Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , 9-12 Koordinaten Eventsalen Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1. Information från Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB - Aktuellt om verksamheten - Ekonomi - Uppföljning av ägardirektiv - Avkastningsplan (endast kommunstyrelsen kl 11) Förmiddag 2. KS Informationer från ordföranden och kommunchefen Catharina Fredriksson Charlotte Johansson 3. KS Information om upphandling i form av tjänstekoncession gällande Sim- och sporthallen Per Alm Beslutsärenden 4. KS Investering i taket på Ramdalsanläggningen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 5. KS Svar på medborgarförslag om övergångsbiljetter på bussen Per Alm 3 16 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 6. KS Åtgärder i vägen för Västra femöre 19 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7. KS Försäljning av fastighet, Havsörnen 1 33 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 8. KS.2012,148 Uppföljning av genomlysning av Kultur- och Fritidsnämndens budget, avtal och redovisning 38 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS Översyn av offentliga toaletter i kommunen 40 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning 10. KS Redovisning av delegationsbeslut 44 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11. KS Delgivningar 46 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12. KS Sammanträdesdagar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 13. KS Kommunstyrelsens delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14. KS Delårsrapport 2013 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet 15. KS Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun Göran Bernhardsson Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS Bildande av stiftelse för Edhager pengar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Göran Bernhardsson KS Genomgång av balanslistan 135

3 Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering och underhåll tak ovanför fd bowlinghall på Ramdalsanläggningen etapp 1 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Investering och underhåll för utbyte av tak ovanför fd bowlinghall på Ramdalsanläggningen etapp 1. 2.Ekonomichefen Magnus Pettersson är attestant på ovannämnda projekt 3.Investeringsbudget är kr varav kr finansieras ur investeringsreserven och kr finansieras via omfördelning ur investering ombyggnation kök 5. Underhållsbudgeten är kr och finansieras ur KS oförutsett. 2. Sammanfattning tog Kommunstyrelsen ett beslut att tillskjuta kr kring en utredning hur pass allvarliga problemen som finns på taket till Ramdalsanläggningen exklusive skoldelen. Nu börjar denna utredning vara klar i följande skrivelse redogörs för vilka brister som finns och vad man skall göra för att rätta till dessa. Utredningen visar att tak konstruktionen på Ramdalsanläggningen har allvarliga konstruktionsbrister. Mellan tak konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt. Råsponten samt en del av bärande regelverk är fuktskadade på grund av fukt bildas i tak konstruktionen, med följd av röt angrepp Föreslagna åtgärder är uppdelat i två etapper. Etapp 1, taket ovanför träningssalar samt SSAB- hallen dvs. ovanför fd. Bowlinghallen, etapp 2, taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Arbetet med etapp 1 behöver påbörjas snarast. Vad avser etapp 2 pågår fortfarande utredning. Totalkostnad för etapp 1 innefattar ny konstruktionslösning, isolering, råspont och papp ovanför träningssalar, SSAB - hallen dvs fd. bowlinghallen är kr. Varav kr är investering och kr är underhållsåtgärder och bokförs som en kostnad på driften. OXL200 v Ärendet Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträffanden behandlat ärendet om tak konstruktionen på Ramdalsanläggningen som har allvarliga konstruktionsbrister. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Mellan tak konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt, råsponten samt en del av bärande regelverk är fuktskadade på grund av fukt bildas i tak konstruktionen med följd av röt angrepp. Sannolikt beror det på att varm och fuktig luft under lång tid trängt upp från lokalerna, genom isoleringen (tjocklek varierar mellan cm) som träffar kall luft och kondensering ökar kraftigt. Kondensvattnet rinner igenom isoleringen och in i lokalerna. En bidragande orsak till problemen är att konstruktionen bygger på undertrycksventilation. Varm luft kommer snabbt in i konstruktionen, vilket medför kondensrisk vid kraftiga och växlande väderomslag. Problem med fukt/kondens finns även i ytterväggen som vetter mot taket från simhallen. En möjlig orsak är att väggen saknar delvis isolering och luftning. Även temperaturhöjningen i lokalerna kan bidra till att ovanstående problem ökar. Problemen måste åtgärdas och arbetet föreslås delas upp i två etapper. Etapp 1, innefattar taket ovanför träningssalar samt SSAB- hallen dvs. ovanför fd. Bowlinghallen. Etapp 2 innefattar taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Åtgärder etapp 1: Innertaket behålls intakt och eventuellt installeras avfuktnings/ventilationsaggregat, utredning klar 26 september. Tak konstruktionen förstärks, bärande delar som är skadade byts ut. Ny isolering, råspont och yttertakspapp sätts dit.. Kustbostäder och konsulterna gör bedömningen att ovanstående åtgärder är tillräckliga för att åtgärda fuktproblemen i tak konstruktionen dock finns inga fullständiga garantier. Etapp 2: Utredning pågår fortfarande kring etapp 2. I dagsläget är det inte klart om undertaket behöver bytas. Utredning om ventilation pågår. Tak konstruktion förstärks, bärande delar som är skadade utbytes. Ny isolering, råspont och yttertakpapp. Hittills upparbetade och beslutade investeringskostnader är 1,8 mkr. Utredning och projektering av etapp 1 och 2, håltagning för att bedöma statusen på etapp 1 och 2 samt förstärka upp vissa takpartier. Ramavtalsentreprenör Rydbergs Bygg AB får i uppdrag att åtgärda etapp 1 enligt Structors AB konstruktionslösning, som innebär att lägga ny isolering, råspont och papp. I egenskap av totalentreprenör av badhuset har de god kännedom om byggnadens beskaffenhet samt att garantiåtaganden kvarstår. En annan viktig faktor är tiden. Etapp 1 måste starta snarast. Med en entreprenör som har varit med på hela resan fram till i dag är startsträckan betydligt kortare än om vi skulle gå ut och upphandla Arbetet beräknas att ta ca 3 månader och delar av verksamheten kommer att påverkas i form av att den måste stängas under begränsad tid när byggnation pågår ovanför respektive ställe.

5 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum Ekonomiska avvikelser från beslutad investering: Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2.Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. Kostnader kr beslutas gemensamt av ekonomichef och kommunchef. Kostnader över kr hanteras och beslutas av KS. Vad avser risker i detta projekt så finns de beskrivna i projektplanen med sannolikhet, konsekvenser och åtgärder. Se vidare i projektplanen. Totalkostnad för etapp 1 ny konstruktionslösning, isolering, råspont och papp ovanför träningssalar, SSAB - hallen dvs fd. bowlinghallen är kr. Varav kr är investering och kr är underhållsåtgärder och bokförs som en kostnad på driften. Finansiering: av investeringen på kr föreslås tas dels ur investeringsreserven kr och kr som tas ur ombyggnation av kök (Peterslund). Avskrivningstiden för investeringen beräknas till 20 år. Driftskostnaden första året blir kr. Vad avser driften på kr tas den ur KS oförutsett, varav kr redan är finansierade via KS oförutsett genom ett ordförandebeslut på ovanstående summar.. Kvarstående medel för KS oförutsett efter dessa uttag är kr och för investeringsreserven kr. Totalkostnaden fördelas enligt nedan: Byggkostnad inkl. installationer, projektledning kr. Oförutsett (15 %) kr

6 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Beslutsunderlag Kommunchef Handläggare Charlotte Johansson Magnus Pettersson Beslut till: Kommunchef Redovisningschef Kustbostäder (FK) (FK) (FÅ)

7 1 (9) Rev. 3, Projektplan Ramdalsanläggningen, ny konstruktion av ytter- och innertak utbyte av fuktskadad råspont och bärverk, byte av tätskikt, samt ev.nytt undertak (projektnamnet) OXL200 v

8 2 (9) Rev Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 5 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Verktyg Tester Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 8 9 Uppföljning 8 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 9

9 3 (9) Rev Inledning 1.1 Projektets bakgrund Takkonstruktionen på Ramdalsanläggningen har allvarliga konstruktionsbrister. I konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt, råsponten samt en del av reglarna är fuktskadade på grund av fukt bildas i takkonstruktionen med följd av kraftiga rötangrepp. Sannolikt beror det på att varm luft under lång tid trängt upp från lokalerna genom isoleringen och träffar kall luft och kondens bildas. Kondensvattnet rinner igenom isoleringen och in i lokalerna. En bidragande orsak till problemen är att ventilation i takkonstruktionen inte är tillräcklig. Vidare är det problem med fukt/kondens i yttervägg som vetter mot taket från simhallen. Orsaken är att väggen saknar delvis isolering och luftning. Även temperaturhöjningen i lokalerna kan bidra till att ovanstående problem ökar. Sammanfattning om nuläge och börläge? 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Uppdraget innehåller ett antal frågeställningar som ska utredas: - Nuvarande status på tak och dess konstruktion. - Förbättrad takkonstruktion. - Framtagande av kostnadsförslag. - Genomförande. 2.2 Syfte Projektets syfte är att underhålla och renovera takkonstruktionen (förhindra att kondens bildas i takkonstruktionen) för att bibehålla värdet på byggnaderna och att nuvarande verksamheter ska kunna bedrivas i lokalerna utan yttre påverkan. * Varför ska projektet genomföras? 2.3 Mål Målet är att bibehålla värdet på byggnaden samt att nuvarande verksamheter ska kunna bedrivas i lokalerna. * Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 2.4 Avgränsningar Projektet omfattar utredning, projektering och ombyggnation av etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 omfattar taket ovanför träningssalar, SSAb- hallen. Etapp 2 omfattar taket ovanför omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Taken ovanför bassängen, sporthallsdel med omklädningsrum ingår inte. * Vad ingår inte i projektet?

10 4 (9) Rev Framgångsfaktorer De lösningar som tas fram har kommunkoncernövergripande nyttoperspektiv, energieffektiva samt främjar ett bra inomhusklimat och bibehåller värdet på byggnaderna. * Faktorer som främjar projektet? 2.6 Risker Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument. Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Tidplanen inte hålls M Inga konsekvenser Utreds varför, därefter tar alla sitt ansvar att det inte händer igen, projektledaren ansvarar. Oförutsedda händelser efter rivning H Extra kostnader, tidplanen håller inte. Utredning varför, åtgärder så att det inte händer igen, projektledaren ansvarar. Snötyngder som påverkar konstruktionen. H Rasrisk Stänga lokalerna. Arbetsmiljö vid arbete på tak H Förbjuda vistelse på tak. Stänga lokalerna. Luftkvaliten i anläggningen H Hälsoproblem Stänga lokalerna. Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet. Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk). Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum då åtgärden ska vara genomförd.) 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen * Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 3.2 Styrgrupp Charlotte Johansson (Kommunchef), Magnus Petterssson (ekonomichef), Kurt Tengroth (förvaltningschef) * Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till kommunstyrelsen

11 5 (9) Rev Ansvarig beställare Magnus Pettersson (ekonomichef) * Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 3.4 Projektledare Kurt Tengroth (förvaltningschef) * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 3.5 Projektgrupp Kurt Tengroth (förvaltningschef), Andreas Trobeck (förvaltare) * Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 3.6 Referensgrupper Konstruktions expert eventuellt även fukttekniker. *Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren. 3.7 Arbetsgrupper Kurt Tengroth (förvaltningschef), Andreas Trobeck (förvaltare) 4 Resurser 4.1 Ekonomi (uppskattad kostnad för hela projektet) Händelser Grov uppskattad totalkostnad Oförutsett Belopp (kr) kr Ingår med 10 % i ovanstående siffror 4.2 Ekonomi Utredning och projektering av etapp 1 och 2 Händelser Utredning och projektering etapp 1 och 2 (dessa kostnader är redan beslutade och upparbetade). Belopp (kr) Ekonomi etapp 1 Händelser Byggkostnad, inklusive installationer Belopp (kr) kr

12 6 (9) Rev och projektledning. Oförutsett Ekonomi etapp 2 Händelser Utredning och kostnadsberäkning pågår. Oförutsett Belopp (kr) 5 Tidsplan Arbetet är planerat i 2 etapper, hela arbetet beräknas vara klart sommaren Verksamheten i lokalerna kan komma att påverkas. 6 Huvudaktiviteter och milstolpar Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. Datum Etapp 1, utredning och projektering, kostnadsuppskattning. September 2013 Kommunstyrelse beslut att genomföra etapp 1. Tak ovanför Oktober 2013 träningssalar och SSAB- hallen Byggstart etapp 1. Oktober 2013 Etapp 2, utredning och projektering, kostnadsuppskattning Hösten 2014 Kommunstyrelse beslut att genomföra etapp 2. Tak ovanför Vintern 2013/2014 omklädningsrum, duschar och Romerska badet. Byggstart etapp 2. Våren * Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar. Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet. 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Byggmöten hålls varannan vecka, vid behov tätare. Styrgruppsmöte en gång i månaden.

13 7 (9) Rev Rapportering Rapportering sker till styrgrupp 1 gång per månad, avvikelser från budget och tidplan sker omgående till styrgrupp. Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen

14 8 (9) Rev Verktyg 7.3 Tester I 7.4 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. Kostnader kr beslutar gemensamt av ekonomichef och kommunchef. Kostnader över kr hanteras och beslutas av KS. 7.5 Nya projektidéer 8 Överlämning Drift- och underhållsinstruktioner samt garantiåtagande lämnas till förvaltaren. 9 Uppföljning och kvalitetssäkring Entreprenören ansvarar för egenkontroller. Slutbesiktning sker av extern besiktningsman. Slutmöte med styrgrupp sker efter slutbesiktning. * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

15 9 (9) Rev Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation Projektledaren informerar styrgrupp, ekonomichef informerar kommunchef Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras hos Kustbostäders arkiv. 11 Referensdokument * Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

16 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :18:12 KS Kommunstyrelseförvaltningen Farid Ruhani Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att övergångsbiljetter på Länstrafiken förlängs till 2 timmar 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Det har inkommit ett medborgarförslag om att tiden för övergångsbiljett av kollektivtrafiken ska förlängas efter resestart från nuvarande 1 timme till minst 2 timmar alternativt 4 timmar för Oxelösundsborna. I förslaget anförs att den nuvarande tiden på 1 timme inte anses vara en godtagbar servicenivå. En ändring från 1 timme giltighet till 2 timmar behöver i sådana fall genomföras i hela länet. Nuvarande biljettmaskiner på bussarna kan inte låsas kommunvis då flertalet linjer går genom flera kommuner. Detta påverkar i synnerhet både Oxelösunds och Nyköpings kommun. Praktiskt kan en eventuell förändring av övergångstiden kunna endast göras på länsnivå. En höjning av övergångstiden skulle i sådant fall resultera i ökad kostnad för kommunen. Det som också behöver tas i beaktande är att en sådan förändring i giltighet kommer att medföra en högre biljettpris för kunden. För resenärer som inte vill ha 2 eller 3 timmars giltighet, kommer konsekvensen att bli ett högre biljettpris för samma enkelresa de gjorde tidigare. För den som behöver resa ofta finns det idag möjlighet att använda Pendlarkort som kan användas för obegränsat resande under en 30-dagars period. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen har dock via kollektivtrafiknätverket där andra kommuner i Sörmlands län medverkar förordat en utredning kring höjning för övergångsbiljetten. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

17 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :18:12 KS Charlotte Johansson Kommunchef Farid Ruhani Trafikingenjör Beslut till: MSF Trafik (FK)

18 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 167 Dnr KS Medborgarförslag om att övergångsbiljetter på Länstrafiken förlängs till 2 timmar Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag föreslår KF, att effektuppnående uppdra åt KS att med Länstrasfiken förhandla fram, att tiden för övergångsbiljett förlängs från nuvarande 1 tim efter rese-start till minst 2 tim, helst 4 tim, för i synnerhet Oxelösundsborna och deras ärenden i Nyköping. Nuvarande 1 tim = en ej godtagbar servicenivå för kollektivtrafiken! Förslaget är lämnat av Per Ringborg. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :14:54 KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Åtgärder väg, V Femöre etapperna 1 C-G 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1) Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg anläggs. 2) Kostnaden för entreprenad Va belastar Oxelö Energi 3) Kostnaden för entreprenad vägar belastar exploateringskontot. 1. Sammanfattning En kostnadsuppskattning har tagits fram för upprustning av huvudgata, Alskärsvägen, inom detaljplan för V Femöre 1:4 etapp 1 C-G. Tillfarter till de nybildade fastigheterna ska anläggas. En detaljplan har vunnit laga kraft för den första delen av Alskärsvägen medan arbetet pågår för den sista etappen. Vattenoch avloppsledningar, el och stadsnät kommer att anläggas innan vägen iordningställs. Alskärsvägen förblir kommunens ansvar och i samband med anläggning av VA så upprustas vägen. Oxelö energi AB svarar för detaljprojektering och utbyggnad av vatten och avlopp, el och stadsnät. Tillfarter till nybildade fastigheter ska anläggas av kommunen. 2. Alternativa förslag Två alternativ redovisas. Utgångspunkt att förse vägen med en ny överbyggnad 4) Ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike. 5) Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg. 3. Ärendet OXL2621 v Bakgrund En VA-utredning har gjorts i samband med planarbetet för att se hur området kan införlivas till det kommunala VA-verksamhetsområdet och utredningen har Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum :14:54 KS arbetats in i planförslaget. VA och vägar följer egenskapsgränserna för de aktuella detaljplanerna. Huvudgatan kommer att även framledes vara en allmän gata med kommunen som huvudman. 4.2 Ärendets beredning WSP Samhällsbyggnad har anlitats att ta fram en rapport som omfattar kostnadsuppskattning för vägar och VA inklusive projektering och sektioner. Medverkande tjänstemän förutom undertecknad är Ulf Karlsson, Oxelö Energi VA, Kjell- Åke Söderberg, Oxelö Energi El, Rune Jonsson, Kustbostäder, Gata/Park samt Samy Abu Eid, miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen. Området är avgränsat till de två detaljplanerna redovisade ovan. Tallholmen ingår inte i Vaverksamhetsområdet eller i den redovisade kostnadsberäkningen. En utökning är tekniskt möjlig och önskvärd enligt Oxelö Energi AB. 4.3 Koppling till andra beslut och mål Detaljplan V Femöre etapp 1C-D som vunnit laga kraft (dp 1848) samt pågående detaljpan V Femöre 1E-G. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap enligt dp för V Femöre etapp 1C-D Kommunen skall vara huvudman för allmän plats och svara för skötsel inom Naturmarksområdet. Alskärsvägen förblir kommunens ansvar och i samband med anläggning av VA så upprustas vägen och diken för vägavvattning grävs. Oxelö Energi AB ansvarar för detaljprojektering och utbyggnad av vatten ochavlopp, el och stadsnät. Tillfarter till nybildade fastigheter ska anläggas av kommunen. En samfällighets-förening, eller annan för ändamålet bildad samfällighet, ansvarar för skötsel av gemensamt ägd kvartersmark och tillfartsvägar. 4.4 Ekonomi och finansiering Vägen förses med en ny överbyggnad 1 Ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike till en kostnad av ca kronor varav ca kronor är kostnad för entreprenad VA. 2 Ny väg med bredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg till en kostnad av ca kronor varav ca kronor är kostnad för entreprenad VA. Kostnaderna för väg ingår som en exploateringskostnad enligt den antagna detaljplanen för V Femöre, V Femöre 1C-D samt även för den föreslagna fortsatta etappen, V Femöre 1E-G. I kostnadsberäkningen för båda alternativen har även tagits med entreprenadkostnad för parkeringsplatsen i Alskärsvägens södra del med kronor. I kostnadskalkylen är inte mängden berg känd utan endast grova antagande har gjorts. Detta kan också komma att påverka kostnaden beroende på mängden. Där vägen går över berg räcker det med en eventuell bergöverbyggnad vilket ger mindre schakt och materialkostnad. Huvuddelen sprängning avser VA. Förslag med gc-väg innebär att VA, el och stadsnät kan läggas i gc-bana. Vägen kan höjas i vissa partier genom att massor flyttas till lågpartier och därmed förhindrar översvämning vid högvatten. Samtliga massor som schaktas ur kan återanvändas.

21 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum :14:54 KS Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv samt äldreperspektiv Utbyggnad av gc-nätet är till fördel för som vill promenera eller cykla ut till denna del av V Femöre och naturreservatet. Utbyggnaden är planerad ske under vinterhalvåret när färre bilar och personer rör sig i området. Under utbyggnadsskedet kommer tillfarten till området begränsas vilket kommer att innebära störningar för året-runt-boende på V Femöre och Tallholmen. 4.6 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Rekommendationen från WSP är att vägen förses med en överbyggnad. Det saknas kunskap om Alskärsvägens underlag och uppbyggnad. Att bygga på befintlig vägkropp medför en dyrare lösning med sämre resultat även kortsiktigt. Förvaltningen och Oxelö Energi förordar att alternativet med gc-väg byggs även om kostnaden är något högre. Skälet är att vägarna till V Femöre är hårt belastade under sommartid samt att dragning av infrastruktur för Va m.m. underlättas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Karta över vägnätet Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Oxelö Energi AB (FÅ) Gunilla Marklund (FÅ)

22 RAPPORT Kostnadsuppskattning Gata och VA, Västra Femöre 1:4, Oxelösund Upprättad av: Dennis Hammargren

23 C:\Users\sedh14432\Desktop\Kostnadsuppskattning Gata och VA Västra Femöre 1_4.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Dennis Hammargren Status: Förslagshandling RAPPORT Kostnadsuppskattning Gata och VA, Västra Femöre 1:4, Oxelösund Konsult WSP Samhällsbyggnad Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 Växel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm 2 (6)

24 C:\Users\sedh14432\Desktop\Kostnadsuppskattning Gata och VA Västra Femöre 1_4.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Dennis Hammargren Status: Förslagshandling Inledning Kostnadskalkyler klassificeras, grovt, i en av följande tre kalkylnivåer: Kostnadsuppskattning - Utförs på övergripande projektinformation vad avser mängder och kvaliteter. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. Kostnadsbedömning - Utförs på preciserad projektinformation vad avser kostnadsbetydande byggnadsdelar, exempelvis mängd och kvalitet på ytterväggar, stomme och liknande. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. En kostnadsberäkning - Utförs på detaljerad projektinformation av typen system- och/eller bygghandling. Uppdraget avser att utföra en tidig kostnadsuppskattning baserat på antagna normalsektioner. Projekt Uppdraget har bestått i att ta fram en kostnadsuppskattning för upprustning av huvudgata, Alskärsvägen, inom detaljplan Västra Femöre 1:4, del 1C-1D och del 1E- 1G. Kostnadsuppskattning är utförd med två alternativ. Alternativ 1 avser ny väg med bredd 5,5 m med avvattning i öppet dike, se figur 1. Alternativ 2 avser ny väg med vägbredd 5,5 m en gc-bana med bredd 2,5 m samt ett dränerande krossdike mellan gata och gc-väg, se figur 2. I kostnadskalkylen ingår också kostnad för ny beläggning på befintlig p-yta samt upprustning av ca m grusvägar som förses med nytt slitlager av grus. I dag går Alskärsvägen genom detaljplaneområdet. Vägen är i relativt dåligt skick. Troligtvis är vägen en asfalterad grusväg. Vägbredden på den befintliga vägen varierar mellan ca 5-5,5 m. De ca första 300 m av Alskärsvägen omges av bergidagen och bergklackar som sedan växlar till ängsmark och skog. På flera delssträckor ligger den befintliga vägen lågt i förhållande till havsnivån vilket innebär att vatten från havet når upp till vägkroppen vid högt vattenstånd. Kostnadskalkylen utgår från att en helt ny väg görs med ny överbyggnad då den befintliga inte antas vara tillräckligt dimensionerad. Projektet avser att ligga inom egenskapsgränserna för de aktuella detaljplanerna. 3 (6)

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Koordinaten eventsalen 9-12 kommunhuset rum 293 13-16 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 15.00-17.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Joakim

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS 1(9) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Pär Mathiasson Klas-Gunnar Appel Alice Nordlander Regina Fröberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Pär Mathiasson Klas-Gunnar Appel Alice Nordlander Regina Fröberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.50 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Claes-Göran Borrman (S) Ingemar Urborn (M) Pär Mathiasson (S) Klas-Gunnar

Läs mer

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA Juni 2008 Medverkande Uppdrag Bakgrund Denna rapport har utarbetats av WSP genom: Henrik Johansson Ann Bengter Bo Löfgren Helena Jeppsson WSP har av Tyresö Kommun erhållit

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Peter Karlsson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-15.38 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning /sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning /sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2013-10-28, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.55 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Krister Johansson (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.00-16.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

(S) Pettersson. Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström (S) Leif Thor Jan Widegren Solweig Eriksson-Kurg (FP)

(S) Pettersson. Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström (S) Leif Thor Jan Widegren Solweig Eriksson-Kurg (FP) 1(37) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen (S) Pettersson Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Inge Ståhlgren Berit Karlsson Jan Widegren Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson (V) Åke Rigolet

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer