Budgetuppföljning. Mars SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten"

Transkript

1 Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram ackumulerade nettokostnader 7 - Diagram ackumulerade personalkostnader 8 - Diagram ackumulerade hyreskostnader 9 - Driftbudget 10 - Investeringsbudget 11 - Finansiering 12 - Diagram försörjningsstöd 13 - Diagram vinterväghållning 14 - Diagram utbetalda pensioner för verksamheten 15 - Kommunövergripande mål 16 - Kommunstyrelse 18 - Samhällsbyggnadsnämnd 18 - Kulturnämnd 19 - Barn- och utbildningsnämnd 19 - Socialnämnd

3 Kommentar till budgetuppföljning mars 2014 Resultat Resultatet för år 2014 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till - 4,9 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 6,6 mkr och ett tillskott från resultatutjämningsreserven på 3,0 mkr. Då dessa poster skall avräknas/ tilläggas vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 0,6 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: som budgeterat. Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av Förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 600 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 600 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Det finns i den här prognosen inga avvikelser från budget inrapporterade från nämnderna per Totalt ligger utfallet i nivå med budget för perioden. För några verksamheter/nämnder är utfallet högre än budget för perioden och där anges följande orsaker; Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 27 %. För IVPA-bilar och översyn av vattenposter är årsbeloppen utbetalda. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 53 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. Ersättningarna till gode män utbetalas under våren efter inlämnad årsredovisning. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 27 %. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 28 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 24 %. Orsaken till att SBN som helhet ligger högt förklaras av att de avgiftsfinansierade verksamheternas intäkter är snedfördelade över året. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 28 %. Förklaringen är att kostnader för gymnasiet till stor del är förutbetalda för hela vårterminen. Kommunrevisionen ligger i utfall på 11 %. KPMG har ännu inte fakturerat några ersättningar för Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat V 51/2013 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; 1

4 Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 1,6 mkr lägre än budgeterat. Orsaken är framför allt att det faktiska invånarantalet 1 november blev 30 personer färre än beräknat i budgetbeslutet. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr lägre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,3 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2014 med 0,1 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr högre än budgeterat. Prognosen v 7/2014 på skatteunderlagets utveckling gav en marginellt något ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen. Slutavräkningen för 2013 års skatteintäkter beräknas ge ett underskott på 0,4 mkr som bokförs på För 2014 beräknas slutavräkningen bli 0,9 mkr högre än budgeterat. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 18. Finansiella intäkter Prognos: 100 kkr högre än budgeterat Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid. Finansiella kostnader Prognos: 300 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är på grund av lågkonjunkturen lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,642 %. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 6,6 mkr. Investeringsbudget Prognos: 82,5 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 65,4 mkr. Till detta kommer från 2013 överförda investeringsmedel med 17,1 mkr. Inga avvikelser har inrapporterats till den här budgetuppföljningen. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige mars månads budgetuppföljning att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna Kommunledningskontoret i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 2

5 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,0% 101,5% 101,7% -0,2% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,7% -0,8% -0,9% 0,1% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning 0 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 600 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -600 Verksamhetens nettokostnad 0 Balanskravsavstämning Resultat Öronmärkningar av eget kapital 0 0 Tillskott från pensionsmedel Avdrag avkastning på pensionsmedel Resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat

6 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Resultatutjämningsreserv Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 71% 68% 67% -2% 4

7 60000 Likviditetsutveckling Säters kommun 2014 (index för prognos från ) Prognos 2014 Utfall KKR Utfall t o m Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten /13:18 5

8 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2014 Budget 2014 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 6

9 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7

10 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % 0 Kommentar Kommunstyrelse % 0 Kommunledningskontor % 0 Pensioner % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 SBN Skattefinansierat % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 Kommunrevisionen % 0 9

12 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 0 Kommentar Kommunstyrlese % 0 Kanslienhet % 0 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Lokalservice % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 10

13 1000-tal kronor Kostnadsställe FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % -389 Skatteverkets beslut v Skatteavräkning prognos % 851 SKL prognos v Skatteavräkning % -413 SKL prognos v 7 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % Skatteverkets beslut v Utjämningsavgift LSS % 326 Skatteverkets beslut v Kommunal fastighetsavgift % 146 SCB/SKL prognos v Regleringsbidrag % 148 Skatteverkets beslut v Kostnadsutjämningsavgift % -263 Skatteverkets beslut v Strukturbidrag % -4 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8440 Ränta borgensavgift % Bokförs senare Ränta koncernkonto % 100 Bättre likviditet p g a förskjutna inv Ränta förlagslån KI % 8410 Utdelning Kommuninvest % Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % 300 Bättre likviditet p g a förskjutna inv. 85 Finansiella kostnader - pensioner % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat 11

14 Försörjningsstöd 2014 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall Budget 2014 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 12

15 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 13

16 Ufall 2014 Utbetalda pensioner 2014 Budget 2014 Ufall 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 14

17 Uppföljning av mål för verksamheten bokslutsprognos 2014 Kommunövergripande mål Föklaring et kommer att nås et riskerar att inte nås et kommer inte att nås Befolkningsmål För planperioden skall befolkningen öka med 60 personer/år. uppfyllelsen mäts per 31 december = et riskerar att inte nås Kommentarer Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) invånare Bostadsproduktion Kommentarer För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd. Även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder et kommer att nås Ombyggnation på Borgmästarvägen och nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av beståndet med c:a 35 uthyrningsbara lägenheter Personalförsörjning Kommentarer Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Den kompetensförsörjningsplan som tagits fram under 2013 skall antas och implementeras i organisationen under Avstämning med personalenheten et kommer att nås 15

18 Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmarknaden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Under 2014 skall 10 instegsjobb/nystartsjobb riktade till nyanlända anordnas i kommunens organisation. Avstämning med personalenheten. et riskerar att inte nås Kommunstyrelse/Kommunledningskontor KLK Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Svenskt näringsliv offentliggör sin ranking i maj månad et kommer att nås KLK Personalenhet Att löneutbetalningar ska utbetalas varje mån med rätt belopp och till rätt person. et kommer att nås Att personer som ska gå i pension får korrekt information och beräkningar. et kommer att nås Att chefer får snabbt och korrekt stöd i arbetsrättsfrågor, organisationsfrågor, vid rekrytering och kring löneprocessen. et kommer att nås 16

19 KLK IT-enhet Införa säkerhetslösning som medger övriga verksamheters införande av e- tjänster. IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. Avstämning med IT-chefen et kommer att nås KLK Kanslienhet Fokus på värdskap genom ökad tillgänglighet och hög kvalité i bemötande; Ny kundtjänst, projektet DiMera (=digitalisering för effektivare och modernare hantering av alla för kommunen förekommande ärenden och handlingar), utveckling av kommunarkivet en nödvändighet för att uppfylla arkivlagen. genomförande av åtgärderna. et kommer att nås Säter som en attraktiv boendeort det ska vara enkelt och trevligt att bo i Säter. Uppföljning av målet mäts i antalet kommunmedborgare. et riskerar att inte nås KLK Ekonomienhet Ekonomienhetens mest väsentliga bidrag till att uppnå antagna inriktningsmål är att verka för en över tid stabil kommunal ekonomi, med så mycket tillgängliga resurser som möjligt för kommunal verksamhet, samt att de tillgängliga resurserna används så kostnadseffektivt som möjligt. För att rationalisera kommunens inköps och betalningsprocesser arbetar ekonomienheten för att digitalisera e-handelsflödet från beställning till betalning. Första steget är att ta emot rena e-fakturor. Detta införs successivt med start För 2014 är målet att 10 leverantörer skall fakturera kommunen elektroniskt. Stäms av vid årets slut et kommer att nås 17

20 Samhällsbyggnadsnämnd SBN Gatukontor Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Minst 3 % av gatu-/gångbaneytan asfalteras 2014 Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås Samhällsbyggnadsnämnden skall under 2014 utföra en undersökning avseende vad föreningarna anser om fritids & föreningslivet inom Säters kommun. Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås Plan för resecentrum skall vara klar 2014 Uppföljning av faktiskt utfört arbete et kommer att nås SBN Miljö- och byggenhet Där tillräcklig efterfrågan finns och där tekniska/ekonomiska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år. Stämma av antal tomter inom nya planområden mot efterfrågan. et kommer att nås SBN VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. et för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. et kommer att nås Kulturnämnd Uppföljning Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. 18

21 Utfall hela året Uppföljning Utfall hela året et kommer att nås Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år uppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden et kommer att nås Barn- och utbildningsnämnd A Barn och elever möts av höga förväntningar Mäts i egna enkäter B Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Mäts i egna enkäter C Barn och elever har likvärdiga förutsättningar och villkor i alla kommundelar Mäts i egna enkäter och elevers kunskapsresultat A et bedöms komma att uppnås B et bedöms komma att uppnås C et bedöms komma att uppnås Socialnämnden Nöjd-Kund-Index(NKI) i ordinärt boende skall vara 90 Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. et kommer att nås Nöjd-Kund-Index(NKI) i SÄBO skall vara 90 Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. et kommer att nås 90% av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning et kommer att nås Att 95% av ungdomar år ej har återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats. Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning et kommer att nås 19

22 Nöjd medborgar- Index Stöd för utsatta personer mål 2014 ett index på 55. SCB medborgarenkät 2014 et kommer att nås 20

23 21

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer