Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 KTH Teknik och hälsa 1

2 INNEHÅLL Dekan har ordet 3 Vår roll och vårt ansvar 4 Vår vision 4 Våra medarbetare, vår organisation och ledning 5 Våra studenter 6 Vårt arbete och våra resultat 6 Ledord för vårt arbete 6 Det vardagliga utvecklingsarbetet 7 Det pedagogiska utvecklingsarbetet 8 Utbildningen 9 Högskoleingenjörsutbildning 10 Magisterutbildningar 10 Behörighetsgivande utbildningar 11 Utbildningar med högskoleexamen 11 Utbildning på uppdrag av annan högskola 12 Fort- och vidareutbildning 12 Forskningen och forskarutbildningen 12 Design, arbete, skadeprevention och hälsa (DASH) 12 Medicinsk teknik 13 Neuronik 14 Strukturell Bioteknik 14 Strömnings- och klimatteknik 15 Samverkansuppgiften 15 Samverkan med näringslivet 16 Samverkan med kommuner 16 Samverkan med andra högskolor 16 Fort- och vidareutbildning 17 Övriga externa relationer 17 Miljöarbetet. Hållbar utveckling 17 Det KTH-gemensamma arbetet 17 Arbetet inom STH 17 Ekonomin 18 STH 2007 i tabeller och diagram 19 Personal 19 Studenter 24 Studieresultat 28 Forskning 30 Miljöredovisning 33 Ekonomisk redovisning 37 2

3 Dekan har ordet År 2007 blev ett år som till stora delar färgades av de lokaliseringsbeslut som Universitetsstyrelsen tog i slutet av Beslut som, kanske utan avsikt, definierade STH på ett nytt sätt. En skola med tre campus och med tre olika profiler; ett centrum för maskinproduktion i Södertälje, ett byggtekniskt centrum i Haninge och ett medicintekniskt centrum i Flemingsberg. Det innebär att vi på alla tre campus fått i uppgift att profilera oss inom områden som andra skolor på KTH upplever som sina. En konkurrenssituation uppstår och de skäl som finns för att samordna och samorganisera utbildning och forskning kan naturligtvis användas för att omorganisera delar av STHs verksamhet till andra skolor. Det är då lätt att glömma bort att verksamheterna på alla våra tre campus är mycket framgångsrika. I ett nationellt perspektiv är vi mycket framgångsrika med såväl rekrytering till som genomförande av högskoleingenjörsutbildning. Inom byggteknik och maskinteknik tror jag vi vågar säga att vi både är störst och bäst i Sverige! Vi har visat att vi är bra på att bedriva utbildning, med lärare som brinner för att undervisa och en administration som kan och förstår grundutbildning. I ett sådant perspektiv kan man stilla undra över vilka argument som väger tyngst i den omorganisationsiver som nu främst kommer till uttryck på Campus Telge. Även vår forskningsverksamhet har tagit stora steg framåt under Vi har flyttat in i nya lokaler Flemingsberg och har märkbart flyttat fram våra positioner mot de mål vi har i vår utvecklingsplan, dvs att bli den naturliga och mest kända arenan för forskning som leder utvecklingen i gränsområdet teknik, medicin, hälsa och vård. Under 2007 har också beslut tagits om att på STH inrätta ett civilingenjörsprogram i Medicinsk teknik. Detta är en viktig byggsten i vårt fortsatta utvecklande av ett betydelsefullt medicintekniskt centrum. Med de argument som finns och som anförs för att omorganisera vår maskinverksamhet till ITM-skolan borde KTH också se potentialen med att samla all KTHs medicintekniska verksamhet till STH och Flemingsberg. Efter flera års turbulens med omorganisationer, lokaliseringsdiskussioner, ifrågasättande av högskoleingenjörsutbildningarna, mm vill vi i alla fall önska oss mer lugn och ro under Lugn och ro för att kunna fortsätta utveckla såväl oss själva som det vi är bra på. Inge 3

4 KTH STH i siffror 2007 GRUNDUTBILDNING Högskoleingenjörsutbildning, 5 program 2 temautbildningar, som utgör öppen ingång till högskoleingenjörsprogram 7 master- och magisterutbildningar, varav en med EESskolan som huvudman Utbildning med högskoleexamen, 2 inriktningar Behörighetsgivande utbildningar Nybörjare 340 nybörjare högskoleingenjörs- och temautbildningar, fördelning 29/71 % kvinnor/män 28 nybörjare kandidatutbildning, fördelning 61/39 % kvinnor/män 123 nybörjare magisterutbildningar, fördelning 35/65 % kvinnor/män 285 nybörjare behörighetsgivande utbildningar, fördelning 30/70 % kvinnor/män 71 nybörjare utbildningar med högskoleexamen, fördelning 39/61 % kvinnor/män Helårsstudenter och helårsprestationer 1622 helårsstudenter 1350 helårsprestationer 83,2 % prestationsgrad Examination 214 examinerade högskoleingenjörer, fördelning 27/73 % kvinnor/män 62 examinerade magisterexamen - 10 med ämnesdjup, 52 med ämnesbredd -, fördelning kvinnor/män 10/90 % respektive 40/60% FORSKNING OCH FORSKARSTUDERANDE 8 professorer (inklusive gästprofessorer), varav 1 kvinna och 7 män 30 aktiva forskarstuderande, fördelning 32/68 % kvinnor/ män Kompetenscentra Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) EKONOMI 156 Mkr i total omsättning, varav 110 Mkr för grundutbildning PERSONAL 150 personer anställda vid skolan, motsvarande 128 heltids ekvivalenter, varav: 103 män 47 kvinnor LOKALISERINGAR, LOKALER 3 lokaliseringar Flemingsberg, Haninge, Södertälje ca kvadratmeter total lokalarea Vår roll och vårt ansvar Skolan för teknik och hälsa (STH) är en av KTHs nio skolor. I rektors uppdrag beskrivs verksamheten på följande sätt: Verksamheten innebär utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning med betydelse för hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten inom forskningen ligger på medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och före bygger skada samt främjar hälsa. Verksamheten utgör också KTHs centralpunkt för högskoleingenjörsutbildningen.. 4 Uppdraget innebär verksamhet och utveckling inom följande områden: Grundutbildning - Högskoleingenjörsutbildning. - Kompletterande utbildningar i form av master- och magisterprogram. - Utbildning med högskoleexamen 120 högskolepoäng. - Behörighetsgivande utbildningar (basår, bastermin). - Fort- och vidareutbildning. Forskning och utveckling - Tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med näringslivet och kommunerna på Södertörn. - Tillskapande och utvecklande av multidisciplinära centra och forskargrupper som CTMH, Design Arbete, Skadeprevention och Hälsa (DASH), Medicinsk bildbehandling, Industriell ergonomi, Strömnings- och klimatteori. - Samarbete med näringslivet, kommuner och andra högskolor. Samverkansuppgiften - Fort- och vidareutbildning. - Näringslivssamverkan i form av uppdragsutbildningar och gemensamma utvecklingsprojekt. - Samhällskontakter med fokus på samverkan med kommuner på Södertörn. - Samverkan med andra högskolor i regionen och i landet på både program- och kursnivå. - Internationella relationer i form av studentutbyte. Vår vision Utifrån vår roll och vårt ansvar har formulerats STHs vision och övergripande mål. I STHs utvecklingsplan för tiden uttrycks skolans vision: Att ge människor och idéer möjlighet att utvecklas! Från denna vision utgår STHs övergripande mål: STH skall i både utbildning och forskning kännetecknas av tvärvetenskapliga och gränsöverskridande angreppssätt och metoder med fokus på hur teknik och ingenjörsvetenskap kan användas och utvecklas som svar på samhälleliga och mänskliga behov. Begreppet hälsa i en vid bemärkelse skall integreras i all verksamhet inom STH. STH skall stärkas och utvecklas som Sveriges största och bästa

5 högskoleingenjörsutbildare. Bra balans mellan näringslivsanknytning, kontakt med forskning och forskarutbildning och en lyhördhet inför såväl samhällsförändringar som studenters önskemål och krav skall vara STHs signum. STH skall, nationellt och internationellt, vara den naturliga och mest kända arenan för forskning som leder utvecklingen i gränsområdet teknik, medicin, hälsa och vård. Våra medarbetare, vår organisation och ledning Personalstyrkan - räknat det totala antalet personer anställda vid STH minskade under 2007 med två personer och var vid årets slut totalt 150 personer. Uttryckt i heltidstjänster är minskningen 9 tjänster till 128 heltidstjänster vid årets slut. Antalet tjänster tjänster bland personal i skolgemensamma befattningar och teknisk/administrativ personal har minskat med ca två tjänster medan antalet tjänster i kategorin lärare och forskare minskat med ca 7 tjänster. Denna bruttosiffra inrymmer dock en ökning av professors- och doktorandtjänster motsvarande en heltidstjänst. En minskning motsvarande ca 8 heltidstjänster har således skett bland undervisande personal främst universitetsadjunkter under år Detta är till en del resultatet av de genomförda nedskärningarna av personalstyrkan bland datalärarna. Till en del är det också resultatet av icke förutsägbara personalförändringar. En del av dessa tjänster skall återbesättas, varför personalsituationen vid slutet av år 2007 inte helt korrekt speglar STHs fortfarighetstillstånd. Åldersstrukturen bland personalen utgör ett observandum för framtiden. 26 procent av personalen har redan uppnått eller kommer att uppnå pensionsålder (65 år) inom de närmaste 5 åren och hela 41 procent inom de närmaste 10 åren. De förändringar i personalstyrkan som beskrivs ovan låter sig också belysas i termer av personalomsättning. STHs personalomsättningen år 2007, mätt enligt gängse metoder, var den högsta under de senaste fem åren. Sjukfrånvaron, som anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, var 2,5 procentunder 2007, vilket är en ökning jämfört med närmast föregående år. Av sjukfrånvaron var ca 55 procent att hänföra till långtidssjukskrivning (mer än 60 dagar). Motsvarande värden för hela KTH år 2006 senast tillgängliga uppgifter var 2,6 procent sjukfrånvaro, varav ca 59 procent långtidssjukskrivning. En studie av hur personalens tid användes vid STH under år 2007 visar bl.a. att av budgeterad årsarbetstid utgjorde 87,4 procent arbetad tid, 2,5 procent semester och 1,8 procent föräldraledighet. För hela KTH var motsvarande värden för år 2006 senast tillgängliga uppgifter 89,8 procent arbetad tid, 3,0 procent semester och 1,4 procent föräldraledighet. Enligt KTHs lokala avtal medges redovisning av semesteruttag för lärare enligt den s.k. schablonmetoden. Sådant uttagen semester redovisas ej i denna sammanställning utan ingår i begreppet arbetad tid. Vid STH tas ca 65% av semestern ut enligt schablonmetoden, medan KTH som helhet anger att så sker för knappt hälften av de anställda. Detta förklarar till viss del skillnaden i arbetad tid respektive semester mellan STH och KTH som helhet. En fullständig redovisning återfinns i bilagedelen STH 2007 i tabeller och diagram. STH leds av en styrelse med dekan som verkställande chef. Dekan är också ordförande i styrelsen. Som stöd i ledningsprocessen finns inrättat en ledningsgrupp. En organisationsförändring genomfördes under senare delen av år Därigenom stärktes ledningsgruppens funktion och antalet ledamöter utökades. Den administrativa chefen är chef för den administrativa avdelningen. För skolans grundutbildning finns en grundutbildningsansvarig, som tillsammans med programansvariga ansvarar för utbildningarnas akademiska innehåll och utveckling. För utbildningarna gemensamma frågeställningar behandlas i grundutbildningsrådet, som leds av grundutbildningsansvarige och där samtliga program- ansvariga jämte företrädare för studentkontakterna och kvalitetssamordnaren ingår. Den senare är knuten till skolans ledningsgrupp som en specialfunktion för kvalitetssamordning, kvalitetsoch verksamhetsuppföljning. På motsvarande sätt finns en forskarutbildningsansvarig, vilken leder ett forsknings-/forskarutbildningsråd med representanter för forskarutbildning och de olika forskningsområdena. I gruppen ingår också adminstrative chefen och kvalitessamordnaren. Posten som ansvarig för samverkansuppgiften - ibland benämnt externa relationer eller tredje uppgiften - har varit vakant under år Arbetsuppgifterna har fördelats mellan dekan och avdelningscheferna och i vissa specifika ärenden även till programansvariga. För den operativa ledningen av grundutbildningen är ledningsansvaret vad gäller personal, arbetsmiljö och delar av ekonomin delegerat till sex avdelningschefer. Inom forskningen har på motsvarande sätt skett delegering av ledningsansvar till fem avdelningschefer. STHs organisation och ledning redovisas i bilagedelen STH 2007 i tabeller och diagram. STH ljussätter Ishotellet i Jukkasjärvi STHs magisterprogram Architectural Lighting Design fick under 2007 det ärofyllda uppdraget att ljusätta Ishotellet i Jukkasjärvi och ett antal isbarer, som drivs av samma intressenter, runt om i Europa. 5

6 6 Våra studenter Av studenterna vid STH är ca 55 procent inskrivna på högskoleingenjörsprogram, ca 14 procent på behörighetsgivande utbildningar, ca 10 procent på fristående kurser, ca 9 procent på magisterprogram och ca 7 procent på utbildningar med högskoleexamen. Till de behörighetsgivande utbildningarna räknas tekniskt basår och teknisk bastermin. Den relativt höga andelen fristående kurser förklaras av att man av redovisningstekniska skäl i den posten inkluderar de kurser som STH ger på uppdrag av KI och Södertörns högskola. Övrig verksamhet med fristående kurser för fort- och vidareutbildning har under 2007 liksom under de närmast föregående åren varit liten. Studenterna rekryteras i stor omfattning från STHs närområde. Miljön vid skolans campus kännetecknas av mångfald beträffande etnicitet och bakgrund. Bland nybörjarna inom högskoleingenjörsutbildningen hösten 2007 uppgav 36 procent att man inte har svenska som modersmål. Motsvarande andel inom KTHs civilingenjörsutbildning var 17 procent. Stora olikheter råder mellan utbildningsprogrammen. Bland studenterna antagna till den s.k. öppna ingången uppgav hela 56 procent att man inte har svenska som modersmål. En relativt stor andel studenter kommer från hem där ingen av föräldrarna har akademisk bakgrund, 36 procent bland STHs nybörjare hösten 2007, mot 24 procent för KTHs civilingenjörsprogram. Av det totala totala antalet nybörjare vid STH under år 2007 var 32 procent kvinnor. Det är en ökning med en procentenhet från närmast föregående år och med 9 procentenheter från år För den successiva ökningen under perioden svarar främst programmet Medicinsk teknik, 47 procent kvinnor år 2007, utbildningarna med högskoleexamen, främst fastighetsmäklarutbildningen, 54 procent kvinnor, samt den nystartade kandidatutbildningen i medicinsk informatik med 61 procent kvinnor. Den successivt ökande andelen kvinnor bland nybörjarna har gjort att den totala andelen kvinnor inom högskoleingenjörsprogrammen nu uppgår till 29 procent. Sett över de senaste fem åren har andelen kvinnor i högskoleingenjörsutbildningen ökat med 7 procentenheter. Med denna ökningstakt framstår skolans uttalade målsättning, att öka andelen kvinnor i högskoleingenjörsutbildningen till minst 30 procent år 2010, som högst rimlig. Ytterligare uppgifter om våra studenter ges under respektive utbildning samt i bilagedelen, STH 2007 i tabeller och diagram Vårt arbete och våra resultat Ett antal dokument har varit styrande för verksamheten vid STH under år STHs utvecklingsplan för tiden är det övergripande styrdokumenten. Utgående från dessa har utarbetats årliga kvalitets- och aktivitetsplaner för olika områden, såsom arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och likabehandling, personalutveckling och miljö. Verksamheten har kontinuerligt stämts av mot dessa planeringsdokument. I det följande ges en sammanfattning av vårt arbete och de resultat - i relation till våra uppgifter och våra mål - som vi uppnått under Ledord för vårt arbete I tidigare utvecklingsplan för institutionen KTH Syd angavs som ledord för verksamheten valfrihet, mångfald, samverkan och nyskapande. Den inriktning som dessa ledord anger har även framgent präglat verksamheten även om de inte explicit uttrycks i den nya utvecklingsplanen. Genom ett antal valbara kurser i årskurs 3, har studenterna möjligheter att själva profilera sin utbildning. Samverkan sker såväl mellan institutionens campus som mellan olika inriktningar och program vid ett och samma campus. Genom nya kurser och kursmoment kommer det att utbildas högskoleingenjörer med en delvis annan kompetens än tidigare. Mångfalden och nyskapandet i utbildningsutbudet understryks ytterligare av våra temautbildningar, Teknik och ekonomi och Teknik och hälsa, genom tillskapandet av programmet Medicinsk teknik, genom den nystartade kandidatutbildningen Medicinsk informatik, vars första studenter antogs höstterminen 2007 samt genom tillskapandet av utbildningar med högskoleexamen. Valfriheten och mångfalden beträffande fortsatta studier vid STH har ökat genom att utvecklingen av magisterutbildningar har fortsatt under året. Den etniska mångfalden bland våra studenter är stor. Det är resultatet av det utpräglat multietniska närområdet varifrån en stor del av våra studenter rekryteras. Att även rekrytera studenter med annan gymnasiebakgrund än den traditionella naturvetenskapliga/tekniska liksom att rekrytera flera kvinnliga studenter är prioriterade mål. Satsningen på behörighetsgivande utbildningar är en del i dessa strävanden. Målsättningen har också vägts in vid utformningen av den nya utbildningsstrukturen. En uttalad avsikt är att utbilda ingenjörer med en något annorlunda profil, med bl.a. något större inslag av icke-tekniska kurser. Detta bedömdes ha en positiv inverkan vad gäller en breddad rekrytering i allmänhet och rekrytering av kvinnliga studenter i synnerhet. Med några års erfarenhet av denna satsning kan vi se att den givit betydande resultat vilket belyses ytterligare i kapitlet Utbildningen och i bilagedelen STH 2007 i tabeller och diagram. Att vända den negativa trenden vad gäller ungdomars teknikintresse är ett väsentligt mål för alla tekniska högskolor och andra teknikutbildare, sett såväl ur nationellt som lokalt och snävt eget perspektiv. Det är ett arbete, som måste ske både på lång och på kort sikt. Det uppdrag som offererades under år 2007 och som STH nu står inför vad gäller att ge utbildningar inom det s.k. Lärarlyftet är exempel på insatser för att påverka situationen på lång sikt. Genom den kompetens som finns inom STH har skolan möjligheter att bidra till och påverka kunskap och i någon mån inriktning hos de lärare som skall undervisa och intressera grundskole- och gymnasielever för naturvetenskap och teknik. Ett engagemang med samma inriktning är de ämnesfördjupande kurser i matematik vilka liksom föregående år gavs för lärare inom Haninge och Södertälje kommuner. Avgörande för framgång i det kortare perspektivet är den höga kvaliteten på den dagliga verksamheten och att informationen om verksamheten kommuniceras ut till presumtiva studenter på

7 ett korrekt och tilltalande sätt. Våra informatörer ansvarar för information, marknadsföring och rekrytering. Målgrupper för marknadsföringen är bl.a. studerande, studievägledare och lärare på gymnasier, grundskolor, komvux, folkhögskolor samt värnpliktiga, arbetslösa och övriga personer som vill studera. STH ska visa på en bild av komplex teknik i samspel med människor och samhälle. Under 2007 genomfördes en rad informationsaktiviteter. Målet för aktiviteterna har varit att de skall vara noga planerade, professionellt genomförda och väl integrerade i aktivitetsplanen. Exempel på aktiviteter och informationsmaterial under 2007 var: Roadshow med studentambassadörer, med utsällning både inomhus och utomhus, under fyra veckor på gymnasieskolor samt Södertälje centrum och Haninge centrum. Trafikreklam på pendeltåg och bussar. Annonsering bland annat i Aftonbladets utbildningsbilaga, Piraja, Metros utbildningsbilaga, Ingenjören och Svenska dagbladets utbildningsbilaga. Tävling och vykortsutskick i samband med lansering av Medicinsk Informatik. Informationsfoldrar till utbildningar. Kampanjwebbplats inför sista ansökningsdag 16 april. Rekryteringen under 2007 tyder på att marknadsföringen lyckats bra. På en nationellt vikande marknad för teknisk utbildning i allmänhet och för ingenjörsutbildning i synnerhet hävdar vi oss mycket bra. Byggteknikprogrammet vid Campus Haninge är störst och Maskiningenjörsprogrammet vid Campus Telge näst störst i landet. Det nya programmet Medicinsk teknik rekryterar bra liksom våra behörighetsgivande utbildingar och utbildningen till fastighetsförmedlare med högskoleexamen. Skolans totala utbud av utbildningar rekryterar allt större andel kvinnliga studenter.j DKJFDKJFK Det vardagliga utvecklingsarbetet Vi vill utveckla STH genom att utveckla dess människor. Nödvändigt för att det skall kunna ske är att underhålla och utveckla den arbetsmiljö - såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö - där dessa människor är verksamma. I tider av hög förändringstakt och hårt arbete kan arbetsmiljöområdet bli eftersatt eller åtminstone upplevas så. Förändringarna är inte alltid sådana att STHs ledning själv råder över dem till innehåll och/eller förändringstakt. Verksamheten vid STH har alltid kännetecknats av en hög förändringstakt. Det kom också att i hög grad gälla verksamhet under år stundtals en känsla av konkurrenssituation snarare än en känsla av delaktighet. Av olika anledningar, bl.a. sjukdom, blev avrapporteringen under år 2007 försenad och bristfällig, något som förstärkte dessa känslor, men som omgående skall åtgärdas i början av år Under året tillsattes också en projektgrupp för bildandet av ett byggtekniskt centrum knutet till Campus Haninge med Lars Källander som projektledare. I projektets styrgrupp har ingått representanter för Haninge och Nynäshamns kommuner, Stockholms hamnar, Keobs/Fabege, KTHs ledning genom förvaltningschefen. Projektet avslutades i allt väsentligt under år 2007 med resultat att projektgruppen föreslog inrättande av ett KTH-Centrum för Tillämpad Bygg Teknik, CTBT. Verksamheten föreslås vara ett tvärvetenskapligt centrum inriktat mot ny teknik för byggande och boende, utprovad i full skala mellan forskare, företag och brukare. Initialt avses verksamhet inom områdena byggprocess och produktion, hälsa och livslångt boende samt energi, ljus och miljö. En begäran om centrumbildning inlämnades till KTHs ledning, men formellt beslut hann ej fattas under år År 2007 var var det första året med medelstilldelning via s.k rektorskontrakt och enligt ett nytt styr- och resursfördelningssystem. Analysen för STH var att denna förändring skulle innebära försämringar i tilldelning främst beträffande grundutbildningen. Analysen besannades i stort även om viss ökning jämfört med de ursprungliga planerna kom att ske av tilldelningen till behörighetsgivande utbildningar. Projektet Campus Telge 2007 Under året har upprättats en strategiplan för utvecklingen av Campus Telge. Planen är grundad från en undersökning av näringslivets behov av utbildningar på bred front - utbildningar som skulle kunna ges vid Campus Telge. Uppdraget delades i två delar en del särskilt fokuserar på utbildningar för större tillverkande företag som Scania, Atlas Copco mfl. en del som undersöker andra delar av näringslivets behov, framförallt driftoch underhållsrelaterade branscher. En viktig ansats för studien är att göra Campus Telge till ett företagsanpassat, nytänkande utbildningshus i KTHs regi. Strategin är att skapa rena uppdragsutbildningar till en början. Det tar längre tid att inrätta statligt finansierade fort- och vidareutbildningar eller magisterprogram och ännu längre tid att skapa nya treåriga högskoleingenjörsutbildningar. Som ett resultat av de beslut som togs under år 2006 beträffande lokalisering till och verksamhet vid Campus Telge tillskapades Projekt Telge, med uppgift att konkretisera de intentioner som uttrycktes av universitetsstyrelse och rektor. I projektets styrgrupp ingår bl.a. intressenter för Södertälje kommun, Scania m.fl. företag, KTH genom vicerektor för näringslivssamverkan, KTH Skolan för industriell teknik och management samt STHs dekan. Projektgruppen valde avsiktligt att inledningsvis arbeta relativt frikopplat från STH och den verksamhet som STH idag bedriver vid Campus Telge, något som stundtals kom att upplevas som frustrerande av STHs personal Uppdragsutbildningarna kan sedan medverka till att utveckla grundutbildningen. Ett antal Lean-seminarier har under året bedrivits på Campus Telge. Industrins intresse för lean production har spelat en stor roll för tankarna på etablerandet av ett KTH Lean-center på Campus Telge. KTH har under året stått värd för konferensen Teknik och Tillväxt, en dag då näringslivet debatterar om vad som skall göras för att skapa konkurrenskraftigare företag och ökad tillväxt. Tekniksektorns lokaliseringsutmaningar lades i Södertälje på Scania i närhet av Campus Telge. Behovet att utbilda fler högskoleingenjörer främst inom produktionsindustrin framfördes av många företagsledare. Inom grundutbildningen har utvecklats ett nytt ett- årigt magisterprogram, Produkframtagning - ett program som skall ge möjlighet till varvad utbildning och praktiskt arbete. 7

8 8 Osäkerhet inför utfallet av det nya tilldelningssystemet, svårigheter att budgetera, då tilldelade medel innevarande år bygger på studentantal föregående år samt utdragna förhandlingar om ett nytt rektorskontrakt har upplevts som betydande påfrestningar inom ekonomiadministrationen under året. Lokalkostnaderna är en stor utgiftspost för STH och lokalbehovet kräver ständig observans. Snabba förändringar är svåra att åstadkomma p.g.a. långa hyreskontrakt och en total optimering av ytor och därmed kostnaderna kan inte uppnås med verksamhet vid tre campi. Verksamheten vid Campus Flemingsberg växer och beslut togs redan under år 2006 att hyra större lokaler. Under 2007 flyttades verksamheten till nya lokaler på adressen Nobels Allé 10. Det innebar att lokalytan vid Campus Flemingsberg ökade från ca 400 till 1500 kvadratmeter. Samtidigt identifierades möjligheter att friställa ytor vid såväl Campus Haninge som vid Campus Telge. Genom uppsägning av delar i Haninge minskades ytorna där med ca 1000 kvadratmeter f.o.m. sista kvartalet Samtal fördes under året med Södertälje kommun om uppsägning av vissa ytor även vid Campus Telge, men dessa överläggningar ledde inte till något resultat under år Sammanfattningsvis var den totala yta som STH disponerar vid slutet av år 2007 marginellt större än närmast tidigare år, men ytor hade omfördelats till förmån för den växande verksamheten vid Campus Flemingsberg. Under år 2007 fattades på central nivå inom KTH beslut om ett nytt sätt att debitera lokalkostnaderna. Det tidigare systemet med s.k. internprishyra ersätts av ett system, där varje skola skall betala de faktiska kostnaderna för de lokaler man disponerar. Förändringen träder ikraft 1 januari I en verksamhet under ständig förändring utsätts den psykosociala arbetsmiljön för betydande påfrestningar. Förändringar likt de ovan beskrivna med upplevd informationsbrist liksom fortsatt låga ansökningssiffror på några av utbildningsprogrammen och krympande ekonomiska resurser är anledningar till detta. Medarbetares plötsliga bortgång och sjukdom har dessutom utgjort extra påfrestningar under år Som grund för STHs kvalitetsarbete under år 2007 har liksom tidigare år legat för året reviderade och uppdaterade planeringsdokument inom områdena personalutveckling, arbetsmiljö, miljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald. I dessa dokument specificeras ett antal åtgärder att genomföras under året. Arbetet drivs kontinuerligt genom att frågeställningarna upptar en fast punkt på agendan för skolans ledningsgrupp och samverkansgrupp, samt i grundutbildnings- och forskar/forskarutbildningsråden. En avstämning mot tillämpliga delar av planeringsdokumenten för år 2007 visar på ett målmedvetet arbete, där ett antal små steg tillsammantagna summeras till noterbara förbättringar: För att begränsa anledningar till oro och osäkerhet och för att öka personalens delaktighet uttalades i planeringsdokumenten en klar ambition att ge informationen ut i organisationen extra hög prioritet. I de situationer som STH befunnit sig under året (se ovan under andra punkter) har behovet av information varit betydande. Det ligger också i sakens natur att man aldrig får nog med information. Informationen ut i verksamheten har prioriterats, men detta har flera gånger erbjudit betydande problem. Behovet av snabb information har ofta ställts mot att kunna ge korrekt information. Under året har drivits två projekt, Projekt Telge och Byggtekniskt centrum vid Campus Haninge, vilka båda i högsta grad kommer att påverka förutsättningarna för STHs framtida verksamhet. Projekten har i hög grad engagerat och drivits av personer utanför STHs ordinarie personalstyrka. I Projekt Telge valde man dessutom i ett inledningsskede avsiktligt att frikoppla från STHs nuvarande struktur. Detta för att arbeta förutsättningslöst utan att låsas av nuvarande organisation och verksamhet. Då dessutom avrapporteringen av projektet kom att försenas p.g.a. sjukdom, kom situationen främst under senare delen av året att utgöra grogrund för rykten och spekulationer. Påfrestningarna på den psykosociala arbetsmiljön och personalens situation har speciell uppmärksammats vid varje sammanträde med grundutbildningens ledningsgrupp och efter omorganisationen huvudsakligen i skolans ledningsgrupp. En annan uttalad ambition är att förbättra känslan av samhörighet mellan samtliga medarbetare inom STH. Det är ett arbete på sikt och ett arbete som erbjuder uppenbara utmaningar. STHs verksamhet är förlagd till tre campi. Verksamheten skiljer från ett campus till ett annat. Forskarutbildning och forskning är huvudsakligen förlagt till Campus Felmingsberg, medan grundutbildningen huvudsakligen är lokaliserad till Haninge och Södertälje. Inom grundutbildningen har dessutom de senaste åren skett en specialisering mellan campi, så att endast behörighetsgivande utbildningar nu finns på flera ställen. Aktiviteter, som är gemensamma för hela STH, har därför ett egenvärde men måste vägas mot olägenheten av resursåtgång i tid och resekostnader. Under året har arrangerats ett antal träffar riktade till all personal. Vid några tillfällen har detta varit rena informationsträffar. Ett tillfälle per termin har ägnats åt friskvård - se nedan. Traditionsenligt julbord för all personal avnjöts denna gång ombord på MS Vindhem under färd i Stockholms skärgård. Hälso- och friskvården har under år 2007, liksom tidigare, prioriterats. Den policy för skolans stöd till personalens friskvård som utarbetats följdes under året. Avtal upprättades med gym där personalen erbjöds kostnadsfri tillgång, alternativt gavs möjligheten till viss ersättning för individuella friskvårdsaktiviteter. Skolan gav också visst bidrag till massagebehandling. Skolan friskvårdgrupp arrangerade ett friskvårdstillfälle per termin. Vårterminens aktivitet i juni vildmarksliv vid Järna Vildmark Camp var samtidigt läsårsavslutning. I mitten av höstterminen arrangerades en kombinerad seminarie- och friskvårdsdag vid Campus Flemingsberg. Föreläsning om Arbetsliv och stress kombinerades med en eftermiddag där det erbjöds ett stort antal friskvårdsaktiviteter såsom boxning, spinning och promenader. På gruppens initiativ och i samarbete med Korpen arrangerades under en period av vårterminen ytterligare en stegtävling denna gång utformad som en kamp mellan den kvinnliga och den manliga delen av personalen. Liksom vid tidigare omgångar omfattades kampen med stort engagemang och den inspirerade sannolikt till åtskilliga extra promenader. Det pedagogiska utvecklingsarbetet Under rubriken Det pedagogiska utvecklingsarbetet skall först och främst framhållas det ständiga utvecklingsarbete som sker i det tysta. Engagerade och professionella lärare tillför dagligen och stundligen nya impulser och utvecklar våra program/ inriktningar och kurser att bli allt bättre. Utan dessa insatser, som vi ofta tar för givna, skulle våra utbildningar snabbt föråldras

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del II Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer