Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson (11)

3 Innehållsförteckning Ansvarsområde... 4 Antal elever/studerande/deltagare... 5 Fördelning av nettokostnader... 5 Organisation... 6 Lagrum som styr verksamheten... 6 Måluppfyllelse... 6 Utveckling inom ansvarsområdet... 8 Omvärlds- regel- och lagförändringar... 9 Volymförändringar... 9 Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Resursbehov drift och investeringar Personalplan - personalplan och pensionavgångar (11)

4 Verksamhetsbeskrivning KFS 2012:165 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särvux, svenskundervisning för invandrare (SFI), uppdragsutbildning och högre utbildning. Vidare ansvarar nämnden för kommunens uppgifter enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt för övriga integrationsfrågor som rör individer och som inte enligt lag eller genom delegering från kommunfullmäktige ankommer på annan nämnd. Ansvarsområde Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder regleras till stor del av statsmakten genom statligt stöd i olika former. En annan faktor som styr är det allmänna konjunkturläget. Arbetslösheten förväntas vara fortsatt hög och öka under 2013 enligt Konjunkturinstitutets barometrar oktober I bästa fall sker en vändning under Ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna för Sverige och därmed också för Falköping. Gruppen är prioriterad i kommunen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) gör riktade satsningar i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF), näringsliv, branschorganisationer, internt i kommunen och tillsammans med FINSAM (Samordningsförbundet Falköping Tidaholm). Syftet är att gemensamt samla resurser och utifrån en upprättad individuell handlingsplan kunna erbjuda vägledning, studier, yrkesutbildning och matchning mot praktik. KAF har ett uppdrag att samordna all praktik inom kommunen, syftet är att skapa en effektiv organisation och planering. Arbetsmarknadsenheten arbetar också med en rad olika former av anställningsstöd. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats, via videokonferens eller som rena distansutbildningar. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden samt från näringslivets och de kommunala förvaltningarnas behov av kompetensutveckling. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Kommunal vuxenutbildning KAF ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför en viktig del av vuxnas lärande. Antagningsenheten samordnar antagning, vägledning och validering så att sökande till olika utbildningar erbjuds utbildning på rätt nivå. Vuxenutbildningen erbjuder kursstarter vid åtta tillfällen per år och eleverna har möjlighet att välja individuellt upplagda studier via närdistans eller lärarledd schemabunden undervisning. Genom samverkan mellan Skaraborgs kommuner får kommunens invånare tillgång till en stor mängd yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Yrkesvux). Av dessa genomförs vård- och omsorgsutbildning i egen regi samt, i samverkan med Ållebergsgymnasiet, gymnasiala yrkesutbildningar på hantverksprogrammet (Guldsmed) och fordons- och industriprogrammet. Yrkesutbildningarna är framtagna i samarbete med näringsliv, branschorganisationer och AF. Vård och omsorgsutbildningen är organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege (VOcollege) tillsammans med Tidaholm, och står nu inför en omcertifiering (11)

5 VO-college är en samverkansform mellan utbildningsanordnare, arbetsliv inom vård och omsorg samt fackliga företrädare. Syftet med certifieringen är att öka samverkan mellan utbildningsanordnare (Vuxenutbildningen och Ållebergsgymnasiet) och verksamheten kring innehållet i utbildningarna. Krav inom certifieringens ram för utbildningsanordnarna, är att samverka kring kursutbud och kompetens samt att öka attraktionen att genomgå vård- och omsorgsutbildning. KAF står inför en generationsväxling vad gäller vårdlärare och kommer under perioden att vara i behov av nyrekryteringar. Gemensamt Vägledning KAF erbjuder vägledning via studie- och yrkesvägledare till alla som har frågor om studier och framtida yrkesval. Vägledare är också en viktig del inom ansvarsområdet arbetsmarknad och de nyanländas etablering. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i kundservice, bibliotek och caféverksamhet. Antal elever/studerande/deltagare Ansvarsområde År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Utbildning av vuxna Arbetsmarknasenheten Introduktion med SO Utbildning av vuxna består av: komvux (särvux, grundläggande- och gymnasial utbildning och sfi (svenska för invandrare) eftergymnasial utbildning (yrkeshögskola, universitet och högskole- och uppdragsutbildningar) Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. 18 mkr År 2011 År 2012 År Arbetsmarknadsenheten Utbildning av vuxna Introduktion Gemensamt 5 (11)

6 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Lagrum som styr verksamheten Arbetsmarknad De regler som styr AF, socialtjänst och försäkringskassaa påverkar i hög grad verksamheten. Etableringsinsatser för nyanlända Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde t i kraft 1 december Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft 1 december Vuxenutbildningen En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni Lagen tillämpas på vuxenutbild- om ningen från och med den 1 juli Förordning om kommunal vuxenutbildning. I denna förordning meddelas föreskrifter den kommunala vuxenutbildningen utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda. I denna förordning meddelas föreföreskrifter f skrifter om särvux utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om svenskundervisning för invandrare. I denna förordningg meddelas om SFI utöver vad som föreskrivs i skollagen. För att tydliggöra skillnaderna mellann ungdomars och vuxnas lärande, planerar Skolverket att skriva fram en egen läroplan för vuxenutbildning som förväntas träda i kraft under Eftergymnasial utbildning Lagen om Yrkeshögskola gäller fr.o. m. 1 juli 2009 och reglerar vilka som kan anordna yr- och kesutbildningar på högskolenivå ochh erhålla statligt stöd. Måluppfyllelse För att måluppfyllelsee ska bli framgångsrik är det viktigt att målen ställs i relation till samhället dess förändringar. Därför ska kontinuerliga omvärldsanalyser göras för att ge redskap att dels tolka vad som sker, dels förutse vad som kommer att ske och utifrån detta skapa en handlingsberedskap för att utveckla anpassningsförmåga till snabba förändringar i omvärlden. 6 (11)

7 1. Ett attraktivare Falköping Delmål: Tillgång till utbildning. Indikatorer som mäter nämndens delmål Medborgarundersökningen Upplevelse av god tillgång på universitets/högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Upplevelse av god tillgång till övriga utbildningar (komvux, YH etc.). Uppföljning av nämndens delmål KAN följer upp sina mål utifrån följande tidsplan Kommunfullmäktige fastställer under hösten kommunens flerårsplan och utifrån den revideras nämndens verksamhetsplan, därefter upprättas KAFs arbetsplaner. Syftet med denna process är att stärka samband mellan planerna. Det innebär att kvalitetsredovisningen av verksamheterna i KAF kommer att ske i början av varje år. Årsbokslutet redovisas på KANs möte i mars månad. Kontinuerlig verksamhetsinformation till KAN sker utifrån mål-, kvalitets- och kostnadsperspektiv. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Resultat utifrån nämndens delmål analyseras och leder till åtgärder för utveckling. 2. Ett näringsliv som utvecklas Delmål: Lärcenter utbildar/mäklar efterfrågad kompetens. Uppföljning av nämndens delmål Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål: Effektivitets- och produktivitetsmått fastställda av KAN. Indikatorer som mäter nämndens delmål Produktivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = antal verksamhetspoäng/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal verksamhetspoäng*poängpris/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal helårselever/antal lärare. Effektivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = andel elever som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Effektivitet för YH-utbildningar = andel studenter som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Andel deltagare på AME som efter sex månader gått vidare till studier, praktik eller jobb. Andel studerande som slutför sina studier. Andel elever på vuxenutbildningen som når minst godkänt i våra kurser. Uppföljning av nämndens delmål Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet 7 (11)

8 4. En god folkhälsa Delmål: Elever/studenter/deltagare trivs på Lärcenter. Indikatorer som mäter nämndens delmål Andel nöjda elever/studenter/deltagare. Uppföljning av nämndens delmål Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Delmål: Elever/studenter/deltagare ska ha inflytande över sin utbildning. Indikatorer som mäter nämndens delmål Ambitionen är att under planperioden identifiera indikatorer för detta delmål. Uppföljning av nämndens delmål Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet Utveckling inom ansvarsområdet Världsekonomin präglas av stor osäkerhet. Den europeiska skuldkrisen kvarstår och nödvändiga åtstramningsprogram genomförs nu i en rad länder. Trots det så är misstron fortfarande stor och eurokrisen skapar ytterligare osäkerhet och försiktighet. Sverige och de övriga nordiska länderna är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren. Inom förvaltningen pågår ett långsiktigt strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på: Mål och resultat Kvalitet och kvalitetsarbete - en central ledningsfråga som förutsätter styrning och uppföljning Att kunna anpassa verksamheten till ändrade förutsättningar i omvärlden Att vidareutveckla förvaltningens förbättringskultur, vilket innebär att våga pröva nytt, lyckas/misslyckas och utvecklas Att göra medarbetare delaktiga i hela processen KAF kommer under planperioden att fortsätta ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och fungera som mötesplats, motor och mäklare för lokal och regional utveckling och tillväxt. Förvaltningen arbetar aktivt i olika nätverk tillsammans med universitet/högskolor, Nitus, Westum, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Kompetensforum Skaraborg, näringsliv, branschorganisationer, AF, FINSAM och internt inom kommunen. Detta arbete är en betydelsefull del i KAFs uppdrag att fungera som nätverksmotor och bidra till lokal och regional tillväxt. Några exempel där aktiv samverkan sker och utvecklas under planperioden: Vux-avtalet i Skaraborg, där syftet är att stärka det gemensamma utbildningsutbudet och därmed ge en ökad tillgång och tillgänglighet för individen. En väl utvecklad struktur för samverkan ger större chanser att överbrygga obalanserna mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. 8 (11)

9 Yrkesvux, VO-college och Teknikcollege är exempel på modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv, som under planperioden gemensamt kommer att fortsätta ett strategiskt utvecklingsarbete. Kompetensforum Skaraborg är Skaraborgs sätt att jobba med de nationella Kompetensplattformarna. Här skapas en mötesarena mellan branschföreträdare och utbildningsanordnare som ger möjlighet till en bättre matchning mellan efterfrågad kompetens och befintligt utbildningsutbud De närmaste åren arbetar KAF aktivt för en ökad satsning på samverkan gällande såväl högskola som yrkeshögskola i Skaraborg. Tillsammans med Campus Lidköping säkras kompetensförsörjningen av pedagoger genom samverkan med Karlstads universitet och Borås Högskola. Anhöriginvandring inom de nyanländas etablering kommer att innebära ett ökat tryck på SFI och samhällsorientering. Under 2013 beräknas ca 100 vuxna vara i behov av plats i SFI/samhällsorientering. Det stora antalet SFI-studerande kommer under de närmaste åren att läsa vidare på grundläggande och gymnasial nivå. Detta ställer även fortsättningsvis krav på kompetens och resurstilldelning inom dessa verksamheter. Omvärlds- regel- och lagförändringar Vuxenutbildningen Den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli Från och med detta datum tillämpas även förordning om kommunal vuxenutbildning, förordning om särvux samt förordning om SFI. För att tydliggöra skillnaderna mellan ungdomars och vuxnas lärande, planerar Skolverket att skriva fram en egen läroplan för vuxenutbildning som förväntas träda i kraft under Volymförändringar KAFs totala utbildningsvolym beror på, och styrs till stor del av, statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. Detta gäller såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. Sverige är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren, arbetslösheten förväntas därför vara fortsatt hög. Detta medför volymökning för KAF. Under planperioden arbetar KAF aktivt för att starta fler utbildningar inom yrkeshögskolan. Framför allt utreds branschernas behov inom kommunens strategiska utvecklingsområden. KAF kommer dels att söka egna utbildningar, dels att arbeta aktivt för att hitta samverkan med andra utbildningsanordnare som har yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att använda erfarenheterna från samverkan med universitet och högskola omkring flexibel utbildning. Anhöriginvandring inom de nyanländas etablering kommer att innebära ett ökat tryck på SFI och samhällsorientering. Under 2013 beräknas ca 100 vuxna vara i behov av plats i SFI/samhällsorientering. Utbildning av vuxna Komvux (särvux, grund- och gymnasial utbildning och SFI) Volymutveckling Utfall 2011 Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal studerande Behov Differens (11)

10 Eftergymnasial utbildning Volymutveckling Utfall 2011 Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal studerande Behov Differens Arbetsmarknadsenheten Volymutveckling Utfall 2011 Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal studerande Behov Differens Verksamhets- och ambitionsförändringar Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, att lära mer och att lära om, kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också få möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för KAF under planperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. KAF ska vara en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. I nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, AF och kommunens förvaltningar ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. KAF ska ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer med fokus på tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. En särskild satsning kommer under planperioden att göras på de kommunala förvaltningarnas behov av kompetensutveckling. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. KAF ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och ha rätt kompetens för uppdraget. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. KAF kommer under planperioden fortsätta arbetet med att stärka varumärket och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Verksamhetsutveckling med IT KAFs utveckling inom IT kan delas in i två delar, demokrati och utvecklingsprocess. Demokrati KAF ska använda sociala medier för att informera och kommunicera. Detta för att ha en öppen dialog och därmed skapa inflytande och delaktighet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för så stor del av kommunens invånare som möjligt. Utbildningar genomförs med IT-stöd vilket ger individen möjlighet att delta oberoende av tid och rum. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av demokratiprocessen. I takt med att IT-stödet ökar inom våra utbildningar, ställs krav på att våra elever har tillgång till datorer. Då möjligheten till egen dator i hemmet är kopplat till vilka ekonomiska förutsättningar eleven har kommer biblioteket på Lärcenter att utöka möjligheten att låna datorer. 10 (11)

11 Utvecklingsprocess KAF skall vara en förebild och bedriva ett framåtsträvande utvecklingsarbete inom IT. IT-plan revideras årligen och nya mål sätts upp. En lärplattform kombinerad med möjligheten att ansöka till kurser via webben är exempel på hur utbildningarna görs tillgängliga. Det är också viktigt att fortsätta utveckla personalens arbete med olika typer av IT-stöd. Investeringar görs fortlöpande i videokonferensanläggningarna. Dessa används för att ta emot kurser och program från högskolor och universitet, samt för att samverka inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola genom att dela lärarresurser med andra kommuner där KAF även sänder utbildningar till andra orter. Resursbehov drift och investeringar Drift Utbildning av vuxna Eftergymnasiala utbildningar Omvärlds- regel- lagförändringar Volymförändring SFI-lärare Volymförändring Specialpedagog Volymförändring - Utbildningssamordnare Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Investeringar Inventarier Investeringsplan 2013 Videokonferensanläggning 200 Anpassning av gamla GS-lokaler till NO 50 Bärbara datorer med laddningsskåp 150 Övrigt Personalplan Endast tillsvidareanställd personal Lärare 27, Coacher 10 6, Övrig personal 20,85 20, Pensionsavgångar Yrkesgrupper / ansvarsområde Födda -48 och tidigare Lärare Coacher Övrig personal (11)

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2011-2014. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan -2014 Barn- och utbildningsnämnden Bu-nämnden, december Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Allan Bjärkhed 0515 88 50 72 allan.bjarkhed@falkoping.se Förvaltningschef Inger Janson

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden Bokslut 2010 Viadidaktnämnden 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010... 2 Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Budgetunderlag 2015-2017 Sida: 1 av 109 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2015 2017... 6 2.2

Läs mer