ställdes in under hösten 2009 pga. risk för spridning av influensa. Den interaktiva utbildningen är påbörjad och beräknas klar i juni B Klimatpåverkan 1. Transporter; CO2 utsläppen från tjänsteresor med fossilt bränsle har ökat med ca 4,5 procent. Landstinget har ökat innehavet av miljöbilar med 21 procent sedan Den totala förbrukningen av fossilt bränsle har ökat trots att andelen miljöfordon ökat. Det är av största vikt att tanka bilarna med det bränsle som är avsett, etanol i etanolbil, biogas i biogasbil etc. 2. Lustgas; Utsläppen av lustgas har minskat med ca nio procent sedan Utsläppen av narkosgas har däremot ökat med 26 procent. 3. Köldmedier; Utfasning av ozonnedbrytande köldmedier är ej påbörjad under Jord- och skogsbruk; andelen naturbetesmarker inte ökat utan ligger kvar som tidigare på 200 ha. 5. Energi; Elenergiförbrukningen har minskat med ca 2,4 procent. Värmeenergiförbrukningen har minskat med 5,7 procent. C. Kemikalier och läkemedel 1. Kemikalier; Utfasningslista med kemikalier kommer att tas fram under Läkemedel; Läkemedelsprovtagning är utfört under vid alla Landstinget Sörmlands sjukhus samt vid avloppsreningsverkens in- och utlopp i respektive kommun. Resultaten kommer att sammanställas och utvärderas under Uppgifter om avfall och vatten presenteras längst bak i Miljöredovisningen. 2

4 A. Effektivt miljöarbete 1. Styrning av miljöarbetet Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO Förvaltning Hälso- och sjukvården, HSF Regionsjukhuset Karsudden, RSK Habilitering och Hjälpmedel, HH Folktandvården, FTV Kultur och utbildning, KUS Service Resultat miljöledningssystem Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Sörmlands Naturbruk (Öknaskolan & Nynäs) är ISO certifierat, övriga verksamheter inom KUS har ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara 2. Upphandling Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 %. 50 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara ekologiskt producerade 5 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara producerade enligt Rättvisemärkt 1 eller liknande etiska och socialt godtagbara förhållanden Miljömål Köptrohet mot ramavtal Antal procent ekologiska livsmedel av totala inköpsvärdet Resultat Landstinget förvaltningar uppmanas att följa alla upprättade ramavtal vid inköp KUS -08 Kost -08 KUS- 09* Kost % 13 % 35 % 13 % Antal procent rättvisemärkta livsmedel av totala inköpsvärdet KUS -08 ej registrerat Kost -08 ej registrerat KUS -09* ca 0,5 % Kost -09 < 0,1 % Ekologiska livsmedel = Sörmlands naturbruk (Öknaskolan och Nynäs)) 35 %, Eskilstuna Folkhögskola 100 % för kaffe och te, Åsa Folkhögskola 11,5 %. Rättvisemärkta livsmedel = Sörmlands Naturbruk ca 0,5 %, Eskilstuna Folkhögskola ca 1 % 1 Rättvisemärkt innebär rättvis handel med tredje världen, att fattiga bönder får skäligt betalt för sitt arbete, motverkar slav- och barnarbete och diskriminering pga. kön, hudfärg och tro. 3

5 3. Utbildning All personal i ledande ställning ska ha en grundläggande utbildning i miljökunskap och om landstingets miljöarbete All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram eller motsvarande Miljömål Resultat 2009 Personal i ledande ställning har fått en grundläggande miljöutbildning Utbildning inställd pga risk för spridning av influensa Tillgång till interaktiv miljöutbildning Tas fram under

6 B. Klimatpåverkan 1. Transporter, mål till 2013 Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 %, utgångsvärde % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 2, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärde 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar Transporteruppgifter Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor ton CO ton CO 2 + 4,5 % med fossilt bränsle 3 Procentuellt innehav av miljöfordon 52 % 63 % + 21 % Total förbrukning av bränsle liter liter + 10 % Förbrukning av fossila bränslen liter liter + 4 % Utgångsvärdet från 2008 kan behöva justeras pga. av ev. fel i statistiken har landstinget upphandlat ytterliggare miljöbilar under I december hade landstinget 71 st etanolbilar, 21 st hybridbilar, 17 st biogasbilar och 56 st småbil diesel med partikelfilter och max 120g CO2-utsläpp per km samt 5 st småbil bensin max 120g CO2-utsläpp per km. Totalt finns ca 170 st miljöbilar i Landstinget vilket är 63 % av det totala bilinnehavet. Totala bilantalet exkl förmånsbilar är 265 st. Vid bokning av hyrbil från Hertz erbjuds för det mesta etanolbil. 2 Statliga Miljöbilsdefinitionen SFS 2004: 1364 med ändringar, om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 3 Beräkningsmodell 5

7 Förvaltningarnas behovsbilar 2009 Hälso- och sjukvården Habilitering & Hjälpmedel Kultur & utbildning Regionsjukhuset Karsudden Folktandvården Etanolbil Biogasbil Hybridbil Service Diesel med partikelfilter Småbil, bensin Totalt antal miljöbilar Totalt antal behovsbilar % miljöbil 80 % 31 % 19 % 22 % 100 % 45 % Utsläppsdiagram CO2, transporter Transporter 2008 & Antal km Sjukresor Ambulanstransporter Egen bil i tjänsten Hyrbil Verksamhetens egna bilar Totalt Sjukresor har minskat med nästan 75 procent pga av ändrade direktiv. Patienterna får i de flesta fall bekosta sina sjukresor själva. Statistik över hur många resor som görs i privat regi finns inte. CO2-utsläppen regionalt har troligen inte minskat, de ligger uppskattningsvis på samma nivå som tidigare om inte de flesta valt kollektivtrafik i stället för egen bil. 6

8 2. Lustgas och narkosgas Utsläppen av lustgas ska minska med 30 %, utgångsvärde 2008 Utsläppen av narkosgas ska minska, utgångsvärde inköpt mängd halogenerande narkosmedel 2008 Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Utsläpp av lustgas = inköpt mängd lustgas kg kg -9 % Koldioxidutsläpp, ton, från lustgas ton ton -9 % Antal förlossningar st st + 0,6 % Utsläpp av narkosgas = inköpt mängd narkosgas 206 liter 259 liter + 26 % Antal operationstimmar h h + 2,8 % Lustgas är en starkt klimatpåverkande gas. Den beräknas vara drygt 300 gånger stabilare än koldioxid. Landstinget Sörmland förbrukade 2009 ca kg lustgas. Det motsvarar ett koldioxidutsläpp (CO 2 ) på ca ton 4. Motsvarande CO 2 utsläpp från våra biltransporter med fossilt bränsle var ca ton CO 2. Idag finns teknik att för att minska utsläppen av lustgas men Landstinget Sörmland har ännu inte några sådana anläggningar på sjukhusen. Halogenerande narkosgas verkar uttunnande på jordens ozonlager på samma sätt som freoner. Gasen är även klimatpåverkande. Teknik att insamla och förstöra narkosgas saknas. Via utsug släpps idag narkosgasen direkt ut i luften från sjukhusen. 3. Köldmedier Alla ozonnedbrytande och/eller klimatpåverkande köldmedia ska fasas ut mot mindre påverkande alternativ Kommentar Utfasning av ozonnedbrytande köldmedier har inte påbörjats under En inventering finns och ska utvärderas. 4 Lustgas x 300= koldioxidmängd. 7

9 4. Jord- och skogsbruket Sörmlands Naturbruk skall öka andelen naturbetesmarker på Nynäs med 10 % Kommentar Under år 2009 har inte andelen naturbetesmarker ökat utan ligger kvar som tidigare på 200 ha. 5. Energi Landstingets elenergianvändning ska minska med 5 % per total BRA 5, utgångsvärde 2008 Landstingets energiåtgång för uppvärmning ska minska med 5 % per total BRA utgångsvärde % förnyelsebara energikällor ska användas till uppvärmning i landstingets lokaler, som inte är fjärrvärmeanslutna 100 % av den el som landstinget köper in ska även fortsättningsvis uppfylla kriterierna för Bra Miljöval eller motsvarande Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Elanvändningen ska minska med 5 % per total BRA 102,6 kwh/m 2 100,1 kwh/m 2-2,4 % Energiåtgång för värme ska minska med 5 % per total BRA Antal procent förnyelsebara energikällor till uppvärmning 119,2 kwh/m 2 112,4 kwh/m 2-5,7 % 97 % 97 % Samma Inköpt el uppfyller kriterierna Bra Miljöval eller motsvarande 100 % Bra Miljöval 100 % vattenkraft Samma 5 BRA = Bruksarea, arean av alla våningsplan exklusive omslutande konstruktionsarea, mäts från insidan av yttervägg. Skillnaden mellan bruttoarean, BTA och BRA är omslutande konstruktionsarea (OKA). BTA är byggnadens totala area i alla plan, mätt till utsida av yttervägg. BRA är således BTA med avdrag för ytterväggar och andra större konstruktionsdelar i byggnaden. BRA = 0,92 * BTA. 8

10 Förbrukning per m2 kwh Elförbrukning per m2 (kwh) Värmeförbrukning per m2 (kwh)

11 C. Kemikalier och läkemedel 1. Kemikalier Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % Kommentar Utfasningslista med kemikalier kommer att tas fram under Kemikalier som köps via Varuförsörjningen (VF)/Kronans Droghandel (KD) är kontrollerade och godkända av Miljögruppen i VF. Dock kvarstår enstaka produkter som ännu inte kan tas bort pga. brist på alternativ. De kemikalier som inte köps från VF och KD skall verksamheter själva ta ansvar för att de inte hanteras i strid med upphandlingspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljökrav. 2. Läkemedel Medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet minskar med 10 %, utgångsvärde Kommentar Läkemedelsprovtagning är utfört under vid alla Landstinget Sörmlands sjukhus; Regionsjukhuset Karsudden, Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett samt vid avloppsreningsverkens in- och utlopp i respektive kommun. Resultaten kommer att sammanställas och utvärderas under IVL, Swedish Environmental Research Institute, Results from the Swedish screening 2006, rapport B1751, oktober

12 Övriga betydande miljöaspekter för Landstinget Sörmland Avfall Avfall är en betydande miljöaspekt för Landstinget Sörmland. Landstingets verksamheter förbrukar årligen många ton förbrukningsmaterial som efter användning blir till avfall. Allt avfall ska sorteras enligt miljöskalan (återanvändning, återvinning, förbränning och i sista hand deponi). Ambitionen för landstinget är att avfallsmängderna ska minska och återvinningen ska öka. Landstinget ska därmed verka för att förbrukat material återförs till kretsloppet. Avfallets olika flöden mäts årligen. Förpackningsavfall som sorteras genererar lägre kostnad för landstinget. Osorterat avfall kostar i snitt kr/ton plus transport. Sorterat avfall ger endast transportkostnad. Källsorterat avfall ger i vissa fall inkomst till landstinget exempelvis wellpapp som ger kr/ton. Total mängd olika avfallsslag (ton) cirka. Avfallsslag Utgångsvärde -08, ton, ca Årsvärde -09, ton, ca Wellpapp & pappersförpackningar Kontorspapper/returpapper/tidningar Plast, mjuk & hård Elektronikskrot Metallförpackningar 8 9 Glas, färgat & ofärgat Organiskt avfall, (matavfall) Konventionellt avfall, osorterat avfall Total mängd sorterat avfall Total mängd avfall Sorteringsgrad Sorterat avfall/total mängd avfall Utgångsvärde-08 Årsvärde -09 Total mängd sorterat avfall/total mängd avfall 44 % 42 % Källsorterat avfall kg/vårddag År Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Totalt källsorterat avfall Totalt antal vårddagar Nyckeltal, kg/vårddag 3,31 2,54 Totalt avfall kg/vårddag År Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Totalt avfall Totalt antal vårddagar kg/vårddag 7,37 6,11 11

13 Avfall 2008 & 2009 Antal ton Wellpapp Pappersförpackningar Kontorspapper/returpapper Plast, mjuk Plast, hård Elektronikskrot Metallförpackningar Glas, ofärgat Glas, färgat Organiskt avfall, (matavfall) Övrigt avfall I landstinget har vi många olika slags avfall. Utöver källsorterade förpackningar, matavfall och konventionellt (hushållsliknande avfall) har vi Farligt avfall och Specialavfall från vården. Avfallsslag Årsvärde -09, ton, ca Farligt avfall, t.ex. kemikalier, 111 kvicksilver, batterier Specialavfall från vården Smittförande avfall 43 Läkemedelsavfall 20 Stickande/skärande avfall 16 Totalt

14 Vattenförbrukning Vattenförbrukning är också en betydande miljöaspekt för Landstinget Sörmland. Landstingets verksamheter förbrukar årligen många kubikmeter vatten som efter användning blir till avloppsvatten som måste renas. Både reningen från ytvatten/grundvatten till dricksvatten och reningen av avloppsvatten kräver en hel del energi och resurser. Ambitionen för landstinget är att vattenförbrukningen ska minska för att inte belasta miljön i onödan, mindre förbrukning genererar även lägre kostnad. Vattenförbrukningen mäts årligen. Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning Vattenförbrukning m m³ - 4,5 % Vattenförbrukning, total Vattenförbrukning m3 13

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljöbokslut 2007. Bil och transport

Miljöbokslut 2007. Bil och transport Miljöbokslut 2007 I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt till allmänheten via internet Landstingets övergripande

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

Handlings plan för Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2009 2013 1

Handlings plan för Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2009 2013 1 Handlingsplan för Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2009 2013 1 2 Handlingsplanen är antagen av Landstingsstyrelsen 2009 02 24. Grafisk form och produktion: Magdalena Lindelöw Handlingsplan för Landstinget

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02-24 LS-LED09-182 9 Revidering och fastställande av miljöaspekter för Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02-24 LS-LED09-181 8 Miljöprogram för Landstinget Sörmland 2009 2013 samt tillhörande handlingsplan Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme Miljöbokslut 004 Upprättad av: Jonas Pettersson 05030, Version I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt till

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Delrapport mars 2013. Alliansens arbetsgrupp för ett miljöoch klimatsmart landsting

Delrapport mars 2013. Alliansens arbetsgrupp för ett miljöoch klimatsmart landsting Delrapport mars 2013 Alliansens arbetsgrupp för ett miljöoch klimatsmart landsting Innehåll Bakgrund... 3 Delrapportens disposition... 3 Utredningsfrågor... 3 Landstinget Sörmland i dag en jämförelse av

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 1. Ökad kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling Studenter ska inom sina utbildningsprogram, senast år 2015, få en grundläggande kännedom

Läs mer

1. Motionen är besvarad.

1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-347 161 Sjukresor utan klimatpåverkan. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter.

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter Schablonvärden 2008-09-04 Drivmedel Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Icke förnybar energi

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Landstingets miljöredovisning 2011

Landstingets miljöredovisning 2011 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 13 (40) Dnr CK 2012-0108 51 Landstingets miljöredovisning 2011 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Landstingets miljöredovisning

Landstingets miljöredovisning 4 Landstingets miljöpolicy All verksamhet ska bedrivas med största möjliga miljöhänsyn. All verksamhet ska uppfylla gällande miljölagar med god marginal. Målsättningen är att leverantörer och entreprenörer

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer