KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet Tjänsteskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet. 4088 Tjänsteskrivelse"

Transkript

1 STAFFANSTORPS KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE 1(3) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Ingrid Hansson i ng se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp A Eric Tabich (M) Dagordning l. Fastställande av dag och tid för justering av protokollet 2. Fastställande av dagordning KFN-16 Auktorisation av Musikaktör Föredragande: H andlingar: Kerstin Karlsson 2014-KFN-16-1 Ansökan 4088 Tjänsteskrivelse KFN-4 NKI-undersökning Bibliotek Föredragande: Handlingar: Johan Rasmusson 4177 Tjänsteskrivelse KFN-23 Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Föredragande: Maria Stellinger, Mats Schöld Handlingar: 4282 Tjänsteskrivelse

2 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: KFN-15 Priser och stipendier 2014 Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 4084 Tjänsteskrivelse 2014-KFN Ansökningar Gällande regler KFN-17 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-17-2 Redovisning 4179 Tjänsteskrivelse KFN-9 Ansökan om bidrag från Nevis RGK Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-9-1 Ansökan 4199 Tjänsteskrivelse KFN-18 Ansökan om ekonomiskt stöd till Slaffanstorps Raceway Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-18-1 Ansökan 4200 Tjänsteskrivelse KFN-20 Ansökan om medel till ungdomsprojektet STUP Föredragande: Handlingar: Mats Schöld 2014-KFN-20-1 Meddelande 2014-KFN-20-2 Ansökan 4220 Tjänsteskrivelse KFN-11 Redovisning av meddelande KFN Handlingar: 2014-KFN Sammanställning

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3(3) STAFFANSTORPS KALLELSE DATUM: Övrigt M/FP-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Knästorp A S-gruppen har förmöte kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian

4 KUL TUR OCH FRITID o 1(1) STAFFANSTORPS T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-1 6 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Auktorisation av Musikaktör Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Att auktorisera Skånska Småstadens kulturskola i musikskolechecksystemet i Staffanstorps kommun under förutsättning att samtliga handlingar som krävs enligt Tillämpningsanvisningar för auktorisation för musikskoleutförare (kfn 21/12) är inkomna före uppstartad verksamhet. Ärendebeskrivning Ansökan från Skånska Småstadens Kulturskola har kommit in med begäran om auktorisation för att bli anordnare för musikskolechecksystem i Staffanstorps kommun. Beslutsunderlag Ansökan T j än s te skri ve l se Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Skånska Småstadens Kulturskola

5 STAFFANSTORPS 2013 ~ Oiarienr [O \~. \ Hjärup Ansökan om Auktorisation som anordnare för Musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Härmed ansöker Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening om auktorisation för musikskolechecksystem i statfanstorps kommun. Bakgrund Skånska Småstadens Kulturskolas Ekonomiska förening driver sedan augusti 2006 en fristående förskola, grundskola F-9 och fritidshem med kulturprofil i statfanstorps kommun. Vi arbetar i ett 1-16 års perspektiv och arbetar efter den nya Läroplanen Lgr 11. Alla verksamheterna har en uttalad kulturprofil, vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt. Skolan ligger i Hjärup intill Jakriborg och håller till i fräscha och renoverade lokaler. Vi bedriver även frivillig undervisning i musik (instumentalundervisning) efter skoltid med stor framgång. Ca 80 av skolans totalt 160 elever går på en eller flera musikaktiviteter i veckan på den frivilliga musik- och kulturskolan. Punkt 1 och 2 Verksamhetsbeskrivning - mål och visioner. Ja till kreativ inlärning! Skånska Småstadens Kulturgrundskolas övergripande mål är att utbilda trygga, glada och kunskapstörstande barn med ett gott självförtroende och med lust att lära för livet. Omsorg om den enskilda elevens trygghet, välbefinnande, självkänsla, utveckling och lärande är de grundstenar på vilka hela Kulturskolans arbete vilar. Skånska Småstadens Kulturskola vänder sig till barn som har ett aktivt intresse för de estetiska ämnena (musik, dans, drama och bild). Tanken med kulturprofilen är att använda de estetiska ämnena som en metod för en mer kreativ och lustfylld inlärning för eleverna genom att integrera musik, dans, drama och bild i den "vanliga" undervisningen. Eleverna skall dessutom få möjlighet att fördjupa sig i dessa ämnen inom ramen för undervisningstimmar avsatta för elevens val och på den frivilliga musik- och kulturskolan. På Skånska Småstadens Kulturskola arbetar vi med alla sinnena. Varje barn synliggörs, man får vara den man är och alla får chansen att i trygg miljö utveckla sina talanger och färdigheter. Skolan månar om ämneskunskaperna i alla skolämnen samtidigt som ett undersökande och elevaktivt arbetssätt eftersträvas. Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande, (gärna med någon form av gemensam uppvisning/föreställning/konsert/utställning som mål), då vi av erfarenhet vet att eleverna har lättare att skapa en struktur och helhet samt förståelse för sammanhang genom detta arbetssätt. På Skånska Småstadens Kulturskola använder vi Kulturens språk för utbildning av demokratins bärare. Genom de estetiska ämnena får eleverna en god social kompetens och utbildas till goda demokratiska medborgare. Egenskaper som ledarskap, ansvarstagande, samarbetsförmåga, respekt, ödmjukhet, gott självförtroende och kreativt tänkande utvecklas hos eleverna. Detta uppnås genom att eleverna får undervisning i

6 orkesterspel, sjunger, dansar och spelar teater tillsammans. Då får man lära sig att ta hänsyn till och respektera andra. Man lär sig samarbeta och förstår att ens egen insats är viktig för helheten. (Om ett instrument fattas i orkestern låter det ju inte bra!) Kulturgrundskolans verksamhet skall främja kreativiteten och det lustfyllda lärandet Verksamheten utgår från barnens intressen och behov, barnens tankar och ideer tas tillvara. En bärande tanke är att se eleven med alla dess kompetenser och utgå från det som eleven är särskilt intresserad av och duktig i. Om ett barn får uppmuntran att syssla med något det är bra på, blir det också mer motiverat att arbeta med sina svagare sidor. Detta arbetssätt ger stabila, goda ämneskunskaper och ger eleven lust att lära för livet. Skånska Småstadens Kulturskola värnar om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar, möjlighet för alla barn att bli sedda och att få arbeta och utvecklas i en trygg miljö. Verksamheten skalllägga grunden för ett livslångt lärande där varje barn stimuleras utifrån sina förutsättningar och behov i en pedagogisk miljö. Lgr11 -Läroplanen för grundskolan, statfanstorps kommuns Barn och Utbildningsplan, FN:s Barnkonvention samt vår lokala arbetsplan utgör grunden för Skånska Småstadens Kulturskolans pedagogiska arbete. Till Skånska Småstadens Kulturskola är även en frivillig musik- och kulturskola knuten där eleverna kan få instrumental/sång undervisning. Undervisningen sker utanför skoltid i skolans lokaler. Ht-13 utnyttjar ett 80-tal elever möjligheten. Undervisning erbjuds i följande instrument (se även bifogad informationsfolder): Gitarr/elgitarr, violin, tvärflöjt, blockflöjt, piano, sång, kör, slagverk, elbas och rock och pop. Eleverna ges möjlighet att använda och visa upp sina färdigheter i skolans dagliga arbete t ex vid redovisningar av temaarbeten, vid konserter och annan utåtriktad verksamhet i kulturskolans regi. Varje termin anordnas dessutom 1-2 Musik- och kultureafeer specifikt för musikskolans elever. Konserterna framförs i skolans egen föreställnings- och konsertsal. Eleverna ges också möjlighet att delta i större produktioner och uppsättningar som t ex musikalerna The Sound of Music och Annie. Dessa större produktioner är ofta ett samarbete mellan den frivilliga musik- och kulturskolan och skolans profilämnesverksamhet Skolan har också internationella utbyten med bl a Wollin och Poltava i Ukraina samt en stor julshow på Palladium i Malmö varje jul. Vad erbjuder vi? En förskola med kulturprofil för barn i åldern 1-5 år. En grundskola med kulturprofil för elever i årskurs F-9. Till skolan är knutet ett fritidshem. Till skolan är även en frivillig kulturskola knuten där eleverna kan få frivillig undervisning i musik, dans, drama och bild/skapande på sin fritid. Skånska Småstadens Kulturskola är öppen för alla barn i statfanstorps kommun och dess kranskommuner. Skånska Småstadens Kulturskolas verksamhet bedrivs i ombyggda och renoverade lokaler i Hjärup, intill Jakriborg. Erbjuda barn en trygg miljö på en liten förskola/skola där alla känner alla samt en utvecklande skolgång i ett långsiktigt perspektiv. Erbjuda en förskola/skola med kreativ inlärning för eleverna, en skola där de estetiska ämnena används för att skapa en lustfylld inlärningssituation

7 där man lär med alla sinnen. Värna om den lilla skolans fördelar med korta beslutsvägar och stort inflytande för brukarna. Erbjuda invånarna i Staffanstorps kommun möjlighet att få frivillig undervisning i dans, drama, musik samt bild/skapande på Skånska Småstadens kulturskola. Punkt 3 Hur avser SSKS att uppnå följande mål: att erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld och skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. - Hela skolans koncept bygger på att eleverna ska få använda sin kreativitet och sitt intresse för de estetiska uttrycken i sin utbildning (se ovan) Kunskaperna de tillägnar sig genom instrumentalundervisningen ska de ges möjlighet att använda i de olika projekt och föreställningar som skolan anordnar. De uppmuntras till att använda sina färdigheter, blir sedda och uppmuntras att utveckla sina talanger i en trygg miljö. Att aktivt verka för att alla barn och ungdomar - oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala och geografiska förutsättningar - kan delta i verksamheten - Skolan är öppen för alla elever. Att anordnare skall ha utbildade lärare -All personal som anställs på SSKS har adekvat utbildning för den tjänst de söker. För närvarande har skolan tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Skolan verkar för ett brett utbud och önskar även arbeta för att få auktorisation i andra estetiska ämnen som dans, teater och skapande. Skolan erbjuder för närvarande undervisning i 1 O olika ämneskurser i musik. De flesta eleverna har enskild undervisning, men ges också möjlighet att musicera med varandra i olika konstellationer genom olika projekt och föreställningar. Eleverna ges mycket stor möjlighet att påverka sin utbildning och dess innehåll. SSKS elever är aldrig anonyma i sin musikutövning utan uppmuntras att visa upp sina färdigheter vid allehanda tillfällen. Punkt 4 Anledning till att SSKS vill bli auktoriserade: SSKS vä lkomnar möjligheten att få bli auktoriserade för musikskolechecksystem. Skolan har redan bedrivit frivillig musikundervisning i snart åtta år och önskar att utveckla verksamheten ytterligare. Med en ännu bredare och större verksamhet ökar möjligheten att kunna erbjuda undervisning i fler instrument. Fler elever innebär också att ensemble- och orkesterverksamheten kan komma igång bättre. Auktorisationen innebär också en ekonomisk möjlighet att även bjuda in elever som inte går på SSKS förskola eller grundskola till vår musik- och kulturskola. Det innebär att fler musikintresserade barn och ungdomar i kommunen kan få undervisning.

8 Punkt 5 SSKS Ek. förening är inte i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Punkt 6 SSKS Ek. förening är inte föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Punkt 7 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten är inte dömd för brott som avser yrkesutövningen. Punkt 8 SSKS Ek. förening och/eller ansvarig för verksamheten har inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Punkt 9 Alla lärare som anställs/har anställning på SSKS innehar adekvat utbildning för den tjänst de söker/innehar. Som tidigare angetts har skolan för närvarande tre högskoleutbildade huvudlärare i musik med kompetens och utbildning i olika instrument. Dessutom anställs utbildade timlärare vid behov. Under våren kommer Öppet hus för blivande musikskolelever att anordnas för att bredda utbudet ytterligare. Ett önskemål från skolans ledning är att alla lärare i de estetiska ämnena (även musikskolans timlärare) deltar i planering och genomförande av de olika projekt och föreställningar som genomförs på skolan, inte bara musik- och kulturcafeerna. SSKS har slutit kollektivavtal med KFO och följer därav alla lagar och paragrafer om anställning, arbetstid, kompetensutveckling m.m Punkt 10 SSKS bedriver verksamhet hela året. Nämnas kan att skolan har anordnat sommarkurser (internat) i rock och pop under tre somrar för intresserade elever. Kurserna avslutas med konsert. Mycket uppskattat! Punkt 11 SSKS erbjuder minst 30 undervisningstillfällen per läsår.

9 Punkt 12 SSKS erbjuder för närvarande undervisning i 10 olika musikämnen (14 ämnen totalt in kl. även dans, teater och skapande) Auktorisationen gäller dock endast musikämnena! Punkt 13 Huvudman och ansvarig för verksamheten är Barn och Utbildningschef på SSKS Kerstin Karlsson. Hon har examen från Musikhögskolan i Malmö program IE-ped (instrumental- och ensemblepedagog med sång som huvudämne, biämnen tvärflöjtssamt körpedagog). Har arbetat som rektor på kommunala musikskolan i Svedala Kerstin går dessutom för närvarande rektorsprogrammet på Linneuniversitetet med beräknad examen Punkt 14 SSKS skollokaler nyttjas för musikverksamheten. Musiksal samt ytterligare några klassrum med adekvat utrustning för detta. Nämnas bör också att skolan har en egen konsert- och föreställningslokal på ca 450 kvm där eleverna får möjlighet att visa upp sina färdigheter. Punkt 15 All personal får enligt rutin information om sekretess och tystnadsplikt i samband med anställning. Punkt 16 l händelse av synpunkter, klagomål, fel, brister, klagomål och uppföljning av åtgärder hänvisas till ifyllande av blankett för klagomål enligt speciell klagomålsrutin som finns på För mer information om ansökan alternativt för eventuella kompletteringar, vänligen kontakta undertecknad: Mvh Kerstin Karlsson Barn och Utbildningschef samt Ordf. Skånska Småstadens Kulturskola Tel ,

10 STAFFANSTOR PS KOMMU N KUL TUR OCH FRITID T JÄNSTESKRIVELSE Lt- 1(1 ) ÄRENDENR: 2014-KFN-4 DATUM: VÅR REFERENS: Mats Schöld NKI-undersökning Bibliotek Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde , 3, uppdrogs till bibliotekschefen att återkoppla om förbättringar med anledning av NKIundersökningen vid nästkommande sammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

11 STAFFANSTORPS KUL TUR OCH FRITID T JANSTESKRIVELSE 5 1(1) ÄRENDENR: 2014-KFN-23 DATUM: VAR REFERENS: Mats Schöld Organisationsförändringar inom kultur- och fritid Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Humanistisk chef Maria Stellinger och kultur- och fritidschef Mats Schöld informerar om organisationsförändringar gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

12 KUL TUR OCH FRITID 1 ( 1) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KFN-15 DATUM: VAR REFERENS: Maria Olin Priser och stipendier 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Årets kulturpris utdelas till Årets kulturstipendium utdelas till Årets barn- och ungdomsledarpris utdelas till Årets idrottsprestation utdelas till Ärendebeskrivning Enligt gällande regler ska nomineringar vara inkomna till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars. Nominerad till kulturpris: Elise Rosberg Linda Lundqvist Nominerad till kulturstipendium: Elise Rosberg Liselotte Ekblad Nominerade till barn- och ungdomsledarpris: Emelie Grönvalt Perform aerobic gymnastics club Jörn Olsson, Kyrkheddinge IF Nominerad till årets idrottsprestation: Magdalena Kuras Beslutsunderlag Inkomna ansökningar T j än s te skri ve l se

13 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur - och tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ref!::te.:..:.rn::::.a!.!.:m.:..:.n ~ ! l_~o-~be rg Personnummer (kandidaten l j Utmärkelse l, Arets idrottprestation n Ungdomsledarpris ~ Kulturpris L Ku ltu rstipendium '---- Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) ], Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Ehse Rosberg och Jag har växt upp t :Stattanstorp, pa bade Annerosl<olan oc 1 Montesson skolan. Jag har sedan dess bland annat gått två år på Serieskolan i Malmö och är utbildad serietecknare och illustratör. Genom min karriär har jag blivit publicerad ett antal gånger och fått flera utmärkelser. Bland annat år 2007 vann jag första pris i Bonnier Carlsens tävling Mangatalangen, och fick min serie publicerad av dem i en samlingsvolym samt i tidningen Shojo Stars. Jag har även ritat en kortserie till Shojo Stars, och illustrerat till Manganaekan Sedan dess har jag ritat serier i ett antal antologier, så som Swedish Comic Sin 2 och 3 (N attserier förlag), Altcom 20 l O, GUYS 2012 (Triangle Comics), Serier mot Rasism (Opal förlag) 20 11, samt framsidan till "Klara, fårdiga, manga!" volym l (Wasabi Press). Mina serier brukar vara ritade i den japanska populära stilen manga, och läses av personer i alla åldrar. Mina serier handlar om realistiska situationer i dagens svenska samhälle, eller ur ett historiskt perspektiv. Min motivation till att få Slaffanstorps Kulturpris är således att mina många serier verkligen har satt Slaffanstorp på kartan igen inom seriekulturen i Sverige. Jag har bott större delen av mitt liv i Staffanstorp, och det är i Slaffanstorp jag har skapat de flesta av dessa serier. Jag har varit med i Slaffanstorps lokaltidningar såväl som Skånskan och Sydsvenskan, på grund av de serier jag gjort eller serietävlingar jag har anordnat. Varje gång har det varit tack vare att jag bott i Slaffanstorp som tidningama har velat ha intervjuer. Jag har även fler planer på att utveckla mitt skapande och använda mina hemstadsmiljöer som inspiration till framtida verk J l l Uppgifter om dig som nominerar Namn jeiise Rosbe~g Telefonnummer Postadress Staffanstorp J E-post Hemsida Telefon Telefax j

14 STAFFANSTORPSKO~UN STAFFANSTORPS Nominering till.arets idrottsprestation, Ungdomsleda och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultu r- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Förnamn ~li== j 1_~~~~ -- Erft'"'e""rn""am"""'-n J Personnummer!kandidaten) JI Utmärkelse L Årets idrottprestation C Ungdomsledarpris [j Kulturpris Jt Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörig het), Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Mttt namn är Eltse Kosberg och Jag är senetecknare och tllustratör. Jag är uppväxt 1 Stammstorp, och har alltid tagit mycket inspiration från min uppväxt i mina egna serier. Jag har blivit publicerad i ett antal böcker så som Mangatalangen 2007 (B01mier Carlsen, 2007), Shojo Stars (Bonnier Carlsen, 2008), Swedish Comic Sin (nattserier, 20 Il &20 12), Serier mot rasism (Opal förlag, 20 Il), GUYS (Triangle comics, 2012), med mera. Jag har även gått två år på Serieskolan i Malmö. j Jag vill nu utveckla mina kunskaper inom konst och måleri, för att använda i framtida serier. Jag har gått en! serieteckningsutbildning, men aldrig några direkt konstnärligt utvecklande kurser. Ä ven den konstnärliga biten i inom serieteckning är mycket viktig, speciellt eftersom jag tecknar mest vuxna mätmiskor och miljöer. Därför planerar jag på att gå kurser i kroki regelbundet, för att få in ett djupare tänkesätt kring hur människokroppen, fungerar och rör sig i olika situationer- något som är mycket viktigt inom serieteckning. Jag vill också gå kurser i färglära och skisstekniker - även här är detta viktigt för framtida serier och illustrationer. Om jag hade kunnat gå dessa kurser hade det definitivt tagit mig till nästa steg i mitt arbete och min framtid. Medan alla dessa kurser finns i Malmö eller Lund, är dessa kurser dock antingen kvällskurser eller folkhögskoleutbildningar. Jag har inte ; möjlighet att gå flera år på folkhögskola, samtidigt som kvällskurserna är väldigt dyra. Det är därför ett viktigt steg : i mitt yrkesliv som serietecknare och illustratör att få möjligheten att gå dessa kvällskurser och ta mig ett steg : längre i mitt kreativa skapande Uppgifter om dig som nominerar Namn ~Rosbe_~~ Telefonnummer _ E-post le Iise. il.c9_m Postadress 24S 80 Staffanst orp Hemsida Telefon Telefax S S ss 70

15 STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till : Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) F~ö~rn~a~m~n E~ft~e~ rn~am~n luselotte lekblad Diarienr cq;/4. r 5, b Utmärkelse 1 Arets Idrottprestation l Ungdomsledarpris l Kulturpris [X Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. L1selotte är en trogen pianoelev som aktivt har deltagit 1 Musikskolans verksamhet under många ar. Utöver pianolektioner och pianoensemble har hon deltagit i pianodagar, läger och workshops. Hon har också varit med på många olika konserter och projekt, såsom Kulturnatten, Cafekonserter, invigning av Musikskolans nya flygel, varit med på resa till vår vänort Grimmen i Tyskland med ett musikutbytesprojekt mm. Hon har dessutom varit aktiv som musiker utanför skolan. Senast medverkade hon som pianist i den nyskrivna musikalen Prophesy på MAF i Malmö. Liselotte är en engagerad, intresserad och driven pianist som har en stor musikalisk bredd. Hon är motiverad och tänker satsa på musiken. Till hösten planerar hon att fortsätta sitt musicerande på en musikfolkhögskola. Bara för ett par dagar sedan fick hon besked om att hon kommit in på den välrenommerade skolan S:t Sigfrids Folkhögskolan i Växjö. Uppgifter om dig som nominerar Namn!Annika Stensson Telefonnummer E-post Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

16 J.O!Li ~ i5 - l STAFFANSTORPS Nominering till Årets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 3 1 mars. Skickas till : Kultu r och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) Personnummer (kandidaten) Utmärkelse 1 Årets idrottprestation fx Ungdomsledarpris l Kulturpris l Kulturstipendium Förening (om kand idaten har föreningstillhörig het) JIPerform Aerobic Gymnastics Club Beskrivning och motivering När det gäller Årets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. ~me te er snart ar oc 1ar vant amsegympa e are 1 er orm ero tc ymnast1cs u 1 ar. on som gymnast år 2007 och blev hjälpledare under 20 Il. Under hösten 2013 var det naturligt at1 hon blev huvudledare för en Bamsegympagrupp med barn mellan 4-6 är. Emelie är en ledare som är trygg i sig sjäiv och i sin roll som ledare, vilket gör att barnen känner sig trygga. Hon är bra på att sätta upp gränser och regler, vi lket skapar en säker träningsmiljö i gymnastiksalen. En annan positiv ledaregenskap som Emelie har är att hon är bra på att lyssna till barnens behov och anpassa träningen, så att barnen utvecklas på sin egen nivå. Emelie är mycket uppskattad av barnen och en förebild för barnen, ungdomarna och de andra ungdomsledarna i föreningen. At1 hinna med Naturvetenskapliga programmet på gym nasiet, egen träning i Aerobic Gymnastics och att vara Bamsegympaledare kan bara en målmedveten och ambitiös person som Emelie klara av. För mig är Eme lie en självk lar kandidat till ungdomsledarpriset Uppgifter om dig som nominerar Namn Telefonnummer E-post rform-aerobic.se J Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

17 Jol4 - l ~-- 2._ STAFFANSTORPS Nominering till Arets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium Ansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Skickas till: Kultur och fritid, Staffanstorp Namn (kandidaten) IFörnamn l Efternamn lolsson Personnummer (kandidaten) Utmärkelse r Arets idrottprestation IX Ungdomsledarpris r Kulturpris r Kulturstipendium Förening (om kandidaten har föreningstillhörighet) IIKyrkheddinge IF Beskrivning och motivering När det gäller Arets idrottsprestation och ungdomsledarpris är det viktigt att beskriva vilka föreningar kandidaten varit verksam i. Jörn har en läng ertarenhet som ungdomsledare 1 Kyrkheddmge IF och denna penod har hela tiden kännetecknats av stort engagemang där alla spelare uppmärksammas. Jörn brinner for att varje spelare ska kunna bli så bra som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Han är lugn och pedagogisk och anpassar sitt budskap så att det passar respektive individ. Jörn kombinerar dessutom den rena fotboll sutbildningen med ett lika stort engagemang gällande administrationen kring laget, allt från information till föräldrar till cupanmälningar, närvarorapportering osv. Han är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse! Uppgifter om dig som nominerar Namn IIJonas Permbeck Telefonnummer E-post Postadress statfanstorp Hemsida Telefon Telefax

18 FÖRFATTNING 6.7 Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för utdelning av kulturpris och kulturstipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden l Staffanstorps kulturstipendier utdelas ur anslag från staffantorps kommunfullmäktige. 2 Stipendierna är avsedda att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för därtill förtjänta personer, företrädesvis ungdomar mantalsskrivna i Staffanstorps kommun. Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av invånare i Staffanstorps kommun. 3 Kultur- och fritidsnämnden må, i den utsträckning den finner påkallat, låta personer med särskild sakkunskap inom konstnärliga specialområden yttra sig. Tillämpningsbestämmer enligt kfn 17/13 för priser och stipendier som utdelas av kultur- och fritidsnämnden. Kulturpris Kulturpriset uppgår tilllo.ooo kr. Priset kan delas mellan två pristagare. Vid två pristagare delas prissumman lika. Pristagare utses av kultur- och fritidsnämnden. Förslag till kulturpristagare skall var skriftligt och inkommet till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

19 2(2) STAFFANSTORPS Kulturstipendium Stipendiat bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort. Stipendiesumman uppgår till kr och kan delas mellan två stipendiater. Vid två stipendiater delas summan lika. Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år. Förslag till kulturstipendietagare skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast den 31 mars. Nivåer av prissumma ska revideras minst l gång per mandatperiod med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Stipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden och utdelas årligen. Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att inte dela ut pris/stipendier om lämpliga kandidater saknas. Samtliga ansökningar ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda skriftligen senast 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas ej. Alla angivna åldrar gäller stipendiatens/pristagarens ålder under utdelningsåret.

20 FÖRFATTNING Antagna av kommunfullmäktige 75/94 Tillämpningsbestämmelser kfn 2/1 O, kfn 17/13 STAFFANSTORPS Regler för pris för Arets Idrottsprestation och för Barn- och ungdomsledarpriset som utdelas av kultur- och fritidsnämnden Arets Idrottsprestation Året Idrottsprestation är till för att uppmuntra personer aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priser bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort och/eller om idrotten inte bedrivs i s tahanstorps kommun. Priset består av en silverbägare samt kr. Den förening i s tahanstorps kommun som kultur- och fritidsnämnden bedömer har fostrat den aktive får kr. Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Kultur- och fritidsnämnden har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns. Förslag till årets idrottsprestation skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast 31 mars. Barn- och ungdomsledarpriset Syftet med ett barn- och ungdomsledarpris är att stimulera och uppmuntra barnoch ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i s tahanstorps kommun och verksamma föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn- och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Prisen kan endast delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar. Pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10

Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73. Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-10 Dnr KK14/215 Dnr KFN13/73 Regler för Kultur- och fritidsnämndens stipendier 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 3 Mål och inriktning...

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Luossavaaraskolans fritidshem; planen uppförd juni 2014 Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Ett dokument med fritidsverksamhetens syfte, mål och metod. Luossavaaraskolans fritidshem, juni 2014

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Utbud läsåret 2014-2015

Utbud läsåret 2014-2015 YDRE KULTURSKOLA YDRE KULTURSKOLA SVANTE SIGURDSSON musikledare, fiol, dragspel svante.sigurdsson@ydre.se 070-668 96 02 BJÖRN NORDIN gitarr, bas bjorn.nordin@ydre.se 070-201 07 81 BOBO HERMANSSON måleri,

Läs mer

Nyhetsbrev Campus Manilla Nr 2 Maj 2013

Nyhetsbrev Campus Manilla Nr 2 Maj 2013 Nyhetsbrev Campus Manilla Nr 2 Maj 2013 Hej alla barn och föräldrar, Hoppas att ni alla har haft en trevlig Valborg. Vi jobbar på i full fart för att välkomna er till en spännande skolstart i höst. Maija

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

~ch~ s;~ Justerande Richard Fridh (S)

~ch~ s;~ Justerande Richard Fridh (S) Kultur- och fritidsnämnden 1 ( 13) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Adjungerad 2016-04-26 18.00-19.30 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare 1(8) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2016-10-14 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora Gunnar Nilsson (S) Mora Jan Rova (L) Mora Margit Hielle (V) Mora Kjell Hansson (C) Mora Karin

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama. Grundskolor ÖPPET HUS! BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9. Välkommen på. Sveriges största center för estetiska utbildningar BILD & FORM MUSIKAL MUSIK & SÅNG Årskurs 4 9 Välkommen på ÖPPET HUS! Läs mer på sid 3 Kulturama Grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar Det ska vara ROLIGT att gå i skolan! Tycker

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Lilla Edets Musikskola

Lilla Edets Musikskola information år 4-9, läsåret 2013/2014 Lilla Edets Musikskola utbildning Välkommen till musikskolan I den här foldern hittar du information om musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern hittar du en

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2004-10-04 1(14) Plats och tid Vänersborgs bibliotek kl 13.00 15.40. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) Lisbeth Kjellin (fp) Tage Severinson

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010.

Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 1(5) KFN 2010/0025 KFN 2010-03-16 INTERNAVTAL 1 Parter Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 2 Verksamhetsområde

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna 9 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2011-2012 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Protokoll 2013-04-24 Sida 1 (av 16) Tid 2013-04-24, kl 19.00-21:30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 10/2015 Föreningsbidrag 11/2015

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 10/2015 Föreningsbidrag 11/2015 Tjänsteskrivelse 2015-11-06 KFN 2015.0005 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 10/2015 Föreningsbidrag 11/2015 Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 2015-05-03 Inledning Nybro kommun har ca 19 700 invånare. Under 2012 antog kommunfullmäktigen vision om att Nybro kommun år 2030 har 25

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007 Kultur & Utbildning Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007 FÖRSLAG TILL LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIER 2012 Bakgrund Landstinget Sörmlands

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: -

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Kulturskolan föräldraundersökning VT-16 Undersökningsperiod: 2016-04-04 -> 2016-05-07 Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Hur fick du information om Kulturskolans verksamhet och utbud? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor KVALITETSREDOVISNING Musikskolan Läsår 2008/2009 Peter Ström Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2009 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträde Sammanträdesdatum: Samman trädes tid: Plats: Paragrafer: 2014-09-30 K1.18:00-21:00 Uppåkra Arkeologiska Center 21-35 Beslutande: Eric Ta b ich (M) Werner Unger (S) Margareta Pauli (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 maj 2013, kl. 15.30-17.15 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Kajsa Håkansson Monica

Läs mer

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4 Lika olika! Manus, text, musik, sång, kör, formgivning, produktion: Maud Mamma Måd Cederlöw, www.mammamåd.se Arrangemang, musik m.m.: Andreas Hedlund (för övrig CD-info se konvolut) Urval av och omarbetning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Kommunhuset - Mårten, 2017-02-14, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare Justerade paragrafer 7-14 Justeringens plats

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2006-09-20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Skrivelser angående ansökan om bidrag till kulturarrangemang och lån av lokal på Folkets Hus, Öppna förskolan i Svedala Styrelsen för Öppna förskolan i Svedala

Läs mer

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

ANSÖKNINGSHANDLINGAR ANSÖKNINGSHANDLINGAR Eleven Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamn) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) Adress Mailadress Postadress Telefon Söker till Sävsjö Kristna Skola läsåret (exempelvis 2012/2013)

Läs mer