Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn. KOMPLETTERING 11 B Översyn av omsorgsförvaltningens organisation KA 2013/551 Nina Roos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn. KOMPLETTERING 11 B Översyn av omsorgsförvaltningens organisation KA 2013/551 Nina Roos"

Transkript

1 Kallelse Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 11 september 2013 kl Plats Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande KOMPLETTERING 11 B Översyn av omsorgsförvaltningens organisation KA 2013/551 Nina Roos O:\Kaa\Kansli\Kallelser och protokoll\2013\ks_2013\utskick\utskick KS KOMPLETTERING\KS kallelse komplettering.doc Sida: 1(1)

2 Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll OSU 98 Dnr ON 2013/70 Översyn av omsorgsförvaltningens organisation Förvaltningschefen har av omsorgs och socialutskottet fått i uppdrag att utreda och redovisa förslag till reviderad förvaltningsorganisation. Syftet är att skapa en effektiv organisation utifrån verksamhetens behov. Organisationen behöver ses över inom fler områden och ett arbete pågår, bland annat med en sektorsplan för Individ och familjeomsorgen, Funktionshinder och Arbetslivsenheten. Översynen av förvaltningens organisation kommer därför att redovisas i flera steg. Omsorgsförvaltningen har ca 450 anställda och ger insatser till kommunmedborgare i alla åldrar som har behov av stöd och hjälp. Verksamhetens ledning är organiserad utifrån olika verksamhetsområden och antalet anställda/chef varierar. Några chefer har även inom sina uppdrag ansvar som innebär andra arbetsuppgifter än själva chefsuppdraget. Det kan vara myndighetsutövning, metodhandledning, systemansvar, kontakter med andra myndigheter och samverkanspartners m.m. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskotts förslag Omsorgs- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till omsorgs- och socialutskottet att i internbudget 2014 utveckla myndighetsavdelningen till en beställarfunktion med eget budgetansvar, ansvar för externa placeringar inom funktionshinder och äldreomsorg och ett övergripande ansvar för förvaltningens kvalitetsarbete. Omsorgs- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att funktionen som biträdande förvaltningschef tas bort. Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskotts beslut Omsorgs- och socialutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningschefen i syfte att genomföra en allmän översyn av hemtjänstens verksamhet samt att pröva möjligheten att utöka hemtjänstens verksamhet med 1,0 enhetschef. Omsorgs- och socialutskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsöversynen. Skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef osu Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(15)

3 Omsorgsförvaltningen Telefon: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2013/ Sida 1(4) Översyn av omsorgsförvaltningens organisation Sammanfattning Förvaltningschefen har av omsorgs och socialutskottet fått i uppdrag att utreda och redovisa förslag till reviderad förvaltningsorganisation. Syftet är att skapa en effektiv organisation utifrån verksamhetens behov. Organisationen behöver ses över inom fler områden och ett arbete pågår, bland annat med en sektorsplan för Individ och familjeomsorgen, Funktionshinder och Arbetslivsenheten. Översynen av förvaltningens organisation kommer därför att redovisas i flera steg. I denna utredning kommer en beskrivning av hur förvaltningen ser ut på lednings och stabs nivå att redovisas. Särskilt fokus kommer att vara på myndighetsutövningen, hemtjänstens organisation och antalet anställda och uppdrag / chef. Beskrivning av ärendet Omsorgsförvaltningen har ca 450 anställda och ger insatser till kommunmedborgare i alla åldrar som har behov av stöd och hjälp. Verksamhetens ledning är organiserad utifrån olika verksamhetsområden och antalet anställda / chef varierar. Några chefer har även inom sina uppdrag ansvar som innebär andra arbetsuppgifter än själva chefsuppdraget. Det kan vara myndighetsutövning, metodhandledning, systemansvar, kontakter med andra myndigheter och samverkanspartners m.m. I bifogad bilaga 1 redovisas i organisationsöversikten antal anställda / chef samt ansvars och arbetsområden. Koppling till vision, programförklaring och mål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Ett livslångt lärande Konsekvensbeskrivning av ärendet - myndighetsavdelningen för äldreomsorg och funktionshinder Chefen för myndighetsavdelningen för äldreomsorg och funktionshinder har haft uppdraget som biträdande förvaltningschef sedan 2007 då dåvarande förvaltningschef avslutade sitt uppdrag och organisationen med fyra verksamhetschefer förändrades. Istället för fyra verksamhetschefer tillsattes en biträdande förvaltningschef. Anledningen till förändringen var utifrån den konsultrapport som genomfördes då förvaltningen hade ett stort budgetunderskott. I rapporten framkom att det inte funnits en fungerande ledningsorganisation. Ledning, styrning och verksamhetsutveckling var otydlig och inte samordnad och det var huvudorsaken till det stora underskottet. Det krävdes en ökad tydlighet för att komma tillrätta med budgetunderskottet.

4 Omsorgsförvaltningen Telefon: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2013/ Sida 2(4) Organisationen behövde förtydligas, ansvarsfördelningen klargöras och enhetscheferna behövde komma närmare förvaltningsledningen. Arbetet med att utveckla förvaltningens organisation är en pågående process då verksamheten förändras i takt med att kommunmedborgarnas behov förändras. Inom myndighetsavdelningen för äldreomsorg och funktionshinder har chef och medarbetare ansvar för att de biståndsbedömda besluten utreds på ett rättssäkert sätt och att de beslut som fattats lämnas över till verkställighet både inom den egna kommunala verksamheten, till LOV-företagen och till andra externa utförare. Avdelningen har även ansvar för omsorgskontorets övriga verksamheter. Myndighetsavdelningen är den del av verksamheten som får en första överblick över kommunmedborgarnas behov av insatser för äldre och funktionsnedsatta och aviserar att det finns behov av exempelvis ett nytt gruppboende, fler korttidsplatser för barn, fler eller färre särskilda boendeplatser, växelvård, korttidsvård, köpta platser m.m. Ansvaret för köpta platser kan föras över till myndighetsavdelningen. Det skulle också avlasta enhetschef inom funktionshinderverksamheten som idag har ansvar för externa placeringar. Myndighetsavdelningen kan ta ett utökat ansvar för det kvalitetsarbete som görs i förvaltningen, bland annat för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård & omsorg samt Individ- och familjeomsorg (SOSFS 2011:9), och för utredningar lex Sarah i SoL och LSS (SOSFS 2011:5). Om myndighetsavdelningens verksamhet förändras till att omfatta i huvudsak fyra områden, myndighetsutövning inom äldreomsorg och funktionshinder, ansvar för köpta platser inom äldreomsorg och funktionshinder, omsorgskontorets övriga verksamheter samt kvalitetsarbete kan funktionen som biträdande förvaltningschef tas bort. I tjänsten som chef för myndighetsavdelningen ingår att vara ställföreträdare för förvaltningschefen vid behov. Konsekvensbeskrivning av ärendet- hemtjänst En analys av antal anställda / chef är genomförd och visar att flera av enhetscheferna har många anställda. Forskning visar att chefer som har alltför många anställda inte ger goda förutsättningar för varken chef eller medarbetare att göra ett bra arbete. Sjukfrånvaron är högre, konflikter i grupper fler och arbetstillfredsställelsen lägre. Se artiklar i bilaga 2. Uppdraget som enhetschef i hemtjänsten är ett mångfacetterat arbete med nya uppdrag som ska verkställas eller avslutas varje vecka. Personalens uppdrag förändras snabbt och de som har behov av stöd och hjälp av hemtjänsten har ofta stora och omfattande behov av insatser. I det komplexa uppdraget behöver baspersonalen stöd och verksamheten behöver organiseras och struktureras kontinuerligt. Enhetschefens ansvar är också bland annat att genomföra medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabsamtal, ansvara för arbetsmiljö, dokumentation, It -system, bilar, kontakt med anhöriga m.m.

5 Omsorgsförvaltningen Telefon: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2013/ Sida 3(4) Ekonomi Hemtjänsten "beställarkontor" visar på ett underskott utifrån de budgeterade timmar som beräknats för Budget finns för timmar och prognosen bedöms till ett utfall på ca timmar. Hemtjänstens verkställare som idag är kommunens egen verksamhet samt två privata utförare enligt LOV ( lagen om valfrihet) får ersättning för varje beslutad timma för att ha förutsättningar att verkställa beslut. Den kommunala hemtjänsten i både norr och söder visar på positiva resultat i budgetutfallet och skulle ha förutsättningar att utöka sin verksamhet med ytterligare en enhetschef och fler tillsvidareanställda undersköterskor. Det skulle säkra kvaliteten i verksamheten och ge en ökad kontinuitet hos brukaren. Det är också av stor vikt att den kommunala hemtjänsten har samma förutsättningar som LOV- företagen att driva sin verksamhet. Uppdraget från myndighetsavdelningen för äldreomsorg och funktionshinder (beställarkontoret) behöver förtydligas och ha en egen budget för beslutade hemtjänsttimmar som fördelas till utförarna och en budget för köpta externa placeringar som främst sker inom funktionshinderområde LSS och psykiatri. Organisation och personal Myndighetsavdelningen för äldreomsorg och funktionshinder bör få ett tydligare uppdrag som "beställare" av de insatser som ska utföras av både kommunala och privata utförare. Hemtjänstens verksamhet behöver utökas med ytterligare en enhetschef och fler undersköterskor behöver rekryteras då antalet biståndsbedömda timmar ökat. Medborgarperspektiv Inom myndighetsavdelningen blir ansvaret för externa placeringar tydligt. Det skapar bättre uppföljning av brukarnas insatser och ökar kompetensen inom avdelningen avseende upprättande och uppföljning av avtal. Kvalitetsarbetet får ett tydligare fokus och kan utvecklas vidare. Vid en förändrad organisation med färre antal anställda / chef i hemtjänsten ökar sannolikt kvaliteten i verksamheten om enhetscheferna får bättre förutsättningar att leda och följa upp verksamheten och vara ett stöd till sin personal. Slutsats Omsorgsförvaltningens verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och ett arbete pågår med att se över organisationen bland annat inom funktionshinder, IFO och Arbetslivsenheten. Fler områden kommer att bli aktuella för översyn under hösten. Omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning för äldreomsorg och funktionshinder bör få ett tydligare uppdrag som "beställare" av insatser och ha en budget för köpta platser

6 Omsorgsförvaltningen Telefon: Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr 2013/ Sida 4(4) och utförare av hemtjänst. Myndighetsavdelningen får ett övergripande ansvar för förvaltningens kvalitetsarbete. Funktionen som biträdande förvaltningschef tas bort. Omsorgsförvaltningen har behov av att utöka antalet enhetschefer inom hemtjänsten med 1,0 tjänst för att klara uppdraget och ge ett adekvat stöd till personal och brukare. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgs och socialutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inför budget 2014 utveckla myndighetsavdelningen till en beställarfunktion med eget budgetansvar, ansvar för externa placeringar inom funktionshinder och äldreomsorg och ett övergripande ansvar för förvaltningens kvalitetsarbete. Omsorgs och socialutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att se över möjligheten att utöka hemtjänstens verksamhet med 1,0 enhetschef. Omsorgs och socialutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att funktionen som biträdande förvaltningschef tas bort. Omsorgs och socialutskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsöversynen. Bilaga/Bilagor Bilaga 1 Organisationsöversikt Bilaga 2 Artiklar och forskning kring antal anställda Skickas till Kommunstyrelsen Omsorgsförvaltningen Datum Nina Roos Förvaltningschef

7 Omsorgsförvaltningens organisation 2013 Verksamheter /Chef / antal anställda Förvaltningschef Chef: Nina Roos Direkt antal underställda:15 Kvarnberget C,D,G,H,Träffpunkten Chef: Daniel lindström Anst: 33 Kvarnberget B,E,F,natt Chef: Johanna Eklöf Anst: 47 Personlig assistans / Övrig LSS Chef: Jeanette Andersson Anst: Hunnebohemmet / del av Bankeberg Chef: Berit Berggren Anst:43 LSS Boende & Daglig verksamhet Chef: Ulla Svensson Anst:24 Bankeberg / Korttid / Rehab/ Oms.resor Tf.Chef: Birgitta Cederberg Anst:42 Arbetslivsenhet / Integration Chef: Rune Lysell Anst: 8 Socialpsykiatri / PUT-boende Chef: Eva Haglund Anst: 22 IFO / Myndighetsfunktion Chef: Annika Westlund Anst: 15 Hemtjänst Söder Chef: Inga-lill Wikström Anst:52 Myndighets- och stabsfunktion Chef : Mariann Lundin Anst: 7 Hemtjänst Norr Chef: Therese Ernstsson Anst:42 Hemsjukvård Chef: Pia Settergren Anst: 21 MAS Utredare

8 Datum: Bilaga 1 Artiklar och forskning kring antal anställda * Längre sjukfrånvaro med stora arbetsgrupper Text: Anita Gullberg, Publicerad: , Källa: Arbetsliv - Sveriges största arbetsmiljötidning Storlek på arbetsgrupper och hur jämställd en arbetsplats är påverkar sjukfrånvaron. Det visar Nyckeltalsinstitutets årliga undersökning där drygt 260 svenska företag och organisationer ingår. I stora arbetsgrupper med fler än 30 anställda per chef är långtidssjukfrånvaron högre än i mindre arbetsgrupper. Långtidssjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män, nästan dubbelt så hög visar undersökningen. Det är också så att kvinnor har högre korttidssjukfrånvaro på arbetsplatser där män är överrepresenterade på chefsposter. Undersökningen ger inget svar på varför det ser ut så här. Vi har inte forskat i varför det ser ut som det gör. Det här är mångfacetterade frågor. En orsak till kvinnors högre korttidssjukfrånvaro kan vara att de har mer fasta arbetstider och arbetsuppgifter. När det gäller långtidssjukfrånvaron kan man tänka sig att man blir mer anonym i en större arbetsgrupp och att man kanske inte får samma rehabilitering, säger Anders Johrén, analytiker på Nyckeltalsinstitutet. Nyckeltalsinstitutet sätter varje år samman ett jämställdhetsindex och ett index för attraktiva arbetsgivare. I undersökningen ingår stora och medelstora företag och organisationer. Årets index visar att statliga myndigheter är de mest jämställda arbetsplatserna och att de mest attraktiva arbetsgivarna finns bland privata tjänsteföretag och statliga organisationer. Det är också en statlig myndighet som toppar indexet för jämställdhet. Post- och telestyrelsen kommer upp i 160 av 180 möjliga poäng i mätningen. Indexet mäter nio olika nyckeltal: yrke, ledning, karriär, lön, ohälsa, föräldraskap, deltid, trygghet och jämställdhetsplan. Sedan 1996 har Nyckeltalsinstitutet gjort mätningar och årets resultat speglar trender som varit tydliga under flera år, enligt Anders Johrén. En av de största förändringarna sedan mätningarna startade är ökningen av andelen kvinnor på chefspositioner. Chefsstrukturen är den mest dramatiska förändringen. När vi började göra mätningar var kvinnor väldigt underrepresenterade på chefsposter. I dag har det förändrats mycket. Det är inte jämställt än men mycket bättre, säger Anders Johrén.

9 Datum: * Mer tid för varje anställd Författare:Ragnhild Larsson, Publicerat: , Taggar: Chef Ledarskap och organisation På Gillets hemvård, en hemtjänstverksamhet på intraprenad i Örebro, har de två cheferna 30 medarbetare var. Det är en låg siffra jämfört med många verksamheter inom vård och omsorg. Färre medarbetare per chef ger mer tid för varje anställd Örebro kommun har valt att anställa fler chefer för att minska antalet medarbetare per chef. Jag sitter nära min personal och hinner växla ett ord med alla. Vi jobbar tillsammans och diskuterar hur vi ska lösa olika problem, säger Hannele Alexandersson som driver Gillets hemvård på intraprenad sedan genomförde Arbetsmiljöverket en stor undersökning som visade att cheferna i hemvården mådde dåligt, bland annat på grund av att man ansvarade för så många medarbetare. Under 2004 anställde Örebro kommun fler chefer, så att antalet medarbetare per chef minskade till maximalt 25. Fyra år senare gjorde man en stor kartläggning för att ta reda på vilket stöd cheferna behövde för att göra ett bra jobb. Ett resultat blev att man anställde mer administrativ personal och omfördelade resurser från typiskt manliga verksamheter till de kvinnliga. Hannele Alexandersson tror att skillnaderna mellan att vara chef i en kvinnlig och en manlig verksamhet är könsrelaterade. De kvinnodominerade jobben har inte lika hög status och man värderar inte arbetet inte på samma sätt som många tekniska yrken, även om det har blivit bättre. Alla håller med om att det är ett oerhört kvalificerat arbete vi gör, men det är inte förankrat i folksjälen. Stöd i chefsrollen Tidigare har Hannele jobbat på stora vårdboenden med hundra anställda, där hon knappt kunde namnet på alla. Idag har hon och hennes chefskollega 30 medarbetare var, som servar 280 brukare i centrala Örebro. Hannele tycker att hon får det stöd hon behöver i sin chefsroll både när det gäller arbetsmiljö och ekonomi. Hennes chef finns där när hon behöver hjälp och kommunledningen lyssnar. Skulle det där som aldrig händer ändå inträffa, kan hon ringa ett krisnummer och få stöd inom några timmar. När vi chefer inom förvaltningen signalerade att de anställda mådde dåligt tidigare i år, beställde förvaltningschefen en kartläggning via företagshälsovården och redovisade resultaten för oss. Det visade sig att de flesta trivdes med sina arbeten även om många kände sig stressade. Det fick varje enhet jobba vidare med att lösa. Det delade ledarskapet är också ett stort stöd i chefsrollen, tycker Hannele. För att kunna vara en bra chef tror jag dessutom att man måste säga till när det inte fungerar, att det här fixar jag inte.

10 Datum: Jag såg potentialen till utveckling. Mitt mål är att de äldre som får hjälp av oss ska känna sig trygga och nöjda, så att deras sista tid blir bra och att personalen som jobbar delar den uppfattningen. Jag vill också att medarbetarna ska kunna vara delaktiga och själva mår bra. Då är det min roll som chef att stötta personalen och ta bort stenarna på stigen. Pengar över till utbildning Nu får verksamheten behålla det eventuella överskott som uppstår och kan investera det i utbildningar och annat som man beslutar om tillsammans, som nya regnkläder, almanackor, telefoner och möbler till personalrummet. Hannele och hennes chefskollega valde också bort möjligheten att anställa en tredje chef för att få ansvar för ännu färre medarbetare. Vi tycker att det fungerar bra. Ett delat ledarskap på tre blir svårt. Nu får vi pengar över att använda till annat. Efter att ha gått med minus de första åren fick Gillets hemvård, som enda verksamhet inom hemvården, ett överskott De tre miljonerna valde de bland annat att satsa på att utbilda personalen i bemötandefrågor, resten finns kvar för att kunna satsa på utbildning nästa år igen. Om vi jobbar för att hitta smarta lösningar, så får vi själva glädje av det. Det känns jättebra och blir en morot för personalen. * Mindre personal per chef ger friskare företag Källa: konsultakademin En chef ska ha max 16 underställda. Det tycker företagsledare i företag med låg sjukfrånvaro. Siffran stiger med sjukfrånvaron och hamnar på 25 i företag med hög sjukfrånvaro. Detta har kommit fram i forskningsprojektet Hälsa och framtid som gett ut sin tredje delrapport. Av forskningsprojektets fyra delstudier kan bla följande slutsatser dras: Färre medarbetare per chef ger mindre sjukfrånvaro Det lönar sig att ha friska medarbetare Ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster Sjukfrånvaron är lägre i företag som rekryterar sina chefer internt Företag som har rutiner för rehabilitering har friskare medarbetare Systematiska program för chefsutveckling bidrar till friskare företag Hela rapporten och delstudien kan du hitta på AFA Försäkrings hemsida. De kommentarer jag ges till nedanstående resultat ur studien är till vissa delar Gunnar Selins egna. Hur många anställda kan man ha ansvar för? Det är en klassisk diskussion kring hur många medarbetare det är rimligt att ansvara för. Svaret beror på många faktorer varav en är graden av likformighet i yrkesrollen och likhet i arbetsmetodik. Det är lättare att leda dem som har identiska yrkesroller än dem som sysslar med många olika saker. Kraven på ledaren till omställning i varje dialog och varje beslut ökar med graden av olikhet. Men ändå finns en fundamental fråga kvar - hur många medarbetare kan jag egentligen leva med?

11 Datum: I den här undersökningen ställs frågan till VD i det svarande företaget om hur många som maximalt kan rapportera till en chef. I företag med låg sjukfrånvaro är medelvärdet på svaren 16, i dem med genomsnittlig är svaret 20 och i den med hög sjukfrånvaro 25. Det kan säkert indikera att behovet att bli sedd, bli förstådd i sin yrkesroll och få feedback på sin insats blir sämre ju fler medarbetare som finns. Intervjustudien visar också att friska företag oftare betraktar de anställda som en resurs. Vad annat kan de vara? Internrekrytering av chefer Även från andra studier finns indikationer på att internrekryterade chefer tillför bla en starkare företagslojalitet och därmed bidrar till en mer konstruktiv företagskultur. I den här studien visar det sig att företag med hög sjukfrånvaro i väsentligt större utsträckning externrekryterar. Samt följaktligen att de med låg sjukfrånvaro i något större utsträckning internrekryterar. Chefsutveckling Företag med låg sjukfrånvaro har också mer systematiska program för chefsutveckling än dem med hög sjukfrånvaro. Intressant är att koppla detta till vad som även i övrigt kännetecknar de friskare företagen. Dit hör delegationsordning som är känd bland chefer, regler/rutiner som är kända av medarbetare, tydliga dokumenterade mål, systematisk uppföljning av målen, tydlig ansvarsfördelning i dagligt arbete. Vem bär ansvaret för hälsa, ohälsa och sjukfrånvaro? Här finns en intressant skillnad. Samtliga kategorier lägger det främsta ansvaret på individen. Organisationen nämns oftare bland företag med låg eller genomsnittlig frånvaro. Och samhället får flest röster bland de företag som har hög sjukfrånvaro. Vad som är orsak och verkan kan alltid diskuteras, det sjukare företaget har ju större behov av samhällets insatser men en delförklaring till en friskare arbetsplats är säkert insikten att företagets organisation. Om undersökningen Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. I projektet finns representanter för näringslivet, fackförbund, försäkringsbolag och forskare från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. * Chefens betydelse för personalens hälsa Källa: Arbetsmiljöverket Den kanske allra viktigaste faktorn är troligtvis ändå vilken attityd chefen har till sina medarbetare och till företaget. Ledarskapet har betydelse för medarbetarnas hälsa visar en sammanställning av forskning om ledarskap och hälsa (Dilchmann, 2006). Trots att det enligt författaren endast finns ett fåtalstudier som visar direkt samband mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse så finns det desto säkrare samband mellan arbetstillfredsställelse och hälsa. Då chefer har stor möjlighet att påverka

12 Datum: arbetstillfredsställelsen genom hur kontroll utövas, vilka krav som ställs, och vad gäller det sociala stöd som medarbetarna kan få så kan man tala om ett indirekt samband. Det indirekta sambandet är alltså vilka möjligheter en chef har och på vilket sätt han eller hon påverkar de anställdas hälsa. Exempel på ledarskap som befrämjar arbetstillfredsställelsen är enligt Dilchmann: Att chefen visar omtanke om sina medarbetare Att chefen möjliggör för medarbetarna att ha kontroll över arbetsmiljön, möjliggör självkontroll, autonomi och skapar förutsättning för delaktighet. Att chefen inspirerar medarbetarna att se till den högre meningen i arbetet. Att chefen tillhandahåller intellektuell stimulans Att chefen är karismatisk Att chefen tillhandahåller struktur när det behövs, särskilt i pressade situationer. Den sista punkten är den i särklass viktigaste faktorn för att tillhandahålla arbetstillfredsställelse och hälsa, menar Dilschmann. Forskning visar positiva samband mellan arbetstillfredsställelse och relationsorienterat ledarskap. Ledarskap präglat av beslutsamhet, frihet från inre konflikter och förståelse för medarbetarens behov leder till att medarbetare utvecklar högre grad engagemang, tar mer initiativ och får bättre självförtroende. Motsatsen är ett uppgiftsorienterat ledarskap som i sin renaste form stimulerar egenintresse framför gemensamma värden. En ledarstil som kombinerar hög grad av struktur och bristande omtanke har samband med ohälsa hos medarbetarna, hävdar Dilschmann. Jouko Arvonen har i sin doktorsavhandling karaktäriserat tre olika typer av ledarskap: Förändringsorienterat ledarskap Produktionsorienterat ledarskap Medarbetarorienterat ledarskap Ett förändringsinriktat och medarbetarinriktat ledarskap ledde till skapandet av nya tjänster. Detta ledarskap stod för 31 % av denna framgång, enligt Arvonen. Hade en person ett medarbetarinriktat och produktionsorienterat ledarskap så förklarar detta 29% av kostnadseffektiviteten. Ett ledarskap som innehåller respekt och förtroende är viktigt för både den yttre och inre effektiviteten (Arvonen 2002). En undersökning från Arbetsmiljöverket och Stockholms Universitetet har visat att låg sjukfrånvaro inom kommunen i Stockholm, Uppsala och Gotland korrelerar högt med om kommunledningen prioriterar arbetsmiljöarbetet och om arbetsmiljöpolicyn talar om hur en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås samt om arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering följs upp. Detta talar för ett engagemang på chefsnivå är av stor

13 Datum: betydelse för arbetsmiljöarbetet enligt en undersökning av Lotta Torheim och Caroline Egonson vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet (2005). * Leda lagom många. Om struktur, kontrollspann och organisationsideal Lena Andersson-Felé (2008) Lena Andersson-Felé är verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Leda lagom många är hennes doktorsavhandling. Det finns för få chefer inom vård och omsorg! Det måste vara så, eftersom ett stort antal studier visar att såväl chefer som underställda upplever att de personalansvariga cheferna har allt för många underställda. Cheferna har för breda kontrollspann. Leda lagom många handlar om hur många underställda en chef kan ha, i en platt vårdorganisation, och varför. Med exempel från hemtjänsten analyseras vad som händer när den offentliga sektorn tar till sig nya organisationsideal, som uppfattas vara framgångsrika inom den privata sektorn. De nya organisationsidealen fungerar inte inom hemtjänsten. Styrning och kontroll sker forfarande genom traditionella hierakiska strukturer. De nya organisationsidealen bygger dessutom på en annan rationalitet, den tekniskt begränsade rationaliteten, jämfört med arbetet i hemtjänsten som bygger på ansvars- och omsorgsrationalitet. De underställda är inte heller förberedda för det individuella ansvar de, som medarbetar i en platt organisation, förväntas ta för organisationens utveckling. De är i sitt förhållningssätt i stället grupporienterade, däremot tar de ett stort individuellt ansvar gentemot brukarna.

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2014 För 19:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För trettonde året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för tionde

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP) Plats h tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP)

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S)

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) 95-105 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.15. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S)

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S) Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde 65-76 Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer