Användning av sociala medier i Borås Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av sociala medier i Borås Stad"

Transkript

1 1 (9) Användning av sociala medier i Borås Stad Sammanfattning Borås Stad har sedan 2007 använt sociala medier. Målsättning har varit att inkludera dessa i stadens webbplats så långt som möjligt samt ha en hög närvarofrekvens. Egna blogg- och twitterportaler för politiken har skapats. Det mesta i projektet har vuxit fram utan att vara ett formellt projekt, drivet av enskilda tjänstemän i huvudsak med egna resurser. Om projektet Själva startpunkten var år 2007 när ett kommunalråd övertygades om att börja använda en blogg i det politiska arbetet. Bloggen sattes upp på stadens egen webbplats vars webbpubliceringsverktyg dock inte hade något färdigt bloggverktyg att tillgå. En nyhetsmodul användes, men benämndes på webbsidan som blogg. Det bloggande kommunalrådet fick lokal medial uppmärksamhet och kanske var det i den stunden som isen var bruten. Något egentligt projekt bildades dock inte, varken i inledningsskedet eller senare, för en satsning på sociala medier. Det mesta i projektet har vuxit fram i ett informellt samarbete, drivet av enskilda tjänstemän på Kommunledningskansliet (senare ) vars drivkraft har varit att i första hand se, ta tillvara och utveckla de möjligheter som efterhand stått tillbuds. Löpande har ej formaliserade avstämningar skett gentemot både politik och förvaltningsledning. Eftersom utvecklingen kunnat drivas framåt utan att extra ekonomiska resurser tillförts, annat än arbetstid, har den kanske viktigaste framgångsfaktorn varit den tillåtande öppna attityd som politik/förvaltningsledning uppvisat gentemot den ökade förekomsten av sociala medier i verksamheten. Några interna revirgränser har heller inte påverkat synsättet på sociala medier. Vi har inte betraktat frågan vare sig som en IT-fråga eller en Informations-fråga utan samverkan har kunnat fungera fritt mellan förvaltningens kommunikations- och administrativa funktioner med stöd från ITfunktionen vid behov.

2 2 (9) Framväxten har i första hand byggts med utgångspunkt och fokus på sociala medier som ett redskap för politikens behov och möjligheter. Vi har inte heller sett ett behov av att reglera och formalisera stadens aktiviteter i de sociala medierna. De formella beslut som senare har tagits av Kommunstyrelsen har tillkommit efter rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och edelegationen (gallring m.m.). Något policydokument har inte utarbetats. Vi har inte sett användandet av sociala medier som något annat än att det tillkommit nya verktyg. Stadens övriga dokument, t.ex Informationspolicy och Etiska regler, har hittills kunnat tillämpats och varit ett stöd i synen på hur sociala medier skall hanteras. I det praktiska arbetet har dock nämnda rekommendationer givetvis beaktats t.ex arkiveras allt innehåll på de centrala sociala medie-kanalerna. Bärande idéer Målsättning har hela tiden varit att inkludera sociala medier i stadens webbplats så långt det varit praktiskt möjligt. Sett över tiden har dock vissa marginella avsteg fått göras. Bloggarna som politikerna använder väljs de numer fritt från de verktyg som idag finns att tillgå. Däremot skall medborgarna kunna både följa och hitta dem via stadens webbsida. Samma tanke finns för politikens twitterkonton. Hur dessa lösningar ser ut beskrivs nedan. I de sociala mediernas natur ligger att en hög närvarofrekvens i sig är en framgångsfaktor. Efterhand som staden skaffat sig en egen identitet (konton i stadens eget namn) har hög närvaro präglat Borås stads arbete. Inte heller inom detta område har formella regler utarbetats i första hand. De praktiska handlandet och de praktiska förutsättningarna har hittills varit ledande. Närvaron har inte varit begränsad till normala kontorsarbetstider. En stor mängd olika tekniska lösningar används för att få notifieringar som gör det möjlig att leva upp till ambitionen. I huvudsak är det som producerats för de sociala medierna framtaget med egna, befintliga resurser.

3 3 (9) Framväxten Det bloggande kommunalrådet följdes av fler kommunalrådskollegor som också övertalades att prova på det nya. Parallellt med detta startade även dokumentation av Kommunstyrelsens sammanträden via inspelade ljudfiler som publicerades i efterhand på webbplatsen. Inspelningarna gjordes med en liten Mp3-spelare. Sedan tidigare fanns en viktig förutsättning på plats; nämligen att Kommunfullmäktige gjort det möjligt med öppna sammanträden. WebbTV-sändningar från Kommunfullmäktiges sammanträden blev aktuella. Sedan tidigare fanns en TV-kamera monterad i den stationära fullmäktigesal som används. Sammanträdena har sedan länge visats på en intern TV-kanal som möjliggör för ledamöterna att följa sammanträdena från andra platser än sessionssalen under mötena (pausrum, caféteria) När den kameran uppdaterades vid byte av voteringsanläggning uppstod möjligheten att använda tv-signalen även för distribution via nätet. Fullmäktiges första sändningen lockade uppemot 800 unika tittare (budgetdebatten år 2008). Även detta uppmärksammades medialt. Ett normalsammanträde har därefter lockar i snitt mellan unika besökare som tittar cirka 1 timme var. En webbradiosignal skickas också ut. Den sändning som skett tidigare via närradio fortlever och har kunnat utvecklas då närradion numer använder webbsignalen till sin sändning, med förbättrad tekniskt kvalité som resultat. På kommunens webbsida samlas de framväxande nya möjligheterna på en gemensam sida kallad Mötesplatsen. Där har medborgarna bl.a. också möjlighet att digitalt lämna förslag och ställa frågor, som också besvaras på webben. Ännu mer webb-tv Vi får kännedom om ett gratisverktyg, det svenska programverktyget Bambuser (www.bambuser.com), och vi ser möjligheten att utveckla dokumentationen av Kommunstyrelsens sammanträden, från ljud till rörlig bild. Programvaran är gratis och tjänstemobilen kan och får inledningsvis bli kamera. Med ena handen på pennan och i den andra handen en sändande mobil klaras debuten av. Kvalitén kanske inte så imponerande men ett snabbt och relativt enkelt steg har tagits. Efter ett tag byter vi mobilen mot en bärbar dator och webbkamera. Vi lär oss fånga upp sammanträdesljudet från den befintliga ljudanläggningen. Vi monterar webbkameran på en vridbar konstruktion (ett gammalt askfat i mässing plus lite tejp och gummisnoddar) och underlättar arbetet vid sammanträdet för sekreteraren. Vi lockar mellan unika tittare även här (kanske ännu fler då kommunens egen personal inte låter sig mätas

4 4 (9) bakom den gemensamma brandväggen och de gemensamma ip-numren). En inbäddad spelare på stadens webbsida visar sammanträdena. Hittills har vi visat över 50 sammanträden och haft drygt 5700 tittare. Även kommunens bolagsstämmor visas. Borås Stad har sedan många år tillbaka en gemensam bolagsdag då samtliga kommunala bolag har sina stämmor. Samtliga fullmäktigeledmöter bjuds in och sedan några år tillbaka är dessa även öppna för allmänhet och press. Valnämnden har som tredje politisk instans under 2011 startat sändningar från sina sammanträden. Vi ser ett behov och skapar en Bloggportal Fler än de centralt placerade kommunalråden intresserade sig för bloggar och startade egna. Vi insåg att ett behov fanns att samla samtliga boråspolitiker som bloggar på kommunens webbplats för att ge möjlighet för medborgarna att följa den skrivna politiska debatt som fanns även utanför tidningarnas debattsidor. Med hjälp av de rss-strömmar som blockverktygen levererar samlade vi dessa i ett gemensamt flöde och en lokal bloggosfär hade uppstått. Vi visar de senaste 25 inlägg som gjorts. Rubrik och en kort ingress är läsbar på webbsidan. Är medborgarna intresserade av att läsa hela inlägget får den befintliga länken följas till den aktuella bloggen.. och följer upp med en Twitterportal Microbloggen Twitters införande liknade bloggens introduktion. Ett kommunalråd övertalades att starta ett konto. Efter ett tag såg vi ett liknande behov att samla boråspolitikens twitter under en hatt och en Twitterportal liknande Bloggportalen införlivades på webbplatsen under Mötesplatsen. Twitters funktioner har också givit andra möjligheter att samla och visa. Möjligheten att skapa hashtaggar för att sortera ut twitterinlägg med samma tema utnyttjar Borås Stad dels genom att ha infört en officiell hashtagg (#boras) och dels skapat en Twinglykanal som visar upp alla inlägg på webbsidan med den officiella taggen. Detta kommer till användning bl.a. vid Kommunfullmäktiges sammanträden då vi både kommenterar sammanträdet och också samlar upp de politiska kommentarer som görs (både av politiker i salen och intresserade som följer sammanträdet) via Twitter och Twingly. Medborgarna kan alltså kommunicera med de förtroendevalda direkt under sammanträdena och lämna kommentarer.

5 5 (9) Facebook förstås Under 2008 införlivade Borås Stad Facebook i användningen av sociala medier. Facebook har på ett effektivt sätt lett fram till att vara en god kommunikationskanal såväl inifrån och ut som vice versa. Medborgarna kan på ett snabbt sätt ta del av information och ge feedback, komma på synpunkter och föra dialog utan att ha kännedom om den kommunala organisationen eller leta upp korrekta kontaktvägar. Vi ser också på ett tydligt sätt att Facebook driver fördjupningstrafik till webbplatsen samt att viss information delas även långt utanför vårt eget nätverk på Facebook. Vi har i skrivande stund migrerat från vår gamla profil till en page och ser därmed stora utvecklingsmöjligheter för framtiden kring satsningen på kommunikation via Facebook. Facebook är också något av en uppsamlande kanal där postningar sker från vår YouTube, från våra Bambusersändningar, pressmeddelanden och våra lediga tjänster. Ytterligare ett exempel på grundtanken att sy ihop de sociala kanalerna och tillgängliggöra dem i det forum som passar medborgaren bäst YouTube ännu bara i sin linda? Ett konto på YouTube finns sedan 2009 och har använts för att dokumentera presskonferenser, politiska utspel (både från den politiska majoriteten och minoriteten) och andra rent kommunala evenemang som invigningar m.m. En kamera med enkla funktioner och hög bildkvalitet används och sköts av ordinarie personal på Kommunledningskansliet, och filmerna publiceras i princip utan redigering av materialet. Enkelheten i produktionen i kombination med bra kvalité samt möjlighet till snabb publicering gör att denna kanal inom sociala medier kan vara den som inom den närmaste tiden har störst potential att växa inom Borås Stad. Lokala valkampanjer får ny skepnad Sociala medier har varit direkt delaktiga i tre lokala valkampanjer för ökat valdeltagande. Redan i valet 2006 användes en blogg i blygsam omfattning för rapportering från den lokala valrörelsen, sett från den lokala Valstugan som Borås Stad då använde för första gången för mottagning av förtidsröster.

6 6 (9) I samband med Europaparlamentsvalet skapades en riktig blogg (med ett externt bloggverktyg) som rapporterade från den lokala valrörelsen. Även ett twitterflöde användes. Mycket av kommunens lokala valkampanj byggdes kring en YouTube film som också visades på TV4. I det allmänna valet hösten 2010 användes återigen det speciellt twitterflödet från Valstugan och egna YouTube-filmer (inspelade med i huvudsak rikspolitiker som bedrev valkampanj i Borås) parallellt med mer traditionella konsultköpta kampanjinsatser. Filmerna innehöll samma budskap från alla politiker ( Använd din egen röst ) som också var kampanjens huvudbudskap. Twitterflödet kommer att användas under den valrörelse som startar inför Omval 2011 i Västra Götaland. Bloggen finns kvar och kan även den utnyttjas. Borås Stad har inom projektets ram gjort en egen utvärdering av hur sociala medier kom att användas i den lokala valrörelsen Velar i skolans gymnasieval Även inför gymnasievalen 2009 och 2010 används sociala medier för att förstärka det övriga kampanj/informationsmaterialet. Genom att bygga gymnasievalsinformationen kring en bloggplattform där en utvald elev bloggade om sitt svåra val genom texter, intervjuer, YouTubefilmer från de olika gymnasieprogrammen och inbyggda sociala funktioner med kommentarer, röstning m. m. lyckades vi locka till stor interaktion. 75% av målgruppen anmälde sig till en SMS-tjänst för att ta emot information från bloggen. Ett par hundra kommentarer lämnades på bloggen och nästan röstade kring bloggarens val. Kampanjen stöttades även av bannerannonsering på Bilddagboken. Detta resulterade i den högsta klickraten i Bilddagbokens historia. Utvärderingarna av kampanjerna har varit mycket positiva från eleverna i år 9 som understryker att bloggen underlättat deras val. Flickr Vi använder bildhanteringstjänsten Flickr sedan 2009 som bas för våra bilder och har börjat licensiera och har en intention att utöka öppenheten med att licensiera material under CreativeCommons. Tjänsten användes flitigt för kommunikation och informationsspridning när Borås arrangerade Davis Cupmatchen mot Ryssland i början på mars 2011.

7 7 (9) Rikskonferensen Mötesplats Sociala Media föds En generell utbildningsinsats för de förtroendevalda gjordes i maj 2010 då konferensen Mötesplats Sociala Media 2010 arrangerades tillsammans med Högskolan i Borås. Den huvudsakliga målgruppen var förtroendevalda som var intresserade av att börja använda sociala media inför valrörelsen. Föreläsningarnas syfte var att väcka intresse för sociala medier och stimulera de förtroendevalda att bli aktiva användare. Konferensen innehöll avslutningsvis en workshop-del, där de som ville fick starthjälp med kanalval, registrering av konton och kom-igång-tips. Ett 50-tal lokala politiker deltog. Idén och initiativet till konferensen kom från artikelförfattarna som också ingått i den arrangörsgrupp som arbetat med konferensen. Under våren 2011 arrangeras konferensen igen. Denna gång med syfte att utvärdera hur sociala medier användes i valrörelsen Vid båda tillfällena har Kommunstyrelsen i Borås uttryckt hur viktig man anser att denna konferens är och att man vill underlätta för de förtroendevalda att delta genom att, med centrala medel, stå för anmälningsavgift och ersättning för förlorad arbetsinkomst för samtliga förtroendevalda i Borås Stad som vill delta i konferensen. Kundo - en sociala och transparent kundtjänst Tjänsten Kundo införlivades strax efter lanseringen av vår nya sociala webbplats som släpptes i mars Tjänsten är en enkel, men effektiv social och transparent kundtjänst (erfarenhetsdatabas om man så vill) där medborgarna kan ställa frågor, lämna synpunkter, förslag eller beröm utan att själva behöva kanalisera det till rätt förvaltning/tjänsteman. Ursprungligen var tjänsten tänkt som en feedback på webbplatsen boras.se i sig men har utvecklats med tiden och idag försöker vi svara (med vissa undantag) på de frågeställningar som inkommer oavsett karaktär. Eftersom det är total transparens blir det också något av en erfarenhetsdatabas eftersom det är enkelt för medborgarna att se om någon redan ställt samma fråga eller lämnat en liknande synpunkt och fått svar. I dagsläget finns omkring 250 ärenden i tjänsten.

8 8 (9) Sprid ordet! En av artikelförfattarna har under projektets gång genomfört ett antal inspirationsföreläsningar i vilken Borås Stads arbete med införande av sociala medier beskrivs. Dessa har skett både i närområdet för grannkommuner, kommunalförbund och länsstyrelse samt även vid flera rikskonferenser. epetitioner tillkommer Kommunstyrelsen har under mars 2011 beslutat att införa epetitioner med förebild från det s.k. Malmöinitiativet. En konstellation från Kommunledningskansliet Borås Stad, där artikelförfattarna ingick, hämtade idén och inspiration dels från en konferens anordnad av Sveriges kommuner och landsting i december 2009 och dels vid ett studiebesök hos Malmö Stad ett år senare. Däremellan togs ett ärende fram till Kommunfullmäktige som beslutade att införa epetitioner som en utveckling av medborgarförslag. Programvara och drift är beställda via en extern leverantör och beräknas vara i drift under våren Avslutning Samtliga fem kommunalråd har under 2010 använt sig av sina twitterflöden, två får anses vara flitiga bloggare. Stadens officiella twitterflöde har snart 650 följare. På Bloggportalen omsätts de 25 visade inläggen var 14:e dag. Staden har över 100 filmer på sin YouTubekanal och där en valfilm från Europaparlamentsvalet har över visningar. Totalt har vi närmare visningar från kontot. Användningen av Facebook har vuxit och idag har staden runt fans på det centrala kontot och ytterligare ett par tusen om man räknar in verksamhetsspecifika konton. Gymnasievalskampanjen har kammat hem pris i Guldnyckeln och vann där Folkets Nyckel, vunnit Månadens kampanj integrerat i tidningen Resumé samt en nominering i 100-wattare (samtliga är större reklamtävlingar). I dagsläget har våra foton på flickr visats runt ggr. På väg in i Borås Stads arsenal av verktyg för att stärka medborgarkommunikationen är epetitionerna. Om förtroendevalda och stadens tjänstemän på ett tidigt stadium blir delaktiga i den process som är epetitionernas avsikt, har ytterligare en social media plattform skapats.

9 9 (9) Spridningen internt i Borås Stads egen organisation har påbörjats. Efter en inledande genomgång om sociala medier för samtliga förvaltnings- och bolagschefer under våren 2011 har ett antal förvaltningsprojekt sett gryningen. Göran Björklund Anders Kihl

Bilden av. boras.com

Bilden av. boras.com Bilden av 27 april 2010 Vem vill bli vän med Borås Stad? Vi måste finnas där människor söker information. Dagens samhälle, 3 mars 2010 Succé för fullmäktige på webben När det gäller politiker och Internet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer