Delårsrapport januari - augusti KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund"

Transkript

1 Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

2 Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund som på bred front arbetar med trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i sex medlemskommuner. Arbetet bedrivs förebyggande och operativt på hela riskskalan - från oönskade vardagshändelser och olyckor till större samhällsstömingar. Styrande lagstiftningar är bl a arbetsmiljöiagen (AML), lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen om kommuners och landstings ansvar inför och vid extraordinära händelser (LEH). Förbundets huvudstation finns på Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad. Här finns förbundsledning, förebyggande- och säkerhetsavdelning, utbildningsenhet samt gemensamma stödfunktioner såsom administration, information och verkstad. I Karlstad finns också en operativ räddningsstyrka i tjänst på heltid, dvs 24 timmar om dygnet alla årets dagar, samt en flexstyrka som arbetar såväl förebyggande som operativt. Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Forshaga, Deje, Grums, Hammarö, Molkom, Väse, Vålberg, Kil, Högboda och Munkfors. Förbundets vision är: Ett tryggt och säkert samhälle Viktigare händelser Medieutbildning i olika steg för samtliga chefer och nyckelpersoner i förbundet har genomfölis. Temadag om medarbetarskap har genomfölis för all heltidspersonal. En RIB (räddningsman i beredskap) - utbildning har genomfölis under våren Medverkan i MSB:s förebyggandekonferens, handlingsprogram och uppföljning av eldstadsrelaterade bränder. Ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder är bildat. Förbundet medverkade på barnrnässan i Karlstad. Erfarenhetsseminarium från inträffade samhällsstörningar i förbundet har genomfölis. Sveriges nya informationsnummer startade den Il mars En utvärdering av Ungdomar för trygghets (UFT) arbete har genomfölis bland skolpersonal och elever. Utvärderingen har ett jämställdhetsperspektiv. Tillsynsärende avgjort i Förvaltningsrätten. Domen innebär att det inte är räddningstjänstens uppgift att tolka hyresavtal. Invigning av nyrenoverade lokaler på stationen Grums. 2

3 Uppföljning av verksamhetens aktivitetsmål Övergripande mål 1 Vi ska vara en drivande kraft i regionens gemensamma trygghets- och säkerhetsarbete. EjJektmål Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av olycka ska vara lägre än 25 % i Karlstadsregionen. Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av allvarlig samhällsstöming ska vara lägre än 10 % i Karlstadsregionen. Antalet bostadsbränder i Karlstadsregionen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ska öka årligen under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Direktionen har antagit ny förbundsordning och nytt reglemente. De nya dokumenten speglar förbundets breda uppdrag på ett bättre sätt och stödjer fortsatt utveckling. Direktionen har under våren också tagit initiativ till att intensifiera det förebyggande arbetet mot social oro. En plan ska redovisas under hösten och förtroendeskapande aktiviteter i samhället står i fokus. Förbundet har prioriterat eldstadsrelaterade bränder och har genomfört en rad aktiviteter i det förebyggande arbetet. För att utveckla arbetet ytterligare så har ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder bildats. Förbundet medverkade i MSB:s förebyggandekonferens som handlade om integrering av nationell strategi för brandskydd i handlingsprogrammet och uppföljning av eldstadsrelaterade bränder. Förbundet har inlett en samverkan med medlemskommunerna för en identifiering av särskilt riskutsatta när det gäller bostadsbränder. Det för att kommunerna ska kunna skapa en säkrare miljö kring de individerna. Tillsynsplanen är beslutad och själva tillsynsarbetet följer planen. Räddningstjänsten har genomfö11 brandskyddsutbildning i skolor. Det systematiska brandskyddsarbetet på medlemskommunernas arbetsplatser utvecklas genom möten med arbetsgrupper. Det är främst vård- och omsorgsverksamheterna som prioriterats under våren. Samverkan mellan polisen och Karlstads kommun utvecklas i enlighet med det samverkansavtal som tecknades under Räddningstjänsten samordnar det operativa arbetet. Larmpatrullerna inom hemtjänsten i Karlstads kommun har genomgått säkerhets- och HLR-utbildning och utrustats med bl a defibrillatorer. 3

4 Erfarenhetsseminarium från inträffade händelser har genomförts. På seminariet summerades erfarenheter från större händelser i Forshaga (vatten läcka), Hammarö (elavbrott) och Karlstad (vattenläcka på Kronoparken). Med utgångspunkt i erfarenheterna diskuterades hur förmågan att hantera liknande händelser skulle kunna stärkas och utvecklas. Riskanalyser på förvaltningsnivå har genomförts i flera av våra kranskommuner för att identifiera risker för verksamheten och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder. Ny egendoms-, ansvars- och olycksfallsförsäkring har tecknats för Karlstads kommun och som en följd av det har nya rutiner utvecklats för skadeanmälningar m m. Rekrytering av stödpersoner har genomförts i Munkfors som numera ingår i den gemensamma POSOM-gruppen för Grums, Forshaga och Karlstad. Reflektion kring måluppfyllelse Det finns inga nya mätningar att tillgå när det gäller oron för olyckor eller samhällsstörningar (nästa genomförs vintern 2014). Det förebyggande arbetet med föliroendeskapande aktiviteter och informationsinsatser ska bidra till en bättre kunskap hos medborgarna som i sin tur leder till en minskad oro för att drabbas av olyckor och samhällsstörningar. Erfarenhetsspridning från inträffade händelser och riskanalyser som mynnar ut i beredskaps- och handlingsplaner ger våra medlemskommuner en bättre förmåga att hantera krissituationer och att informera om vilken beredskap som finns. Det ger sannolikt en större upplevd trygghet och minskad oro hos kvinnor och män. Eldstadsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken i villor. Därför har arbetet med att förebygga eldstadrelaterade bränder varit intensivt under både förra året och under innevarande år. Mätning görs vid årsbokslutet. Totala antalet brand i byggnad har gått ner något under perioden jämfört med förra året. Nationellt så har även dödsbränder sjunkit något första halvåret enligt MSB: statistik. Det ger en indikation att effektmålet att antalet bostadsbränder ska minska kan uppnås. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Antalet är lägre i år än förra året, dock var 2012 ett extremt bra år för utbildningsverksamheten. Ett högt utfall förväntas även i år. Under innevarande mandatperiod har, fram till sista augusti i år, personer utbildats i brand och säkerhet av organisationen. Övergripande mål 2 Vi ska vara en modern räddningstjänst som tar tillvara samhällets kompetens och mångfald Effektmål Andelen kvinnor i räddningstj änsten ska vara minst 15 % av de anställda år Antalet män och kvinnor från Karlstadsregionen som söker utbildningen skydd mot olyckor skall årligen öka under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Ytterligare en kvinna har fått fast ~änst som brandman på heltid. En kvinna har anställts på stationen i Molkom vilket är den första i Molkom. Antalet kvinnor i organisationen har dock minskat något under de första 8 månaderna. Räddnings~änsten deltog i Grums kommuns mångfaldsvecka med öppet hus på brandstationen. Vi medverkade också tillsammans med MSB och andra räddningstjänster i Pride-festivalen i Stockholm. 4

5 Räddningsijänsten Karlstadsregionen och Trygghetscenter var också representerade vid Värmland Pride. Framförallt deltog ett stort antal av våra ungdomar för trygghet. Verksamheten Ungdomar för trygghet (UFT) har utvärderats genom att en enkät har skickats ut till både elever och personal på fyra av de sju skolor där UFT bedriver verksamhet. Överlag ges verksamheten ett mycket gott betyg, men undersökningen har även gett underlag för verksamhetsutveckling. Utvärderingen ingår i SKL:s projekt "Jämställdhet i Räddningsijänsten - JiR" i samverkan med fem andra räddningstjänster. En av förbundets medarbetare har genomgått en processtödjarutbildning i jämställdhet och mångfald samt Karlstads kommuns utbildning i Verktyg för jämställdhetsarbete. Vi har mött arbetssökande ungdomar på Arbetsförmedlingen under en rekryterings- och informationsdag. Brandstationen i Grums är renoverad med omklädningsutrymmen för både män och kvinnor. Reflektion kring måluppfyllelse Andelen kvinnor i förbundet har minskat under perioden, dock marginellt. Stationen i Karlstad har anställt en kvinna som brandman på heltid. Totalt finns det nu två kvinnliga brandmän anställda på heltid. På våra RiB-stationer finns det en högre andel kvinnor, och fler har rekryterats under perioden. Dock har några slutat så att antalet totalt är oförändrat. Arbetet går vidare med att informera om yrket för att få en bra rekryterings grund av både kvinnor och män. Arbetet med jämställhet och mångfald är en viktig del i rekryteringsarbetet. Effektmålet angående män och kvinnor som söker till utbildningen skydd mot olyckor från Karlstadsregionen är nytt för året och följs upp årsvis. Övergripande mål 3 Vi ska vara tillgängliga och möta kvinnor och män med förståelse och öppenhet samt underlätta för den enskilde att kunna ta sitt ansvar Effektmål Minst 90 % av de kvinnor, män, flickor och pojkar som deltar i räddningstjänstens utbildning ska uppleva att de har ökat sina kunskaper. Minst 90 % av de kvinnor och män som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva ett professionellt bemötande. Andelen besvarade telefonsamtal skall vara minst 95 %. (Teknisk lösning för att ta fram uppgifterna saknas för tillfället). Redovisning av aktivitetsmål Information är en viktig del i att skapa säkerhet och trygghet för medborgaren. Utveckling av informationskanaler och hur informationen presenteras är en förmodad framgångsfaktor för att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar. Arbete pågår med att ta fram förbundets nya webbsida som beräknas lanseras i böljan av Förbättringar på den befintliga webbsidan har gj0l1s och pågår vad det gäller information om förbundets utbildningar. Hantering av remisser och rådgivning samt information i brandskyddsfrågor sker löpande vilket ska ge den enskilde kunskap och förmåga att ta sitt ansvar. 5

6 Som tidigare har räddningstjänsten deltagit på barnmässan i Karlstad. Ur informations- och rekryteringssynpunkt är det ett viktigt forum så att våra unga invånare rar kunskap om vad räddningstjänsten är och att det kan vara ett framtida yrke för alla. En dialog har föl1s med medlemskommunernas informationsavdelningar vad gäller samsynen på trygg- och säkerhetsinformation på respektive hems ida. Det för att ge en enhetlig information om förbundets verksamhet oberoende på vilken kommuns hemsida som informationen ges. Kontinuerlig utveckling av kvalitetssäkring av våra kurser och anpassning av kursinnehåll efter kundernas behov och önskemål. Ett led i att tillgodose kundernas önskemål är att ytterligare en utbildningscontainer är anskaffad. Mötesfrekvens och deltagande på Karlstads kommuns styrgrupp säkerhet och respektive medlemskommuns säkerhetsråd har justerats i enlighet med kommunernas önskemål. Reflektion kring måluppfyllelse Utvärdering på våra utbildningar görs för att ständigt kunna förbättra kvaliteten. Sammanställning görs årsvis och redovisas i årsredovisningen. Hur myndigheters service upplevs görs i SKL:s öppna jämförelser. Servicemätningen Insikt mäter kommunernas myndighetsutövning. Det mäts med NKI (nöjd-kund-index) och bedöms med en 100 gradig skala. När det gäller NKI Brandtillsyn så ligger Karlstad på 65, vilket är en godkänd nivå. I förra undersökningen låg Karlstad högre i omdömet (74). Varför det har sjunkit kommer att analyseras och åtgärder för att förbättra omdömet kommer att läggas in i verksamhetsplanen för Övergripande mål 4 I Vi ska ge snabb, uthållig och rätt hjälp med hög kompetens och modern teknik Effektmål Samtliga räddningsstyrkor ska erhålla förlarm inom en minut. Kommunerna i Karlstadsregionen ska ha god förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter i kris. Redovisning av aktivitetsmål Utveckling av våra lokaler och utrustning sker ständigt för att upprätthålla den tekniska standarden. Under perioden har ett större underhållsarbete genomförts på reservkraftanläggningen på Sandbäcken. En ny digital kalitjänst har under perioden installerats i vårt verksamhetssystem. På förbundets digitala kalimaterial har vi bytt till nytt koordinatsystem (SWEREF 99 TM), som är det officiella referenssystemet i Sverige. Insatskortet för vattenverket på Sörmon är fårdigställt och det är genomgånget med all berörd personal. Insatskortet ska ge en effektivare insats vid driftstörningen eller sabotage. Gemensamma befålsövningar är genomförda för att öka kompetensen för insatsledning. Ett informations- och erfarenhets utbyte med installatörer av gasolutrustningar har genomförts. Det för att uppnå en ökad säkerhet både vid installation och vid räddningsinsats i samband med gasololyckor. 6

7 Förbundet har börjat revideringen av kommunernas planer för räddningsinsatser enligt Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen reglerar kommunernas ansvar för förebyggande och begränsning av allvarliga kemikalieolyckor. Arbete med utveckling av oljeskyddsplan har påbörjats för berörda kommuner. Arbetet med beredskapsplaner för damm brott i Klarälven pågår. Arbetet samordnas av länsstyrelsen. Karlstadsbuss övergång till att köra sina bussar på gas har medfört att utbildningsinsatser och genomgång av den nya gasbussdepån, med all utryckningspersonal, har genomförts. Reflektion kring måluppfyllelse Målet om förlarm beräknas att uppfyllas 2013 liksom det gjordes under 2012 och Investeringar i ny modern teknik görs löpande. Införandet av ny teknik medför att kompetensen hos personalen ständigt måste ökas vilket sker med hjälp av utbildning och övning. I Forshaga, Kil och Grums pågår installation av reservkraft i kommunhusen. Detta kommer att öka förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i kris. Karlstad och Hammarö har sedan tidigare elförsörjningen säkrad till krisledningsplatsen. Informations- och erfarenhetsspridning samt framtagande av olika handlingsplaner för våra medlemskommuner stärker också förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i kris. Övergripande mål 5 Vi ska genom ökad samverkan, kreativitet och f6rnyelse säkerställa god ekonomisk hushållning i all verksamhet Effektmål Antalet samverkansprojekt och -lösningar ska öka årligen under mandatperioden. Med hjälp av modem teknik ska fortsatt effektivisering av rutiner genomföras. Redovisning av aktivitetsmål Vi har under året arbetat med utredningen "God ekonomisk hushållning 2015" i syfte att behålla god ekonomi och effektiv verksamhet med en knappare ekonomi. Bland annat har två "dialogdagar" genomfölts tillsammans med alla chefer och fackliga företrädare inom såväl heltidskåren som RiBkårerna. Direktionen har arbetat med utredningen under två dagar och den kommer läggas fram för beslut i samband med budget i oktober. I samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl planeras konferensen Skadeplats 2013 för att gå av stapeln den september. I samverkan med Karlstads kommun, länsstyrelsen, landstinget, Karlstads Universitet m fl arbetar vi med att förbereda höstens POSOM-konferens. Konferensen är fullbokad med över l 300 deltagare! Nytt för i år är att bonusseminarier på teman såsom ledarskap, våld i nära relationer etc erbjuds kvällen före konferensen. Elektronisk ärendehantering har infölts, vilket ska underlätta för ledamöterna i direktionen samt effektivisera administrationen kring sammanträdena. 7

8 En förstudie om införande av ett rationellare bokningssystem för våra kurser är påbötjat. Syftet är att bättre informera om våra utbildningar och att förenkla anmälan till kurserna. Nytt personaladministrativt system, Heroma, har införts. Ett nytt webb-baserat avtalshanteringssystem har infötts. Det skall underlätta att uppsägningar och förlängningar av avtal kan hanteras effektivt och i tid. Informationsavdelningen har under året tagit fram ett antal foldrar själva. Det innebär ett snabbare arbetsflöde och kompetensutveckling av den egna personalen. I samarbetet med Brandskyddsföreningen Värmland har förbundet fokuserat på att ta fram och utveckla nya informationskoncept. Representanter från förbundet har i samverkan med Brandskyddsföreningen besökt räddningstjänsten i Girona-regionen i Spanien. Representanter från Girona-regionens räddningstjänst kommer att besöka Karlstad under året för att diskutera ett eventuellt samarbete. Reflektion kring måluppfyllelse Utredningen god ekonomisk hushållning 2015 har givit en genomlysning av ekonomin och verksamheten som kommer att bli värdefull för alla i organisationen. Utredningen ska ge en ökad kunskap och förståelse för hur varje medarbetare kan påverka vår ekonomi i positiv riktning. Samverkan och erfarenhetsutbyte är en viktig del i att hitta nya lösningar som är effektiva ur både verksamhets och ekonomisk synpunkt. Effektivisering och förändring av rutiner är ett ständigt pågående arbete. Omvärldsspaning och nätverk är en viktig del för att hitta nya effektiva rutiner. Övergripande mål 6 Vi ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att i det vardagliga arbetet agera miljö- och klimatmedvetet EjJektmål Andelen bränsleförbrukning med fossila bränslen skall minska. Energiförbrukningen ska minska under mandatperioden. Mängden osorterat avfall ska minska under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Arbetet med energieffektivisering ska prioriteras. Nytt är att vi vid möten med kommunernas fastighetsförvaltare alltid ska lyfta frågor om el, värme och belysning på våra brandstationer. En checklista ska tas fram. Våra tjänstebilar drivs med biogas. Tjänstecykling uppmuntras. Vid flera tillfållen har möten och konferenser skett via telefon eller Internet. Källsortering och mätning av osorterat avfall fortsätter. Vi serverar rättvisemärkt kaffe och kakao i våra dryckesautomater. All utbildning som bedrivs på övningsfåltet och i mobila utbildningscontainern ska vara miljösäkrad. 8

9 Reflektion kring måluppfyllelse Måluppfyllelsen för miljömålen kan påverkas av enskilda händelser eller insatser vilket kan göra att utfallet kan komma att variera över tid. Därför måste miljömålen mätas över en längre tid för att kunna utvärdera måluppfyllnaden. Våra tjänsteresor sker mestadels med tåg och mycket få flygresor görs. Då även fler och fler möten och konferenser sker med hjälp av telefon och internet bör belastningen på vår miljö minska. Mätningen av bränsle- och energiförbrukningen görs och redovisas i årsredovisningen liksom mängden osorterat avfall. Miljögruppen och kommer att planera flera aktiviteter under hösten som ska ge miljövinster. En tilltänkt miljövecka ska höja miljömedvetenheten i organisationen som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Övergripande mål 7 Vi ska tillsammans skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och stimulera individuell utveckling för kvinnor och män Effektmål Andelen kvinnor och män som är upplever sitt utvecklingssamtal som meningsfullt ska vara minst 90 %. Ingen anställd inom räddningstjänsten ska uppleva att de utsätts för mobbning eller trakasseri er. Räddningstjänsten ska vara fri från allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud. Redovisning av aktivitetsmål För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att kontinuerligt föra samtal kring förbundets värdegrunder. Det har gjorts under våren på morgon mötena med personalen och vid arbetsplatsträffar på avdelningarna. En utbildningsdag har genomförts för säkerhets- och förebyggandeavdelningen för att utveckla samarbete, tydliggöra roller inom och mellan avdelningarna samt stärka oss i rollen som "internkonsulter" i förbundet. Temadag i medarbetarskap med professor Gerry Larsson från Försvarshögskolan har genomförts för heltidspersonalen. Under hösten planeras utvecklingsaktiviteter för RiB-personalen. Arbetsolyckor och tillbud följs systematiskt upp i samverkansgrupperna. Förslag på åtgärder för att förhindra arbetsskador och allvarliga tillbud görs därigenom kontinuerligt. En arbetsmiljökonsekvensutredning har genomfö11s avseende eventuell etablering av helikopterbas på Sandbäcken. Arbete med lönepolicy för förbundet pågår och kommer att tas upp för beslut i direktionen i september. Ett nytt introduktionsprogram för nyanställda har tagits fram. Rutiner för uppföljning när personer slutar inom förbundet ska också tas fram. 9

10 Utvecklingssamtal är genomfört med samtliga medarbetare. Säkerhetsavdelningen har arrangerat studiebesök för säkerhetssamordnare från Nerikes brandkår. Förbundets medarbetare genomgår ständigt kurser och seminarier i syfte att utveckla och bredda sin kompetens. Reflektion kring måluppfyllelse En ny modell för resultat- och utvecklingssamtal har utarbetats. En utbildning i resultat- och utvecklingssamtal har därför genomförts för våra chefer. Det ger förutsättningar för ökad måiuppfylinad angående effektmålet om att våra medarbetare ska uppleva utvecklingssamtalet som meningsfullt. Mätning av måluppfyllelsen görs i nästa LMU. Diskussion pågår ständigt kring våra värdegrunder där respekten för varandra ingår. För mobbning och sexuella trakasserier är det nolltolerans och arbetet f0l1sätter tills det är noll procent som upplever att de blivit utsatta. Effektmålet mäts i nästa LMU. Tillbud och arbetsolyckor gås igenom systematiskt i samverkansgrupperna. Förebyggande åtgärder diskuteras för att det inte skall upprepas. Under året har ett det varit ett antal tillbud som har resulterat i åtgärder och nya rutiner. Under perioden så har inga anmälningar gjorts till arbetsmiljöverket vilket innebär att inga allvarliga arbetsolyckor eller tillbud har inträffat. Det gör att målet är uppfyllt under perioden. Ledar- och medarbetarundersökning (LMU) görs vintern En nyhet är att personal på alla stationer nu medverkar. Undersökningen blir ett viktigt instrument i att mäta måluppfyllelsen. 10

11 Verksamhetsstatistik i urval - januari t o m augusti 2013 Prestation Larm, totalt antal 1078 l 087 l 065 l 136 l 231 l Forshaga Grums Hammarä Karlstad Kil Munk/ors Tillsyner, totalt antal * Antal utbildnings tillfällen, totalt Antal utbildade personer, totalt * A v dessa är 85 st tillsyn på campingplatser, badplatser och hamnar, dessa har ej redovisats i denna jämforelse tidigare. Kommentar: Antalet larm ligger väldigt likajämfort med samma period år Trots en varm och torr sommar så blev det inga större skogsbränder. Den marginella ökningen på enstaka stationer står IVPA (I Väntan På Ambulans) for. Antalet utbildade har minskatjämfort med 2012 som var ett mycket bra år for verksamheten. Den mest markanta minskningen är heta arbeten. Två RiB-utbildningar och två prepm andutbildningar i år tillsammans med konferensen Skadeplats kräver mycket resurser från utbildningsenheten. 11

12 Personalstatistik i urval - januari t o m augusti 2013 Personalstruktur Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Antal anställda - dagtid timavlänade 5 O heltid, utryckning l l 40 - RiB, utryckning TOTALT, kv. o män varav kvinnor, % 10,4 12,0 11,7 - varav män, % 89,6 88,0 88,3 Kommentar: Personalstyrkan ligger näst intill oforändratjämfölt med år RiB, utryckningar har ökat något men antalet är beräknat på antalet anställda och därmed inte sagt avlönade. På några RiB-kårer finns några extra anställda som har möjlighet att rycka in vid frånvaro. Vid mättidpunkten jobbar for tillfället 9 timavlönade ungdomar och 2 dagtidsanställda på trygghetscenter. Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Sjukfrånvaro - antal dagar, totalt TOTALT ant dagar, kv o män Arbetsskador, tillbud - antal rapporterade Kommentar: Till delårsrappolten har vi inte tagit fram några statistikuppgifter om sjukfrånvaro. Det beror på att vi har ett nytt lönesystem och ännu inte hittat formerna for att ta ut bra och korrekt statistik. Vi vet ändå att sjukfrånvaron har varit relativ hög i böljan av året med några längre sjukskrivningsperioder. De rapporterade tillbuden är nio till antalet tom augusti månad. Det är mestadels tillbud av tillfällig art såsom halkolycka, klämskada, brännskada och skada under fysträning. Ett tillbud har rapporterats under varm rökdykning och ett tillbud blev under en övertändningsövning. Alla tillbud rapporteras till samverkansgruppen som går igen rutiner, brister och forbättringsåtgärder. 12

13 Ekonomi God ekonomisk hushållning - förhållningssätt Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla resurser i förbundet. Personal, fordon, byggnader och pengar ska gemensamt bidra till kommunrnedborgarnas bästa på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Räddningstjänstens insatser, såväl i det förebyggande som i det operativa arbetet, ska bidra till minskade kostnader för skador och mänskligt lidande i samhället i stort. Värdet av våra insatser kan sällan mätas i förbundet, det uppstår hos andra organisationer, företag och enskilda. Det är därför nödvändigt för oss att ha ett samhällsperspektiv på ekonomisk hushållning i verksamheten. Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en handlingsberedskap inför eventuella oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. Vi ska säkerställa det egna kapitalets värde med hänsyn till inflationen och se till så att vi med egna pengar kan ersätta våra anläggningstillgångar i takt med att de förslits. För detta krävs ett positivt ekonomiskt resultat i förbundet. Vi ska också ha en rimlig betalningsberedskap så att vi klarar att betala löner och andra utgifter i rätt tid. Resultatutveckling och prognos Verksamhetens resultat ska vara tillräckligt stort för att inflationsskydda det egna kapitalet, skapa utrymme för framtida investeringar och marginaler för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall. Finansiellt mål1 Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Resultaträkning (tkr) Utfall 8 mån Utfall B mån Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Avgår realisationsvinst försäljning O -30 Justerat resultat mot balanskrav Förbundets resultat efter 8 månader visar på ett positivt utfall på drygt 1,2 mnkr. Enligt den kommunala redovisningslagen ska inte realisationsvinster inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Därav raden justerat resultat mot balanskrav. Verksamhetens intäkter ligger lägre jämfört med samma period föra året och förklaringen är vi i år i utfallet inte har med återbetalningen från AF A försäkring för åren 2005 och 2006 på 1,5 mnkr. Utbetalningen från AF A kommer tidigast i november i år och därför syns återbetalningen endast som en intäkt i prognosen för helåret Arets löneök- 13

14 ningar ligger inom budgetramen och i övrigt är det inga stora förändringar på verksamhetens kostnader jämfört med föregående år. På finansiella kostnader har vi i år en kraftig kostnadsökning och det beror på den förändrade diskonteringsränta som gör att vår kostnad för pensioner ökar. Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter från den l januari Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen 2013 som en finansiell post. För förbundets del rör det sig om ca 3 mnkr i ökade kostnader för helåret. Både den sänkta diskonteringsräntan och återbetalningen från AF A ska anses som enjämförelsestörande post i resultatet enligt rådet för kommunal redovisning. Det positiva resultatet motsvarar 2 % av kommunbidraget (efter justerat resultat). Prognos helår 2013, driftredovisning Enhet Prognos Prognos Prognos Budget Budget intäkter kostnader netto intäkter kostnader Direktion O O 634 Revision O O 217 Förbundsledning O O Information O O 1435 Administration Förebyggandeavd Utbildningsenheten Rädd ningsljänstavd RiB-utbildning Teknik därav realisationsvinst försäljning -30 O -30 O O Säkerhetsavd Fastigheter Summa verksamhet Kommunbidrag O O Kapitaltjänst Totalt resultat Justerat resultat exkl reavinst Budget netto O Avvikelse netto O 17 O O -117 O O O O Förbundets prognos för helåret 2013 pekar på ett positivt resultat, efter justering av reavinster, på ca 1,3 mnkr. Det är 723 tkr bättre än budgeterat. Inom området information satsas ca 300 tkr på räddningstjänstens nya hemsida. Arbetet har påbörjats och den nya hemsidan är förhoppningsvis i skarp drift i början av nästa år. Administrationens prognos visar på ett underskott på 117 tkr. Det beror främst på ökade och oförutsedda IT-kostnader. Personalvårdskostnaderna är tillfälligt högre än normalt men beräknas vara lägre nästa år. Intäkterna för administrationen för kursen heta arbeten har minskat då färre kurser har beställts. 14

15 Förebyggandeavdelningen har prognostiserat ett nollresultatjämfört med budget men det finns skillnader inom intäkts- och kostnadssidan. Intäkter från tillsyner har minskat rejält. En del av de genomförda tillsynerna genererar inga intäkter såsom bostadstillsyner och tillsyner för badplatser. Personalen har i stället också ett utökande deltagande i andra aktiviteter inom förebyggandeområdet. En medarbetare på förebyggande kommer att vara föräldraledig från och med september och året ut och det kommer troligtvis också att påverka utvecklingen för avdelningens intäkter. Minskade tillsynsintäkter uppvägs av minskade personalkostnader vilket ändå gör att prognosen hamnar i nivå med budget. Även enheten för utbildning väntas klara budgeten för Här ser vi däremot en liten nedgång i kurs- och utbildningsverksamheten. Till och med augusti månad och jämfört med samma period i fjol så är antal deltagare och kurstillfållen något lägre i år. Det gör att vi tror att det kommer att bli en liten negativ prognos på intäktssidan vid årets slut. På kostnadssidan tror vi på en positiv avvikelse eftersom en anställd på utbildningsenheten har en delad ijänst med säkerhetsavdelningen året ut. Räddningstjänstavdelningens prognos på helåret 2013 väntas visa en stor positiv avvikelse. Posten som gör en stor del av överskottet är AF A Försäkrings beslut om sänkning och återbetalning av premier för avtalsgruppssjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring. Ägarna av AFA har den 3 september beslutat att sänka och återbetala premier som kommuner, landsting och Pactaföretag har betalat in för åren 2005 till AFA Försäkring att fått ett uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004 men eventuellt blir det aktuellt först Vår del av sänkta premier är för åren 2005 och 2006 hamnar på 1,5 mnkr och de har bokförts som en intäkt på räddningstjänstavdelningen. Anslaget för den särskilda pensionen genererar ett litet överskott och det beror på att brandmännen är längre kvar i tjänst än vad som har beräknats. Kostnader för kommunikationssystemet RAKEL och dess licenser bokförs inom räddningstjänstavdelningen. På försommaren presenterade MSB nya priser för Rakels grundabonnemang och det blev en sänkning från till kr. Detta gör att vi kommer att få en positiv avvikelse för RAKEL i prognosen. Det är fortfarande oklart om hur kostnadsminskningen för RAKEL i framtiden kommer att påverka statsbidragen för krisberedskap. I övrigt håller sig kostnader för räddningstjänstavdelning, både hel- och deltid, ungefår som budgeterat. Intäkter för automatlarm ligger något lägre än föregående år men i prognosen blir det ingen avvikelse mot budget. I våras anordnade vi en RiB-utbildning, räddningsijänstpersonal i beredskap. Innan sommaren fick vi besked om att förbundet får anordna ytterligare en kurs på hösten. Den är inte budgeterad vilket gör att vi får både högre intäkter och kostnader för RiB. I prognosen väntas det bli ett överskott på ca 700 tkr. Till det första utbildningstillfållet har det investerats i relativt mycket material såsom utbildningscontainer, räddningstjänst- och sjukvårdsutrustning. Denna utrustning kommer även utbildningsavdelningen till nytta i vardagen. Avdelningen för teknik gör i prognosen ingen avvikelse mot budget. Utfallet efter 8 månader ligger lite högt, mycket beroende på byte av växellåda på en släckbil som genererade en stor kostnad. Säkerhetsavdelningen gör en prognos på helåret som visar på ett överskott på 450 tkr. Trygghetscenter svarar för ett överskott på 100 tkr och resterande del på säkerhetsavdelningen. En av avdelningens medarbetare är föräldraledig och ijänsten har varit vakant under några månader. Nu har en vikarie anställts men det kommer ändå att bli en positiv avvikelse på arbetskostnader och på övriga verksamhetspengar. Fastigheter redovisar totalt sett en positiv budgetavvikelse på 235 tkr. I budgeten för fastigheter finns det pengar reserverade för lokalanpassningar på ett antal brandstationer inom förbundet. Brandstationen i Grums har renoverats under året och fått nya omklädningsrum. Ny brandstation i Väse har påbör- 15

16 jats men det kommer inte att hinna bli några ökade hyreskostnader under året. Fastigheten på Sandbäcken ligger högt i utfall nu och prognosen visar på en negativ avvikelse. Ny port till verkstan, målning av tak, asfaltering av övningsfält, gräsklippare, omkostnader i samband med reservkraften mm är nödvändiga kostnader som har belastat verksamheten. Nya skåp för larmkläder har köpts in till stationen på Hammarö. Prognosen för kapitalijänsten visar på ett stort underskott. Avskrivningarna ligger ungefär som det har budgeterats för. Några större investeringsköp är framflyttade och därmed kommer det bli en liten positiv avvikelse på avskrivningar. Den stora avvikelsen kommer på de finansiella intäkterna och kostnaderna. Räntorna kommer inte att nå upp till den budgeterade nivå och det beror på det allmänna konjunkturläget med låga räntenivåer. I de finansiella kostnaderna har vi redovisat effekten av den sänkta diskonteringsräntan. Den slår igenom i pensionsskuldsberäkningen och för förbundets del är det en extra kostnad för helåret 2013 på ca 3,0 mkr. Semesterlöneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet. Investeringsutveckling och prognos Med investering avses objekt som har en längre livslängd än tre år och som kostar mer än ett prisbasbelopp i inköp. Utbyte av fordon sker enligt plan. Riktvärde för slittid för större fordon är mellan år och för mindre 8-10 år. För att optimalt nyttja nyanskaffade fordon placeras de i första hand vid station Karlstad. Därefter placeras fordonen vid aktuell RiB-station. Finansiellt mål 2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel I nves t ermgsma lt e mne b ar a tt VI m t e s k a I" ana pengar f(" or a tt ersa tt a gam I a fil l gangar. o Rev. bud- Avvikelse Objekt (tkr) Investerat Investerat get Prognos 2013 prognos/ to m 2012 tom helår budget Lednings- och beslutsstöd (datastöd utryckningsfordon) Befälsbilar O O Slangtvätt O O Transportbil, pickup Grums Reservkraft Sand bäcken Båtmotor Grums Torkskåp Grums Tvättmaskin O Tankbil O 2000 O 2000 Diskmaskin för rökskydd O O Inventarier, reinvesteringar O 97 O 97 Summa Investeringsobjekt som markerats med kursiv text i tabellen har förts över från tidigare räkenskapsår. 16

17 Den stora investeringen hittills i år har varit reservkraft på Sandbäcken. I övrigt är det en transportbil, pickup, till Grums som har köpts in. Det har även investerats i tvättmaskin, båtmotor och torkskåp. I prognosen är två befälsbilar medräknade och de kommer att vara klara att användas under hösten. Slangtvätt och tankbil är två objekt som har skjutits på framtiden, troligtvis blir det inköp i början av nästa år. En diskmaskin för rökskydd är på gång under senare del av året. Vissa omdisponeringar av investeringsanslag har gjorts under året och det gäller för inköp av tvättmaskin till station Grums och diskmaskin för rökskydd. Arets reinvesteringar kommer att finansieras med egna medel. Likviditet o eget kapital Likviditeten för förbundet per den 31 augusti uppgick till 44 mnkt. Vi har inga placeringar för närvarande utan pengarna finns på vårt bankkonto Det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 24,3 mnkr och då är resultatet efter augusti månad medräknat. Sammanfattande kommentar Idelårsbokslutet 2013 uppfyller förbundet de båda finansiella målen med god marginal. Detta säkerställer det egna kapitalets värde och bidrar till framtida investeringar. I avvaktan på att effekterna av lokalförsöljningsprogrammet och RAKEL får genomslag i vår driftbudget har vi för närvarande goda utrymmen ekonomiskt. I det här läget är det viktigt att vi f0l1sätter vara sparsamma och värnar en god kultur där vi noggrant värderar varje utgift. Det gäller alltid, men i synnerhet i dagens osäkra samhällsekonomiska läge. Förbundet behöver stå starkt inför framtidens utmaningar. Framtid "Det breda uppdraget" är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för förbundet. Vi strävar efter att arbetet ska genomsyra all verksamhet. Förbundsledningen har påböljat en dialog med gruppförmän och fackliga representanter där målet är att finna nya arbetsformer för ett förstärkt förebyggande arbete ute i samhället. Under hösten pågår också workshops med behovsinventering av tiygghetsarbete i medlemskommunerna. Efter detta kommer vi att sammanställa behoven och ge förslag på hur trygghetsarbetet kan utvecklas, gärna genom samverkan kommunerna emellan. Utredningen för god ekonomisk hushållning pågår och kommer att läggas fram för beslut i direktionen i samband med budget i oktober. Efter ett arbete med samverkans grupper och chefer inom förbundet har åtgärdsförslag tagits fram för att klara den goda ekonomiska hushållningen när anslagsuppräkningen minskar från och med nästa år. Samtidigt behöver vi fortsätta ta höjd för ännu mera långsiktiga ekonomiska utmaningar. Välfärdssektorn kommer att ställas inför svåra prioriteringar framöver, inte minst för att antalet äldre i samhället blir fler. Konkurrensen om skattepengarna ökar. Inför kommande handlingsprogram behöver vi därför analysera vår fönnåga utifrån perspektiven tillfredsställande och likvärdigt skydd. Vi behöver fundera på hur den nya tekniken, metodutveckling och ökad samverkan kan skapa möjligheter för oss att bli kostnadseffektivare utan att urholka ambitionsnivån. Konferensen Skadeplats samt POSOM-konferensen är två stora och glädjande händelser i förbundet under hösten! Skadeplats-konferensen har lockat rekord många, nännare 600 besökare. POSOMkonferensen är sedan länge fullbokad med över l 300 deltagare. Genom konferenserna rar vi möjlighet att både ge och ta emot erfarenhet som kommer att gynna verksamheten, samtidigt som vi bidrar till besöksnäringen och marknadsföringen av Karlstadsregionen! En ytterligare RiB-utbildning är förlagd till vårt övningsfält i Karlstad under hösten som ytterligare är något som stärker både verksamhet och ekonomi. 17

18 Rekrytering av framtida medarbetare är en strategisk viktig aktivitet. Förbundet kommer som vanligt att genomföra informationsaktiviteter om våra yrkesgrupper. Deltagande på rekryteringsmässor och anordna prova på-dag är några av aktiviteterna. Säkerhetsarbetet i våra medlemskommuner kommer att fortsätta genom att ta fram beredskapsplaner, nödvattenplaner, risk- och sårbarhetsanalyser, E-utbildning om trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, beredskapsplan för oljeskydd för Vänern samt flertalet ytterligare aktiviteter. Med alla aktiviteter, god ekonomi och engagerade och kompetenta medarbetare så ser förbundets framtid god ut. Måluppryllelsen beräknas bli god både nu och i framtiden vilket borgar för en effektiv och uppskattad räddningsijänst i våra medborgares tjänst. 18

19 Redovisningsprinciper Förbundet fåljer den kommunala redovisnings lagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet får kommunal redovisning. Grundläggande redovisningsprinciper Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 augusti och som avser perioden januari-augusti, har skuldbokfårts och belastar årets redovisning (belopp över kr). Utställda fakturor efter den 31 augusti, som kan hänfåras till perioden januari-augusti, har fordringsfårts och tillgodogjorts årets redovisning. Övertidsersättning och löner får räddningstjänstpersonal i beredskap periodiseras endast vid årsbokslut. Intjänad och ej uttagen semesterersättning har klassificerats som kortfristig skuld. Förändringen under året redovisas endast vid årsbokslut och då inom verksamhetens kostnader. De sociala avgifterna har bokfårts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisning. Följande påslag har använts: Kommunalt avtalsområde Deltidsbrandmän Övriga 39,7% 39,7% 31,4% Inventarier som togs över från fårbundsmedlemmarna vid fårbundsbildningen är sedan helt avskrivna. Investeringar som gj0l1s efter fårbundsbildandet har upptagits till anskaffningsvärdet, minskat med ackumulerade avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd som är längre än tre år och som uppgår till minst ett basbelopp, exkl. moms. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna fåljer i huvudsak rekommendationer i RKR:s (Rådet får Kommunal redovisning) ideskrift. Avskrivningar påböljas månaden efter att inventarier tagits i bruk. Pensionsskuldens ökning, d.v.s. avsättningen får särskild avtalspension och fårmånsbaserad ålderspension, har redovisats över verksamhetens kostnader liksom löneskatten. Den avgiftsbaserade ålderspensionen har avsatts med maximalt belopp och återfinns bland verksamhetens kostnader vilket även löneskatten gör. Enligt redovisningsrekommendationer behöver endast leasingavtal med längre löptid än tre år redovisas såsom ansvarsfårbindelse. Förbundet har inga avtal där löptiden överstiger tre år. Bilaga Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 19

20

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer