KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet Tjänsteskrivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet. 4088 Tjänsteskrivelse"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE 1(3) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Ingrid Hansson i ng se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp A Eric Tabich (M) Dagordning l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet 2. Fastställande av dagordning KFN-16 Auktorisation av Musikaktör Föredragande: H andlingar: Kerstin Karlsson 2014-KFN-16-1 Ansökan 4088 Tjänsteskrivelse KFN-4 NKI-undersökning Bibliotek Föredragande: Handlingar: Johan Rasmusson 4177 Tjänsteskrivelse KFN-23 Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Föredragande: Maria Stellinger, Mats Schöld Handlingar: 4282 Tjänsteskrivelse

2 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: KFN-15 Priser och stipendier 2014 Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 4084 Tjänsteskrivelse 2014-KFN Ansökningar Gällande regler KFN-17 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-17-2 Redovisning 4179 Tjänsteskrivelse KFN-9 Ansökan om bidrag från Nevis RGK Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-9-1 Ansökan 4199 Tjänsteskrivelse KFN-18 Ansökan om ekonomiskt stöd till Slaffanstorps Raceway Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-18-1 Ansökan 4200 Tjänsteskrivelse KFN-20 Ansökan om medel till ungdomsprojektet STUP Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-20-1 Meddelande 2014-KFN-20-2 Ansökan 4220 Tjänsteskrivelse KFN-11 Redovisning av meddelande KFN Handlingar: 2014-KFN Sammanställning

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: Övrigt M/FP-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Knästorp A S-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian

4 KUL TUR OCH FRITID o 1(1) STAFFANSTORPS T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-1 6 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Auktorisation av Musikaktör Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Att auktorisera Skånska Småstadens kulturskola i musikskolechecksystemet i Staffanstorps kommun under förutsättning att samtliga handlingar som krävs enligt Tillämpningsanvisningar för auktorisation för musikskoleutförare (kfn 21/12) är inkomna före uppstartad verksamhet. Ärendebeskrivning Ansökan från Skånska Småstadens Kulturskola har kommit in med begäran om auktorisation för att bli anordnare för musikskolechecksystem i Staffanstorps kommun. Beslutsunderlag Ansökan T j än s te skri ve l se Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Skånska Småstadens Kulturskola

5 STAFFANSTORPS 2013 ~ Oiarienr [O \~. \ Hjärup Ansökan om Auktorisation som anordnare för Musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Härmed ansöker Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening om auktorisation för musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Bakgrund Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening driver sedan augusti 2006 en fristående förskola, grundskola F-9 och fritidshem med kulturprofil i statfanstorps kommun. Vi arbetar i ett 1-16 års perspektiv och arbetar efter den nya Läroplanen Lgr 11. Alla verksamheterna har en uttalad kulturprofil, vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt. Skolan ligger i Hjärup intill Jakriborg och håller till i fräscha och renoverade lokaler. Vi bedriver även frivillig undervisning i musik (instumentalundervisning) efter skoltid med stor framgång. Ca 80 av skolans totalt 160 elever går på en eller flera musikaktiviteter i veckan på den frivilliga musik- och kulturskolan. Punkt 1 och 2 Verksamhetsbeskrivning - mål och visioner. Ja till kreativ inlärning! Skånska Småstadens Kulturgrundskolas övergripande mål är att utbilda trygga, glada och kunskapstörstande barn med ett gott självförtroende och med lust att lära för livet. Omsorg om den enskilda elevens trygghet, välbefinnande, självkänsla, utveckling och lärande är de grundstenar på vilka hela Kulturskolans arbete vilar. Skånska Småstadens Kulturskola vänder sig till barn som har ett aktivt intresse för de estetiska ämnena (musik, dans, drama och bild). Tanken med kulturprofilen är att använda de estetiska ämnena som en metod för en mer kreativ och lustfylld inlärning för eleverna genom att integrera musik, dans, drama och bild i den "vanliga" undervisningen. Eleverna skall dessutom få möjlighet att fördjupa sig i dessa ämnen inom ramen för undervisningstimmar avsatta för elevens val och på den frivilliga musik- och kulturskolan. På Skånska Småstadens Kulturskola arbetar vi med alla sinnena. Varje barn synliggörs, man får vara den man är och alla får chansen att i trygg miljö utveckla sina talanger och färdigheter. Skolan månar om ämneskunskaperna i alla skolämnen samtidigt som ett undersökande och elevaktivt arbetssätt eftersträvas. Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande, (gärna med någon form av gemensam uppvisning/föreställning/konsert/utställning som mål), då vi av erfarenhet vet att eleverna har lättare att skapa en struktur och helhet samt förståelse för sammanhang genom detta arbetssätt. På Skånska Småstadens Kulturskola använder vi Kulturens språk för utbildning av demokratins bärare. Genom de estetiska ämnena får eleverna en god social kompetens och utbildas till goda demokratiska medborgare. Egenskaper som ledarskap, ansvarstagande, samarbetsförmåga, respekt, ödmjukhet, gott självförtroende och kreativt tänkande utvecklas hos eleverna. Detta uppnås genom att eleverna får undervisning i

6 orkesterspel, sjunger, dansar och spelar teater tillsammans. Då får man lära sig att ta hänsyn till och respektera andra. Man lär sig samarbeta och förstår att ens egen insats är viktig för helheten. (Om ett instrument fattas i orkestern låter det ju inte bra!) Kulturgrundskolans verksamhet skall främja kreativiteten och det lustfyllda lärandet Verksamheten utgår från barnens intressen och behov, barnens tankar och ideer tas tillvara. En bärande tanke är att se eleven med alla dess kompetenser och utgå från det som eleven är särskilt intresserad av och duktig i. Om ett barn får uppmuntran att syssla med något det är bra på, blir det också mer motiverat att arbeta med sina svagare sidor. Detta arbetssätt ger stabila, goda ämneskunskaper och ger eleven lust att lära för livet. Skånska Småstadens Kulturskola värnar om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar, möjlighet för alla barn att bli sedda och att få arbeta och utvecklas i en trygg miljö. Verksamheten skalllägga grunden för ett livslångt lärande där varje barn stimuleras utifrån sina förutsättningar och behov i en pedagogisk miljö. Lgr11 -Läroplanen för grundskolan, statfanstorps kommuns Barn och Utbildningsplan, FN:s Barnkonvention samt vår lokala arbetsplan utgör grunden för Skånska Småstadens Kulturskolans pedagogiska arbete. Till Skånska Småstadens Kulturskola är även en frivillig musik- och kulturskola knuten där eleverna kan få instrumental/sång undervisning. Undervisningen sker utanför skoltid i skolans lokaler. Ht-13 utnyttjar ett 80-tal elever möjligheten. Undervisning erbjuds i följande instrument (se även bifogad informationsfolder): Gitarr/elgitarr, violin, tvärflöjt, blockflöjt, piano, sång, kör, slagverk, elbas och rock och pop. Eleverna ges möjlighet att använda och visa upp sina färdigheter i skolans dagliga arbete t ex vid redovisningar av temaarbeten, vid konserter och annan utåtriktad verksamhet i kulturskolans regi. Varje termin anordnas dessutom 1-2 Musik- och kultureafeer specifikt för musikskolans elever. Konserterna framförs i skolans egen föreställnings- och konsertsal. Eleverna ges också möjlighet att delta i större produktioner och uppsättningar som t ex musikalerna The Sound of Music och Annie. Dessa större produktioner är ofta ett samarbete mellan den frivilliga musik- och kulturskolan och skolans profilämnesverksamhet Skolan har också internationella utbyten med bl a Wollin och Poltava i Ukraina samt en stor julshow på Palladium i Malmö varje jul. Vad erbjuder vi? En förskola med kulturprofil för barn i åldern 1-5 år. En grundskola med kulturprofil för elever i årskurs F-9. Till skolan är knutet ett fritidshem. Till skolan är även en frivillig kulturskola knuten där eleverna kan få frivillig undervisning i musik, dans, drama och bild/skapande på sin fritid. Skånska Småstadens Kulturskola är öppen för alla barn i statfanstorps kommun och dess kranskommuner. Skånska Småstadens Kulturskolas verksamhet bedrivs i ombyggda och renoverade lokaler i Hjärup, intill Jakriborg. Erbjuda barn en trygg miljö på en liten förskola/skola där alla känner alla samt en utvecklande skolgång i ett långsiktigt perspektiv. Erbjuda en förskola/skola med kreativ inlärning för eleverna, en skola där de estetiska ämnena används för att skapa en lustfylld inlärningssituation

7 där man lär med alla sinnen. Värna om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar och stort inflytande för brukarna. Erbjuda invånarna i Staffanstorps kommun möjlighet att få frivillig undervisning i dans, drama, musik samt bild/skapande på Skånska Småstadens kulturskola. Punkt 3 Hur avser SSKS att uppnå följande mål: att erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld och skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. - Hela skolans koncept bygger på att eleverna ska få använda sin kreativitet och sitt intresse för de estetiska uttrycken i sin utbildning (se ovan) Kunskaperna de tillägnar sig genom instrumentalundervisningen ska de ges möjlighet att använda i de olika projekt och föreställningar som skolan anordnar. De uppmuntras till att använda sina färdigheter, blir sedda och uppmuntras att utveckla sina talanger i en trygg miljö. Att aktivt verka för att alla barn och ungdomar - oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala och geografiska förutsättningar - kan delta i verksamheten - Skolan är öppen för alla elever. Att anordnare skall ha utbildade lärare -All personal som anställs på SSKS har adekvat utbildning för den tjänst de söker. För närvarande har skolan tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Skolan verkar för ett brett utbud och önskar även arbeta för att få auktorisation i andra estetiska ämnen som dans, teater och skapande. Skolan erbjuder för närvarande undervisning i 1 O olika ämneskurser i musik. De flesta eleverna har enskild undervisning, men ges också möjlighet att musicera med varandra i olika konstellationer genom olika projekt och föreställningar. Eleverna ges mycket stor möjlighet att påverka sin utbildning och dess innehåll. SSKS elever är aldrig anonyma i sin musikutövning utan uppmuntras att visa upp sina färdigheter vid allehanda tillfällen. Punkt 4 Anledning till att SSKS vill bli auktoriserade: SSKS vä lkomnar möjligheten att få bli auktoriserade för musikskolechecksystem. Skolan har redan bedrivit frivillig musikundervisning i snart åtta år och önskar att utveckla verksamheten ytterligare. Med en ännu bredare och större verksamhet ökar möjligheten att kunna erbjuda undervisning i fler instrument. Fler elever innebär också att ensemble- och orkesterverksamheten kan komma igång bättre. Auktorisationen innebär också en ekonomisk möjlighet att även bjuda in elever som inte går på SSKS förskola eller grundskola till vår musik- och kulturskola. Det innebär att fler musikintresserade barn och ungdomar i kommunen kan få undervisning.

8 Punkt 5 SSKS Ek. förening är inte i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Punkt 6 SSKS Ek. förening är inte föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Punkt 7 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten är inte dömd för brott som avser yrkesutövningen. Punkt 8 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten har inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Punkt 9 Alla lärare som anställs/har anställning på SSKS innehar adekvat utbildning för den tjänst de söker/innehar. Som tidigare angetts har skolan för närvarande tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Under våren kommer Öppet hus för blivande musikskolelever att anordnas för att bredda utbudet ytterligare. Ett önskemål från skolans ledning är att alla lärare i de estetiska ämnena (även musikskolans timlärare) deltar i planering och genomförande av de olika projekt och föreställningar som genomförs på skolan, inte bara musik- och kulturcafeerna. SSKS har slutit kollektivavtal med KFO och följer därav alla lagar och paragrafer om anställning, arbetstid, kompetensutveckling m.m Punkt 10 SSKS bedriver verksamhet hela året. Nämnas kan att skolan har anordnat sommarkurser (internat) i rock och pop under tre somrar för intresserade elever. Kurserna avslutas med konsert. Mycket uppskattat! Punkt 11 SSKS erbjuder minst 30 undervisningstillfällen per läsår.

9 Punkt 12 SSKS erbjuder för närvarande undervisning i 10 olika musikämnen (14 ämnen totalt in kl. även dans, teater och skapande) Auktorisationen gäller dock endast musikämnena! Punkt 13 Huvudman och ansvarig för verksamheten är Barn och Utbildningschef på SSKS Kerstin Karlsson. Hon har examen från Musikhögskolan i Malmö program IE-ped (instrumental- och ensemblepedagog med sång som huvudämne, biämnen tvärflöjtssamt körpedagog). Har arbetat som rektor på kommunala musikskolan i Svedala Kerstin går dessutom för närvarande rektorsprogrammet på Linneuniversitetet med beräknad examen Punkt 14 SSKS skollokaler nyttjas för musikverksamheten. Musiksal samt ytterligare några klassrum med adekvat utrustning för detta. Nämnas bör också att skolan har en egen konsert- och föreställningslokal på ca 450 kvm där eleverna får möjlighet att visa upp sina färdigheter. Punkt 15 All personal får enligt rutin information om sekretess och tystnadsplikt i samband med anställning. Punkt 16 l händelse av synpunkter, klagomål, fel, brister, klagomål och uppföljning av åtgärder hänvisas till ifyllande av blankett för klagomål enligt speciell klagomålsrutin som finns på För mer information om ansökan alternativt för eventuella kompletteringar, vänligen kontakta undertecknad: Mvh Kerstin Karlsson Barn och Utbildningschef samt Ordf. Skånska Småstadens Kulturskola Tel ,

10 STAFFANSTOR PS KOMMU N KUL TUR OCH FRITID T JÄNSTESKRIVELSE Lt- 1(1 ) ÄRENDENR: 2014-KFN-4 DATUM: VÅR REFERENS: Mats Schöld NKI-undersökning Bibliotek Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde , 3, uppdrogs till bibliotekschefen att återkoppla om förbättringar med anledning av NKIundersökningen vid nästkommande sammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

11 STAFFANSTORPS KUL TUR OCH FRITID T JANSTESKRIVELSE 5 1(1) ÄRENDENR: 2014-KFN-23 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Humanistisk chef Maria Stellinger och kultur- och fritidschef Mats Schöld informerar om organisationsförändringar gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

12 KUL TUR OCH FRITID 1 ( 1) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-15 DATUM: VAR REFERENS: Maria Olin Priser och stipendier 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Årets kulturpris utdelas till Årets kulturstipendium utdelas till Årets barn- och ungdomsledarpris utdelas till Årets idrottsprestation utdelas till Ärendebeskrivning Enligt gällande regler ska nomineringar vara inkomna till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars. Nominerad till kulturpris: Elise Rosberg Linda Lundqvist Nominerad till kulturstipendium: Elise Rosberg Liselotte Ekblad Nominerade till barn- och ungdomsledarpris: Emelie Grönvalt Perform aerobic gymnastics club Jörn Olsson, Kyrkheddinge IF Nominerad till årets idrottsprestation: Magdalena Kuras Beslutsunderlag Inkomna ansökningar T j än s te skri ve l se

13 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur - och tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ref!::te.:..:.rn::::.a!.!.:m.:..:.n ~ ! l_~o-~be rg Personnummer (kandidaten l j Utmärkelse l, Arets idrottprestation n Ungdomsledarpris ~ Kulturpris L Ku ltu rstipendium '---- Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) ], Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Ehse Rosberg och Jag har växt upp t :Stattanstorp, pa bade Annerosl<olan oc 1 Montesson skolan. Jag har sedan dess bland annat gått två år på Serieskolan i Malmö och är utbildad serietecknare och illustratör. Genom min karriär har jag blivit publicerad ett antal gånger och fått flera utmärkelser. Bland annat år 2007 vann jag första pris i Bonnier Carlsens tävling Mangatalangen, och fick min serie publicerad av dem i en samlingsvolym samt i tidningen Shojo Stars. Jag har även ritat en kortserie till Shojo Stars, och illustrerat till Manganaekan Sedan dess har jag ritat serier i ett antal antologier, så som Swedish Comic Sin 2 och 3 (N attserier förlag), Altcom 20 l O, GUYS 2012 (Triangle Comics), Serier mot Rasism (Opal förlag) 20 11, samt framsidan till "Klara, fårdiga, manga!" volym l (Wasabi Press). Mina serier brukar vara ritade i den japanska populära stilen manga, och läses av personer i alla åldrar. Mina serier handlar om realistiska situationer i dagens svenska samhälle, eller ur ett historiskt perspektiv. Min motivation till att få Slaffanstorps Kulturpris är således att mina många serier verkligen har satt Slaffanstorp på kartan igen inom seriekulturen i Sverige. Jag har bott större delen av mitt liv i Staffanstorp, och det är i Slaffanstorp jag har skapat de flesta av dessa serier. Jag har varit med i Slaffanstorps lokaltidningar såväl som Skånskan och Sydsvenskan, på grund av de serier jag gjort eller serietävlingar jag har anordnat. Varje gång har det varit tack vare att jag bott i Slaffanstorp som tidningama har velat ha intervjuer. Jag har även fler planer på att utveckla mitt skapande och använda mina hemstadsmiljöer som inspiration till framtida verk J l l Uppgifter om dig som nominerar Namn jeiise Rosbe~g Telefonnummer Postadress Staffanstorp J E-post Hemsida Telefon Telefax j

14 STAFFANSTORPSKO~UN STAFFANSTORPS Nominering till.arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultu r- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ~li== j 1_~~~~ -- Erft'"'e""rn""am"""'-n J Personnummer!kandidaten) JI Utmärkelse L Årets idrottprestation C Ungdomsledarpris [j Kulturpris Jt Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörig het), Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Eltse Kosberg och Jag är senetecknare och tllustratör. Jag är uppväxt 1 Stammstorp, och har alltid tagit mycket inspiration från min uppväxt i mina egna serier. Jag har blivit publicerad i ett antal böcker så som Mangatalangen 2007 (B01mier Carlsen, 2007), Shojo Stars (Bonnier Carlsen, 2008), Swedish Comic Sin (nattserier, 20 Il &20 12), Serier mot rasism (Opal förlag, 20 Il), GUYS (Triangle comics, 2012), med mera. Jag har även gått två år på Serieskolan i Malmö. j Jag vill nu utveckla mina kunskaper inom konst och måleri, för att använda i framtida serier. Jag har gått en! serieteckningsutbildning, men aldrig några direkt konstnärligt utvecklande kurser. Ä ven den konstnärliga biten i inom serieteckning är mycket viktig, speciellt eftersom jag tecknar mest vuxna mätmiskor och miljöer. Därför planerar jag på att gå kurser i kroki regelbundet, för att få in ett djupare tänkesätt kring hur människokroppen, fungerar och rör sig i olika situationer- något som är mycket viktigt inom serieteckning. Jag vill också gå kurser i färglära och skisstekniker - även här är detta viktigt för framtida serier och illustrationer. Om jag hade kunnat gå dessa kurser hade det definitivt tagit mig till nästa steg i mitt arbete och min framtid. Medan alla dessa kurser finns i Malmö eller Lund, är dessa kurser dock antingen kvällskurser eller folkhögskoleutbildningar. Jag har inte ; möjlighet att gå flera år på folkhögskola, samtidigt som kvällskurserna är väldigt dyra. Det är därför ett viktigt steg : i mitt yrkesliv som serietecknare och illustratör att få möjligheten att gå dessa kvällskurser och ta mig ett steg : längre i mitt kreativa skapande Uppgifter om dig som nominerar Namn ~Rosbe_~~ Telefonnummer _ E-post le Iise. il.c9_m Postadress 24S 80 Staffanst orp Hemsida Telefon Telefax S S ss 70

15 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till : Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) F~ö~rn~a~m~n E~ft~e~ rn~am~n luselotte lekblad Diarienr cq;/4. r 5, b Utmärkelse 1 Arets Idrottprestation l Ungdomsledarpris l Kulturpris [X Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. L1selotte är en trogen pianoelev som aktivt har deltagit 1 Musikskolans verksamhet under många ar. Utöver pianolektioner och pianoensemble har hon deltagit i pianodagar, läger och workshops. Hon har också varit med på många olika konserter och projekt, såsom Kulturnatten, Cafekonserter, invigning av Musikskolans nya flygel, varit med på resa till vår vänort Grimmen i Tyskland med ett musikutbytesprojekt mm. Hon har dessutom varit aktiv som musiker utanför skolan. Senast medverkade hon som pianist i den nyskrivna musikalen Prophesy på MAF i Malmö. Liselotte är en engagerad, intresserad och driven pianist som har en stor musikalisk bredd. Hon är motiverad och tänker satsa på musiken. Till hösten planerar hon att fortsätta sitt musicerande på en musikfolkhögskola. Bara för ett par dagar sedan fick hon besked om att hon kommit in på den välrenommerade skolan S:t Sigfrids Folkhögskolan i Växjö. Uppgifter om dig som nominerar Namn!Annika Stensson Telefonnummer E-post Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

16 J.O!Li ~ i5 - l STAFFANSTORPS Nominering till Årets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 3 1 mars. Skickas till : Kultu r och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Personnummer (kandidaten) Utmärkelse 1 Årets idrottprestation fx Ungdomsledarpris l Kulturpris l Kulturstipendium Förening (om kand idaten har föreningstillhörig het) JIPerform Aerobic Gymnastics Club Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. ~me te er snart ar oc 1ar vant amsegympa e are 1 er orm ero tc ymnast1cs u 1 ar. on som gymnast år 2007 och blev hjälpledare under 20 Il. Under hösten 2013 var det naturligt at1 hon blev huvudledare för en Bamsegympagrupp med barn mellan 4-6 är. Emelie är en ledare som är trygg i sig sjäiv och i sin roll som ledare, vilket gör att barnen känner sig trygga. Hon är bra på att sätta upp gränser och regler, vi lket skapar en säker träningsmiljö i gymnastiksalen. En annan positiv ledaregenskap som Emelie har är att hon är bra på att lyssna till barnens behov och anpassa träningen, så att barnen utvecklas på sin egen nivå. Emelie är mycket uppskattad av barnen och en förebild för barnen, ungdomarna och de andra ungdomsledarna i föreningen. At1 hinna med Naturvetenskapliga programmet på gym nasiet, egen träning i Aerobic Gymnastics och att vara Bamsegympaledare kan bara en målmedveten och ambitiös person som Emelie klara av. För mig är Eme lie en självk lar kandidat till ungdomsledarpriset Uppgifter om dig som nominerar Namn Telefonnummer E-post rform-aerobic.se J Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

17 Jol4 - l ~-- 2._ STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) IFörnamn l Efternamn lolsson Personnummer (kandidaten) Utmärkelse r Arets idrottprestation IX Ungdomsledarpris r Kulturpris r Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) IIKyrkheddinge IF Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Jörn har en läng ertarenhet som ungdomsledare 1 Kyrkheddmge IF och denna penod har hela tiden kännetecknats av stort engagemang där alla spelare uppmärksammas. Jörn brinner for att varje spelare ska kunna bli så bra som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Han är lugn och pedagogisk och anpassar sitt budskap så att det passar respektive individ. Jörn kombinerar dessutom den rena fotboll sutbildningen med ett lika stort engagemang gällande administrationen kring laget, allt från information till föräldrar till cupanmälningar, närvarorapportering osv. Han är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse! Uppgifter om dig som nominerar Namn IIJonas Permbeck Telefonnummer E-post Postadress statfanstorp Hemsida Telefon Telefax

18 FÖRFATTNING 6.7 Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för utdelning av kulturpris och kulturstipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden l Staffanstorps kulturstipendier utdelas ur anslag från staffantorps kommunfullmäktige. 2 Stipendierna är avsedda att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för därtill förtjänta personer, företrädesvis ungdomar mantalsskrivna i Staffanstorps kommun. Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av invånare i Staffanstorps kommun. 3 Kultur- och fritidsnämnden må, i den utsträckning den finner påkallat, låta personer med särskild sakkunskap inom konstnärliga specialområden yttra sig. Tillämpningsbestämmer enligt kfn 17/13 för priser och stipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden. Kulturpris Kulturpriset uppgår tilllo.ooo kr. Priset kan delas mellan två pristagare. Vid två pristagare delas prissumman lika. Pristagare utses av kultur- och fritidsnämnden. Förslag till kulturpristagare skall var skriftligt och inkommet till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

19 2(2) STAFFANSTORPS Kulturstipendium Stipendiat bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort. Stipendiesumman uppgår till kr och kan delas mellan två stipendiater. Vid två stipendiater delas summan lika. Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år. Förslag till kulturstipendietagare skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast den 31 mars. Nivåer av prissumma ska revideras minst l gång per mandatperiod med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Stipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden och utdelas årligen. Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att inte dela ut pris/stipendier om lämpliga kandidater saknas. Samtliga ansökningar ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda skriftligen senast 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas ej. Alla angivna åldrar gäller stipendiatens/pristagarens ålder under utdelningsåret.

20 FÖRFATTNING Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för pris för Arets Idrottsprestation och för Barn- och ungdomsledarpriset som utdelas av kultur- och fritidsnämnden Arets Idrottsprestation Året Idrottsprestation är till för att uppmuntra personer aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priser bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort och/eller om idrotten inte bedrivs i s tahanstorps kommun. Priset består av en silverbägare samt kr. Den förening i s tahanstorps kommun som kultur- och fritidsnämnden bedömer har fostrat den aktive får kr. Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Kultur- och fritidsnämnden har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns. Förslag till årets idrottsprestation skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast 31 mars. Barn- och ungdomsledarpriset Syftet med ett barn- och ungdomsledarpris är att stimulera och uppmuntra barnoch ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i s tahanstorps kommun och verksamma föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn- och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Prisen kan endast delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar. Pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Skrivelser angående ansökan om bidrag till kulturarrangemang och lån av lokal på Folkets Hus, Öppna förskolan i Svedala Styrelsen för Öppna förskolan i Svedala

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Klubbstugan, Hovmantorps IP 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Anders Palmengren (s) ordf Simon Walfridsson (c) v ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer Pettersson (Sd)

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer