KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet Tjänsteskrivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet. 4088 Tjänsteskrivelse"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE 1(3) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Ingrid Hansson i ng se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp A Eric Tabich (M) Dagordning l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet 2. Fastställande av dagordning KFN-16 Auktorisation av Musikaktör Föredragande: H andlingar: Kerstin Karlsson 2014-KFN-16-1 Ansökan 4088 Tjänsteskrivelse KFN-4 NKI-undersökning Bibliotek Föredragande: Handlingar: Johan Rasmusson 4177 Tjänsteskrivelse KFN-23 Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Föredragande: Maria Stellinger, Mats Schöld Handlingar: 4282 Tjänsteskrivelse

2 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: KFN-15 Priser och stipendier 2014 Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 4084 Tjänsteskrivelse 2014-KFN Ansökningar Gällande regler KFN-17 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-17-2 Redovisning 4179 Tjänsteskrivelse KFN-9 Ansökan om bidrag från Nevis RGK Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-9-1 Ansökan 4199 Tjänsteskrivelse KFN-18 Ansökan om ekonomiskt stöd till Slaffanstorps Raceway Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-18-1 Ansökan 4200 Tjänsteskrivelse KFN-20 Ansökan om medel till ungdomsprojektet STUP Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-20-1 Meddelande 2014-KFN-20-2 Ansökan 4220 Tjänsteskrivelse KFN-11 Redovisning av meddelande KFN Handlingar: 2014-KFN Sammanställning

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: Övrigt M/FP-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Knästorp A S-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian

4 KUL TUR OCH FRITID o 1(1) STAFFANSTORPS T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-1 6 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Auktorisation av Musikaktör Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Att auktorisera Skånska Småstadens kulturskola i musikskolechecksystemet i Staffanstorps kommun under förutsättning att samtliga handlingar som krävs enligt Tillämpningsanvisningar för auktorisation för musikskoleutförare (kfn 21/12) är inkomna före uppstartad verksamhet. Ärendebeskrivning Ansökan från Skånska Småstadens Kulturskola har kommit in med begäran om auktorisation för att bli anordnare för musikskolechecksystem i Staffanstorps kommun. Beslutsunderlag Ansökan T j än s te skri ve l se Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Skånska Småstadens Kulturskola

5 STAFFANSTORPS 2013 ~ Oiarienr [O \~. \ Hjärup Ansökan om Auktorisation som anordnare för Musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Härmed ansöker Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening om auktorisation för musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Bakgrund Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening driver sedan augusti 2006 en fristående förskola, grundskola F-9 och fritidshem med kulturprofil i statfanstorps kommun. Vi arbetar i ett 1-16 års perspektiv och arbetar efter den nya Läroplanen Lgr 11. Alla verksamheterna har en uttalad kulturprofil, vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt. Skolan ligger i Hjärup intill Jakriborg och håller till i fräscha och renoverade lokaler. Vi bedriver även frivillig undervisning i musik (instumentalundervisning) efter skoltid med stor framgång. Ca 80 av skolans totalt 160 elever går på en eller flera musikaktiviteter i veckan på den frivilliga musik- och kulturskolan. Punkt 1 och 2 Verksamhetsbeskrivning - mål och visioner. Ja till kreativ inlärning! Skånska Småstadens Kulturgrundskolas övergripande mål är att utbilda trygga, glada och kunskapstörstande barn med ett gott självförtroende och med lust att lära för livet. Omsorg om den enskilda elevens trygghet, välbefinnande, självkänsla, utveckling och lärande är de grundstenar på vilka hela Kulturskolans arbete vilar. Skånska Småstadens Kulturskola vänder sig till barn som har ett aktivt intresse för de estetiska ämnena (musik, dans, drama och bild). Tanken med kulturprofilen är att använda de estetiska ämnena som en metod för en mer kreativ och lustfylld inlärning för eleverna genom att integrera musik, dans, drama och bild i den "vanliga" undervisningen. Eleverna skall dessutom få möjlighet att fördjupa sig i dessa ämnen inom ramen för undervisningstimmar avsatta för elevens val och på den frivilliga musik- och kulturskolan. På Skånska Småstadens Kulturskola arbetar vi med alla sinnena. Varje barn synliggörs, man får vara den man är och alla får chansen att i trygg miljö utveckla sina talanger och färdigheter. Skolan månar om ämneskunskaperna i alla skolämnen samtidigt som ett undersökande och elevaktivt arbetssätt eftersträvas. Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande, (gärna med någon form av gemensam uppvisning/föreställning/konsert/utställning som mål), då vi av erfarenhet vet att eleverna har lättare att skapa en struktur och helhet samt förståelse för sammanhang genom detta arbetssätt. På Skånska Småstadens Kulturskola använder vi Kulturens språk för utbildning av demokratins bärare. Genom de estetiska ämnena får eleverna en god social kompetens och utbildas till goda demokratiska medborgare. Egenskaper som ledarskap, ansvarstagande, samarbetsförmåga, respekt, ödmjukhet, gott självförtroende och kreativt tänkande utvecklas hos eleverna. Detta uppnås genom att eleverna får undervisning i

6 orkesterspel, sjunger, dansar och spelar teater tillsammans. Då får man lära sig att ta hänsyn till och respektera andra. Man lär sig samarbeta och förstår att ens egen insats är viktig för helheten. (Om ett instrument fattas i orkestern låter det ju inte bra!) Kulturgrundskolans verksamhet skall främja kreativiteten och det lustfyllda lärandet Verksamheten utgår från barnens intressen och behov, barnens tankar och ideer tas tillvara. En bärande tanke är att se eleven med alla dess kompetenser och utgå från det som eleven är särskilt intresserad av och duktig i. Om ett barn får uppmuntran att syssla med något det är bra på, blir det också mer motiverat att arbeta med sina svagare sidor. Detta arbetssätt ger stabila, goda ämneskunskaper och ger eleven lust att lära för livet. Skånska Småstadens Kulturskola värnar om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar, möjlighet för alla barn att bli sedda och att få arbeta och utvecklas i en trygg miljö. Verksamheten skalllägga grunden för ett livslångt lärande där varje barn stimuleras utifrån sina förutsättningar och behov i en pedagogisk miljö. Lgr11 -Läroplanen för grundskolan, statfanstorps kommuns Barn och Utbildningsplan, FN:s Barnkonvention samt vår lokala arbetsplan utgör grunden för Skånska Småstadens Kulturskolans pedagogiska arbete. Till Skånska Småstadens Kulturskola är även en frivillig musik- och kulturskola knuten där eleverna kan få instrumental/sång undervisning. Undervisningen sker utanför skoltid i skolans lokaler. Ht-13 utnyttjar ett 80-tal elever möjligheten. Undervisning erbjuds i följande instrument (se även bifogad informationsfolder): Gitarr/elgitarr, violin, tvärflöjt, blockflöjt, piano, sång, kör, slagverk, elbas och rock och pop. Eleverna ges möjlighet att använda och visa upp sina färdigheter i skolans dagliga arbete t ex vid redovisningar av temaarbeten, vid konserter och annan utåtriktad verksamhet i kulturskolans regi. Varje termin anordnas dessutom 1-2 Musik- och kultureafeer specifikt för musikskolans elever. Konserterna framförs i skolans egen föreställnings- och konsertsal. Eleverna ges också möjlighet att delta i större produktioner och uppsättningar som t ex musikalerna The Sound of Music och Annie. Dessa större produktioner är ofta ett samarbete mellan den frivilliga musik- och kulturskolan och skolans profilämnesverksamhet Skolan har också internationella utbyten med bl a Wollin och Poltava i Ukraina samt en stor julshow på Palladium i Malmö varje jul. Vad erbjuder vi? En förskola med kulturprofil för barn i åldern 1-5 år. En grundskola med kulturprofil för elever i årskurs F-9. Till skolan är knutet ett fritidshem. Till skolan är även en frivillig kulturskola knuten där eleverna kan få frivillig undervisning i musik, dans, drama och bild/skapande på sin fritid. Skånska Småstadens Kulturskola är öppen för alla barn i statfanstorps kommun och dess kranskommuner. Skånska Småstadens Kulturskolas verksamhet bedrivs i ombyggda och renoverade lokaler i Hjärup, intill Jakriborg. Erbjuda barn en trygg miljö på en liten förskola/skola där alla känner alla samt en utvecklande skolgång i ett långsiktigt perspektiv. Erbjuda en förskola/skola med kreativ inlärning för eleverna, en skola där de estetiska ämnena används för att skapa en lustfylld inlärningssituation

7 där man lär med alla sinnen. Värna om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar och stort inflytande för brukarna. Erbjuda invånarna i Staffanstorps kommun möjlighet att få frivillig undervisning i dans, drama, musik samt bild/skapande på Skånska Småstadens kulturskola. Punkt 3 Hur avser SSKS att uppnå följande mål: att erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld och skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. - Hela skolans koncept bygger på att eleverna ska få använda sin kreativitet och sitt intresse för de estetiska uttrycken i sin utbildning (se ovan) Kunskaperna de tillägnar sig genom instrumentalundervisningen ska de ges möjlighet att använda i de olika projekt och föreställningar som skolan anordnar. De uppmuntras till att använda sina färdigheter, blir sedda och uppmuntras att utveckla sina talanger i en trygg miljö. Att aktivt verka för att alla barn och ungdomar - oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala och geografiska förutsättningar - kan delta i verksamheten - Skolan är öppen för alla elever. Att anordnare skall ha utbildade lärare -All personal som anställs på SSKS har adekvat utbildning för den tjänst de söker. För närvarande har skolan tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Skolan verkar för ett brett utbud och önskar även arbeta för att få auktorisation i andra estetiska ämnen som dans, teater och skapande. Skolan erbjuder för närvarande undervisning i 1 O olika ämneskurser i musik. De flesta eleverna har enskild undervisning, men ges också möjlighet att musicera med varandra i olika konstellationer genom olika projekt och föreställningar. Eleverna ges mycket stor möjlighet att påverka sin utbildning och dess innehåll. SSKS elever är aldrig anonyma i sin musikutövning utan uppmuntras att visa upp sina färdigheter vid allehanda tillfällen. Punkt 4 Anledning till att SSKS vill bli auktoriserade: SSKS vä lkomnar möjligheten att få bli auktoriserade för musikskolechecksystem. Skolan har redan bedrivit frivillig musikundervisning i snart åtta år och önskar att utveckla verksamheten ytterligare. Med en ännu bredare och större verksamhet ökar möjligheten att kunna erbjuda undervisning i fler instrument. Fler elever innebär också att ensemble- och orkesterverksamheten kan komma igång bättre. Auktorisationen innebär också en ekonomisk möjlighet att även bjuda in elever som inte går på SSKS förskola eller grundskola till vår musik- och kulturskola. Det innebär att fler musikintresserade barn och ungdomar i kommunen kan få undervisning.

8 Punkt 5 SSKS Ek. förening är inte i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Punkt 6 SSKS Ek. förening är inte föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Punkt 7 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten är inte dömd för brott som avser yrkesutövningen. Punkt 8 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten har inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Punkt 9 Alla lärare som anställs/har anställning på SSKS innehar adekvat utbildning för den tjänst de söker/innehar. Som tidigare angetts har skolan för närvarande tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Under våren kommer Öppet hus för blivande musikskolelever att anordnas för att bredda utbudet ytterligare. Ett önskemål från skolans ledning är att alla lärare i de estetiska ämnena (även musikskolans timlärare) deltar i planering och genomförande av de olika projekt och föreställningar som genomförs på skolan, inte bara musik- och kulturcafeerna. SSKS har slutit kollektivavtal med KFO och följer därav alla lagar och paragrafer om anställning, arbetstid, kompetensutveckling m.m Punkt 10 SSKS bedriver verksamhet hela året. Nämnas kan att skolan har anordnat sommarkurser (internat) i rock och pop under tre somrar för intresserade elever. Kurserna avslutas med konsert. Mycket uppskattat! Punkt 11 SSKS erbjuder minst 30 undervisningstillfällen per läsår.

9 Punkt 12 SSKS erbjuder för närvarande undervisning i 10 olika musikämnen (14 ämnen totalt in kl. även dans, teater och skapande) Auktorisationen gäller dock endast musikämnena! Punkt 13 Huvudman och ansvarig för verksamheten är Barn och Utbildningschef på SSKS Kerstin Karlsson. Hon har examen från Musikhögskolan i Malmö program IE-ped (instrumental- och ensemblepedagog med sång som huvudämne, biämnen tvärflöjtssamt körpedagog). Har arbetat som rektor på kommunala musikskolan i Svedala Kerstin går dessutom för närvarande rektorsprogrammet på Linneuniversitetet med beräknad examen Punkt 14 SSKS skollokaler nyttjas för musikverksamheten. Musiksal samt ytterligare några klassrum med adekvat utrustning för detta. Nämnas bör också att skolan har en egen konsert- och föreställningslokal på ca 450 kvm där eleverna får möjlighet att visa upp sina färdigheter. Punkt 15 All personal får enligt rutin information om sekretess och tystnadsplikt i samband med anställning. Punkt 16 l händelse av synpunkter, klagomål, fel, brister, klagomål och uppföljning av åtgärder hänvisas till ifyllande av blankett för klagomål enligt speciell klagomålsrutin som finns på För mer information om ansökan alternativt för eventuella kompletteringar, vänligen kontakta undertecknad: Mvh Kerstin Karlsson Barn och Utbildningschef samt Ordf. Skånska Småstadens Kulturskola Tel ,

10 STAFFANSTOR PS KOMMU N KUL TUR OCH FRITID T JÄNSTESKRIVELSE Lt- 1(1 ) ÄRENDENR: 2014-KFN-4 DATUM: VÅR REFERENS: Mats Schöld NKI-undersökning Bibliotek Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde , 3, uppdrogs till bibliotekschefen att återkoppla om förbättringar med anledning av NKIundersökningen vid nästkommande sammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

11 STAFFANSTORPS KUL TUR OCH FRITID T JANSTESKRIVELSE 5 1(1) ÄRENDENR: 2014-KFN-23 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Humanistisk chef Maria Stellinger och kultur- och fritidschef Mats Schöld informerar om organisationsförändringar gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

12 KUL TUR OCH FRITID 1 ( 1) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-15 DATUM: VAR REFERENS: Maria Olin Priser och stipendier 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Årets kulturpris utdelas till Årets kulturstipendium utdelas till Årets barn- och ungdomsledarpris utdelas till Årets idrottsprestation utdelas till Ärendebeskrivning Enligt gällande regler ska nomineringar vara inkomna till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars. Nominerad till kulturpris: Elise Rosberg Linda Lundqvist Nominerad till kulturstipendium: Elise Rosberg Liselotte Ekblad Nominerade till barn- och ungdomsledarpris: Emelie Grönvalt Perform aerobic gymnastics club Jörn Olsson, Kyrkheddinge IF Nominerad till årets idrottsprestation: Magdalena Kuras Beslutsunderlag Inkomna ansökningar T j än s te skri ve l se

13 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur - och tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ref!::te.:..:.rn::::.a!.!.:m.:..:.n ~ ! l_~o-~be rg Personnummer (kandidaten l j Utmärkelse l, Arets idrottprestation n Ungdomsledarpris ~ Kulturpris L Ku ltu rstipendium '---- Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) ], Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Ehse Rosberg och Jag har växt upp t :Stattanstorp, pa bade Annerosl<olan oc 1 Montesson skolan. Jag har sedan dess bland annat gått två år på Serieskolan i Malmö och är utbildad serietecknare och illustratör. Genom min karriär har jag blivit publicerad ett antal gånger och fått flera utmärkelser. Bland annat år 2007 vann jag första pris i Bonnier Carlsens tävling Mangatalangen, och fick min serie publicerad av dem i en samlingsvolym samt i tidningen Shojo Stars. Jag har även ritat en kortserie till Shojo Stars, och illustrerat till Manganaekan Sedan dess har jag ritat serier i ett antal antologier, så som Swedish Comic Sin 2 och 3 (N attserier förlag), Altcom 20 l O, GUYS 2012 (Triangle Comics), Serier mot Rasism (Opal förlag) 20 11, samt framsidan till "Klara, fårdiga, manga!" volym l (Wasabi Press). Mina serier brukar vara ritade i den japanska populära stilen manga, och läses av personer i alla åldrar. Mina serier handlar om realistiska situationer i dagens svenska samhälle, eller ur ett historiskt perspektiv. Min motivation till att få Slaffanstorps Kulturpris är således att mina många serier verkligen har satt Slaffanstorp på kartan igen inom seriekulturen i Sverige. Jag har bott större delen av mitt liv i Staffanstorp, och det är i Slaffanstorp jag har skapat de flesta av dessa serier. Jag har varit med i Slaffanstorps lokaltidningar såväl som Skånskan och Sydsvenskan, på grund av de serier jag gjort eller serietävlingar jag har anordnat. Varje gång har det varit tack vare att jag bott i Slaffanstorp som tidningama har velat ha intervjuer. Jag har även fler planer på att utveckla mitt skapande och använda mina hemstadsmiljöer som inspiration till framtida verk J l l Uppgifter om dig som nominerar Namn jeiise Rosbe~g Telefonnummer Postadress Staffanstorp J E-post Hemsida Telefon Telefax j

14 STAFFANSTORPSKO~UN STAFFANSTORPS Nominering till.arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultu r- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ~li== j 1_~~~~ -- Erft'"'e""rn""am"""'-n J Personnummer!kandidaten) JI Utmärkelse L Årets idrottprestation C Ungdomsledarpris [j Kulturpris Jt Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörig het), Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Eltse Kosberg och Jag är senetecknare och tllustratör. Jag är uppväxt 1 Stammstorp, och har alltid tagit mycket inspiration från min uppväxt i mina egna serier. Jag har blivit publicerad i ett antal böcker så som Mangatalangen 2007 (B01mier Carlsen, 2007), Shojo Stars (Bonnier Carlsen, 2008), Swedish Comic Sin (nattserier, 20 Il &20 12), Serier mot rasism (Opal förlag, 20 Il), GUYS (Triangle comics, 2012), med mera. Jag har även gått två år på Serieskolan i Malmö. j Jag vill nu utveckla mina kunskaper inom konst och måleri, för att använda i framtida serier. Jag har gått en! serieteckningsutbildning, men aldrig några direkt konstnärligt utvecklande kurser. Ä ven den konstnärliga biten i inom serieteckning är mycket viktig, speciellt eftersom jag tecknar mest vuxna mätmiskor och miljöer. Därför planerar jag på att gå kurser i kroki regelbundet, för att få in ett djupare tänkesätt kring hur människokroppen, fungerar och rör sig i olika situationer- något som är mycket viktigt inom serieteckning. Jag vill också gå kurser i färglära och skisstekniker - även här är detta viktigt för framtida serier och illustrationer. Om jag hade kunnat gå dessa kurser hade det definitivt tagit mig till nästa steg i mitt arbete och min framtid. Medan alla dessa kurser finns i Malmö eller Lund, är dessa kurser dock antingen kvällskurser eller folkhögskoleutbildningar. Jag har inte ; möjlighet att gå flera år på folkhögskola, samtidigt som kvällskurserna är väldigt dyra. Det är därför ett viktigt steg : i mitt yrkesliv som serietecknare och illustratör att få möjligheten att gå dessa kvällskurser och ta mig ett steg : längre i mitt kreativa skapande Uppgifter om dig som nominerar Namn ~Rosbe_~~ Telefonnummer _ E-post le Iise. il.c9_m Postadress 24S 80 Staffanst orp Hemsida Telefon Telefax S S ss 70

15 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till : Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) F~ö~rn~a~m~n E~ft~e~ rn~am~n luselotte lekblad Diarienr cq;/4. r 5, b Utmärkelse 1 Arets Idrottprestation l Ungdomsledarpris l Kulturpris [X Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. L1selotte är en trogen pianoelev som aktivt har deltagit 1 Musikskolans verksamhet under många ar. Utöver pianolektioner och pianoensemble har hon deltagit i pianodagar, läger och workshops. Hon har också varit med på många olika konserter och projekt, såsom Kulturnatten, Cafekonserter, invigning av Musikskolans nya flygel, varit med på resa till vår vänort Grimmen i Tyskland med ett musikutbytesprojekt mm. Hon har dessutom varit aktiv som musiker utanför skolan. Senast medverkade hon som pianist i den nyskrivna musikalen Prophesy på MAF i Malmö. Liselotte är en engagerad, intresserad och driven pianist som har en stor musikalisk bredd. Hon är motiverad och tänker satsa på musiken. Till hösten planerar hon att fortsätta sitt musicerande på en musikfolkhögskola. Bara för ett par dagar sedan fick hon besked om att hon kommit in på den välrenommerade skolan S:t Sigfrids Folkhögskolan i Växjö. Uppgifter om dig som nominerar Namn!Annika Stensson Telefonnummer E-post Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

16 J.O!Li ~ i5 - l STAFFANSTORPS Nominering till Årets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 3 1 mars. Skickas till : Kultu r och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Personnummer (kandidaten) Utmärkelse 1 Årets idrottprestation fx Ungdomsledarpris l Kulturpris l Kulturstipendium Förening (om kand idaten har föreningstillhörig het) JIPerform Aerobic Gymnastics Club Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. ~me te er snart ar oc 1ar vant amsegympa e are 1 er orm ero tc ymnast1cs u 1 ar. on som gymnast år 2007 och blev hjälpledare under 20 Il. Under hösten 2013 var det naturligt at1 hon blev huvudledare för en Bamsegympagrupp med barn mellan 4-6 är. Emelie är en ledare som är trygg i sig sjäiv och i sin roll som ledare, vilket gör att barnen känner sig trygga. Hon är bra på att sätta upp gränser och regler, vi lket skapar en säker träningsmiljö i gymnastiksalen. En annan positiv ledaregenskap som Emelie har är att hon är bra på att lyssna till barnens behov och anpassa träningen, så att barnen utvecklas på sin egen nivå. Emelie är mycket uppskattad av barnen och en förebild för barnen, ungdomarna och de andra ungdomsledarna i föreningen. At1 hinna med Naturvetenskapliga programmet på gym nasiet, egen träning i Aerobic Gymnastics och att vara Bamsegympaledare kan bara en målmedveten och ambitiös person som Emelie klara av. För mig är Eme lie en självk lar kandidat till ungdomsledarpriset Uppgifter om dig som nominerar Namn Telefonnummer E-post rform-aerobic.se J Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

17 Jol4 - l ~-- 2._ STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) IFörnamn l Efternamn lolsson Personnummer (kandidaten) Utmärkelse r Arets idrottprestation IX Ungdomsledarpris r Kulturpris r Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) IIKyrkheddinge IF Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Jörn har en läng ertarenhet som ungdomsledare 1 Kyrkheddmge IF och denna penod har hela tiden kännetecknats av stort engagemang där alla spelare uppmärksammas. Jörn brinner for att varje spelare ska kunna bli så bra som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Han är lugn och pedagogisk och anpassar sitt budskap så att det passar respektive individ. Jörn kombinerar dessutom den rena fotboll sutbildningen med ett lika stort engagemang gällande administrationen kring laget, allt från information till föräldrar till cupanmälningar, närvarorapportering osv. Han är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse! Uppgifter om dig som nominerar Namn IIJonas Permbeck Telefonnummer E-post Postadress statfanstorp Hemsida Telefon Telefax

18 FÖRFATTNING 6.7 Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för utdelning av kulturpris och kulturstipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden l Staffanstorps kulturstipendier utdelas ur anslag från staffantorps kommunfullmäktige. 2 Stipendierna är avsedda att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för därtill förtjänta personer, företrädesvis ungdomar mantalsskrivna i Staffanstorps kommun. Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av invånare i Staffanstorps kommun. 3 Kultur- och fritidsnämnden må, i den utsträckning den finner påkallat, låta personer med särskild sakkunskap inom konstnärliga specialområden yttra sig. Tillämpningsbestämmer enligt kfn 17/13 för priser och stipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden. Kulturpris Kulturpriset uppgår tilllo.ooo kr. Priset kan delas mellan två pristagare. Vid två pristagare delas prissumman lika. Pristagare utses av kultur- och fritidsnämnden. Förslag till kulturpristagare skall var skriftligt och inkommet till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

19 2(2) STAFFANSTORPS Kulturstipendium Stipendiat bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort. Stipendiesumman uppgår till kr och kan delas mellan två stipendiater. Vid två stipendiater delas summan lika. Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år. Förslag till kulturstipendietagare skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast den 31 mars. Nivåer av prissumma ska revideras minst l gång per mandatperiod med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Stipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden och utdelas årligen. Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att inte dela ut pris/stipendier om lämpliga kandidater saknas. Samtliga ansökningar ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda skriftligen senast 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas ej. Alla angivna åldrar gäller stipendiatens/pristagarens ålder under utdelningsåret.

20 FÖRFATTNING Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för pris för Arets Idrottsprestation och för Barn- och ungdomsledarpriset som utdelas av kultur- och fritidsnämnden Arets Idrottsprestation Året Idrottsprestation är till för att uppmuntra personer aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priser bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort och/eller om idrotten inte bedrivs i s tahanstorps kommun. Priset består av en silverbägare samt kr. Den förening i s tahanstorps kommun som kultur- och fritidsnämnden bedömer har fostrat den aktive får kr. Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Kultur- och fritidsnämnden har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns. Förslag till årets idrottsprestation skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast 31 mars. Barn- och ungdomsledarpriset Syftet med ett barn- och ungdomsledarpris är att stimulera och uppmuntra barnoch ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i s tahanstorps kommun och verksamma föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn- och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Prisen kan endast delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar. Pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden.

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven nr 1.2015 en tidning från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Caroline af Ugglas: Livet är ett love game Ny ledarutbildning Ska matcha behoven 1000 nya platser Stockholm storsatsar arena för medskapande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare Kvalitetsprojektet Projekt Q Ulrika Jörgensdotter - Projektledare 2007-2008 Kvalitet. Vad menar vi med det? Menar vi samma sak oavsett om vi är elev, förälder, lärare, ledare eller politiker? Går det att

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00. J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg

Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00. J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg KALLELSE 2012-09-13 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-05-12 Vår referens Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte STK-2015-378 Sammanfattning

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer