Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, kl. 8:30 12:00 Informationsärenden kl. 13:00 Beslutsärenden Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP) 2. Information 1. Internkontrollrapport 2013 och Interkontrollplan för Information om SSA samverkan skola arbetsliv 3. Syskonförtur vid antagning till förskoleklass i samband med Önska skola 4. Information om Skolinspektionens tillsyn 3. Information förvaltningschef 1. Årshjul Inspektionsärenden 3. Lokalfrågor BUN/2013:5 kl. 8:30 9:50 kl. 10:15 10:45 kl. 10:45 11:15 kl. 11:15 11:30 BUN/2013:6 BUN/2012:986 kl. 11:30 11:40 BUN/2013:20 kl. 11:40 12:00 Eftermiddagen Thomas Davidsson Christina Sältenberg Helena Kleveros Lise-Lotte Bengtsson Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Tony Andersson

2 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 2(3) Ärende Dnr Föredragande 4. Information ordförande 1. Fyrbodals utbildningssamverkan BUN/2013:7 Beslutsärenden 5. Svar på medborgarförslag från Hanna Wallin angående giftfria förskolor 6. Internkontrollrapport 2013 och Internkontrollplan för Servicedeklarationer för grundskola och fritidshem 8. Uppsökande verksamhet inom ramen för kommunens informationsansvar 9. Samverkansavtal för gymnasieskolan mellan Uddevalla och Dals Eds kommuner från läsåret 2014/ Samordnad satsning på att öka cyklandet i kommunen 11. Miljö och stadsbyggnadsnämndens remiss: Ny detaljplan för del av fastigheten Forshälla- Berg 7:1 12. Beslut om att avsluta uppdrag Margretegärdes lokaler och flytt av vuxenutbildningen 13. Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnar Anmälan enligt 6 kap 10 skollagen Övriga frågor BUN/2013:622 kl. 13:00 BUN/2013:749 BUN/2013:688 BUN/2013:659 BUN/2013:767 BUN/2011:225 BUN/2013:716 BUN/2012:761 BUN/2013:2 BUN/2013:36 Sofia Olsson Thomas Davidsson Anna Hurtig Hans-Lennart Schylberg Thomas Ingman Hans-Lennart Schylberg Tony Andersson Tjänsteskrivelsen läggs ut i en tilläggskallelse Tony Andersson Tjänsteskrivelsen läggs ut i en tilläggskallelse Tony Andersson Tjänsteskrivelsen läggs ut i en tilläggskallelse

3 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 3(3) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Pernilla Gustafsson på tel eller e-post

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnd Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnd Information (BUN/2013:5) Internkontrollrapport 2013 och Internkontrollplan 2014 Information om SSA samverkan skola arbetsliv Information om syskonförtur vid antagning till förskoleklass i samband med Önska skola Information om Skolinspektionens tillsyn Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (1) Dnr BUN/2013:5 Handläggare Administratör Pernilla Gustafsson Telefon Information Internkontrollrapport 2013 och Internkontrollplan 2014 Information om SSA samverkan skola arbetsliv Information om syskonförtur vid antagning till förskoleklass i samband med Önska skola Information om Skolinspektionens tillsyn

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnd Information förvaltningschef (BUN/2013:6) Årshjul 2013 Inspektionsärenden Lokalfrågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (1) Dnr BUN/2013:6 Handläggare Administratör Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef Årshjul 2013 Inspektionsärenden Lokalfrågor

9 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet 2013 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Parkens fsk Frist gymn? Bokslut 2012 med verksamhetsberättelse Delårsrapport T1 Delårsrapport T2 Förslag anslagsbindningsnivåer Verksamhetsplan år med budget år 2014 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2013 Verksamhetsplan år med budget år 2014 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2013 (rapport) Internkontroll 2014 (plan) Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Majoritetens presskonferens internbudget 2014 Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Rapport arbetsmiljö Ekonomisk uppföljning jan-febr Controllerrapport Central Controllerrapport och Ekonomisk uppföljning jan-okt Information från kostenheten Verksamhetsberättelse (varje VC 15 min + tid för frågor) Avstämning lokalprocess Fördjupad information grundskola Fördjupad Fördjupad information information gymnasieverksa vuxenutbildning mhet och HCB Rapport arbetsmiljö Fördjupad information förskola och pedagogisk omsorg Avstämning lokalprocess Fördjupad information skolbarns-omsorg, stödenhet med skolhälsovård och särskola Arbetsmöten Översyn styrkort (14 febr kl i Bäve) Stadsvandring olika lokalalternativ 24/5 Sept: Verksamhetsplan år med budget år nov heldag: Gemensam aktivitet BUN- Skolledning 26 mars: Dialogforum 15 okt: Dialogforum

10 Pågående ärenden - myndigheter Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :273 - Anmälan angående bristande betygsättning för en elev vid vuxenutbildningen i Uddevalla kommun (BUN/2013:511) Beslut att lämna över utredning till Uddevalla kommun Skolinspektionen : Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling och elevens rätt till särskilt stöd vid Äsperödsskolan, Dalabergskolan och Västanvindsskolan (BUN/2012:644) : Begäran om yttrande : Begäran om vidta åtgärder - Avslag på skadeståndskrav Barn- och elevombudsmannen - Beslut Uppföljningsbeslut - Uppföljningen av ärendet avslutas : BJ BUN/DEL/ 2012:376 PM Tjänsteskrivelse tjänsteskrivelse Skolinspektionen : Anmälan ang skolsituation för elev vid Herrerstadsskolan (BUN/2012:891) : Begäran om yttrande Yttrande, BJ BUN/DEL/2012: Beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Beslut - ärendet avslutas : Yttrande Skolinspektionen :5288 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling, elevens rätt till särskilt stöd samt bristande tillsyn och information till hemmet vid Norrskolan (BUN/2011:699) : Yttrande BJ BUN/DEL/2013: : Begäran om yttrande : Beslut om skadestånd : Kommunicering Utbetalningsanordning 06-12: Beslut Rättelse av beslut Tjänsteskrivelse till Skolinspektionen och BUN/DEL/2013: Yttrande till BEO Skolinspektionen : Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd för elev vid Hovhultsskolan (BUN/2012:491) Redovisning av vidtagna åtgärder Begäran om yttrande Beslut om föreläggande Tjänsteskrivelse BJ BUN/DEL/2013:123

11 Skolinspektionen :5569 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevers rätt till trygghet och studiero vid Hovhultsskolan (BUN/2013:113) Begäran om yttrande : Svar, BJ BUN/DEL/2013: Begäran om kompletterande utredning : Kompletterande yttrande, , BJ BUN/DEL/2013: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder senast den 24/ Beslut att avsluta ärendet Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:549 Skolinspektionen : Anmälan angående tidigare gymnasiesärskoleelev vid Mariebergs gymnasium (BUN/2013:144) Begäran om yttrande : Beslut - Skolinspektionen avstår ifrån att ingripa Ytrtrande BJ BUN/DEL2013: Skolinspektionen : Anmälan om elevs mottagande i grundsärskolan, samt information till förälder, Nordanvindsskolan (BUN/2013:253) Skolinsepktionen :1272 Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo (BUN/2013:235) Begäran om yttrande Yttrande Begäran om yttrande Yttrande Begäran om komplettering BJ BUN/DEL/2013: : Beslut Yttrande och BJ BUN/DEL/BUN/2013: Begäran om yttrande Kompletteringar till anmälan Yttrande Begäran om komplettering 22 Yttrande Beslut om anmärkning, svar senast yttrande och BJ BUN/DEL/2013:620 Yttrande daterat BUN/DEL/2013: komplettering skickad

12 Skolinspektionen : Anmälan angående skolsituationen för en särskoleelev vid Hovhultsskolan S.E. (BUN/2013:289) Skolinspektionen : Anmälan om situationen vid skolmåltider för elever vid Ramnerödsskolan. (BUN/2013:323) Skolinspektionen :2712: Anmälan angående situationen för elever vid Agnebergsgymnasiet (BUN/2013:346) Skolinspektionen :2749 Anmälan om skolsituation vid Norrskolan och Blekets förskola (BUN/2013:342) Skolinspektionen Dnr :5333 Anmälan ang. långsam skoldator - uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:656) Begäran om yttrande Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande. Svar senast Beslut om föreläggande Beslut - Skolinspektionen lämnar anmälan till Uddevalla kommun för utredning Beslut att överlämna anmälan till Uddevalla kommun Beslut att avskiva ärendet Beslut att lämna över ärendet till Uddevalla kommun Yttrande BJ BUN/DEL/ Skolinspektionen :3350: Anmälan angående betygsättning av elevs projektarbete vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:451) Begäran om yttrande Beslut. Avstår från att ingripa och avslutar ärendet Tj.skr BUN/DEL/2013:393 Skolinspektionen Dnr: :5940 Anmälande om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för elev i Uddevalla kommun (BUN/2013: ) Skolinspektionen :5940 Anmälan om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för elev i Uddevalla kommun (BUN/2013:737) Barn och elevombudet enskilda elever Begäran om yttrande - svar senast 27/ Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:664 Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

13 Barn- och elevombudet :5248: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan A.T. (BUN/2012:940) Begäran om yttrande PM 114:12, Beslut - ärendet avslutas : Begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Yttrande Barn- och elevombudet :5153: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan F.D. (BUN/2012:939) Barn- och elevombudet :1600: Anmälan om kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:259) Barn- och elevombudet :2183: Beo avskriver ärendet - anmälare tog tillbaka anmälan innan barn och utbildning fått ta del av den. (BUN/2013:304) Barn- och elevombudet : Beslut gällande sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) : Begäran om yttrande : Yttrande : Begäran om yttrande senast 31 aug : Yttrande : Begäran om redovisning ac vidtagna åtgärder senast Beslut - Ärendet avslutas 2013:04-03 Yttrande Begäran om yttrande Beslut - Ärendet avslutas Yttrande Beslut - beo avskriver ärendet Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Barn- och elevombudet :2625: Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan och Norgårdenskolan. (BUN/2013:355) Begäran om yttrande Yttrande daterat Kompletteringar till anmälan, för vår kännedom Begäran aom yttrande ang. kompletende handlingar Beslut - Beo avstår från att ingripa och därmed avslutas ärendet tj.skr

14 Barn och elevombudet :3864: Anmälan enligt 6 kap. Skollagen (BUN/2013:481) Beslut att inte pröva ärendet Barn- och elevombudet :493 - Sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) Skolväsendets överklagande nämnd Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Elevärende - Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5 skollagen S.E. (BUN/2012:298) Elevärende - Utredning inför ev. upprättatande av åtgärdsprogram (BUN/2012:491) : Överklagan av beslut : Beslut : Beslut från SÖN Överklagandenämnden bifaller 11-16: Föreläggande ang överklagan kommunens beslut om skolplacering : Föreläggande : Beslut - Överklagandenämnden upphäver åtgärdsprogrammet och återförvisar ärendet till rektor : Beslut från SÖN. SÖN fastställer åtgärdsprogrammet : Yttrande : Skrivelse Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling : Informationsbrev Beslut Äsperöd F inkommet USB med efterfrågat Skolinspektionens riktade tillsyn (BUN2013:172) Beslut Äsperöd : kontaktuppgifter material Beslut Ljungskileskolan utskickade Skolinspektionen :227: Inspektion av asylsökande barn utbildning (BUN/2013:303) : Informationsbrev

15 Skolinspektionen : Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Uddevalla kommun (f.d. Portalens Gymnasium) (BUN/2012:850) Beslut Uppföljningsbeslut Skolinspektionen : Tillsyn av John Bauer gymnasiet - fråga om insyn (BUN/2011:624) Information om tillsyn och fråga om kommunen utnyttjat rätten till insyn Beslut sammanfattande rapport Uppföljningsbeslut Svar skickat till Skolinspektionen Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :6484: Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2012:634) Skolinspektionen :1168: Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevala praktiska Gymnasium Skolinspektionen beslut friskolor Informationsbrev Rapport Beslut Uppföljningsbeslut - Granskningen avslutas : Informationsbrev med bilagor Tj.skr Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Remiss från Skolinspektionen :884 - Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (BUN/2013:254) Remiss Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Tjänsteskrivelse

16 Remiss från Skolinspektionen :956 - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem (BUN/2013:255) Domstolar Remiss Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Beslut - Skolinspektionen ändrar tidigare beslut och godkänner ansökan Tjänsteskrivelse Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Begäran om återbetalning av föräldraavgift Anmodan att till Förvaltningsrätten inkomma med Beslut - Förvaltningsrätten avvisar efterfrågande handlingar senast 2013-överklagandet anstånd till Skrivelse Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Ströms slott AB - Överklagan av beslut om tilläggsbelopp för modersmålsstöd Överkllagan från Ström Slott AB Skickar missiv till förvaltningsdomstolen underrättelse från förvaltningsrätten Yttrande till Förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

17 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnd Information ordförande (BUN/2013:7) Fyrbodals utbildningssamverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (1) Dnr BUN/2013:7 Handläggare Administratör Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Fyrbodals utbildningssamverkan

19 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnd Svar på medborgarförslag från Hanna Wallin angående giftfria förskolor (BUN/2013:622) Sammanfattning Hanna Wallin har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska besluta att aktivt arbeta för giftfria förskolor främst genom information och hänvisningar till personalen men även genom att se över material som finns och används i förskolornas lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till BUN att besluta i ärendet 135. Förvaltningen ställer sig positiv till det givna förslaget. Förvaltningen avser att på bl.a. följande sätt arbeta för en giftfri förskola. 1. Att vidare utreda möjligheten att kommande byggnationer av förskolor byggs utifrån Svanenmärkningens krav och blir Svanenmärkta, 2. Att vidare utreda möjligheten att samarbeta med naturskyddsföreningen genom deltagande i projektet giftfri förskola, 3. Att anse arbetet med giftfri förskola ingå i EMAS-arbetet, 4. Att bevaka och uppmärksamma kommande riktlinjer från Giftfri förskola och Miljöstyrningsrådet, 5. Att aktivt sprida information kring giftfri förskola i olika forum. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor Medborgarförslag daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (4) Dnr BUN/2013:622 Handläggare Tf Verksamhetschef förskola Sofia Olsson Telefon Svar på medborgarförslag om giftfria förskolor Sammanfattning Hanna Wallin har inkommit med medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska besluta att aktivt arbeta för giftfria förskolor främst genom information och hänvisningar till personalen men även genom att se över material som finns och används i förskolornas lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till BUN att besluta i ärendet 135. Förvaltningen ställer sig positiv till det givna förslaget. Förvaltningen avser att på bl.a. följande sätt arbeta för en giftfri förskola. 1. Att vidare utreda möjligheten att kommande byggnationer av förskolor byggs utifrån Svanenmärkningens krav och blir Svanenmärkta, 2. Att vidare utreda möjligheten att samarbeta med naturskyddsföreningen genom deltagande i projektet giftfri förskola, 3. Att anse arbetet med giftfri förskola ingå i EMAS-arbetet, 4. Att bevaka och uppmärksamma kommande riktlinjer från Giftfri förskola och Miljöstyrningsrådet, 5. Att aktivt sprida information kring giftfri förskola i olika forum. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor Medborgarförslag daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

21 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2 (4) Dnr BUN/2013:622 Ärendebeskrivning Hanna Wallin har inkommit med ett medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska besluta att arbeta aktivt för giftfria förskolor främst genom information och hänvisningar till personalen men även genom att se över material som finns och används i förskolornas lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till BUN att besluta i ärendet 135. Förvaltningen ställer sig positiv till det givna förslaget. Frågan är mycket aktuell och viktig. I Uddevalla kommunala förskolor pågår ett arbete med barnsäkerhetsombud på alla förskolor. Vid den senaste nätverksträffen för barnsäkerhetsombuden togs just detta tema upp. Vi använde informationsmaterial från kemikalieinspektionen och vid mötet deltog också hälsoskyddsinspektör och metodutvecklare för hållbar utveckling. Efter en mindre undersökning av pågående arbete inom olika förvaltningar i kommunen kan konstateras att frågan ryms inom ramen för beslut taget i EMAS/hållbar utveckling. Frågan om en giftfri miljö berörs i kommunens övergripande miljömål (mål 2, 4). 2. Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att: - underlätta resurssnål konsumtion - minska resursanvändningen - minska kemikalieanvändningen Det innebär att vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö. Det innebär att vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart. Det innebär att vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk 4. Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. Det innebär att vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det innebär att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

22 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 3 (4) Dnr BUN/2013:622 I svensk miljölagstiftning finns det två principer som ska tillämpas vid inköp och användning av produkter. Den ena är försiktighetsprincipen som innebär att om det finns misstankar om att ett ämne/produkt är skadlig så ska den inte användas. Den andra är utbytesprincipen som innebär att om det finns en produkt som är mindre skadlig men ändå går att använda till ändamålet så ska den användas istället för den mer skadliga. Hur pass kända och använda de här principerna är bland kommunens anställda är svårt att uttala sig om. Det är också svårt att se var ansvar för olika aktiviteter hör hemma. Vem har kunskap och ansvar för att kontrollera material i förskolans golv, väggar och leksaker. Om man konstaterar olämpligt material i golvet, vem ska stå för kostnaden att byta ut det och vem beslutar att så ska ske? Det väcks med andra ord en rad frågor som inte är helt lätta att besvara. Här krävs ett samarbete över förvaltningsgränser. Tekniska kontorets syn på frågan framgår av bilaga. En svårighet finns då olika mål ibland står emot varandra. Ett exempel är målet att 25 % av skolans mat ska vara ekologisk som ställs emot de ekonomiska målen med krav på besparing som innebär att den ekologiska mjölken tas bort. Det är lätt att goda ambitioner istället leder till frustration för medarbetare i organisationen. Det finns goda exempel från landet med t.ex. den första Svanenmärkta 1 förskolan som byggs i Annedal (Sundbyberg-Stockholm). Svanenmärkningen innebär särskilt hårda krav när det gäller materialval och hälsofarliga kemikalier ska undvikas. T.ex. tillåts inte PVC-golv. Sundbybergs kommun är den första kommunen som tar ett helhetgrepp och ska ta reda på vad byggmaterial och lekmaterial innehåller i åtta förskolor. Detta sker i samarbete med Naturskyddsföreningen i projektet Giftfri förskola 2. Projektet Giftfri förskola ska skapa en guide till inköp och upphandling av giftfria produkter för förskolor. Leksaker och andra produkter som barn kommer i kontakt med dagligen kan innehålla skadliga kemikalier. För att begränsa användningen av dessa tar miljöstyrningsrådet fram miljökrav för huvudområdena sova, leka och äta. De nya miljökraven, som kommer utarbetas efter Miljöstyrningsrådets riktlinjer på uppdrag av Kemikalieinspektionen, förväntas bli klara under Förvaltningen avser att på bl.a. följande sätt arbeta för en giftfri förskola

23 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 4 (4) Dnr BUN/2013: Att vidare utreda möjligheten att kommande byggnationer av förskolor byggs utifrån Svanenmärkningens krav och blir Svanenmärkta, 2. Att vidare utreda möjligheten att samarbeta med naturskyddsföreningen genom deltagande i projektet giftfri förskola, 3. Att anse arbetet med giftfri förskola ingå i EMAS-arbetet, 4. Att bevaka och uppmärksamma kommande riktlinjer från Giftfri förskola och miljöstyrningsrådet, 5. Att aktivt sprida information kring giftfri förskola i olika forum. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Sofia Olsson Tf Verksamhetschef Expediera till Hanna Wallin Kommunstyrelsen Tekniska nämnden

24 1 (1) Dnr: Barn- och Utbildning Handläggare Fastighetschef Lars-Göran Johansson Telefon Fastighetsavdelningens svar gällande giftfria förskolor Vid nybyggnation ställer vi idag miljökrav på de material som får användas och nyttjar Folksams miljöguide som utgångspunkt för val av produkter. Nedan följer exempel på krav som vi ställer, tagna ur byggnadsbeskrivning för Rotviksbro förskola. - Avjämningsmassor skall vara typgodkänd lågalkalisk, utan kasein. - Lim skall uppfylla kraven för nordisk miljömärkning. - För invändiga material på vägg- och takytor gäller emissionsfaktor E26 får uppgå till högst 30µg/m²xh. Beträffande lacker, spackel och dylikt väljs så lågemitterande alternativ som möjligt. Färger skall vara märkta med EUblomman, Svenska Allergiförbundet eller likvärdigt. - Föreskrivna plastmattor är utan ftalater som mjukgörare. Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare i en rad produkter, t.ex. byggnadsmaterial, förpackningar, textilier och leksaker. Under de senaste åren har ftalater uppmärksammats ur hälsosynpunkt, främst beträffande leksaker och kläder för barn. I juni 2013 fick kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att utreda om användningen av ftalater i olika konsumentprodukter bör begränsas och hur en utfasning av mjukgöraren skulle kunna genomföras. Även inom EU pågår det en diskussion kring dessa frågor. Byggvarudeklarationer, datablad, broschyrer o d över beläggningar, beklädnader, färgkvalitet och fabrikat för målning inom- och utomhus, sakvaror, inredningar, utrustning o d samt över deras ingående komponenter på svenska överlämnas vid slutbesiktning. Att avgöra vad som är giftfritt eller ej är svårt eller hart när omöjligt. Vi jobbar aktivt med att följa utvecklingen och göra så bra val som möjligt utifrån vad vi vet idag. Med vänlig hälsning Tekniska kontoret Lars-Göran Johansson Fastighetschef Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-post Tekniska

25 SVANENMÄRKTA HUS

26 Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför betydande effekt. Det används också stora mängder miljö- och hälsofarliga kemikalier i byggbranschen och Svanen vill fasa ut dessa, både för miljön och för hälsans skull. Svanenmärkningen är ett effektivt instrument för både producenter och konsumenter. Producenterna kan med hjälp av den kunskap och de checklistor de får av Svanen bygga energisnåla hus av hög kvalitet utan onödiga kemiska ämnen i byggmaterialet. Sådana hus som konsumenter vill ha. Konsumenterna kan med hjälp av Svanenmärkningen vara säkra på att få ett bra och resurssnålt hus med god innemiljö. Idag kan småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkas, såväl koncepthus som enskilda projekt. Att bygga ett Svanenmärkt hus Svanen ställer krav på själva byggprocessen så att huset håller bra kvalitet. Det handlar exempelvis om att huset blir tätt och energisnålt och att fukt inte byggs in. Småhus byggs med totalentreprenad vilket ger stor trygghet för köparen jämfört med andra typer av entreprenader. För flerbostadshus kan andra entreprenadformer vara aktuella. Men det är alltid De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt hus är att de:» är energisnåla och har låg klimatpåverkan.» är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.» har en bra innemiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i.» håller hög kvalitet.» har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid. producenten med Svanenlicens som är ansvarig för att allt arbete håller hög kvalitet och att alla produkter som används är godkända. Byggavfallet måste också tas omhand på ett sätt som inte belastar miljön mer än nödvändigt. Alla de krav som ställs gäller både hos husfabrikanten och på själva byggplatsen.» OMSLAG: Skanskas flerbostadshus ModernaHus, kvarteret Stationsmästaren i Söderköping högst upp till vänster. Längst ned höger: Veidekkes flerbostadshus TellHus i Kvarteret Ytterskär i Stockholm. Husen är vid denna broschyrs pressläggning under produktion. Fördelar med det Svanenmärkta huset: Energi Material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador God ventilation Bra isoleringsvärden Snålspolande toaletter Hälsa Husets eget Svanenmärke på ringklockan. Sund miljö för byggare och boende, stränga krav på byggmaterial och kemikalier. Lågt energibehov Snålspolande vattenkranar Radonsäker konstruktion Energimärkta vitvaror

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer