Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti 2013. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten"

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning Augusti 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade hyreskostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning Investeringsbudget 16 - Finansiering 17 - Diagram försörjningsstöd 18 - Diagram vinterväghållning 19 - Diagram utbetalda pensioner för verksamheten 20 - Kommunövergripande mål 22 - Kommunstyrelse 22 - Samhällsbyggnadsnämnd 24 - Kulturnämnd 24 - Barn- och utbildningsnämnd 25 - Socialnämnd

3 Kommentar till budgetuppföljning augusti 2013 Resultat Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +10,5 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre än reviderad budget. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet, och balanskravsresultatet hamnar på + 13,6 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 10,7 mkr lägre än reviderad budget. Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 500 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 498 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari Effekten detta ger på kommunens avsättning för pensioner skall upptas som en kostnad Enligt den pensionsskuldsberäkning som KPA utfört åt kommunen uppgår kostnadsökningen för kommunens avsättning för pensioner till 614 kkr. I detta belopp ingår även andra förändringar i avsättningen som skett sedan årsskiftet. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderad budget. Den reviderade budgeten innebär en omfördelning mellan kommunens verksamheter och totalt en ökning av verksamhetens nettokostnad med 600 kkr. I den reviderade budgeten har aktuella uppgifter för skatteintäkter och finansiella poster använts. AFA Försäkrings styrelse har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013 beslutat att premierna för år 2005 och år 2006 fastställs till noll (0 %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Återbetalning av inbetalda premier kommer att ske under november/december För Säters kommun är det 8,4 mkr som återbetalas. Den ej budgeterade intäkten är upptagen som jämförelsestörande post i resultaträkningen. Genomförd löneöversyn gäller från Ny lön utbetalas först i september. Detta betyder att löneökningar för fem månader är upplupna men ännu ej bokförda kostnader. Personalkontoret har gjort en beräkning på kommunens totala kostnad och den uppgår till 4 mkr inklusive sociala avgifter. I delårsrapporten kommer denna kostnad att bokas upp centralt. Den finns dock inte med i nämndernas utfall, och är en delförklaring till skillnad mellan utfall och budget i den här uppföljningen. Kommunsstyrelsen Kommunstyrelsen beräknas totalt få 45 kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Ekonomienheten har en differens för perioden på 34 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. 1

4 Kanslienheten har en differens på 378 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, köp av telefonitjänst och anställning av miljösamordnare kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har en differens på 579 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, samt för en fortsättning av projektet unga till arbete under oktober till december kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Personalenheten har en differens på 635 kkr. Kostnaderna för feriearbetare blev 63 kkr lägre p.g.a. färre ungdomar ansökte om feriearbete och ger ett överskott. Övrig differens kommer att förbrukas av tillkommande kostnader för retroaktiv lön, företagshälsovård, Propellermässan och fackligt arbete. IT-enheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, fortbildning, programvarulicenser, utbyggnad av säker inloggning, testmiljö, och trådlöst nätverk kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Pensionsutbetalningarna har varit lägre de senaste månaderna och även om något nytt förtida uttag tillkommer under hösten förväntas ett överskott på 100 kkr jämfört med budget. Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt; Det finns en differens i utfall och budget som förklaras av att utfallet periodiserats på månad, men budgeten ligger kvar på kvartal. Prognos enligt budget. Överförmyndare i samverkan; Kostnaden för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn återsöks från Migrationsverket. Ansökan är gjord för kvartal 1-2, men lång handläggningstid fördröjer utbetalning. Prognos enligt budget. Upphandlingscenter FBR; Ersättningen till Ludvika kommun betalas månadsvis. Kostnad för försäkring tillkommer utöver denna ersättning och ger en merkostnad på 14 kkr. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden beräknas totalt få 260 kkr lägre kostnader än budgeterat. De förvaltningsgemensamma kostnaderna har en differens mellan utfall och budget på 341 kkr. Prognosen är att det blir ett överskott på 100 kkr p.g.a. en obesatt tjänst. Resterande differens kommer att förbrukas av tillkommande projekt för bl. a inköp av trädgårdskonsult. Miljö- och byggenheten har en differens på 125 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Gatuenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiva löner, asfaltunderhåll, vägbidrag och kollektivtrafik kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Fastighetsenheten har en differens på 764 kkr. Interna hyresintäkter kommer in som budgeterat, men det finns en eftersläpning på kostnadssidan. För f d Yxfabriken förväntas en hyresförlust då högre kostnader inte täcks av inkommande hyror. Prognosen för helåret är ett resultat på budgetnivå. VA/Renhållningsenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för två större underhållsinsatser på pumpsationer, samt ett antal mindre reparationer kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett resultat på budgetnivå för VA-delen. Renhållningssidan kan ge ett överskott men detta har inte specificerats. Städenheten har en differens på 483 kkr. Interna intäkter kommer in som budgeterat, men kostnaderna för löner och material släpar. Prognosen är ett utfall på budgetnivå. Kostenheten har en differens på 930 kkr. Lägre kostnader för kosten inom barnomsorgen förväntas ge ett överskott på 160 kkr. Resterande överskott kommer att förbrukas på släpande kostnader för löner och fortbildning. Kulturnämnden Kulturnämnden har en differens på 976 kkr. Tillkomande kostnader för bidrag till studieförbund, retroaktiva löner, samt släpande kostnader för sommarens aktiviteter förbrukar överskottet och ett utfall på budgetnivå förväntas. 2

5 Barn- och utbildningsnämnd Barn-och utbildningsnämnden beräknas få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Förskola/grundskola/fritidsverksamhet/kulturskola har en mindre differens på 623 kkr. I den ingår beräknad kostnad för retroaktiva löner. Till årets slut förutspå ett utfall på budgetnivå. Gymnasieskola/vuxenutbildning har en differens på kkr och förväntas till årsskiftet ge ett överskott på kkr på grund av färre elever än budgeterat. Resterande överskott beräknas förbrukas till interkommunala ersättningar för höstterminen och släpande kostnader inom vuxenutbildningen. Socialnämnd Socialnämnden beräknas totalt få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Individ- och familjeomsorgen har en differens på kkr som förväntas bestå och ge ett överskott till årets slut. Kostnaderna för barn- och ungdom blir lägre på grund av färre placeringar än budgeterat. Kostnaderna för vuxenvården blir högre på grund av att fler personer får stöd. Kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre under sommaren och förväntas bli något lägre än budget på årsbasis. Äldre- och handikappomsorgen har en differens på kkr och beräknas till årsskiftet ge ett överskott på kkr. Nämnden har erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans efter en dom i Förvaltningsrätten. Den av landstinget övertagna hemsjukvården beräknas ge högre kostnader för framför allt hjälpmedel än den nivå som beräknades i skatteväxlingen. Efterfrågan på särskilda boenden är fortsatt hög med 15 personer i kö. För närvarande finns inga utskrivningsklara men den ökade efterfrågan märks framför allt i hemtjänsten vars kostnader ökar dramatiskt. Kommunrevisionen har en differens på 150 kkr. Tillkommande kostnader för tjänsteköp kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett utfall på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 0,8 mkr högre än reviderad budget V 51/2012 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 150 kkr lägre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, medan avgiften från LSSutjämningen blev 0,1 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2013 med 0,2 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr lägre än budgeterat. Prognosen v 33/2013 på skatteunderlagets utveckling gav en något ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen. Slutavräkningen för 2012 års skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr som bokförs på För 2013 beräknas den negativa slutavräkningen bli 1,7 mkr lägre än budgeterat. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 41. Finansiella Intäkter Prognos: 36 kkr högre än reviderad budget Budgeterad avkastning från Kommuninvest får enligt det normerande organet Rådet för kommunal redovisning (RKR) inte redovisas som intäkt då kommunen är bunden att återinvestera utdelningen i 3

6 Kommuninvest ekonomiska förening. Utdelningen för 2012 har utbetalats och av den har kommunen fått behålla 36 kkr, vilket bokförts som finansiell intäkt. Finansiella kostnader Prognos: 20 kkr lägre än reviderad budget Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är på grund av lågkonjunkturen lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,928 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 61,7 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 50,5 mkr. Till detta kommer från 2012 överförda investeringsmedel med 11,2 mkr. Kanslienheten har överskridit sin budget för inventarier med 11 kkr. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats till den här prognosen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att besluta om omfördelningar inom gatu/fastighetsenheternas investeringsbudget. Totalbeloppen för enheternas utfall beräknas ligga på budgetnivå. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige augusti månads budgetuppföljning att i övrigt lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 4

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Reviderad Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Budget Prognos Differens 1) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 100,2% 101,4% 101,1% 99,0% 2,2% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 0,8% -0,5% -0,2% 2,0% -2,2% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Återbetalning av försäkringspremier Effekt av sänkt kalkylränta m m på avsättning pensioner -614 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 500 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -498 Verksamhetens nettokostnad Balanskravsavstämning Resultat VA:s resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat ) Differens beräknad från reviderad budget 5

8 Jämförelse budget - prognos - preliminärt bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Preliminärt Diff okt 2013 april augusti november Bokslut bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Balanskravsavstämning Resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat

9 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 72% 74% 73% -1% 7

10 Likviditetsutveckling Säters kommun 2013 (index för prognos från ) KKR Utfall t o m Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att Prognos klara 2013 likviditeten Utfall /18:21 8

11 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2013 Budget 2013 Ufall 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

12 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10

13 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET 41,7% Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % -45 Ekonomienhet % 0 Kanslienhet % 118 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet % 0 Personalenhet % -63 Pensioner % -100 IT-enhet % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 14 Samhällsbyggnadsnämnd % -260 SBN Gemensamt % -100 Miljö- och byggenhet % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kostenhet % -160 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % BUN-förskola-grundskola-kulturskola % 0 BUN-gymnasium-vuxenskola % Socialnämnd % Socialnämnd-individ och familjeomsorg % Socialnämnd-äldre och handikappomsorg % Socialnämnd-integration och boende % Kommunrevisionen % 0

15 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle Kkr PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr feb mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

16 Förändring av prog.utfall fr. prog.tillfälle till prog.tillfälle Kkr mars april maj aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

17 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 11 Kommentar Kommunstyrlese % 11 Kanslienhet % 11 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 15

18 FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % 0 Skatteverkets beslut v Skatteavräkning prognos % 414 SKL prognos v Skatteavräkning % 402 SKL prognos v 33 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Utjämningsavgift LSS % 0 Skatteverkets beslut v Kommunal fastighetsavgift % 0 SKL prognos v 51/ Regleringsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Kostnadsutjämningsavgift % 0 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8420 Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8410 Utdelning Kommuninvest % 37 Endast del av utdelningen får bokföras som intäkt Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % 20 Lägre räntenivå 85 Finansiella kostnader - pensioner % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 16 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

19 Försörjningsstöd 2013 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall Budget 2013 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 18

21 Utbetalda pensioner ackumulerad nettokostnad kkr 2013 Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19

22 Uppföljning av mål för verksamheten augusti 2013 Kommunövergripande mål Förklaring et kommer att nås et riskerar att inte nås et kommer inte att nås Befolkningsmål För planperioden skall befolkningen öka med 40 personer/år. uppfyllelsen mäts per 31 december = et kommer att nås Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) invånare. Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder et kommer inte att nås Utbudet kommer inte att öka med 10 lägenheter Det finns däremot flera projekt som startar under året och som ger ett tillskott under 2014 Ombyggnation på Borgmästarvägen och nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av med c:a 40 uthyrningsbara lägenheter Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Avstämning med handläggare 20

23 et kommer att nås Ramböll har i ideskiss redovisat förslag till nytt Salutorg och samlat resecentrum. I skissen finns en grov tidplan och kostnadsberäkning på åtgärder. Första tidsskedet 0-4 år innefattar åtgärder som ligger på kommunen. Det är främst förändringar på och runt Salutorget. I skede två 5-15 år kommer även åtgärder som innefattar kostnader för Trafikverket för bl. a gångtunnel under riksväg 70 och flytt av plattformar Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Avstämning med kommunchef et kommer att nås et bedöms att uppnås under året Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Avstämning med personalenheten et kommer att nås Arbetet påbörjat Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmark-naden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med Avstämning med personalenheten. Antal instegsjobb stycken et riskerar att inte nås Inga andra åtgärder än tidigare planerat ännu 21

24 KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Svenskt näringsliv offentliggjorde sin ranking i maj månad Utfall et nåddes inte Säters placering var 137 KS IT- och inköpsenhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundunder-sökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. Prognos augusti Avstämning med IT-chef et kommer att nås Planeras att göras i samband med andra verksamheters enkäter SBF Miljö- och byggenhet Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. Prognos augusti et kommer att nås et uppfylls. SBF Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. et mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering skall minst 3 % av gatu-/gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VA-enhet. Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås 22

25 SBF Fastighetsenhet Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. uppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. Årliga enkäter med fastighetsenhetens kunder et riskerar att inte nås Finns en risk att inte nå målet då vi ärvt projekt från innan omorganisationen som vi inte kunnat påverka. Påbörjat regelbunden uppföljning för bättre uppföljning. Mycket omdisponeringar inom lagd UH-plan pga många akuta åtgärder SBF VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. et för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. et kommer att nås SBF Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. Uppföljningssamtal med enhetens kunder et kommer att nås 23

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. Mars SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Budget- och verksamhetsuppföljning. Mars SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Budget- och verksamhetsuppföljning Mars 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Kommentar till budgetuppföljning mars 2013 Resultat Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till

Läs mer

Budgetuppföljning. November SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Budgetuppföljning. November SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Budgetuppföljning November 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. Maj SÄTERS KOMMUN KLK Ekonomienheten

Budget- och verksamhetsuppföljning. Maj SÄTERS KOMMUN KLK Ekonomienheten Budget- och verksamhetsuppföljning Maj 2014 SÄTERS KOMMUN KLK Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. November SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budget- och verksamhetsuppföljning. November SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budget- och verksamhetsuppföljning November 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer