Delårsrapport januari - augusti KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund"

Transkript

1 Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

2 Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund som på bred front arbetar med trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i sex medlemskommuner. Arbetet bedrivs förebyggande och operativt på hela riskskalan - från oönskade vardagshändelser och olyckor till större samhällsstömingar. Styrande lagstiftningar är bl a arbetsmiljöiagen (AML), lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen om kommuners och landstings ansvar inför och vid extraordinära händelser (LEH). Förbundets huvudstation finns på Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad. Här finns förbundsledning, förebyggande- och säkerhetsavdelning, utbildningsenhet samt gemensamma stödfunktioner såsom administration, information och verkstad. I Karlstad finns också en operativ räddningsstyrka i tjänst på heltid, dvs 24 timmar om dygnet alla årets dagar, samt en flexstyrka som arbetar såväl förebyggande som operativt. Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Forshaga, Deje, Grums, Hammarö, Molkom, Väse, Vålberg, Kil, Högboda och Munkfors. Förbundets vision är: Ett tryggt och säkert samhälle Viktigare händelser Medieutbildning i olika steg för samtliga chefer och nyckelpersoner i förbundet har genomfölis. Temadag om medarbetarskap har genomfölis för all heltidspersonal. En RIB (räddningsman i beredskap) - utbildning har genomfölis under våren Medverkan i MSB:s förebyggandekonferens, handlingsprogram och uppföljning av eldstadsrelaterade bränder. Ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder är bildat. Förbundet medverkade på barnrnässan i Karlstad. Erfarenhetsseminarium från inträffade samhällsstörningar i förbundet har genomfölis. Sveriges nya informationsnummer startade den Il mars En utvärdering av Ungdomar för trygghets (UFT) arbete har genomfölis bland skolpersonal och elever. Utvärderingen har ett jämställdhetsperspektiv. Tillsynsärende avgjort i Förvaltningsrätten. Domen innebär att det inte är räddningstjänstens uppgift att tolka hyresavtal. Invigning av nyrenoverade lokaler på stationen Grums. 2

3 Uppföljning av verksamhetens aktivitetsmål Övergripande mål 1 Vi ska vara en drivande kraft i regionens gemensamma trygghets- och säkerhetsarbete. EjJektmål Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av olycka ska vara lägre än 25 % i Karlstadsregionen. Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av allvarlig samhällsstöming ska vara lägre än 10 % i Karlstadsregionen. Antalet bostadsbränder i Karlstadsregionen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ska öka årligen under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Direktionen har antagit ny förbundsordning och nytt reglemente. De nya dokumenten speglar förbundets breda uppdrag på ett bättre sätt och stödjer fortsatt utveckling. Direktionen har under våren också tagit initiativ till att intensifiera det förebyggande arbetet mot social oro. En plan ska redovisas under hösten och förtroendeskapande aktiviteter i samhället står i fokus. Förbundet har prioriterat eldstadsrelaterade bränder och har genomfört en rad aktiviteter i det förebyggande arbetet. För att utveckla arbetet ytterligare så har ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder bildats. Förbundet medverkade i MSB:s förebyggandekonferens som handlade om integrering av nationell strategi för brandskydd i handlingsprogrammet och uppföljning av eldstadsrelaterade bränder. Förbundet har inlett en samverkan med medlemskommunerna för en identifiering av särskilt riskutsatta när det gäller bostadsbränder. Det för att kommunerna ska kunna skapa en säkrare miljö kring de individerna. Tillsynsplanen är beslutad och själva tillsynsarbetet följer planen. Räddningstjänsten har genomfö11 brandskyddsutbildning i skolor. Det systematiska brandskyddsarbetet på medlemskommunernas arbetsplatser utvecklas genom möten med arbetsgrupper. Det är främst vård- och omsorgsverksamheterna som prioriterats under våren. Samverkan mellan polisen och Karlstads kommun utvecklas i enlighet med det samverkansavtal som tecknades under Räddningstjänsten samordnar det operativa arbetet. Larmpatrullerna inom hemtjänsten i Karlstads kommun har genomgått säkerhets- och HLR-utbildning och utrustats med bl a defibrillatorer. 3

4 Erfarenhetsseminarium från inträffade händelser har genomförts. På seminariet summerades erfarenheter från större händelser i Forshaga (vatten läcka), Hammarö (elavbrott) och Karlstad (vattenläcka på Kronoparken). Med utgångspunkt i erfarenheterna diskuterades hur förmågan att hantera liknande händelser skulle kunna stärkas och utvecklas. Riskanalyser på förvaltningsnivå har genomförts i flera av våra kranskommuner för att identifiera risker för verksamheten och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder. Ny egendoms-, ansvars- och olycksfallsförsäkring har tecknats för Karlstads kommun och som en följd av det har nya rutiner utvecklats för skadeanmälningar m m. Rekrytering av stödpersoner har genomförts i Munkfors som numera ingår i den gemensamma POSOM-gruppen för Grums, Forshaga och Karlstad. Reflektion kring måluppfyllelse Det finns inga nya mätningar att tillgå när det gäller oron för olyckor eller samhällsstörningar (nästa genomförs vintern 2014). Det förebyggande arbetet med föliroendeskapande aktiviteter och informationsinsatser ska bidra till en bättre kunskap hos medborgarna som i sin tur leder till en minskad oro för att drabbas av olyckor och samhällsstörningar. Erfarenhetsspridning från inträffade händelser och riskanalyser som mynnar ut i beredskaps- och handlingsplaner ger våra medlemskommuner en bättre förmåga att hantera krissituationer och att informera om vilken beredskap som finns. Det ger sannolikt en större upplevd trygghet och minskad oro hos kvinnor och män. Eldstadsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken i villor. Därför har arbetet med att förebygga eldstadrelaterade bränder varit intensivt under både förra året och under innevarande år. Mätning görs vid årsbokslutet. Totala antalet brand i byggnad har gått ner något under perioden jämfört med förra året. Nationellt så har även dödsbränder sjunkit något första halvåret enligt MSB: statistik. Det ger en indikation att effektmålet att antalet bostadsbränder ska minska kan uppnås. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Antalet är lägre i år än förra året, dock var 2012 ett extremt bra år för utbildningsverksamheten. Ett högt utfall förväntas även i år. Under innevarande mandatperiod har, fram till sista augusti i år, personer utbildats i brand och säkerhet av organisationen. Övergripande mål 2 Vi ska vara en modern räddningstjänst som tar tillvara samhällets kompetens och mångfald Effektmål Andelen kvinnor i räddningstj änsten ska vara minst 15 % av de anställda år Antalet män och kvinnor från Karlstadsregionen som söker utbildningen skydd mot olyckor skall årligen öka under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Ytterligare en kvinna har fått fast ~änst som brandman på heltid. En kvinna har anställts på stationen i Molkom vilket är den första i Molkom. Antalet kvinnor i organisationen har dock minskat något under de första 8 månaderna. Räddnings~änsten deltog i Grums kommuns mångfaldsvecka med öppet hus på brandstationen. Vi medverkade också tillsammans med MSB och andra räddningstjänster i Pride-festivalen i Stockholm. 4

5 Räddningsijänsten Karlstadsregionen och Trygghetscenter var också representerade vid Värmland Pride. Framförallt deltog ett stort antal av våra ungdomar för trygghet. Verksamheten Ungdomar för trygghet (UFT) har utvärderats genom att en enkät har skickats ut till både elever och personal på fyra av de sju skolor där UFT bedriver verksamhet. Överlag ges verksamheten ett mycket gott betyg, men undersökningen har även gett underlag för verksamhetsutveckling. Utvärderingen ingår i SKL:s projekt "Jämställdhet i Räddningsijänsten - JiR" i samverkan med fem andra räddningstjänster. En av förbundets medarbetare har genomgått en processtödjarutbildning i jämställdhet och mångfald samt Karlstads kommuns utbildning i Verktyg för jämställdhetsarbete. Vi har mött arbetssökande ungdomar på Arbetsförmedlingen under en rekryterings- och informationsdag. Brandstationen i Grums är renoverad med omklädningsutrymmen för både män och kvinnor. Reflektion kring måluppfyllelse Andelen kvinnor i förbundet har minskat under perioden, dock marginellt. Stationen i Karlstad har anställt en kvinna som brandman på heltid. Totalt finns det nu två kvinnliga brandmän anställda på heltid. På våra RiB-stationer finns det en högre andel kvinnor, och fler har rekryterats under perioden. Dock har några slutat så att antalet totalt är oförändrat. Arbetet går vidare med att informera om yrket för att få en bra rekryterings grund av både kvinnor och män. Arbetet med jämställhet och mångfald är en viktig del i rekryteringsarbetet. Effektmålet angående män och kvinnor som söker till utbildningen skydd mot olyckor från Karlstadsregionen är nytt för året och följs upp årsvis. Övergripande mål 3 Vi ska vara tillgängliga och möta kvinnor och män med förståelse och öppenhet samt underlätta för den enskilde att kunna ta sitt ansvar Effektmål Minst 90 % av de kvinnor, män, flickor och pojkar som deltar i räddningstjänstens utbildning ska uppleva att de har ökat sina kunskaper. Minst 90 % av de kvinnor och män som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva ett professionellt bemötande. Andelen besvarade telefonsamtal skall vara minst 95 %. (Teknisk lösning för att ta fram uppgifterna saknas för tillfället). Redovisning av aktivitetsmål Information är en viktig del i att skapa säkerhet och trygghet för medborgaren. Utveckling av informationskanaler och hur informationen presenteras är en förmodad framgångsfaktor för att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar. Arbete pågår med att ta fram förbundets nya webbsida som beräknas lanseras i böljan av Förbättringar på den befintliga webbsidan har gj0l1s och pågår vad det gäller information om förbundets utbildningar. Hantering av remisser och rådgivning samt information i brandskyddsfrågor sker löpande vilket ska ge den enskilde kunskap och förmåga att ta sitt ansvar. 5

6 Som tidigare har räddningstjänsten deltagit på barnmässan i Karlstad. Ur informations- och rekryteringssynpunkt är det ett viktigt forum så att våra unga invånare rar kunskap om vad räddningstjänsten är och att det kan vara ett framtida yrke för alla. En dialog har föl1s med medlemskommunernas informationsavdelningar vad gäller samsynen på trygg- och säkerhetsinformation på respektive hems ida. Det för att ge en enhetlig information om förbundets verksamhet oberoende på vilken kommuns hemsida som informationen ges. Kontinuerlig utveckling av kvalitetssäkring av våra kurser och anpassning av kursinnehåll efter kundernas behov och önskemål. Ett led i att tillgodose kundernas önskemål är att ytterligare en utbildningscontainer är anskaffad. Mötesfrekvens och deltagande på Karlstads kommuns styrgrupp säkerhet och respektive medlemskommuns säkerhetsråd har justerats i enlighet med kommunernas önskemål. Reflektion kring måluppfyllelse Utvärdering på våra utbildningar görs för att ständigt kunna förbättra kvaliteten. Sammanställning görs årsvis och redovisas i årsredovisningen. Hur myndigheters service upplevs görs i SKL:s öppna jämförelser. Servicemätningen Insikt mäter kommunernas myndighetsutövning. Det mäts med NKI (nöjd-kund-index) och bedöms med en 100 gradig skala. När det gäller NKI Brandtillsyn så ligger Karlstad på 65, vilket är en godkänd nivå. I förra undersökningen låg Karlstad högre i omdömet (74). Varför det har sjunkit kommer att analyseras och åtgärder för att förbättra omdömet kommer att läggas in i verksamhetsplanen för Övergripande mål 4 I Vi ska ge snabb, uthållig och rätt hjälp med hög kompetens och modern teknik Effektmål Samtliga räddningsstyrkor ska erhålla förlarm inom en minut. Kommunerna i Karlstadsregionen ska ha god förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter i kris. Redovisning av aktivitetsmål Utveckling av våra lokaler och utrustning sker ständigt för att upprätthålla den tekniska standarden. Under perioden har ett större underhållsarbete genomförts på reservkraftanläggningen på Sandbäcken. En ny digital kalitjänst har under perioden installerats i vårt verksamhetssystem. På förbundets digitala kalimaterial har vi bytt till nytt koordinatsystem (SWEREF 99 TM), som är det officiella referenssystemet i Sverige. Insatskortet för vattenverket på Sörmon är fårdigställt och det är genomgånget med all berörd personal. Insatskortet ska ge en effektivare insats vid driftstörningen eller sabotage. Gemensamma befålsövningar är genomförda för att öka kompetensen för insatsledning. Ett informations- och erfarenhets utbyte med installatörer av gasolutrustningar har genomförts. Det för att uppnå en ökad säkerhet både vid installation och vid räddningsinsats i samband med gasololyckor. 6

7 Förbundet har börjat revideringen av kommunernas planer för räddningsinsatser enligt Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen reglerar kommunernas ansvar för förebyggande och begränsning av allvarliga kemikalieolyckor. Arbete med utveckling av oljeskyddsplan har påbörjats för berörda kommuner. Arbetet med beredskapsplaner för damm brott i Klarälven pågår. Arbetet samordnas av länsstyrelsen. Karlstadsbuss övergång till att köra sina bussar på gas har medfört att utbildningsinsatser och genomgång av den nya gasbussdepån, med all utryckningspersonal, har genomförts. Reflektion kring måluppfyllelse Målet om förlarm beräknas att uppfyllas 2013 liksom det gjordes under 2012 och Investeringar i ny modern teknik görs löpande. Införandet av ny teknik medför att kompetensen hos personalen ständigt måste ökas vilket sker med hjälp av utbildning och övning. I Forshaga, Kil och Grums pågår installation av reservkraft i kommunhusen. Detta kommer att öka förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i kris. Karlstad och Hammarö har sedan tidigare elförsörjningen säkrad till krisledningsplatsen. Informations- och erfarenhetsspridning samt framtagande av olika handlingsplaner för våra medlemskommuner stärker också förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i kris. Övergripande mål 5 Vi ska genom ökad samverkan, kreativitet och f6rnyelse säkerställa god ekonomisk hushållning i all verksamhet Effektmål Antalet samverkansprojekt och -lösningar ska öka årligen under mandatperioden. Med hjälp av modem teknik ska fortsatt effektivisering av rutiner genomföras. Redovisning av aktivitetsmål Vi har under året arbetat med utredningen "God ekonomisk hushållning 2015" i syfte att behålla god ekonomi och effektiv verksamhet med en knappare ekonomi. Bland annat har två "dialogdagar" genomfölts tillsammans med alla chefer och fackliga företrädare inom såväl heltidskåren som RiBkårerna. Direktionen har arbetat med utredningen under två dagar och den kommer läggas fram för beslut i samband med budget i oktober. I samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl planeras konferensen Skadeplats 2013 för att gå av stapeln den september. I samverkan med Karlstads kommun, länsstyrelsen, landstinget, Karlstads Universitet m fl arbetar vi med att förbereda höstens POSOM-konferens. Konferensen är fullbokad med över l 300 deltagare! Nytt för i år är att bonusseminarier på teman såsom ledarskap, våld i nära relationer etc erbjuds kvällen före konferensen. Elektronisk ärendehantering har infölts, vilket ska underlätta för ledamöterna i direktionen samt effektivisera administrationen kring sammanträdena. 7

8 En förstudie om införande av ett rationellare bokningssystem för våra kurser är påbötjat. Syftet är att bättre informera om våra utbildningar och att förenkla anmälan till kurserna. Nytt personaladministrativt system, Heroma, har införts. Ett nytt webb-baserat avtalshanteringssystem har infötts. Det skall underlätta att uppsägningar och förlängningar av avtal kan hanteras effektivt och i tid. Informationsavdelningen har under året tagit fram ett antal foldrar själva. Det innebär ett snabbare arbetsflöde och kompetensutveckling av den egna personalen. I samarbetet med Brandskyddsföreningen Värmland har förbundet fokuserat på att ta fram och utveckla nya informationskoncept. Representanter från förbundet har i samverkan med Brandskyddsföreningen besökt räddningstjänsten i Girona-regionen i Spanien. Representanter från Girona-regionens räddningstjänst kommer att besöka Karlstad under året för att diskutera ett eventuellt samarbete. Reflektion kring måluppfyllelse Utredningen god ekonomisk hushållning 2015 har givit en genomlysning av ekonomin och verksamheten som kommer att bli värdefull för alla i organisationen. Utredningen ska ge en ökad kunskap och förståelse för hur varje medarbetare kan påverka vår ekonomi i positiv riktning. Samverkan och erfarenhetsutbyte är en viktig del i att hitta nya lösningar som är effektiva ur både verksamhets och ekonomisk synpunkt. Effektivisering och förändring av rutiner är ett ständigt pågående arbete. Omvärldsspaning och nätverk är en viktig del för att hitta nya effektiva rutiner. Övergripande mål 6 Vi ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att i det vardagliga arbetet agera miljö- och klimatmedvetet EjJektmål Andelen bränsleförbrukning med fossila bränslen skall minska. Energiförbrukningen ska minska under mandatperioden. Mängden osorterat avfall ska minska under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Arbetet med energieffektivisering ska prioriteras. Nytt är att vi vid möten med kommunernas fastighetsförvaltare alltid ska lyfta frågor om el, värme och belysning på våra brandstationer. En checklista ska tas fram. Våra tjänstebilar drivs med biogas. Tjänstecykling uppmuntras. Vid flera tillfållen har möten och konferenser skett via telefon eller Internet. Källsortering och mätning av osorterat avfall fortsätter. Vi serverar rättvisemärkt kaffe och kakao i våra dryckesautomater. All utbildning som bedrivs på övningsfåltet och i mobila utbildningscontainern ska vara miljösäkrad. 8

9 Reflektion kring måluppfyllelse Måluppfyllelsen för miljömålen kan påverkas av enskilda händelser eller insatser vilket kan göra att utfallet kan komma att variera över tid. Därför måste miljömålen mätas över en längre tid för att kunna utvärdera måluppfyllnaden. Våra tjänsteresor sker mestadels med tåg och mycket få flygresor görs. Då även fler och fler möten och konferenser sker med hjälp av telefon och internet bör belastningen på vår miljö minska. Mätningen av bränsle- och energiförbrukningen görs och redovisas i årsredovisningen liksom mängden osorterat avfall. Miljögruppen och kommer att planera flera aktiviteter under hösten som ska ge miljövinster. En tilltänkt miljövecka ska höja miljömedvetenheten i organisationen som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Övergripande mål 7 Vi ska tillsammans skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och stimulera individuell utveckling för kvinnor och män Effektmål Andelen kvinnor och män som är upplever sitt utvecklingssamtal som meningsfullt ska vara minst 90 %. Ingen anställd inom räddningstjänsten ska uppleva att de utsätts för mobbning eller trakasseri er. Räddningstjänsten ska vara fri från allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud. Redovisning av aktivitetsmål För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att kontinuerligt föra samtal kring förbundets värdegrunder. Det har gjorts under våren på morgon mötena med personalen och vid arbetsplatsträffar på avdelningarna. En utbildningsdag har genomförts för säkerhets- och förebyggandeavdelningen för att utveckla samarbete, tydliggöra roller inom och mellan avdelningarna samt stärka oss i rollen som "internkonsulter" i förbundet. Temadag i medarbetarskap med professor Gerry Larsson från Försvarshögskolan har genomförts för heltidspersonalen. Under hösten planeras utvecklingsaktiviteter för RiB-personalen. Arbetsolyckor och tillbud följs systematiskt upp i samverkansgrupperna. Förslag på åtgärder för att förhindra arbetsskador och allvarliga tillbud görs därigenom kontinuerligt. En arbetsmiljökonsekvensutredning har genomfö11s avseende eventuell etablering av helikopterbas på Sandbäcken. Arbete med lönepolicy för förbundet pågår och kommer att tas upp för beslut i direktionen i september. Ett nytt introduktionsprogram för nyanställda har tagits fram. Rutiner för uppföljning när personer slutar inom förbundet ska också tas fram. 9

10 Utvecklingssamtal är genomfört med samtliga medarbetare. Säkerhetsavdelningen har arrangerat studiebesök för säkerhetssamordnare från Nerikes brandkår. Förbundets medarbetare genomgår ständigt kurser och seminarier i syfte att utveckla och bredda sin kompetens. Reflektion kring måluppfyllelse En ny modell för resultat- och utvecklingssamtal har utarbetats. En utbildning i resultat- och utvecklingssamtal har därför genomförts för våra chefer. Det ger förutsättningar för ökad måiuppfylinad angående effektmålet om att våra medarbetare ska uppleva utvecklingssamtalet som meningsfullt. Mätning av måluppfyllelsen görs i nästa LMU. Diskussion pågår ständigt kring våra värdegrunder där respekten för varandra ingår. För mobbning och sexuella trakasserier är det nolltolerans och arbetet f0l1sätter tills det är noll procent som upplever att de blivit utsatta. Effektmålet mäts i nästa LMU. Tillbud och arbetsolyckor gås igenom systematiskt i samverkansgrupperna. Förebyggande åtgärder diskuteras för att det inte skall upprepas. Under året har ett det varit ett antal tillbud som har resulterat i åtgärder och nya rutiner. Under perioden så har inga anmälningar gjorts till arbetsmiljöverket vilket innebär att inga allvarliga arbetsolyckor eller tillbud har inträffat. Det gör att målet är uppfyllt under perioden. Ledar- och medarbetarundersökning (LMU) görs vintern En nyhet är att personal på alla stationer nu medverkar. Undersökningen blir ett viktigt instrument i att mäta måluppfyllelsen. 10

11 Verksamhetsstatistik i urval - januari t o m augusti 2013 Prestation Larm, totalt antal 1078 l 087 l 065 l 136 l 231 l Forshaga Grums Hammarä Karlstad Kil Munk/ors Tillsyner, totalt antal * Antal utbildnings tillfällen, totalt Antal utbildade personer, totalt * A v dessa är 85 st tillsyn på campingplatser, badplatser och hamnar, dessa har ej redovisats i denna jämforelse tidigare. Kommentar: Antalet larm ligger väldigt likajämfort med samma period år Trots en varm och torr sommar så blev det inga större skogsbränder. Den marginella ökningen på enstaka stationer står IVPA (I Väntan På Ambulans) for. Antalet utbildade har minskatjämfort med 2012 som var ett mycket bra år for verksamheten. Den mest markanta minskningen är heta arbeten. Två RiB-utbildningar och två prepm andutbildningar i år tillsammans med konferensen Skadeplats kräver mycket resurser från utbildningsenheten. 11

12 Personalstatistik i urval - januari t o m augusti 2013 Personalstruktur Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Antal anställda - dagtid timavlänade 5 O heltid, utryckning l l 40 - RiB, utryckning TOTALT, kv. o män varav kvinnor, % 10,4 12,0 11,7 - varav män, % 89,6 88,0 88,3 Kommentar: Personalstyrkan ligger näst intill oforändratjämfölt med år RiB, utryckningar har ökat något men antalet är beräknat på antalet anställda och därmed inte sagt avlönade. På några RiB-kårer finns några extra anställda som har möjlighet att rycka in vid frånvaro. Vid mättidpunkten jobbar for tillfället 9 timavlönade ungdomar och 2 dagtidsanställda på trygghetscenter. Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Sjukfrånvaro - antal dagar, totalt TOTALT ant dagar, kv o män Arbetsskador, tillbud - antal rapporterade Kommentar: Till delårsrappolten har vi inte tagit fram några statistikuppgifter om sjukfrånvaro. Det beror på att vi har ett nytt lönesystem och ännu inte hittat formerna for att ta ut bra och korrekt statistik. Vi vet ändå att sjukfrånvaron har varit relativ hög i böljan av året med några längre sjukskrivningsperioder. De rapporterade tillbuden är nio till antalet tom augusti månad. Det är mestadels tillbud av tillfällig art såsom halkolycka, klämskada, brännskada och skada under fysträning. Ett tillbud har rapporterats under varm rökdykning och ett tillbud blev under en övertändningsövning. Alla tillbud rapporteras till samverkansgruppen som går igen rutiner, brister och forbättringsåtgärder. 12

13 Ekonomi God ekonomisk hushållning - förhållningssätt Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla resurser i förbundet. Personal, fordon, byggnader och pengar ska gemensamt bidra till kommunrnedborgarnas bästa på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Räddningstjänstens insatser, såväl i det förebyggande som i det operativa arbetet, ska bidra till minskade kostnader för skador och mänskligt lidande i samhället i stort. Värdet av våra insatser kan sällan mätas i förbundet, det uppstår hos andra organisationer, företag och enskilda. Det är därför nödvändigt för oss att ha ett samhällsperspektiv på ekonomisk hushållning i verksamheten. Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en handlingsberedskap inför eventuella oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. Vi ska säkerställa det egna kapitalets värde med hänsyn till inflationen och se till så att vi med egna pengar kan ersätta våra anläggningstillgångar i takt med att de förslits. För detta krävs ett positivt ekonomiskt resultat i förbundet. Vi ska också ha en rimlig betalningsberedskap så att vi klarar att betala löner och andra utgifter i rätt tid. Resultatutveckling och prognos Verksamhetens resultat ska vara tillräckligt stort för att inflationsskydda det egna kapitalet, skapa utrymme för framtida investeringar och marginaler för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall. Finansiellt mål1 Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Resultaträkning (tkr) Utfall 8 mån Utfall B mån Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Avgår realisationsvinst försäljning O -30 Justerat resultat mot balanskrav Förbundets resultat efter 8 månader visar på ett positivt utfall på drygt 1,2 mnkr. Enligt den kommunala redovisningslagen ska inte realisationsvinster inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Därav raden justerat resultat mot balanskrav. Verksamhetens intäkter ligger lägre jämfört med samma period föra året och förklaringen är vi i år i utfallet inte har med återbetalningen från AF A försäkring för åren 2005 och 2006 på 1,5 mnkr. Utbetalningen från AF A kommer tidigast i november i år och därför syns återbetalningen endast som en intäkt i prognosen för helåret Arets löneök- 13

14 ningar ligger inom budgetramen och i övrigt är det inga stora förändringar på verksamhetens kostnader jämfört med föregående år. På finansiella kostnader har vi i år en kraftig kostnadsökning och det beror på den förändrade diskonteringsränta som gör att vår kostnad för pensioner ökar. Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter från den l januari Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen 2013 som en finansiell post. För förbundets del rör det sig om ca 3 mnkr i ökade kostnader för helåret. Både den sänkta diskonteringsräntan och återbetalningen från AF A ska anses som enjämförelsestörande post i resultatet enligt rådet för kommunal redovisning. Det positiva resultatet motsvarar 2 % av kommunbidraget (efter justerat resultat). Prognos helår 2013, driftredovisning Enhet Prognos Prognos Prognos Budget Budget intäkter kostnader netto intäkter kostnader Direktion O O 634 Revision O O 217 Förbundsledning O O Information O O 1435 Administration Förebyggandeavd Utbildningsenheten Rädd ningsljänstavd RiB-utbildning Teknik därav realisationsvinst försäljning -30 O -30 O O Säkerhetsavd Fastigheter Summa verksamhet Kommunbidrag O O Kapitaltjänst Totalt resultat Justerat resultat exkl reavinst Budget netto O Avvikelse netto O 17 O O -117 O O O O Förbundets prognos för helåret 2013 pekar på ett positivt resultat, efter justering av reavinster, på ca 1,3 mnkr. Det är 723 tkr bättre än budgeterat. Inom området information satsas ca 300 tkr på räddningstjänstens nya hemsida. Arbetet har påbörjats och den nya hemsidan är förhoppningsvis i skarp drift i början av nästa år. Administrationens prognos visar på ett underskott på 117 tkr. Det beror främst på ökade och oförutsedda IT-kostnader. Personalvårdskostnaderna är tillfälligt högre än normalt men beräknas vara lägre nästa år. Intäkterna för administrationen för kursen heta arbeten har minskat då färre kurser har beställts. 14

15 Förebyggandeavdelningen har prognostiserat ett nollresultatjämfört med budget men det finns skillnader inom intäkts- och kostnadssidan. Intäkter från tillsyner har minskat rejält. En del av de genomförda tillsynerna genererar inga intäkter såsom bostadstillsyner och tillsyner för badplatser. Personalen har i stället också ett utökande deltagande i andra aktiviteter inom förebyggandeområdet. En medarbetare på förebyggande kommer att vara föräldraledig från och med september och året ut och det kommer troligtvis också att påverka utvecklingen för avdelningens intäkter. Minskade tillsynsintäkter uppvägs av minskade personalkostnader vilket ändå gör att prognosen hamnar i nivå med budget. Även enheten för utbildning väntas klara budgeten för Här ser vi däremot en liten nedgång i kurs- och utbildningsverksamheten. Till och med augusti månad och jämfört med samma period i fjol så är antal deltagare och kurstillfållen något lägre i år. Det gör att vi tror att det kommer att bli en liten negativ prognos på intäktssidan vid årets slut. På kostnadssidan tror vi på en positiv avvikelse eftersom en anställd på utbildningsenheten har en delad ijänst med säkerhetsavdelningen året ut. Räddningstjänstavdelningens prognos på helåret 2013 väntas visa en stor positiv avvikelse. Posten som gör en stor del av överskottet är AF A Försäkrings beslut om sänkning och återbetalning av premier för avtalsgruppssjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring. Ägarna av AFA har den 3 september beslutat att sänka och återbetala premier som kommuner, landsting och Pactaföretag har betalat in för åren 2005 till AFA Försäkring att fått ett uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004 men eventuellt blir det aktuellt först Vår del av sänkta premier är för åren 2005 och 2006 hamnar på 1,5 mnkr och de har bokförts som en intäkt på räddningstjänstavdelningen. Anslaget för den särskilda pensionen genererar ett litet överskott och det beror på att brandmännen är längre kvar i tjänst än vad som har beräknats. Kostnader för kommunikationssystemet RAKEL och dess licenser bokförs inom räddningstjänstavdelningen. På försommaren presenterade MSB nya priser för Rakels grundabonnemang och det blev en sänkning från till kr. Detta gör att vi kommer att få en positiv avvikelse för RAKEL i prognosen. Det är fortfarande oklart om hur kostnadsminskningen för RAKEL i framtiden kommer att påverka statsbidragen för krisberedskap. I övrigt håller sig kostnader för räddningstjänstavdelning, både hel- och deltid, ungefår som budgeterat. Intäkter för automatlarm ligger något lägre än föregående år men i prognosen blir det ingen avvikelse mot budget. I våras anordnade vi en RiB-utbildning, räddningsijänstpersonal i beredskap. Innan sommaren fick vi besked om att förbundet får anordna ytterligare en kurs på hösten. Den är inte budgeterad vilket gör att vi får både högre intäkter och kostnader för RiB. I prognosen väntas det bli ett överskott på ca 700 tkr. Till det första utbildningstillfållet har det investerats i relativt mycket material såsom utbildningscontainer, räddningstjänst- och sjukvårdsutrustning. Denna utrustning kommer även utbildningsavdelningen till nytta i vardagen. Avdelningen för teknik gör i prognosen ingen avvikelse mot budget. Utfallet efter 8 månader ligger lite högt, mycket beroende på byte av växellåda på en släckbil som genererade en stor kostnad. Säkerhetsavdelningen gör en prognos på helåret som visar på ett överskott på 450 tkr. Trygghetscenter svarar för ett överskott på 100 tkr och resterande del på säkerhetsavdelningen. En av avdelningens medarbetare är föräldraledig och ijänsten har varit vakant under några månader. Nu har en vikarie anställts men det kommer ändå att bli en positiv avvikelse på arbetskostnader och på övriga verksamhetspengar. Fastigheter redovisar totalt sett en positiv budgetavvikelse på 235 tkr. I budgeten för fastigheter finns det pengar reserverade för lokalanpassningar på ett antal brandstationer inom förbundet. Brandstationen i Grums har renoverats under året och fått nya omklädningsrum. Ny brandstation i Väse har påbör- 15

16 jats men det kommer inte att hinna bli några ökade hyreskostnader under året. Fastigheten på Sandbäcken ligger högt i utfall nu och prognosen visar på en negativ avvikelse. Ny port till verkstan, målning av tak, asfaltering av övningsfält, gräsklippare, omkostnader i samband med reservkraften mm är nödvändiga kostnader som har belastat verksamheten. Nya skåp för larmkläder har köpts in till stationen på Hammarö. Prognosen för kapitalijänsten visar på ett stort underskott. Avskrivningarna ligger ungefär som det har budgeterats för. Några större investeringsköp är framflyttade och därmed kommer det bli en liten positiv avvikelse på avskrivningar. Den stora avvikelsen kommer på de finansiella intäkterna och kostnaderna. Räntorna kommer inte att nå upp till den budgeterade nivå och det beror på det allmänna konjunkturläget med låga räntenivåer. I de finansiella kostnaderna har vi redovisat effekten av den sänkta diskonteringsräntan. Den slår igenom i pensionsskuldsberäkningen och för förbundets del är det en extra kostnad för helåret 2013 på ca 3,0 mkr. Semesterlöneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet. Investeringsutveckling och prognos Med investering avses objekt som har en längre livslängd än tre år och som kostar mer än ett prisbasbelopp i inköp. Utbyte av fordon sker enligt plan. Riktvärde för slittid för större fordon är mellan år och för mindre 8-10 år. För att optimalt nyttja nyanskaffade fordon placeras de i första hand vid station Karlstad. Därefter placeras fordonen vid aktuell RiB-station. Finansiellt mål 2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel I nves t ermgsma lt e mne b ar a tt VI m t e s k a I" ana pengar f(" or a tt ersa tt a gam I a fil l gangar. o Rev. bud- Avvikelse Objekt (tkr) Investerat Investerat get Prognos 2013 prognos/ to m 2012 tom helår budget Lednings- och beslutsstöd (datastöd utryckningsfordon) Befälsbilar O O Slangtvätt O O Transportbil, pickup Grums Reservkraft Sand bäcken Båtmotor Grums Torkskåp Grums Tvättmaskin O Tankbil O 2000 O 2000 Diskmaskin för rökskydd O O Inventarier, reinvesteringar O 97 O 97 Summa Investeringsobjekt som markerats med kursiv text i tabellen har förts över från tidigare räkenskapsår. 16

17 Den stora investeringen hittills i år har varit reservkraft på Sandbäcken. I övrigt är det en transportbil, pickup, till Grums som har köpts in. Det har även investerats i tvättmaskin, båtmotor och torkskåp. I prognosen är två befälsbilar medräknade och de kommer att vara klara att användas under hösten. Slangtvätt och tankbil är två objekt som har skjutits på framtiden, troligtvis blir det inköp i början av nästa år. En diskmaskin för rökskydd är på gång under senare del av året. Vissa omdisponeringar av investeringsanslag har gjorts under året och det gäller för inköp av tvättmaskin till station Grums och diskmaskin för rökskydd. Arets reinvesteringar kommer att finansieras med egna medel. Likviditet o eget kapital Likviditeten för förbundet per den 31 augusti uppgick till 44 mnkt. Vi har inga placeringar för närvarande utan pengarna finns på vårt bankkonto Det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 24,3 mnkr och då är resultatet efter augusti månad medräknat. Sammanfattande kommentar Idelårsbokslutet 2013 uppfyller förbundet de båda finansiella målen med god marginal. Detta säkerställer det egna kapitalets värde och bidrar till framtida investeringar. I avvaktan på att effekterna av lokalförsöljningsprogrammet och RAKEL får genomslag i vår driftbudget har vi för närvarande goda utrymmen ekonomiskt. I det här läget är det viktigt att vi f0l1sätter vara sparsamma och värnar en god kultur där vi noggrant värderar varje utgift. Det gäller alltid, men i synnerhet i dagens osäkra samhällsekonomiska läge. Förbundet behöver stå starkt inför framtidens utmaningar. Framtid "Det breda uppdraget" är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för förbundet. Vi strävar efter att arbetet ska genomsyra all verksamhet. Förbundsledningen har påböljat en dialog med gruppförmän och fackliga representanter där målet är att finna nya arbetsformer för ett förstärkt förebyggande arbete ute i samhället. Under hösten pågår också workshops med behovsinventering av tiygghetsarbete i medlemskommunerna. Efter detta kommer vi att sammanställa behoven och ge förslag på hur trygghetsarbetet kan utvecklas, gärna genom samverkan kommunerna emellan. Utredningen för god ekonomisk hushållning pågår och kommer att läggas fram för beslut i direktionen i samband med budget i oktober. Efter ett arbete med samverkans grupper och chefer inom förbundet har åtgärdsförslag tagits fram för att klara den goda ekonomiska hushållningen när anslagsuppräkningen minskar från och med nästa år. Samtidigt behöver vi fortsätta ta höjd för ännu mera långsiktiga ekonomiska utmaningar. Välfärdssektorn kommer att ställas inför svåra prioriteringar framöver, inte minst för att antalet äldre i samhället blir fler. Konkurrensen om skattepengarna ökar. Inför kommande handlingsprogram behöver vi därför analysera vår fönnåga utifrån perspektiven tillfredsställande och likvärdigt skydd. Vi behöver fundera på hur den nya tekniken, metodutveckling och ökad samverkan kan skapa möjligheter för oss att bli kostnadseffektivare utan att urholka ambitionsnivån. Konferensen Skadeplats samt POSOM-konferensen är två stora och glädjande händelser i förbundet under hösten! Skadeplats-konferensen har lockat rekord många, nännare 600 besökare. POSOMkonferensen är sedan länge fullbokad med över l 300 deltagare. Genom konferenserna rar vi möjlighet att både ge och ta emot erfarenhet som kommer att gynna verksamheten, samtidigt som vi bidrar till besöksnäringen och marknadsföringen av Karlstadsregionen! En ytterligare RiB-utbildning är förlagd till vårt övningsfält i Karlstad under hösten som ytterligare är något som stärker både verksamhet och ekonomi. 17

18 Rekrytering av framtida medarbetare är en strategisk viktig aktivitet. Förbundet kommer som vanligt att genomföra informationsaktiviteter om våra yrkesgrupper. Deltagande på rekryteringsmässor och anordna prova på-dag är några av aktiviteterna. Säkerhetsarbetet i våra medlemskommuner kommer att fortsätta genom att ta fram beredskapsplaner, nödvattenplaner, risk- och sårbarhetsanalyser, E-utbildning om trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, beredskapsplan för oljeskydd för Vänern samt flertalet ytterligare aktiviteter. Med alla aktiviteter, god ekonomi och engagerade och kompetenta medarbetare så ser förbundets framtid god ut. Måluppryllelsen beräknas bli god både nu och i framtiden vilket borgar för en effektiv och uppskattad räddningsijänst i våra medborgares tjänst. 18

19 Redovisningsprinciper Förbundet fåljer den kommunala redovisnings lagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet får kommunal redovisning. Grundläggande redovisningsprinciper Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 augusti och som avser perioden januari-augusti, har skuldbokfårts och belastar årets redovisning (belopp över kr). Utställda fakturor efter den 31 augusti, som kan hänfåras till perioden januari-augusti, har fordringsfårts och tillgodogjorts årets redovisning. Övertidsersättning och löner får räddningstjänstpersonal i beredskap periodiseras endast vid årsbokslut. Intjänad och ej uttagen semesterersättning har klassificerats som kortfristig skuld. Förändringen under året redovisas endast vid årsbokslut och då inom verksamhetens kostnader. De sociala avgifterna har bokfårts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisning. Följande påslag har använts: Kommunalt avtalsområde Deltidsbrandmän Övriga 39,7% 39,7% 31,4% Inventarier som togs över från fårbundsmedlemmarna vid fårbundsbildningen är sedan helt avskrivna. Investeringar som gj0l1s efter fårbundsbildandet har upptagits till anskaffningsvärdet, minskat med ackumulerade avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd som är längre än tre år och som uppgår till minst ett basbelopp, exkl. moms. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna fåljer i huvudsak rekommendationer i RKR:s (Rådet får Kommunal redovisning) ideskrift. Avskrivningar påböljas månaden efter att inventarier tagits i bruk. Pensionsskuldens ökning, d.v.s. avsättningen får särskild avtalspension och fårmånsbaserad ålderspension, har redovisats över verksamhetens kostnader liksom löneskatten. Den avgiftsbaserade ålderspensionen har avsatts med maximalt belopp och återfinns bland verksamhetens kostnader vilket även löneskatten gör. Enligt redovisningsrekommendationer behöver endast leasingavtal med längre löptid än tre år redovisas såsom ansvarsfårbindelse. Förbundet har inga avtal där löptiden överstiger tre år. Bilaga Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 19

20

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för 2018-2019 För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Strategisk styrning Förbundsövergripande plan Dnr 50-2016-00622 Beslutad av: Direktionen Beslutsdatum:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund sid 5 (6) DIREKTIONEN Protokoll 2013-04-25 2 Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens beslut Upprättat förslag

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161 Årsredovisning 2014 Diarienummer 720.2015.00161 Ordföranden har ordet Vilket år, med blicken i backspegeln är det nu dags att summera 2014. Detta sista år på mandatperioden när handlingsprogram och verksamhetsplaner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2014-08- Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2014 visar ett översskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ny mandatperiod kräver nya grepp?!

Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ökad samverkan för mindre och färre bränder i Karlstadsregionen jörn Johansson och Ulf Hjälmerhag Grums Munkfors Forshaga Kil Karlstad Hammarö 6 kommuner ett räddningstjänstförbund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer