FÖRORD. Stockholm, november Petrus Boström, Förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Stockholm, november 2009. Petrus Boström, Förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet"

Transkript

1

2 FÖRORD Folkhälsa är ett okontroversiellt begrepp i svensk politik: inom få inhemska frågor råder samma blocköverskridande konsensus. Alla partier talar oreserverat och okritiskt om dess nödvändighet, vilket på samma gång är både beklämmande och väntat. Beklämmande, därför att den förda folkhälsopolitiken förutsätter ett kollektivistiskt perspektiv samtidigt som den flödar över av tvingande paternalism. Väntat, därför att det svenska partiväsendet saknar aktörer som vågar stå upp för individens rättigheter, och därför att folkhälsa visat sig vara ett så brett begrepp att all politik du önskar genomföra kan motiveras därur. En skattkista för politiker och byråkrater således, och ett hot mot våra medborgerliga rättigheter. Den främsta anledningen till att denna rapport skrivs är just den expansion på det folkhälsopolitiska området som vi ser runt omkring oss, där näringsfrihet och demokratiska rättigheter slår sig slätt. Som exempelvis WHO:s nya riktlinjer för tobaksprevention, där man bland annat önskar förbjuda tobaksindustrin en laglig skattebetalande näringsverksamhet att ens yttra sina åsikter till politiska företrädare. Denna rapport syftar till att belysa såväl de etiska och vetenskapliga fundament på vilka den svenska folkhälsopolitiken är byggd som de praktiska åtgärder och förslag som den mynnar ut i. Rapporten ställer både frågan var folkhälsopolitiken kommer ifrån, var den är i dag, och vart den är på väg. Dessutom analyserar vi vad detta innebär för medborgarna. Rapporten leder slutligen fram till en skiss av hur en annan värld vore möjlig, och ger i liberal anda inte en enda utan åtskilliga alternativa lösningar, som en mer liberal-konservativ folkhälsopolitik skulle kunna bidra till. Detta är båda den faktiska styrkan och den retoriska svagheten i en frihetsförespråkande rapport: när vi överlåter makten åt medborgarna själva kan vi inte med samma säkerhet slå fast hur de kommer att agera som om vi i socialistiskt manér hade tvingat dem till ett visst beteende. Men vi kan säga att det kommer att bli bättre. Det saknas ett kapitel i denna rapport, och det är en tydlig utvärdering av vilka resultat som kan uppvisas av de folkhälsopolitiska insatser som våra skattemedel bekostar. Vi har med ljus och lykta sökt efter sådan information och viss mån har svaret givits oss. Inte i ett antal tydliga välfärdsförbättringar utan istället i ett antal frihetsinskränkande restriktioner. Vad vi egentligen får för pengarna? Ingenting alls tycks det, utom lite mindre rörelseutrymme. Stockholm, november 2009 Petrus Boström, Förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 KAPITEL 1: PATERNALISM Den liberala anti-paternalismen Vad är paternalism? Statlig och privat paternalism Föräldra-analogin Libertariansk paternalism? Statlig paternalism KAPITEL 2: FOLKHÄLSOPOLITIKENS HISTORIK Vetenskaplig utveckling är alltid av godo Karantän och miasma Tvångsbehandling, Hume och Koch talet och Mackie Riskfaktoreliminering och probabilistisk kauslitet KAPITEL 3: FOLKHÄLSOPOLITISKA AKTÖRER Statens folkhälsoinstitut Opinionsbildning visavi allmänheten Opinionsbildning visavi staten Skatter som berör folkhälsopolitiken Förbud och påbud Det sluttande planet KAPITEL 4: PARTIERNAS ÅSIKTER Allianspartierna De rödgröna En sammanfattande partianalys KAPITEL 5: KONSEKVENSANALYS Hur skatter ändrar beteenden Rational Addiction KAPITEL 6: SLUTSATSER Exit och ramen för Utopia Försäkringsbolag på en fri marknad Empowerment REFERENSER

4 KAPITEL 1: PATERNALISM Vi inleder med att analysera på vilka moraliska byggstenar som folkhälsopolitiken vilar. Vad är det som legitimerar dessa åtgärder? Är den förda folkhälsopolitiken över huvud taget förenlig med den klassiska liberala, demokratiska grundinställning som ger individen makt över sitt eget liv? För att kunna besvara dessa frågor måste vi analysera och problematisera paternalismbegreppet. Ordet paternalism är i liberala kretsar ofta ett skällsord som används för ett beteende som kränker individens rättigheter. Som vi strax skall komma att se är verkligheten inte riktigt så svart-vit, även om det statlig paternalism i regel reser stora etiska problem. Senare kommer vi dock att visa hur somliga former av paternalism mycket väl kan utgöra en generell lösning på många av de folkhälsoproblem som vi i dag brottas med. 1.1 Den liberala anti-paternalismen Anti-paternalismen är väl grundad i den liberala idétraditionen. John Locke argumenterar i Two Treatises of Government 1 för att den legitima statens uppgifter begränsar sig till att skydda medborgarnas liv, frihet och egendom. På likartat sätt slår Wilhelm von Humboldt i Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen 2 fast att staten ska avstå från att förse medborgarna med välfärd. Istället är dess enda uppgift att tillförsäkra dem ömsesidig säkerhet och skydd från utländska fiender. Endast för dessa syften får friheten inskränkas, menar von Humboldt. Den mest berömda formuleringen av den liberala antipaternalismen kommer dock från John Stuart Mill, som i On liberty skriver: 3 That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinion of others, to do so would be wise, or even right... The only part of the conduct of anyone, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which 4

5 merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. Denna Mills princip har gått till historien under benämningen skadeprincipen, och det är i grund och botten till den som såväl Locke och von Humboldt som Fria Moderata Studentförbundet i allmänhet ansluter sig. Att detta är ett kontroversiellt ställningstagande ska vi dock snart bli varse. 1.2 Vad är paternalism? Det finns ingen allmänt accepterad definition av paternalism. I en nyligen försvarad doktorsavhandling 4 från KTH går Kalle Grill igenom sju sinsemellan olika definitioner av begreppet men konstaterar samtidigt att det finns många fler som han utelämnat. Några av de punkter där definitionerna går isär är huruvida det kan vara paternalistiskt att mot någons vilja ge denne flera valmöjligheter, huruvida moraliskt tillåtna handlingar icke desto mindre kan vara paternalistiska och huruvida det räcker att paternalisten tror sig handla så att hon inskränker friheten för någon. Några gemensamma drag finns dock i de flesta definitioner av paternalism. A handlar paternalistiskt gentemot B genom handlingen X om (i) X inskränker B:s frihet, autonomi eller rättigheter, (ii) A handlar utan B:s samtycke och (iii) A handlar av välvilja gentemot B, för att förbättra B:s situation. Paternalism delas ofta in i mjuk eller hård, efter den distinktion som Joel Feinberg gör i Harm to Self. 5 Här ställs samtyckesvillkoret i centrum. Istället för att bara tillåta den enkla dikotomin samtycke eller icke-samtycke delar Feinberg in avsaknaden av samtycke i två grader. Handlingar riktade mot en person B som vid sina sinnens fulla bruk inte ger sitt samtycke exemplifierar den hårda paternalismen. Handlingar riktade mot en person B som är ett barn, är berusad, är psykiskt störd eller på något annat sätt inte når upp till sin vanliga beslutskapacitet och som inte ger sitt samtycke exemplifierar den mjuka paternalismen. Mjukheten kan sägas bestå i att samtyckesläget är oklart: kanske skulle B ge sitt samtycke i en situation mer representativ för dennes verkliga jag? Vårt syfte är inte att här djupare diskutera definitionen av paternalism. Istället ska vi ge ett antal exempel (eller en så kallad ostensiv definition) på paternalistiska handlingar och beteenden. I exemplen särskiljer vi mjuk från hård paternalism enligt ovan, men också personlig från kollektiv paternalism. Den personliga paternalismen råder när A handlar för att 5

6 förbättra B:s och endast B:s situation. Den kollektiva paternalismen råder när A handlar för att förbättra B:s och ytterligare ett antal personers situation. 1 Personlig Mjuk Barndop (särskilt nöddop) Exorcism Psykiatrisk tvångsvård Förbud mot eutanasi Svenska spel Systembolaget Statligt pensionssystem Hård Cykelhjälmstvång Tvångsvård av icke-psykiska åkommor Generella förbud mot alkohol och andra droger Begränsad sexuell frihet Förbjudna böcker Filmcensur Förbud mot frivillig prostitution Förbud mot självmord Tabell 1 Några klassificerade exempel på paternalism. Kollektiv Skolplikt Alkolås i bilar Barnvaccinationsprogram Bilbältestvång Rökförbud på krogen Karantän Några kommentarer kan illustrera hur exemplen förhåller sig till varandra. Både cykelhjälmstvång och bilbältestvång hör i princip hemma i kategorin hård paternalism, eftersom de är tänkta att appliceras på fullt beslutskapabla individer oavsett vad dessa tycker. Däremot tillhör cykelhjälmstvånget den personliga paternalismen eftersom en cykelhjälm så gott som uteslutande skyddar den som bär den. Bilbälten å andra sidan skyddar, såsom den berömda kampanjen med elefanterna i baksätet illustrerar, även medpassagerare och andra medtrafikanter. Därför hör bilbältestvånget hemma i kategorin kollektiv paternalism. Det gör även alkolås i bilar men då dessa är tänkta att begränsa friheten för berusade personer faller de under kategorin mjuk paternalism. (En klassificering under rubriken hård paternalism skulle å andra sidan kunna motiveras med att man redan i nyktert tillstånd tvingas betala kostnaden för alkolåset framförallt om även nykterister tvingas betala för installation av alkolås i sina 1 Som en logisk slutpunkt på skalan kan vi också introducera den externa paternalismen, när A handlar för att förbättra ett antal personers situation, men inte B:s. Så skulle man exempelvis kunna beskriva renodlade transfereringar från B till andra personer i ett statligt välfärdssystem. Emellertid tycks den externa paternalismen tänja paternalismbegreppet för långt och vi kommer därför inte att använda denna benämning. 6

7 bilar.) Rökförbud på krogen syftande till att erbjuda ren luft till ett kollektiv av människor placerar sig i den kollektiva kategorin, medan generella förbud mot droger utifrån omsorg om en enskild brukares hälsa placerar sig i den individuella kategorin. Både barnvaccinationsprogram och karantän är exempel på epidemibegränsande åtgärder som är avsedda att skydda ett kollektiv. Barnvaccinationsprogram riktar sig emellertid till individer som inte är fullt beslutsföra, vilket leder till kategorin mjuk paternalism, medan karantän kan påtvingas även individer vid sina sinnens fulla bruk och följaktligen hamnar i den hårda kategorin. Helt analog är klassificeringen av eutanasi-förbud (svårt sjuka människor kan antas vara inte helt och hållet vid sina sinnens fulla bruk) och självmordsförbud (gällande fullt friska människor).många placeringar är inte självklara. Begränsad sexuell frihet kan motiveras med hänsyn till den enskildes känsloliv och hamnar då i den personliga kategorin, eller med hänsyn till smittskydd eller mer allmänt sedernas förfall och hamnar då i den kollektiva kategorin. Likartade resonemang kan föras om bok- och filmcensur liksom om skolplikt. Dessa placeringar inbegriper också en hel del empiriska frågor, såväl rörande paternalistens faktiska bevekelsegrunder som det vetenskapliga stödet för dessa bevekelsegrunder. 1.3 Statlig och privat paternalism Låt oss nu komplicera resonemanget en aning. Som vi redan konstaterat hamnar generella förbud mot alkohol och andra droger i kategorin hård, personlig paternalism. Systembolaget och Svenska Spel hamnar däremot i kategorin mjuk, personlig paternalism. Skälet är att de riktar sig mot personer med alkohol- respektive spelproblem, det vill säga till personer vilkas beslutskompetens går att ifrågasätta. Detta rymmer emellertid en stor förenkling: såväl Systembolaget som Svenska Spel är monopol, som motiveras med omsorg om vissa, men som ändå drabbar alla. 2 Dels drabbas alla som köper alkohol eller spel av monopolmarknaden, dels drabbas alla medborgare som tvingas bli ovilliga delägare i statliga företag. Detta antyder att det saknas något viktigt i klassificeringen ovan. Den observation vi gör är följande: När den paternalistiske aktören A är staten så blir frågan om huruvida handlingen är tillåten inte bara en fråga om huruvida den paternalistiska handlingen X som sådan är moraliskt tillåten, med avseende på frihetsinskränkningen gentemot B. Det uppstår nämligen per automatik även en komplementhandling Y, som riktar sig mot skattebetalarkollektivet (vari B ofta, men inte nödvändigtvis, ingår), och även komplementhandlingen Y måste vara tillåten för att X ska vara tillåten för staten att utföra. Några exempel får illustrera resonemanget. Ett föräldrapar A utför handlingen X, att döpa sitt barn B. Därmed inskränker de B:s frihet (i en konkret mening att slippa blötas ner, i en 2 Gentemot målgruppen rör det sig alltså om kollektiv paternalism, gentemot övriga om extern, såsom vi definierade den i en not ovan. 7

8 abstrakt mening att själv få välja sin religiösa övertygelse), de gör det utan B:s samtycke och de gör det för B:s egen skull, så att B ska kunna leva ett liv i samhörighet med Gud. Detta är en relativt okontroversiell handling. Antag nu istället att staten utför dophandlingen X av B. Nu uppstår även komplementhandlingen Y: hela skattebetalarkollektivet tvingas, utan explicit samtycke, bidra till att finansiera dophandlingen X. Eftersom dophandlingen X inte utförs för att främja skattebetalarkollektivet är Y inte en paternalistisk handling. Däremot är Y en moraliskt mycket tveksam handling, eftersom den utförs utan samtycke. Vi kan lugnt anta att det bland skattebetalarna både finns sådana som delar den religiösa uppfattning som dophandlingen ger uttryck för, sådana som bekänner sig till andra religiösa uppfattningar och sådana som är ateister. Att den klassiska liberalismen i Lockes, von Humboldts och Mills anda inte tillåter Y står klart staten får bara ta människors pengar för att försvara dem från varandra, inte för att främja vissa religioner. Antag nu att en krogägare A gentemot sina gäster B utför den paternalistiska handlingen X att förbjuda dem att röka på A:s krog. Detta inskränker B:s frihet att bolma, det görs utan B:s samtycke och det görs (låt oss anta) för B:s egen skull. Denna paternalistiska handling är relativt okontroversiell. I den liberala tradition som håller egendomens helgd högt är det självklart att var och en har rätt att själv bestämma reglerna på sin egen ägandes krog. Kunderna B har ingen naturlig rätt att röka på andras egendom den rätten beror på ägarens tillstånd. Antag nu istället att staten utför den paternalistiska handlingen X. Nu uppstår komplementhandlingen Y som inskränker ägaren A:s frihet att bestämma över sin krog, det görs utan A:s samtycke och det görs (låt oss anta) för A:s egen skull (arbetsmiljöskäl 6 ). Till skillnad från i dopexemplet är komplementhandlingen Y nu också en paternalistisk handling, men inte gentemot kroggästerna, utan mot krogägaren. 3 Är den tillåten? Liberal rättighetsteori tillåter kanske att staten skyddar den som inte vill bli utsatt för passiv rökning på allmän plats (och definitivt på sin egen egendom), men det är ett klart övergrepp på krogägarens rätt till sin egendom att införa ett rökförbud på dennes krog utan dennes medgivande. Vad resonemanget och exemplen visar är att frågan om paternalistiska handlingars moraliska tillåtlighet inte låter sig separeras från frågan om vem som utför dem och gentemot vem. Att en handling är paternalistisk är inte i sig skäl nog vare sig för att den är moraliskt tillåten eller moraliskt förbjuden. Detta ska vi nu granska noggrannare. 3 Det finns också en andra komplementhandling Z, som består i att på skattebetalarkollektivets bekostnad upprätthålla förbudet. Denna handling är paternalistisk gentemot vissa (besökarna på krogen), men inte mot andra eftersom den inte utförs av omsorg om dem. 8

9 1.4 Föräldra-analogin Ordet paternalism kommer av latinets pater, fader, och antyder att relationen mellan paternalisten A och den drabbade/hjälpte B är analog med den mellan en förälder och dennes barn. Större delen av handlingarna i Tabell 1 är också tillåtna för föräldrar att utföra gentemot sina barn, åtminstone då dessa är tillräckligt små (exorcism är det undantag som får illustrera regeln). Varför är det så? Detta är inte platsen att utforma en fullständig teori om barns rättigheter. Kort kan dock sägas att barn är stadda i förändring, utveckling, förbättring och mognad. Föräldrarna har rätt att övervaka denna utveckling och att försöka göra den så lyckosam som möjligt. För att göra detta har de även rätt att göra vissa inskränkningar i barnets frihet inskränkningar som varken de eller någon annan har rätt att göra gentemot vuxna människor. Föräldrarna har emellertid inte rätt att genom fysisk eller psykisk misshandel förstöra barnets potential att utvecklas till en fullständig person. En mer fullständig teori om barns rättigheter, och sådana partiella rättigheter i allmänhet, ges av Ingemar Nordin i Etik, teknik & samhälle. 7 Föräldra-analogin är upplysande eftersom den tydligt sätter fingret på ett av felen med statlig paternalism. Medborgarna är (i allmänhet) inte barn med partiella rättigheter, som successivt växer upp och får fullständiga rättigheter. Istället är medborgarna (i allmänhet) just vuxna människor med fullständiga rättigheter och det är till och med så att det är skyddet av dessa rättigheter som är själva grundvalen för den legitima statens existens. En del av storheten i John Lockes teori är att staten inte får sin legitimitet från Gud, traditionen, adeln, kungen, klassen eller rasen. Nej, en legitim stat enligt Locke är en stat som skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter, och om den upphör att göra detta har medborgarna rätt att göra revolution och inrätta en ny stat som lever upp till deras krav: 8 Whensoever therefore the legislative shall transgress this fundamental rule of society; and either by ambition, fear, folly or corruption, endeavour to grasp themselves, or put into the hands of any other, an absolute power over the lives, liberties, and estates of the people; by this breach of trust they forfeit the power the people had put into their hands for quite contrary ends, and it devolves to the people, who have a right to resume their original liberty, and, by the establishment of a new legislative, (such as they shall think fit) provide for their own safety and security, which is the end for which they are in society. En god förälder rustar sitt barn för en framtid där barnet klarar sig självt. Syftet med uppfostran, skolgång, litteratur, fysisk aktivitet och socialt umgänge är inte bara att barnet ska överleva och växa i fysisk mening, utan att det ska uppstå en ny unik individ med ett eget intellekt, ett eget känsloregister och inte minst egna rättigheter att agera efter eget huvud. När det sker upphör asymmetrin mellan föräldrar och barn. Den som inte ansluter sig till en 9

10 marxistisk teori om statens bortvittrande torde ha svårt att argumentera för statlig paternalism gentemot vuxna utifrån föräldra-analogin. 1.5 Libertariansk paternalism? 2003 fick debatten om paternalism en vitamininjektion i form av artikeln Libertarian Paternalism 9 av Richard H: Thaler och Cass R. Sunstein. Thaler och Sunstein gör här ett försök att viga ihop två till synes oförenliga idéer: libertarianism och paternalism. Resonemanget påminner en del om det vi förde ovan kring krogägarens paternalistiska behandling av sina gäster. Att en krogägare inte tillåter rökning, eller (Thaler och Sunsteins exempel) att en restaurangägare sätter fruktskålen före efterrätterna i sin buffé kan naturligtvis ses som exempel på paternalism. Thaler och Sunstein går emellertid till storms mot en halmdocka i form av en libertarianism byggd uteslutande på fullständigt rationella individer. Därefter bygger de sin argumentation på det faktum att våra val i själva verket påverkas en hel del av hur valsituationerna ser ut; deras utgångspunkter, default-alternativ och hur valen presenteras. Som Daniel B. Klein påpekat är det dock en något ohistorisk tolkning av den klassiska liberalismen att påstå att den bygger på helt och fullt rationella individer. Smith och Friedrich Hayek är exempel på tänkare som haft en uttalad, motsatt syn. Thaler och Sunstein har däremot naturligtvis en poäng i att våra val beror på omständigheterna, och att vissa aktörer kan ändra på dessa omständigheter utan att kränka våra rättigheter till det bättre. Men bara vissa staten kan det exempelvis inte. Antag att staten är restaurangägaren i Thalers och Sunsteins exempel. Statens agerande gentemot medborgarna kräver opartiskhet. Det är en grundläggande rättsstatsprincip. I det förra avsnittet studerade vi statlig paternalism utifrån perspektivet att medborgarna inte är barn. Nu studerar vi istället det faktum att staten inte är en förälder. En god förälder har inget absolut krav på rättvisa och likabehandling av sina barn, eller på att alltid handla likadant i likartade situationer. En förälder kan använda sin intuition, sina kunskaper i pedagogik, sin personkännedom och sitt eget huvud i sin barnuppfostran. Men en statstjänsteman måste, som David Kelley påpekar i A Life of One s Own, 11 utgå ifrån juridiskt definierade rättigheter och ifrån rättsstatens principer om likabehandling, visa respekt för den personliga integriteten och följa sina byråkratiska riktlinjer. Därmed mister statstjänstemannen förmågan att vara en god förälder. Det var ett skäl, berättar Kelley, till att hjälparbetare på 1800-talet ofta var motståndare till den statliga fattighjälpen som inte förmådde skilja mellan slashasar och människor som kunde och ville ta ansvar för sig själva. 10 Adam Det resonemang som Thaler och Sunstein för verkar alltså inte i princip ge något carte blanche för statlig paternalism. Däremot är deras tankar möjligen intressanta som ett sätt att minska 10

11 redan befintliga statliga inskränkningar i våra liv. Will Wilkinson föreslår i en recension av Thaler och Sunstein mer radikala sätt att använda principen om libertariansk paternalism: 12 Vad sägs om möjligheten att köpa sig fri från bilbältestvång genom att titta på en timslång film med blodiga bilolyckor? Eller om möjligheten att ta sig ur (de amerikanska motsvarigheterna till) Läkemedelsverket och Socialstyrelsens regler för att låta svårt sjuka människor välja att behandlas med medicinska metoder som ännu inte hunnit godkännas? 1.6 Statlig paternalism Vi har granskat paternalismen ur den politiska filosofins synvinkel. Det betyder att vi har fokuserat på vilka handlingar staten är berättigad att utföra. Resultatet är tre starka argument mot statlig paternalism: 1. Även om en paternalistisk handling X utförd av staten gentemot B i sig själv är tillåten så skapar omständigheten att just staten utför X komplementhandlingar Y (en eller flera) som i allmänhet är otillåtna. 2. Barn-aspekten av föräldra-analogin håller inte för statliga handlingar. Medborgarna är inte barn som växer upp och successivt tillerkänns fullständiga rättigheter, de har fullständiga rättigheter från början och statens uppgift är (endast) att skydda dessa. 3. Föräldra-aspekten av föräldra-analogin håller inte för statliga handlingar. En förälder kan forma ett unikt band med sitt barn och behandla barnet på ett personligt sätt som syftar till att främja dess utveckling så mycket som möjligt. Rättstatens krav på att staten ska likabehandla alla medborgare omöjliggör en analog roll för staten. 11

12 KAPITEL 2: FOLKHÄLSOPOLITIKENS HISTORIK - You killed him! - No, I shot him. Bullets and the fall killed him. Ordväxling mellan Jamie Foxx och Tom Cruise i filmen Collateral (2004) Vi har nu konstaterat att paternalismbegreppet delvis är missvisande. Den analogi till föräldrabarn-relationen som åsyftas håller inte vid närmare betraktelse. Men om det paternalistiska perspektivet visat sig vara falskt aktualiseras istället frågan hur det kommer sig att folkhälsopolitiken existerar och har den utformning som den har. I kapitel tre kommer vi att beskriva hur de olika partierna och de ideologier som dessa historiskt byggt på förhåller sig till folkhälsopolitiken. Men innan vi kommer dithän skall vi göra en historisk exposé av folkhälsopolitikens utveckling. I ett tänkt samhällskontrakt à la Hobbes, implicit accepterat av dagens medborgare, är det teoretiskt möjligt att skyddet mot vissa överhängande hälsorisker ingått. Detta skydd har dock expanderat kraftigt, eventuellt på grund av att makthavares maktanspråk har vuxit, men den tes som härmed framförs är att expansionen följer den vetenskapliga utvecklingen. Eftersom folkhälsopolitik handlar om att undanröja just orsaker till att människor faller offer för sjukdom och för tidig död är det centralt att studera hur orsaksbegreppet har utvidgats. Härmed försöker vi påvisa hur folkhälsopolitiken har utnyttjat det vidgade orsaksbegreppet till att införa allt fler och större restriktioner i hur fria individer väljer att leva sina liv. 2.1 Vetenskaplig utveckling är alltid av godo Initialt kan det vara på sin plats att undanröja eventuella missförstånd. Den kritik som här riktas mot hur folkhälsopolitiken utnyttjar framstegen inom kausalitetsforskningen skall på intet sätt tolkas som kritik av själva kausalitetsforskningen. Som vi snart kommer att se har själva orsaksbegreppet under några sekel gått från ett klumpigt och inskränkt begrepp till ett problematiserat, nyanserat och vidsynt dito. Det är däremot ofrånkomligen så att ny teknik, vare sig det gäller kärnvapen eller nya rön inom teoretisk filosofi, kan användas för både goda och onda ändamål. Folkhälsopolitiken faller på sätt och vis däremellan, men tydligt är att genom historien har det faktum att orsaksbegreppet utökats jämfört med forskningsläget för 500 år sedan, tillsammans med framstegen inom främst bakteriologi och epidemiologi, möjliggjort mer långtgående insatser. Det är dessa insatser som härmed ifrågasätts. Här följer de anförda indikationerna för vår tes, i kronologisk ordning. 12

13 2.2 Karantän och miasma Från Bibeln hämtas de äldsta nedtecknade exemplen på folkhälsopolitik i form av en beskrivning som dateras till 1500-talet före Kristus, av hur friska åtskiljs från sjuka 13 och även den äldre muslimska litteraturen bjuder på liknande exempel 14. Separerandet av sjuka från friska kallas karantän, ett ord som bygger på en venetiansk dialekt av quaranta (giorni) som betyder 40 (dagar). Begreppet härstammar från 1300-talet och tiden efter digerdödens framfart över Europa. Upphovet var den dåvarande venetianska kolonin Dubrovnik i nuvarande Kroatien där fartyg tilläts anlända först efter 40 dagars isolering på närliggande öar. Tanken var att om inga symtom kunde skönjas på någon av de nyanlända inom denna period kunde de friskförklaras och därmed ansågs de inte utgöra något hälsomässigt hot för stadens invånare. 15 Det är viktigt att poängtera att det ursprungliga bruket av karantän således primärt var riktat mot utländska medborgare, i en tid då digerdöden några decennier tidigare hade skördat en tredjedel av kontinentens befolkning. Den frihetsrestriktion som det därmed handlar om är snarast att betraktas som en militär åtgärd för att trygga den nationella säkerheten, ett av få tillfällen då inskränkningar i näringsfrihet och individuella rättigheter kan vara befogade, så länge det råder proportionalitet mellan inskränkningen och dess effekt. Syftet var att säkra de egna medborgarnas välstånd och inte de nyanländas, medan det var de senare som utsattes för frihetsrestriktionen. På liknande sätt handlar även många moderna försvarsmakter och bruket påminner mer om skyddet av medborgarna i händelse av en attack med biologiska stridsmedel än om typisk svensk folkhälsopolitik. Med tiden då pestutbrotten blev allt färre och den teoretiska nyttan av åtgärden därmed kraftigt avtog visade sig karantäner vara en mycket kostsam och i många fall, eftersom det rådde etiologiska oklarheter, missriktad åtgärd som minskade handeln mellan människor och därmed även välfärden. När handeln tilltog ökade alternativkostnaderna och karantänbruket övergavs. 16 Ett arv från digerdöden var dock den alarmistiska hållning som många stater intog, exemplifierat i det faktum att Storbritannien införde starkare karantänlagar vid varje tillstymmelse till pestutbrott på kontinenten, trots att landet självt sedan trettio år inte upplevt några pestutbrott och inte heller skulle komma att göra det, medan kontinentala länder med samma strikta regelverk drabbades av sjukdomen. 17 Det tycks snarare troligt att det faktum att Storbritannien är av naturen avgränsat från kontinenten var avsevärt viktigare för sjukdomspreventionen än de åtskilliga Quarantine acts som infördes. 13

14 Två viktiga lärdomar kan vi dra från detta. Den ena är att orsakssamband som står bortom folkhälsopolitisk kontroll ofta är viktigare för slutresultatet än de frihetsinskränkande strategier som anläggs i folkhälsopolitiskt hänseende. Den andra är att det redan från början stod klart att folkhälsopolitik inte primärt var läkarnas och sjukvårdarnas område utan tulltjänstemännens och polisens, vilka till skillnad från sjukvårdspersonal använder våld om nödvändigt, en strategi som vi kommer att se går igen senare i historien. Den svenska hälsooch sjukvårdslagen slår däremot i en portalparagraf fast vikten av patientautonomi 18 : Hälso- och sjukvården skall / / bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet Patientautonomi är en negativ, inte en positiv rättighet. Det innebär att även om patienten inte kan välja och vraka bland tillgängliga diagnostiska metoder och behandlingar har hon alltid rätt att avstå från en behandling eller annan åtgärd. Föga förvånande saknas motsvarande premiss inom folkhälsopolitiken, som har formats med hjälp av våldsåtgärder och fortfarande syftar till att påtvinga medborgarna ofta fullt friska därtill preventiva hälsoåtgärder mot deras vilja. För att förstå de vetenskapshistoriska motiven bakom karantänanvändandet måste man inse att innan Robert Koch upptäckte att infektionssjukdomar var följden av patogena mikroorganismer hette den förhärskande vetenskapliga läran miasmateorin, som antog att det var dålig luft som spred sjukdom. Det var därför man redan på romartiden hade byggt avfallshanteringssystem och därav gjordes den enorma infrastruktursatsningen i form av utbyggnaden av Londons kloaker på 1800-talet. 19 Eftersom det medium som spred sjukdom luft var svårisolerat krävdes långtgående begränsningar i människors frihet för att uppnå rimlig effekt. Samtidigt var en av orsakerna till att bruket av karantän med tiden blev så dyrt, utöver att alternativkostnaden ökade i takt med den internationella handeln, att miasmateorin producerade många falskt positiva och falskt negativa resultat och den dåliga specificiteten och sensitiviteten ledde till både onödiga åtgärder och ofta även ett misslyckade av preventionsinsatsen. 20 Senare skulle dock mer personligt riktade hälsoinsatser öka i utsträckning medan det generella karantänbruket avtog. Vi kommer därmed till prevention av smittsamma sjukdomar på individnivå. 2.3 Tvångsbehandling, Hume och Koch Den första lag som syftar till att förbjuda spridandet av smittsamma sjukdomar tillkom i Storbritannien på 1860-talet och hette Contagious Diseases Act. 21 Lagen tog sikte på att veneriska sjukdomar stod för nästan hälften av alla sjukdomar inom den brittiska armén och 14

Eget ansvar i vården?

Eget ansvar i vården? Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 1 Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 16 september 2009 Lund Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 Lund isbn 978-91-86443-79-5

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Sociala nätverk en arena för det goda livet

Sociala nätverk en arena för det goda livet FORSKNINGSSTATION MÖSSEBERG Sociala nätverk en arena för det goda livet En analys av folkbildningens och idrottsrörelsens betydelse för en jämlikare hälsa hos invånarna i Västra Götaland Janet Wohlfarth

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Martin Peterson Nicolas Espinoza Luleå Tekniska Universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Kan positiv särbehandling rättfärdigas?

Kan positiv särbehandling rättfärdigas? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVK01/STVK11 HT07 Handledare: Björn Badersten Kan positiv särbehandling rättfärdigas? En normativ analys av etnisk kvotering till juristprogrammet vid

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund...

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... 4 Konstitutionen ett levande dokument?... 6 The Bill of rights... 6 Institutionell

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

GRUNDTRYGGHETSSYSTEMET

GRUNDTRYGGHETSSYSTEMET GRUNDTRYGGHETSSYSTEMET En antologi ifrån Centerstudenter Niklas Svanlindh (red.) Isak Kupersmidt Andreas Eriksson Karl Malmqvist Caspian Rehbinder Anna Sandström Gustav Andersson Magnus Persson Innehållsförteckning

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE?

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? EN ANALYS AV MEDBORGARSKAPETS BETYDELSE FÖR INTEGRATIONEN Andreas Johansson Heinö MAJ 2011 Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-821-5 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

En dålig men sann Norgehistoria

En dålig men sann Norgehistoria En dålig men sann Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson En dålig, men sann, Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson Timbro, juni 2006 ISBN 10: 91-7566-620-0

Läs mer

Folkhälsoupplysning genom tiderna

Folkhälsoupplysning genom tiderna LUNDS UNIVERSITET Folkhälsoupplysning genom tiderna Helena Sandberg 2000-01-01 Helena Sandberg Doktorand vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas

Läs mer

Att sluta eller inte sluta?

Att sluta eller inte sluta? Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Karin Bjellman Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och lärande Examensarbete 10p Hälsopedagogik Magisterexamen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012. Dörrarna stängs innan alla fått plats.

Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012. Dörrarna stängs innan alla fått plats. Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012 Dörrarna stängs innan alla fått plats. Dan Andersson Vill du läsa en kortare analys av rapporten? Beställ då skriften Jodå. Tillgänglighet

Läs mer

Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter?

Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter? Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter? En kvalitativ studie om EU-migranters situation i Göteborg ur ett mänskliga rättigheterperspektiv Författare: Ida Johansson Institutionen för Globala studier,

Läs mer

Är själv bäste dräng? Om kommunerna och arbetslöshetsbekämpning

Är själv bäste dräng? Om kommunerna och arbetslöshetsbekämpning Är själv bäste dräng? Om kommunerna och arbetslöshetsbekämpning Magisteruppsats i nationalekonomi Marcus Madsén 780212-4011 Handledare: Agneta Kruse Abstract In part this paper is a contribution to the

Läs mer