Kvalitetsredovisning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2005 Hässleholms gymnasieskolor GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala och lokala mål Metod Struktur Balanserat styrkort BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hässleholms gymnasieskolor Organisation och ledningsstruktur Gymnasieprogram Elever Personal Årets verksamhet Organisation Undervisning och verksamhetsutveckling Internationell samverkan Elever som representerat sin skola Arbetsplatsförlagd utbildning, APU Lokaler och utrustning EKONOMI Ekonomiskt resultat Utveckling av nya gymnasieprogram Samverkansavtal med andra kommuner Antal intagna elever på olika program jämfört med Barn- och utbildningsnämndens mål Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Gymnasiesärskolans elever Fördelning av elever på olika skolor ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande Enkätundersökningar bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Enkätundersökning på Norrängsskolan VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval och betyg vid intagning till gymnasieskolan Genomströmning av elever Slutbetyg Utökat program Reducerat program Samlat betygsdokument Grundläggande behörighet för studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Slutbetyg årskurs 4 på Norrängsskolan Utbildningsresultat Högskolestudier Utbildningsresultat för elever folkbokförda i Hässleholms kommun

3 6. Särskilda utvärderingsområden Undervisning i naturvetenskap och matematik Elevers läs- och skrivutveckling Elever i behov av särskilt stöd Ordkedje- och meningskedjetest i årskurs Stödinsatser Stödinsatser vid HTS Stödinsatser vid Jacobsskolan Stödinsatser vid Linnéskolan Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på IV läsåret 2004/ Kartläggning av obehöriga elever Avhopp till Individuella programmet 2004/ Lägesbeskrivning Teoriundervisning på Individuella programmet Utbildning i verkstäderna läsåret 2004/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program, SMIV Övergång från IV till annan utbildning Norrängsskolan Samverkan och information Materiella resurser MEDARBETARE Medarbetarnas utbildningsnivå och kompetensutveckling Särskilt statsbidrag för personalförstärkning Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor UTVECKLING Utvecklingsområden Rektorernas tankar kring utveckling Prioriterade utvecklingsinsatser i gymnasieskolan BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland elever vid HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Bilaga 2 - Enkätundersökning bland elever vid Norrängsskolan Bilaga 3 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 4 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 5 - Förkortningar 3

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Skolor ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som skolorna avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Gymnasieskolans verksamhet styrs bland annat enligt Skollagen, Gymnasieförordningen och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) Kommunala och lokala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutar årligen om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun. På gymnasieskolorna finns även lokala mål. 1.2 Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2005 för Hässleholms gymnasieskolor bygger på en sammanställning av information, som har lämnats av rektorerna för Hässleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan, Linnéskolan, Norrängsskolan och Ungdomscentrum. Barn- och utbildningsnämnden prioriterar årligen några utvärderingsområden utifrån skolplanens mål. I årets kvalitetsredovisning ingår tre sådana utvärderingsområden - bedömning och betygssättning, undervisningen i matematik och naturvetenskap samt skolornas arbete med elevers läs- och skrivutveckling. Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av enkäter, som har besvarats av elever, lärare och övrig personal på Hässleholms gymnasieskolor. 1) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649, SFS 2004:648, Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999:1) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 4

5 1.3 Struktur Kvalitetsredovisningen är upplagd enligt följande struktur: Mål hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt förslag till åtgärder för utveckling enligt kvalitetsredovisningen 2004 Resultat verksamhetens resultat redovisas Måluppfyllelse måluppfyllelse redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god respektive målen är inte uppfyllda Förslag till åtgärder förslag anges på vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktig för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) Barn- och utbildningsförvaltningen startade med hjälp av finansiellt stöd från Skolverket projektet Kvalitetsutveckling 2000 i Hässleholms kommun hösten Projektets syfte var att utveckla ett webbaserat utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem för verksamheterna inom barnomsorg och skola. En annan samarbetspartner har varit Avdelningen för Kvalitetsteknik vid Linköpings Universitet. Två av deras studenter genomförde hösten 2000 ett examensarbete, vars syfte var att utifrån en processkartläggning ta fram och anpassa de grundläggande delarna i ett Balanserat styrkort till barnomsorg och grundskola i Hässleholms kommun. Författarna fick priset för 2001 års bästa uppsats avseende kommunal verksamhet vid Linköpings Universitet. Under har Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 5

6 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Hässleholms gymnasieskolor Organisation och ledningsstruktur Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms gymnasieskolor Tekniska Skolan Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum ES SM-NVSP NV TE BF BP EC FP HV IP OP HP HR SM SP HP (SÄR) HR (SÄR) IP (SÄR) NP (SÄR) IV för autister IV för verksamhetsträning IV för yrkesträning IV IVIK PRIV SMIV Hässleholms Gymnasieskolor utgör en paraplyorganisation för fem gymnasieenheter som marknadsförs gemensamt. Ekonomi, intagning och samordning av verksamheten administreras av ett gymnasiekansli, där gymnasiechefen har ett övergripande ledningsansvar och ansvarar inför Barn-och utbildningsnämnden (BUN). Hässleholms Gymnasieskolor har sin verksamhet förlagd till fem gymnasieskolor. Varje enhet har en rektor med operativt ansvar för sin verksamhet. Rektor har utbildnings-, elev-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. HTS används som gemensam beteckning för Tekniska Skolan och Vuxenutbildningen, som finns i samma lokaler och som har gemensam personal. Ungdomsgymnasiets skolledning består av rektor och två biträdande rektorer. Rektor har ansvar för både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Skolan har elva institutioner, som leds av var sin huvudlärare. Insitutionerna är organiserade utifrån ämnesområden. Åtta institutioner består av lärare som undervisar både på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, en av enbart lärare på ungdomsgymnasiet och två av endast lärare på vuxenutbildningen. I HTS:s lokaler bedriver också Yrkeshögskolan Syd KY-utbildningar och Gastronovum anordnar en kockutbildning här. Även Specialutformat/Individuellt program, SMIV, och delar av Individuella programmet, som tillhör Ungdomscentrums verksamhet, är förlagd till HTS. Jacobsskolan har en rektor och två biträdande rektorer. Varje program utgör en arbetsenhet. Det finns en programansvarig och en ekonomiansvarig på varje program med undantag för Industriprogrammet som har två programansvariga och två ekonomiansvariga. Motsvarande organisation gäller för kärnämnena. I Jacobsskolans lokaler bedrivs också KY-utbildningar inom data samt träutbildning för Arbetsmarknadsenheten. 6

7 Linnéskolans skolledning består av en rektor och två biträdande rektorer. Till sin hjälp har skolledningen en organisation bestående av huvudlärare. De har ansvar för ett helt program, en inriktning eller enstaka ämnen. Hotell- och restaurangprogrammet har sin verksamhet förlagd till egna lokaler, där även kurser anordnas genom Gastronovum. Gymnasiesärskolan är förlagd till Norrängsskolan. För ledning av verksamheten finns en rektor. Varje program utgör en arbetsenhet. Lärare och assistenter har vanligen sina tjänster förlagda till en arbetsenhet. Verksamheten på Ungdomscentrum leds av en rektor. Undervisning av elever på Individuella programmet bedrivs i egna lokaler samt på HTS. PRIV-elever finns i första hand på Jacobsskolan och Linnéskolan Gymnasieprogram Nationella och specialutformade program, årskurs 1-3, läsåret 2004/2005 samt ht 2005» Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktningar Fritid samt Pedagogisk och social verksamhet» Byggprogrammet (BP) med inriktningar Anläggning och Husbyggnad» Elprogrammet (EC) med inriktningar Datorteknik, Elektronik samt Elteknik» Estetiska programmet (ES) med inriktningar Bild och formgivning samt Musik» Fordonsprogrammet (FP) med inriktningar Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik samt Transport» Försöksverksamhet med Lärande i arbetslivet (LIA) på Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet årskurs 3 (vt 2005)» Handels- och administrationsprogrammet (HP) med inriktningar Handel och service, Turism och resor samt lokal inriktning Ekonomi, administration och IT» Hantverksprogrammet (HV) med inriktning Trä- och möbelteknik årskurs 1 och 3 (ht 2005)» Hotell- och restaurangprogrammet (HR) med inriktning Restaurang och måltidsservice» Idrottsprogrammet (SM), specialutformat program närliggande SP» Industriprogrammet (IP) med lokala inriktningar Plåt- och svetsteknik, Textil och konfektion samt Verkstadsteknik» Internationella programmet (SM-NVSP), specialutformat program årskurs 1 (ht 2005)» Naturvetenskapsprogramet (NV) med inriktningar Naturvetenskap, Matematik- datavetenskap samt Miljökunskap» Omvårdnadsprogrammet (OP)» Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktningar Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap och Språk samt lokal inriktning Miljö årskurs 3 (vt 2005)» Teknikprogrammet (TE) med lokala inriktningar IT, Form och design samt Teknikutveckling Nationella program, årskurs 1-4, läsåret 2004/05 samt ht 2005 (Norrängsskolans gymnasiesärskola)» Handels- och administrationsprogrammet (HP)» Hotell- och restaurangprogrammet (HR)» Industriprogrammet med inriktningar Träteknik och Verkstadsteknik (IP)» Naturbruksprogrammet (NP) Val av program sker efter årskurs 1, basåret. 7

8 Individuella program (IV), läsåret 2004/05 samt ht 2005» IV-bas (Ungdomscentrum)» IV-preparandår (Ungdomscentrum)» Introduktion för nyanlända invandrare, IVIK (Ungdomscentrum)» Programinriktat Individuellt Program, PRIV (Ungdomscentrum)» Individuella program, IV (Ungdomscentrum)» Specialutformat/Individuellt program, SMIV, gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatriskt funktionshinder (ht 2005) (Ungdomscentrum)» A-grupp för elever med autism (Norrängsskolan)» Verksamhetsträning (Norrängsskolan)» Yrkesträning (Norrängsskolan) Elever På Hässleholms gymnasieskolor finns sammanlagt elever höstterminen 2005 ( ), vilket kan jämföras med elever ht 2004, elever ht 2003 och 1800 elever ht Antal elever Program Åk 1 Åk 2 åk 3 Totalt 2005 Totalt 2004 ES SM-NVSP NV TE HTS BF BP EC FP HV IPIN ) IPTX ) OP Jacobsskolan HP HR LIAHP/LIAHR SM SP Linnéskolan Totalt ) IPIN och IPTX redovisades tillsammans Program Totalt 2005 Totalt 2004 IV PRIV 17-1) SMIV 11 0 Ungdomscentrum ) PRIV-elever särredovisades inte

9 Program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt 2005 Totalt 2004 Basår HP HR IP Träteknik IP Verkstadsteknik NP IV Autister IV Yrkesträning IV Verksamhetsträning Norrängsskolan Personal Vid Hässleholms gymnasieskolor finns totalt 349 anställda hösten 2005 ( ), varav 229 är lärare. Det kan jämföras med 362 anställda, varav 242 lärare hösten Observera att redovisningen avser antal individer, inte antal tjänster. Gymnasieskolans 292,9 årsarbetare ( ) fördelas på Jacobsskolan med 79,3 årsarbetare, Norrängsskolan 68,3, Linnéskolan 67,1, HTS 54,5 och Ungdomscentrum 17,6 årsarbetare. Gymnasiekansliet har 4,75 årsarbetare. Personal hösten 2005 Lärare Skolledare Övrig personal Totalt 2005 Totalt 2004 HTS 54 1) ) Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Gymnasiekansli inkl gy-chef Totalt ) Många lärare på HTS har undervisning både på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 2) Redovisningen av personal på HTS 2004 avsåg både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. 2.2 Årets verksamhet Organisation» På Jacobsskolan har en ny rektor tillträtt i april 2005.» Tjänsten som rektor på Ungdomscentrum har övergått från visstidsförordnande till tillsvidareanställning.» På Norrängsskolan har tillsatts en rektor på ett tvåårigt vikariat. 9

10 2.2.2 Undervisning och verksamhetsutveckling HTS» Ett nytt gymnasieprogram, Internationella programmet, har startats hösten 2005.» Ett omfattande arbete med målformuleringar för institutioner och personal har fortsatt. Målen ska gynna skolutvecklingen på HTS och arbetet bedrivs långsiktigt.» Undervisningsformen Individuellt Lärande, IL, har utvecklats ytterligare under året. Förståelsen för webbstöd har ökat hos personalen och flera nya kurser har utvecklats.» Flera semestertjänster har inrättats under året.» Samprojektet med grundskolor avseende matematik har utvecklats till att omfatta de flesta av kommunens högstadieskolor. Ett mindre försök till motsvarande samprojekt i engelska har inletts.» All personal deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag från Europeiska Socialfonden, Mål 3. Analysfasen är avslutad i och med utgången av året.» Arbetet med att revidera de lokala arbetsplanerna har fortsatt. Målet är att alla kursplaner ska finnas på skolans hemsida från och med ht Jacobsskolan» HV med inriktning Trä och möbelteknik har åter startat upp årskurs 1 efter ett års uppehåll.» Inget nytt intag sker till FP inriktning Transport fr o m läsåret 2005/06. Linnéskolan» Försöksverksamheten med Lärande i arbetslivet (LIA) på HP och HR avslutades i och med att eleverna gick ut årskurs 3 vt 2005.» Den lokala inriktningen Miljö på SP startades inte under läsåret 2005/06 p g a för få sökande.» Arbetet med att utveckla utbildningen inom samtliga program har fortsatt under året. En arbetsgrupp har bildats som har till uppgift att komma med förslag på hur utbildningen inom framförallt SP kan utvecklas. Flera ämnen på programmet har under året beslutat att samverka kring en studieresa till Stockholm i årskurs 2.» Elever, som började i årskurs 1 på HP har fått tillgång till egna bärbara datorer. Utbildningen på programmet präglas av ett ämnesintegrerat problembaserat lärande med de bärbara datorerna som pedagogiskt hjälpmedel.» Lärare på HR har påbörjat utvecklingen av ett självinstruerande datorstöd till elever i programmets karaktärsämnen.» Idrottsprogrammet har under året bland mycket annat arbetat med att fördjupa samarbetet med alla de idrottsföreningar som skolan har kontakt med.» Utveckling av samarbetet över ämnesgränserna inom samtliga program har fortsatt under året. På HP och Idrottsprogrammet genomförs ett antal större ämnesövergripande projekt. Under en period på ca fem veckor ägnas en dag i veckan åt projektet. Flera olika kärn- och karaktärsämnen samverkar i dessa projekt. På samtliga program förekommer dessutom ofta ämnesövergripande samarbete mellan två eller tre ämnen.» All personal deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag från Europeiska Socialfonden, Mål 3. Analysfasen är avslutad i och med utgången av året. 10

11 » Arbetet med att utveckla de möjligheter som finns att använda den tid som benämns Resurstid fortsätter. Fler och fler lärare upptäcker vilka möjligheter det finns att genomföra aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie lektionstiden.» Ytterligare tre elever, som saknar formell behörighet, har erbjudits Programinriktat individuellt program (PRIV) på programmen HP, HR och SM. Samtliga elever saknar behörighet i engelska. Norrängsskolan» Under hösten har planering påbörjats för att införa en ny ledningsstruktur med en rektor och tre till fyra utvecklingsledare fr o m hösten 2006.» Samverkansavtal med ca 25 kommuner har ersatts av avtal tecknade för enskilda elever. Volymen på totalt ca 150 elever har bibehållits, men antalet elever från Hässleholms kommun har ökat.» Skolan har under hösten satsat på datautbildning av personal samt på grundläggande utbildning i First Class för att på så sätt förstärka kommunikationsmöjligheter och dialog på skolan. Anslagstavlan utanför expeditionen har strukturerats för att göra informationen mer tillgänglig.» Personalkonferensen heter numera arbetsplatsträff och har en återkommande dagordning under vilken aktuella ärenden läggs in. Samma dagordning återkommer sedan på samverkansgruppen.» En översyn av timplaner och kursplaner samt betygskriterier för olika verksamheter har startats under hösten.» Utifrån medarbetarsamtalen har arbetet med att upprätta kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare påbörjats.» Arbetsenheterna har under hösten inventerat utvecklingsbehov utifrån hela skolans behov, enhetens behov och den enskildes behov. Ungdomscentrum» Ett nytt gymnasieprogram, Specialutformat/Individuellt program för normalbegåvade gymnasieelever med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionshinder, har startats hösten 2005.» Elever, som är godkända i grundskolans kärnämnen, har fått möjlighet att läsa förberedelsekurser inför gymnasiestudier fr o m vårterminen Hösten 2005 utökades möjligheter till teoretiska studier ytterligare, då elever även kan välja att läsa grundskolans SO-ämnen Internationell samverkan Norrängsskolan har deltagit i två EU-projekt under året. Leonardo pilotprojekt TTS (Tailored Training Strategies), som startades 2002, har under året avslutats och presenterats bl a för Barn- och utbildningsnämnden. Norrängsskolan hade tilldelats området träteknik för att utarbeta säkerhetsrutiner för elever med begåvningshandikapp. Målet var att genom utbildningsverktyg och metodik öka medvetandet om risker. Det ska ge bestående kunskaper inom området arbetarskydd och hälsa för denna målgrupp av elever. Sverige, Tyskland, Spanien, Estland, Storbritannien och Lichtenstein har deltagit i projektet. 11

12 Norrängsskolan har tidigare beviljats Programkontorets skolstipendium för planering av internationellt samarbete med Estland. Fyra personer var i Tallinn under 2004 för att förbereda det elevbesök, som ägde rum under våren 2005 på Norrängsskolan. Skolans skolsköterska har sedan varit på ett uppföljningsbesök under hösten Besöket har varit ett led i Norrängsskolans internationella engagemang för att ge sina elever största möjliga insikt i världen utanför Sveriges gränser. Elever vid Hässleholms gymnasieskolor har genomfört delar av sin APU, Arbetsplatsförlagda utbildning, utomlands.» Fyra elever på IP inriktning Verkstadsteknik och HV inriktning Trä har varit i Frankrike under fyra veckor, medan åtta elever på EC har varit i Tjeckien under tre veckor. En elev på IP inriktning Textil har varit på APU i Paris under två veckor. (Jacobsskolan)» Tre elever som läser Turisminriktningen på HP har deltagit som reseledare vid resor utanför Norden. En elev på HR har genomfört delar av sin APU i Spanien. (Linnéskolan) Internationell samverkan har även förekommit i form av» två skolledares och fyra lärares deltagande i SIDA:s projekt Globala skolan i Uganda. Två ungdomspolitiker från Uganda besökte därefter Hässleholm under en vecka. (Jacobsskolan och Linnéskolan)» en studieresa till Rom för lärare i Svenska. (Linnéskolan)» fortsatta kontakter med skolor i Italien, Spanien och Tyskland. (Linnéskolan) Elever som representerat sin skola» Personal och elever från Hässleholms gymnasieskolor har deltagit på utbildningsmässor i Hässleholm, Kristianstad och Älmhult samt vid Öppet hus på den egna skolan och vid besök på grundskolor.» Elever från ES har deltagit i många konserter och utställningar. (HTS)» Elever från NV har representerat sin skola vid Sonja Kovalevskydagarna i Lund och Berzeliusdagarna och Brinelldagarna i Stockholm. (HTS)» Elever från IP inriktning Textil har arrangerat och deltagit i Fashion show i Hässleholm och Kristianstad. (Jacobsskolan)» Elever från EC och IP inriktning Textil har deltagit i designmässan i Hässleholms kulturhus. (Jacobsskolan)» Elever från BF har deltagit i ett kulturprojekt, som avslutats med skapande verkstad i Hässleholms kulturhus. (Jacobsskolan)» Elever på Fotbollsgymnasiet har deltagit i en nätverkscup i Malmö. (Linnéskolan)» Elever i SP2 och SP3 har deltagit i TCO:s Nutidsorientering. (Linnéskolan)» Tre lag med elever från SP2 placerade sig på första plats i den Internetbaserade FNtävlingen Global Island. (Linnéskolan)» Dramaelever i årskurs 2 framförde en föreställning på Hässleholms kulturhus. (Linnéskolan)» Fem elever i SP3 har som projektarbete genomfört en insamling till förmån för två barnhem i Litauen. (Linnéskolan) 12

13 » Elever i årskurs 3 har uppnått stora framgångar inom Ung Företagsamhet. (Linnéskolan) UF Exercise, som drev ett gym för yngre och äldre, fick Linnéskolans och Hälsoringens pris som bästa UF-företag. UF Peliem, som tog fram en broschyr om sexualupplysning skriven av ungdomar för ungdomar, fick Hässleholms kommuns UF-pris. UF Frank, som byggde sin verksamhet på Homeparties med köksutrustning, fick Hässleholms Rotaryklubbs entreprenörspris. UF Smått och Gott, som sålde produkter till blandade marknader, fick Företagarnas entreprenörspris. UF Sassali, som skapade mode och underhållning där en del av vinsten gick till Flodvågskatastrofens offer, fick LO-sektionen Hässleholms entreprenörspris. UF Glada Korgen, som skapade stor glädje med hjälp av fikakorgen, fick Länsförsäkringars entreprenörspris.» 11 elever från Norrängsskolan har med goda resultat deltagit i ABI (Ability) Olympiad i Trelleborg. De tävlingsgrenar, som eleverna deltog i, var Varmkök, Kallkök, Tårtdekoration, Dukning & bordsdekoration, Kärnämnen, Skapande verksamhet, Fordonsteknik och Datagrund Arbetsplatsförlagd utbildning, APU HTS På TE inriktning Teknikutveckling ingår tio veckors praktik ute på företag. Eleverna genomför sina projektarbeten ute på företag. Jacobsskolan Samtliga gymnasieprogram på Jacobsskolan med undantag för IP inriktning Textil har genomfört två programråd under året. Några elever på EC, HV, IP inriktning Verkstadsteknik och IP inriktning Textil har genomfört delar av sin APU utomlands. Linnéskolan På Linnéskolan finns fungerande programråd på HP, HR och Idrottsprogrammet. Elever i årskurs 2 och årskurs 3 på HP och HR genomför APU i den omfattning som anges i Gymnasieförordningen. Några elever på HP och HR har genomfört delar av sin APU utomlands. Elever på Idrottsprogrammet genomför två veckors APU inom kursen Pedagogiskt ledarskap i årskurs 2. Norrängsskolan Norrängsskolans elever i årskurs 3 och 4 förbereder sin sysselsättning efter avslutad skolgång genom APU. Praktikplatser tas fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och elever. Skolans strävan är att praktiken genomförs i den kommun som eleven är folkbokförd i. Besök genomförs regelbundet ute på APUplatserna och samverkansmöten hålls med berörda LSS-handläggare i de olika kommunerna och med representanter för Unga Funktionshindrade i årskurs Lokaler och utrustning HTS» Stora resurser läggs varje år på uppgradering av datorer och uppdatering av programvara. 13

14 » TE och ES har ökat sina elevantal, vilket har medfört att omdisponeringar av lokaler har skett.» TE:s elever i årskurs 1 och 2 samt Internationella programmets elever i årskurs 1 har fått möjlighet att låna bärbara datorer under sin studietid. Ett trådlöst nätverk håller på att byggas upp med anledning av detta.» Arbetsplatser för Internationella programmet har färdigställts. Jacobsskolan» Berg & Partner hyrde under vårterminen lokaler av IP.» I HV:s lokaler har Arbetsmarknadsenheten börjat bedriva utbildning för vuxenstuderande.» Lokaler med befuktningsanläggning har färdigställts för HV inriktning Trä.» Fordonshallen har kompletterats med en lift och en utsugsfläkt.» Genom omdisponering av IP:s lokaler har en utökning av FP:s utrymmen kunnat påbörjas.» Förbättring av skolans datorpark har genomförts under året. Linnéskolan» Fler utrymmen med Internetanslutna datorer, till vilka elever har fri tillgång under hela skoldagen, har iordningställts.» Eleverna i årskurs 1 på HP har fått hemklassrum.» Ombyggnad av matsalens köksdel har färdigställts. Under 2006 kommer arbetet att slutföras genom ombyggnad av matsalsdelen.» Omläggning av golv, ombyggnad av ventilationen och tillbyggnad av ett materielrum i idrottshallen har genomförts.» Belysningen i aulan har kompletterats.» Fortsatt utbyte av elevskåp har givit möjligheter till fler fria ytor, som elever kan utnyttja under raster. Dessa ytor har utrustats med nya möbler för att få en trivsammare atmosfär.» Några elever har valt att som Projektarbete arbeta med att göra Linnéskolan trivsammare. Deras arbete har inneburet uppfräschning av korridorer, toaletter m m. Denna uppfräschning har bl a innehållit ommålning av väggar, dörrar, pelare samt inköp av planscher, tavlor, speglar m m. Norrängsskolan» En utredning av framtida lokalbehov har påbörjats.» Disposition och inredning av verksamhetsträningens (IV V:s) lokaler har förbättrats.» En större satsning har gjorts på inköp av datorer.» Maskinparken på IP har förnyats med en centrumtappborrmaskin. En duschvagn har köpts in till IV V. HP har fått en risograf och höj- och sänkbara bord. En åkgräsklippare har köpts in till NP. För att förhindra inbrott har fönstergaller satts upp i administrationens lokaler. Ungdomscentrum (UC)» Lokaler på HTS har iordningsställts till SMIV.» Under hösten 2005 har ytterligare 7 elevgrupper på Individuella programmet haft sin undervisning i HTS lokaler, då det inte funnits utrymme på Ungdomscentrum.» Idrott är en viktig del av den hälsofrämjande verksamheten och under läsåret 2004/05 har idrottshallen på Jacobsskolan respektive Linnéskolan använts. 14

15 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2005 på Åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisning Fortsätta arbetat med att utveckla attraktiva gymnasieprogram i Hässleholms gymnasieskolor. Upprätta samverkansavtal mellan kommuner i Skåne Nordost. Utveckla och erbjuda utbildningsformer för normalbegåvade elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Organisation Utifrån befintlig verksamhet och Barn- och utbildningsnämndens beslut om kommande intagning/organisation äskas medel ur förvaltningens budgetram till Hässleholms Gymnasieskolors verksamhet. I budgetramen ingår även kostnader och intäkter för interkommunal samverkan samt bidrag till friskolor. Alla rektorer är delaktiga i budgetprocessen. Fördelning av investeringsbudgeten sker genom beslut av gymnasiechefen efter samråd med samtliga rektorer, som upprättar specificerade äskanden med prioriteringsgrad inför samrådet. Rektor ansvarar för tilldelad budgetram och har möjlighet till omdisponeringar mellan budgetposter dock undantaget posten personalkostnader, där gymnasiechefen fattar beslut. I samband med volymförändringar till följd av intagningen sker omdisponeringar mellan enheterna inom budgetramen för Hässleholms gymnasieskolor. Resultat 3.1 Ekonomiskt resultat Hässleholms gymnasieskolor visar ett överskott 2005 på ca 1,4 Mkr. Merparten av överskottet (drygt 1 Mkr) beror på att fler elever än budgeterat valt att studera vid Hässleholms Gymnasieskolor, vilket bidragit både till ökade interkommunala intäkter och till minskade kostnader för elever i friskolor. Därtill kommer bl a lägre kostnader till följd av ej återbesatta tjänstledigheter. Gymnasiesärskolan visar ett underskott 2005 på ca 1,7 Mkr. Underskottet kan till allra största delen hänföras till lägre interkommunala intäkter (elevavgifter). Anledningen till minskade elevavgifter är att andelelen elever från annan kommun minskat medan andelen egna elever ökat. Efterfrågan på elevboende var därmed också mindre under

16 3.2 Utveckling av nya gymnasieprogram Arbetet med att utveckla attraktiva gymnasieprogram har fortsatt under Ett nytt specialutformat program, Internationella programmet, startades höstterminen För normalbegåvade elever med neuropsykiatriska funktionshinder startade en utbildning med specialutformade och individuella program för första gången i augusti Samverkansavtal med andra kommuner Under 2005 har samverkansavtal slutits mellan samtliga kommuner i Skåne Nordost (Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge samt gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg). Avtalet omfattar alla gymnasieprogram som anordnas i Skåne Nordost. För ytterligare information, se Samverkansavtal, som omfattar ett begränsat antal program, har slutits med Markaryds och Älmhults kommuner. Avtal skrevs med Sydskånska gymnasieförbundet Genom tecknade samverkansavtal ges elever möjlighet att fritt söka de utbildningar som avtalen omfattar. Samtidigt innebär det att information om våra gymnasieutbildningar måste nå ut till ca elever och deras föräldrar samt ett 50-tal studie- och yrkesvägledare i ytterligare nio kommuner. 3.4 Antal intagna elever på olika program jämfört med Barn- och utbildningsnämndens mål Barn- och utbildningsnämnden har anpassat organisationen av gymnasieskolans årskurs 1 för läsåret 2005/06, så att den i så hög grad som möjligt överensstämmer med elevers förstahandsval av program. På nationella och specialutformade program vid Hässleholms gymnasieskolor har 556 elever tagits in ht Efter reservintagningen ( ) fanns totalt 51 lediga platser, vilka delvis tagits i anspråk av PRIV-elever. Program Slutlig organisation (BUNbeslut ) Antal elever Avvikelse ES-BF ES-MU NV SM (Internationella) TE HTS BF BP EC FP HV-TRÄ IP-IN IP-TX OP Jacobsskolan HP HR SM (Idrott) SP Linnéskolan Totalt

17 Det var betydligt fler elever, som sökte till Idrottsprogrammet och Teknikprogrammet jämfört med föregående år, medan färre elever sökte till Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Jämförelsen avser antal sökande efter omvalsperiodens slut. Behöriga sökandes förstahandsval jämfört med Ökat antal behöriga sökande Byggprogrammet +4 Estetiska programmet - Bild +3 Estetiska programmet - Musik +3 Hantverksprogrammet - Trä +8 1) Idrottsprogrammet (SM) +14 Industriprogrammet - Textil +4 Teknikprogrammet +23 Minskat antal behöriga sökande Barn- o fritidsprogrammet -10 Elprogrammet -9 Fordonsprogrammet -12 Handels- o admin.programmet -8 Hotell- o restaurangprogrammet -8 Naturvetenskapsprogrammet -23 Omvårdnadsprogrammet -7 Samhällsvetenskapsprogrammet -52 Ingen förändring Industriprogrammet - Industri Nytt program Internationella programmet (SM) +32 1) Inget intag gjordes läsåret 2004/05 89 % av eleverna vid Hässleholms gymnasieskolor har tagits in på sitt förstahandsval ht 2005 (efter reservintagningen ), vilket kan jämföras med 84 % ht 2004 och 83% ht Andel elever intagna på förstahandsvalet varierar mellan olika program. Första val Intagna 1) Intagna första val/ Läsåret 2005/06 Behöriga Totalt Totalt Första val Behöriga första val ES-MU % IP-IN % HR % TE % SM (Idrott) % BF % NV % EC % SP % HV-TRÄ % OP % ES-BD % HP % FP % SM (Internationella) % IP-TK % BP % TOTALT % 1) Efter reservintagning ) Antal första val/totalt antal intagna 17

18 71 elever (11 %), som lämnade grundskolans årskurs 9 våren 2005, var inte behöriga att antas till ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram. 70 elever, som slutade årskurs 9 vt 2005, började på Individuella programmet. Två elever började PRIV-utbildning vid nationella program i årskurs 1 (av totalt 10 PRIV-elever som integrerats på gymnasieprogram i årskurs 1). Det kan jämföras med att 9 % lämnade grundskolan våren 2004 utan att vara behöriga att antas till nationella eller specialutformade program. 64 elever, som slutade årskurs 9 vt 2004, började på Individuella programmet, medan 4 elever togs in som PRIV-elever. 3.5 Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Det totala antalet elever, som studerar på friskolor och i kommunala gymnasier i andra kommuner, har ökat från 489 elever ht 2004 till 554 elever ht En elev studerar vid en folkhögskola. Ht 2001 Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 Friskolor Kommunala gy-skolor i andra kommuner Totalt Antalet elever, som studerar vid friskolor har ökat från 231 elever ht 2004 till 289 elever ht elever har valt att gå på John Bauers gymnasieskola i Hässleholm hösten 2005, vilket kan jämföras med 110 elever föregående år. 16 elever studerar på Perstorps Gymnasium, 13 på Johannes Hedbergs gymnasieskola i Helsingborg, 11 på Åhus Golfgymnasium, 8 på Naturhumanistiska gymnasiet i Helsingborg, 8 på UVS Gymnasium i Kristianstad och 8 elever på Helsingborgs Ridgymnasium. Av 265 elever, som är inskrivna vid kommunala gymnasieskolor ht 2005, studerar 187 i Kristianstads kommun. Motsvarande siffra var 179 elever av totalt 258 elever ht 2004 och 180 elever av totalt 260 elever ht De flesta, som studerar vid kommunala gymnasier i andra kommuner, går på NP, MP och ES. Program Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 NP MP ES HV EN FP HR IB Övriga Totalt Elever från andra kommuner Antalet elever från andra kommuner har ökat från 184 elever ht 2004 till 204 elever ht De flesta eleverna kommer från Perstorps kommun (61), Osby (51), Kristianstad (25) och Höör (22). Kommuner Ht 1999 Ht 2000 Ht 2001 Ht 2002 Ht 2003 Ht 2004 Ht 2005 Perstorp Osby Kristianstad Höör Älmhult Markaryd Övriga Totalt

19 33 elever på IP:s inriktning Textil och konfektion, 25 elever på HR, 24 elever på HP och 21 elever på ES kommer från andra kommuner. Program Ht 2004 Ht 2005 IP-TK HR HP ES OP SM (Idrott) TE BF IP-IN - 10 SP 13 9 EC 10 9 FP - 8 BP 12 7 Övriga 18 7 Totalt Gymnasiesärskolans elever Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om utökning av organisationen från 35 elever till 44 elever i årskurs 1 ( ). Höstterminen 2005 kommer 99 av Norrängsskolans elever från andra kommuner, vilket kan jämföras med 116 elever hösten 2004 och 112 elever höst Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt Norrängsskolan Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra Hässleholms Andra kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner kommun kommuner Basår HP HR IP Träteknik IP Verkstadsteknik NP A-gruppen Yrkesträning Verksamhetsträning Totalt Fördelning av elever på olika skolor 2005 fanns det åringar i Hässleholms kommun, medan 2006 är det 765 ungdomar, som ska börja gymnasieskolan. Antalet elever i de sju kommunerna, som ingår i Skåne Nordost, uppgår till cirka per årskull. Antal ANTAL 16-ÅRINGAR I HÄSSLEHOLMS KOMMUN HT 2003 HT 2004 HT 2005 HT

20 66 % av alla elever från Hässleholms kommun är inskrivna på ett nationellt eller specialutformat program på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan läsåret 2005/06 ( ). 8 % är inskrivna Elever från Hässleholms kommun Ht 2005 Ht 2004 HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan 66% 68% Individuella programmet 8% 8% Friskolor 14% 11% Kommunala gymnasieskolor i andra kommuner 13% 13% Totalt 100% 100% på Individuella programmet (inklusive SMIV och PRIV) på Ungdomscentrum. 14 % av eleverna återfinns på friskolor, medan 13 % går på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Hösten 2005 var det en något lägre andel som gick på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan jämfört med Hösten 2004 gick 80 % av alla elever i den svenska gymnasieskolan på något av de nationella programmen eller på ett specialutformat program. 7% gick på ett individuellt program och 12% gick på friskolor. 5) Det är en något lägre andel av eleverna i årskurs 1, som går på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan, jämfört med andelen elever i samtliga tre årskurser. Elever i årskurs 1 från Hässleholms kommun Ht 2005 Ht 2004 HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan 63% 62% Individuella programmet 9% 9% Friskolor 14% 16% Kommunala gymnasieskolor i andra kommuner 13% 13% Totalt 100% 100% Av alla elever, som gick i årskurs 1 i den svenska gymnasieskolan hösten 2004, gick 72% på ett nationellt eller specialutformat program, 15% på ett individuellt program, 12% på utbildningar vid fristående skolor och 1% på International Baccalaureate (IB). 6) Gymnasiechefens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Hässleholms gymnasieskolor uppvisar ett överskott för 2005, medan gymnasiesärskolan redovisar ett underskott. Samverkansavtal har slutits med samtliga kommuner i Skåne Nordost. Arbetet med att utveckla attraktiva gymnasieprogram har fortsatt under året. En något lägre andel elever från Hässleholms kommun är inskrivna på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan läsåret 2005/06 jämfört med föregående läsår. Antalet elever från andra kommuner, som studerar på våra gymnasieprogram, har ökat samtidigt som fler elever från vår kommun har börjat på friskolor och gymnasieskolor i andra kommuner 2005 jämfört med Fler elever har fått sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett vid intagningen höstterminen 2005 jämfört med 2003 och ) Skolverkets rapport 2005:265, Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 2005, s 77 6) Skolverkets rapport 2005:265, Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 2005, s 77 20

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS GYMNASIESKOLOR OCH VUXENUTBILDNING 2003 GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut 2010-12-06 Dnr 43-2010:1367 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bergska skolan i Finspångs kommun Skolbeslut Tillsyn i Bergska skolan 2010-12-06 2 (16) Dnr 43-2010:1367 Rektorerna vid Bergska

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007

Kvalitetsredovisning 2007 2009-04-14 Kvalitetsredovisning GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Organisation På finns följande gymnasieprogram:» Barn-

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Utbildningsinspektion i Hässleholms kommun Ungdomscentrum Dnr 53-2005:3060 Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 Jacobsskolan Hässleholm Kvalitetsredovisning 2006 Jacobsskolan GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Organisation På Jacobsskolan

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Värnamo kommun Finnvedens gymnasium Dnr 53-2007:435 Utbildningsinspektion i Finnvedens gymnasium, gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Slottegymnasiet

Regelbunden tillsyn i Slottegymnasiet Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun Slottegymnasiet Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i Slottegymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdal kommun under vintern

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten

Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten Regelbunden tillsyn i Åtvidabergs kommun Bildningscentrum Facetten Dnr43-2008:656 Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Åtvidabergs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Mölndals Kommun Krokslättsgymnasiet Dnr 532006:1618 Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12)

ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12) ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12) Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2008/2009 fanns 584 elever och 53 pedagogiska heltidstjänster. Totalt jobbade 70 personer på skolan.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer