Kallelse Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2014-03-11"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS!!! lokal och veckodag Plats och tid 08:30 Sommarhemsskolan fredagen den 21 mars 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera Kent Karlsson (UP) 2. Information till nämnd Dnr BUN 2014/ Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy Anna Hurtig 08:30-10:00 inkl. 20 min. fika Verksamhetschefer 10:00-11:40 Verksamhetschefer 11:40-12:00 Thomas Davidsson 13:30-14:30 Elma Delija, Sabina Johansson, Rita Paulsson Svensson 15:00-15:30

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 3. Information förvaltningschef Dnr BUN 2014/ BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Hans-Lennart Schylberg Tony Andersson 15:30 4. Information ordförande Dnr BUN 2014/ Fyrbodals utbildningssamverkan 5. Budgetdialog Dnr BUN 2014/00009 Thomas Davidsson Handlingar kommer senare. 6. Styrkort Dnr BUN 2014/00017 Anna Hurtig Handlingar kommer efter arbetsmötet 19 mars. 7. Arbetsmiljörapport 2013 Dnr BUN 2013/ Skolinspektionens remiss dnr :750 - Ansökan från ThorenGruppen AB Dnr BUN 2014/ Kommunstyrelsens remiss - Energiplan Uddevalla kommun Dnr BUN 2014/ Ledamotsinitiativ ställt av Cecilia Sandberg (S) angående nötförbud i skolorna Dnr BUN 2014/00135 Anna Hurtig Mirsada Slijepcevic Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista 11. Medborgarförslag från Daniel McDermott angående konstgräsplan vid Norrskolan Dnr BUN 2014/00172 Föredragande Tony Andersson 12. Anmälan om beslut fattade å nämndens vägnar Dnr BUN 2014/ Anmälan till huvudman enl. 6 kap 10 skollagen Dnr BUN 2014/ Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare.

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Kent Karlsson (UP) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Information Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00005 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Information förvaltningschef BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor BUN Dnr 2014/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00006 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor

9 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet '=> Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Bokslut 2013 med verksamhetsberättelse Verksamhetsplan år med budget år 2015 inkl. investeringsbudge t (inför Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T1 Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T2 Målnivåer KFstyrkort (beslut) Investeringar 2015 (beslut) Majoritetens presskonferens internbudget 2015 Verksamhetsplan år med budget år 2015 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2014 (rapport) Internkontroll 2015 (plan) Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC 15 min + tid för frågor) Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar (VC) Ekonomisk uppföljning janfebr Uppföljning av interkontrollrapporten 2013 Controllerrapport Central Investeringar 2015 (förslag) Förslag anslagsbindningsnivåer Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Bevakning av Uppföljning och skolplikten, samt analys av uppföljning och verksamheternas analys av elevers arbete för frånvaro och likabehandling och skolornas arbete förebygga för att främja trakasserier och närvaro, utreda och kränkande åtgärda frånvaro i behandling (VC) skolan (VC gsk ) Arbetsmöten Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Översyn styrkort Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och Uppföljning och analys av arbetet analys av med elever i sjukfrånvaro och behov av särskilt arbetet med stöd samt det handlingsplaner förebyggande och utifrån medarbetarundersökning (VC) främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC, stödenhetschef) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösamordnare) Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 Uppföljning och analys av verksamheternas arbete för likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling (VC) Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och och Uppföljning och analys av studie- och analys av yrkesorientering (VC, näringsriktigheten i SYV ) skolmåltider (Kostchef) 27 mars: Dialogforum elever 7-9 samt föräldrarådsrepresentanter Lokalvandring i centrala Uddevalla Sept: Verksamhetsplan år med budget år 2015 Gemensam aktivitet BUN- Skolledning 6 november: Dialogforum elever i gymnasieverksamheter, samt föräldrarådsrepresentanter

10 Pågående ärenden - myndigheter Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :273 - Anmälan angående bristande betygsättning för en elev vid vuxenutbildningen i Uddevalla kommun (BUN/2013:511) Beslut att lämna över utredning till Uddevalla kommun Skolinspektionen : Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling och elevens rätt till särskilt stöd vid Äsperödsskolan, Dalabergskolan och Västanvindsskolan (BUN/2012:644) : Begäran om yttrande : Begäran om vidta åtgärder - Avslag på skadeståndskrav Barn- och elevombudsmannen - Beslut Uppföljningsbeslut - Uppföljningen av ärendet avslutas : BJ BUN/DEL/ 2012:376 PM Tjänsteskrivelse tjänsteskrivelse Skolinspektionen : Anmälan ang skolsituation för elev vid Herrerstadsskolan (BUN/2012:891) : Begäran om yttrande Yttrande, BJ BUN/DEL/2012: Beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Beslut - ärendet avslutas : Yttrande Skolinspektionen :5288 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling, elevens rätt till särskilt stöd samt bristande tillsyn och information till hemmet vid Norrskolan (BUN/2011:699) : Yttrande BJ BUN/DEL/2013: : Begäran om yttrande : Beslut om skadestånd : Kommunicering Utbetalningsanordning 06-12: Beslut Rättelse av beslut Tjänsteskrivelse till Skolinspektionen och BUN/DEL/2013: Yttrande till BEO Skolinspektionen : Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd för elev vid Hovhultsskolan (BUN/2012:491) Redovisning av vidtagna åtgärder Begäran om yttrande Beslut om föreläggande Tjänsteskrivelse BJ BUN/DEL/2013:123

11 Skolinspektionen :5569 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevers rätt till trygghet och studiero vid Hovhultsskolan (BUN/2013:113) Begäran om yttrande : Svar, BJ BUN/DEL/2013: Begäran om kompletterande utredning : Kompletterande yttrande, , BJ BUN/DEL/2013: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder senast den 24/ Beslut att avsluta ärendet Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:549 Skolinspektionen : Anmälan angående tidigare gymnasiesärskoleelev vid Mariebergs gymnasium (BUN/2013:144) Begäran om yttrande : Beslut - Skolinspektionen avstår ifrån att ingripa Ytrtrande BJ BUN/DEL2013: Skolinspektionen : Anmälan om elevs mottagande i grundsärskolan, samt information till förälder, Nordanvindsskolan (BUN/2013:253) Skolinsepktionen :1272 Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo (BUN/2013:235) Begäran om yttrande Yttrande Begäran om yttrande Yttrande Begäran om komplettering BJ BUN/DEL/2013: : Beslut Yttrande och BJ BUN/DEL/BUN/2013: Begäran om yttrande Kompletteringar till anmälan Yttrande Begäran om komplettering 22 Yttrande Beslut om anmärkning, svar senast yttrande och BJ BUN/DEL/2013:620 Yttrande daterat BUN/DEL/2013: komplettering skickad

12 Skolinspektionen : Anmälan angående skolsituationen för en särskoleelev vid Hovhultsskolan S.E. (BUN/2013:289) Begäran om yttrande Yttrande, BJ BUN/DEL/2013: Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Beslut om föreläggande Skrivelse från vårdnadshavare Skolinspektionens beslut att ej ompröva beslut efter vårdnadshavares begäran yttrande samt bj Skolinspektionen : Anmälan om situationen vid skolmåltider för elever vid Ramnerödsskolan. (BUN/2013:323) Beslut - Skolinspektionen lämnar anmälan till Uddevalla kommun för utredning. Skolinspektionen :2712: Anmälan angående situationen för elever vid Agnebergsgymnasiet (BUN/2013:346) Skolinspektionen :2749 Anmälan om skolsituation vid Norrskolan och Blekets förskola (BUN/2013:342) Skolinspektionen Dnr :5333 Anmälan ang. långsam skoldator - uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:656) Beslut att överlämna anmälan till Uddevalla kommun Beslut att avskiva ärendet Beslut att lämna över ärendet till Uddevalla kommun Skolinspektionen :3350: Anmälan angående betygsättning av elevs projektarbete vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:451) Begäran om yttrande Beslut. Avstår från att ingripa och avslutar ärendet Tj.skr BUN/DEL/2013:393 Skolinspektionen :5940 Anmälan om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för elev i Uddevalla kommun (BUN/2013:737) Begäran om yttrande - svar senast 27/ Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:664

13 Skolinspektionen :6099 Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelever vid Hovhultskolan i Uddevalla kommun (BUN/2013:780) Skolinspektionen :1385 Anmälan om skolsituationen för elev vid Lane Ryrs skola (BUN 2014/177) Barn och elevombudet enskilda elever Beslut att inte utreda anmälan Begäran om yttrande Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn- och elevombudet :5248: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan A.T. (BUN/2012:940) Begäran om yttrande PM 114:12, Beslut - ärendet avslutas : Begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Yttrande Barn- och elevombudet :5153: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan F.D. (BUN/2012:939) Barn- och elevombudet :1600: Anmälan om kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:259) Barn- och elevombudet :2183: Beo avskriver ärendet - anmälare tog tillbaka anmälan innan barn och utbildning fått ta del av den. (BUN/2013:304) : Begäran om yttrande : Yttrande : Begäran om yttrande senast 31 aug : Yttrande : Begäran om redovisning ac vidtagna åtgärder senast Beslut - Ärendet avslutas 2013:04-03 Yttrande Begäran om yttrande Beslut - Ärendet avslutas Yttrande Beslut - beo avskriver ärendet

14 Barn- och elevombudet : Beslut gällande sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) Barn- och elevombudet :2625: Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan och Norgårdenskolan. (BUN/2013:355) Barn och elevombudet :3864: Anmälan enligt 6 kap. Skollagen (BUN/2013:481) Begäran om yttrande Yttrande daterat Kompletteringar till anmälan, för vår kännedom Begäran aom yttrande ang. kompletende handlingar Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Beslut - Beo avstår från att ingripa och därmed avslutas ärendet Beslut att inte pröva ärendet tj.skr Barn- och elevombudet :493 - Sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) Barn och elevombudet :6320 Anmälan om kränkande behandling vid Hovhultskolan (BUN 2013/818) Skolväsendets överklagande nämnd Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Begäran om yttrande Beslut om föreläggande yttrande samt bj Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Elevärende - Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5 skollagen S.E. (BUN/2012:298) : Överklagan av beslut : Beslut : Beslut från SÖN Överklagandenämnden bifaller 11-16: Föreläggande ang överklagan kommunens beslut om skolplacering : Yttrande

15 Elevärende - Utredning inför ev. upprättatande av åtgärdsprogram (BUN/2012:491) : Föreläggande : Beslut - Överklagandenämnden upphäver åtgärdsprogrammet och återförvisar ärendet till rektor : Beslut från SÖN. SÖN fastställer åtgärdsprogrammet : Skrivelse Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling : Informationsbrev Beslut Äsperöd F inkommet USB med efterfrågat Skolinspektionens riktade tillsyn (BUN2013:172) Beslut Äsperöd : kontaktuppgifter material Beslut Ljungskileskolan utskickade Skolinspektionen :227: Inspektion av asylsökande barn utbildning (BUN/2013:303) Skolinspektionen : Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Uddevalla kommun (f.d. Portalens Gymnasium) (BUN/2012:850) : Informationsbrev Beslut Uppföljningsbeslut Skolinspektionen : Tillsyn av John Bauer gymnasiet - fråga om insyn (BUN/2011:624) Information om tillsyn och fråga om kommunen utnyttjat rätten till insyn Beslut sammanfattande rapport Uppföljningsbeslut Svar skickat till Skolinspektionen Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

16 Skolinspektionen :6484: Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2012:634) Skolinspektionen :1168: Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevala praktiska Gymnasium Informationsbrev Rapport Beslut Uppföljningsbeslut - Granskningen avslutas : Informationsbrev med bilagor Tj.skr Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Remiss från Skolinspektionen :884 - Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (BUN/2013:254) Remiss från Skolinspektionen :956 - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem (BUN/2013:255) Domstolar Remiss Remiss Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Beslut - Skolinspektionen ändrar tidigare beslut och godkänner ansökan Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Begäran om återbetalning av föräldraavgift Anmodan att till Förvaltningsrätten inkomma med Beslut - Förvaltningsrätten avvisar efterfrågande handlingar senast 2013-överklagandet anstånd till Skrivelse Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Ströms slott AB - Överklagan av beslut om tilläggsbelopp för modersmålsstöd Överkllagan från Ström Slott AB Skickar missiv till förvaltningsdomstolen underrättelse från förvaltningsrätten Yttrande till Förvaltningsrätten

17 Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Överklagan av beslut om skolskjuts till M.P. (BUN 2013/761) Överklagan från vårdnadshavare Kallesle att titta på väg Förvaltningsrättens dom Missiv till förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

18 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Information ordförande Fyrbodals utbildningssamverkan BUN Dnr 2014/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00007 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Fyrbodals utbildningssamverkan

20 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Budgetdialog Handlingar kommer senare. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i startegisk plan och flerårsplan Handlingar kommer efter arbetsmötet 19 mars. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Arbetsmiljörapport 2013 BUN Dnr 2013/ Sammanfattning I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I följande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning och rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (1) Dnr BUN/2013:410 Handläggare Utredare Anna Hurtig Telefon Arbetsmiljörapport 2013 Sammanfattning I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I följande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning och rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Anna Hurtig Utredare Expediera till Kommunstyrelsen

24 RAPPORT (7) Dnr: BUN/2013:410 Helårsrapport 2013 systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I föreliggande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Tillbud- och arbetsskadeanmälningar Hur fungerar vår rutin för tillbuds- och skaderapportering? Huvudskyddsombud och fackliga parter signalerade i början av 2013 att uppföljning och analys av tillbud och arbetsskador inte görs i verksamhetschefernas samverkansgrupp, förskolan undantaget. För att underlätta uppföljning och analys på verksamhetsnivå gjordes därför en revidering av rutinen våren Förändringen i rutinen har gåtts igenom i förvaltningschefens ledningsgrupp vid ett antal tillfällen under året. Uppföljning visar dock att det fortfarande finns brister på verksamhetsnivå. Endast inom förskolan sker uppföljning och analys av anmälda tillbud och arbetsskador regelbundet. Hur tillförlitlig är statistiken över antal tillbud och arbetsskador? Något som bör uppmärksammas är att samma tillbuds- och/eller arbetsskaderapport kan skickas till det centrala förvaltningskontoret vid flera olika tillfällen från olika avsändare. Upptill fyra kopior av samma rapport har vid ett tillfälle uppmärksammats. Av de sammanlagt 188 rapporter som inkommit under året kan det alltså förekomma en del dubbletter. Detta problem är ett tecken på att rutinen inte fungerar tillfredsställande. Arbetsskadeanmälningar Skador medarbetare Under 2013 har 26 arbetskadeanmälningar inkommit till förvaltningskontoret. Dessa fördelar sig på följande sätt i de olika verksamheterna: Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post Barn och

25 2 (7) Arbetsskador Förskolan Gsk/grsär Gym/gymsär Vux Kosten Förskolan hade även under arbetsskadeanmälningar, grundskolan hade 9, gymnasiekolan 2 och kostenheten 6 anmälningar. Jämförelse antal arbetsskadeanmälningar över tid: År Anmälningar Skador barn och elever Vid förra arbetsmiljörapporten konstaterades att då även elever omfattas av arbetsmiljölagen är det av vikt att sammanställning över barns och elevers skador som uppkommit i verksamheten redovisas på liknande sätt som för medarbetare, som grund för utvecklingen av säkerhetsarbetet. Ett förslag till ny förvaltningsövergripande blankett för skaderapportering för barn och elever håller på att tas fram. Målsättningen är att blanketten är i bruk i början av 2014 efter beslut av förvaltningschef. Inom förskolan har 263 tillbud/skador anmälts enligt bilaga 1. Inom grundskolan har totalt 153 tillbud och/eller skador anmälts enligt bilaga 2. Uppgifter från gymnasieskolan och vuxenutbildningen saknas. Tillbudsrapporter Även när det gäller tillbud saknas en systematisk uppföljning och analys på verksamhetsnivå, förskolan undantaget. Under året har 162 tillbud inkommit till förvaltningskontoret. En rad problem har identifierats i samband med rapporterna, som redogörs nedan.

26 3 (7) Är kränkning ett tillbud? En stor majoritet av de tillbudsrapporter som inkommit, 130 st., handlar om lärare som i någon form kan anses ha blivit kränkt av elev, genom slag, sparkar eller verbala påhopp. En anledning till ökningen av denna typ av tillbud är med all sannolikhet det beslut som tidigare förvaltningschef fattade efter samverkan vid Arbetsmiljödialogen att även kränkningar ska ses som ett tillbud. Då tillbud per definition är något som KUNNAT leda till fysisk eller psykisk skada, ohälsa eller olycksfall, har det under året diskuteras huruvida kränkningar egentligen kan ses som ett tillbud? Vid förvaltningschefens samverkansgrupp var parterna är överens om att kränkningar inte kan ses som ett tillbud. Vem ansvarar för åtgärderna? Riskbedömning ska enligt reglerna göras vid olyckor och tillbud. Är risken acceptabel eller inte? Krävs omedelbara åtgärder? Krävs handlingsplan? Det är närmsta chef som ansvarar för detta. För åtgärder som tar längre tid än 4 dagar ska en handlingsplan upprättas. I tillbudsblanketten ska det anges åtgärder som gjorts efter inträffad händelse och vilka åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen. Konstateras att åtgärder inte angetts i en stor majoritet av de upprättade tillbudsrapporterna. Av blanketten framgår att den som råkat ut för tillbudet ska upprätta rapporten. Ansvarig arbetsledare och skyddsombud ska signera att de har tagit del av den. En av anledningarna till att åtgärder ej anges kan vara att ansvaret för åtgärder inte ligger hos den som ska upprätta rapporten, utan hos ansvarig arbetsledare, som enbart ska ha tagit del av den, enligt rapportmallen. En central fråga är vilken betydelse tillbudsrapporteringen egentligen har om chefen inte ansvarar för åtgärderna som har till syfte att händelsen inte inträffar igen? Otydligheten kring ansvarsdelen i denna kommunövergripande tillbudsblankett har framförts till personalavdelningen och kommer att göras om. Statistik tillbud Av de 162 tillbuden som inkommit till förvaltningskontoret under året så handlar 130 av dem av händelser med enskilda elever. En och samma elev genererar ofta ett stort antal tillbudsrapporter. Ofta kan en och samma händelse dessutom rapporteras av olika lärare, vilket gör att antalet tillbud i förhållande till händelser inte överensstämmer.

27 4 (7) Vad som ytterligare kan konstateras är att flertalet av de händelser som rapporterats som tillbud inte är tillbud utan rena skador, antingen psykiska i form av en kränkning och/eller fysiska i form av exempelvis slag och sparkar, och borde därför anmälas som en arbetsskada. Påfallande är också att åtgärder från chef lyser med sin frånvaro i de flesta av rapporterna. Denna typ av tillbud som handlar om elever fördelar sig på följande sätt i de olika verksamheterna: I flertalet av de tillbudsrapporter som gäller enskilda elever återfinns känsliga elevuppgifter, t.ex. elevens namn, personnummer och diagnos eller den problematik som eleven uppvisar. Det är ytterst viktigt att dokument med känslig information om elever hanteras på ett säkert sätt. Här har chefen ett stort ansvar att säkerställa att inga känsliga uppgifter förekommer i tillbudsrapporterna och som därefter kopieras upp till olika personer enlig tillbudsrutin. Avseende övriga 32 tillbud, som inte handlar om enskilda elever, fördelar sig tillbuden på följande sätt:

28 5 (7) Serie1 2 0 Förskola Gsk/grsär Gymnasieskola/ gymsär Kostenheten Flertalet av dessa tillbud bör ses som skador och inte som tillbud. Av dessa händelser fick hela 8 av de drabbade uppsöka vård. Jämförelse antal tillbudsrapporteringar över tid: År Anmälningar Tillbud elever Bou:s nuvarande blankett för tillbud barn och elever bedöms som alltför omfattande och svår att använda. Ett nytt förslag har tagits fram. Det är i dagsläget oklart om tillbud som rör elever kommer att rapporteras in i det kommunövergripande tillbudsrapporteringssystemet som planeras. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ett arbete har under hösten genomförts i syfte att fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske enligt chefslinjen. En reviderad rutin i enlighet med förändringen har därför tagits fram. Beslut har fattas av förvaltningschef efter samverkan. Tidigare fördelades uppgifterna direkt från förvaltningschef till rektorerna/förskolecheferna, inte via verksamhetscheferna. Detta försvårar genomförandet av kravet på att fördelningen ska ske genom ett personligt möte bland annat för att säkerställa att arbetstagaren är införstådd med innebörden av fördelningen och de skyldigheter detta medför. Mallar för fördelning på såväl chefsnivå som lärarnivå i ämnena kemi, idrott och slöjd samt yrkeslärare finns samlade i Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken.

29 6 (7) Ett större arbete med att följa upp fördelning och eventuell returnering av arbetsmiljöuppgifter på alla nivåer har gjorts inför Arbetsmiljöverkets återbesök den 27 januari (bilaga 3). Bakgrunden var Arbetsmiljöverkets tillsyn 2012 som pekade just på brister i rutiner vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kommer också att följas upp genom en ny kommunövergripande checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som förväntas vara klar under början av Skyddsronder Skyddsronderna utförs under våren för förskolorna och under hösten för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Nya kommunövergripande dokument har tagits fram som ska användas i samband med skyddsronder, dels en checklista för undersökning av den fysisk arbetsmiljö och dels en checklista för undersökning av den psykosociala miljön. Båda finns i Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken. Den gemensamma mall för skyddsrondsprotokoll som idag finns inom förvaltningen gäller således inte längre. Även en ny kommunövergripande blankett för riskbedömningar har tagits fram. Förvaltningschef har gett utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rutin för skyddsronder. Ett förslag har tagits fram som kommer att beslutas av förvaltningschef efter samverkan. Uppföljning av handlingsplan efter medarbetarundersökningen Förvaltningschef gav under hösten verksamhetscheferna i uppdrag att skriva rapport om vad man har gjort inom handlingsplanens fyra strategiska områden. Se bilaga 4 för sammanställande rapport från verksamhetschefernas svar. Internkontroll systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) En av punkterna i 2013 års internkontroll avser kännedom om dokumentet Arbetsmiljöbestämmelser samt om strategierna och uppdragen tillämpas. Kontrollmedlet är två checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbete, som innehåller frågor om arbetsmiljömål, uppgiftsfördelning, samverkan och delaktighet, rutiner för arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den ena checklistan ska användas på arbetsplatsnivå och den andra på verksamhetsnivå. Av svaren framkommer att: SAM ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud utreds. Sakkunnig hjälp utifrån anlitas om och när behov föreligger.

30 7 (7) Däremot visar svaren på följande brister: Skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner tas inte fram på alla enheter inom grundskolan. Flera chefer och arbetsledare inom förskola och grundskola saknar de särskilda kunskaper de behöver. Medarbetarnas kunskaper inom grundskolan och vuxenutbildningen anses inte vara tillräckliga enligt kraven. Arbetsguppgifter, befogenheter och resurser uppges inte vara korrekt fördelade inom vuxenutbildningen. Även inom förskolan har vissa brister uppmärksammats. Uppföljning av gymnasieskolan redovisas i bilaga 4. Handlingsplaner för att åtgärda dessa avvikelser kommer att följas upp under 2014.

31 Enkät Sida 1 av Svar i urval: 263 Fråga 1 Förskolans namn/område dbv Balladen 0.4% (1) Berg 2.7% (7) Bleket 2.7% (7) Bokenäs 6.1% (16) Dalaberg 1.1% (3) Fjällräven 1.1% (3) Forshälla 14.8% (39) Herrestad 0.8% (2) Hogstorp 1.9% (5) Hovhult 2.3% (6) Hälle 5.3% (14) Högås 1.5% (4) Hönseberget 3.4% (9) Jakobsberg 10.3% (27) Karlsberg 6.8% (18) Kärr 4.9% (13) Lane-Ryr 6.5% (17) Linet 4.6% (12) Myntet 0.8% (2) Norgården 1.5% (4) Parken 3.0% (8) Skansen 1.5% (4) Skogslyckan 8.0% (21) Ängabo 0.8% (2) Äsperöd 3.4% (9) Tureborg och Söders dbv 3.4% (9) Ljungskiles dbv 0.4% (1) Fråga 2 Avdelningens namn Antal svar: 263 Fråga 3 Ange datum och klockslag för händelsen Antal svar: 263 Fråga 4 Ange termin för händelsen Vt % (141) Ht % (122) Fråga 5 Ålder 1 3 år 68.1% (179) 4 6 år 31.9% (84)

32 Enkät Sida 2 av Fråga 6 Kön Flicka 41.8% (110) Pojke 57.8% (152) Ej svarat 0.4% (1) Fråga 7 Typ av skada/tillbud Fysisk 98.5% (259) Psykisk 2.3% (6) Fråga 8 Kroppsskada Utan kroppsskada/tillbud 12.9% (34) Med kroppsskada 87.1% (229) Fråga 9 Var på kroppen? Antal svar: 263 Fråga 10 Plats för skadan Utomhus inom verksamhetens lokaler 46.8% (123) Inomhus inom verksamhetens lokaler 48.3% (127) Utomhus utanför verksamhetens lokaler 4.6% (12) Inomhus utanför verksamhetens lokaler 0.4% (1) Precisering: typ av lokal Antal svar: 263 Fråga 11 Var personal närvarande vid händelsen? Ja 85.2% (224) nej 14.1% (37) Vet inte 0.8% (2) Fråga 12 Var barnet ensamt? Ja 3.8% (10) Nej 93.2% (245) Vet inte 3.0% (8) Fråga 13 Uppsökt vård Ja 26.6% (70) Nej 73.4% (193) Fråga 14 Orsakade någon annan händelsen? Ja 35.4% (93) Nej 58.9% (155) Vet inte 5.7% (15)

33 Enkät Sida 3 av Fråga 15 Om du svarat ja på fråga 12 måste du svara vidare här. Var det: Oavsiktligt 28.5% (75) Avsiktligt 14.1% (37) Vet inte/osäker 6.1% (16) Ej svarat 51.3% (135) Fråga 16 Var händelsen en del av kränkning enl. skollagen (14 a kap)? Ja 1.9% (5) Nej 89.7% (236) Vet inte/osäker 8.4% (22) Fråga 17 Vidtogs några direkta åtgärder vid händelsen? Ja 70.0% (184) Nej 30.0% (79) Fråga 18 Har några åtgärder vidtagits i förebyggande syfte efter händelsen? Ja 30.8% (81) Nej 69.2% (182) Fråga 19 Beskriv händelsen utan att nämna några namn eller personnummer. Antal svar: 263 Fråga 20 Uppgiftslämnare Antal svar: 263

34

35

36

37 Uppföljning fördelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (4) Dnr: nr Bilaga 3 Uppföljning fördelning av arbetsmiljöuppgifter Grundskola-grundsärskola Sammanfattning Verksamhetschef och 11 (av 18) rektorer har lämnat en förteckning över fördelade arbetsmiljöuppgifter enligt den mall som förvaltningen skickade ut i december. Uppföljningen visar att de personer som utför arbetsmiljöuppgifter också har fått dem skriftligt fördelade till sig. Undantaget är specialstödskolorna där endast 2 av 5 personer undertecknat handlingen. En returnering har skett. Anledningen är oklarheter hur kommun säkerställer att de som hyr utgår ifrån samma rutiner vad användning av idrottshall (iordningställande m.m.). De personer som uppges utföra arbetsmiljöuppgifter är framför allt lärare i kemi, idrott och slöjd. Samtliga som fördelat har också bedömt att personen har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs. Uppföljning verksamhetschefsnivå Alla personer som verksamhetschefen uppger utföra arbetsmiljöavgifter har fått dem skriftligen fördelade till sig (22 st). De flesta är rektorer men också andra enhetschefer och arbetsledare. Ingen returnering har skett. Uppföljning enhetsnivå Herrestadsskolan: Rektor uppger att 25 personer utför arbetsmiljöuppgifter inom slöjd, idrott och hälsa. Av dessa har 11 personer fått uppgifterna skriftligt fördelade till sig. Denna rektor har använt en annan mall än den som skickades ut, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning. Sommarhemsskolan: Rektor uppger att 20 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är lärare, fritidspedagog och förskollärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Inga arbetsmiljöuppgifter har returnerats. Specialstödskolorna: Rektor uppger att 5 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är idrottslärare och NO-lärare. Av dessa har två personer undertecknat handlingen. Ingen returnering har skett. Skansen och Stråket: Rektor uppger att 3 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post Barn och

38 2 (4) slöjd och idrottslärare. Denna rektor har använt en annan mall än den som skickades ut, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning. Forshällaskolan: Rektor uppger att 7 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är slöjdoch idrottslärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En idrottslärare har returnerat uppgiften pga. oklarheter hur kommunen säkerställer att de som hyr utgår ifrån samma rutiner vad användning av idrottshall (iordningställande m.m.). Lane-Ryr skola: Rektor uppger att 12 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i slöjd, kemi och idrott. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norrskolan: Rektor uppger att 13 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som undervisar i slöjd eller idrott. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norgården F-6: Rektor uppger att 20 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig Ingen returnering har skett. Unnerödskolan: Rektor uppger att 1 person utför arbetsmiljöuppgifter. Befattning på denna person är förskollärare. En skriftlig fördelningshandling har undertecknats av båda parter. Ingen returnering har skett. Äsperödsskolan 7-9: Rektor uppger att 7 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i idrott, slöjd och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norgården 7-9: Rektor uppger att 9 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är lärare i idrott, slöjd och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Gymnasieskola-gymnasiesärskola Sammanfattning Verksamhetschef och 8 (av 12) rektorer har lämnat en förteckning över fördelade arbetsmiljöuppgifter enligt den mall som förvaltningen skickade ut i december. Uppföljningen visar att de personer som utför arbetsmiljöuppgifter också i de flesta fall har fått dem skriftligt fördelade till sig. Undantaget är framför allt två program (fordon- och transportprogrammet samt GLU) där nära

39 3 (4) hälften av lärarna som utför arbetsmiljöuppgifter inte velat underteckna en fördelningshandling. 6 returneringar har skett. Fyra av dessa har att göra med oklarheter kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. Samtliga som fördelat har också bedömt att personen har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs. Uppföljning verksamhetschefsnivå De personer som verksamhetschefen uppger utför arbetsmiljöavgifter är rektorer (12 st). Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En rektor har returnerat arbetsuppgiften. Av uppföljningen framgår inte varför. Uppföljning enhetsnivå FT: Rektor uppger att 23 lärare utför arbetsmiljöuppgifter. 11 av dessa lärare har inte undertecknat en fördelningshandling då de inte anser sig ha tillräcklig kompentens. En returnering har skett pga av oklarheter kring ansvar i Rimnershallen. LÄ: Rektor uppger att 10 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är yrkeslärare, lärlingskoordinatorer och ämneslärare. 4 av dessa lärare har inte undertecknat en fördelningshandling. 2 lärare har returnerat arbetsmiljöuppgifterna. Anledningen är oklarheter vad som gäller i samband med idrott i idrottssalar, samt risk för att säkerheten inte kan kontrolleras i plåtslageriverkstan pga av stora elevgrupper enligt lärarens bedömning. Riskanalys lämnad till rektor som ansvarar för verkstaden. NA-VO: Rektor uppger att 18 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. HV-EE: Rektor uppger att 18 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i idrott och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En returnering har skett med anledning av den oklara situationen kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. TE-IN: Rektor uppger att 17 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. 4 personer har inte fått uppgiften skriftligt fördelade till sig. Anledningen är att detta inte har hunnits med men kommer att göras inom kort. Ingen returnering har skett. HT-RL: Rektor uppger att 8 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är yrkeslärare och hushållslärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett.

40 4 (4) BA-VF: Rektor uppger att 19 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En returnering har skett med anledning av den oklara situationen kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. Gymnasiesärskolan: Rektor uppger att 8 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Vuxenutbildningen Sammanfattning Inom hela vuxenutbildningen uppger verksamhetschef att 13 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Fyra av dessa är enhetschefer och övriga är lärare inom t.ex. skrädderi, kök, fordon. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett.

41 1 (5) Bilaga 4 Handlingsplan efter medarbetarundersökning 2011 Förvaltningschef har gett verksamhetscheferna i uppdrag att skriva rapport om vad man har gjort inom handlingsplanens fyra strategiska områden. Svaren sammanställs enligt nedan. Förskola/pedagogisk omsorg I: Tydliggörande av lärares uppdrag (medarbetarskap) Förskolechefer fick i uppdrag att på förskolor och hos dagbarnvårdare lyfta situationer som känns extra besvärliga. Detta kallas arbetsmiljödialog och genomförs med perspektiv på vad man kan göra annorlunda för att förbättra arbetssituationen. Fokus ligger på uppdraget och på medarbetarskapet. Finns det något uppdrag som vi inte behöver arbeta med just nu? Finns det något vi kan ta bort? Vilka situationer känns extra stressande? Kan vi genomföra den valda situationen på ett annat och bättre sätt? Kan vi organisera grupper/personal på ett bättre sätt? Vi lyfter också diskussionen att personal inte behöver ägna tid och engagemang för att ha kontroll av barnens vistelsetider, utöver det som ingår i mitt uppdrag. Förskolechefer har också regelbundna avstämningar med enhetschef för kosten. Arbetsmiljöfrågan finns som en stående punkt på dagordningen vid APT. Där lever diskussion och frågor vidare över tid. I medarbetarsamtal har fokus legat på vilka förväntningar som finns på medarbetare, och vilka som inte finns. II: Dialogen mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan Stöd i arbetet har getts genom att frågan kopplats till den handledning som alla förskolechefer fått regelbundet. Där har förhållningssätt och den problematik som var och en står inför tagits upp. I medarbetarsamtal har bl.a. uppdraget arbetsmiljödialog diskuterats. III: Utbildning för rektorer och förskolechefer i systemteoretiskt och entreprenöriellt ledarskap Den gemensamma satsningen på systemteoretisk utbildningar har fungerat som stöd för ovan beskrivna processer. I rollen som ledare har förskolechefer upptäckt att det är samma typ av frågor och problematik som kommer upp oavsett om det gäller förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I arbetet

42 2 (5) med det entreprenöriella ledarskapet har fokus landat på att skapa en målbild för vart man vill leda verksamheten. Det har också fungerat som gruppstärkande för förskolechefsgruppen vilket kan vara ett stöd i sig. Arbetet går nu vidare med att implementera målbildsarbetet i personalgruppen. Vi kommer att knyta vidare arbete till det systematiska kvalitetsarbetet som redan är etablerat hos arbetslagen. I första skedet fokuserar vi på avdelningsplanen och hur vi kan göra bra analyser. IV: Värdegrundsfrågor och relationen lärare-elev (motverka kränkningar åt båda håll) Värdegrundsfrågor är ständigt aktuellt i förskolan och det vardagliga arbetet. Ett genomgripande arbete görs varje år då likabehandlingsplanen revideras. Många förskolor tar också hjälp av material som t.ex. Hjärtestunder. Bemötandepolicyn är känd hos alla medarbetare och lyfts med regelbundenhet. På flera förskolor har man arbetat med genus med fokus på vuxnas bemötande av barn. Det didaktiska ledarskapet är också en del av arbetet i EKO-processen där man filmar sig själv i en situation med barnen och gör en analys utifrån Pnina Kleins kriterier. Grundskola/grundsärskola I: Tydliggörande av lärarens uppdrag Verksamhetsövergripande implementering av LGR 11 Återkommande arbete med kapitel 1 och 2 ur LGR 11 (på varje enhet) Dialog med facket på verksamhetsnivå med information till alla rektorer Utvecklingsarbete kring Unikum och elevdokumentation i relation till lärares uppdrag. II: Dialog mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan Utbildning via personalavdelningen gällande medarbetar -och lönesamtal för alla rektorer På verksamhetsnivå håller vi på att ta fram lönekriterier för lärare Behovsprövad coaching, stöd och handledning till rektorer. III: Utbildning för rektorer och förskolechefer i systemteoretiskt -och entreprenöriellt ledarskap Rektorsutbildning för alla nya rektorer Systemteoriutbildning för alla chefer Entreprenöriellt ledarskap med ME University under våren. IV: Värdegrundsfrågor och relationen lärare- elev (motverka kränkningar åt båda håll) Återkommande arbete med likabehandlingsplanen samt årlig plan mot kränkande behandling Återkommande arbete med kapitel 1 och 2 ur LGR 11 (på varje enhet)

43 3 (5) Rutiner kring anmälningar av kränkningar till huvudman enl. skollagen (ytterligare utbildning behövs på området) Gymnasieskola/gymnasiesärskola I: Tydliggörande av lärares uppdrag(medarbetarskap): Tillämpningsavtalet är vidareutvecklat med inriktning mot att beskriva lärararbetets innehåll när det gäller lärares tid med och utan elever. Arbetesbeskrivningarna är omfattande i innehåll och täcker väl de ingående arbetsuppgifterna inom lärararbetet. Tillämpningsavtalet ger rektor och medarbetare tydligare förutsättningar för hur lärararbetet skall arbetsfördelas när det gäller såväl innehåll som tid. Samarbetet i utvecklingsarbetet av tillämpningsavtalet med fackliga parter har varit gott och parterna är överens om att tillämpningsavtalet är tydliggörande av lärares uppdrag och grundläggande för medarbetar dialogen. Beredningsgruppen är en förstärkning av rutiner för samverkan med fackliga parter har införts Inför lokalsamverkan sker en beredning med lärarfacken. Beredningsgruppen består av fackliga ombud för från samtliga gymnasiehus. Gruppen möts med arbetsgivaren 1 gång i månaden för att arbeta med fördjupning av frågor inom samverkansavtalet personal-ekonomi-arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling. II: Dialogen mellan medarbetare chef samt medarbetare emellan: - Verksamhetsmöten är införda med syfte att rektor tillsammans med lärarna arbetar med uppföljning och utveckling av verksamheten. - Programsamordnare inom samtliga program med uppdrag att tillsammans med rektor planera för programmets verksamhet samt ge rektor en samordning i ledningen av medarbetarna. - Skolplanerare inom varje gymnasieenhet finns sedan 2011 en skolplanerare som biträder rektorsgruppen i planering av lärarnas schema och tjänstefördelning. Skolplanerna möjliggör för rektor att tidigt under läsåret planera för kommande läsår vilket ger bättre möjligheter för dialog med lärarna om deras tjänstgöring. - Kompetensutvecklingsdagarna Lärarnas utbildningsdagar under läsåret har under inriktats mot arbete tillsammans med rektor för att genomföra GY11. Säkerställa tid för ämnesarbete samt tid för kvalititetsarbetet. III: Utbildning för rektorer i systemteori samt entreprenöriellt ledarskap:

44 4 (5) Utbildning i systemteori genomförd enligt förvaltningens plan. - Vidareutbildning inom coachande ledarskap genomförd två dagar med Stranska HT Utbildning inom entreprenöriellt ledarskap genomförd läsåret 2012/13 genom Me University. Målsättning är att rektor skall göra en plan för sitt pedagogiska ledarskap som lägger grunden för en utveckling tillsammans med medarbetarna mot mer entreprenöriella arbetssätt i lärandet. - Under läsåret 2013/14 fortsätter projektet med Me university med syfte att följa upp rektors plan för sitt pedagogiska ledarskap och stödja det vidare arbetet tillsammans med lärarna. IV: Värdegrundsfrågor och relation lärare-elev (motverka kränkande behandling) Inom lärarnas utbildningsdagar samt elevers temadagar har målsättningen varit att återkommande ge utbildning inom likabehandlingsfrågor, diskrimineringsområden, demokrati och förståelse, drogförebyggande samt sex och samlevnad. Från och med läsåret 2012/13 har ett samarbete skett så att lärare på sina kompetensutvecklingsdagar arbetat med förberedelser för kommande elevtemadagar inom ovanstående områden. Målsättningen har varit att ge lärare och elever förutsättningar för att arbeta mer integrerat med dessa målområden inom undervisningen. Exempel på temadagar föreläsningar som genomförts: - Lust och Längtan Mia Börjesson - Goda val, identitet och självkänsla Alexander Brezze, Mina Maria - Könsidentitet Sarah Lund - Tar ingen skit Antidrog projekt, Giraff, Ung konsument, KRIS,Hälsopolitiska rådet. - Demokrati och Förståelse- Kultur ungdom, Özz Nöjen - Föreläsning barn och elevombudsmannen för all personal - Alkoholism Benny Haag, Bohuslänsmuseum - Mångfaldsdagar Filmdagar, Bohuslänsmuseum - Skollagen Värdegrund Marie Runelid skoljurist.

Kallelse Föredragningslista 2014-02-17. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2014-02-17. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-02-17 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 27 februari 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-01-14. Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2014-01-14. Barn- och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-01-14 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn- och utbildningsnämnden Kompassen Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 08:30 Information kl. 13:00 Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen 08:30 torsdagen den 20 augusti 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-05-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 21 maj 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-06-02. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-06-02. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 13) 2015-06-02 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 11 juni 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Uddevalla kommun Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar J ERNST & YOUNG Ho"' U ERNST & YOUNG Innehåll

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Arbetsmiljöplan för barn- och utbildningsförvaltningen läsåret 2013/14

Arbetsmiljöplan för barn- och utbildningsförvaltningen läsåret 2013/14 Tjänsteskrivelse 2013-05-24 BUN 2013.0335 Handläggare: Lars Jonsson Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan för barn- och utbildningsförvaltningen läsåret 2013/14 Sammanfattning Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen

VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen Verksamhetsplan för förvaltningsstöd Enheten förvaltningsstöd är en av flera stödfunktioner i lärandeförvaltningen. Enhetens arbete och prioriteringar

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Maj 2015 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 13 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Maskrosens förskola Rosvik 2014-06-18 Organisation Maskrosens förskola är ett personalkooperativ som startade 1993-08-01. Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Förskolechef

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer