VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM"

Transkript

1 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

2 ÅRSREDOVISNING Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret INNEHÅLL Ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten... 3 Viktiga händelser under Omvärldsanalys... 7 Framtiden... 8 Måluppfyllelse Gemensamt för VBU Ungdomsgymnasiet Verksamhetsberättelser Högbergsskolan Högbergsskolan Flexenheten, idrott och VO-college Malmen Smeden och IC Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Serviceenheten Kanslienheten Personal och hälsobokslut Statistik personal Finansiella rapporter Ekonomisk analys Investeringar Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Redovisningsprinciper Noter och tilläggsupplysningar Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Effektiviteten inom VBU, dvs. resultatet i relation till kostnaderna vad avser gymnasiet är bra men kan förbättras. När det gäller vår vuxenutbildning är resultatet gott för såväl sfi som den gymnasiala vuxenutbildningen och våra KY-utbildningar. Angående vuxenutbildningarna måste vi bli bättre när det gäller kostnadsjämförelser med andra utbildningsanordnare och uppföljning av elevernas resultat. Roger Stål ordförande Resultat och utvärdering I likhet med tidigare år kan 2010 beskrivas som ett bra verksamhetsår med ett gott resultat totalt sett vad gäller såväl kvalitet som ekonomi. Av de undersökningar vi gör årligen kan vi också konstatera att en mycket stor andel av personalen trivs på sin arbetsplats och med sin chef, vilket ger en god grund för de uppgifter vi står inför med bl a införandet av Gy11 och därmed följande krav på nya kursplaner, samläsning m.m. Liksom tidigare visar personal- och hälsobokslutet mycket goda resultat. Vad avser t. ex. sjukfrånvaro ligger den på rekordlåga 3.3 procent, vilket i sig måste vara något av ett rekord. Att vår personal, inte minst våra lärare, gör ett bra arbete framgår också av de elevenkäter som görs och där över 95 % återkommande anger att de trivs med sin lärare. Trots dessa positiva omdömen finns det som alltid saker som kan förbättras. Elevfrånvaron är fortfarande för hög även om den minskat. Kvalitetsmässigt är andel elever med grundläggande behörighet och andel elever med godkänd nivå i kärnämnen bra medan medelbetygsnivån bör förbättras. En stor utmaning inför framtiden är att utveckla undervisningsmetoder och former för att minska antalet elever som ej är godkända för gymnasiestudier. Omdaningen av IV-programmet inom Gy11 är en viktig del i detta arbete. För att bibehålla status, efterfrågan och attraktivitet på våra yrkesförberedande program är det nödvändigt att skapa naturliga förutsättningar till allmän behörighet för vidare studier. Organisationsutveckling En utbildningsorganisation, vilket VBU är, arbetar oftast med långa perspektiv även om omställningstider av utbud och organisation idag är kortare än förr, inte minst idag med Gy11och dess ökade program och inriktningar. För att bibehålla en hög kvalitet och ett relativt brett utbud är satsning på kompetensutveckling, kostnadseffektivitet och samverkan med vårt lokala näringsliv viktiga områden att bearbeta. En viktig del i all organisationsutveckling är självklart den strukturella uppbyggnaden program, utbud, beslutsnivåer, budgetansvar med mera men kanske framför allt den kultur som genomsyrar organisationen ledarskap, samarbetsanda, trygghet, initiativkraft, kommunikations- och informationsmöjligheter. Den kanske enskilt viktigaste hörnstenen i detta arbete är ett gott ledarskap inom alla delar och nivåer inom VBU. Under året har beslut fattats om utbud inom Gy11 och ett samverkansavtal inom Gysamområdet, det vill säga en struktur att arbeta vidare med. Den elevminskning vi ser de närmaste åren och den ökning av nyetablering av friskolor som pågår hoppas jag vi skall se som utmaningar och fortsätta arbetet med att göra VBU konkurrenskraftigt även i framtiden. I skrivande stund har vi fått meddelande från skolverket att VBU som en av tio gymnasieskolor i landet erbjuds möjligheten att starta ett fjärde år inom Teknikcollege. En möjlighet som inte bara är en utmaning utan också vittnar om såväl regionens behov och utveckling av tekniskt kunnande som VBU:s möjligheter att vara en del i denna utveckling. Framtid Den positiva utveckling vi har i regionen med ABB, diskussioner kring nyetableringar inom andra industrigrenar och ökad nybyggnation kommer sannolikt att få en positiv påverkan på efterfrågan av kvalificerad utbildning på såväl gymnasiet som vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningarna. Det är viktigt att VBU står väl rustade inför den utmaningen och att ägarna fortsätter sitt engagemang och satsning på utbildningsområdet

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövningen inom det område som samverkan sker överlåts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg samt vid lärcentra i Ludvika. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag till VBU i proportion till hur eleverna från respektive kommun väljer program och utbildning. Verksamhetsårets förbundsdirektion Ledamöter, Ludvika Roger Stål (S), ordförande Berndt Ekström (M), 2:e vice ordförande Ulla-Britt Mikaelsson (S) Jan-Ola Sandström (C) Sten G Johansson (V) Ledamöter, Smedjebacken Håkan Svensson (S), 1:e vice ordförande Roland Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Birgitta Granqvist (M) Kommunalförbundets samverkansområde Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare (sfi) Yrkesvux Övriga utbildningsinsatser mellan grundskole- och högskolenivå samt utbildningsinsatser för arbetsmarknad och näringsliv

5 VBU:s organisation Utbildningschefen ansvarar för VBU:s hela verksamhet. För den verkställande ledningen svarar elva chefer. Rektorerna ansvarar för det pedagogiska arbetet. Administrationen, d.v.s. allt annat än det som är kopplat till undervisning, är uppdelat på centrala kansliet och serviceenheten som leds av kanslichef och servicechef. Åke Sandberg Schema och systemstöd för elevadministrativa system Övergripande adm./ controller Ronny Norrman Utbildningschef Direktionssekreterare Ulrika Lindqvist Persson Carina Hedström Hammar Kenth Runnberg Serviceenheten Kanslienheten Högbergsskolan 1 Marie- Hélène Abrahamsson Högbergsskolan 2 Smeden Mats Johnsson Malmen Anna Porath Kristina Karlsson Flexenheten Idrott VOcollege Andreas Lundholm Arvo Sarenbrant Vuxenutbildningar Gymnasie sär Lena Risberg SYVcentrum Reception/ Assistenter Skolkök Cafeteria Bibliotek Skolhälsovård IT-enhet Vaktmästeri Uppföljare Ekonomi Administration PA/HR Marknadsföring Samordning APL Säkerhet ES SP NV Eko I-val EC IP FP-rep TE HP Teknikcol lege VTC KY Markekologisk design KY/YH Bryggeriteknik YH Konstruktion YH Produktion Stödcentrum Uppdrags enheten BF HR IV BP FPtransport Byggvux Yrkesförarutbildn ing Övergripande ansvar för vuxenutbildni ngar Utbildningsansvar för Grundvux/SAS Sfi Särvux Flexenheten (gymnasievux och gymnasieskolan) Idrott och Hälsa Specialidrott Vård & omsorgscollege OP-gymn OP-vux KY-vård Gymnasiesärsko lan - 4 -

6 Åke Sandberg utbildningschef Viktiga händelser under 2010 Organisationsförändringar Den minskade ekonomiska ramen för 2010 har medfört flera olika förändringar för verksamheten. Förutom minskade driftsmedel för material och utrustning har även neddragningar i personal genomförts. För att klara detta måste nya arbetssätt och arbetsformer införas. Detta gäller såväl stödjande funktioner som undervisning. Under våren har en stor uppgift varit att hitta samläsningar för undervisningen. Ett nollintag på Barn- och fritidsprogrammet under hösten är genomfört. Samläsningar för gymnasie- och vuxenutbildningen samt inom gymnasieskolans olika program blev nu en realitet vid VBU. Inom ledningen har tre nya rektorer anställts vid höstterminens start, Marie Hélène Abrahamsson vid Högbergsskolan 1, Anna Porath vid Malmenskolan och Andreas Lundholm för Flexenheten samt Vård och omsorgscollege. Projektet Dalalyft VBU deltar i Projekt Dalalyft, ett treårs projekt som arbetar med kompetensutveckling för solo- och mikroföretag. Områden som täcks in är IT, ekonomi, ledarskap, affärsinriktad engelska/tyska/svenska, marknadsföring, försäljning, jämställdhet och tillgänglighet. ESF (Europeiska socialfonden) finansierar projektet. Marknadsföringsinsatser har skett via frukostmöten, hemsidan, mejl, nyhetsbrev och sociala medier m.m. Seminarier och uppstartsträffar har genomförts och trots en trög start deltar nu 250 företag i projektet. Uppdragsenheten Behovet av utbildningar inom framförallt teknik, transport, marknadsföring och ekonomi har ökat. Marknaden är på väg att återhämta sig till ett läge den låg på innan finanskrisen. Företagen har mer strategiskt börjat se över kompetensförsörjningen. Nya yrkeshögskoleutbildningar De tidigare kvalificerade yrkesutbildningarna upphör och ersätts av yrkeshögskoleutbildningar. VBU har ansökt om fem utbildningar och fått tre av dem. bryggeriteknik konstruktionsteknik produktionsteknik Utbildningarna bryggeri och produktion startade under hösten. Konstruktion lyckades inte attrahera tillräckligt antal elever. Rektorstjänsten för uppdrag och yrkesutbildning för vuxna har dragits in i samband med effektiviseringarna beroende på det ekonomiska läget. Utbildningarna har placerats ut på respektive ungdomsrektor för aktuell sektor. Markekologisk design fick miljöstipendium Ett stipendium från miljö- och byggnadsnämnden i Ludvika delades ut till VBU:s kvalificerade yrkesutbildning Markekologisk design. Stipendiet kommer att användas för en studieresa. Högbergsskolans 50-års jubileum Högbergsskolan invigdes den 21 maj 1960 och VBU hade samma dag 2010 ett jubileum där de femtio åren firades. Under en hel vecka var temat på Högbergsskolan 60-tal och eleverna hade gjort utställningar i kapphallen. Även jubileumsdagen gick i 60- talsanda och personerna som föreläste och underhöll under dagen hade alla gått på Högbergsskolan. Här fanns grundaren av batteriföretaget Boston Power Christina Lampe-Önnerud, programvaruinnovatören Per Einarsson, sångerskan Eva Serning och operasångerskan Maria Kehohane. En jubileumsskrift för de femtio åren har tagits fram med Bertil Danielsson, Ewa Wikström och Anders Källgren som skribenter och fotografer. Boken finns till försäljning hos bokhandlarna i Ludvika och Smedjebacken. Gysam VBU har nu gått med i Gysam som fullvärdig medlem och kommer från och med hösten 2011 att tilllämpa fritt sök för samtliga nya elever som börjar gymnasieskolan, vilket innebär att eleverna fritt får söka vilken ort de vill studera på inom samverkansområdet. VBU har fått gehör för flera av sina krav som t.ex. utvecklingssatsningar och gemensam syn på basutbud av utbildningar. En av utvecklingssatsningarna är språkprojektet där VBU tillhandahåller projektledare. Under hösten har innehållet formats och målet är att kunna bedriva språkkurser på de olika orterna där deltagarantalet är alltför litet för att vara ekonomiskt försvarbart. Det handlar om distans- (Forts. på sidan 6) - 5 -

7 (Forts. från sidan 5) utbildningar i kommuner som har kompetens inom ett språk och där Högskolan Dalarna är behjälplig med fortbildning och råd. Under våren 2011 kommer ett pilotprojekt med VBU som motor att starta inom spanska och italienska. Läs mer om Gysam på webbplatsen: 75 Försäljning av halkbana Under året har halkbanan avvecklats. En av VBU:s anställda har köpt verksamheten och driver den nu i egen regi. Ytterligare en anställd följde med vid överlåtelsen. Certifieringen av Vård- och omsorgscollege VBU har tillsammans med ägarkommunerna, landstinget och ett privat vårdföretag arbetat fram ett koncept för vårdutbildningarna i Västerbergslagen. Under våren har VBU fått den nationella kvalitetsstämpeln Vård- och omsorgscollege. Utmärkelsen räcker i tre år och därefter görs en ny prövning om alla kriterier för collegestämpeln uppfylls. I samband med utmärkelsen hölls en ceremoni i Smedjebacken med deltagande av båda kommunalråden. Årets pedagog Ludvikas Rotaryklubb premierar årligen en förtjänt lärare/pedagog i Ludvika eller Smedjebackens kommun. Utmärkelsen delas ut till den person inom utbildningsvärlden som är särskilt engagerad och gör något utöver det vanliga inom sitt verksamhetsområde. Under 2010 fick läraren Christian Brattström utmärkelsen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vid uppvaktningen planterades ett vårdträd utanför B-huset vid Högbergsskolan. Lokalutredning Beslutet i direktionen om att VBU ska flytta ur Vårdskolan och Kasttjärnsparken håller på att konkretiseras. Hyreskontraktet för Kastjärnsparken löper ut sista december 2012 men redan nu hyr VBU ut delar av lokalerna i andra hand. Hyreskontraktet på Vårdskolan löper ut sista december 2011 men här har en överenskommelse gjorts med Ludvika kommun om frånträde redan sista juni Detta har medfört att en fördjupad analys över lokaldispositioner genomförts under året. Synpunkter på denna ska ha inkommit till årsskiftet och därefter kommer ett förslag till placering av program och utbildningar på VBU. (Forts. på sidan 7) - 6 -

8 (Forts. från sidan 6) NGL Nästa generations lärande Nästa generations lärande handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur man på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar. Högskolan Dalarna är drivande och VBU har aviserat intresse för att delta med kommunal forskningsresurs. Konceptet är snarlikt A-miljö vilket är det förhållningssätt som VBU redan anammat med ett lärande som är anpassat till individers olika lärstilar och målbilder. Webbaserad lärplattform Enligt VBU:s vision ska undervisande personal utnyttja IT som en naturlig del i lärandet. Ett viktigt verktyg blir då en gemensam webbaserad lärplattform. Under året har IT-rådet tagit fram en kravspecifikation på en lärplattform och bjudit in ett antal leverantörer för visning. Valet föll slutligen på lär- plattformen Vklass som kommer att introduceras under våren Ombyggnad av köket vid Högbergsskolan Etapp 2 är nu avklarad vid köket på Högbergsskolan. Ny utrustning och renoveringar i lokalerna har gjorts under sommaruppehållet. Satsning inom PR Den alltmer ökade konkurrensen om elever, framförallt på ungdomsutbildningarna, har gjort att VBU satsat mer på marknadsföring av sina utbildningar. Tillsammans med ABB-gymnasiet har en kort film tagits fram som presenterar vad eleverna tycker är attraktivt med att studera vid skolorna. Även bussreklam med samma budskap har används. Tidningsbilagan som presenterar de olika programmen var i år gemensam för VBU och ABB-gymnasiet. Omvärldsanalys Det dominerande företaget i Ludvika, ABB, aviserar ökat behov av kvalificerad personal för att kunna utveckla både nuvarande och nya system inom sitt affärsområde. Inom HVDC byggs en ny fabrik. Fler företag räknar med ett ökat behov av arbetskraft och det förs diskussioner om bygge av en batterifabrik i Ludvika som kan ge ytterligare 600 arbetstillfällen. Gruvornas framtid ser också mycket ljus ut. Elevunderlaget vid gymnasieskolan har ännu inte börjat minska trots prognosen men kommer inom några år att hamna på en nivå som ligger ca 25 % lägre än dagens. De stora pensionsavgångarna i länet ligger tidigt jämfört med många andra län. Speciellt kommer en stor efterfrågan att bli på kvalificerade yrkesarbetare och personal inom vårdsektorn. Miljömedvetenheten ökar och Västerbergslagen behöver kompetenstillskott för att kunna utveckla företag och organisationer i nya tankebanor. Ett speciellt viktigt område är energiförsörjningen och dess utveckling. Här kommer kretsloppstänkandet att bli mycket avgörande. Miljömedvetenheten kan i framtiden bli en konkurrensfördel. De sociala medierna fortsätter sin lavinartade ökning. Facebook, Twitter och Youtube kommer att följas av nya anpassade medier. Globaliseringen är en realitet redan idag. Nya tekniker och förnyade arbetssätt har kommit och fortsätter utvecklas. Företagen och organisationerna i Västerbergslagen måste kunna anpassas efter detta. Idéer sprids och rörligheten ökar. Globala företag fattar beslut som sedan får följdverkningar för både organi- (Forts. på sidan 8) - 7 -

9 (Forts. från sidan 7) sationer och företag i Västerbergslagen. Konkurrensen från friskolorna ökar och frisöket gör att eleverna lättare kan studera på andra orter. Samarbetet inom Gysam-området ökar och det tillkommer nya arbetsfält för samverkan. Personalomsättningen vid VBU kommer att öka i och med de allt större pensionsavgångarna. Speciellt känsligt blir det inom snäva kompetenser. Framtiden VBU är beroende av hur utvecklingen i Ludvika och Smedjebacken kommer att se ut i framtiden. Uppgiften för VBU är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas av elever, föräldrar, näringsliv och offentliga förvaltningar. Lyhördheten för förändringar måste vara stor och vuxenutbildningarna måste skräddarsys utifrån behoven. Problemet är att ungdomskullarna minskar de kommande åren och den stora utmaningen blir att hålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Utbildningarna i Västerbergslagen, inom VBU:s ansvarsområden, måste vara attraktiva alternativ till andra utbildningsanordnare. Även mångfalden av program och utbildningar är viktig. Det ska finnas möjligheter att välja en utbildning i hemkommunerna. Efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel. Några lokaler kommer att lämnas och omfördelningar inom övriga fortsätter. Några områden som är viktiga att vidareutveckla är det etablerade Teknikcollege samt det nycertifierade Vård- och omsorgscollege. Hållbar utveckling är nödvändigt att arbeta vidare med. En omformning av det nuvarande Ekologiprogrammet så det passar Gy11:s struktur är på gång. Begreppet hållbar utveckling måste få bäring även inom andra områden vid VBU. VBU måste använda samhället utanför som arena för utbildning. Det blir mer och mer viktigt att eleverna förbereds för de utmaningar som både samhälls- och arbetsliv kräver. En kompetenshöjning för personalen inom bland annat IT-området är angeläget. Anammandet av nya tekniker kan bli kostsamt men är nödvändigt. (Forts. på sidan 9) - 8 -

10 (Forts. från sidan 8) Konkurrensen om elever blir allt större och det finns företag som driver skolor i vinstsyfte. Skolsystemet styrs om så att eleverna mer och mer får välja var de vill studera. Kommuner i Ludvikas och Smedjebackens storlek får allt svårare att hålla ett brett utbud av utbildningar. Ledstjärnan är utveckling av kvalitén. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu-Borlängeregionen underlättar genom att man samordnar speciellt snäva utbildningar. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader. VBU har A-miljö som förhållningssätt i det pedagogiska arbetet. För att kunna möta framtiden behövs olika alternativ för studierna. Webbaserat lärande, företagsförlagt lärande och klassrumsbaserat lärande är områden som VBU behöver utveckla. Ny teknik för undervisningen blir alltmer vanlig och flera olika tekniker kommer att användas i undervisningen. Framtidens elevarbetsplats sätts i fokus bland annat på grund av den alltmer ökade konkurrensen. Varje elev kommer att ha tillgång både till egen dator och egen arbetsplats. Minskning av personal är också en realitet de kommande åren. Ett problem i sammanhanget är att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent matematiskt kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas. Inom lärandet kommer det däremot att bli lättare att minska personal gentemot elevminskningarna. Här blir den stora utmaningen att behålla utbudet av utbildningar så brett som möjligt

11 Måluppfyllelse Prioriterade mål för läsåret 2009/10 Den genomsnittliga betygspoängen ska öka med 0,5 poäng per rektorsområde Våren 2010 Våren 2009 Våren ,09 13,05 12,96 Siffrorna är hämtade ur egen statistik och omfattar inte gamla elever eller elever som börjat vid VBU och senare gått ut vid annan skola vilket SCB gör. Den genomsnittliga betygspoängen vid VBU har ökat med 0,04 vilket är nästan en tiondel av det uppsatta målet. Det finns anledning att arbeta vidare med betygen. Ett arbete med att höja betygen tar tre år innan det får något större genomslag i statistiken. Den genomsnittliga elevfrånvaron ska ligga under 10 % Målet har nåtts av Hotell- och restaurangprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. På upp till 15 % ligger Omvårdnadsprogrammet, Ekologi- och friluftsprogrammet, Industriprogrammet, Naturvetenskapliga programmet samt Estetiska programmet. Övriga program ligger mellan 16 och 20 %. Målet bör finnas kvar till nästa läsår eftersom det inte är uppnått. Åtgärder krävs för att ytterligare minska frånvaron. VBU ska ha fem lärlingsplatser våren 2010 Målet har inte uppnåtts helt. Det fanns tre lärlingsplatser inom VBU vid halvårsskiftet. Arbete bör fortsätta för att få in fler elever i lärlingsutbildning. Det blir även en reguljär lärlingsverksamhet i nya Gy11. En långsiktig personalstrategisk plan ska tas fram Ett utkast till plan har tagits fram men är inte färdigbearbetat. Övrig verksamhet som har legat utanför serviceenheten ska införlivas med denna Detta har genomförts under läsåret och är nu klart. Vid Malmen har personal och verksamhet inom köket samt vaktmästeriet införlivats i serviceenheten. En ny arbetstidsmodell ska tas fram Arbetet har pågått under hela läsåret men samsynen mellan fack och arbetsgivare behöver utvecklas. Det innebär att ytterligare tid behövs för genomförande. En ny lönepolicy tas fram Lönepolicyn är antagen av direktionen och anvisningarna är godkända av arbetsutskottet. Målet är uppnått. En ny modell för uppföljning och ett effektivare prognosverktyg tas fram De ekonomiska uppföljningarna har gjorts om och kvalitetssäkrats. Varje chef träffar kanslichef och utbildningschef en gång per månad för att diskutera det ekonomiska utfallet. Vid avvikelser redovisas planer för hur dessa ska åtgärdas. En del arbete återstår dock för ett effektivare prognosverktyg. Antalet kvalificerade yrkesutbildningar ska utökas till fem med start hösten 2010 De kvalificerade yrkesutbildningarna har övergått till yrkeshögskoleutbildningar. VBU har tre pågående utbildningar: bryggeriteknik, kvalificerad vård samt markekologisk design. VBU kommer, om tillräckligt många elever anmäler sig, starta tre nya yrkeshögskoleutbildningar: bryggeriteknik, konstruktionsteknik och produktionsteknik. Målet är således inte uppfyllt

12 Mål ur skolplanen Utbildningens kvalité kunskaper och färdigheter Rikssnitt Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år, totalt 76 % 73 % 73 % Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, totalt 14,0 13,5 13,7 Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola 87 % 90 % 96 % Andel elever med godkänd nivå i kärnämnen en, sv och ma. NV, SP, TE 98 % 99 % 100 % Andel elever med godkänd nivå i kärnämnen en, sv och ma. Övr program 86 % 91 % 92 % Siffrorna är hämtade från Skolverket. Andelen elever med slutbetyg inom fyra år har inte förändrats. Betygspoängen har sjunkit något trots ökade insatser inom området. De elever som gick ut i våras har dock inte varit med från början i arbetet med att höja betygen. Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola har sjunkit kraftigt. Andelen elever med godkänd nivå i sv, en och ma har inte förändrats nämnvärt. Utbildningens kvalité utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar Total frånvaro - hela VBU 15 % 14 % Total frånvaro - Hö 1 15 % 16 % Total frånvaro - Hö 2 18 % 15 % Total frånvaro - Malmen 16 % 15 % Total frånvaro - Smeden 10 % 12 % Andel elever som anser att skolan bidrar till att stärka tron på sin egen förmåga 87 % 83 % Frånvarosiffrorna är hämtade från vårt interna elevregistreringsprogram. Siffrorna för skolans bidrag till att stärka tron på den egna förmågan är hämtad från skolenkäten som genomförs v.17 varje år för både gymnasiet och vuxenutbildningen. Elevfrånvaron har ökat från 14 till 15 %. Målet har varit att sänka frånvaron till högst 10 %. Det är enbart uppfyllt för Smeden. Arbetet måste fortsätta. Andel elever som anser att skolan bidrar till att stärka tron på den egna förmågan har ökat och ligger nu på 87 %. Eleven i centrum aktning för varje människas egenvärde Andel elever som blivit utsatt för fysiskt våld under det senaste läsåret i skolan 10 % 8 % Andel elever som blivit utsatt för psykiskt våld under senaste läsåret i skolan 14 % 13 % Andel elever som har tagit del av föredrag, föreställning eller dylikt om könsroller eller mångfald 69 % 64 % Siffrorna är hämtade från skolenkäten som genomförs v.17 varje år och gäller både gymnasiet och vuxenutbildningen. Det är fortfarande en hög andel elever som upplever att de blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld under läsåret. Arbetet med att hitta dessa elever och finna lösningar är viktigt att fortsätta. En något högre andel elever har upplevt att det varit mer aktiviteter kring mångfald osv

13 Eleven i centrum inflytande och delaktighet Andel elever som uppger att de får vara med och påverka arbetssätt i kurserna 70 % 67 % Andel elever som uppger att de får vara med och påverka innehållet i kurserna 52 % 51 % Andel elever som uppger att de har en individuell studieplan 65 % 66 % Siffrorna är hämtade från skolenkäten som genomförs v.17 varje år och gäller både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Trenden att fler elever får påverka arbetssätt och innehåll i kurserna är stigande. Andelen elever som upplever att de har en individuell studieplan är ungefär lika. I elevregisterprogrammet finns individuella studieplaner för samtliga elever. Eleven i centrum studiemiljö och hälsa Andel elever som trivs med sina lärare 96 % 97 % Andel elever som utnyttjar aktiviteter och träning inom hälsans hus 44 % 44 % Andel elever som trivs med VBU som skola A) Skolan som helhet hur nöjd är du med skolan och undervisningen? 1=inte alls nöjd 10=i högsta grad B ) Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 1=inte alls nöjd 10=i högsta grad C) Hur nära en perfekt skola tycker du att VBU kommer? 1=Mycket nära 10=Mycket nära 95 % 25% 20% Skolan som helhet 15% Lika bra som du hoppades Perfekt skola 10% 5% 0% 1= Inte alls nöjd/långt från = Helt nöjd/myck et nära Siffrorna är hämtade från skolenkäten som genomförs v.17 varje år och gäller både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Trivseln med både lärare och skola är mycket stor. Andelen elever som utnyttjar aktiviteterna vid hälsans hus ligger på samma nivå som föregående år

14 Attraktiv arbetsgivare nöjda medarbetare Andel personal som trivs på sin arbetsplats 92 % 92 % Andel personal som anser att de arbetar i ett väl fungerande arbetslag 77 % 76 % Andel personal som gärna berättar att de arbetar på VBU 92 % 98 % Siffrorna är hämtade från personalenkäten som genomförs v.17 varje år. Personalen trivs på sin arbetsplats. Arbetslagen fungerar. Dock har andelen personal som gärna berättar att de arbetar på VBU minskat något. Attraktiv arbetsgivare ledarskap Andel personal som anser att ledarskapet präglas av ett demokratiskt förhållningssätt i dialog 89 % 92 % Andel personal som trivs med sin chef 90 % 93 % Andel personal som anser att deras chef hanterar konflikter bra 60 % 65 % Andel personal som anser att deras chef ställer upp och bryr sig om sin personal 80 % 88 % Andel personal som anser att de kan kommunicera med sin chef 89 % 97 % Siffrorna är hämtade från personalenkäten som genomförs v.17 varje år. Totalt sett har siffrorna sjunkit detta läsår. En analys behöver göras över detta. Noteras bör att på frågan hur chefen hanterar konflikter svarade 17 % vet ej. Attraktiv arbetsgivare kompetensutveckling Andel kompetensutveckling av totala personalkostnaden 0,8 % 0,8 % Andel behöriga lärare 78 % 81 % Siffrorna för kompetensutveckling är hämtade från utfallet 2010 och utfallet Andelen behöriga lärare är hämtade från schema- och tjänstefördelningsprogrammet. Andel kompetensutveckling av total personalkostnad ligger på samma nivå som förra året. Andelen behöriga lärare är starkt kopplat till antal lärare inom uppdragsutbildningen där det inte finns något krav på behörighet. Attraktiv arbetsgivare hälsa Sjukfrånvaron 3,3 % 3,6 % Andel personal som är nöjd med årets hälso- och friskvårdsprogram 95 % 98 % Sjukfrånvaro är hämtad från PA-systemet. Personalens syn på hälso- och friskvårdsprogrammet är hämtad från den årliga personalenkäten som genomförs v.17 varje år. Sjukfrånvaron har sjunkit med nästan 5 % under de senaste åren och ligger nu på rekordlåga 3,3 %. VBU har metodiskt arbetet med frågan. Både den förebyggande rehabiliteringen och friskvårdssatsningen står bakom resultatet. Personalen är nöjd med de aktiviteter som erbjuds

15 Långsiktigt goda förutsättningar efterfrågad utbildning/struktur Andel sökande till gymnasieskolan intagna på sitt förstahandsval 80 %* 77 % Andel sökande till andra utbildningar utanför VBU vid första sammanställningen inom gymnasieskolan 28 %* 27 % Studerande i förhållande till antalet platser vid KY (kvalificerad yrkesutbildning) 57 % 60 % Studerande i förhållande till antalet platser vid YH (yrkeshögskoleutbildning) 83 % fanns ej Siffrorna 2009 för gymnasieskolan är hämtade från intagningen vid Region Dalarna. *) Siffrorna 2010 är interna beräkningar utifrån statisk hämtade från intagningen vid Region Dalarna. Procentandelen studerande vid vuxenutbildningarna är intern statistik. Det är fortfarande en stor andel elever som tas in på sitt förstahandsval till gymnasieskolan och andelen elever som söker utbildningar utanför VBU ligger ungefär lika. Långsiktigt goda förutsättningar resurser Snittkostnad per elev i VBU:s gymnasieprogram exkl. elevresor (kr) Snittkostnad per elev för elever i andra kommunala gymnasieskolor och friskolor exkl. elevresor (kr) Lärartäthet vid gymnasieskolan 8,1 8,2 Kostnaden för genomsnittlig elev gäller alla elever som VBU svarar för. Siffran för lärartätheten är hämtad från Skolverkets officiella statistik. De kostnadseffektiveringar som genomförts under året syns tydligt i snittkostnad per elev för VBU:s gymnasieprogram. Sänkningen är hela kr/elev medan snittkostnaden i andra skolor har ökat med drygt kr. Den kostnadseffektivisering som är gjord i egen verksamhet ska finansiera den ökade snittkostnaden i andra kommunala gymnasieskolor och friskolor. Målet att behålla lärartätheten har uppnåtts trots effektiviseringarna

16 Gemensamt för VBU Idrott och hälsa Idrott- och hälsagruppen bedriver verksamhet inom hela VBU. Gruppen ansvarar även för specialidrott och friskvårdsprojektet hälsans hus. Ett individanpassat lärande har möjliggjort för många elever att nå godkänt betyg i kurser inom idrott och hälsa. Detta lärande har även medfört att ett ökat antal elever väljer idrottskurser inom det individuella valet. Tillsammans med lokala föreningar genomförs kurserna specialidrott A 200 poäng och B 100 poäng. Genom att ständigt kvalitetsutveckla denna verksamhet är ambitionen att erbjuda eleverna studier på hemmaplan istället för att eleverna väljer idrottsgymnasier på annan ort. Hälso- och friskvårdsprojektet hälsans hus har pågått under några år. Syftet med projektet är att få ungdomarna att förstå vikten av friskvård i ett livslångt perspektiv. Ansvarig rektor är Andreas Lundholm. Svenska som andraspråk Utbildningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Det är viktigt att eleverna får så goda kunskaper i svenska att de kan klara sig i vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet. Förutom sfi (svenska för invandrare) erbjuds kurserna i ämnet på grundläggande nivå och på gymnasienivå. Framförallt på gymnasienivå läses kurserna i blandade klasser med ungdomar och vuxna. Eleverna har även möjlighet att välja en flexibel studieväg om man inte kan studera på heltid eller delta i undervisningen enligt ett fastställt schema. Ansvarig rektor är Kristina Karlsson. Individuella valet Det individuella valet omfattar 300 poäng för varje elev på VBU. Under en termin kan eleven välja maximalt 100 poäng. Det individuella valet startar för de flesta elever på vårterminen i åk 1. Elever inom vuxenutbildningen har också möjlighet att välja kurser inom det individuella valet. Kursutbudet omfattar i första hand kurser som ger meritpoäng samt kurser inom ämnesområden som många elever är intresserade av t. ex. entreprenörskap, idrott och hälsa eller estetiska ämnen. Flera av de nationella programmen har skapat ett i-valspaket av kurser med anknytning till karaktärsämnena för respektive program. Elever kan också ha specialidrott som individuellt val. Ansvarig rektor är Marie-Hélène Abrahamsson. Rektorsteam Rektorerna för Malmen och Högbergsskolan bildar ett samverkansteam för att dels stödja varandra i sitt arbete men även för att utveckla och stärka likvärdigheten och sammanhållningen på VBU. På samma sätt bildar rektorerna för Flexenheten och Smeden ett team. Flexenheten På VBU finns en flexenhet för att tillmötesgå de elever som behöver läsa en kurs som inte ingår i det för tillfället aktuella utbildningsutbudet. Inom denna enhet studerar bland annat vuxenelever som har svårt att anpassa sina studier till ett bundet schema, elever som behöver läsa en kurs på kortare tid eller till exempel elever som bytt skola eller program och därför måste komplettera kurser. Ansvarig rektor är Andreas Lundholm

17 Ungdomsgymnasiet På ungdomsgymnasiet finns tolv nationella program med flera inriktningar. VBU bedriver gymnasieutbildning på tre orter: Grängesberg, Ludvika och Smedjebacken. Ansvaret är sedan höstterminen 2010 fördelat på fem rektorer. Arbetslag VBU:s pedagoger är organiserade i arbetslag kring ett eller flera program. Även för idrottsämnet finns ett arbetslag. Arbetet inom arbetslaget leds av en arbetslagsledare. Arbetslaget ansvarar för programmets utveckling i enlighet med rektors verksamhetsplan. Dessutom ansvarar arbetslaget för att varje elevs studiesituation blir så bra som möjligt. Elevdemokrati Varje klass på VBU har klassråd schemalagt varje vecka. Vid klassråden deltar klassföreståndare/ mentor. Det finns elevråd på varje rektorsområde och rektor deltar i elevrådsmötena. Eleverna utser även elevskyddsombud till skyddskommittén och är representerade i skolkonferenser som handlägger övergripande frågor för skolverksamheten. Stödcentrum VBU ger elever stöd i varierande former bland annat i det stödcentrum som finns på Högbergsskolan. Vid stödcentrum studerar elever som inte fullt ut klarar ordinarie skolsystem och elever som behöver extra stöd och utvidgat mentorsstöd. Invandrarelever, som behöver utökat språkstöd i skolan, bedriver delar av sina studier i stödcentrum. Personalen på stödcentrum har många kontakter med andra samhällsorgan och VBU:s övriga resurser. Dessa kontakter är viktiga för elevernas resultat. Under läsåret 10/11 har ca 100 elever utnyttjat stödcentrum. På skolorna i Grängesberg och Smedjebacken samordnas stödet av de lokala specialpedagogerna och speciallärarna. Estetisk verksamhet Ämnet estetisk verksamhet syftar bland annat till att utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. För att leva upp till detta erbjuder VBU fyra varianter av estetisk verksamhet: bild, drama, konstsmide och musik

18 Statistik ungdomsgymnasiet Verksamhetsmått ht-10 ht-09 Antal gymnasieelever totalt på VBU varav från Ludvika varav från Smedjebacken varav från annan kommun Antal gymnasieelever totalt i Ludvika och Smedjebacken varav på VBU varav i annan kommun varav i friskolor varav i landstinget varav i annan utbildningsanordning (folkhögskola) 2 1 Antal elever på VBU Andel elever i % som går utbildning utanför VBU % % 16 % 18 % 20% 21% 21% 24% 23% 23% % 15% % 4% /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10 /11 0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Ungdomsgymnasiet vid VBU omfattar tolv nationella program och särskilda undervisningsgrupper inom individuella programmet. Kostnaden för interkommunala ersättningar varierar från kkr per elev och läsår. Den totala interkommunala kostnaden för ungdomsgymnasiet har under 2010 uppgått till kkr (f.g. år kkr)

19 Verksamhetsberättelse Högbergsskolan 1 Ansvarsområde Rektorsområdets Hö 1 omfattar fyra gymnasieprogram: Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapliga programmet (SP), Naturvetenskapliga programmet (NV) och Ekologiprogrammet (Eko). Marie-Hélène Abrahamsson rektor Allmän information Rektorsområdets verksamhet omfattar Ekologiprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapliga programmet och Samhällsvetenskapliga programmet. Ett stödcentrum delas med Högbergsskolan 2. I stödcentrumet jobbar två specialpedagoger med elever i behov av särskilt stöd. Samarbeten och projekt På Samhällsvetenskapliga programmet har arbetet för färre IG och högre betygsmedelvärde fortsatt. Lärarna har också fortsatt det gemensamma arbetet med en bedömningsmatris för projektarbetet med målet att uppnå en jämnare kvalité på handledning och bedömning. Det finns ett samarbete med kommunal verksamhet i Ludvika och Smedjebacken samt med andra aktörer för att få fram praktikplatser som är lämpliga för elever med samhällsvetenskaplig inriktning. Ekologiprogrammets mycket uppskattade utevistelse på naturcentrum i Snösjön har utnyttjas en heldag i veckan per årskurs. Programmet har genomfört tre lägerveckor: åk 1 på Fulufjäll, åk 2 på Öddö och åk 3 på Öland. Ekologiprogrammet har fortsatt sitt hel- Inriktningar ES: teater, bild, musik SP: ekonomi, kultur, samhällsvetenskap, språk NV: matematik/data, miljövetenskap, naturkunskap Eko: naturvetenskap, samhällsvetenskap Genomsnittligt antal årselever ES SP NV Eko Elevkostnad/program/år (kkr) ES SP NV Eko Lärartäthet ES SP NV Eko 7,1 6,4 4,3 6,0 Geografisk placering Högbergsskolan hus A och C, Ludvika hetsskapande arbete genom ämnesintegration i lokala kurser och humaniora. Eleverna har haft stort utbyte av praktikplatserna vid bl.a. Högskolan Kalmar, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Falun. Naturvetenskapliga programmet fortsätter sitt arbete med NV-certifikatet vilket ger eleverna en inblick i naturvetenskapliga studier. Ett samarbete med Smedjebackens miljökontor samt ABB har genomförts. Programmet har även besökt Uppsala och Ångströmlaboratoriet. (Forts. på sidan 19)

20 (Forts. från sidan 18) Det estetiska programmet har fortsatt sitt helhetsskapande arbete genom ämnesintegration i vilket epoker/områden utgör en röd tråd. Kurserna i kulturoch idéhistoria, historia, estetisk orientering samt svenska utgör grunden i detta samarbete. Programmets elever har visat upp sina färdigheter i olika sammanhang ute i samhället bland annat genom att ställa ut byggnader på Lysmasken. Eleverna på estetprogrammet medverkade även i ett projekt på stan under december, där man deltog genom att göra lokal-tv, spela musik, dekorera skyltfönster samt göra installationer m.m. Programmet har som vanligt under året haft uppskattade konserter, utställningar och föreställningar på skolan. Språklärarna har börjat arbeta med ett projekt som innebär att elever som läser språkkurser kommer att erbjudas distanskurser via lärplattform. Det gör att man kan erbjuda stor valfrihet och kurser med få elever. Samarbete mellan kommunerna i Gysam kommer att underlättas. I ett samarbete med högskolan har man börjat bygga kurserna. VBU kommer också på det här sättet att kunna erbjuda Cambridgeoch ÖSD-kurserna, vilket är unikt för Ludvika. Det stora övergripande projektet för hela rektorsområdet detta år har varit att planera de nya studieförberedande programmen och inriktningarna inför Gy 11. Upprustning Under året har det skapats en scen i A-husets kapphall som är tänkt för spontana uppträdanden. I anslutning till scenen har det påbörjats ett skapande av en arena avsedd att fungera som "hemmaplan" för estet- och samhällsvetenskapliga programmets elever. Önskemål om upprustning vad gäller datorer och annan teknisk utrustning framförs regelbundet. Personal Det finns 38 lärare inom rektorsområdet. Ämnesbehörigheten är hög. Personalen är organiserade i arbetslag. Varje program har ett arbetslag som har delat mentorsansvar för eleverna mellan sig. Måluppfyllelse Meritvärdet, dvs. genomsnittliga betygspoängen, hos de elever som fått slutbetyg har ökat något på estetprogrammet, minskat något på samhällsvetenskapliga programmet och är ungefär lika på naturvetenskapliga programmet. Eleverna på ekologiprogrammet, som går ett specialutformat program, har räknats in i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga programmet, beroende på elevens inriktning

21 Verksamhetsberättelse Högbergsskolan 2 Ansvarsområde Rektorsområdet Högbergsskolan 2 omfattar fem gymnasieprogram: Fordonsprogrammet (FPPB), Elprogrammet (EC), Industriprogrammet (IP), Teknikprogrammet (TE) och Handels- och administrationsprogrammet (HP). Arvo Sarenbrant rektor Pedagogisk inriktning och aktivitet Verksamheten på samtliga program inom rektorsområdet kännetecknas av att vara lärorik och utvecklande, där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. För att nå de mål som ställs på verksamheten och gemensamt kunna arbeta mot en A-miljö finns ambitionen att kontinuerligt utvärdera de lärprocesser som sker i verksamheten. Eleverna studerar under stort eget ansvar, där lärandet i skarpa lägen hos företagen på orten, är en växande del av undervisningen. Vår kunskap och förståelse av världen är relativ. I rätt sammanhang blir den enskilda kunskapen meningsfull. Helhet och delar, framtid och historia, teori och praktik allt hänger ihop. Det finns ingen motsättning mellan baskunskaper och helhetsperspektiv. Alla ämnen är lika viktiga och bidrar tillsammans till helheten. Genom analys och reflexion kan man visa hur skilda kunskaper tillsammans utgör en karta över människans framsteg och misstag. På VBU inser både ungdomar och vuxna att tillvaron är ständigt föränderlig och att det därför är självklart att hela tiden lära nytt. Området omfattar även yrkeshögskola (YH), kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt yrkesinriktad vuxenutbildning (Yrkesvux) inom verkstadsteknisk utbildning. Inriktningar FP: personbil EC: automation, elinstallation IP: skärande bearbetning, svets, montering TE: datorteknik, teknik, företagande HP: handel, turism YH: bryggeriteknik, produktionsteknik, konstruktionsteknik KY: bryggeriteknik, markekologisk design Yrkesvux: svets/svarv, CNC Genomsnittligt antal årselever FPPB EC IP TE HP YH YH KY KY VTC brygg produktion mark ekologi brygg Elevkostnad/program/år (kkr) FPPB EC IP TE HP Lärartäthet FPPB EC IP TE HP 8,6 7,2 10,0 7,0 5,5 Geografisk placering Högbergsskolan hus A och B, Ludvika Under 2010 har man inom rektorsområdet arbetat mycket med kärnverksamheten och med lärarnas sätt att leda elevernas lärande. Utvecklingsarbetet har (Forts. på sidan 21)

22 (Forts. från sidan 20) fokuserats på områden som betyg och bedömning, det egna förhållningssättet, dokumentationen av elevresultaten och hur man genomför konstruktiva utvecklingssamtal. Samarbete Företagskontakterna är på olika sätt ett ökat inslag i lärandet. Branschråd har genomförts på samtliga program och det finns ett engagemang hos företagen som genererar energi till både lärare och elever. Utvecklingsarbetet i arbetslagen är en förutsättning för att klara av att erbjuda utbildning med hög kvalitet samt att VBU ska vara en attraktiv arbetsplats. Ung företagsamhet, UF, finns idag på samtliga gymnasieprogram inom Hö 2. Det speglar den satsning på entreprenörskap som finns inom rektorsområdet. Arbetet med att utveckla Teknikcollege fortsätter. Det kan konstateras att näringslivet tar sitt ansvar för att det ska bli en lyckosam satsning på att höja kvalitén på våra yrkesutbildningar. Företagen i Västerbergslagen uttrycker ett behov av kvalificerad arbetskraft. Teknikcollege syftar mot att vara en hjälp när det gäller att spetsa till utbildningarna. Under hösten har teknikprogrammets elever, som läser på det certifierade programmet, varit ute på sina första företagsbesök. De företag som finns inom TC Dalarna har på ett ansvarsfullt och vederhäftigt sätt tagit emot ungdomarna. Det finns goda förutsättningar för att få en väl fungerande lärandesamverkan mellan näringslivet och VBU. Samverkan mellan skolan och företagen på industriprogrammet sker framförallt genom den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU. Styrgruppen för Teknikcollege Dalarna i Västerbergslagen har regelbundna träffar för att arbeta med utbildningsrelaterade frågor. Målet för styrgruppen är bland annat att få till stånd en utbildning som motsvarar näringslivets behov av kompetens inom olika områden och på olika nivåer. När elprogrammets automationsinriktning har blivit certifierad är den gymnasiala delen av teknikcollege färdig. Det har pågått vissa förberedelser för att enkelt kunna integrera eventuella tillstyrkta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Teknikcollege. (Forts. på sidan 22)

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer