Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti 2013. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten"

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning Augusti 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade hyreskostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning Investeringsbudget 16 - Finansiering 17 - Diagram försörjningsstöd 18 - Diagram vinterväghållning 19 - Diagram utbetalda pensioner för verksamheten 20 - Kommunövergripande mål 22 - Kommunstyrelse 22 - Samhällsbyggnadsnämnd 24 - Kulturnämnd 24 - Barn- och utbildningsnämnd 25 - Socialnämnd

3 Kommentar till budgetuppföljning augusti 2013 Resultat Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +10,5 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre än reviderad budget. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet, och balanskravsresultatet hamnar på + 13,6 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 10,7 mkr lägre än reviderad budget. Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 500 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 498 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari Effekten detta ger på kommunens avsättning för pensioner skall upptas som en kostnad Enligt den pensionsskuldsberäkning som KPA utfört åt kommunen uppgår kostnadsökningen för kommunens avsättning för pensioner till 614 kkr. I detta belopp ingår även andra förändringar i avsättningen som skett sedan årsskiftet. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderad budget. Den reviderade budgeten innebär en omfördelning mellan kommunens verksamheter och totalt en ökning av verksamhetens nettokostnad med 600 kkr. I den reviderade budgeten har aktuella uppgifter för skatteintäkter och finansiella poster använts. AFA Försäkrings styrelse har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013 beslutat att premierna för år 2005 och år 2006 fastställs till noll (0 %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Återbetalning av inbetalda premier kommer att ske under november/december För Säters kommun är det 8,4 mkr som återbetalas. Den ej budgeterade intäkten är upptagen som jämförelsestörande post i resultaträkningen. Genomförd löneöversyn gäller från Ny lön utbetalas först i september. Detta betyder att löneökningar för fem månader är upplupna men ännu ej bokförda kostnader. Personalkontoret har gjort en beräkning på kommunens totala kostnad och den uppgår till 4 mkr inklusive sociala avgifter. I delårsrapporten kommer denna kostnad att bokas upp centralt. Den finns dock inte med i nämndernas utfall, och är en delförklaring till skillnad mellan utfall och budget i den här uppföljningen. Kommunsstyrelsen Kommunstyrelsen beräknas totalt få 45 kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Ekonomienheten har en differens för perioden på 34 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. 1

4 Kanslienheten har en differens på 378 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, köp av telefonitjänst och anställning av miljösamordnare kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har en differens på 579 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, samt för en fortsättning av projektet unga till arbete under oktober till december kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Personalenheten har en differens på 635 kkr. Kostnaderna för feriearbetare blev 63 kkr lägre p.g.a. färre ungdomar ansökte om feriearbete och ger ett överskott. Övrig differens kommer att förbrukas av tillkommande kostnader för retroaktiv lön, företagshälsovård, Propellermässan och fackligt arbete. IT-enheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, fortbildning, programvarulicenser, utbyggnad av säker inloggning, testmiljö, och trådlöst nätverk kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Pensionsutbetalningarna har varit lägre de senaste månaderna och även om något nytt förtida uttag tillkommer under hösten förväntas ett överskott på 100 kkr jämfört med budget. Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt; Det finns en differens i utfall och budget som förklaras av att utfallet periodiserats på månad, men budgeten ligger kvar på kvartal. Prognos enligt budget. Överförmyndare i samverkan; Kostnaden för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn återsöks från Migrationsverket. Ansökan är gjord för kvartal 1-2, men lång handläggningstid fördröjer utbetalning. Prognos enligt budget. Upphandlingscenter FBR; Ersättningen till Ludvika kommun betalas månadsvis. Kostnad för försäkring tillkommer utöver denna ersättning och ger en merkostnad på 14 kkr. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden beräknas totalt få 260 kkr lägre kostnader än budgeterat. De förvaltningsgemensamma kostnaderna har en differens mellan utfall och budget på 341 kkr. Prognosen är att det blir ett överskott på 100 kkr p.g.a. en obesatt tjänst. Resterande differens kommer att förbrukas av tillkommande projekt för bl. a inköp av trädgårdskonsult. Miljö- och byggenheten har en differens på 125 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Gatuenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiva löner, asfaltunderhåll, vägbidrag och kollektivtrafik kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Fastighetsenheten har en differens på 764 kkr. Interna hyresintäkter kommer in som budgeterat, men det finns en eftersläpning på kostnadssidan. För f d Yxfabriken förväntas en hyresförlust då högre kostnader inte täcks av inkommande hyror. Prognosen för helåret är ett resultat på budgetnivå. VA/Renhållningsenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för två större underhållsinsatser på pumpsationer, samt ett antal mindre reparationer kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett resultat på budgetnivå för VA-delen. Renhållningssidan kan ge ett överskott men detta har inte specificerats. Städenheten har en differens på 483 kkr. Interna intäkter kommer in som budgeterat, men kostnaderna för löner och material släpar. Prognosen är ett utfall på budgetnivå. Kostenheten har en differens på 930 kkr. Lägre kostnader för kosten inom barnomsorgen förväntas ge ett överskott på 160 kkr. Resterande överskott kommer att förbrukas på släpande kostnader för löner och fortbildning. Kulturnämnden Kulturnämnden har en differens på 976 kkr. Tillkomande kostnader för bidrag till studieförbund, retroaktiva löner, samt släpande kostnader för sommarens aktiviteter förbrukar överskottet och ett utfall på budgetnivå förväntas. 2

5 Barn- och utbildningsnämnd Barn-och utbildningsnämnden beräknas få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Förskola/grundskola/fritidsverksamhet/kulturskola har en mindre differens på 623 kkr. I den ingår beräknad kostnad för retroaktiva löner. Till årets slut förutspå ett utfall på budgetnivå. Gymnasieskola/vuxenutbildning har en differens på kkr och förväntas till årsskiftet ge ett överskott på kkr på grund av färre elever än budgeterat. Resterande överskott beräknas förbrukas till interkommunala ersättningar för höstterminen och släpande kostnader inom vuxenutbildningen. Socialnämnd Socialnämnden beräknas totalt få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Individ- och familjeomsorgen har en differens på kkr som förväntas bestå och ge ett överskott till årets slut. Kostnaderna för barn- och ungdom blir lägre på grund av färre placeringar än budgeterat. Kostnaderna för vuxenvården blir högre på grund av att fler personer får stöd. Kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre under sommaren och förväntas bli något lägre än budget på årsbasis. Äldre- och handikappomsorgen har en differens på kkr och beräknas till årsskiftet ge ett överskott på kkr. Nämnden har erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans efter en dom i Förvaltningsrätten. Den av landstinget övertagna hemsjukvården beräknas ge högre kostnader för framför allt hjälpmedel än den nivå som beräknades i skatteväxlingen. Efterfrågan på särskilda boenden är fortsatt hög med 15 personer i kö. För närvarande finns inga utskrivningsklara men den ökade efterfrågan märks framför allt i hemtjänsten vars kostnader ökar dramatiskt. Kommunrevisionen har en differens på 150 kkr. Tillkommande kostnader för tjänsteköp kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett utfall på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 0,8 mkr högre än reviderad budget V 51/2012 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 150 kkr lägre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, medan avgiften från LSSutjämningen blev 0,1 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2013 med 0,2 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr lägre än budgeterat. Prognosen v 33/2013 på skatteunderlagets utveckling gav en något ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen. Slutavräkningen för 2012 års skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr som bokförs på För 2013 beräknas den negativa slutavräkningen bli 1,7 mkr lägre än budgeterat. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 41. Finansiella Intäkter Prognos: 36 kkr högre än reviderad budget Budgeterad avkastning från Kommuninvest får enligt det normerande organet Rådet för kommunal redovisning (RKR) inte redovisas som intäkt då kommunen är bunden att återinvestera utdelningen i 3

6 Kommuninvest ekonomiska förening. Utdelningen för 2012 har utbetalats och av den har kommunen fått behålla 36 kkr, vilket bokförts som finansiell intäkt. Finansiella kostnader Prognos: 20 kkr lägre än reviderad budget Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är på grund av lågkonjunkturen lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,928 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 61,7 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 50,5 mkr. Till detta kommer från 2012 överförda investeringsmedel med 11,2 mkr. Kanslienheten har överskridit sin budget för inventarier med 11 kkr. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats till den här prognosen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att besluta om omfördelningar inom gatu/fastighetsenheternas investeringsbudget. Totalbeloppen för enheternas utfall beräknas ligga på budgetnivå. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige augusti månads budgetuppföljning att i övrigt lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 4

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Reviderad Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Budget Prognos Differens 1) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 100,2% 101,4% 101,1% 99,0% 2,2% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 0,8% -0,5% -0,2% 2,0% -2,2% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Återbetalning av försäkringspremier Effekt av sänkt kalkylränta m m på avsättning pensioner -614 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 500 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -498 Verksamhetens nettokostnad Balanskravsavstämning Resultat VA:s resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat ) Differens beräknad från reviderad budget 5

8 Jämförelse budget - prognos - preliminärt bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Preliminärt Diff okt 2013 april augusti november Bokslut bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Balanskravsavstämning Resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat

9 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 72% 74% 73% -1% 7

10 Likviditetsutveckling Säters kommun 2013 (index för prognos från ) KKR Utfall t o m Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att Prognos klara 2013 likviditeten Utfall /18:21 8

11 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2013 Budget 2013 Ufall 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

12 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10

13 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET 41,7% Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % -45 Ekonomienhet % 0 Kanslienhet % 118 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet % 0 Personalenhet % -63 Pensioner % -100 IT-enhet % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 14 Samhällsbyggnadsnämnd % -260 SBN Gemensamt % -100 Miljö- och byggenhet % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kostenhet % -160 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % BUN-förskola-grundskola-kulturskola % 0 BUN-gymnasium-vuxenskola % Socialnämnd % Socialnämnd-individ och familjeomsorg % Socialnämnd-äldre och handikappomsorg % Socialnämnd-integration och boende % Kommunrevisionen % 0

15 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle Kkr PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr feb mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

16 Förändring av prog.utfall fr. prog.tillfälle till prog.tillfälle Kkr mars april maj aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

17 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 11 Kommentar Kommunstyrlese % 11 Kanslienhet % 11 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 15

18 FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % 0 Skatteverkets beslut v Skatteavräkning prognos % 414 SKL prognos v Skatteavräkning % 402 SKL prognos v 33 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Utjämningsavgift LSS % 0 Skatteverkets beslut v Kommunal fastighetsavgift % 0 SKL prognos v 51/ Regleringsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Kostnadsutjämningsavgift % 0 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8420 Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8410 Utdelning Kommuninvest % 37 Endast del av utdelningen får bokföras som intäkt Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % 20 Lägre räntenivå 85 Finansiella kostnader - pensioner % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 16 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

19 Försörjningsstöd 2013 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall Budget 2013 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 18

21 Utbetalda pensioner ackumulerad nettokostnad kkr 2013 Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19

22 Uppföljning av mål för verksamheten augusti 2013 Kommunövergripande mål Förklaring et kommer att nås et riskerar att inte nås et kommer inte att nås Befolkningsmål För planperioden skall befolkningen öka med 40 personer/år. uppfyllelsen mäts per 31 december = et kommer att nås Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) invånare. Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder et kommer inte att nås Utbudet kommer inte att öka med 10 lägenheter Det finns däremot flera projekt som startar under året och som ger ett tillskott under 2014 Ombyggnation på Borgmästarvägen och nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av med c:a 40 uthyrningsbara lägenheter Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Avstämning med handläggare 20

23 et kommer att nås Ramböll har i ideskiss redovisat förslag till nytt Salutorg och samlat resecentrum. I skissen finns en grov tidplan och kostnadsberäkning på åtgärder. Första tidsskedet 0-4 år innefattar åtgärder som ligger på kommunen. Det är främst förändringar på och runt Salutorget. I skede två 5-15 år kommer även åtgärder som innefattar kostnader för Trafikverket för bl. a gångtunnel under riksväg 70 och flytt av plattformar Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Avstämning med kommunchef et kommer att nås et bedöms att uppnås under året Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Avstämning med personalenheten et kommer att nås Arbetet påbörjat Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmark-naden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med Avstämning med personalenheten. Antal instegsjobb stycken et riskerar att inte nås Inga andra åtgärder än tidigare planerat ännu 21

24 KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Svenskt näringsliv offentliggjorde sin ranking i maj månad Utfall et nåddes inte Säters placering var 137 KS IT- och inköpsenhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundunder-sökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. Prognos augusti Avstämning med IT-chef et kommer att nås Planeras att göras i samband med andra verksamheters enkäter SBF Miljö- och byggenhet Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. Prognos augusti et kommer att nås et uppfylls. SBF Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. et mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering skall minst 3 % av gatu-/gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VA-enhet. Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås 22

25 SBF Fastighetsenhet Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. uppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. Årliga enkäter med fastighetsenhetens kunder et riskerar att inte nås Finns en risk att inte nå målet då vi ärvt projekt från innan omorganisationen som vi inte kunnat påverka. Påbörjat regelbunden uppföljning för bättre uppföljning. Mycket omdisponeringar inom lagd UH-plan pga många akuta åtgärder SBF VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. et för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. et kommer att nås SBF Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. Uppföljningssamtal med enhetens kunder et kommer att nås 23

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen 2014. Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Årsredovisning 2007 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer