Kvalitetsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2005 Hässleholms gymnasieskolor GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala och lokala mål Metod Struktur Balanserat styrkort BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hässleholms gymnasieskolor Organisation och ledningsstruktur Gymnasieprogram Elever Personal Årets verksamhet Organisation Undervisning och verksamhetsutveckling Internationell samverkan Elever som representerat sin skola Arbetsplatsförlagd utbildning, APU Lokaler och utrustning EKONOMI Ekonomiskt resultat Utveckling av nya gymnasieprogram Samverkansavtal med andra kommuner Antal intagna elever på olika program jämfört med Barn- och utbildningsnämndens mål Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Gymnasiesärskolans elever Fördelning av elever på olika skolor ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande Enkätundersökningar bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Enkätundersökning på Norrängsskolan VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval och betyg vid intagning till gymnasieskolan Genomströmning av elever Slutbetyg Utökat program Reducerat program Samlat betygsdokument Grundläggande behörighet för studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Slutbetyg årskurs 4 på Norrängsskolan Utbildningsresultat Högskolestudier Utbildningsresultat för elever folkbokförda i Hässleholms kommun

3 6. Särskilda utvärderingsområden Undervisning i naturvetenskap och matematik Elevers läs- och skrivutveckling Elever i behov av särskilt stöd Ordkedje- och meningskedjetest i årskurs Stödinsatser Stödinsatser vid HTS Stödinsatser vid Jacobsskolan Stödinsatser vid Linnéskolan Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på IV läsåret 2004/ Kartläggning av obehöriga elever Avhopp till Individuella programmet 2004/ Lägesbeskrivning Teoriundervisning på Individuella programmet Utbildning i verkstäderna läsåret 2004/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program, SMIV Övergång från IV till annan utbildning Norrängsskolan Samverkan och information Materiella resurser MEDARBETARE Medarbetarnas utbildningsnivå och kompetensutveckling Särskilt statsbidrag för personalförstärkning Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor UTVECKLING Utvecklingsområden Rektorernas tankar kring utveckling Prioriterade utvecklingsinsatser i gymnasieskolan BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland elever vid HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Bilaga 2 - Enkätundersökning bland elever vid Norrängsskolan Bilaga 3 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 4 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 5 - Förkortningar 3

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Skolor ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som skolorna avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Gymnasieskolans verksamhet styrs bland annat enligt Skollagen, Gymnasieförordningen och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) Kommunala och lokala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutar årligen om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun. På gymnasieskolorna finns även lokala mål. 1.2 Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2005 för Hässleholms gymnasieskolor bygger på en sammanställning av information, som har lämnats av rektorerna för Hässleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan, Linnéskolan, Norrängsskolan och Ungdomscentrum. Barn- och utbildningsnämnden prioriterar årligen några utvärderingsområden utifrån skolplanens mål. I årets kvalitetsredovisning ingår tre sådana utvärderingsområden - bedömning och betygssättning, undervisningen i matematik och naturvetenskap samt skolornas arbete med elevers läs- och skrivutveckling. Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av enkäter, som har besvarats av elever, lärare och övrig personal på Hässleholms gymnasieskolor. 1) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649, SFS 2004:648, Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999:1) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 4

5 1.3 Struktur Kvalitetsredovisningen är upplagd enligt följande struktur: Mål hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt förslag till åtgärder för utveckling enligt kvalitetsredovisningen 2004 Resultat verksamhetens resultat redovisas Måluppfyllelse måluppfyllelse redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god respektive målen är inte uppfyllda Förslag till åtgärder förslag anges på vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktig för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) Barn- och utbildningsförvaltningen startade med hjälp av finansiellt stöd från Skolverket projektet Kvalitetsutveckling 2000 i Hässleholms kommun hösten Projektets syfte var att utveckla ett webbaserat utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem för verksamheterna inom barnomsorg och skola. En annan samarbetspartner har varit Avdelningen för Kvalitetsteknik vid Linköpings Universitet. Två av deras studenter genomförde hösten 2000 ett examensarbete, vars syfte var att utifrån en processkartläggning ta fram och anpassa de grundläggande delarna i ett Balanserat styrkort till barnomsorg och grundskola i Hässleholms kommun. Författarna fick priset för 2001 års bästa uppsats avseende kommunal verksamhet vid Linköpings Universitet. Under har Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 5

6 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Hässleholms gymnasieskolor Organisation och ledningsstruktur Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms gymnasieskolor Tekniska Skolan Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum ES SM-NVSP NV TE BF BP EC FP HV IP OP HP HR SM SP HP (SÄR) HR (SÄR) IP (SÄR) NP (SÄR) IV för autister IV för verksamhetsträning IV för yrkesträning IV IVIK PRIV SMIV Hässleholms Gymnasieskolor utgör en paraplyorganisation för fem gymnasieenheter som marknadsförs gemensamt. Ekonomi, intagning och samordning av verksamheten administreras av ett gymnasiekansli, där gymnasiechefen har ett övergripande ledningsansvar och ansvarar inför Barn-och utbildningsnämnden (BUN). Hässleholms Gymnasieskolor har sin verksamhet förlagd till fem gymnasieskolor. Varje enhet har en rektor med operativt ansvar för sin verksamhet. Rektor har utbildnings-, elev-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. HTS används som gemensam beteckning för Tekniska Skolan och Vuxenutbildningen, som finns i samma lokaler och som har gemensam personal. Ungdomsgymnasiets skolledning består av rektor och två biträdande rektorer. Rektor har ansvar för både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Skolan har elva institutioner, som leds av var sin huvudlärare. Insitutionerna är organiserade utifrån ämnesområden. Åtta institutioner består av lärare som undervisar både på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, en av enbart lärare på ungdomsgymnasiet och två av endast lärare på vuxenutbildningen. I HTS:s lokaler bedriver också Yrkeshögskolan Syd KY-utbildningar och Gastronovum anordnar en kockutbildning här. Även Specialutformat/Individuellt program, SMIV, och delar av Individuella programmet, som tillhör Ungdomscentrums verksamhet, är förlagd till HTS. Jacobsskolan har en rektor och två biträdande rektorer. Varje program utgör en arbetsenhet. Det finns en programansvarig och en ekonomiansvarig på varje program med undantag för Industriprogrammet som har två programansvariga och två ekonomiansvariga. Motsvarande organisation gäller för kärnämnena. I Jacobsskolans lokaler bedrivs också KY-utbildningar inom data samt träutbildning för Arbetsmarknadsenheten. 6

7 Linnéskolans skolledning består av en rektor och två biträdande rektorer. Till sin hjälp har skolledningen en organisation bestående av huvudlärare. De har ansvar för ett helt program, en inriktning eller enstaka ämnen. Hotell- och restaurangprogrammet har sin verksamhet förlagd till egna lokaler, där även kurser anordnas genom Gastronovum. Gymnasiesärskolan är förlagd till Norrängsskolan. För ledning av verksamheten finns en rektor. Varje program utgör en arbetsenhet. Lärare och assistenter har vanligen sina tjänster förlagda till en arbetsenhet. Verksamheten på Ungdomscentrum leds av en rektor. Undervisning av elever på Individuella programmet bedrivs i egna lokaler samt på HTS. PRIV-elever finns i första hand på Jacobsskolan och Linnéskolan Gymnasieprogram Nationella och specialutformade program, årskurs 1-3, läsåret 2004/2005 samt ht 2005» Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktningar Fritid samt Pedagogisk och social verksamhet» Byggprogrammet (BP) med inriktningar Anläggning och Husbyggnad» Elprogrammet (EC) med inriktningar Datorteknik, Elektronik samt Elteknik» Estetiska programmet (ES) med inriktningar Bild och formgivning samt Musik» Fordonsprogrammet (FP) med inriktningar Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik samt Transport» Försöksverksamhet med Lärande i arbetslivet (LIA) på Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet årskurs 3 (vt 2005)» Handels- och administrationsprogrammet (HP) med inriktningar Handel och service, Turism och resor samt lokal inriktning Ekonomi, administration och IT» Hantverksprogrammet (HV) med inriktning Trä- och möbelteknik årskurs 1 och 3 (ht 2005)» Hotell- och restaurangprogrammet (HR) med inriktning Restaurang och måltidsservice» Idrottsprogrammet (SM), specialutformat program närliggande SP» Industriprogrammet (IP) med lokala inriktningar Plåt- och svetsteknik, Textil och konfektion samt Verkstadsteknik» Internationella programmet (SM-NVSP), specialutformat program årskurs 1 (ht 2005)» Naturvetenskapsprogramet (NV) med inriktningar Naturvetenskap, Matematik- datavetenskap samt Miljökunskap» Omvårdnadsprogrammet (OP)» Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktningar Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap och Språk samt lokal inriktning Miljö årskurs 3 (vt 2005)» Teknikprogrammet (TE) med lokala inriktningar IT, Form och design samt Teknikutveckling Nationella program, årskurs 1-4, läsåret 2004/05 samt ht 2005 (Norrängsskolans gymnasiesärskola)» Handels- och administrationsprogrammet (HP)» Hotell- och restaurangprogrammet (HR)» Industriprogrammet med inriktningar Träteknik och Verkstadsteknik (IP)» Naturbruksprogrammet (NP) Val av program sker efter årskurs 1, basåret. 7

8 Individuella program (IV), läsåret 2004/05 samt ht 2005» IV-bas (Ungdomscentrum)» IV-preparandår (Ungdomscentrum)» Introduktion för nyanlända invandrare, IVIK (Ungdomscentrum)» Programinriktat Individuellt Program, PRIV (Ungdomscentrum)» Individuella program, IV (Ungdomscentrum)» Specialutformat/Individuellt program, SMIV, gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatriskt funktionshinder (ht 2005) (Ungdomscentrum)» A-grupp för elever med autism (Norrängsskolan)» Verksamhetsträning (Norrängsskolan)» Yrkesträning (Norrängsskolan) Elever På Hässleholms gymnasieskolor finns sammanlagt elever höstterminen 2005 ( ), vilket kan jämföras med elever ht 2004, elever ht 2003 och 1800 elever ht Antal elever Program Åk 1 Åk 2 åk 3 Totalt 2005 Totalt 2004 ES SM-NVSP NV TE HTS BF BP EC FP HV IPIN ) IPTX ) OP Jacobsskolan HP HR LIAHP/LIAHR SM SP Linnéskolan Totalt ) IPIN och IPTX redovisades tillsammans Program Totalt 2005 Totalt 2004 IV PRIV 17-1) SMIV 11 0 Ungdomscentrum ) PRIV-elever särredovisades inte

9 Program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt 2005 Totalt 2004 Basår HP HR IP Träteknik IP Verkstadsteknik NP IV Autister IV Yrkesträning IV Verksamhetsträning Norrängsskolan Personal Vid Hässleholms gymnasieskolor finns totalt 349 anställda hösten 2005 ( ), varav 229 är lärare. Det kan jämföras med 362 anställda, varav 242 lärare hösten Observera att redovisningen avser antal individer, inte antal tjänster. Gymnasieskolans 292,9 årsarbetare ( ) fördelas på Jacobsskolan med 79,3 årsarbetare, Norrängsskolan 68,3, Linnéskolan 67,1, HTS 54,5 och Ungdomscentrum 17,6 årsarbetare. Gymnasiekansliet har 4,75 årsarbetare. Personal hösten 2005 Lärare Skolledare Övrig personal Totalt 2005 Totalt 2004 HTS 54 1) ) Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Gymnasiekansli inkl gy-chef Totalt ) Många lärare på HTS har undervisning både på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 2) Redovisningen av personal på HTS 2004 avsåg både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. 2.2 Årets verksamhet Organisation» På Jacobsskolan har en ny rektor tillträtt i april 2005.» Tjänsten som rektor på Ungdomscentrum har övergått från visstidsförordnande till tillsvidareanställning.» På Norrängsskolan har tillsatts en rektor på ett tvåårigt vikariat. 9

10 2.2.2 Undervisning och verksamhetsutveckling HTS» Ett nytt gymnasieprogram, Internationella programmet, har startats hösten 2005.» Ett omfattande arbete med målformuleringar för institutioner och personal har fortsatt. Målen ska gynna skolutvecklingen på HTS och arbetet bedrivs långsiktigt.» Undervisningsformen Individuellt Lärande, IL, har utvecklats ytterligare under året. Förståelsen för webbstöd har ökat hos personalen och flera nya kurser har utvecklats.» Flera semestertjänster har inrättats under året.» Samprojektet med grundskolor avseende matematik har utvecklats till att omfatta de flesta av kommunens högstadieskolor. Ett mindre försök till motsvarande samprojekt i engelska har inletts.» All personal deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag från Europeiska Socialfonden, Mål 3. Analysfasen är avslutad i och med utgången av året.» Arbetet med att revidera de lokala arbetsplanerna har fortsatt. Målet är att alla kursplaner ska finnas på skolans hemsida från och med ht Jacobsskolan» HV med inriktning Trä och möbelteknik har åter startat upp årskurs 1 efter ett års uppehåll.» Inget nytt intag sker till FP inriktning Transport fr o m läsåret 2005/06. Linnéskolan» Försöksverksamheten med Lärande i arbetslivet (LIA) på HP och HR avslutades i och med att eleverna gick ut årskurs 3 vt 2005.» Den lokala inriktningen Miljö på SP startades inte under läsåret 2005/06 p g a för få sökande.» Arbetet med att utveckla utbildningen inom samtliga program har fortsatt under året. En arbetsgrupp har bildats som har till uppgift att komma med förslag på hur utbildningen inom framförallt SP kan utvecklas. Flera ämnen på programmet har under året beslutat att samverka kring en studieresa till Stockholm i årskurs 2.» Elever, som började i årskurs 1 på HP har fått tillgång till egna bärbara datorer. Utbildningen på programmet präglas av ett ämnesintegrerat problembaserat lärande med de bärbara datorerna som pedagogiskt hjälpmedel.» Lärare på HR har påbörjat utvecklingen av ett självinstruerande datorstöd till elever i programmets karaktärsämnen.» Idrottsprogrammet har under året bland mycket annat arbetat med att fördjupa samarbetet med alla de idrottsföreningar som skolan har kontakt med.» Utveckling av samarbetet över ämnesgränserna inom samtliga program har fortsatt under året. På HP och Idrottsprogrammet genomförs ett antal större ämnesövergripande projekt. Under en period på ca fem veckor ägnas en dag i veckan åt projektet. Flera olika kärn- och karaktärsämnen samverkar i dessa projekt. På samtliga program förekommer dessutom ofta ämnesövergripande samarbete mellan två eller tre ämnen.» All personal deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag från Europeiska Socialfonden, Mål 3. Analysfasen är avslutad i och med utgången av året. 10

11 » Arbetet med att utveckla de möjligheter som finns att använda den tid som benämns Resurstid fortsätter. Fler och fler lärare upptäcker vilka möjligheter det finns att genomföra aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie lektionstiden.» Ytterligare tre elever, som saknar formell behörighet, har erbjudits Programinriktat individuellt program (PRIV) på programmen HP, HR och SM. Samtliga elever saknar behörighet i engelska. Norrängsskolan» Under hösten har planering påbörjats för att införa en ny ledningsstruktur med en rektor och tre till fyra utvecklingsledare fr o m hösten 2006.» Samverkansavtal med ca 25 kommuner har ersatts av avtal tecknade för enskilda elever. Volymen på totalt ca 150 elever har bibehållits, men antalet elever från Hässleholms kommun har ökat.» Skolan har under hösten satsat på datautbildning av personal samt på grundläggande utbildning i First Class för att på så sätt förstärka kommunikationsmöjligheter och dialog på skolan. Anslagstavlan utanför expeditionen har strukturerats för att göra informationen mer tillgänglig.» Personalkonferensen heter numera arbetsplatsträff och har en återkommande dagordning under vilken aktuella ärenden läggs in. Samma dagordning återkommer sedan på samverkansgruppen.» En översyn av timplaner och kursplaner samt betygskriterier för olika verksamheter har startats under hösten.» Utifrån medarbetarsamtalen har arbetet med att upprätta kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare påbörjats.» Arbetsenheterna har under hösten inventerat utvecklingsbehov utifrån hela skolans behov, enhetens behov och den enskildes behov. Ungdomscentrum» Ett nytt gymnasieprogram, Specialutformat/Individuellt program för normalbegåvade gymnasieelever med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionshinder, har startats hösten 2005.» Elever, som är godkända i grundskolans kärnämnen, har fått möjlighet att läsa förberedelsekurser inför gymnasiestudier fr o m vårterminen Hösten 2005 utökades möjligheter till teoretiska studier ytterligare, då elever även kan välja att läsa grundskolans SO-ämnen Internationell samverkan Norrängsskolan har deltagit i två EU-projekt under året. Leonardo pilotprojekt TTS (Tailored Training Strategies), som startades 2002, har under året avslutats och presenterats bl a för Barn- och utbildningsnämnden. Norrängsskolan hade tilldelats området träteknik för att utarbeta säkerhetsrutiner för elever med begåvningshandikapp. Målet var att genom utbildningsverktyg och metodik öka medvetandet om risker. Det ska ge bestående kunskaper inom området arbetarskydd och hälsa för denna målgrupp av elever. Sverige, Tyskland, Spanien, Estland, Storbritannien och Lichtenstein har deltagit i projektet. 11

12 Norrängsskolan har tidigare beviljats Programkontorets skolstipendium för planering av internationellt samarbete med Estland. Fyra personer var i Tallinn under 2004 för att förbereda det elevbesök, som ägde rum under våren 2005 på Norrängsskolan. Skolans skolsköterska har sedan varit på ett uppföljningsbesök under hösten Besöket har varit ett led i Norrängsskolans internationella engagemang för att ge sina elever största möjliga insikt i världen utanför Sveriges gränser. Elever vid Hässleholms gymnasieskolor har genomfört delar av sin APU, Arbetsplatsförlagda utbildning, utomlands.» Fyra elever på IP inriktning Verkstadsteknik och HV inriktning Trä har varit i Frankrike under fyra veckor, medan åtta elever på EC har varit i Tjeckien under tre veckor. En elev på IP inriktning Textil har varit på APU i Paris under två veckor. (Jacobsskolan)» Tre elever som läser Turisminriktningen på HP har deltagit som reseledare vid resor utanför Norden. En elev på HR har genomfört delar av sin APU i Spanien. (Linnéskolan) Internationell samverkan har även förekommit i form av» två skolledares och fyra lärares deltagande i SIDA:s projekt Globala skolan i Uganda. Två ungdomspolitiker från Uganda besökte därefter Hässleholm under en vecka. (Jacobsskolan och Linnéskolan)» en studieresa till Rom för lärare i Svenska. (Linnéskolan)» fortsatta kontakter med skolor i Italien, Spanien och Tyskland. (Linnéskolan) Elever som representerat sin skola» Personal och elever från Hässleholms gymnasieskolor har deltagit på utbildningsmässor i Hässleholm, Kristianstad och Älmhult samt vid Öppet hus på den egna skolan och vid besök på grundskolor.» Elever från ES har deltagit i många konserter och utställningar. (HTS)» Elever från NV har representerat sin skola vid Sonja Kovalevskydagarna i Lund och Berzeliusdagarna och Brinelldagarna i Stockholm. (HTS)» Elever från IP inriktning Textil har arrangerat och deltagit i Fashion show i Hässleholm och Kristianstad. (Jacobsskolan)» Elever från EC och IP inriktning Textil har deltagit i designmässan i Hässleholms kulturhus. (Jacobsskolan)» Elever från BF har deltagit i ett kulturprojekt, som avslutats med skapande verkstad i Hässleholms kulturhus. (Jacobsskolan)» Elever på Fotbollsgymnasiet har deltagit i en nätverkscup i Malmö. (Linnéskolan)» Elever i SP2 och SP3 har deltagit i TCO:s Nutidsorientering. (Linnéskolan)» Tre lag med elever från SP2 placerade sig på första plats i den Internetbaserade FNtävlingen Global Island. (Linnéskolan)» Dramaelever i årskurs 2 framförde en föreställning på Hässleholms kulturhus. (Linnéskolan)» Fem elever i SP3 har som projektarbete genomfört en insamling till förmån för två barnhem i Litauen. (Linnéskolan) 12

13 » Elever i årskurs 3 har uppnått stora framgångar inom Ung Företagsamhet. (Linnéskolan) UF Exercise, som drev ett gym för yngre och äldre, fick Linnéskolans och Hälsoringens pris som bästa UF-företag. UF Peliem, som tog fram en broschyr om sexualupplysning skriven av ungdomar för ungdomar, fick Hässleholms kommuns UF-pris. UF Frank, som byggde sin verksamhet på Homeparties med köksutrustning, fick Hässleholms Rotaryklubbs entreprenörspris. UF Smått och Gott, som sålde produkter till blandade marknader, fick Företagarnas entreprenörspris. UF Sassali, som skapade mode och underhållning där en del av vinsten gick till Flodvågskatastrofens offer, fick LO-sektionen Hässleholms entreprenörspris. UF Glada Korgen, som skapade stor glädje med hjälp av fikakorgen, fick Länsförsäkringars entreprenörspris.» 11 elever från Norrängsskolan har med goda resultat deltagit i ABI (Ability) Olympiad i Trelleborg. De tävlingsgrenar, som eleverna deltog i, var Varmkök, Kallkök, Tårtdekoration, Dukning & bordsdekoration, Kärnämnen, Skapande verksamhet, Fordonsteknik och Datagrund Arbetsplatsförlagd utbildning, APU HTS På TE inriktning Teknikutveckling ingår tio veckors praktik ute på företag. Eleverna genomför sina projektarbeten ute på företag. Jacobsskolan Samtliga gymnasieprogram på Jacobsskolan med undantag för IP inriktning Textil har genomfört två programråd under året. Några elever på EC, HV, IP inriktning Verkstadsteknik och IP inriktning Textil har genomfört delar av sin APU utomlands. Linnéskolan På Linnéskolan finns fungerande programråd på HP, HR och Idrottsprogrammet. Elever i årskurs 2 och årskurs 3 på HP och HR genomför APU i den omfattning som anges i Gymnasieförordningen. Några elever på HP och HR har genomfört delar av sin APU utomlands. Elever på Idrottsprogrammet genomför två veckors APU inom kursen Pedagogiskt ledarskap i årskurs 2. Norrängsskolan Norrängsskolans elever i årskurs 3 och 4 förbereder sin sysselsättning efter avslutad skolgång genom APU. Praktikplatser tas fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och elever. Skolans strävan är att praktiken genomförs i den kommun som eleven är folkbokförd i. Besök genomförs regelbundet ute på APUplatserna och samverkansmöten hålls med berörda LSS-handläggare i de olika kommunerna och med representanter för Unga Funktionshindrade i årskurs Lokaler och utrustning HTS» Stora resurser läggs varje år på uppgradering av datorer och uppdatering av programvara. 13

14 » TE och ES har ökat sina elevantal, vilket har medfört att omdisponeringar av lokaler har skett.» TE:s elever i årskurs 1 och 2 samt Internationella programmets elever i årskurs 1 har fått möjlighet att låna bärbara datorer under sin studietid. Ett trådlöst nätverk håller på att byggas upp med anledning av detta.» Arbetsplatser för Internationella programmet har färdigställts. Jacobsskolan» Berg & Partner hyrde under vårterminen lokaler av IP.» I HV:s lokaler har Arbetsmarknadsenheten börjat bedriva utbildning för vuxenstuderande.» Lokaler med befuktningsanläggning har färdigställts för HV inriktning Trä.» Fordonshallen har kompletterats med en lift och en utsugsfläkt.» Genom omdisponering av IP:s lokaler har en utökning av FP:s utrymmen kunnat påbörjas.» Förbättring av skolans datorpark har genomförts under året. Linnéskolan» Fler utrymmen med Internetanslutna datorer, till vilka elever har fri tillgång under hela skoldagen, har iordningställts.» Eleverna i årskurs 1 på HP har fått hemklassrum.» Ombyggnad av matsalens köksdel har färdigställts. Under 2006 kommer arbetet att slutföras genom ombyggnad av matsalsdelen.» Omläggning av golv, ombyggnad av ventilationen och tillbyggnad av ett materielrum i idrottshallen har genomförts.» Belysningen i aulan har kompletterats.» Fortsatt utbyte av elevskåp har givit möjligheter till fler fria ytor, som elever kan utnyttja under raster. Dessa ytor har utrustats med nya möbler för att få en trivsammare atmosfär.» Några elever har valt att som Projektarbete arbeta med att göra Linnéskolan trivsammare. Deras arbete har inneburet uppfräschning av korridorer, toaletter m m. Denna uppfräschning har bl a innehållit ommålning av väggar, dörrar, pelare samt inköp av planscher, tavlor, speglar m m. Norrängsskolan» En utredning av framtida lokalbehov har påbörjats.» Disposition och inredning av verksamhetsträningens (IV V:s) lokaler har förbättrats.» En större satsning har gjorts på inköp av datorer.» Maskinparken på IP har förnyats med en centrumtappborrmaskin. En duschvagn har köpts in till IV V. HP har fått en risograf och höj- och sänkbara bord. En åkgräsklippare har köpts in till NP. För att förhindra inbrott har fönstergaller satts upp i administrationens lokaler. Ungdomscentrum (UC)» Lokaler på HTS har iordningsställts till SMIV.» Under hösten 2005 har ytterligare 7 elevgrupper på Individuella programmet haft sin undervisning i HTS lokaler, då det inte funnits utrymme på Ungdomscentrum.» Idrott är en viktig del av den hälsofrämjande verksamheten och under läsåret 2004/05 har idrottshallen på Jacobsskolan respektive Linnéskolan använts. 14

15 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2005 på Åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisning Fortsätta arbetat med att utveckla attraktiva gymnasieprogram i Hässleholms gymnasieskolor. Upprätta samverkansavtal mellan kommuner i Skåne Nordost. Utveckla och erbjuda utbildningsformer för normalbegåvade elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Organisation Utifrån befintlig verksamhet och Barn- och utbildningsnämndens beslut om kommande intagning/organisation äskas medel ur förvaltningens budgetram till Hässleholms Gymnasieskolors verksamhet. I budgetramen ingår även kostnader och intäkter för interkommunal samverkan samt bidrag till friskolor. Alla rektorer är delaktiga i budgetprocessen. Fördelning av investeringsbudgeten sker genom beslut av gymnasiechefen efter samråd med samtliga rektorer, som upprättar specificerade äskanden med prioriteringsgrad inför samrådet. Rektor ansvarar för tilldelad budgetram och har möjlighet till omdisponeringar mellan budgetposter dock undantaget posten personalkostnader, där gymnasiechefen fattar beslut. I samband med volymförändringar till följd av intagningen sker omdisponeringar mellan enheterna inom budgetramen för Hässleholms gymnasieskolor. Resultat 3.1 Ekonomiskt resultat Hässleholms gymnasieskolor visar ett överskott 2005 på ca 1,4 Mkr. Merparten av överskottet (drygt 1 Mkr) beror på att fler elever än budgeterat valt att studera vid Hässleholms Gymnasieskolor, vilket bidragit både till ökade interkommunala intäkter och till minskade kostnader för elever i friskolor. Därtill kommer bl a lägre kostnader till följd av ej återbesatta tjänstledigheter. Gymnasiesärskolan visar ett underskott 2005 på ca 1,7 Mkr. Underskottet kan till allra största delen hänföras till lägre interkommunala intäkter (elevavgifter). Anledningen till minskade elevavgifter är att andelelen elever från annan kommun minskat medan andelen egna elever ökat. Efterfrågan på elevboende var därmed också mindre under

16 3.2 Utveckling av nya gymnasieprogram Arbetet med att utveckla attraktiva gymnasieprogram har fortsatt under Ett nytt specialutformat program, Internationella programmet, startades höstterminen För normalbegåvade elever med neuropsykiatriska funktionshinder startade en utbildning med specialutformade och individuella program för första gången i augusti Samverkansavtal med andra kommuner Under 2005 har samverkansavtal slutits mellan samtliga kommuner i Skåne Nordost (Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge samt gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg). Avtalet omfattar alla gymnasieprogram som anordnas i Skåne Nordost. För ytterligare information, se Samverkansavtal, som omfattar ett begränsat antal program, har slutits med Markaryds och Älmhults kommuner. Avtal skrevs med Sydskånska gymnasieförbundet Genom tecknade samverkansavtal ges elever möjlighet att fritt söka de utbildningar som avtalen omfattar. Samtidigt innebär det att information om våra gymnasieutbildningar måste nå ut till ca elever och deras föräldrar samt ett 50-tal studie- och yrkesvägledare i ytterligare nio kommuner. 3.4 Antal intagna elever på olika program jämfört med Barn- och utbildningsnämndens mål Barn- och utbildningsnämnden har anpassat organisationen av gymnasieskolans årskurs 1 för läsåret 2005/06, så att den i så hög grad som möjligt överensstämmer med elevers förstahandsval av program. På nationella och specialutformade program vid Hässleholms gymnasieskolor har 556 elever tagits in ht Efter reservintagningen ( ) fanns totalt 51 lediga platser, vilka delvis tagits i anspråk av PRIV-elever. Program Slutlig organisation (BUNbeslut ) Antal elever Avvikelse ES-BF ES-MU NV SM (Internationella) TE HTS BF BP EC FP HV-TRÄ IP-IN IP-TX OP Jacobsskolan HP HR SM (Idrott) SP Linnéskolan Totalt

17 Det var betydligt fler elever, som sökte till Idrottsprogrammet och Teknikprogrammet jämfört med föregående år, medan färre elever sökte till Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Jämförelsen avser antal sökande efter omvalsperiodens slut. Behöriga sökandes förstahandsval jämfört med Ökat antal behöriga sökande Byggprogrammet +4 Estetiska programmet - Bild +3 Estetiska programmet - Musik +3 Hantverksprogrammet - Trä +8 1) Idrottsprogrammet (SM) +14 Industriprogrammet - Textil +4 Teknikprogrammet +23 Minskat antal behöriga sökande Barn- o fritidsprogrammet -10 Elprogrammet -9 Fordonsprogrammet -12 Handels- o admin.programmet -8 Hotell- o restaurangprogrammet -8 Naturvetenskapsprogrammet -23 Omvårdnadsprogrammet -7 Samhällsvetenskapsprogrammet -52 Ingen förändring Industriprogrammet - Industri Nytt program Internationella programmet (SM) +32 1) Inget intag gjordes läsåret 2004/05 89 % av eleverna vid Hässleholms gymnasieskolor har tagits in på sitt förstahandsval ht 2005 (efter reservintagningen ), vilket kan jämföras med 84 % ht 2004 och 83% ht Andel elever intagna på förstahandsvalet varierar mellan olika program. Första val Intagna 1) Intagna första val/ Läsåret 2005/06 Behöriga Totalt Totalt Första val Behöriga första val ES-MU % IP-IN % HR % TE % SM (Idrott) % BF % NV % EC % SP % HV-TRÄ % OP % ES-BD % HP % FP % SM (Internationella) % IP-TK % BP % TOTALT % 1) Efter reservintagning ) Antal första val/totalt antal intagna 17

18 71 elever (11 %), som lämnade grundskolans årskurs 9 våren 2005, var inte behöriga att antas till ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram. 70 elever, som slutade årskurs 9 vt 2005, började på Individuella programmet. Två elever började PRIV-utbildning vid nationella program i årskurs 1 (av totalt 10 PRIV-elever som integrerats på gymnasieprogram i årskurs 1). Det kan jämföras med att 9 % lämnade grundskolan våren 2004 utan att vara behöriga att antas till nationella eller specialutformade program. 64 elever, som slutade årskurs 9 vt 2004, började på Individuella programmet, medan 4 elever togs in som PRIV-elever. 3.5 Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Det totala antalet elever, som studerar på friskolor och i kommunala gymnasier i andra kommuner, har ökat från 489 elever ht 2004 till 554 elever ht En elev studerar vid en folkhögskola. Ht 2001 Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 Friskolor Kommunala gy-skolor i andra kommuner Totalt Antalet elever, som studerar vid friskolor har ökat från 231 elever ht 2004 till 289 elever ht elever har valt att gå på John Bauers gymnasieskola i Hässleholm hösten 2005, vilket kan jämföras med 110 elever föregående år. 16 elever studerar på Perstorps Gymnasium, 13 på Johannes Hedbergs gymnasieskola i Helsingborg, 11 på Åhus Golfgymnasium, 8 på Naturhumanistiska gymnasiet i Helsingborg, 8 på UVS Gymnasium i Kristianstad och 8 elever på Helsingborgs Ridgymnasium. Av 265 elever, som är inskrivna vid kommunala gymnasieskolor ht 2005, studerar 187 i Kristianstads kommun. Motsvarande siffra var 179 elever av totalt 258 elever ht 2004 och 180 elever av totalt 260 elever ht De flesta, som studerar vid kommunala gymnasier i andra kommuner, går på NP, MP och ES. Program Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 NP MP ES HV EN FP HR IB Övriga Totalt Elever från andra kommuner Antalet elever från andra kommuner har ökat från 184 elever ht 2004 till 204 elever ht De flesta eleverna kommer från Perstorps kommun (61), Osby (51), Kristianstad (25) och Höör (22). Kommuner Ht 1999 Ht 2000 Ht 2001 Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 Perstorp Osby Kristianstad Höör Älmhult Markaryd Övriga Totalt

19 33 elever på IP:s inriktning Textil och konfektion, 25 elever på HR, 24 elever på HP och 21 elever på ES kommer från andra kommuner. Program Ht 2004 Ht 2005 IP-TK HR HP ES OP SM (Idrott) TE BF IP-IN - 10 SP 13 9 EC 10 9 FP - 8 BP 12 7 Övriga 18 7 Totalt Gymnasiesärskolans elever Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om utökning av organisationen från 35 elever till 44 elever i årskurs 1 ( ). Höstterminen 2005 kommer 99 av Norrängsskolans elever från andra kommuner, vilket kan jämföras med 116 elever hösten 2004 och 112 elever höst Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt Norrängsskolan Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner Basår HP HR IP Träteknik IP Verkstadsteknik NP A-gruppen Yrkesträning Verksamhetsträning Totalt Fördelning av elever på olika skolor 2005 fanns det åringar i Hässleholms kommun, medan 2006 är det 765 ungdomar, som ska börja gymnasieskolan. Antalet elever i de sju kommunerna, som ingår i Skåne Nordost, uppgår till cirka per årskull. Antal ANTAL 16-ÅRINGAR I HÄSSLEHOLMS KOMMUN HT 2003 HT 2004 HT 2005 HT

20 66 % av alla elever från Hässleholms kommun är inskrivna på ett nationellt eller specialutformat program på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan läsåret 2005/06 ( ). 8 % är inskrivna Elever från Hässleholms kommun Ht 2005 Ht 2004 HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan 66% 68% Individuella programmet 8% 8% Friskolor 14% 11% Kommunala gymnasieskolor i andra kommuner 13% 13% Totalt 100% 100% på Individuella programmet (inklusive SMIV och PRIV) på Ungdomscentrum. 14 % av eleverna återfinns på friskolor, medan 13 % går på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Hösten 2005 var det en något lägre andel som gick på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan jämfört med Hösten 2004 gick 80 % av alla elever i den svenska gymnasieskolan på något av de nationella programmen eller på ett specialutformat program. 7% gick på ett individuellt program och 12% gick på friskolor. 5) Det är en något lägre andel av eleverna i årskurs 1, som går på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan, jämfört med andelen elever i samtliga tre årskurser. Elever i årskurs 1 från Hässleholms kommun Ht 2005 Ht 2004 HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan 63% 62% Individuella programmet 9% 9% Friskolor 14% 16% Kommunala gymnasieskolor i andra kommuner 13% 13% Totalt 100% 100% Av alla elever, som gick i årskurs 1 i den svenska gymnasieskolan hösten 2004, gick 72% på ett nationellt eller specialutformat program, 15% på ett individuellt program, 12% på utbildningar vid fristående skolor och 1% på International Baccalaureate (IB). 6) Gymnasiechefens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Hässleholms gymnasieskolor uppvisar ett överskott för 2005, medan gymnasiesärskolan redovisar ett underskott. Samverkansavtal har slutits med samtliga kommuner i Skåne Nordost. Arbetet med att utveckla attraktiva gymnasieprogram har fortsatt under året. En något lägre andel elever från Hässleholms kommun är inskrivna på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan läsåret 2005/06 jämfört med föregående läsår. Antalet elever från andra kommuner, som studerar på våra gymnasieprogram, har ökat samtidigt som fler elever från vår kommun har börjat på friskolor och gymnasieskolor i andra kommuner 2005 jämfört med Fler elever har fått sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett vid intagningen höstterminen 2005 jämfört med 2003 och ) Skolverkets rapport 2005:265, Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 2005, s 77 6) Skolverkets rapport 2005:265, Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 2005, s 77 20

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 Jacobsskolan Hässleholm Kvalitetsredovisning 2006 Jacobsskolan GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Organisation På Jacobsskolan

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Gymnasieskola Nästan alla elever i grundskolan går vidare till gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes-

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium!

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! BF BP BPHU BPMI EC EN ESBD ESDN ESMK ESTA ESTA-VA FP FPTP HP HR HV HVMD HVFL HVHK IP LINGONV LP MP NV NVNV-I OP SP SPEI SPSP-I Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! www.jgy.se Östersunds kommun, 2380 Jämtlands

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 GYMNASIESÄRSKOLAN syftar till att ungdomar ska genomgå en fullständig gymnasieutbildning.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Uddevalla Gymnasieskola Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003

HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003 HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.1.1 Nationella mål... 4 1.1.2 Kommunala mål...

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Elfhems Gymnasium Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Rektor: Carl Nyström 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever,

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer