Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Verena Rohdin, utbildningsnämnden Närvarande ersättare Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Bertil Hansson, SPF Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Leif Gabrielsson, PRO Britt Strömberg, PRO Övriga deltagare Anders Fischer, tf förvaltningschef Jörgen Karlson, ekonom, 2 Amie Stobenius, utredare, 3-4 Lena Vilhelmsson, sekreterare Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Justerare Leif Åsberg Justering Sotenässkolan, omsorgskontoret, den 26 mars 2013, kl Sekreterare Ordförande Lena Vilhelmsson Justerare Krstina Frigert Leif Åsberg

2 KPR 1 Tillgänglighet- och trafikfrågor Ordföranden informerar om att Jan Olsson, tekniska avdelningen har bjudits in till pensionärsrådets sammanträde den 30 maj för att informera om tillgänglighetsfrågor i kommunen. Även kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor kommer att bjudas in till denna information. Vid dagens sammanträde lämnar pensionärsorganisationerna följande frågor att tas upp vid pensionärsrådets sammanträde den 30 maj: Båge mot parkeringen för att hindra husbilar att köra ut till badplatsen vid kyrkogården på Smögen. Gångvägen vid Kvarnbergetshemmet. För stor lutning och saknar viloplaner. Västtrafik har stoppat bussen att gå till Bohus-Malmön. Vilket ansvar har kommunen för pensionärerna att kunna resa kollektiv. Var ligger beslutandet om övergångsställen mm kommunen eller vägverket. KPR 2 Bokslut 2012 Jörgen Karlsson, ekonom, informerar om omsorgsförvaltningens bokslut Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 3,4 Mkr vilket motsvarar 1,7 % av den totala nettobudgeten. Beräknat resultat per verksamhet: Gemensam administration tkr Arbetslivsenheten tkr Individ- och familjeomsorgen tkr Socialpsykiatrin + 84 tkr Ensamkommande barn +/- 0 tkr Äldreomsorgen tkr LSS/LASS tkr K:\PROT\Peradet\KPR 2013\kpr doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(6)

3 KPR 3 Äldreomsorgsplan Amie Stobenius, utredare, informerar om äldreomsorgsplanen. Kommunfullmäktige beslutade att anta äldreomsorgsplan för Sotenäs kommun Planen berör områden som boende, service, tillgänglighet, förebyggande friskfaktorer och den framtida personalförsörjningen. Enligt planen skall Sotenäs kommun utveckla två äldrecentra, ett i södra kommundelen och ett i den norra kommundelen. Kvarnberget ska utgöra äldrecentrum i den södra kommundelen. För den norra kommundelen redovisades två alternativ till lokalisering och utformning av Äldrecentrum. Beslutet blev att allt särskilt boende i norr koncentreras till Bankeberg, med tre tillgängliga avdelningar för dementa och somatiskt sjuka. Hunnebohemmet utvecklas till en mötesplats för olika dagverksamheter, resurscentrum för hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och korttidsvård. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anta äldreomsorgsplanen och gav omsorgsoch socialutskottet ansvara för den politiska beredningen av planens genomförande. I detta ingår att workshops för politiker och tjänstemän ska anordnas kring planens genomförande. KPR 4 Hur många användare finns det idag som anlitar LOV i kommunen Fyra brukare har anlitat Team Assistans och tre brukare har anlitat Tesia. KPR 5 Har personalen inom omsorgsförvaltningens vårdinrättningar utbildning i hjärt- och lungräddning. Finns det hjärtstartare på vårdinrättningarna Pensionärsorganisationerna har tagit upp frågan om personalen inom omsorgsförvaltningens vårdinrättningar har utbildning i hjärt- och lungräddning och om det finns hjärtstartare på vårdinrättningarna i kommunen. Britt-Marie Knutsson, MAS, informerar om att sjuksköterskorna har utbildning i hjärt- och lungräddning. All baspersonal har inte utbildning i hjärt- och lungräddning. K:\PROT\Peradet\KPR 2013\kpr doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(6)

4 Britt-Marie Knutsson, MAS, informerar om att det finns inga hjärtstartare på kommunens vårdinrättningar. Det finns hjärtstartare i två av kommunens bilar. Leif Åsberg framför att det bör finnas hjärtstartare på kommunens vårdinrättningar. Ordföranden tar med sig ärendet till budgetberedningen. Ärendet tas med på ärendebalanslistan. KPR 6 Redovisning av kommunens värdighetsgarantier Monica Andén, controller, informerar om att kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskottet har beslutat om värdighetsgarantier för anhörigstöd och dagverksamheten. Personalen inom omsorgsförvaltningen ska nu få utbildning i hur man nu ska arbeta med värdighetsgarantierna. Vägledningar har kommit från Socialstyrelsen gällande anhörigstödet. Information finns på Socialstyrelsens hemsida. KPR 7 Uppsökande hembesök Monica Andén, controller, informerar om arbetet med uppsökande hembesök Sotenäs kommun har år bedrivit hälsofrämjande hembesök med hjälp av statliga stimulansmedel. Slutrapporten visar att det är både uppskattat och viktig med den information som ges vid hembesöken. Under år 2013 görs uppsökande hembesök till de kommuninnevånare som är 85 år. KPR 8 Matdistribution i ordinärt boende Utifrån omsorgsnämndens verksamhetsplan finns bla följande uppdrag; Leverera varm, god och näringsriktig mat inom vård och omsorg Möjligheten ska finnas att välja på två maträtter K:\PROT\Peradet\KPR 2013\kpr doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(6)

5 Från mars 2011 levereras kyld och lokalt producerad mat till hemmaboende äldre med hjälp av personal från hemtjänsten. Brukare i särskilt boende och korttidsvård erbjuds dagligen varm mat. En enkät har genomförts bland 67 brukare med matdistribution. Av enkäten att döma är de flesta kunder i ordinärt boende nöjda med det sätt som maten levereras i dag och även variationen av matsedel. Idag kostar distributionen av matportioner ca 600 tkr/år. Utifall varm mat skall distribueras beräknas kostnaden bli tkr/år. Rose-Marie Ahlström förordar att kall mat bör distribueras eftersom brukarna har svarat i enkät att de vill ha kall mat levererad. Leif Åsberg, PRO-samorg och SPF i Hunnebostrand förordar att varm mat ska distribueras. Det har även i valet 2010 lovats att varm mat ska vara infört under mandatperioden. PRO-samorg. har den bestämda uppfattningen att varm mat är det bästa man kan få levererad och vidhåller därmed att varm mat distribueras. Ordföranden tar med sig kommunala pensionärsrådets synpunkter till omsorgs- och socialutskottet. Ordföranden tar upp frågan med Tanums kommun om rapport om utvärdering av varm mat i Tanum. KPR 9 Information om café Bryggan i kommunhuset Anders Fischer, tf förvaltningschef, informerar om att Bryggans dagliga verksamhet ska bedriva café i kommunhuset. Caféverksamheten sker på måndag, onsdag och fredag i kommunhuset med start i mitten av april. KPR 10 Personalsituationen inom äldreomsorgen, arbetsmiljöverket Anders Fischer, tf förvaltningschef, informerar om att skyddsombuden i söder hemtjänst har i skrivelse till Arbetsmiljöverket inlämnat en begäran om att vidta åtgärder för att minska den fysiska och psykiska stress som personalen upplever. Arbetsgivaren har tillsammans med skyddsombuden, Arbetsmiljöverket, facklig organisation och företagshälsovården tagit fram en handlingsplan för personalen. Även utbildningar har anordnats för personalen och riktlinjer ska tas fram för att vägleda personalen att prioritera. K:\PROT\Peradet\KPR 2013\kpr doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(6)

6 Birgitta Granström informerar om att politiker, samtliga enhetschefer inom omsorgsförvaltningen samt arbetsplatsombud Kommunal har genomgått 2 dagars utbildning FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) och i Sotenäs kommuns samverkansavtal. Syftet med FAS 05 är att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare tillsammans arbetar aktivt för att stödja en utveckling där en väl fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Sotenäs kommuns samverkansavtal syftar bl.a. till att skapa ett positivt arbetsklimat där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda. KPR 11 Ärendebalanslista Pensionärsrådet går igenom och reviderar ärendebalanslistan. Bilaga 1. K:\PROT\Peradet\KPR 2013\kpr doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(6)

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark, SPF Verena

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.45. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet /Kommunala rådet för tillgänglighet Sammanträdesprotokoll

Kommunala pensionärsrådet /Kommunala rådet för tillgänglighet Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kvarnberget, "kontakten", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Kommunala rådet för tillgänglighet, kl. 13.00-14.30. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

Mariann Lundin, enhetschef Amie Stobenius, utredare, 1 Anna-Lena Höglund, kommunsekreterare 5 Lena Vilhelmsson, sekreterare.

Mariann Lundin, enhetschef Amie Stobenius, utredare, 1 Anna-Lena Höglund, kommunsekreterare 5 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 14.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.30. (Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor, kl. 14.00-15.00, Kommunala pensionärsrådet, kl.14.00-16.30) Beslutande Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Elving Claesson, omsorgsnämnden Sven Sundblad, SPF Inger Kjällström, PRO Leif Gabrielsson, PRO Britt Strömberg, PRO

Elving Claesson, omsorgsnämnden Sven Sundblad, SPF Inger Kjällström, PRO Leif Gabrielsson, PRO Britt Strömberg, PRO Plats och tid Kvarnberget, "Tången", Kungshamn, kl 14.00-16.45. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Göran Fahlgren, SPF Leif Åsberg, PRO, 1-8 Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulla

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Elving Claesson

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Elving Claesson 01-12 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 17.00. Beslutande Elving Claesson (S), ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin, 01-08 Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen Elving Claesson, byggnadsnämnden, 1-8

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen Elving Claesson, byggnadsnämnden, 1-8 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00-11.35. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Leif Gabrielsson, PRO Ulla

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2010-03-10 1-15 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2013-11-21 1-13

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2013-11-21 1-13 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.00 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulla

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2 1-11 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Närvarande ersättare

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Kristina Frigert (M) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke

Läs mer

Mathias Bruno (M) Lena Linke. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Lena Linke

Mathias Bruno (M) Lena Linke. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Lena Linke Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.45-11.30. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S), ej 97 Lena

Läs mer

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Kristina Frigert, ordförande Kjell Klasson, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Ajournering kl. 09.20-09.35. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Birgitta

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson.

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson. 01-09 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 15.00 17.45 Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Rune Rohdin, Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Göran

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP), 11-20

Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP), 11-20 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00-15.00. lunch kl. 12.30-13.30 Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Kristina Frigert (M) Elving Claesson

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP) Plats h tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2013-06-19 70-85

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2013-06-19 70-85 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00-12.35. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Kristina Frigert (M) Mats Nilsson (S) Margareetta Waldén

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Lill Grimani (KD)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Lill Grimani (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.00. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Närvarande ersättare Stina Espenkrona

Läs mer

Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Stig Roos (S)

Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Stig Roos (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.00. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Göran Hahne (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin

Läs mer

Stellan Welin. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Stellan Welin

Stellan Welin. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Stellan Welin Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.00. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S)

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) 95-105 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.15. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48 Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Stina Espenkrona

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30 Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Bengt Görling. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert. Bengt Görling. Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl

Bengt Görling. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert. Bengt Görling. Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2016-02-18 1-8 Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl 14.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Stig-Arne Helmersson,

Läs mer

Plats och tid Kvarnbergets äldreboende Kungshamn, kl Kommunala handikapprådet kl , 1-2

Plats och tid Kvarnbergets äldreboende Kungshamn, kl Kommunala handikapprådet kl , 1-2 och Kommunala handikapprådet 1-9 Plats och tid Kvarnbergets äldreboende Kungshamn, kl 13.00 16.30. Kommunala handikapprådet kl.13.00-14.00, 1-2 Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 14.00. Ajournering kl. 13.45-13.50. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias

Läs mer

Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10:

Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10: Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Göran Hahne (M) 08:45-10:30 24 28 Kenny Thärnström (L)

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef. Kommunhuset, 2009-03-04, kl 16.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef. Kommunhuset, 2009-03-04, kl 16.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-07 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 15.00 16.45. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Kerstin Lorentsson Susanne Bergholtz Wilhelm Olsson Ulla Carlsson

Läs mer

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson.

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2013-09-19 1-9 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande

Läs mer

Pia Settergren, enhetschef Lena Vilhelmsson, sekr. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson. Elving Claesson. Wilhelm Olsson.

Pia Settergren, enhetschef Lena Vilhelmsson, sekr. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson. Elving Claesson. Wilhelm Olsson. Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 15.00-17.00. Beslutande Elving Claesson, omsorgsnämnden, ordförande Mikael Sternemar, kommunstyrelsen Kerstin Lorentsson, miljö- och byggnämnden Wilhelm

Läs mer

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden, Margareta Hallenberg, SRF Barbro Eriksson, HRF Annette Fredriksson, DHR Bodil Abrahamsson, NHR

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden, Margareta Hallenberg, SRF Barbro Eriksson, HRF Annette Fredriksson, DHR Bodil Abrahamsson, NHR Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, kl. 14.00 15.45. Öppet sammanträde Beslutande Birgitta Granström, ordförande Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden Bengt Görling, hjärt- och lung Beth Olsson, SRF

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Lena Linke (MP) Plats h tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD)

Läs mer

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden, Barbro Eriksson, HRF Margareta Hallenberg, SRF Annette Fredriksson, DHR. Lena Vilhelmsson, sekreterare

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden, Barbro Eriksson, HRF Margareta Hallenberg, SRF Annette Fredriksson, DHR. Lena Vilhelmsson, sekreterare Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2016-11-17 1-9 Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl. 14.00 16.00. Öppet sammanträde Beslutande Birgitta Granström, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S)

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S) Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde 65-76 Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Ola Strand (KD) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Ola Strand (KD) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.45. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Lena Linke (MP)

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M), 2-11 Ola Strand (KD) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M), 2-11 Ola Strand (KD) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.40.Ajournering kl. 10.25-10.30, 10-45-10-50. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Jan-Olof Larsson (S) Magnus Johansson (V) 30-32

Jan-Olof Larsson (S) Magnus Johansson (V) 30-32 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.15-10.50. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-16.45. Öppet sammanträde 1-6 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S),

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 19 november 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 19 november 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Måndagen den 19 november 2012, klockan 09:00 12:00 Plats: Närvarande: Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Lena Linke (MP)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-12.15. Ajournering kl 11.15-11.25. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2017-11-28 Nätet: kl. 09.00 12.00 Ledamöter: Ingela Svensson, 1:e vice ordförande i socialnämnden

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 4 oktober 2016 kl. 08,30-10,00. Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel Holmdahl (fp) Margareetta

Läs mer

Datum Werna Hansson (S) Bernt Idehed (PRO Bromölla) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Datum Werna Hansson (S) Bernt Idehed (PRO Bromölla) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla) 1(8) Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 15.50 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla)

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Lars Holmström KS Bengt Grönwall, SN Rosa Willmarsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.15 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Majvor Lundberg, Hjärt- o Lungföreningen Jan-Ove Olsson, HRF Lilian

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 6 december 2016 kl. 08,30-10,30. Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, personalchef,

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C), 46-56 Eva-Britt Hansson (S) Mona Moslehi (V), 45-59. Mats Nilsson. Lena Vilhelmsson.

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C), 46-56 Eva-Britt Hansson (S) Mona Moslehi (V), 45-59. Mats Nilsson. Lena Vilhelmsson. Plats och tid Räddningstjänsten, "Flamman", Kungshamn, kl 13.00-18.00. Öppet sammanträde 45-48, 50-55, 60-64 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 14 maj 2009, klockan 09:00 12:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 14 maj 2009, klockan 09:00 12:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 14 maj 2009, klockan 09:00 12:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson, Grebbestads

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Monica Samuelsson Åke Larsson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund Lars Kopp. Maj Holmström Tyrone Hansson

Monica Samuelsson Åke Larsson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund Lars Kopp. Maj Holmström Tyrone Hansson 1(12) Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Sal 105, Nödinge, kl 13:00-16:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Monica Samuelsson Åke Larsson Ritva Jansson Hans Hellman

Läs mer

Val av ordförande och vice ordförande 4. Information från demensteamet 6

Val av ordförande och vice ordförande 4. Information från demensteamet 6 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Presentationsrunda 3 Val av ordförande och vice ordförande 4 Föregående protokoll 5 Information från demensteamet 6 Delgivningar

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde

Protokoll från KPR:s sammanträde Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 12 december 2007 kl.09.00 12.00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Anna Hansson, Kvillebygdens

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte 1 (5) Kommunala pensionärsrådets möte 2018-11-26 Kommunhuset: kl. 09.00 11.30 Ledamöter: Ingela Svensson, 1:e vice ordförande i socialnämnden Inger Wiman, PRO Jan Forsberg, PRO Bert Gren, PRO Lennart Tildemyr,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-09-17 Prosten, kl. 13.30 15.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou ordf. SN Marianne Båtman

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2016-04-27 Rådmannen: kl. 08.30 11.45 Ledamöter: Ingela Svensson, SN ordf. Peter Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L)

Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 17 januari 2019 kl 08:30-11:15 Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L) Lotta

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

Ordförande Mats Jakobsson. Omsorgsnämnden Ketty Markstedt. VB Demensförening Eira Henriksson. PRO Smedjebacken Britt Henriksson

Ordförande Mats Jakobsson. Omsorgsnämnden Ketty Markstedt. VB Demensförening Eira Henriksson. PRO Smedjebacken Britt Henriksson 1(7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Smedjebacken, måndagen den 25 september 2017 kl 14:00-15:20 Beslutande Ledamöter Monica Forsgren Ordförande Mats Jakobsson Omsorgsnämnden Ketty Markstedt

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00 Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Övr. medverkande: Fjällbackaservice, Fjällbacka Lisbeth

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 15 maj 2017 kl. 15,00-17,00 Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare

Läs mer

Kristianstads ko m m u n

Kristianstads ko m m u n 7 Kristianstads ko m m u n SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsförvaltningen Kornmunala pensionärsrådet Närvarande ledamöter och ersättare Marianne Eriksson, ordförande omsorgsnämnden Greta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-11-29 1 (11) Plats och tid Berggården, torsdag 29 november 2012, kl 13:00 15:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 15:00-16:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Ingegerd Torhall (L), Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydöbruk), Christer

Läs mer

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling)

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling) 1(17) Plats och tid: Kommunkontoret, Nordmaling, kl 13.00 16.00 Beslutande: Vera Jonzon (c), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Sven Jonsson (s) Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2009-09-11 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sven Nilsson Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Hans Granlund Britt Janwald Gertraude Bergström Kristina Bergman Matti Nokelainen Lennart Lindeskär Jarmo Vuorinen Birgitta Sjö-Nilsson

Hans Granlund Britt Janwald Gertraude Bergström Kristina Bergman Matti Nokelainen Lennart Lindeskär Jarmo Vuorinen Birgitta Sjö-Nilsson 2017-09-18 1 Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Rune Lindström-rummet på Malmen klockan 10.15-12.00 Beslutande Hans Granlund Britt Janwald Gertraude Bergström Kristina Bergman Matti Nokelainen Lennart

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(10) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7)

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Plats och tid Malmagården, kl. 15.00-16.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Rune Christiansson (PRO Torup) Lisa Fahlén (PRO Hylte) Lilly

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4. Information om uppsökande verksamhet för 75-åringar 8

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4. Information om uppsökande verksamhet för 75-åringar 8 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Information från Förenade Care 5 Information

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 27 mars 2018 kl. 12,30 14,00 Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Övriga deltagare Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare Ej närvarande

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet Pensionärsrådet 2010-11-14 Plats och tid Malmgatan 14, klockan 14.00 16.20 Beslutande Monica Forsgren, ordf Ingemar Hellström Birgit Englund Nils-Erik Lundmark Sten Sundfors Evert Fredriksson Britt Henriksson

Läs mer