Miljöredovisning Landstinget Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland"

Transkript

1 Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde Landstinget Sörmland Miljöenheten

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE STYRNING AV MILJÖARBETET UPPHANDLING UTBILDNING... 4 B. KLIMATPÅVERKAN TRANSPORTER, MÅL TILL LUSTGAS OCH NARKOSGAS KÖLDMEDIER JORD- OCH SKOGSBRUKET ENERGI... 8 C. KEMIKALIER OCH LÄKEMEDEL KEMIKALIER LÄKEMEDEL ÖVRIGA BETYDANDE MILJÖASPEKTER FÖR LANDSTINGET SÖRMLAND AVFALL ÖVRIGT AVFALL VATTENFÖRBRUKNING

3 Sammanfattning Landstinget Sörmlands miljöredovisning för 2009 innehåller uppgifter som redovisats med utgångspunkt från landstingets nya Miljöprogram Miljöprogrammet innehåller miljömålsområden och miljömål enligt nedan: Miljömålsområden och miljömål A. Effektivt miljöarbete B. Klimatpåverkan C. Kemikalier och läkemedel 1. Styrning av miljöarbetet 1. Transporter 1. Kemikalier 2. Upphandling 2. Lustgas och narkosgas 2. Läkemedel 3. Utbildning 3. Köldmedier 4. Jord- och skogsbruk 5. Energi A. Effektivt miljöarbete 1. Styrning av miljöarbetet; Arbetet med att införa rutiner för ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO har kommit i gång under 2009 och beräknas klart Upphandling; Förvaltningarna uppmanas att endast göra inköp mot de leverantörer som landstinget har ramavtal med. Inköp av ekologiska livsmedel hamnade på 35 procent inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Inom Service Kost utgjorde de ekologiska livsmedlen 13 procent av inköpsvärdet. Inköp av rättvisemärkta livsmedel har rapporterats ligga på under en procent Utbildning; Grundläggande miljöutbildning ställdes in under hösten 2009 pga. risk för spridning av influensa. Den interaktiva utbildningen är påbörjad och beräknas klar i juni B Klimatpåverkan 1. Transporter; CO2 utsläppen från tjänsteresor med fossilt bränsle har ökat med ca 4,5 procent. Landstinget har ökat innehavet av miljöbilar med 21 procent sedan Den totala förbrukningen av fossilt bränsle har ökat trots att andelen miljöfordon ökat. Det är av största vikt att tanka bilarna med det bränsle som är avsett, etanol i etanolbil, biogas i biogasbil etc. 2. Lustgas; Utsläppen av lustgas har minskat med ca nio procent sedan Utsläppen av narkosgas har däremot ökat med 26 procent. 3. Köldmedier; Utfasning av ozonnedbrytande köldmedier är ej påbörjad under Jord- och skogsbruk; andelen naturbetesmarker inte ökat utan ligger kvar som tidigare på 200 ha. 5. Energi; Elenergiförbrukningen har minskat med ca 2,4 procent. Värmeenergiförbrukningen har minskat med 5,7 procent. C. Kemikalier och läkemedel 1. Kemikalier; Utfasningslista med kemikalier kommer att tas fram under Läkemedel; Läkemedelsprovtagning är utfört under vid alla Landstinget Sörmlands sjukhus samt vid avloppsreningsverkens in- och utlopp i respektive kommun. Resultaten kommer att sammanställas och utvärderas under Uppgifter om avfall och vatten presenteras längst bak i Miljöredovisningen. 2

4 A. Effektivt miljöarbete 1. Styrning av miljöarbetet Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO Förvaltning Hälso- och sjukvården, HSF Regionsjukhuset Karsudden, RSK Habilitering och Hjälpmedel, HH Folktandvården, FTV Kultur och utbildning, KUS Service Resultat miljöledningssystem Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara Sörmlands Naturbruk (Öknaskolan & Nynäs) är ISO certifierat, övriga verksamheter inom KUS har ett flertal rutiner och instruktioner klara Ett flertal rutiner och instruktioner klara 2. Upphandling Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 %. 50 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara ekologiskt producerade 5 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara producerade enligt Rättvisemärkt 1 eller liknande etiska och socialt godtagbara förhållanden Miljömål Köptrohet mot ramavtal Antal procent ekologiska livsmedel av totala inköpsvärdet Resultat Landstinget förvaltningar uppmanas att följa alla upprättade ramavtal vid inköp KUS -08 Kost -08 KUS- 09* Kost % 13 % 35 % 13 % Antal procent rättvisemärkta livsmedel av totala inköpsvärdet KUS -08 ej registrerat Kost -08 ej registrerat KUS -09* ca 0,5 % Kost -09 < 0,1 % Ekologiska livsmedel = Sörmlands naturbruk (Öknaskolan och Nynäs)) 35 %, Eskilstuna Folkhögskola 100 % för kaffe och te, Åsa Folkhögskola 11,5 %. Rättvisemärkta livsmedel = Sörmlands Naturbruk ca 0,5 %, Eskilstuna Folkhögskola ca 1 % 1 Rättvisemärkt innebär rättvis handel med tredje världen, att fattiga bönder får skäligt betalt för sitt arbete, motverkar slav- och barnarbete och diskriminering pga. kön, hudfärg och tro. 3

5 3. Utbildning All personal i ledande ställning ska ha en grundläggande utbildning i miljökunskap och om landstingets miljöarbete All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram eller motsvarande Miljömål Resultat 2009 Personal i ledande ställning har fått en grundläggande miljöutbildning Utbildning inställd pga risk för spridning av influensa Tillgång till interaktiv miljöutbildning Tas fram under

6 B. Klimatpåverkan 1. Transporter, mål till 2013 Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 %, utgångsvärde % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 2, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärde 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar Transporteruppgifter Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor ton CO ton CO 2 + 4,5 % med fossilt bränsle 3 Procentuellt innehav av miljöfordon 52 % 63 % + 21 % Total förbrukning av bränsle liter liter + 10 % Förbrukning av fossila bränslen liter liter + 4 % Utgångsvärdet från 2008 kan behöva justeras pga. av ev. fel i statistiken har landstinget upphandlat ytterliggare miljöbilar under I december hade landstinget 71 st etanolbilar, 21 st hybridbilar, 17 st biogasbilar och 56 st småbil diesel med partikelfilter och max 120g CO2-utsläpp per km samt 5 st småbil bensin max 120g CO2-utsläpp per km. Totalt finns ca 170 st miljöbilar i Landstinget vilket är 63 % av det totala bilinnehavet. Totala bilantalet exkl förmånsbilar är 265 st. Vid bokning av hyrbil från Hertz erbjuds för det mesta etanolbil. 2 Statliga Miljöbilsdefinitionen SFS 2004: 1364 med ändringar, om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 3 Beräkningsmodell 5

7 Förvaltningarnas behovsbilar 2009 Hälso- och sjukvården Habilitering & Hjälpmedel Kultur & utbildning Regionsjukhuset Karsudden Folktandvården Etanolbil Biogasbil Hybridbil Service Diesel med partikelfilter Småbil, bensin Totalt antal miljöbilar Totalt antal behovsbilar % miljöbil 80 % 31 % 19 % 22 % 100 % 45 % Utsläppsdiagram CO2, transporter Transporter 2008 & Antal km Sjukresor Ambulanstransporter Egen bil i tjänsten Hyrbil Verksamhetens egna bilar Totalt Sjukresor har minskat med nästan 75 procent pga av ändrade direktiv. Patienterna får i de flesta fall bekosta sina sjukresor själva. Statistik över hur många resor som görs i privat regi finns inte. CO2-utsläppen regionalt har troligen inte minskat, de ligger uppskattningsvis på samma nivå som tidigare om inte de flesta valt kollektivtrafik i stället för egen bil. 6

8 2. Lustgas och narkosgas Utsläppen av lustgas ska minska med 30 %, utgångsvärde 2008 Utsläppen av narkosgas ska minska, utgångsvärde inköpt mängd halogenerande narkosmedel 2008 Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Utsläpp av lustgas = inköpt mängd lustgas kg kg -9 % Koldioxidutsläpp, ton, från lustgas ton ton -9 % Antal förlossningar st st + 0,6 % Utsläpp av narkosgas = inköpt mängd narkosgas 206 liter 259 liter + 26 % Antal operationstimmar h h + 2,8 % Lustgas är en starkt klimatpåverkande gas. Den beräknas vara drygt 300 gånger stabilare än koldioxid. Landstinget Sörmland förbrukade 2009 ca kg lustgas. Det motsvarar ett koldioxidutsläpp (CO 2 ) på ca ton 4. Motsvarande CO 2 utsläpp från våra biltransporter med fossilt bränsle var ca ton CO 2. Idag finns teknik att för att minska utsläppen av lustgas men Landstinget Sörmland har ännu inte några sådana anläggningar på sjukhusen. Halogenerande narkosgas verkar uttunnande på jordens ozonlager på samma sätt som freoner. Gasen är även klimatpåverkande. Teknik att insamla och förstöra narkosgas saknas. Via utsug släpps idag narkosgasen direkt ut i luften från sjukhusen. 3. Köldmedier Alla ozonnedbrytande och/eller klimatpåverkande köldmedia ska fasas ut mot mindre påverkande alternativ Kommentar Utfasning av ozonnedbrytande köldmedier har inte påbörjats under En inventering finns och ska utvärderas. 4 Lustgas x 300= koldioxidmängd. 7

9 4. Jord- och skogsbruket Sörmlands Naturbruk skall öka andelen naturbetesmarker på Nynäs med 10 % Kommentar Under år 2009 har inte andelen naturbetesmarker ökat utan ligger kvar som tidigare på 200 ha. 5. Energi Landstingets elenergianvändning ska minska med 5 % per total BRA 5, utgångsvärde 2008 Landstingets energiåtgång för uppvärmning ska minska med 5 % per total BRA utgångsvärde % förnyelsebara energikällor ska användas till uppvärmning i landstingets lokaler, som inte är fjärrvärmeanslutna 100 % av den el som landstinget köper in ska även fortsättningsvis uppfylla kriterierna för Bra Miljöval eller motsvarande Miljömål Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning i procent Elanvändningen ska minska med 5 % per total BRA 102,6 kwh/m 2 100,1 kwh/m 2-2,4 % Energiåtgång för värme ska minska med 5 % per total BRA Antal procent förnyelsebara energikällor till uppvärmning 119,2 kwh/m 2 112,4 kwh/m 2-5,7 % 97 % 97 % Samma Inköpt el uppfyller kriterierna Bra Miljöval eller motsvarande 100 % Bra Miljöval 100 % vattenkraft Samma 5 BRA = Bruksarea, arean av alla våningsplan exklusive omslutande konstruktionsarea, mäts från insidan av yttervägg. Skillnaden mellan bruttoarean, BTA och BRA är omslutande konstruktionsarea (OKA). BTA är byggnadens totala area i alla plan, mätt till utsida av yttervägg. BRA är således BTA med avdrag för ytterväggar och andra större konstruktionsdelar i byggnaden. BRA = 0,92 * BTA. 8

10 Förbrukning per m2 kwh Elförbrukning per m2 (kwh) Värmeförbrukning per m2 (kwh)

11 C. Kemikalier och läkemedel 1. Kemikalier Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % Kommentar Utfasningslista med kemikalier kommer att tas fram under Kemikalier som köps via Varuförsörjningen (VF)/Kronans Droghandel (KD) är kontrollerade och godkända av Miljögruppen i VF. Dock kvarstår enstaka produkter som ännu inte kan tas bort pga. brist på alternativ. De kemikalier som inte köps från VF och KD skall verksamheter själva ta ansvar för att de inte hanteras i strid med upphandlingspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljökrav. 2. Läkemedel Medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet minskar med 10 %, utgångsvärde Kommentar Läkemedelsprovtagning är utfört under vid alla Landstinget Sörmlands sjukhus; Regionsjukhuset Karsudden, Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett samt vid avloppsreningsverkens in- och utlopp i respektive kommun. Resultaten kommer att sammanställas och utvärderas under IVL, Swedish Environmental Research Institute, Results from the Swedish screening 2006, rapport B1751, oktober

12 Övriga betydande miljöaspekter för Landstinget Sörmland Avfall Avfall är en betydande miljöaspekt för Landstinget Sörmland. Landstingets verksamheter förbrukar årligen många ton förbrukningsmaterial som efter användning blir till avfall. Allt avfall ska sorteras enligt miljöskalan (återanvändning, återvinning, förbränning och i sista hand deponi). Ambitionen för landstinget är att avfallsmängderna ska minska och återvinningen ska öka. Landstinget ska därmed verka för att förbrukat material återförs till kretsloppet. Avfallets olika flöden mäts årligen. Förpackningsavfall som sorteras genererar lägre kostnad för landstinget. Osorterat avfall kostar i snitt kr/ton plus transport. Sorterat avfall ger endast transportkostnad. Källsorterat avfall ger i vissa fall inkomst till landstinget exempelvis wellpapp som ger kr/ton. Total mängd olika avfallsslag (ton) cirka. Avfallsslag Utgångsvärde -08, ton, ca Årsvärde -09, ton, ca Wellpapp & pappersförpackningar Kontorspapper/returpapper/tidningar Plast, mjuk & hård Elektronikskrot Metallförpackningar 8 9 Glas, färgat & ofärgat Organiskt avfall, (matavfall) Konventionellt avfall, osorterat avfall Total mängd sorterat avfall Total mängd avfall Sorteringsgrad Sorterat avfall/total mängd avfall Utgångsvärde-08 Årsvärde -09 Total mängd sorterat avfall/total mängd avfall 44 % 42 % Källsorterat avfall kg/vårddag År Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Totalt källsorterat avfall Totalt antal vårddagar Nyckeltal, kg/vårddag 3,31 2,54 Totalt avfall kg/vårddag År Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Totalt avfall Totalt antal vårddagar kg/vårddag 7,37 6,11 11

13 Avfall 2008 & 2009 Antal ton Wellpapp Pappersförpackningar Kontorspapper/returpapper Plast, mjuk Plast, hård Elektronikskrot Metallförpackningar Glas, ofärgat Glas, färgat Organiskt avfall, (matavfall) Övrigt avfall I landstinget har vi många olika slags avfall. Utöver källsorterade förpackningar, matavfall och konventionellt (hushållsliknande avfall) har vi Farligt avfall och Specialavfall från vården. Avfallsslag Årsvärde -09, ton, ca Farligt avfall, t.ex. kemikalier, 111 kvicksilver, batterier Specialavfall från vården Smittförande avfall 43 Läkemedelsavfall 20 Stickande/skärande avfall 16 Totalt

14 Vattenförbrukning Vattenförbrukning är också en betydande miljöaspekt för Landstinget Sörmland. Landstingets verksamheter förbrukar årligen många kubikmeter vatten som efter användning blir till avloppsvatten som måste renas. Både reningen från ytvatten/grundvatten till dricksvatten och reningen av avloppsvatten kräver en hel del energi och resurser. Ambitionen för landstinget är att vattenförbrukningen ska minska för att inte belasta miljön i onödan, mindre förbrukning genererar även lägre kostnad. Vattenförbrukningen mäts årligen. Utgångsvärde -08 Årsvärde -09 Ökning/Minskning Vattenförbrukning m m³ - 4,5 % Vattenförbrukning, total Vattenförbrukning m3 13

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 www.lio.se 2013-03-15 2 (24) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 5 STRATEGISKT MÅL... 6 1. AVFALL... 7 2. ENERGIANVÄNDNING... 9 3. FARLIGA ÄMNEN...

Läs mer

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Innehåll Satsningar för klimatet och en giftfri miljö 1 År 2020

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Miljö- och energiredovisning 214 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Solceller för produktion av solel vid Örnsköldsviks sjukhus 2(7) Innehåll VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8

M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8 M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8 F Ö R M U N K F O R S K O M M U N D A T U M 2 0 0 9-0 2-2 3 Bild på omslaget: Geijersallén M i l j ö b o k s l u t 2 0 0 8 M u n k f o r s K o m m u n M i l j ö b o k s

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Upphandlingsnämnden 2013-04-11 13 Protokollsutdrag: Samtliga nämnder Un 52 Dnr 2012.316 Miljöplan 2013-2014 Beslut Upphandlingsnämnden beslutar

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Östersunds kommun INLEDNING...3 Inriktningsmål...3 Goda exempel...4 Uppföljning av miljömålen...4 KOMMUNENS MILJÖMÅL OCH RESULTAT...5 Luft och klimat...5 Energi...16 Miljön i Östersund...20

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Miljöredovisning 2011 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-04-25 2 (11) Sammanfattning och slutsatser Fortsatt minskad total klimatpåverkan Landstinget i Värmlands

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 2013 1 Kort om Örebro läns landsting Landstingets främsta uppgift är att erbjuda länets 285 000 invånare hälso- och sjukvård. Landstingets högsta

Läs mer