Kallelse Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2014-03-11"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS!!! lokal och veckodag Plats och tid 08:30 Sommarhemsskolan fredagen den 21 mars 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera Kent Karlsson (UP) 2. Information till nämnd Dnr BUN 2014/ Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy Anna Hurtig 08:30-10:00 inkl. 20 min. fika Verksamhetschefer 10:00-11:40 Verksamhetschefer 11:40-12:00 Thomas Davidsson 13:30-14:30 Elma Delija, Sabina Johansson, Rita Paulsson Svensson 15:00-15:30

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 3. Information förvaltningschef Dnr BUN 2014/ BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Hans-Lennart Schylberg Tony Andersson 15:30 4. Information ordförande Dnr BUN 2014/ Fyrbodals utbildningssamverkan 5. Budgetdialog Dnr BUN 2014/00009 Thomas Davidsson Handlingar kommer senare. 6. Styrkort Dnr BUN 2014/00017 Anna Hurtig Handlingar kommer efter arbetsmötet 19 mars. 7. Arbetsmiljörapport 2013 Dnr BUN 2013/ Skolinspektionens remiss dnr :750 - Ansökan från ThorenGruppen AB Dnr BUN 2014/ Kommunstyrelsens remiss - Energiplan Uddevalla kommun Dnr BUN 2014/ Ledamotsinitiativ ställt av Cecilia Sandberg (S) angående nötförbud i skolorna Dnr BUN 2014/00135 Anna Hurtig Mirsada Slijepcevic Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista 11. Medborgarförslag från Daniel McDermott angående konstgräsplan vid Norrskolan Dnr BUN 2014/00172 Föredragande Tony Andersson 12. Anmälan om beslut fattade å nämndens vägnar Dnr BUN 2014/ Anmälan till huvudman enl. 6 kap 10 skollagen Dnr BUN 2014/ Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare.

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Kent Karlsson (UP) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Information Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00005 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information Arbetsmiljörapport Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt förutsättningar för måluppfyllelse 3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar 4. Ekonomisk uppföljning jan-feb 5. Information om hedersrelaterat våld och Youth Embassy

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Information förvaltningschef BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor BUN Dnr 2014/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00006 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef BUN 2014/695 Årshjul BUN 2013/20 Inspektionsärenden - Skolinspektionens huvudmannabeslut 3. Skolvalet 4. Lokalfrågor

9 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet '=> Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Bokslut 2013 med verksamhetsberättelse Verksamhetsplan år med budget år 2015 inkl. investeringsbudge t (inför Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T1 Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T2 Målnivåer KFstyrkort (beslut) Investeringar 2015 (beslut) Majoritetens presskonferens internbudget 2015 Verksamhetsplan år med budget år 2015 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2014 (rapport) Internkontroll 2015 (plan) Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC 15 min + tid för frågor) Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar (VC) Ekonomisk uppföljning janfebr Uppföljning av interkontrollrapporten 2013 Controllerrapport Central Investeringar 2015 (förslag) Förslag anslagsbindningsnivåer Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Bevakning av Uppföljning och skolplikten, samt analys av uppföljning och verksamheternas analys av elevers arbete för frånvaro och likabehandling och skolornas arbete förebygga för att främja trakasserier och närvaro, utreda och kränkande åtgärda frånvaro i behandling (VC) skolan (VC gsk ) Arbetsmöten Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Översyn styrkort Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och Uppföljning och analys av arbetet analys av med elever i sjukfrånvaro och behov av särskilt arbetet med stöd samt det handlingsplaner förebyggande och utifrån medarbetarundersökning (VC) främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC, stödenhetschef) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösamordnare) Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 Uppföljning och analys av verksamheternas arbete för likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling (VC) Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och och Uppföljning och analys av studie- och analys av yrkesorientering (VC, näringsriktigheten i SYV ) skolmåltider (Kostchef) 27 mars: Dialogforum elever 7-9 samt föräldrarådsrepresentanter Lokalvandring i centrala Uddevalla Sept: Verksamhetsplan år med budget år 2015 Gemensam aktivitet BUN- Skolledning 6 november: Dialogforum elever i gymnasieverksamheter, samt föräldrarådsrepresentanter

10 Pågående ärenden - myndigheter Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :273 - Anmälan angående bristande betygsättning för en elev vid vuxenutbildningen i Uddevalla kommun (BUN/2013:511) Beslut att lämna över utredning till Uddevalla kommun Skolinspektionen : Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling och elevens rätt till särskilt stöd vid Äsperödsskolan, Dalabergskolan och Västanvindsskolan (BUN/2012:644) : Begäran om yttrande : Begäran om vidta åtgärder - Avslag på skadeståndskrav Barn- och elevombudsmannen - Beslut Uppföljningsbeslut - Uppföljningen av ärendet avslutas : BJ BUN/DEL/ 2012:376 PM Tjänsteskrivelse tjänsteskrivelse Skolinspektionen : Anmälan ang skolsituation för elev vid Herrerstadsskolan (BUN/2012:891) : Begäran om yttrande Yttrande, BJ BUN/DEL/2012: Beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Beslut - ärendet avslutas : Yttrande Skolinspektionen :5288 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling, elevens rätt till särskilt stöd samt bristande tillsyn och information till hemmet vid Norrskolan (BUN/2011:699) : Yttrande BJ BUN/DEL/2013: : Begäran om yttrande : Beslut om skadestånd : Kommunicering Utbetalningsanordning 06-12: Beslut Rättelse av beslut Tjänsteskrivelse till Skolinspektionen och BUN/DEL/2013: Yttrande till BEO Skolinspektionen : Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd för elev vid Hovhultsskolan (BUN/2012:491) Redovisning av vidtagna åtgärder Begäran om yttrande Beslut om föreläggande Tjänsteskrivelse BJ BUN/DEL/2013:123

11 Skolinspektionen :5569 Anmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevers rätt till trygghet och studiero vid Hovhultsskolan (BUN/2013:113) Begäran om yttrande : Svar, BJ BUN/DEL/2013: Begäran om kompletterande utredning : Kompletterande yttrande, , BJ BUN/DEL/2013: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder senast den 24/ Beslut att avsluta ärendet Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:549 Skolinspektionen : Anmälan angående tidigare gymnasiesärskoleelev vid Mariebergs gymnasium (BUN/2013:144) Begäran om yttrande : Beslut - Skolinspektionen avstår ifrån att ingripa Ytrtrande BJ BUN/DEL2013: Skolinspektionen : Anmälan om elevs mottagande i grundsärskolan, samt information till förälder, Nordanvindsskolan (BUN/2013:253) Skolinsepktionen :1272 Anmälan angående elevens rätt till särskilt stöd vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo (BUN/2013:235) Begäran om yttrande Yttrande Begäran om yttrande Yttrande Begäran om komplettering BJ BUN/DEL/2013: : Beslut Yttrande och BJ BUN/DEL/BUN/2013: Begäran om yttrande Kompletteringar till anmälan Yttrande Begäran om komplettering 22 Yttrande Beslut om anmärkning, svar senast yttrande och BJ BUN/DEL/2013:620 Yttrande daterat BUN/DEL/2013: komplettering skickad

12 Skolinspektionen : Anmälan angående skolsituationen för en särskoleelev vid Hovhultsskolan S.E. (BUN/2013:289) Begäran om yttrande Yttrande, BJ BUN/DEL/2013: Anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Beslut om föreläggande Skrivelse från vårdnadshavare Skolinspektionens beslut att ej ompröva beslut efter vårdnadshavares begäran yttrande samt bj Skolinspektionen : Anmälan om situationen vid skolmåltider för elever vid Ramnerödsskolan. (BUN/2013:323) Beslut - Skolinspektionen lämnar anmälan till Uddevalla kommun för utredning. Skolinspektionen :2712: Anmälan angående situationen för elever vid Agnebergsgymnasiet (BUN/2013:346) Skolinspektionen :2749 Anmälan om skolsituation vid Norrskolan och Blekets förskola (BUN/2013:342) Skolinspektionen Dnr :5333 Anmälan ang. långsam skoldator - uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:656) Beslut att överlämna anmälan till Uddevalla kommun Beslut att avskiva ärendet Beslut att lämna över ärendet till Uddevalla kommun Skolinspektionen :3350: Anmälan angående betygsättning av elevs projektarbete vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:451) Begäran om yttrande Beslut. Avstår från att ingripa och avslutar ärendet Tj.skr BUN/DEL/2013:393 Skolinspektionen :5940 Anmälan om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för elev i Uddevalla kommun (BUN/2013:737) Begäran om yttrande - svar senast 27/ Yttrande och BJ BUN/DEL/2013:664

13 Skolinspektionen :6099 Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelever vid Hovhultskolan i Uddevalla kommun (BUN/2013:780) Skolinspektionen :1385 Anmälan om skolsituationen för elev vid Lane Ryrs skola (BUN 2014/177) Barn och elevombudet enskilda elever Beslut att inte utreda anmälan Begäran om yttrande Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn- och elevombudet :5248: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan A.T. (BUN/2012:940) Begäran om yttrande PM 114:12, Beslut - ärendet avslutas : Begäran om redovisning av vidtagna åtgärder Yttrande Barn- och elevombudet :5153: Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan F.D. (BUN/2012:939) Barn- och elevombudet :1600: Anmälan om kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2013:259) Barn- och elevombudet :2183: Beo avskriver ärendet - anmälare tog tillbaka anmälan innan barn och utbildning fått ta del av den. (BUN/2013:304) : Begäran om yttrande : Yttrande : Begäran om yttrande senast 31 aug : Yttrande : Begäran om redovisning ac vidtagna åtgärder senast Beslut - Ärendet avslutas 2013:04-03 Yttrande Begäran om yttrande Beslut - Ärendet avslutas Yttrande Beslut - beo avskriver ärendet

14 Barn- och elevombudet : Beslut gällande sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) Barn- och elevombudet :2625: Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan och Norgårdenskolan. (BUN/2013:355) Barn och elevombudet :3864: Anmälan enligt 6 kap. Skollagen (BUN/2013:481) Begäran om yttrande Yttrande daterat Kompletteringar till anmälan, för vår kännedom Begäran aom yttrande ang. kompletende handlingar Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Beslut - Beo avstår från att ingripa och därmed avslutas ärendet Beslut att inte pröva ärendet tj.skr Barn- och elevombudet :493 - Sexuella trakasserier av personal vid Herrestadsskolan (BUN/2013:493) Barn och elevombudet :6320 Anmälan om kränkande behandling vid Hovhultskolan (BUN 2013/818) Skolväsendets överklagande nämnd Beslut - Ärendet överlämnas till Diskrimineringsombudsmannen Begäran om yttrande Beslut om föreläggande yttrande samt bj Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Elevärende - Mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap 5 skollagen S.E. (BUN/2012:298) : Överklagan av beslut : Beslut : Beslut från SÖN Överklagandenämnden bifaller 11-16: Föreläggande ang överklagan kommunens beslut om skolplacering : Yttrande

15 Elevärende - Utredning inför ev. upprättatande av åtgärdsprogram (BUN/2012:491) : Föreläggande : Beslut - Överklagandenämnden upphäver åtgärdsprogrammet och återförvisar ärendet till rektor : Beslut från SÖN. SÖN fastställer åtgärdsprogrammet : Skrivelse Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling : Informationsbrev Beslut Äsperöd F inkommet USB med efterfrågat Skolinspektionens riktade tillsyn (BUN2013:172) Beslut Äsperöd : kontaktuppgifter material Beslut Ljungskileskolan utskickade Skolinspektionen :227: Inspektion av asylsökande barn utbildning (BUN/2013:303) Skolinspektionen : Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Uddevalla kommun (f.d. Portalens Gymnasium) (BUN/2012:850) : Informationsbrev Beslut Uppföljningsbeslut Skolinspektionen : Tillsyn av John Bauer gymnasiet - fråga om insyn (BUN/2011:624) Information om tillsyn och fråga om kommunen utnyttjat rätten till insyn Beslut sammanfattande rapport Uppföljningsbeslut Svar skickat till Skolinspektionen Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

16 Skolinspektionen :6484: Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning vid Uddevalla gymnasieskola (BUN/2012:634) Skolinspektionen :1168: Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevala praktiska Gymnasium Informationsbrev Rapport Beslut Uppföljningsbeslut - Granskningen avslutas : Informationsbrev med bilagor Tj.skr Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Remiss från Skolinspektionen :884 - Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola (BUN/2013:254) Remiss från Skolinspektionen :956 - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem (BUN/2013:255) Domstolar Remiss Remiss Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Beslut - Skolinspektionen avslår ansökan Beslut - Skolinspektionen ändrar tidigare beslut och godkänner ansökan Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Begäran om återbetalning av föräldraavgift Anmodan att till Förvaltningsrätten inkomma med Beslut - Förvaltningsrätten avvisar efterfrågande handlingar senast 2013-överklagandet anstånd till Skrivelse Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Ströms slott AB - Överklagan av beslut om tilläggsbelopp för modersmålsstöd Överkllagan från Ström Slott AB Skickar missiv till förvaltningsdomstolen underrättelse från förvaltningsrätten Yttrande till Förvaltningsrätten

17 Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr: Överklagan av beslut om skolskjuts till M.P. (BUN 2013/761) Överklagan från vårdnadshavare Kallesle att titta på väg Förvaltningsrättens dom Missiv till förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

18 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Information ordförande Fyrbodals utbildningssamverkan BUN Dnr 2014/ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00007 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Fyrbodals utbildningssamverkan

20 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Budgetdialog Handlingar kommer senare. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/ Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i startegisk plan och flerårsplan Handlingar kommer efter arbetsmötet 19 mars. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Arbetsmiljörapport 2013 BUN Dnr 2013/ Sammanfattning I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I följande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning och rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1 (1) Dnr BUN/2013:410 Handläggare Utredare Anna Hurtig Telefon Arbetsmiljörapport 2013 Sammanfattning I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I följande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning och rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Anna Hurtig Utredare Expediera till Kommunstyrelsen

24 RAPPORT (7) Dnr: BUN/2013:410 Helårsrapport 2013 systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) I nämndens årshjul finns inlagt att förvaltningen ska lämna rapport om arbetsmiljöarbetet två gånger per år, i februari och augusti. I föreliggande rapport presenteras viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: tillbud- och arbetsskador, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och skyddsronder. Tillbud- och arbetsskadeanmälningar Hur fungerar vår rutin för tillbuds- och skaderapportering? Huvudskyddsombud och fackliga parter signalerade i början av 2013 att uppföljning och analys av tillbud och arbetsskador inte görs i verksamhetschefernas samverkansgrupp, förskolan undantaget. För att underlätta uppföljning och analys på verksamhetsnivå gjordes därför en revidering av rutinen våren Förändringen i rutinen har gåtts igenom i förvaltningschefens ledningsgrupp vid ett antal tillfällen under året. Uppföljning visar dock att det fortfarande finns brister på verksamhetsnivå. Endast inom förskolan sker uppföljning och analys av anmälda tillbud och arbetsskador regelbundet. Hur tillförlitlig är statistiken över antal tillbud och arbetsskador? Något som bör uppmärksammas är att samma tillbuds- och/eller arbetsskaderapport kan skickas till det centrala förvaltningskontoret vid flera olika tillfällen från olika avsändare. Upptill fyra kopior av samma rapport har vid ett tillfälle uppmärksammats. Av de sammanlagt 188 rapporter som inkommit under året kan det alltså förekomma en del dubbletter. Detta problem är ett tecken på att rutinen inte fungerar tillfredsställande. Arbetsskadeanmälningar Skador medarbetare Under 2013 har 26 arbetskadeanmälningar inkommit till förvaltningskontoret. Dessa fördelar sig på följande sätt i de olika verksamheterna: Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post Barn och

25 2 (7) Arbetsskador Förskolan Gsk/grsär Gym/gymsär Vux Kosten Förskolan hade även under arbetsskadeanmälningar, grundskolan hade 9, gymnasiekolan 2 och kostenheten 6 anmälningar. Jämförelse antal arbetsskadeanmälningar över tid: År Anmälningar Skador barn och elever Vid förra arbetsmiljörapporten konstaterades att då även elever omfattas av arbetsmiljölagen är det av vikt att sammanställning över barns och elevers skador som uppkommit i verksamheten redovisas på liknande sätt som för medarbetare, som grund för utvecklingen av säkerhetsarbetet. Ett förslag till ny förvaltningsövergripande blankett för skaderapportering för barn och elever håller på att tas fram. Målsättningen är att blanketten är i bruk i början av 2014 efter beslut av förvaltningschef. Inom förskolan har 263 tillbud/skador anmälts enligt bilaga 1. Inom grundskolan har totalt 153 tillbud och/eller skador anmälts enligt bilaga 2. Uppgifter från gymnasieskolan och vuxenutbildningen saknas. Tillbudsrapporter Även när det gäller tillbud saknas en systematisk uppföljning och analys på verksamhetsnivå, förskolan undantaget. Under året har 162 tillbud inkommit till förvaltningskontoret. En rad problem har identifierats i samband med rapporterna, som redogörs nedan.

26 3 (7) Är kränkning ett tillbud? En stor majoritet av de tillbudsrapporter som inkommit, 130 st., handlar om lärare som i någon form kan anses ha blivit kränkt av elev, genom slag, sparkar eller verbala påhopp. En anledning till ökningen av denna typ av tillbud är med all sannolikhet det beslut som tidigare förvaltningschef fattade efter samverkan vid Arbetsmiljödialogen att även kränkningar ska ses som ett tillbud. Då tillbud per definition är något som KUNNAT leda till fysisk eller psykisk skada, ohälsa eller olycksfall, har det under året diskuteras huruvida kränkningar egentligen kan ses som ett tillbud? Vid förvaltningschefens samverkansgrupp var parterna är överens om att kränkningar inte kan ses som ett tillbud. Vem ansvarar för åtgärderna? Riskbedömning ska enligt reglerna göras vid olyckor och tillbud. Är risken acceptabel eller inte? Krävs omedelbara åtgärder? Krävs handlingsplan? Det är närmsta chef som ansvarar för detta. För åtgärder som tar längre tid än 4 dagar ska en handlingsplan upprättas. I tillbudsblanketten ska det anges åtgärder som gjorts efter inträffad händelse och vilka åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen. Konstateras att åtgärder inte angetts i en stor majoritet av de upprättade tillbudsrapporterna. Av blanketten framgår att den som råkat ut för tillbudet ska upprätta rapporten. Ansvarig arbetsledare och skyddsombud ska signera att de har tagit del av den. En av anledningarna till att åtgärder ej anges kan vara att ansvaret för åtgärder inte ligger hos den som ska upprätta rapporten, utan hos ansvarig arbetsledare, som enbart ska ha tagit del av den, enligt rapportmallen. En central fråga är vilken betydelse tillbudsrapporteringen egentligen har om chefen inte ansvarar för åtgärderna som har till syfte att händelsen inte inträffar igen? Otydligheten kring ansvarsdelen i denna kommunövergripande tillbudsblankett har framförts till personalavdelningen och kommer att göras om. Statistik tillbud Av de 162 tillbuden som inkommit till förvaltningskontoret under året så handlar 130 av dem av händelser med enskilda elever. En och samma elev genererar ofta ett stort antal tillbudsrapporter. Ofta kan en och samma händelse dessutom rapporteras av olika lärare, vilket gör att antalet tillbud i förhållande till händelser inte överensstämmer.

27 4 (7) Vad som ytterligare kan konstateras är att flertalet av de händelser som rapporterats som tillbud inte är tillbud utan rena skador, antingen psykiska i form av en kränkning och/eller fysiska i form av exempelvis slag och sparkar, och borde därför anmälas som en arbetsskada. Påfallande är också att åtgärder från chef lyser med sin frånvaro i de flesta av rapporterna. Denna typ av tillbud som handlar om elever fördelar sig på följande sätt i de olika verksamheterna: I flertalet av de tillbudsrapporter som gäller enskilda elever återfinns känsliga elevuppgifter, t.ex. elevens namn, personnummer och diagnos eller den problematik som eleven uppvisar. Det är ytterst viktigt att dokument med känslig information om elever hanteras på ett säkert sätt. Här har chefen ett stort ansvar att säkerställa att inga känsliga uppgifter förekommer i tillbudsrapporterna och som därefter kopieras upp till olika personer enlig tillbudsrutin. Avseende övriga 32 tillbud, som inte handlar om enskilda elever, fördelar sig tillbuden på följande sätt:

28 5 (7) Serie1 2 0 Förskola Gsk/grsär Gymnasieskola/ gymsär Kostenheten Flertalet av dessa tillbud bör ses som skador och inte som tillbud. Av dessa händelser fick hela 8 av de drabbade uppsöka vård. Jämförelse antal tillbudsrapporteringar över tid: År Anmälningar Tillbud elever Bou:s nuvarande blankett för tillbud barn och elever bedöms som alltför omfattande och svår att använda. Ett nytt förslag har tagits fram. Det är i dagsläget oklart om tillbud som rör elever kommer att rapporteras in i det kommunövergripande tillbudsrapporteringssystemet som planeras. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ett arbete har under hösten genomförts i syfte att fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske enligt chefslinjen. En reviderad rutin i enlighet med förändringen har därför tagits fram. Beslut har fattas av förvaltningschef efter samverkan. Tidigare fördelades uppgifterna direkt från förvaltningschef till rektorerna/förskolecheferna, inte via verksamhetscheferna. Detta försvårar genomförandet av kravet på att fördelningen ska ske genom ett personligt möte bland annat för att säkerställa att arbetstagaren är införstådd med innebörden av fördelningen och de skyldigheter detta medför. Mallar för fördelning på såväl chefsnivå som lärarnivå i ämnena kemi, idrott och slöjd samt yrkeslärare finns samlade i Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken.

29 6 (7) Ett större arbete med att följa upp fördelning och eventuell returnering av arbetsmiljöuppgifter på alla nivåer har gjorts inför Arbetsmiljöverkets återbesök den 27 januari (bilaga 3). Bakgrunden var Arbetsmiljöverkets tillsyn 2012 som pekade just på brister i rutiner vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kommer också att följas upp genom en ny kommunövergripande checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som förväntas vara klar under början av Skyddsronder Skyddsronderna utförs under våren för förskolorna och under hösten för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Nya kommunövergripande dokument har tagits fram som ska användas i samband med skyddsronder, dels en checklista för undersökning av den fysisk arbetsmiljö och dels en checklista för undersökning av den psykosociala miljön. Båda finns i Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken. Den gemensamma mall för skyddsrondsprotokoll som idag finns inom förvaltningen gäller således inte längre. Även en ny kommunövergripande blankett för riskbedömningar har tagits fram. Förvaltningschef har gett utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rutin för skyddsronder. Ett förslag har tagits fram som kommer att beslutas av förvaltningschef efter samverkan. Uppföljning av handlingsplan efter medarbetarundersökningen Förvaltningschef gav under hösten verksamhetscheferna i uppdrag att skriva rapport om vad man har gjort inom handlingsplanens fyra strategiska områden. Se bilaga 4 för sammanställande rapport från verksamhetschefernas svar. Internkontroll systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) En av punkterna i 2013 års internkontroll avser kännedom om dokumentet Arbetsmiljöbestämmelser samt om strategierna och uppdragen tillämpas. Kontrollmedlet är två checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbete, som innehåller frågor om arbetsmiljömål, uppgiftsfördelning, samverkan och delaktighet, rutiner för arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den ena checklistan ska användas på arbetsplatsnivå och den andra på verksamhetsnivå. Av svaren framkommer att: SAM ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud utreds. Sakkunnig hjälp utifrån anlitas om och när behov föreligger.

30 7 (7) Däremot visar svaren på följande brister: Skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner tas inte fram på alla enheter inom grundskolan. Flera chefer och arbetsledare inom förskola och grundskola saknar de särskilda kunskaper de behöver. Medarbetarnas kunskaper inom grundskolan och vuxenutbildningen anses inte vara tillräckliga enligt kraven. Arbetsguppgifter, befogenheter och resurser uppges inte vara korrekt fördelade inom vuxenutbildningen. Även inom förskolan har vissa brister uppmärksammats. Uppföljning av gymnasieskolan redovisas i bilaga 4. Handlingsplaner för att åtgärda dessa avvikelser kommer att följas upp under 2014.

31 Enkät Sida 1 av Svar i urval: 263 Fråga 1 Förskolans namn/område dbv Balladen 0.4% (1) Berg 2.7% (7) Bleket 2.7% (7) Bokenäs 6.1% (16) Dalaberg 1.1% (3) Fjällräven 1.1% (3) Forshälla 14.8% (39) Herrestad 0.8% (2) Hogstorp 1.9% (5) Hovhult 2.3% (6) Hälle 5.3% (14) Högås 1.5% (4) Hönseberget 3.4% (9) Jakobsberg 10.3% (27) Karlsberg 6.8% (18) Kärr 4.9% (13) Lane-Ryr 6.5% (17) Linet 4.6% (12) Myntet 0.8% (2) Norgården 1.5% (4) Parken 3.0% (8) Skansen 1.5% (4) Skogslyckan 8.0% (21) Ängabo 0.8% (2) Äsperöd 3.4% (9) Tureborg och Söders dbv 3.4% (9) Ljungskiles dbv 0.4% (1) Fråga 2 Avdelningens namn Antal svar: 263 Fråga 3 Ange datum och klockslag för händelsen Antal svar: 263 Fråga 4 Ange termin för händelsen Vt % (141) Ht % (122) Fråga 5 Ålder 1 3 år 68.1% (179) 4 6 år 31.9% (84)

32 Enkät Sida 2 av Fråga 6 Kön Flicka 41.8% (110) Pojke 57.8% (152) Ej svarat 0.4% (1) Fråga 7 Typ av skada/tillbud Fysisk 98.5% (259) Psykisk 2.3% (6) Fråga 8 Kroppsskada Utan kroppsskada/tillbud 12.9% (34) Med kroppsskada 87.1% (229) Fråga 9 Var på kroppen? Antal svar: 263 Fråga 10 Plats för skadan Utomhus inom verksamhetens lokaler 46.8% (123) Inomhus inom verksamhetens lokaler 48.3% (127) Utomhus utanför verksamhetens lokaler 4.6% (12) Inomhus utanför verksamhetens lokaler 0.4% (1) Precisering: typ av lokal Antal svar: 263 Fråga 11 Var personal närvarande vid händelsen? Ja 85.2% (224) nej 14.1% (37) Vet inte 0.8% (2) Fråga 12 Var barnet ensamt? Ja 3.8% (10) Nej 93.2% (245) Vet inte 3.0% (8) Fråga 13 Uppsökt vård Ja 26.6% (70) Nej 73.4% (193) Fråga 14 Orsakade någon annan händelsen? Ja 35.4% (93) Nej 58.9% (155) Vet inte 5.7% (15)

33 Enkät Sida 3 av Fråga 15 Om du svarat ja på fråga 12 måste du svara vidare här. Var det: Oavsiktligt 28.5% (75) Avsiktligt 14.1% (37) Vet inte/osäker 6.1% (16) Ej svarat 51.3% (135) Fråga 16 Var händelsen en del av kränkning enl. skollagen (14 a kap)? Ja 1.9% (5) Nej 89.7% (236) Vet inte/osäker 8.4% (22) Fråga 17 Vidtogs några direkta åtgärder vid händelsen? Ja 70.0% (184) Nej 30.0% (79) Fråga 18 Har några åtgärder vidtagits i förebyggande syfte efter händelsen? Ja 30.8% (81) Nej 69.2% (182) Fråga 19 Beskriv händelsen utan att nämna några namn eller personnummer. Antal svar: 263 Fråga 20 Uppgiftslämnare Antal svar: 263

34

35

36

37 Uppföljning fördelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (4) Dnr: nr Bilaga 3 Uppföljning fördelning av arbetsmiljöuppgifter Grundskola-grundsärskola Sammanfattning Verksamhetschef och 11 (av 18) rektorer har lämnat en förteckning över fördelade arbetsmiljöuppgifter enligt den mall som förvaltningen skickade ut i december. Uppföljningen visar att de personer som utför arbetsmiljöuppgifter också har fått dem skriftligt fördelade till sig. Undantaget är specialstödskolorna där endast 2 av 5 personer undertecknat handlingen. En returnering har skett. Anledningen är oklarheter hur kommun säkerställer att de som hyr utgår ifrån samma rutiner vad användning av idrottshall (iordningställande m.m.). De personer som uppges utföra arbetsmiljöuppgifter är framför allt lärare i kemi, idrott och slöjd. Samtliga som fördelat har också bedömt att personen har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs. Uppföljning verksamhetschefsnivå Alla personer som verksamhetschefen uppger utföra arbetsmiljöavgifter har fått dem skriftligen fördelade till sig (22 st). De flesta är rektorer men också andra enhetschefer och arbetsledare. Ingen returnering har skett. Uppföljning enhetsnivå Herrestadsskolan: Rektor uppger att 25 personer utför arbetsmiljöuppgifter inom slöjd, idrott och hälsa. Av dessa har 11 personer fått uppgifterna skriftligt fördelade till sig. Denna rektor har använt en annan mall än den som skickades ut, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning. Sommarhemsskolan: Rektor uppger att 20 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är lärare, fritidspedagog och förskollärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Inga arbetsmiljöuppgifter har returnerats. Specialstödskolorna: Rektor uppger att 5 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är idrottslärare och NO-lärare. Av dessa har två personer undertecknat handlingen. Ingen returnering har skett. Skansen och Stråket: Rektor uppger att 3 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post Barn och

38 2 (4) slöjd och idrottslärare. Denna rektor har använt en annan mall än den som skickades ut, vilket försvårar en mer detaljerad uppföljning. Forshällaskolan: Rektor uppger att 7 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är slöjdoch idrottslärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En idrottslärare har returnerat uppgiften pga. oklarheter hur kommunen säkerställer att de som hyr utgår ifrån samma rutiner vad användning av idrottshall (iordningställande m.m.). Lane-Ryr skola: Rektor uppger att 12 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i slöjd, kemi och idrott. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norrskolan: Rektor uppger att 13 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som undervisar i slöjd eller idrott. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norgården F-6: Rektor uppger att 20 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig Ingen returnering har skett. Unnerödskolan: Rektor uppger att 1 person utför arbetsmiljöuppgifter. Befattning på denna person är förskollärare. En skriftlig fördelningshandling har undertecknats av båda parter. Ingen returnering har skett. Äsperödsskolan 7-9: Rektor uppger att 7 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i idrott, slöjd och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Norgården 7-9: Rektor uppger att 9 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Dessa är lärare i idrott, slöjd och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Gymnasieskola-gymnasiesärskola Sammanfattning Verksamhetschef och 8 (av 12) rektorer har lämnat en förteckning över fördelade arbetsmiljöuppgifter enligt den mall som förvaltningen skickade ut i december. Uppföljningen visar att de personer som utför arbetsmiljöuppgifter också i de flesta fall har fått dem skriftligt fördelade till sig. Undantaget är framför allt två program (fordon- och transportprogrammet samt GLU) där nära

39 3 (4) hälften av lärarna som utför arbetsmiljöuppgifter inte velat underteckna en fördelningshandling. 6 returneringar har skett. Fyra av dessa har att göra med oklarheter kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. Samtliga som fördelat har också bedömt att personen har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs. Uppföljning verksamhetschefsnivå De personer som verksamhetschefen uppger utför arbetsmiljöavgifter är rektorer (12 st). Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En rektor har returnerat arbetsuppgiften. Av uppföljningen framgår inte varför. Uppföljning enhetsnivå FT: Rektor uppger att 23 lärare utför arbetsmiljöuppgifter. 11 av dessa lärare har inte undertecknat en fördelningshandling då de inte anser sig ha tillräcklig kompentens. En returnering har skett pga av oklarheter kring ansvar i Rimnershallen. LÄ: Rektor uppger att 10 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är yrkeslärare, lärlingskoordinatorer och ämneslärare. 4 av dessa lärare har inte undertecknat en fördelningshandling. 2 lärare har returnerat arbetsmiljöuppgifterna. Anledningen är oklarheter vad som gäller i samband med idrott i idrottssalar, samt risk för att säkerheten inte kan kontrolleras i plåtslageriverkstan pga av stora elevgrupper enligt lärarens bedömning. Riskanalys lämnad till rektor som ansvarar för verkstaden. NA-VO: Rektor uppger att 18 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. HV-EE: Rektor uppger att 18 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare i idrott och kemi. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En returnering har skett med anledning av den oklara situationen kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. TE-IN: Rektor uppger att 17 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. 4 personer har inte fått uppgiften skriftligt fördelade till sig. Anledningen är att detta inte har hunnits med men kommer att göras inom kort. Ingen returnering har skett. HT-RL: Rektor uppger att 8 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är yrkeslärare och hushållslärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett.

40 4 (4) BA-VF: Rektor uppger att 19 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. En returnering har skett med anledning av den oklara situationen kring ansvarsfördelningen i Rimnershallen. Gymnasiesärskolan: Rektor uppger att 8 personer utför arbetsmiljöuppgifter Dessa är lärare. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett. Vuxenutbildningen Sammanfattning Inom hela vuxenutbildningen uppger verksamhetschef att 13 personer utför arbetsmiljöuppgifter. Fyra av dessa är enhetschefer och övriga är lärare inom t.ex. skrädderi, kök, fordon. Samtliga har fått uppgiften skriftligen fördelade till sig. Ingen returnering har skett.

41 1 (5) Bilaga 4 Handlingsplan efter medarbetarundersökning 2011 Förvaltningschef har gett verksamhetscheferna i uppdrag att skriva rapport om vad man har gjort inom handlingsplanens fyra strategiska områden. Svaren sammanställs enligt nedan. Förskola/pedagogisk omsorg I: Tydliggörande av lärares uppdrag (medarbetarskap) Förskolechefer fick i uppdrag att på förskolor och hos dagbarnvårdare lyfta situationer som känns extra besvärliga. Detta kallas arbetsmiljödialog och genomförs med perspektiv på vad man kan göra annorlunda för att förbättra arbetssituationen. Fokus ligger på uppdraget och på medarbetarskapet. Finns det något uppdrag som vi inte behöver arbeta med just nu? Finns det något vi kan ta bort? Vilka situationer känns extra stressande? Kan vi genomföra den valda situationen på ett annat och bättre sätt? Kan vi organisera grupper/personal på ett bättre sätt? Vi lyfter också diskussionen att personal inte behöver ägna tid och engagemang för att ha kontroll av barnens vistelsetider, utöver det som ingår i mitt uppdrag. Förskolechefer har också regelbundna avstämningar med enhetschef för kosten. Arbetsmiljöfrågan finns som en stående punkt på dagordningen vid APT. Där lever diskussion och frågor vidare över tid. I medarbetarsamtal har fokus legat på vilka förväntningar som finns på medarbetare, och vilka som inte finns. II: Dialogen mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan Stöd i arbetet har getts genom att frågan kopplats till den handledning som alla förskolechefer fått regelbundet. Där har förhållningssätt och den problematik som var och en står inför tagits upp. I medarbetarsamtal har bl.a. uppdraget arbetsmiljödialog diskuterats. III: Utbildning för rektorer och förskolechefer i systemteoretiskt och entreprenöriellt ledarskap Den gemensamma satsningen på systemteoretisk utbildningar har fungerat som stöd för ovan beskrivna processer. I rollen som ledare har förskolechefer upptäckt att det är samma typ av frågor och problematik som kommer upp oavsett om det gäller förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I arbetet

42 2 (5) med det entreprenöriella ledarskapet har fokus landat på att skapa en målbild för vart man vill leda verksamheten. Det har också fungerat som gruppstärkande för förskolechefsgruppen vilket kan vara ett stöd i sig. Arbetet går nu vidare med att implementera målbildsarbetet i personalgruppen. Vi kommer att knyta vidare arbete till det systematiska kvalitetsarbetet som redan är etablerat hos arbetslagen. I första skedet fokuserar vi på avdelningsplanen och hur vi kan göra bra analyser. IV: Värdegrundsfrågor och relationen lärare-elev (motverka kränkningar åt båda håll) Värdegrundsfrågor är ständigt aktuellt i förskolan och det vardagliga arbetet. Ett genomgripande arbete görs varje år då likabehandlingsplanen revideras. Många förskolor tar också hjälp av material som t.ex. Hjärtestunder. Bemötandepolicyn är känd hos alla medarbetare och lyfts med regelbundenhet. På flera förskolor har man arbetat med genus med fokus på vuxnas bemötande av barn. Det didaktiska ledarskapet är också en del av arbetet i EKO-processen där man filmar sig själv i en situation med barnen och gör en analys utifrån Pnina Kleins kriterier. Grundskola/grundsärskola I: Tydliggörande av lärarens uppdrag Verksamhetsövergripande implementering av LGR 11 Återkommande arbete med kapitel 1 och 2 ur LGR 11 (på varje enhet) Dialog med facket på verksamhetsnivå med information till alla rektorer Utvecklingsarbete kring Unikum och elevdokumentation i relation till lärares uppdrag. II: Dialog mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan Utbildning via personalavdelningen gällande medarbetar -och lönesamtal för alla rektorer På verksamhetsnivå håller vi på att ta fram lönekriterier för lärare Behovsprövad coaching, stöd och handledning till rektorer. III: Utbildning för rektorer och förskolechefer i systemteoretiskt -och entreprenöriellt ledarskap Rektorsutbildning för alla nya rektorer Systemteoriutbildning för alla chefer Entreprenöriellt ledarskap med ME University under våren. IV: Värdegrundsfrågor och relationen lärare- elev (motverka kränkningar åt båda håll) Återkommande arbete med likabehandlingsplanen samt årlig plan mot kränkande behandling Återkommande arbete med kapitel 1 och 2 ur LGR 11 (på varje enhet)

43 3 (5) Rutiner kring anmälningar av kränkningar till huvudman enl. skollagen (ytterligare utbildning behövs på området) Gymnasieskola/gymnasiesärskola I: Tydliggörande av lärares uppdrag(medarbetarskap): Tillämpningsavtalet är vidareutvecklat med inriktning mot att beskriva lärararbetets innehåll när det gäller lärares tid med och utan elever. Arbetesbeskrivningarna är omfattande i innehåll och täcker väl de ingående arbetsuppgifterna inom lärararbetet. Tillämpningsavtalet ger rektor och medarbetare tydligare förutsättningar för hur lärararbetet skall arbetsfördelas när det gäller såväl innehåll som tid. Samarbetet i utvecklingsarbetet av tillämpningsavtalet med fackliga parter har varit gott och parterna är överens om att tillämpningsavtalet är tydliggörande av lärares uppdrag och grundläggande för medarbetar dialogen. Beredningsgruppen är en förstärkning av rutiner för samverkan med fackliga parter har införts Inför lokalsamverkan sker en beredning med lärarfacken. Beredningsgruppen består av fackliga ombud för från samtliga gymnasiehus. Gruppen möts med arbetsgivaren 1 gång i månaden för att arbeta med fördjupning av frågor inom samverkansavtalet personal-ekonomi-arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling. II: Dialogen mellan medarbetare chef samt medarbetare emellan: - Verksamhetsmöten är införda med syfte att rektor tillsammans med lärarna arbetar med uppföljning och utveckling av verksamheten. - Programsamordnare inom samtliga program med uppdrag att tillsammans med rektor planera för programmets verksamhet samt ge rektor en samordning i ledningen av medarbetarna. - Skolplanerare inom varje gymnasieenhet finns sedan 2011 en skolplanerare som biträder rektorsgruppen i planering av lärarnas schema och tjänstefördelning. Skolplanerna möjliggör för rektor att tidigt under läsåret planera för kommande läsår vilket ger bättre möjligheter för dialog med lärarna om deras tjänstgöring. - Kompetensutvecklingsdagarna Lärarnas utbildningsdagar under läsåret har under inriktats mot arbete tillsammans med rektor för att genomföra GY11. Säkerställa tid för ämnesarbete samt tid för kvalititetsarbetet. III: Utbildning för rektorer i systemteori samt entreprenöriellt ledarskap:

44 4 (5) Utbildning i systemteori genomförd enligt förvaltningens plan. - Vidareutbildning inom coachande ledarskap genomförd två dagar med Stranska HT Utbildning inom entreprenöriellt ledarskap genomförd läsåret 2012/13 genom Me University. Målsättning är att rektor skall göra en plan för sitt pedagogiska ledarskap som lägger grunden för en utveckling tillsammans med medarbetarna mot mer entreprenöriella arbetssätt i lärandet. - Under läsåret 2013/14 fortsätter projektet med Me university med syfte att följa upp rektors plan för sitt pedagogiska ledarskap och stödja det vidare arbetet tillsammans med lärarna. IV: Värdegrundsfrågor och relation lärare-elev (motverka kränkande behandling) Inom lärarnas utbildningsdagar samt elevers temadagar har målsättningen varit att återkommande ge utbildning inom likabehandlingsfrågor, diskrimineringsområden, demokrati och förståelse, drogförebyggande samt sex och samlevnad. Från och med läsåret 2012/13 har ett samarbete skett så att lärare på sina kompetensutvecklingsdagar arbetat med förberedelser för kommande elevtemadagar inom ovanstående områden. Målsättningen har varit att ge lärare och elever förutsättningar för att arbeta mer integrerat med dessa målområden inom undervisningen. Exempel på temadagar föreläsningar som genomförts: - Lust och Längtan Mia Börjesson - Goda val, identitet och självkänsla Alexander Brezze, Mina Maria - Könsidentitet Sarah Lund - Tar ingen skit Antidrog projekt, Giraff, Ung konsument, KRIS,Hälsopolitiska rådet. - Demokrati och Förståelse- Kultur ungdom, Özz Nöjen - Föreläsning barn och elevombudsmannen för all personal - Alkoholism Benny Haag, Bohuslänsmuseum - Mångfaldsdagar Filmdagar, Bohuslänsmuseum - Skollagen Värdegrund Marie Runelid skoljurist.

Kallelse Föredragningslista 2014-02-17. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2014-02-17. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-02-17 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 27 februari 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-01-14. Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2014-01-14. Barn- och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-01-14 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn- och utbildningsnämnden Kompassen Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 08:30 Information kl. 13:00 Beslutsärenden

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-08-12 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Kompassen 08:30 torsdagen den 21 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-11-10. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-11-10. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-11-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Margretegärdeskolan 08:30 onsdagen den 18 november 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen 08:30 torsdagen den 20 augusti 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-05-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 21 maj 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

2013-11-14. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-11-14. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-11-14 OBS! LOKAL Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Plusgymnasiet, Kungstorget 5, 2013-11-21 kl.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L) 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängsbergets och Varekils

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2 Tillsynsrapport Slottsparkens förskola - Växa. 4 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T1

2 Tillsynsrapport Slottsparkens förskola - Växa. 4 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T1 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (10) Datum 2016-05-18 Tid 18:30 Plats Bollmora Ordförande Sekreterare Anki Svensson Marit Andersson Dagordning 1 Tillsynsrapport Njupkärrs förskola 2 Tillsynsrapport Slottsparkens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-01 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 8 november, kl 9.00

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer