Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget- och verksamhetsuppföljning. Augusti 2013. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten"

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning Augusti 2013 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 5 - Resultaträkning 6 - Jämförelse prognoser 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade hyreskostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning Investeringsbudget 16 - Finansiering 17 - Diagram försörjningsstöd 18 - Diagram vinterväghållning 19 - Diagram utbetalda pensioner för verksamheten 20 - Kommunövergripande mål 22 - Kommunstyrelse 22 - Samhällsbyggnadsnämnd 24 - Kulturnämnd 24 - Barn- och utbildningsnämnd 25 - Socialnämnd

3 Kommentar till budgetuppföljning augusti 2013 Resultat Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +10,5 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre än reviderad budget. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet, och balanskravsresultatet hamnar på + 13,6 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 10,7 mkr lägre än reviderad budget. Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 500 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 498 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari Effekten detta ger på kommunens avsättning för pensioner skall upptas som en kostnad Enligt den pensionsskuldsberäkning som KPA utfört åt kommunen uppgår kostnadsökningen för kommunens avsättning för pensioner till 614 kkr. I detta belopp ingår även andra förändringar i avsättningen som skett sedan årsskiftet. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderad budget. Den reviderade budgeten innebär en omfördelning mellan kommunens verksamheter och totalt en ökning av verksamhetens nettokostnad med 600 kkr. I den reviderade budgeten har aktuella uppgifter för skatteintäkter och finansiella poster använts. AFA Försäkrings styrelse har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013 beslutat att premierna för år 2005 och år 2006 fastställs till noll (0 %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Återbetalning av inbetalda premier kommer att ske under november/december För Säters kommun är det 8,4 mkr som återbetalas. Den ej budgeterade intäkten är upptagen som jämförelsestörande post i resultaträkningen. Genomförd löneöversyn gäller från Ny lön utbetalas först i september. Detta betyder att löneökningar för fem månader är upplupna men ännu ej bokförda kostnader. Personalkontoret har gjort en beräkning på kommunens totala kostnad och den uppgår till 4 mkr inklusive sociala avgifter. I delårsrapporten kommer denna kostnad att bokas upp centralt. Den finns dock inte med i nämndernas utfall, och är en delförklaring till skillnad mellan utfall och budget i den här uppföljningen. Kommunsstyrelsen Kommunstyrelsen beräknas totalt få 45 kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Ekonomienheten har en differens för perioden på 34 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. 1

4 Kanslienheten har en differens på 378 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, köp av telefonitjänst och anställning av miljösamordnare kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har en differens på 579 kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, samt för en fortsättning av projektet unga till arbete under oktober till december kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Personalenheten har en differens på 635 kkr. Kostnaderna för feriearbetare blev 63 kkr lägre p.g.a. färre ungdomar ansökte om feriearbete och ger ett överskott. Övrig differens kommer att förbrukas av tillkommande kostnader för retroaktiv lön, företagshälsovård, Propellermässan och fackligt arbete. IT-enheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiv lön, fortbildning, programvarulicenser, utbyggnad av säker inloggning, testmiljö, och trådlöst nätverk kommer att förbruka utrymmet överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Pensionsutbetalningarna har varit lägre de senaste månaderna och även om något nytt förtida uttag tillkommer under hösten förväntas ett överskott på 100 kkr jämfört med budget. Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt; Det finns en differens i utfall och budget som förklaras av att utfallet periodiserats på månad, men budgeten ligger kvar på kvartal. Prognos enligt budget. Överförmyndare i samverkan; Kostnaden för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn återsöks från Migrationsverket. Ansökan är gjord för kvartal 1-2, men lång handläggningstid fördröjer utbetalning. Prognos enligt budget. Upphandlingscenter FBR; Ersättningen till Ludvika kommun betalas månadsvis. Kostnad för försäkring tillkommer utöver denna ersättning och ger en merkostnad på 14 kkr. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden beräknas totalt få 260 kkr lägre kostnader än budgeterat. De förvaltningsgemensamma kostnaderna har en differens mellan utfall och budget på 341 kkr. Prognosen är att det blir ett överskott på 100 kkr p.g.a. en obesatt tjänst. Resterande differens kommer att förbrukas av tillkommande projekt för bl. a inköp av trädgårdskonsult. Miljö- och byggenheten har en differens på 125 kkr. Retroaktiv utbetalning av lön och tillkommande kostnader för fortbildning kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Gatuenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för retroaktiva löner, asfaltunderhåll, vägbidrag och kollektivtrafik kommer att förbruka överskottet och till årets slut spås ett utfall på budgetnivå. Fastighetsenheten har en differens på 764 kkr. Interna hyresintäkter kommer in som budgeterat, men det finns en eftersläpning på kostnadssidan. För f d Yxfabriken förväntas en hyresförlust då högre kostnader inte täcks av inkommande hyror. Prognosen för helåret är ett resultat på budgetnivå. VA/Renhållningsenheten har en differens på kkr. Tillkommande kostnader för två större underhållsinsatser på pumpsationer, samt ett antal mindre reparationer kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett resultat på budgetnivå för VA-delen. Renhållningssidan kan ge ett överskott men detta har inte specificerats. Städenheten har en differens på 483 kkr. Interna intäkter kommer in som budgeterat, men kostnaderna för löner och material släpar. Prognosen är ett utfall på budgetnivå. Kostenheten har en differens på 930 kkr. Lägre kostnader för kosten inom barnomsorgen förväntas ge ett överskott på 160 kkr. Resterande överskott kommer att förbrukas på släpande kostnader för löner och fortbildning. Kulturnämnden Kulturnämnden har en differens på 976 kkr. Tillkomande kostnader för bidrag till studieförbund, retroaktiva löner, samt släpande kostnader för sommarens aktiviteter förbrukar överskottet och ett utfall på budgetnivå förväntas. 2

5 Barn- och utbildningsnämnd Barn-och utbildningsnämnden beräknas få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Förskola/grundskola/fritidsverksamhet/kulturskola har en mindre differens på 623 kkr. I den ingår beräknad kostnad för retroaktiva löner. Till årets slut förutspå ett utfall på budgetnivå. Gymnasieskola/vuxenutbildning har en differens på kkr och förväntas till årsskiftet ge ett överskott på kkr på grund av färre elever än budgeterat. Resterande överskott beräknas förbrukas till interkommunala ersättningar för höstterminen och släpande kostnader inom vuxenutbildningen. Socialnämnd Socialnämnden beräknas totalt få kkr lägre nettokostnader än budgeterat. Individ- och familjeomsorgen har en differens på kkr som förväntas bestå och ge ett överskott till årets slut. Kostnaderna för barn- och ungdom blir lägre på grund av färre placeringar än budgeterat. Kostnaderna för vuxenvården blir högre på grund av att fler personer får stöd. Kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre under sommaren och förväntas bli något lägre än budget på årsbasis. Äldre- och handikappomsorgen har en differens på kkr och beräknas till årsskiftet ge ett överskott på kkr. Nämnden har erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans efter en dom i Förvaltningsrätten. Den av landstinget övertagna hemsjukvården beräknas ge högre kostnader för framför allt hjälpmedel än den nivå som beräknades i skatteväxlingen. Efterfrågan på särskilda boenden är fortsatt hög med 15 personer i kö. För närvarande finns inga utskrivningsklara men den ökade efterfrågan märks framför allt i hemtjänsten vars kostnader ökar dramatiskt. Kommunrevisionen har en differens på 150 kkr. Tillkommande kostnader för tjänsteköp kommer att förbruka överskottet och till årsskiftet förutspås ett utfall på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 0,8 mkr högre än reviderad budget V 51/2012 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 150 kkr lägre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, medan avgiften från LSSutjämningen blev 0,1 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2013 med 0,2 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr lägre än budgeterat. Prognosen v 33/2013 på skatteunderlagets utveckling gav en något ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen. Slutavräkningen för 2012 års skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr som bokförs på För 2013 beräknas den negativa slutavräkningen bli 1,7 mkr lägre än budgeterat. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 41. Finansiella Intäkter Prognos: 36 kkr högre än reviderad budget Budgeterad avkastning från Kommuninvest får enligt det normerande organet Rådet för kommunal redovisning (RKR) inte redovisas som intäkt då kommunen är bunden att återinvestera utdelningen i 3

6 Kommuninvest ekonomiska förening. Utdelningen för 2012 har utbetalats och av den har kommunen fått behålla 36 kkr, vilket bokförts som finansiell intäkt. Finansiella kostnader Prognos: 20 kkr lägre än reviderad budget Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är på grund av lågkonjunkturen lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,928 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 61,7 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 50,5 mkr. Till detta kommer från 2012 överförda investeringsmedel med 11,2 mkr. Kanslienheten har överskridit sin budget för inventarier med 11 kkr. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats till den här prognosen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att besluta om omfördelningar inom gatu/fastighetsenheternas investeringsbudget. Totalbeloppen för enheternas utfall beräknas ligga på budgetnivå. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige augusti månads budgetuppföljning att i övrigt lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 4

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G Reviderad Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Budget Prognos Differens 1) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 100,2% 101,4% 101,1% 99,0% 2,2% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 0,8% -0,5% -0,2% 2,0% -2,2% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Återbetalning av försäkringspremier Effekt av sänkt kalkylränta m m på avsättning pensioner -614 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 500 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -498 Verksamhetens nettokostnad Balanskravsavstämning Resultat VA:s resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat ) Differens beräknad från reviderad budget 5

8 Jämförelse budget - prognos - preliminärt bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Preliminärt Diff okt 2013 april augusti november Bokslut bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Balanskravsavstämning Resultat Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Balanskravsresultat

9 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 72% 74% 73% -1% 7

10 Likviditetsutveckling Säters kommun 2013 (index för prognos från ) KKR Utfall t o m Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att Prognos klara 2013 likviditeten Utfall /18:21 8

11 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2013 Budget 2013 Ufall 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

12 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10

13 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET 41,7% Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % -45 Ekonomienhet % 0 Kanslienhet % 118 Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet % 0 Personalenhet % -63 Pensioner % -100 IT-enhet % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 14 Samhällsbyggnadsnämnd % -260 SBN Gemensamt % -100 Miljö- och byggenhet % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kostenhet % -160 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % BUN-förskola-grundskola-kulturskola % 0 BUN-gymnasium-vuxenskola % Socialnämnd % Socialnämnd-individ och familjeomsorg % Socialnämnd-äldre och handikappomsorg % Socialnämnd-integration och boende % Kommunrevisionen % 0

15 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle Kkr PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr feb mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

16 Förändring av prog.utfall fr. prog.tillfälle till prog.tillfälle Kkr mars april maj aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Ekonomienhet Kanslienhet Närlingslivs- och arbetsmarknadsenhet Personalenhet Pensioner IT-enhet Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gemensamt Miljö- och byggenhet Gatuenhet Fastighetsenhet VA/Renhållningsenhet Städenhet Kostenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd BUN-förskola-grundskola-kulturskola BUN-gymnasium-vuxenskola Socialnämnd Socialnämnd-individ och familjeomsorg Socialnämnd-äldre och handikappomsorg Socialnämnd-integration och boende Kommunrevisionen Totalsumma

17 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 11 Kommentar Kommunstyrlese % 11 Kanslienhet % 11 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Städenhet % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 15

18 FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % 0 Skatteverkets beslut v Skatteavräkning prognos % 414 SKL prognos v Skatteavräkning % 402 SKL prognos v 33 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Utjämningsavgift LSS % 0 Skatteverkets beslut v Kommunal fastighetsavgift % 0 SKL prognos v 51/ Regleringsbidrag % 0 Skatteverkets beslut v Kostnadsutjämningsavgift % 0 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8420 Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8410 Utdelning Kommuninvest % 37 Endast del av utdelningen får bokföras som intäkt Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % 20 Lägre räntenivå 85 Finansiella kostnader - pensioner % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 16 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

19 Försörjningsstöd 2013 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall Budget 2013 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 18

21 Utbetalda pensioner ackumulerad nettokostnad kkr 2013 Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19

22 Uppföljning av mål för verksamheten augusti 2013 Kommunövergripande mål Förklaring et kommer att nås et riskerar att inte nås et kommer inte att nås Befolkningsmål För planperioden skall befolkningen öka med 40 personer/år. uppfyllelsen mäts per 31 december = et kommer att nås Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) invånare. Bostadsproduktion För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder et kommer inte att nås Utbudet kommer inte att öka med 10 lägenheter Det finns däremot flera projekt som startar under året och som ger ett tillskott under 2014 Ombyggnation på Borgmästarvägen och nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av med c:a 40 uthyrningsbara lägenheter Kommunikationer Säter är en utpräglad boendekommun med hög utpendling. Detta ställer krav på goda möjligheter till resande. Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram förslag till nytt resecentrum i centralorten har påbörjats. Skisser har tagits fram till en tänkbar utformning. Under 2013 skall arbetet konkretiseras i form av tidplaner för genomförande och kostnadsberäkningar på de åtgärder som behöver vidtas. Dessa skall kunna redovisas i god tid till nästkommande budgetarbete. Avstämning med handläggare 20

23 et kommer att nås Ramböll har i ideskiss redovisat förslag till nytt Salutorg och samlat resecentrum. I skissen finns en grov tidplan och kostnadsberäkning på åtgärder. Första tidsskedet 0-4 år innefattar åtgärder som ligger på kommunen. Det är främst förändringar på och runt Salutorget. I skede två 5-15 år kommer även åtgärder som innefattar kostnader för Trafikverket för bl. a gångtunnel under riksväg 70 och flytt av plattformar Gustafs är den kommundel som med sitt geografiska läge kan komma att utvecklas snabbast i kommunen. För att utveckla kommundelens attraktivitet bör möjligheterna till kollektivt resande förbättras. Kommunen skall under 2013 ta initiativ till att hållplats Mora by förs upp på dagordningen i de samverkansorgan som finns för kollektivtrafiken. Avstämning med kommunchef et kommer att nås et bedöms att uppnås under året Personalförsörjning Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Kommunen skall under 2013 upprätta en kompetensförsörjningsplan där hinder för att kunna rekrytera personal identifieras och förslag till åtgärder för att motverka detta redovisas. Avstämning med personalenheten et kommer att nås Arbetet påbörjat Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmark-naden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Antalet instegsjobb skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med Avstämning med personalenheten. Antal instegsjobb stycken et riskerar att inte nås Inga andra åtgärder än tidigare planerat ännu 21

24 KS Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Svenskt näringsliv offentliggjorde sin ranking i maj månad Utfall et nåddes inte Säters placering var 137 KS IT- och inköpsenhet IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. För kommunens växel utökas denna enkät/kundunder-sökning så att även medborgarperspektivet återspeglas. Prognos augusti Avstämning med IT-chef et kommer att nås Planeras att göras i samband med andra verksamheters enkäter SBF Miljö- och byggenhet Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. Prognos augusti et kommer att nås et uppfylls. SBF Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. et mäts i form av utförd underhållsasfaltering och utförd gatuinvestering skall minst 3 % av gatu-/gångbaneytan underhållsasfalteras och minst ett objekt bli föremål för gatuinvestering. Val av objekt sker utifrån genomförd kartläggning, samt i samråd med kommunens VA-enhet. Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås 22

25 SBF Fastighetsenhet Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. uppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2012 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. Årliga enkäter med fastighetsenhetens kunder et riskerar att inte nås Finns en risk att inte nå målet då vi ärvt projekt från innan omorganisationen som vi inte kunnat påverka. Påbörjat regelbunden uppföljning för bättre uppföljning. Mycket omdisponeringar inom lagd UH-plan pga många akuta åtgärder SBF VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. et för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. et kommer att nås SBF Städenhet Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2013 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. Uppföljningssamtal med enhetens kunder et kommer att nås 23

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer