Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson (12)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Arbetsmarknad...4 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning...4 Kommunal vuxenutbildning...4 Gemensamt...5 Antal elever/studenter/deltagare...5 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...6 Lagrum som styr verksamheten...6 Arbetsmarknad...6 Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända...6 Vuxenutbildningen...6 Eftergymnasial utbildning...7 Måluppfyllelse...7 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...7 Uppföljning av målen...7 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen...7 Utveckling inom ansvarsområdet...7 Omvärlds- regel- och lagförändringar...9 Volymförändringar...9 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen...9 Verksamhets- och ambitionsförändringar...9 Verksamhetsutveckling med IT...10 Resursbehov drift och investeringar...10 Drift...10 Investeringar...11 Personalplan (12)

4 Verksamhetsbeskrivning KFS 2007:15 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och Arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare introduktionsprogrammet, uppdragsutbildning och högre utbildning Ansvarsområde Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder styrs till stor del av statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. En annan faktor som styr är det allmänna konjunkturläget. Arbetslösheten förväntas fortsatt hög och arbetslösheten kommer att öka under - och i bästa fall sker en vändning Ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna för Sverige och därmed också för Falköping. Gruppen är prioriterad i kommunen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) gör riktade satsningar i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF), näringsliv, branschorganisationer, internt i kommunen och tillsammans med FINSAM (Samordningsförbundet Falköping Tidaholm). Syftet är att gemensamt samla resurser och utifrån en upprättad individuell handlingsplan kunna erbjuda vägledning, studier, yrkesutbildning och matchning mot praktik. Från och med har KAF ett uppdrag att samordna all praktik inom kommunen. Syftet är att skapa en effektiv organisation och planering gällande alla former av praktik inom kommunen och i samverkan med andra kommuner. Arbetsmarknadsenheten arbetar med en rad olika former av anställningsstöd. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats eller på distans och via videokonferens. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden och näringslivets behov av högre utbildning. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Kommunal vuxenutbildning KAF ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför en viktig del av vuxnas lärande. Antagningsenheten samordnar antagning, vägledning och validering så att sökande till olika utbildningar erbjuds utbildning på rätt nivå. Vuxenutbildningen erbjuder kursstarter vid åtta tillfällen per år och eleverna har möjlighet att välja individuellt upplagda studier via närdistans eller lärarledd schemabunden undervisning. Genom samverkan mellan Skaraborgs kommuner får kommunens invånare tillgång till en stor mängd yrkesutbildningar på gymnasial nivå (yrkesvux). Av dessa genomförs vård- och omsorgsutbildning i egen regi samt, i samverkan med Ållebergsgymnasiet, gymnasiala yrkesutbildningar på hantverksprogrammet (Guldsmed) samt fordons- och industriprogrammet. Yrkesutbildningarna är framtagna i samarbete med näringsliv, branschorganisationer och AF. Vård och omsorgsutbildningen är fr.o.m. september 2011 organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege (VO-college) tillsammans med Tidaholm. VO-college är en samverkansform mellan utbildningsanordnare, arbetsliv inom vård och omsorg samt fackliga företrädare. Syftet med certifieringen är att öka samverkan mellan utbildningsanordnare (Vuxenutbildningen och 4 (12)

5 Ållebergsgymnasiet) och verksamheten kring innehållet i utbildningarna. Krav inom certifieringens ram för utbildningsanordnarna, är att samverka kring kursutbud och kompetens samt att öka attraktionen att genomgå vård- och omsorgsutbildning. KAF står inför en generationsväxling vad gäller vårdlärare och kommer under perioden att vara i behov av nyrekryteringar. Gemensamt Vägledning KAF erbjuder vägledning via studie- och yrkesvägledare till alla som har frågor om studier och framtida yrkesval. Vägledare är också en viktig del inom ansvarsområdet arbetsmarknad och jobbet med de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i kundservice, bibliotek och caféverksamhet. Antal elever/studenter/deltagare I nedanstående tabell visas antalet elever (Vuxenutbildningen), studenter (Yrkeshögskolan) och deltagare (övriga verksamheter) i respektive ansvarsområde. Ansvarsområde År 2010 År 2011 År Arbetsmarknad Vuxenutbildning* Eftergymnasial & uppdragsutbildning Högskoleutbildning Yrkeshögskola Uppdragsutbildning Introduktion *Här redovisas Kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, särvux och SFI). Fördelning av nettokostnader mkr År 2010 År 2011 År Komvux, Särvux och SFI Introduktion Arbetsmarknad Eftergymnasial och uppdragsutbildning Gemensamt 5 (12)

6 Organisation KAFs organisation ser ut på följande sätt. Lagrum som styr verksamheten Arbetsmarknad De regler som styr AF, socialtjänst och försäkringskassa påverkar i hög grad verksamheten. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande. I denna förordning anges att Migrationsverket på underlag från länsstyrelserna ska träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar. Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft 1 december Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft 1 december Vuxenutbildningen En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni Lagen tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli. Förordning om kommunal vuxenutbildning I denna förordning meddelas föreskrifter om den kommunala vuxenutbildningen utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda I denna förordning meddelas föreskrifter om särvux utöver vad som föreskrivs i skollagen. 6 (12)

7 Förordning om svenskundervisning för invandrare I denna förordning meddelas föreskrifter om SFI utöver vad som föreskrivs i skollagen. Eftergymnasial utbildning Lagen om Yrkeshögskola gäller fr.o.m. 1 juli 2009 och reglerar vilka som kan anordna yrkesutbildningar på högskolenivå och erhålla statligt stöd. Måluppfyllelse För att måluppfyllelse ska bli framgångsrik är det viktigt att målen ställs i relation till samhället och dess förändringar. Därför ska kontinuerliga omvärldsanalyser göras för att ge redskap att dels tolka vad som sker, dels förutse vad som kommer att ske och utifrån detta skapa en handlingsberedskap. Egna delmål utifrån fullmäktiges mål Inom det KF beslutade strategiska området Samhälle i utveckling finns angivet i mål 6 att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande att verksamheterna ska bedrivas med effektivitet och med god produktivitet. Inom området Brukaren i fokus finns angivet i mål 9 att Kvaliteten inom verksamheterna ska öka. Med detta som utgångspunkt har Kompetens- och Arbetslivsnämnden (KAN) identifierat följande delmål. Delmål 1 Effektivitets och produktivitetsmått fastställda av KAN. Produktivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = antal verksamhetspoäng/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal verksamhetspoäng*poängpris/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal helårselever/antal lärare. Effektivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = andel elever som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Effektivitet för YH-utbildningar = andel studenter som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Andel deltagare på AME som efter sex månader gått vidare till studier, praktik eller jobb. Andel studerande som slutför sina studier. Delmål 2 Kvalitetsindikatorer fastställda av KAN. Andel nöjda elever/studenter/deltagare. Andel elever på vuxenutbildningen som når minst godkänt i våra kurser. Uppföljning av målen KAN följer upp sina mål utifrån följande tidsplan Flerårsplan och verksamhetsplan revideras under senare delen av hösten, därefter upprättas KAFs arbetsplaner. Syftet med denna process är att stärka samband mellan planerna. Det innebär att kvalitetsredovisningen av verksamheterna i KAF kommer att ske i början av varje år. Årsbokslutet redovisas på KANs möte i mars månad. Kontinuerlig verksamhetsinformation till KAN sker utifrån mål-, kvalitet- och kostnadsperspektiv. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Enligt plan för uppföljning enligt ovanstående punkt, görs åtgärdsplan för att nå fastställda mål. Utveckling inom ansvarsområdet Världsekonomin präglas av stor osäkerhet. Den europeiska skuldkrisen kvarstår och nödvändiga 7 (12)

8 åtstramningsprogram genomförs nu i en rad länder. Trots det så är misstron fortfarande stor och eurokrisen skapar ytterligare osäkerhet och försiktighet. Det finns nu en allt mer utbredd uppfattning om att Europa och sannolikt också USA är på väg in i en lågkonjunktur. Sverige och de övriga nordiska länderna är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren. Utgångspunkten i allt arbete inom KAF är: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga, samt deras vilja att ta ansvar. Livslångt lärande är en förutsättning både för näringslivets konkurrenskraft och för invånarnas möjlighet att leva ett utvecklande liv. Livslångt lärande innebär att utbildning och kompetensutveckling sker i nära samverkan mellan utbildning,samhälle och näringsliv. Inom KAF pågår ett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på mål och resultat. För skolformerna (grundläggande och gymnasial nivå, särvux samt SFI) ställs tydligare krav på kunskapsutveckling och resultatuppföljning. KAF kommer under planperioden att fortsätta ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och fungera som mötesplats, motor och mäklare för lokal och regional utveckling och tillväxt. Samverkan genom nätverk pågår inom en rad olika områden såväl lokalt som regionalt Universitet/högskolor, Nitus, Westum, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, näringsliv, branschorganisationer, AF, FINSAM och internt inom kommunen. Dessa samverkanspartners är även fortsättningsvis betydelsefulla för lokal och regional tillväxt. Vux-avtalet i Skaraborg är ett exempel på samverkan, syftet är att stärka det gemensamma utbildningsutbudet och därmed ge en ökad tillgång och tillgänglighet för individen. En väl utvecklad struktur för samverkan ger större chanser att överbrygga obalanserna mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden Yrkesvux, VO-college och Teknikcollege är exempel på modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningssamordnare och arbetsliv, som under planperioden gemensamt kommer att fortsätta ett strategiskt utvecklingsarbete. I Falköping har andelen elever med utländsk bakgrund ökat. Det stora antalet SFI-studerande kommer under de närmaste åren att läsa vidare på grundläggande och gymnasial nivå. Detta ställer även fortsättningsvis krav på kompetens och resurstilldelning inom dessa verksamheter. Den nya lagen om etableringsinsatser som trädde i kraft december 2010 innebär att huvudansvaret nu ligger på stat och AF. Kommunen ansvar genom KAF för SFI och samhällsorientering. Gällande samhällsorientering har kommunen genom KAF samordningsansvaret i Skaraborg. Planering inför uppdraget har genomförts under 2011 för att starta januari. Falköpings kommun deltar i SAM-projektet (Samverkan Arbete Mångfald) tillsammans med tolv andra Skaraborgskommuner och AF. Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och förvaltningschef för KAF är ordförande i styrgruppen. Samverkansaktörer är bl.a. Högskolan i Skövde, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Sensus. Projektet har också en paraplyfunktion för att skapa en helhetsbild av utbildningar och insatser som erbjuds nyanlända i Skaraborg. Kvalificerad vägledning är en viktig del för individens framtida val av studier och arbete. 8 (12)

9 Ytterligare en vägledare kommer att rekryteras, tjänsten kommer att riktas mot de elever som har utländsk bakgrund. Denna tjänst kommer också ha ett ansvar för samordning av kommunens gemensamma praktikuppdrag. Omvärlds- regel- och lagförändringar Vuxenutbildningen Den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli. Från och med det datum tillämpas även förordning om kommunal vuxenutbildning, förordning om särvux samt förordning om SFI. Volymförändringar KAF totala utbildningsvolym beror på, och styrs till stor del av, statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. Detta gäller såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. En viktig förändring är att statsbidraget för yrkesvux, fasas ut under. För Lärcenters del innebär det att möjligheten att bevilja ansökningar om gymnasial yrkesutbildning, minskas kraftigt när statsbidraget upphör. Sverige är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren, arbetslösheten förväntas därför vara fortsatt hög. Detta medför volymökning för KAF. Under perioden arbetar KAF aktivt för att starta fler utbildningar inom yrkeshögskolan. Framför allt utreds branschernas behov inom kommunens strategiska utvecklingsområden. KAF kommer dels att söka egna utbildningar, dels att arbeta aktivt för att hitta samverkan med andra utbildningsanordnare som har yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att använda erfarenheterna från samverkan med universitet och högskola omkring flexibel utbildning. Falköpings kommun ställer sig positiv till återförening enligt den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Miljöpartiet. Utifrån en kvalificerad bedömning av den somaliska föreningen förväntas ca 250 barn och 100 vuxna att bosätta sig i Falköping som en följd av lagändringen. Utifrån framtagna prognoser ställs även fortsättningsvis krav på kompetens- och resurstilldelning inom berörda verksamheter. Arbetsmarknadsenheten Volymutveckling Utfall Antal deltagare Behov Vuxenutbildning (Komvux, Särvux och SFI) Volymutveckling Utfall Antal helårsstuderande (personer) 456 (1714) 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) Behov 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) 9 (12)

10 Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Högskoleutbildningar Volymutveckling Utfall Antal helårsstuderande Behov Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Yrkeshögskola Volymutveckling Utfall Antal studerande Behov Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Uppdragsutbildningar Volymutveckling Utfall Antal studerande Behov Introduktion (och Etableringsreformen) Volymutveckling Utfall Antal deltagare Behov Gemensamt (nämnden, administration, vägledning, bibliotek, kundservice, café) Volymutveckling Utfall Antal studerande och deltagare Behov Verksamhets- och ambitionsförändringar Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för KAF under flerårsplaneperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven och mäklare av olika tjänster, då främst 10 (12)

11 utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. KAF ska vara en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. I nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, AF och internt i kommunen ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. KAF ska ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer med fokus på tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. KAF ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och rätt kompetens för uppdraget. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. KAF kommer under planperioden att ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Verksamhetsutveckling med IT KAFs utveckling inom IT kan delas in i tre delar, demokrati, utvecklingsprocess och service. Demokrati KAF ska använda sociala medier för att informera och kommunicera. Detta för att ha en öppen dialog och därmed skapa inflytande och delaktighet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för så stor del av kommunens invånare som möjligt. Utbildningar genomförs med IT-stöd vilket ger individen möjlighet att delta oberoende av tid och rum. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av demokratiprocessen. Utvecklingsprocess KAFs skall vara förebild och bedriva ett framåtsträvande utvecklingsarbete inom IT. IT-plan revideras årligen och nya mål sätts upp. En ny lärplattform kombinerad med möjligheten att ansöka till kurser via webben är exempel på hur tillgängligheten ska öka. Det är också viktigt att fortsätta utveckla personalens arbete med olika typer av IT-stöd. Investeringar har gjorts i videokonferensanläggningar. Dessa används i första hand för att ta emot kurser och program från högskolor och universitet. Under de närmaste åren kommer videokonferenser i större utsträckning att användas för att samverka inom Kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola, där finns stora utvecklingsmöjligheter. Service Service på internet ska öka. Under kommer tjänster såsom ansökan till utbildningar att digitaliseras och erbjudas via Internet. Detta effektiviserar administrationen och ökar servicegraden. Resursbehov drift och investeringar Drift Resursförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (tkr) 2014 (tkr) Omvärlds- regel- lagförändringar 0 0 Volymförändringar 0 0 Verksamhets- och ambitionsförändringar (12)

12 Verksamhetsutveckling med IT 0 0 Investeringar Inventarier Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden (tkr) Datorer, projektorer och kopiatorer Personalplan Personalplan KAF Yrkesgrupper Endast tillsvidareanställd personal Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärare 27 27,5 Coacher Övrig personal 21 20, (tkr) Tabell: Pensionsavgångar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Pensionsavgångar KAF Yrkesgrupper Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Födda -47 och tidigare Lärare Coacher Övrig personal (12)

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan -2014 Barn- och utbildningsnämnden Bu-nämnden, december Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Allan Bjärkhed 0515 88 50 72 allan.bjarkhed@falkoping.se Förvaltningschef Inger Janson

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden 2008-10-23 101 Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer