Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , 9-12 Koordinaten Eventsalen Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1. Information från Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB - Aktuellt om verksamheten - Ekonomi - Uppföljning av ägardirektiv - Avkastningsplan (endast kommunstyrelsen kl 11) Förmiddag 2. KS Informationer från ordföranden och kommunchefen Catharina Fredriksson Charlotte Johansson 3. KS Information om upphandling i form av tjänstekoncession gällande Sim- och sporthallen Per Alm Beslutsärenden 4. KS Investering i taket på Ramdalsanläggningen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 5. KS Svar på medborgarförslag om övergångsbiljetter på bussen Per Alm 3 16 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 6. KS Åtgärder i vägen för Västra femöre 19 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7. KS Försäljning av fastighet, Havsörnen 1 33 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 8. KS.2012,148 Uppföljning av genomlysning av Kultur- och Fritidsnämndens budget, avtal och redovisning 38 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS Översyn av offentliga toaletter i kommunen 40 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning 10. KS Redovisning av delegationsbeslut 44 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11. KS Delgivningar 46 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Sammanträdesdagar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Kommunstyrelsens delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14. KS Delårsrapport 2013 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet 15. KS Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun Göran Bernhardsson Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Bildande av stiftelse för Edhager pengar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Göran Bernhardsson KS Genomgång av balanslistan 135

3 Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering och underhåll tak ovanför fd bowlinghall på Ramdalsanläggningen etapp 1 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Investering och underhåll för utbyte av tak ovanför fd bowlinghall på Ramdalsanläggningen etapp 1. 2.Ekonomichefen Magnus Pettersson är attestant på ovannämnda projekt 3.Investeringsbudget är kr varav kr finansieras ur investeringsreserven och kr finansieras via omfördelning ur investering ombyggnation kök 5. Underhållsbudgeten är kr och finansieras ur KS oförutsett. 2. Sammanfattning tog Kommunstyrelsen ett beslut att tillskjuta kr kring en utredning hur pass allvarliga problemen som finns på taket till Ramdalsanläggningen exklusive skoldelen. Nu börjar denna utredning vara klar i följande skrivelse redogörs för vilka brister som finns och vad man skall göra för att rätta till dessa. Utredningen visar att tak konstruktionen på Ramdalsanläggningen har allvarliga konstruktionsbrister. Mellan tak konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt. Råsponten samt en del av bärande regelverk är fuktskadade på grund av fukt bildas i tak konstruktionen, med följd av röt angrepp Föreslagna åtgärder är uppdelat i två etapper. Etapp 1, taket ovanför träningssalar samt SSAB- hallen dvs. ovanför fd. Bowlinghallen, etapp 2, taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Arbetet med etapp 1 behöver påbörjas snarast. Vad avser etapp 2 pågår fortfarande utredning. Totalkostnad för etapp 1 innefattar ny konstruktionslösning, isolering, råspont och papp ovanför träningssalar, SSAB - hallen dvs fd. bowlinghallen är kr. Varav kr är investering och kr är underhållsåtgärder och bokförs som en kostnad på driften. OXL200 v Ärendet Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträffanden behandlat ärendet om tak konstruktionen på Ramdalsanläggningen som har allvarliga konstruktionsbrister. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Mellan tak konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt, råsponten samt en del av bärande regelverk är fuktskadade på grund av fukt bildas i tak konstruktionen med följd av röt angrepp. Sannolikt beror det på att varm och fuktig luft under lång tid trängt upp från lokalerna, genom isoleringen (tjocklek varierar mellan cm) som träffar kall luft och kondensering ökar kraftigt. Kondensvattnet rinner igenom isoleringen och in i lokalerna. En bidragande orsak till problemen är att konstruktionen bygger på undertrycksventilation. Varm luft kommer snabbt in i konstruktionen, vilket medför kondensrisk vid kraftiga och växlande väderomslag. Problem med fukt/kondens finns även i ytterväggen som vetter mot taket från simhallen. En möjlig orsak är att väggen saknar delvis isolering och luftning. Även temperaturhöjningen i lokalerna kan bidra till att ovanstående problem ökar. Problemen måste åtgärdas och arbetet föreslås delas upp i två etapper. Etapp 1, innefattar taket ovanför träningssalar samt SSAB- hallen dvs. ovanför fd. Bowlinghallen. Etapp 2 innefattar taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Åtgärder etapp 1: Innertaket behålls intakt och eventuellt installeras avfuktnings/ventilationsaggregat, utredning klar 26 september. Tak konstruktionen förstärks, bärande delar som är skadade byts ut. Ny isolering, råspont och yttertakspapp sätts dit.. Kustbostäder och konsulterna gör bedömningen att ovanstående åtgärder är tillräckliga för att åtgärda fuktproblemen i tak konstruktionen dock finns inga fullständiga garantier. Etapp 2: Utredning pågår fortfarande kring etapp 2. I dagsläget är det inte klart om undertaket behöver bytas. Utredning om ventilation pågår. Tak konstruktion förstärks, bärande delar som är skadade utbytes. Ny isolering, råspont och yttertakpapp. Hittills upparbetade och beslutade investeringskostnader är 1,8 mkr. Utredning och projektering av etapp 1 och 2, håltagning för att bedöma statusen på etapp 1 och 2 samt förstärka upp vissa takpartier. Ramavtalsentreprenör Rydbergs Bygg AB får i uppdrag att åtgärda etapp 1 enligt Structors AB konstruktionslösning, som innebär att lägga ny isolering, råspont och papp. I egenskap av totalentreprenör av badhuset har de god kännedom om byggnadens beskaffenhet samt att garantiåtaganden kvarstår. En annan viktig faktor är tiden. Etapp 1 måste starta snarast. Med en entreprenör som har varit med på hela resan fram till i dag är startsträckan betydligt kortare än om vi skulle gå ut och upphandla Arbetet beräknas att ta ca 3 månader och delar av verksamheten kommer att påverkas i form av att den måste stängas under begränsad tid när byggnation pågår ovanför respektive ställe.

5 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum Ekonomiska avvikelser från beslutad investering: Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2.Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. Kostnader kr beslutas gemensamt av ekonomichef och kommunchef. Kostnader över kr hanteras och beslutas av KS. Vad avser risker i detta projekt så finns de beskrivna i projektplanen med sannolikhet, konsekvenser och åtgärder. Se vidare i projektplanen. Totalkostnad för etapp 1 ny konstruktionslösning, isolering, råspont och papp ovanför träningssalar, SSAB - hallen dvs fd. bowlinghallen är kr. Varav kr är investering och kr är underhållsåtgärder och bokförs som en kostnad på driften. Finansiering: av investeringen på kr föreslås tas dels ur investeringsreserven kr och kr som tas ur ombyggnation av kök (Peterslund). Avskrivningstiden för investeringen beräknas till 20 år. Driftskostnaden första året blir kr. Vad avser driften på kr tas den ur KS oförutsett, varav kr redan är finansierade via KS oförutsett genom ett ordförandebeslut på ovanstående summar.. Kvarstående medel för KS oförutsett efter dessa uttag är kr och för investeringsreserven kr. Totalkostnaden fördelas enligt nedan: Byggkostnad inkl. installationer, projektledning kr. Oförutsett (15 %) kr

6 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Beslutsunderlag Kommunchef Handläggare Charlotte Johansson Magnus Pettersson Beslut till: Kommunchef Redovisningschef Kustbostäder (FK) (FK) (FÅ)

7 1 (9) Rev. 3, Projektplan Ramdalsanläggningen, ny konstruktion av ytter- och innertak utbyte av fuktskadad råspont och bärverk, byte av tätskikt, samt ev.nytt undertak (projektnamnet) OXL200 v

8 2 (9) Rev Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 5 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Verktyg Tester Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 8 9 Uppföljning 8 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 9

9 3 (9) Rev Inledning 1.1 Projektets bakgrund Takkonstruktionen på Ramdalsanläggningen har allvarliga konstruktionsbrister. I konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt, råsponten samt en del av reglarna är fuktskadade på grund av fukt bildas i takkonstruktionen med följd av kraftiga rötangrepp. Sannolikt beror det på att varm luft under lång tid trängt upp från lokalerna genom isoleringen och träffar kall luft och kondens bildas. Kondensvattnet rinner igenom isoleringen och in i lokalerna. En bidragande orsak till problemen är att ventilation i takkonstruktionen inte är tillräcklig. Vidare är det problem med fukt/kondens i yttervägg som vetter mot taket från simhallen. Orsaken är att väggen saknar delvis isolering och luftning. Även temperaturhöjningen i lokalerna kan bidra till att ovanstående problem ökar. Sammanfattning om nuläge och börläge? 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Uppdraget innehåller ett antal frågeställningar som ska utredas: - Nuvarande status på tak och dess konstruktion. - Förbättrad takkonstruktion. - Framtagande av kostnadsförslag. - Genomförande. 2.2 Syfte Projektets syfte är att underhålla och renovera takkonstruktionen (förhindra att kondens bildas i takkonstruktionen) för att bibehålla värdet på byggnaderna och att nuvarande verksamheter ska kunna bedrivas i lokalerna utan yttre påverkan. * Varför ska projektet genomföras? 2.3 Mål Målet är att bibehålla värdet på byggnaden samt att nuvarande verksamheter ska kunna bedrivas i lokalerna. * Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 2.4 Avgränsningar Projektet omfattar utredning, projektering och ombyggnation av etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 omfattar taket ovanför träningssalar, SSAb- hallen. Etapp 2 omfattar taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Taken ovanför bassängen, sporthallsdel med omklädningsrum ingår inte. * Vad ingår inte i projektet?

10 4 (9) Rev Framgångsfaktorer De lösningar som tas fram har kommunkoncernövergripande nyttoperspektiv, energieffektiva samt främjar ett bra inomhusklimat och bibehåller värdet på byggnaderna. * Faktorer som främjar projektet? 2.6 Risker Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument. Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Tidplanen inte hålls M Inga konsekvenser Utreds varför, därefter tar alla sitt ansvar att det inte händer igen, projektledaren ansvarar. Oförutsedda händelser efter rivning H Extra kostnader, tidplanen håller inte. Utredning varför, åtgärder så att det inte händer igen, projektledaren ansvarar. Snötyngder som påverkar konstruktionen. H Rasrisk Stänga lokalerna. Arbetsmiljö vid arbete på tak H Förbjuda vistelse på tak. Stänga lokalerna. Luftkvaliten i anläggningen H Hälsoproblem Stänga lokalerna. Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet. Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk). Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum då åtgärden ska vara genomförd.) 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen * Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 3.2 Styrgrupp Charlotte Johansson (Kommunchef), Magnus Petterssson (ekonomichef), Kurt Tengroth (förvaltningschef) * Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till kommunstyrelsen

11 5 (9) Rev Ansvarig beställare Magnus Pettersson (ekonomichef) * Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 3.4 Projektledare Kurt Tengroth (förvaltningschef) * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 3.5 Projektgrupp Kurt Tengroth (förvaltningschef), Andreas Trobeck (förvaltare) * Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 3.6 Referensgrupper Konstruktions expert eventuellt även fukttekniker. *Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren. 3.7 Arbetsgrupper Kurt Tengroth (förvaltningschef), Andreas Trobeck (förvaltare) 4 Resurser 4.1 Ekonomi (uppskattad kostnad för hela projektet) Händelser Grov uppskattad totalkostnad Oförutsett Belopp (kr) kr Ingår med 10 % i ovanstående siffror 4.2 Ekonomi Utredning och projektering av etapp 1 och 2 Händelser Utredning och projektering etapp 1 och 2 (dessa kostnader är redan beslutade och upparbetade). Belopp (kr) Ekonomi etapp 1 Händelser Byggkostnad, inklusive installationer Belopp (kr) kr

12 6 (9) Rev och projektledning. Oförutsett Ekonomi etapp 2 Händelser Utredning och kostnadsberäkning pågår. Oförutsett Belopp (kr) 5 Tidsplan Arbetet är planerat i 2 etapper, hela arbetet beräknas vara klart sommaren Verksamheten i lokalerna kan komma att påverkas. 6 Huvudaktiviteter och milstolpar Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. Datum Etapp 1, utredning och projektering, kostnadsuppskattning. September 2013 Kommunstyrelse beslut att genomföra etapp 1. Tak ovanför Oktober 2013 träningssalar och SSAB- hallen Byggstart etapp 1. Oktober 2013 Etapp 2, utredning och projektering, kostnadsuppskattning Hösten 2014 Kommunstyrelse beslut att genomföra etapp 2. Tak ovanför Vintern 2013/2014 omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Byggstart etapp 2. Våren * Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar. Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet. 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Byggmöten hålls varannan vecka, vid behov tätare. Styrgruppsmöte en gång i månaden.

13 7 (9) Rev Rapportering Rapportering sker till styrgrupp 1 gång per månad, avvikelser från budget och tidplan sker omgående till styrgrupp. Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen

14 8 (9) Rev Verktyg 7.3 Tester I 7.4 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. Kostnader kr beslutar gemensamt av ekonomichef och kommunchef. Kostnader över kr hanteras och beslutas av KS. 7.5 Nya projektidéer 8 Överlämning Drift- och underhållsinstruktioner samt garantiåtagande lämnas till förvaltaren. 9 Uppföljning och kvalitetssäkring Entreprenören ansvarar för egenkontroller. Slutbesiktning sker av extern besiktningsman. Slutmöte med styrgrupp sker efter slutbesiktning. * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

15 9 (9) Rev Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation Projektledaren informerar styrgrupp, ekonomichef informerar kommunchef Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras hos Kustbostäders arkiv. 11 Referensdokument * Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

16 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :18:12 KS Kommunstyrelseförvaltningen Farid Ruhani Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att övergångsbiljetter på Länstrafiken förlängs till 2 timmar 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Det har inkommit ett medborgarförslag om att tiden för övergångsbiljett av kollektivtrafiken ska förlängas efter resestart från nuvarande 1 timme till minst 2 timmar alternativt 4 timmar för Oxelösundsborna. I förslaget anförs att den nuvarande tiden på 1 timme inte anses vara en godtagbar servicenivå. En ändring från 1 timme giltighet till 2 timmar behöver i sådana fall genomföras i hela länet. Nuvarande biljettmaskiner på bussarna kan inte låsas kommunvis då flertalet linjer går genom flera kommuner. Detta påverkar i synnerhet både Oxelösunds och Nyköpings kommun. Praktiskt kan en eventuell förändring av övergångstiden kunna endast göras på länsnivå. En höjning av övergångstiden skulle i sådant fall resultera i ökad kostnad för kommunen. Det som också behöver tas i beaktande är att en sådan förändring i giltighet kommer att medföra en högre biljettpris för kunden. För resenärer som inte vill ha 2 eller 3 timmars giltighet, kommer konsekvensen att bli ett högre biljettpris för samma enkelresa de gjorde tidigare. För den som behöver resa ofta finns det idag möjlighet att använda Pendlarkort som kan användas för obegränsat resande under en 30-dagars period. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har dock via kollektivtrafiknätverket där andra kommuner i Sörmlands län medverkar förordat en utredning kring höjning för övergångsbiljetten. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

17 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :18:12 KS Charlotte Johansson Kommunchef Farid Ruhani Trafikingenjör Beslut till: MSF Trafik (FK)

18 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 167 Dnr KS Medborgarförslag om att övergångsbiljetter på Länstrafiken förlängs till 2 timmar Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag föreslår KF, att effektuppnående uppdra åt KS att med Länstrasfiken förhandla fram, att tiden för övergångsbiljett förlängs från nuvarande 1 tim efter rese-start till minst 2 tim, helst 4 tim, för i synnerhet Oxelösundsborna och deras ärenden i Nyköping. Nuvarande 1 tim = en ej godtagbar servicenivå för kollektivtrafiken! Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :14:54 KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Åtgärder väg, V Femöre etapperna 1 C-G 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1) Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg anläggs. 2) Kostnaden för entreprenad Va belastar Oxelö Energi 3) Kostnaden för entreprenad vägar belastar exploateringskontot. 1. Sammanfattning En kostnadsuppskattning har tagits fram för upprustning av huvudgata, Alskärsvägen, inom detaljplan för V Femöre 1:4 etapp 1 C-G. Tillfarter till de nybildade fastigheterna ska anläggas. En detaljplan har vunnit laga kraft för den första delen av Alskärsvägen medan arbetet pågår för den sista etappen. Vattenoch avloppsledningar, el och stadsnät kommer att anläggas innan vägen iordningställs. Alskärsvägen förblir kommunens ansvar och i samband med anläggning av VA så upprustas vägen. Oxelö energi AB svarar för detaljprojektering och utbyggnad av vatten och avlopp, el och stadsnät. Tillfarter till nybildade fastigheter ska anläggas av kommunen. 2. Alternativa förslag Två alternativ redovisas. Utgångspunkt att förse vägen med en ny överbyggnad 4) Ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike. 5) Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg. 3. Ärendet OXL2621 v Bakgrund En VA-utredning har gjorts i samband med planarbetet för att se hur området kan införlivas till det kommunala VA-verksamhetsområdet och utredningen har Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum :14:54 KS arbetats in i planförslaget. VA och vägar följer egenskapsgränserna för de aktuella detaljplanerna. Huvudgatan kommer att även framledes vara en allmän gata med kommunen som huvudman. 4.2 Ärendets beredning WSP Samhällsbyggnad har anlitats att ta fram en rapport som omfattar kostnadsuppskattning för vägar och VA inklusive projektering och sektioner. Medverkande tjänstemän förutom undertecknad är Ulf Karlsson, Oxelö Energi VA, Kjell- Åke Söderberg, Oxelö Energi El, Rune Jonsson, Kustbostäder, Gata/Park samt Samy Abu Eid, miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen. Området är avgränsat till de två detaljplanerna redovisade ovan. Tallholmen ingår inte i Vaverksamhetsområdet eller i den redovisade kostnadsberäkningen. En utökning är tekniskt möjlig och önskvärd enligt Oxelö Energi AB. 4.3 Koppling till andra beslut och mål Detaljplan V Femöre etapp 1C-D som vunnit laga kraft (dp 1848) samt pågående detaljpan V Femöre 1E-G. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap enligt dp för V Femöre etapp 1C-D Kommunen skall vara huvudman för allmän plats och svara för skötsel inom Naturmarksområdet. Alskärsvägen förblir kommunens ansvar och i samband med anläggning av VA så upprustas vägen och diken för vägavvattning grävs. Oxelö Energi AB ansvarar för detaljprojektering och utbyggnad av vatten ochavlopp, el och stadsnät. Tillfarter till nybildade fastigheter ska anläggas av kommunen. En samfällighets-förening, eller annan för ändamålet bildad samfällighet, ansvarar för skötsel av gemensamt ägd kvartersmark och tillfartsvägar. 4.4 Ekonomi och finansiering Vägen förses med en ny överbyggnad 1 Ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike till en kostnad av ca kronor varav ca kronor är kostnad för entreprenad VA. 2 Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg till en kostnad av ca kronor varav ca kronor är kostnad för entreprenad VA. Kostnaderna för väg ingår som en exploateringskostnad enligt den antagna detaljplanen för V Femöre, V Femöre 1C-D samt även för den föreslagna fortsatta etappen, V Femöre 1E-G. I kostnadsberäkningen för båda alternativen har även tagits med entreprenadkostnad för parkeringsplatsen i Alskärsvägens södra del med kronor. I kostnadskalkylen är inte mängden berg känd utan endast grova antagande har gjorts. Detta kan också komma att påverka kostnaden beroende på mängden. Där vägen går över berg räcker det med en eventuell bergöverbyggnad vilket ger mindre schakt och materialkostnad. Huvuddelen sprängning avser VA. Förslag med gc-väg innebär att VA, el och stadsnät kan läggas i gc-bana. Vägen kan höjas i vissa partier genom att massor flyttas till lågpartier och därmed förhindrar översvämning vid högvatten. Samtliga massor som schaktas ur kan återanvändas.

21 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum :14:54 KS Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv samt äldreperspektiv Utbyggnad av gc-nätet är till fördel för som vill promenera eller cykla ut till denna del av V Femöre och naturreservatet. Utbyggnaden är planerad ske under vinterhalvåret när färre bilar och personer rör sig i området. Under utbyggnadsskedet kommer tillfarten till området begränsas vilket kommer att innebära störningar för året-runt-boende på V Femöre och Tallholmen. 4.6 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Rekommendationen från WSP är att vägen förses med en överbyggnad. Det saknas kunskap om Alskärsvägens underlag och uppbyggnad. Att bygga på befintlig vägkropp medför en dyrare lösning med sämre resultat även kortsiktigt. Förvaltningen och Oxelö Energi förordar att alternativet med gc-väg byggs även om kostnaden är något högre. Skälet är att vägarna till V Femöre är hårt belastade under sommartid samt att dragning av infrastruktur för Va m.m. underlättas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Karta över vägnätet Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Oxelö Energi AB (FÅ) Gunilla Marklund (FÅ)

22 RAPPORT Kostnadsuppskattning Gata och VA, Västra Femöre 1:4, Oxelösund Upprättad av: Dennis Hammargren

23 C:\Users\sedh14432\Desktop\Kostnadsuppskattning Gata och VA Västra Femöre 1_4.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Dennis Hammargren Status: Förslagshandling RAPPORT Kostnadsuppskattning Gata och VA, Västra Femöre 1:4, Oxelösund Konsult WSP Samhällsbyggnad Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 Växel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm 2 (6)

24 C:\Users\sedh14432\Desktop\Kostnadsuppskattning Gata och VA Västra Femöre 1_4.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Dennis Hammargren Status: Förslagshandling Inledning Kostnadskalkyler klassificeras, grovt, i en av följande tre kalkylnivåer: Kostnadsuppskattning - Utförs på övergripande projektinformation vad avser mängder och kvaliteter. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. Kostnadsbedömning - Utförs på preciserad projektinformation vad avser kostnadsbetydande byggnadsdelar, exempelvis mängd och kvalitet på ytterväggar, stomme och liknande. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. En kostnadsberäkning - Utförs på detaljerad projektinformation av typen system- och/eller bygghandling. Uppdraget avser att utföra en tidig kostnadsuppskattning baserat på antagna normalsektioner. Projekt Uppdraget har bestått i att ta fram en kostnadsuppskattning för upprustning av huvudgata, Alskärsvägen, inom detaljplan Västra Femöre 1:4, del 1C-1D och del 1E- 1G. Kostnadsuppskattning är utförd med två alternativ. Alternativ 1 avser ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike, se figur 1. Alternativ 2 avser ny väg med vägbredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg, se figur 2. I kostnadskalkylen ingår också kostnad för ny beläggning på befintlig p-yta samt upprustning av ca m grusvägar som förses med nytt slitlager av grus. I dag går Alskärsvägen genom detaljplaneområdet. Vägen är i relativt dåligt skick. Troligtvis är vägen en asfalterad grusväg. Vägbredden på den befintliga vägen varierar mellan ca 5-5,5 m. De ca första 300 m av Alskärsvägen omges av bergidagen och bergklackar som sedan växlar till ängsmark och skog. På flera delssträckor ligger den befintliga vägen lågt i förhållande till havsnivån vilket innebär att vatten från havet når upp till vägkroppen vid högt vattenstånd. Kostnadskalkylen utgår från att en helt ny väg görs med ny överbyggnad då den befintliga inte antas vara tillräckligt dimensionerad. Projektet avser att ligga inom egenskapsgränserna för de aktuella detaljplanerna. 3 (6)

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-08-25, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer