Innehållsförteckning. Sid. 1. Inledning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Sid. 1. Inledning 2"

Transkript

1 KVALITETSPLAN OCH SKOLPLAN

2

3 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning 2 2. Kvalitetsplan 3 Systematiskt kvalitetsarbete 4 Nationella styrdokument 4 Skolplan 4 Utbildningschefens verksamhetsplan 4 Rektor/övriga chefers verksamhetsplan 4 Arbetsplaner 4 Budgetplan 4 Årsredovisning och delårsrapport 4 Viktiga områden 4 VBU:s arbetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete 5 3. Strategier 6 Verksamhetsutveckling 6 Ökad samverkan och näringslivskontakter 6 Vetenskaplig grund 6 4. Skolplan 7 Vision för hela VBU Övergripande mål 7 Andel gymnasieelever 7 Undervisningens kvalité 8 Utveckling vuxenutbildningen 8 Matchning utbud/efterfrågan Hållbar utveckling - ett förhållningssätt Nästa Generations Lärande Profiler 12 Teknik 12 Vård 12 Lokal profilering på utbildningar Attraktiv skola för elever/studenter och personalens arbetsförhållanden och arbetsmiljö 14 Elev/student-trivsel 14 Personalutveckling/trivsel 14 Ledarskap 15 Elevhälsa 15 Friskvård 16 Lokaler/mat 16 1

4 Inledning Ludvika och Smedjebackens kommun bildar tillsammans kommunalförbundet Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) med visionen: VBU, det självklara valet framtidens lärande Styrelsen som kallas direktion har övergripande ansvar för att arbetet inom ungdomsgymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare, särvux, yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningen genomförs i enlighet med i första hand bestämmelserna i lagar och förordningar. Därutöver ska verksamheten anpassas till de krav som elever, föräldrar, anställda och den regionala arbetsmarkanden ställer. Skolan är en politiskt styrd organisation. Det är regering och riksdag som har det övergripande ansvaret för all utbildning. I skollagen preciseras kommunernas ansvar för skolan. I skollagen, gymnasieförordningen, vuxenutbildningsförordningen och i övriga tillämpbara förordningar samt läroplanen anges skolverksamhetens mål och riktlinjer. Skolverket och Skolinspektionen har ansvar för uppföljning, utvärdering, tillsyn och utveckling av skolan på nationell nivå. VBU:s direktion har valt att styra via en skolplan samt beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till via en kvalitetsplan. 2

5 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen visar vilka styrdokument och planer som styr VBU:s verksamhet, vilka områden som ingår och en modell för hur dessa utvärderas. Systematiskt kvalitetsarbete Det finns krav på att systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas både inom ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningarna. Både direktionen och rektor har ansvaret för att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Det finns också krav på att kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt skollagen ska lärare, annan personal och elever medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Na onella styrdokument Lokal skolplan Utbildningschefens verksamhetsplan Rektor/chefs verksamhetsplan Budgetplan Årsredovisning Arbetsplaner Utvärderingar på alla nivåer 3

6 Na onella styrdokument Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser för skolan. Där regleras vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen, i detta fall direktionen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen. Det finns också förordningar för skolan som är utfärdade av regeringen till exempel gymnasieförordningen och vuxenutbildningsförordningen. Lokal skolplan Direktionen fastställer i denna skolplan målstyrningen på det lokala planet. Skolplanens målmodell är uppbyggd kring vision, tre strategier samt ett antal övergripande mål inom ett antal målområden. Utbildningschefens verksamhetsplan Utbildningschefen fastställer inom ramen för nationella styrdokument och de intentioner som direktionen lägger fram i en årlig verksamhetsplan. Här finns konkreta mål för varje år. Rektor/chefs verksamhetsplan Rektor och övriga chefer skriver en egen årlig verksamhetsplan utifrån såväl de nationella målen som utbildningschefens och de interna målen. Verksamhetsplanen kommuniceras med personalen. Arbetsplaner Rektor och övriga chefer ansvarar sedan för att årliga arbetsplaner upprättas på arbetslagsnivå. VBU har sedan tio år tillbaka arbetslag för de olika delarna av verksamheten. I arbetsplanerna beskrivs hur personal och elever tillsammans ska arbeta för att nå de mål som anges i de nationella styrdokumenten, skolplanen, utbildningschefens verksamhetsplan och rektors/övriga chefers verksamhetsplaner. I denna process ska även eleverna engageras. Budgetplan Varje år fastställer direktionen en treårig budgetplan där resurserna för verksamheten vägs in och prioriteras utifrån både nationella och lokala mål. Här beskrivs hur resurserna fördelas mellan enheterna. Årsredovisning I årsredovisningen och delårsrapporten presenteras nyckeltal och resultatet utifrån de mål som ställts på olika nivåer. Här på övergripande nivå hur arbetet går med att uppnå de uppsatta målen. Viktiga områden Viktiga nyckelområden följs upp kontinuerligt under läsåret både i direktion, av utbildningschef, av rektor/övriga chefer och i arbetslag enligt VBU:s arbetsmodell för kvalitetsarbete för att sedan processas enligt modellen på sidan 5. Några områden följs och sammanställs nationellt och där finns möjlighet att analysera VBU:s resultat och jämföra med andra kommuner och skolor. Kontakter mellan gymnasie- och grundskolan angående elevöverlämning och introduktion är viktig. Gymnasiet Betyg Genomströmning Behörighet till högskola Yrkeshögskolan Utbud (ska motsvara efterfrågan) Fyllnadsgraden Vuxenutbildningen Betyg Genomströmning Utbud Gymnasiesärskolan Utbud (inom Gysam) Upplevd kvalité 4

7 VBU:s arbetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete Skolverket har arbetat fram en modell för systematiskt kvalitetsarbete som förutsätter systematik och kontinuitet. Denna modell liknar i stort den modell som VBU arbetat med sedan början av 2000-talet. Verksamheten ska arbeta efter denna beskrivna modell för kvalitetssäkring. Det självklara valet VBU framtidens lärande Var är vi? Arbetet i denna fas ska utmynna i en lägesbedömning med utgångspunkt från nationella mål, målen i VBU:s lokala skolplan, utbildningschefens och chefernas verksamhetsplan. Vart ska vi? Först måste alla berörda i verksamheten få en förståelse och gemensam tolkning av det uppdrag som gäller för verksamheten. Denna fas avslutas med att fatta beslut om åtgärder. Beslutet ska föregås av en process där medarbetarna är delaktiga i en gemensam målbild för verksamheten. Att nå mål och förverkliga visioner förutsätter att det finns tillgängliga resurser. Utifrån målbilden och befintliga resurser måste sedan prioriteringar för verksamheten ske. Hur gör vi? Utbildningschefens verksamhetsplan ligger till grund för rektorer och övriga chefers verksamhetsplaner. Dessa ska sedan utmynna i lokala arbetsplaner för varje arbetslag. För att kvalitetsarbetet verkligen ska bli systematiskt är det också i detta skede viktigt att formulera hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Insatserna ska följas under tiden de genomförs, så att även genomförandeprocessen blir belyst. Hur blev det? Vid varje läsårsslut ska en enkätundersökning genomföras bland både elever/studenter och personal där frågor ställs enligt VBU:s skolplan, utbildningschefens verksamhetsplan samt rektors/ övriga chefers verksamhetsplaner. En analys av inkomna svar ska ligga till grund för utveckling av den fortsatta verksamheten. Analysen ska omfatta hela processen. Från lägesbedömning och beslutade åtgärder till genomförandet av utvecklingsarbetet. Utvärdering sker också utifrån ett antal nyckeltal vad avser viktiga områden. Resultat och utvecklingsprocesser som genererats från denna kvalitetsplan ska redovisas till direktionen. 5

8 Strategier I verksamheten är det viktigt att arbeta utifrån nedanstående strategier. Verksamhetsutveckling VBU är beroende av att vara en attraktiv skola som passar både omvärldens- och elevernas behov i ett föränderligt samhälle och behöver därför fungera som en lärande organisation. Verksamheten behöver utvecklas kontinuerligt. Varje program ska utveckla sin särart och sin profil. Den pedagogiska utvecklingen ska kännetecknas av mångfald och utgå från elevens förutsättningar i den av VBU definierade A-miljön. A-miljö är en studiemiljö där lärandet utgår från varje elevs förutsättningar, som stimulerar och engagerar och är ämnesintegrerad. I A-miljön vid VBU utvecklar personalen positiva relationer och arbetar tillsammans med eleven i centrum med ett formativt förhållningssätt, som innebär att eleven hela tiden får feedback på sina insatser. Ökad samverkan och näringslivskontakter Bland annat förutsätter de nya kursplanerna för karaktärsämnen inom yrkesutbildningarna att kontakterna med de olika branscherna fördjupas och att resurser när det gäller lärande i arbete och arbetsplatsförlagt lärande skapas. Vetenskaplig grund Nya rön inom den pedagogiska forskningen innebär också att kraven på förändringar av den pedagogiska verksamheten accelererar. Det är också av stor vikt att ny forskning inom olika ämnesområden noggrant följs och tillåts påverka undervisningens innehåll. Då det gäller ungdomar ska utrymme också skapas för arbete med att förbereda för en vuxenvärld där individens ansvar tydliggörs. 6

9 Skolplan Tidigare har det funnits ett lagstadgat krav om att en skolplan ska upprättas. Detta krav har dock försvunnit ur skollag och förordning, men direktionen har beslutat att fastställa en ny. Planen kommer att gälla som styrdokument för VBU:s samtliga utbildningar perioden Dokumentet bygger på att det systematiska kvalitetsarbetet är grundläggande för en positiv utveckling av all verksamhet. ledarskap, att det finns höga positiva förväntningar på alla elever och att politikerna följer upp elevernas resultat. Skolplanen innehåller vision, strategiska långsiktiga mål samt konkreta effektmål för olika år (markerade med gult). Effektmålen kan komma att ändras under perioden beroende på hur verksamheterna utvecklas. Med nya förordningar när det gäller gymnasiet från hösten 2011, vuxenutbildningen från hösten 2012 och gymnasiesärskolan från 2013 ställs stora förändringskrav på verksamheten. Omvärldsanalys sker kontinuerligt varje år och tas med i den treåriga budgetplanen. Uppföljningar av målen i skolplanen görs i både delårs- och årsredovisningarna. Det självklara valet anger en ambition att VBU ska bibehålla och öka andelen elever i regionen som väljer VBU för sina studier. Framtidens lärande anger en kvalitetsambition där VBU ska utveckla såväl pedagogiska metoder/former som arbetsmiljön för morgondagens krav. Forskning och erfarenheter visar att det som påverkar elevers resultat mest är hur lärares kompetens och andra resurser används, att lärare samarbetar och lär av varandra, att rektor har ett aktivt Övergripande mål Målen är uppdelade i strategiska mål (gul ruta) och effektmål (grön ruta). Andel gymnasieelever VBU har hösten 2011 rekryterat 76 % av alla presumtiva gymnasieelever i Ludvika och Smedjebacken. Resterande 24 % går vid andra skolor. Av stor vikt är att öka andelen elever som väljer VBU, utifrån perspektivet att elevunderlaget totalt sjunker. Öka andelen elever som väljer VBU som sitt förstahandsval % av egna gymnasieeleverna ska välja VBU Minst 50 gymnasieelever som studerar vid VBU ska komma från andra kommuner. 7

10 Undervisningens kvalité Forskning inom utbildningssidan visar betydelsen av elevers studieresultat och samspelet mellan elev och läraren i klassrummet. Med utgångspunkt från detta ska verksamheten fokusera på undervisningens kvalitet i klassrummet. Kompetensutveckling ska genomföras för lärarpersonal inom användande av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) All lärarpersonal ska delta i kompetensutveckling inom området minst 1 dag/läsår. Utveckling vuxenutbildningen VBU har genom integreringen av vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet bibehållit ett brett utbud av utbildningar för vuxna. För att motsvara den lokala arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling är målsättningen att vidareutveckla vuxenutbildningen och underlätta för vuxna att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Utveckla vuxenutbildningen utifrån arbetsmarknadens efterfrågan Lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen ska öka till minst 15 platser. Matchning utbud/efterfrågan Branschkunskapen ska stärkas genom en vidareutveckling av kontakterna med respektive bransch. Nya branscher ska ligga till grund för planeringen av nya utbildningar på alla nivåer. Programråden ska utvecklas vidare och nya kontakter ska tas mellan arbetslag och företag för att få bredare verksamhet. Gruvornas eventuella start ska följas av utbildningar inom området Verklighetsnära projekt ska skapas inom natur- och samhällsvetenskapsprogrammen Planer för hur man arbetar med entreprenöriellt lärande ska finnas på samtliga utbildningar. Entreprenörskap ska utvecklas vidare. 8

11 Matchning utbud/efterfrågan (forts. från sidan 8) Elevers anställningsbarhet måste vara god och företag och organisationer i närsamhället kräver även goda teoretiska kunskaper för elever vid yrkesprogrammen. Det ska också vara möjligt att ta sig vidare för en elev vid yrkesprogrammen till en högskoleutbildning utan att läsa ett extra år. Elever i grundskolan ska vara väl medvetna om möjligheterna till vidare teoretiska studier vid VBU även om man går ett yrkesprogram Hälften av eleverna vid yrkesprogrammen ska ha valt till kurser så att de får allmän högskolebehörighet. Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. VBU ska arbeta inom området grundskola till högskola där yrkeshögskolan finns. VBU ska vara lyhörda för signaler från näringslivet om behov inom olika områden och också kunna starta upp utbildningar snabbt där det behövs VBU ska ha minst fem yrkeshögskoleutbildningar rullande. 9

12 Hållbar utveckling ett förhållningssätt Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av: Samhälleliga intressekonflikter Demokratiska arbetssätt Kritiska förhållningssätt Mångfald av pedagogiska metoder Ämnesövergripande samarbeten Delaktighet och inflytande Internationalisering Utmaningen blir att levandegöra samtalet om framtiden utifrån alla frågor och påståenden som studerande har. Varje enhet vid VBU ska arbeta utifrån ovan nämnda kriterier. Det internationella perspektivet ska särskilt beaktas. VBU ska på samtliga utbildningar utveckla ett lärande för hållbar utveckling. Utbildningarna ska erbjuda den lilla skolan i den stora så att elever känner trivsel och trygghet. Undervisningen ska individualiseras i hög grad Minst 75 % av eleverna/studenterna ska uppleva att man har reellt inflytande över undervisningen Minst 80 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de får ett lärande anpassat efter sina egna förutsättningar Minst 70 % av eleverna/studenterna ska uppleva att VBU erbjuder en trygghet i egen studiemiljö Minst 80 % av personalen ska uppleva ett konstruktivt samarbete mellan egna och andra arbetslag Minst 60 % av eleverna/studenterna ska uppleva att hållbar utveckling finns som en röd tråd genom all undervisning. 10

13 Nästa Generations Lärande (NGL) NGL handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur man på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar. Hur hanteras det faktum att vissa elever lär bättre i små grupper och andra i enskilt arbete? Hur möts behovet av fortbildning i ett samhälle som förändras allt snabbare? Hur kan undervisningssituationer skapas som passar inte bara en typ av elever utan alla elever? Nästa generations lärande är en vision om ett lärande som bygger på att tillsammans skapa kunskap. Dessutom ett lärande som kan anpassas till individers olika lärstilar, levnadssituationer och målbilder. Enheterna ska utveckla arbetsformer och metoder där den nya tekniken används i en ökande omfattning Minst 80 % av eleverna ska uppleva att den nya tekniken används i alla undervisningssituationer Minst 90 % av personalen ska uppleva att resurser för nyttjande av ny teknik är tillräcklig. 11

14 Profiler Teknik Den lokala näringslivsstrukturen innebär att behovet av utbildad arbetskraft kommer att öka kraftigt och framför allt inom den tekniska sektorn. Inom ramen för Teknikcollege samt övriga tekniska yrkesbranscher ska ett samarbete vidareutvecklas framförallt mellan arbetslagen och produktionsnivåerna. Fortsatt engagemang i teknikcollege där företagskontakterna ska prioriteras. Antalet samverkande engagerade företag ska ökas Minst 75 % av de företag VBU samverkar med ska uppleva att VBU anpassar sin verksamhet efter den regionala arbetsmarknadens behov. Utbildningarna ska anpassas utifrån behoven på arbetsmarknaden. Vård Det stora antalet pensioneringar och ökad efterfrågan inom sektorn innebär ett ökat behov av personal. Vård- och omsorgscollege ska lägga mer vikt vid rena sjukvårdskurser. Fler elever/studenter ska rekryteras till alla nivåer inom vård- och omsorgscollege Andelen elever antagna till gymnasiets vård- och omsorgsprogram ska öka till minst 6 %. 12

15 Lokal profilering på utbildningar För att utveckla verksamheten behövs ett stort engagemang hos medarbetarna. En lokal profilering inom olika områden är önskvärd. En mångfald av specialiteter blir rekryterande och ett ökat elev/studentantal skapar därmed mer resurser till respektive utbildning. Rekryteringen till program och utbildningar behöver stärkas och därför ska det skapas lokala profiler på utbildningarna vid VBU Samtliga program och utbildningar ska ha en egen identitet i form av någon specialitet. 13

16 Attraktiv skola för elever/studenter och personalens arbetsförhållanden och arbetsmiljö Ytterligare områden som behöver stärkas och är särskilt viktiga för en bra verksamhet utifrån både lagstiftning och lokala politiska mål är följande: Elev/student-trivsel De flesta elever trivs i skolan och med sina lärare, det visar undersökningarna som gjorts vid VBU sedan många år tillbaka. Elevernas trivsel i skolan har varit stabil sedan mätningarna började. Samtidigt visar undersökningarna på problemområden som till exempel stress och svårigheter i att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar. VBU ska erbjuda en miljö som är anpassad till elevernas/studenternas behov för att ge en optimal lärmiljö Minst 80 % av eleverna/studenterna ska vara nöjda med sina lärare Minst 90 % av eleverna/studenterna ska vara nöjda med VBU som skola. Personalutveckling/trivsel En av de viktigaste faktorerna för ett bra studieresultat för elever/studenter är en kunnig och engagerad personal på alla områden. Personalen skall stimuleras till att utnyttja möjligheterna till relevant fortbildning. VBU ska uppfattas av personalen som en attraktiv arbetsgivare och därmed påverka både resultat och rekryteringsmöjligheter Minst 90 % av personalen ska uppfatta VBU som en attraktiv arbetsgivare Minst 1,5 % av personalbudgeten ska användas till kompetensutveckling. 14

17 Ledarskap Ledarskapet är viktigt för skolan och skolans utveckling. Ledarskap utövar både rektorer, lärare och övriga chefer. En av svårigheterna med rektors ledarskap är just att vara chef över chefer. Samtidigt är det viktigt att ledarskapet upplevs som demokratiskt och väl fungerande. Ledarskapet för både lärare, chefer och rektorer ska utvecklas i en riktning så att resultaten stärks genom att elever och personal känner sig trygga i sin roll % av eleverna/studenterna ska uppleva att lärarna har ett demokratiskt ledarskap i Klassrummet % av personalen ska uppleva att chef/ rektor har ett ledarskap som präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Elevhälsa Elevernas välbefinnande är en av grunderna för studieresultaten, därför är det viktigt att elevhälsan bedriver ett effektivt, förebyggande och hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. All personal ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål där elevhälsan har ett särskilt ansvar. Både det kort- och långsiktiga hälsofrämjande arbetet ska beskrivas i en plan Det hälsofrämjande arbetet vid VBU Minst 80 % av eleverna ska uppleva att de mår bra utifrån sin skolsituation. 15

18 Friskvård Friskvård är åtgärder som stimulerar personal och elever till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor och undvika negativa stressituationer. Sunda levnadsvanor som ofta framhålls är lämplig kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och att avstå från rökning, droger och alkohol. VBU ska öka kunskapen om värdet med aktiva hälsobefrämjande åtgärder för både elever och personal. Problemen kring rökning och droger ska hanteras aktivt och systematiskt både vad gäller elever och personal % av personalen ska vara nöjda med de personalvårdande aktiviteterna vid VBU Alla elever/studenter ska känna till Hälsans hus och möjligheterna till träning. Lokaler/mat Både lokaler för alla utbildningar och servering av mat till gymnasieeleverna har betydelse för resultatet men också för rekryteringen. VBU ska erbjuda en attraktiv måltid för gymnasieeleverna. Lokalerna ska anpassas till respektive undervisningsbehov och ses över kontinuerligt om förändringar behöver göras Minst 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra Minst 75 % av eleverna/studenterna ska uppleva lokalerna som ändamålsenliga för undervisningen. 16

19

20 Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E post:

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Ängelholms skolplan

Ängelholms skolplan ÄNGELHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ängelholms skolplan 2007-2010 Ängelholms skolplan 2007-2010 Utan kompass ingen riktning och utan sjökort ingen vetskap om vilken riktning man ska ta.

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium Skolstrategi Skolkontoret 2013-01-25 Kent Norström Revidering 2015-10-31 08-59097445 Dnr SVV/2013:18 kent.norstrom@upplandsvasby.se Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 1 Övergripande beskrivning av organisationen 1.1 Ansvarsområde/beskrivning av verksamheten. Westerlundska gymnasiet är Enköpings

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun

En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun 2016-11-08 Förord I skolan läggs grunden för resten av våra liv och skolan ska ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent. Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN

SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent. Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN Frågor om skolplanen kan ställas till: Alexandra Anstrell (M), ordförande i grund- och förskolenämnden,

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning ! 1 Infrasupport Personalenheten Mia Gottfridson Granath Personalutvecklare 0302-52 12 57 Framtidens skolor i Gråbo - inriktning Bakgrund Sveriges ledande miljökommun Lerums kommun har visionen att år

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra 2016-2021 Antagen 2014. Reviderad 2016. EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev Trivs och mår bra Kommer att nå målen i alla ämnen Kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper Har huvudrollen

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer