Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014"

Transkript

1 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd håller i sig även för Utvecklingen på nationell nivå med att fler barn och ungdomar aktualiseras hos socialtjänsten gäller även för Solnas del. Antalet flyktingbarn som tagits emot har ökat jämfört med föregående år men tack vare en ökad genomströmning har antalet vårddygn för denna grupp minskat. Antalet vuxna personer med missbruk som haft behov av institutionsvård har minskat avsevärt liksom antalet vårddygn. Även när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjukliga i behov av dygnetruntvård har det skett en viss minskning. Den samlade bedömningen för 2014 är att åtta av nämndens nio mål har uppfyllts och ett har inte uppfyllts. Nämndens nettokostnader för 2014 är 205,4 mkr, vilket innebär ett överskott med 8,6 mkr jämfört med budget på 214,0 mkr. Nettokostnaderna är 3,1 mkr lägre än Beslut Socialnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för Nämndens uppdrag Socialnämnden ska utifrån individens behov erbjuda insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd så att den enskildes egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer, vuxna personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning, brottsoffer samt de som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ansvarar även för serveringstillstånd. Verksamheten bedrivs till viss del också tillsammans med andra kommuner och flertalet insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Viktiga händelser Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd håller i sig. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med Detta trots att antalet nya ärenden ökat med 38 procent jämfört med På grund av uppgradering av förvaltningens verksamhetssystem saknas vissa nyckeltal för 2013 vilket innebär att jämförelser med tidigare år i vissa fall endast kan göras med Antalet hushåll med avslagsbeslut avseende ekonomiskt bistånd ligger i stort sett på samma nivå som för Bakom den positiva utvecklingen vad avser försörjningsstödet ligger ett

2 2 (11) fortsatt utvecklingsarbete liksom de effektiva insatser som erbjuds inom Solnamodellen. Ett projekt har startats för att utveckla arbetet med personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenning samt för de med mer omfattande arbetshinder. Under året har också ett arbetsintegrerande socialt företag kommit igång efter att nämnden fattat beslut om att i samverkan med Arbetsförmedlingen stödja en sådan verksamhet. Ytterligare en befattning har inrättats med syfte att stötta personer som saknar bostad så att de själva kan ordna ett mer stadigvarande boende. Jämfört med 2012 har antalet nya barn- och ungdomsärenden fortsatt att öka, yngre barn med 33 procent och ungdomar med 21 procent. Såväl antalet yngre barn som ungdomar aktuella för en insats eller utredning har fortsatt att öka. Jämfört med 2012 är ökningen 25 procent. Utvecklingen med att fler barn och ungdomar aktualiseras hos socialtjänsten gäller sedan flera år även för riket i sin helhet och flera åtgärder har vidtagits på nationell nivå för att möta denna utveckling. Sveriges kommuner och landsting (SKL), menar att det stigande antalet anmälningar troligen är resultatet av bättre samverkan mellan socialtjänst och andra verksamheter samt av ett ökat barnperspektiv. Av den statistik som Socialstyrelsen nyligen presenterat för 2013 framgår att allt fler barn placeras för vård utanför hemmet. Som framgår nedan har förvaltningen vidtagit en rad åtgärder för att möta utvecklingen med att fler barn och unga blir aktuella inom socialtjänsten. Även på nationell nivå har det tagits flera initiativ, bl.a. har Socialstyrelsen kommit med nya rekommendationer och flera vägledande dokument för att stärka socialtjänstens arbete inom detta område. Den 1 juli kom också nya bestämmelser om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Från årsskiftet trädde nya regler i kraft för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som bl.a. innebär att Migrationsverket omedelbart kan anvisa asylsökande barn oavsett om en kommun har en överenskommelse om mottagande eller inte. Lagändringen har i stort sett fungerat som det varit tänkt och de barn som kommit till Solna har som regel omgående anvisats till en kommun. Under 2014 har antalet nya flyktingbarn som tagits emot av nämnden ökat till 459 jämfört med 278 föregående år, en ökning med hela procent 65 procent, men tack vare en ökad genomströmning har antalet vårddygn minskat. Antalet ensamkommande flyktingbarn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT) var vid årets slut 98 jämfört med 89 i slutet av Sedan 2006 har staden tagit emot upp emot ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Antalet vuxna personer med missbruk som behövt dygnetruntvård har mer än halverats jämfört med Dessutom har antalet personer som varit i behov av tvångsvård för sitt missbruk minskat. Även antalet personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjukliga som behövt dygnetruntvård har minskat. Denna utveckling har möjliggjorts tack vare att de öppenvårdsinsatser som erbjuds på hemmaplan har utvecklats och utökats. Dessutom har åtgärder vidtagits för att stärka ledningen av verksamheten. Antalet nya aktualiseringar som gällt vuxna personer med missbruk har ökat med hela 46 procent jämfört med Däremot har antalet nyinkomna ärenden som rör personer med psykisk funktionsnedsättning minskat något. Sammantaget har antalet vuxna personer med missbruk, psykiskt funktionsnedsatta och samsjukliga aktuella för utredning eller insats ökat med 11 procent jämfört med Framför allt är det här antalet samsjukliga som ökat. I början av året presenterades en inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning som genomförts av nordvästkommunernas gemensamma FoU-enhet.

3 3 (11) Nämndens mål I årsredovisning och bokslut tar stadsledningsförvaltningen huvudansvaret för uppföljningen av stadsövergripande mål och uppdrag utifrån ett antal analysgrupper. Det stadsgemensamma uppföljningsarbetet ersätter nämndens/förvaltningens uppföljning av mål och uppdrag på stadsövergripande nivå. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag togs nio mål fram för socialnämndens verksamhet Den samlade bedömningen för 2014 är att av dessa mål har åtta mål uppfyllts och ett har inte uppfyllts. Nämndmål: Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå. Måluppfyllelse: Andelen under 2014 var 1,1 procent. From 2014 kan andelen med försörjningsstöd redovisas men någon jämförelse med föregående år är inte möjlig att göra. Inte heller går det i samband med bokslutet att göra några jämförelser med andelen i andra kommuner då dessa uppgifter publiceras för helår och senare under Enligt socialstyrelsens statistik för 2013 varierar andelen mottagare kraftigt mellan kommunerna, från drygt 10 till som lägst 0,8 procent. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med 6 procent jämfört med 2013, medelsbiståndet per månad har ökat något jämfört med föregående år och utbetalt bistånd per hushåll ligger på ungefär samma nivå som Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka. Måluppfyllelse: Underlag saknas delvis för att kunna redovisa i vilken grad målet uppfyllts inkl. jämförelse med Det kan dock konstateras att antalet personer som varje månad haft biståndsbedömd sysselsättning i snitt ligger 14 procent högre än jämfört med Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska. Måluppfyllelse: Målet följs upp årsvis på motsvarande sätt som de nyckeltal om återaktualiseringar förvaltningen rapporterar till kommun- och landstingsdatabasen ( Kolada ) för jämförelser med andra kommuner. Andelen personer med försörjningsstöd som återaktualiserats har minskat från 16 till 13 procent, andelen ungdomar har minskat från 19 till 17 procent och även andelen vuxna med missbruk har minskat från 19 till 14 procent. Andelen yngre barn som återaktualiserats har dock ökat från 15 till 27 procent. Avseende nämnda kategorier har andelen som återaktualiserats totalt sett ökat med 0.5 procent jämfört med Målet bedöms inte som uppfyllt. Nämndmål: Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Måluppfyllelse: Andelen öppenvårdsinsatser har totalt sett ökat med 4 procent jämfört med Störst är ökningen för vuxna med 8 procent och för yngre barn är ökningen 4 procent. Andelen ungdomar med öppenvårdsinsatser har minskat med 2 procent. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Måluppfyllelse: Två mindre brukarundersökningar har redovisats, båda med mycket positiva resultat. Under 2014 har sammanlagt 15 synpunkter och klagomål registrerats avseende 8 olika kategorier (en inkommen synpunkt eller ett klagomål kan registreras för flera olika kategorier). Målet bedöms som uppfyllt.

4 4 (11) Nämndmål: Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Måluppfyllelse: Totalt sett har endast 12 av 239 överklagade beslut gått emot förvaltningen jämfört med 7 av 157 för 2013 vilket innebär att andelen beslut som gått emot förvaltningen ökat från 4 till 5 procent, dvs. att andelen bedöms fortsatt ligga på en låg nivå. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2013 års nivå. Måluppfyllelse: Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med bl.a. serveringstillstånd mäts via Stockholm Business Alliance serviceundersökning. I 2014 års undersökning ökade nöjdkundindex (NKI) till 91 från 77 i föregående års undersökning. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Medarbetarnas engagemang ska öka till minst HME (hållbartmedarbetarengagemang) 74 i 2014 års medarbetarundersökning Måluppfyllelse: I 2014 års medarbetarundersökning ökade HME till 79 för socialförvaltningens del. Målet bedöms som uppfyllt. Nämndmål: Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid ska för medarbetarna 2014 ligga under 6,0 % Måluppfyllelse: För socialsekreterare, förvaltningens dominerande yrkesgrupp, har sjukfrånvaron fortsatt att minska från 5,0 år 2012 till 4,9 år 2013 och nu 4,6 för Målet bedöms som uppfyllt. Utmaningar det gångna året För 2014 lyfte förvaltningen särskilt fram ett antal utmaningar i arbetet med att utveckla verksamheten; alternativ till institutionsvård, de ensamkommande flyktingbarnen, brist på familjehem, fler yngre barn aktualiseras, försörjningsstödet och utvecklad samverkan. I föreliggande årsredovisning framgår under olika avsnitt hur förvaltningen tagit sig an de nämnda utmaningarna. Flera av de utmaningar som lyftes fram inför 2014 består och bl.a. utifrån de som lyftes fram föregående verksamhetsår år har förvaltningen ställt upp ett antal delvis nya utmaningar inför kommande verksamhetsår; helhetssyn utifrån brukarnas behov, säkrat stöd till barn och unga, utvecklat barnperspektiv i all verksamhet och fortsatt arbete med hemmaplanslösningar för vuxna. Ekonomi Kostnader Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Budgetavvikelse, tkr Nämndens nettokostnader för 2014 är 205,4 mkr, vilket innebär ett överskott med 8,6 mkr jämfört med budget på 214,0 mkr. Fördelningen är 1,0 mkr lägre kostnader och 7,6 mkr högre intäkter.

5 5 (11) Fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med effektiva insatser inom Solnamodellen gör att kostnaderna för försörjningsstöd är 7,0 mkr lägre än budget. Antalet barn som har behövt placeras i familjehemsvård har fortsatt att öka och särskilt stor har ökningen varit när det gäller jourhemsplaceringar av yngre barn. Kostnaderna är 8,0 mkr högre än budget. Intäkterna från Migrationsverket är 5,2 mkr högre än budget. Nämndens nettokostnader är 3,1 mkr lägre än föregående år. Kostnaderna är 14,6 mkr lägre och intäkterna 11,5 mkr lägre. Förklaringen till minskade kostnader är främst att antalet institutionsplaceringar för vuxna har minskat. Den nya lagstiftningen kring ensamkommande barn har gjort att Solna har färre transitplatser och ersättningarna från Migrationsverkat har därför minskat. Nämnden har inte haft några utgifter för investeringar under Köp av huvudverksamhet Med huvudverksamhet avses verksamhet som erbjuds brukare och medborgare och köpen har skett av upphandlade entreprenörer, andra kommuner avseende drift av gemensamma verksamheter samt staten när det gäller individplaceringar som görs via Statens institutionsstyrelse (SiS). Vissa av nämndens verksamheter och flertalet av de insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Verksamhet drivs också gemensamt tillsammans med andra kommuner. För 2014 var nämndens kostnader för köp av huvudverksamhet ca. 174 mkr, dvs. ca 50,1 procent av nämndens totala kostnader. För 2013 var motsvarande kostnader 197,5 mkr vilket för 2014 var en minskning med 11,9 procent jämfört med föregående år. De minskade kostnaderna avser till övervägande del färre antal vårdygn för ensamkommande flyktingbarn. Trots att fler flyktingbarn tagits emot har vårddygnen minskat tack vare ökad genomströmning. Dessutom har antalet vårddygn minskat för såväl vuxna med missbruk som för personer med psykisk funktionsnedsättning. Även antalet vårddygn vad gäller institutionsplaceringar av ungdomar har minskat jämfört med Sammantaget rör det sig här om minskade kostnader med ca 26,5 mkr. Kostnaderna för upphandlad familjehemsvård, öppenvårdsinsatser för barn och unga samt institutionsvård för yngre barn har dock ökat med sammanlagt 3,7 mkr. Verksamhetsmått På grund av uppgradering av förvaltningens verksamhetssystem saknas vissa nyckeltal för 2013 vilket innebär att jämförelser med tidigare år i vissa fall endast kan göras med 2012, se vidare bilaga A. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat med 6 procent jämfört med 2013 trots att antalet nya ärenden ökat. Medelsbiståndet per månad har ökat något jämfört med föregående år medan utbetalt bistånd per hushåll ligger på ungefär samma nivå som för Antalet barn och ungdomar som varit föremål för institutionsvård har fortsatt att minska. Däremot har antalet barn och ungdomar placerade i familje- eller jourhem ökat sedan Jämfört med 2012 har antalet nyinkomna ärenden fortsatt att öka liksom antalet yngre barn som ungdomar som varit aktuella för en insats eller utredning.

6 6 (11) Trots en ökad inströmning av ensamkommande flyktingbarn har antalet vårddygn minskat till följd av den ökade genomströmning som blivit följden av de nya regler som trädde i kraft from Antalet vuxna personer med missbruk placerade i dygnetruntvård har minskat med hela 54 procent jämfört med Likaså har antalet vårddygn minskat avsevärt för denna typ av vård. Det har även skett en viss minskning av antalet personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjukliga som behövt dygnetruntvård. Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektiviseringar För nämndens verksamheter finns totalt tio kvalitetsdeklarationer. Under det gångna året har förvaltningen påbörjat en översyn med syftet att ytterligare skärpa de löften som ges i dessa deklarationer. Detta har hittills resulterat i att nämnden beslutat att justera de kvalitetsdeklarationer som avser försörjningsstöd samt stödet till barn och ungdomar. Medborgare och brukare kan ta del av nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer på stadens hemsida, i förvaltningens receptioner samt hos viktiga samverkanspartners. Kvalitetsdeklarationerna delas också ut direkt till brukare, anhöriga och andra berörda samt skickas ut till alla som ansöker om försörjningsstöd respektive serveringstillstånd. Nämnden har under 2014 beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs på all socialtjänstverksamhet. Inom ramen för detta arbete pågår en översyn av samtliga riktlinjer och rutiner. Nämnden har även fattat beslut om en samverkansöverenskommelse för personer med behov av insatser från både omvårdnadsnämnd och socialnämnd samt om en handlingsplan för arbete med våld i nära relationer. Med syftet att åstadkomma en obruten skolgång för de ungdomar som ges insatser via Statets institutionsstyrelse (SiS) har nämnden under året beslutat att ingå ett samverkansavtal med SiS. En brukarundersökning med deltagare i Ungdomsenhetens föräldrastödsprogram Föräldrastegen har genomförts med hjälp av socionompraktikanter, vilka även sammanställt en brukarundersökning med deltagare i föräldrastödsprogrammet Komet. Resultaten från dessa båda undersökningar visar att insatserna är väl fungerande och uppskattade av deltagarna. Tillsammans med ett antal nordvästkommuner pågår dessutom en brukarundersökning riktad till personer aktuella för relationsvåld. Under året har 11 rapporter enligt Lex Sarah gjorts inom nämndens egna verksamheter. 2 av dessa har resulterat i anmälningar enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från privat verksamhet har information inkommit om 4 tillfällen då en rapport enligt Lex Sarah gjorts. Under 2014 har sammanlagt 15 synpunkter och klagomål registrerats avseende 8 olika kategorier. En synpunkt eller ett klagomål kan registreras för flera olika kategorier. Av de 15 har 5 gällt handläggning, 4 tillgänglighet, 4 bemötande, 2 genomförande samt 1 vardera arbetssätt, information, resurser samt trygghet. Synpunkterna och klagomålen har följts upp och åtgärdats inom berörda enheter. Arbetet med öppna jämförelser inom merparten av nämndens olika ansvarområden har fortgått. Under 2014 har förvaltningen kompletterat underlaget för dessa jämförelser med de jämförande kvalitetsnyckeltal förvaltningen lämnar inom ramen för den nationella undersökning som Rådet för kommunala analyser (RKA) samordnar. Arbetet med de öppna jämförelserna har redovisats i flera rapporter till nämnden. Tillsammans med övriga nordvästkommuner har diskussioner påbörjats om att utveckla samverkan mellan kommunerna i detta arbete med stöd av FoU Nordväst.

7 7 (11) Förvaltningen har deltagit aktivt i förberedelsearbetet inför att staden i början av 2015 inför ett stadsgemenensamt Kontaktcenter som ett led i att förbättra tillgängligheten inom stadens alla verksamheter. Under rubriken Säker ingång har en översyn genomförts för att säkerställa och ta fram rutiner så att alla de orosanmälningar som kommer in till nämndens olika verksamheter tas om hand på ett korrekt sätt. I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter. På enhetsnivå har ett flertal aktiviteter bedrivits för att utveckla kvaliteten inom olika områden. Detta arbete har inom vissa enheter bedrivits utifrån att man på enhetsnivå formulert särkskilda enhetsmål. För att möta ökningen av ärenden som rör barn och unga har resurserna förstärkts när det gäller att utreda yngre barn samt av familjehemvården. Dessutom har ytterligare resurser avsatts till förvaltningens arbete med att ta hjälp av och stödja brukares sociala nätverk. I samverkan med den kommungemensamma Familjepoolen har arbete påbörjats för att kunna erbjuda konsulentstödd familjehemsverksamhet i kommunal regi. Utifrån att Socialsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utveckla och förbättra BBIC har bl.a.nordvästkommunerna deltagit aktivt i detta arbete genom att ingå i en rikstäckande pilotundersökning om förslaget till nya BBIC. Förvaltningens ledningsgrupp har under året fått en särskild redovisning av den FoU-rapport som tagits fram om barnperspektivet i det sociala arbetet som bedrivs i nordvästkommunerna. Den 1 oktober 2014 trädde nya bestämmelser i kraft gällande våld i nära relationer, vilket innebär att utredning i sådana fall ska inledas skyndsamt. I enlighet med lagändringen har förvaltningens riktlinjer ändrats och Barnahus ska samordna arbetet med att säkerställa ett gemensamt arbetsätt i berörda kommuner. För att möta behovet av förebyggande insatser planerade förvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen att under 2014 utbilda fler ledare i föräldrastödsprogrammet Komet med stöd av Stockholms stad. Detta har dock inte kunnat genomföras då Stockholm inte kunnat tillhandahålla denna utbildning för länets kommuner. Förvaltningen har under 2014 kommit igång med Sociala insatsgrupper vars syfte är att olika förvaltningar och myndigheter ska arbeta samordnat så att ungdomar väljer andra alternativ än en kriminell livsstil. Som ett resultat av en utvecklad samverkan inom ungdomsområdet, såväl internt och externt, har kostamma insatser i vissa fall kunnat undvikas eller förkortas och i en del fall har även kostnader kunnat delas med t.ex. BUP. I samverkan med kompetensförvaltningen kunde sommarjobb ordnas för drygt 60 ensamkommande flyktingungdomar. För dessa ungdomar har ett utvecklingsarbete genomförts så de ska kunna få kontrakt med föräldrar och andra anhöriga i hemlandet. Ett utvecklat och utökat utbud av öppenvårdsinsatser på hemmaplan för såväl vuxna med missbruk som personer med psykisk funktionsnedsättning har bl.a. inneburit att antalet institutionsplaceringar för dessa målgrupper minskat avsevärt. Det program som kan erbjudas för anhöriga till missbrukare har en ökande efterfrågan. Alla Vuxenenhetens utförarverksamheter i egen regi kan idag erbjuda individanpassade insatser för såväl vuxna med missbruk som för de med psykisk funktionsnedsättning. Under året har ett av verksamhetens gruppboenden för psykiskt funktionsnedsatta utökats med ett antal utslussningslägenheter.

8 8 (11) Förvaltningen har dessutom påbörjat en översyn av samverkan, riktlinjer och rutiner för de brukare som har ett missbruk och samtidigt är i behov av ekonomiskt bistånd. Översynen kommer att resultera i förslag om reviderade riktlinjer, nya rutiner samt utvecklade samverkansformer mellan berörda enheter. En av förvaltningens viktigaste framtidsutmaningar inom kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet är det fortsatta arbetet med att se över och förbättra nämndens alla kvalitetsdeklarationer och de löften som där ges. Frågan om att ytterligare förbättra tillgängligheten kommer här att ha en framträdande plats. Dessutom kommer förvaltningen att behöva ägna fortsatt uppmärksamhet åt tillgänglighetsfrågorna och att säkerställa en effektiv samverkan med stadens gemensamma Kontaktcenter som införs i början av Tvärsektoriella frågor Ökad kunskap i likabehandling och goda exempel från andra kommuner och länder bidrar till att skapa förutsättningar för att utveckla en socialtjänst av god kvalitet med förmåga att ge ett gott bemötande, se individens olika behov och ge rätt insatser. De tvärsektoriella frågorna blir härigenom ett stöd i förvaltningens arbete med att uppnå stadens och nämndens mål. Likabehandling I arbetet med likabehandling genomför förvaltningen årligen en dag med nyanställda inriktad på värdegrundsarbete där temat för året var Hur öppen är vår arbetsplats för normkritik? Kunskapsutveckling sker då enskilda medarbetare tar del av utbildningar och seminarier kring diskrimineringsgrunderna. Det kommande året har en utbildning planerats inriktad på familjer med rubriken Bland stjärnor och regnbågar formas barn i vår tid. I samverkan med andra förvaltningar har det skapats sommarjobb för ensamkommande flyktingar och det har pågått ett aktivt arbete med våld i nära relationer där nämnden under året antagit en handlingsplan. Internationellt Medarbetare från socialförvaltningen har deltagit i en förvaltningsövergripande studieresa till Lettland och Estland. Syftet med resan var bland annat att studera hur offentliga myndigheter arbetar för att förebygga förtida skolavhopp från gymnasieskolan. Medarbetare från fyra av stadens förvaltningar deltog och bidrog med erfarenheter utifrån sina respektive kompetensområden. Studieresan har resulterat i förbättrad samverkan och ett antal idéer till verksamhetsutveckling. Som ett led i kompetensutvecklingen har medarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn deltagit i utbildningar och seminarier om skilda kulturer, anknytning och trauman. Förvaltningen har också deltagit i projektet Consensio, ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Projektet har pågått under två år och avslutades under Målet har varit att anställda hos kommuner i Stockholms län, försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska få ökad kompetens i att bemöta personer med funktionsnedsättning och i samverkan stödja dessa personer till arbete, studier, sysselsättning och till rätt insats i välfärdsystemet. Ett femtontal medarbetare från förvaltningen har deltagit i denna kompetensutveckling. Under det gångna året har förvaltningen tagit emot studiebesök från andra länder. Socionomstuderande från Spanien har fått information om socialförvaltningens uppdrag och verksamheter och lettiska kollegor har fått information om Jobbteamet. Socialförvaltningens samverkan med Solnamodellen, de egna arbetsmarknadsinsatserna och Jobbteamet inom Vuxenenheten bidrar samtliga till att uppfylla målet om sysselsättning

9 9 (11) i EU:s tillväxtstrategi Europa De tvärsektoriella frågorna är ett stöd i förvaltningens arbete att uppnå stadens övergripande mål och båda perspektiven är delar av förvaltningens kvalitetsarbete. Tillstånds- och tillsynsverksamhet Tillståndsenheten handlägger permanenta och tillfälliga serveringstillstånd och har ansvar för inre och yttre tillsyn. Verksamheten ansvarar också för anmälan/registrering och tillsyn avseende folköl- och tobaksförsäljning samt receptfria läkemedel. I årsrapporten, bilaga E, redovisas en sammanställning av tillståndsenhetens olika arbetsområden och för hur arbetet med tillståndsgivning och tillsyn har utförts under året. Vid utgången av 2014 fanns 131 serveringstillstånd i staden och totalt genomfördes 121 tillsynsbesök på restauranger med alkoholförsäljning. Under året har tillsynen lett till återkallelse av 1 serveringstillstånd. Enligt såväl förvaltningens som närpolisens bedömning har ordningssituationen och nykterheten på stadens restauranger varit god det gånga året. Under 2014 har tillståndsenheten infört e-tjänster för att underlätta ansökningsförfarandet. I den mätning som gjorts av kundnöjdheten när det gäller serveringstillstånd har nöjdkundsindex (NKI) ökat till hela 91 från 77 i föregående mätning I den tillsyn som länsstyrelsen gjort av det gångna året konstateras att stadens tillståndsoch tillsynsverksamhet bedrivs i enlighet med alkohol- och tobakslagens bestämmelser. Medarbetare Under våren genomfördes en medarbetarundersökning i staden. På övergripande nivå visar förvaltningen goda resultat inom flera områden. Svarsfrekvensen var 93 procent vilket visar på ett stort engagemang bland medarbetarna och ger en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Hållbart medarbetarengagemang, HME-index, har ökat med 7 punkter och indexvärdet var 79 i den undersökning som genomförts Det systematiska arbetet med mål som förvaltningen genomfört har gett resultat. Förvaltningens utvecklingsområden är öppet klimat, feedbackkultur och stresshantering inom gruppen yngre medarbetare. Under hösten hölls fokusgrupper med yngre medarbetare. Resultatet från dessa visar att tillgång till ett närvarande och professionellt stöd hos ledning och kollegor är viktiga byggstenar för att medarbetare ska ha möjlighet att göra ett bra arbete. Som ett led i detta förbättringsarbete har nyrekrytering av arbetsledare och metodstödjare skett under året. Utredningsgrupperna inom barn- och ungdomsenheten har avslutat en utbildning i systemteori under året. Tillsammans med fackliga organisationer har gemensamma lönekriterier tagits fram och använts i löneöversynen under året. Internkontrollplan I enlighet med socialnämndens internkontrollplan har förvaltningen genomfört ett antal kontrollmoment av hur riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Dessutom har samtliga befintliga riktlinjer och rutiner setts över och en del nya tagits fram under det gångna året. Kontroller har skett avseende; utredningstider i barn- och ungdomsärenden, underställningar av omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM., genomförandeplaner enligt BBIC respektive utförares genomförandeplaner, godkännande av jourhem att ta emot barn, företag med serveringstillstånd, avtalstrohet, direktupphandlingar, vissa stadsgemensamma rutiner, loggningar i verksamhetssystem och larmsystem.

10 10 (11) Resultatet av genomförda kontroller har visat på vissa förbättringsområden. Beträffande lagstadgade utredningstider på fyra månader i ärenden som rör barn och ungdomar kan konstateras att det skett avsevärda förbättringar även om det fortfarande förekommer att tidgränsen ibland överskrids utan att beslut om förlängning fattats. Såväl genomförandeplaner enligt BBIC som genomförandeplaner för utförare finns i de allra flesta ärenden som kontrollrats och uppfyller med få undantag de krav som ställs på dylika planer. För de flesta av de 30 barn som tom oktober under 2014 varit jourhemsplacerade har hemmen varit godkända av en socialnämnd. Förvaltningens avtalstrohet vid köp av varor och tjänster är hög jämfört med övriga förvaltningar i staden men kan öka ytterligare. De kontroller som genomförts utifrån stadsgemensamma rutiner för representation och gåvor, jäv vid utbetalningar, internt registrerade utbetalningar samt manuella krediteringar av fakturor visar på några få förbättringsområden. Övriga områden som kontrollerats visar att gällande rutiner och riktlinjer följts. Utifrån genomförda kontroller i enlighet med internkontrollplanen för 2014 visar den samlade bedömningen på en god internkontroll inom nämndens ansvarsområde även om det finns vissa förbättringsområden. Konkurrensplan I enlighet med konkurrensplanen för 2014 har ett antal verksamheter drivits på entreprenad för nämndens räkning. Tre hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Dessutom tre gruppboenden, en boendestödsverksamhet och i samverkan med andra kommuner en verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta. Via olika ramavtal i samverkan med andra kommuner har nämnden kunnat erbjuda en rad olika insatser för barn och ungdomar, för vuxna med missbruk samt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom har nämnden efter en upphandling enlig Lagen om valfrihetssystem (LOV) from 2014 kunnat erbjuda familjerådgivning via flera olika utförare. Under slutet av 2014 har ytterligare ett HVB för ensamkommande flyktingungdomar upphandlats. Detta mot bakgrund av att staden utöver ansvar för nyanlända och de som erhållit PUT from 2015 även får ansvar för att ta emot ett visst antal asylsökande flyktingbarn och ungdomar. För denna målgrupp kommer ytterligare ett boende, drivet att det kommunala vårdbolaget, att öppnas i början av Då avtalen löper ut under 2015 har en förnyad upphandling för fortsatt drift av ett gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta påbörjats liksom en av kommungemensam ramupphandling av insatser för barn och ungdomar. Dessutom har ett antal befintliga avtal för olika driftsentreprenader samt ramavtal förlängts under året. I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter. Framtida utmaningar och förändringar Nämnden står inför flera utmaningar när det gäller att möta den ökning som pågått ett antal år av antalet barn och ungdomar som aktualiseras inom verksamheten. Det handlar bl.a. om att utveckla utredningsarbetet och de bedömningar som görs, att kunna erbjuda rätt insatser med tillräckligt god kvalitet och att fortsätta utveckla förebyggande insatser i samverkan med andra berörda. Som ett led i detta arbete har förvaltningen inlett en särskild översyn för att säkra att de orosanmälningar som avser barn och unga tas emot på ett korrekt och effektivt sätt.

11 11 (11) Alla prognoser pekar på att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige fortsätter att öka. Utifrån denna utveckling behöver nämnden se till att säkra ett fortsatt gott mottagande av alla flyktingbarn som kommer till Solna. Från och med 2015 kommer Solna stad inte bara att vara en s.k. ankomstkommun för flyktingbarnen utan även en s.k. anvisningskommun. Detta innebär att nämnden from 2015 ska kunna erbjuda drygt trettio boendeplatser för dessa barn och ungdomar. Trots viss osäkerhet om hur arbetsmarknadsläget kommer att utvecklas gäller det att fortsätta utveckla arbetet och tillsammans med Kompetensförvaltningen kunna erbjuda effektiva arbetsmarknadsåtgärder så att den positiva trenden när det gäller försörjningsstödet kan hålla i sig även framöver. Den 1 januari 2015 träder förändrade föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten i kraft. Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bl.a. kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg. Ytterligare en utmaning är att kunna behålla och rekrytera kompetent personal till alla nämndens verksamhetsområden samt att anpassa kompetensutveckling och arbetsbelastning till personalens olika behov beroende på var i yrkeslivet man befinner sig. Under slutet av 2014 har det pågått ett intensivt arbete såväl centralt som ute på förvaltningarna inför att stadens gemensamma kontaktcenter startar sin verksamhet den 15 januari Med ett gemensamt kontaktcenter ska solnabor och företagare snabbare få svar, råd och vägledning. För att denna verksamhet ska fungera bra krävs att stadens interna arbetssätt utvecklas. Nya rutiner behöver skapas för att ta in frågor och för att utarbeta svar vilket bl.a. ställer krav på effektiv samordning. Kunskapen som byggs upp i dialogen med Solnaborna och företagen ska också användas för att utveckla stadens alla verksamheter. I arbetet med att kunna erbjuda Solnaborna en socialtjänst med god kvalitet har förvaltningen inför 2015 valt att lyfta ett antal nya utmaningar. Det gäller att fortsätta arbetet med att utveckla en helhetssyn utifrån brukarnas behov, se till att stödet till barn och unga säkras, arbeta för ett utvecklat barnperspektiv i all verksamhet och fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar för vuxna. Ann-Charlotte Fager Socialchef Bilagor: Socialnämnden Verksamhetsmått, bilaga A Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2014, bilaga B Ekonomisk uppföljning inkl. verksamhetsmått, bilaga C Personaluppföljning, bilaga D Årsrapport tillståndsenheten, bilaga E

12 Bilaga A Socialnäm nden - Verksamhetsrnått (1) Försörjningsstöd - Antal bjdragshushåll/år Familjetyper under perjoden (8) - varav ensamstående kvinnor 230 ju utan barn 148 ju med barn 77 ju med umgängesbarn 5 ju - varav ensamstående män 288 ju utan barn 252 ju med barn 31 ju 24 - med umgängesbarn 5 ju - varav gifta par/sammanboende 43 ju 39 - utan barn 15 ju 13 - med barn 28 j u 26 - varav övriga 3 ju - Medelbjstånd/mån, kr Snjttbjdragstid ju ju 5 Dygnetruntplaceringar (2), barn - Antal barn varav fljckor varav pojkar Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, barn - Antal barn 98 ju ju - varav flickor 42 ju ju - varav pojkar 56 ju ju Dygnetruntplaceringar (2), ungdom (4) - Antal barn varav flickor varav pojkar Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, ungdom (4) - Antal barn 109 ju ju - varav flickor 40 j u ju - varav pojkar 69 ju ju Familj- och jourhem (S), barn och ungdom (4) - Antal barn varav flickor varav pojkar Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Dygnetruntplaceringar (2), flyktingbarn (6) - Antal barn varav flickor varav pojkar Antal vårddygn

13 Dygnetruntplaceringar (2), socialpsykiatri (3) - Antal personer - varav kvinnor - varav män - Antal vårddygn - Bruttokostnad/dygn inkl socialpsykiatri (9) Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, socialpsykiatri - Antal personer - varav kvinnor - varav män Dygnetruntplaceringar (2), missbruk - Antal personer - varav kvinnor - varav män - Antal vårddygn - Bruttokostnad/dygn Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, missbruk - Antal personer - varav kvinnor - varav män Dygnetruntplaceringar (2), samsjuklighet (3, 7) - Antal personer - varav kvinnor - varav män - Antal vårddygn - Bruttokostnad/dygn inkl socialpsykiatri Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, samsjuklighet (7) - Antal personer - varav kvinnor - varav män iu iu 92 iu iu 74 iu iu iu iu 26 iu iu 80 iu iu iu iu 17 iu iu 27 iu iu (1) vissa uppgifter för 2013 saknas pga byte av verksamhetssystem, öppenvårdsinsatser redovisas fr o m 2014 som antal personer (2) HVB-hem, stödboende etc, ej ink/o familje- ellerjourhem (3) Ink/. gruppboenden (4) Exk/. flyktingbarn (5) Inkl. samtliga jourhem och familjehem, nätverkshem samt vårdnadsöverflytt. (6) Kommunernas ansvar from (7) Missbruk och psykiskt funktionsnedsatta fr o m (8) Om en person bytt familjetyp under perioden, kan personen finnas under flera olika familjetyper dock bara en gång per familjetyp. Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam "hushållning" med referenspersonen. (9) Se samsjuklighet 2014 och 2013

14 Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (4) Bilaga B Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2014 I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut som antagits av socialnämnden redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden inkl. under aktuell period. Under perioden har socialnämnden (SN) sammanträtt vid tio tillfällen. Ärenden som rör icke verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. SN Ärende: Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län (SN/2013:426) Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län. Uppföljning: KS beslutade att anta överenskommelsen. Under förutsättning att en kommun godkänt överenskommelsen gäller den from 1 mars 2014 och t.v. Uppsägning görs av ansvarig nämnd, uppsägningstiden är 6 månader. KSL ansvarar för uppföljning av överenskommelsen som görs minst vart tredje år. Parter är de kommuner i Stockholms län som antagit överenskommelsen, f.n. Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö samt Österåker (Enl. KSL ). Härefter har Sollentuna kommit till och i dagsläget är det 22 av 26 kommuner som ingår. Nacka, Solna, Vallentuna och Lidingö har inte skrivit på. Ärende: Svar på remiss av Solna stads miljöpolicy med tillhörande riktlinjer (SN/2014:43) Beslut: Socialnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Uppföljning: Ärendet är ännu under beredning inför beslut av KS. SN Inget att återrapportera SN Ärende: Svar på remiss angående förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering med doping (SN/2013:451) Beslut: Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar rekommendationen från Kommunförbundet Stockholms län att teckna överenskommelsen. Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen från Kommunförbundet Stockholms län att teckna överenskommelsen. Lanstinget har godkänt förlängningen och på kommunsidan har hittills 21 av 26 kommuner antagit förlängningen.

15 SID 2 (4) SN Ärende: Samverkansöverenskommelse för personer med behov av insatser från både omvårdnadsnämnd och socialnämnd (SN/2014:90). Beslut: Socialnämnden godkänner förslag till samverkansöverenskommelse mellan omvårdnadsnämnd och socialnämnd samt att informera kommunstyrelsen om att uppdraget därmed är avslutat. Nämnden uppdrar till förvaltningschef att underteckna överenskommelsen. Uppföljning: Överenskommelsen har tecknats i enlighet med nämndens beslut. Dessutom har två halvdagar arrangerats för medarbetare från berörda förvaltningar med syftet att göra överenskommelsen känd, att få bättre kännedom om respektive förvaltnings uppdrag samt att ge information om det fortsatta arbetet med överenskommelsen. I enlighet med överenskommelsen har den förvaltningsgemensamma styrgruppen utsett medarbetare från bägge förvaltningarna som påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner. Ärende: Remissvar till kommunstyrelsen på motion av Susanne Nordling (MP) om att stötta nyanlända genom att erbjuda kontakt med hälsokommunikatörer (SN/2013:375) Beslut: Socialnämnden lämnar remissvaret vidare till kommunstyrelsen. Uppföljning: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad med hänvisning till kompetensnämndens och socialnämndens yttranden. Utifrån det samarbete som Solna stad har med landstingets hälsokommunikatörer har förvaltningen anlitat dessa vid ett tillfälle för information riktade till ensamkommande flyktingbarn. SN Ärende: Ramupphandling av insatser för barn och ungdom (SN/2014:28) Beslut: Socialnämnden beslutar att upphandla insatser riktade till barn och ungdomar, att upphandlingen sker i samverkan med de nordvästkommuner som fattar likalydande beslut samt att Solna stad ansvara för att samordna en gemensam upphandling. Uppföljning: Likalydande beslut har fattats av Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Därefter har endast Sollentuna, Sundbyberg och Solna beslutat att genomföra en gemensam upphandling och även godkänt anbudsförfrågan som annonserats 7 januari Ärende: Svar på remiss från socialdepartementet delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga, SOU 2014:3 (SN2014:133) Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutar att som sitt eget yttrande översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse. Något slutligt förslag har ännu inte kommit om de förändringar utredningen föreslår ska träda i kraft 1 juli 2015.

16 SID 3 (4) Ärende: Remissvar avseende departementspromemoria 2014:9, En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (SN/2014:195) Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutar att översända omvårdnadsnämndens och socialnämndens yttranden såsom sitt eget som svar på remissen till socialdepartementet. Något slutligt förslag har ännu inte kommit om de förändringar utredningen föreslår ska träda i kraft 1 juli SN Ärende: Upphandling Hagavägens gruppbostad (SN/2014:78) Beslut: Socialnämnden beslutar upphandla driften av Hagavägens gruppbostad samt godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag. Uppföljning: Efter att nämnden på sitt sammanträde beslutat om val av utförare för den fortsatta driften har åtgärder vidtagits för att upprätta avtal med vald utförare för fortsatt drift from SN Ärende: Överenskommelse med Stockholms stad om finansiering av Barnahus (SN/2014:298) Beslut: Socialnämnden godkänner överenskommelse om finansiering av Barnahus Stockholm och uppdrar åt socialchefen att teckna överenskommelsen. Uppföljning: Överenskommelse har tecknats i enlighet med nämndens beslut. Barnahus har varit igång sedan oktober form och det är en omfattande verksamhet att samordna där det enligt ledningen återstår en bit innan verksamheten fungerar på bästa sätt i alla led. Ärende: Svar på remiss från KSL revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn (SN/2014:319) Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten om ensamkommande barn och ungdomar. Uppföljning: Kommunstyrelsen beslutade att anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten om ensamkommande barn och ungdomar. Till riktlinjerna finns en vägledning för tiden efter PUT samt en checklista med syfte att förebygga att barn försvinner inkl. vägledning om detta ändå händer. KSL avvaktar svar under februari från tre kvarvarande kommuner och därefter skickas riktlinjerna med bilagor ut till samtliga kommuner och publiceras på KSL:s hemsida. SN Inget att återrapportera SN Ärende: Upphandling av insatser barn och ungdom (SN/2014:28) Beslut: Socialnämnden godkänner föreliggande förfrågningsunderlag med anbudsinbjudan till upphandling av insatser för barn och ungdom

17 SID 4 (4) Uppföljning: Efter nämndens beslut har upphandlingen för ett nytt avtal from annonserats som planerat den 7 januari och anbudstiden pågår till den 23 februari Ärende: Förändring av kvalitetsdeklaration avseende stöd till barn, ungdom och familj (SN/2014:373) Beslut: Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till förändring av åtaganden att ingå i kvalitetsdeklaration avseende stöd till barn, ungdom och familj. Uppföljning: Planeringen var att den förändrade kvalitetsdeklarationen skulle gälla from 1 december På grund av att de kontaktuppgifter som ges i deklarationen behövt anpassas till stadens nyinrättade Kontaktcenter gäller den from 1 februari SN Ärende: Samverkansavtal SiS Solna (SN/2014:411) Beslut: Socialnämnden godkänner samverkansavtalet och uppdrar åt socialchefen att underteckna överenskommelsen. Uppföljning: Överenskommelsen har undertecknats och samverkan mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och socialförvaltningen samt stadens barn- och ungdomsförvaltning kring placerade ungdomars skolgång kan därmed ske i enlighet med avtalet. Nämnden har dock ännu inte behövt placera någon ungdom via SiS sedan överenskommelsen träffades.

18 EKONOMISK UPPFÖLJNING tom december 2014 För socialnämnden totalt, budget och utfall Bilaga C Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Perioden januari - december 2014 Helår Helår Budget Utfall Justerat utfall Budgetavvikelse Intäkt Kostnad Nettokostnad Budget, utfall och prognos per enhet och verksamhet MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2014 STABEN OCH ÖVERGRIPANDE 7501 Administration Politisk verksamhet Socialjour Tillstånd Föreningsbidrag Summa EKONOMI OCH ARBETSMARKNADSENHETEN 7510 Administration Enskilt biståud Enskilt bistånd relationsvåld l Administration arbetsmarknadsenheten OSAlsysse1framjandeåtgärder /tvättstuga/cafeteria Summa: VUXENENHETEN 7550 Administration myndighetsgruppen/utförargnlppen HVB /boende-missbruk vuxna Familjehemsvård /missbruk vuxna O O Kontaktperson/öppenvård extlint-missbruk vuxna Tillf öppeuvård/filmgatan- missbruk vuxna Boende-HVB/samsjukligh/gruppboenden socialpsykiatri Kontaktlboendestöd/arbetsrehab-socialpsykiatri Personligt ombud- socialpsykiatri Sjukhem/instvård ej missbruklomvård O O O O 7563 Boendekedjan/Ulgenhetsadministration Aktivitetshus Österv/Sysselsättning Väntorp/Arbetspl för! syss Summa: UNGDOMSENHETEN 7570 Administration Institutionsvård/HVB /Boendestödd Familjehemsvård Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård Mini-Maria/LOKUS Ensamkommande flyktingbarn Summa: BARNENHETEN 7540 Pedagogisk verksamhet-öppen förskola Administration InstitutionsvårdlHVB lboendestödd Familjehemsvård Kontaktfam/kval kontaktp/öppeuvård Familjerådgivning Umgängesstödd fam rätten Summa: TOTALT:

19 2 (3) REDOVISNING AV VERKSAMHETSMATT Ekonomienheten Antal hushåll med utbetalningar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snirtbidrag per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barnenheten Familjehemsvård, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dygnetruntplaceringar, antal personer jan feb mar apr maj jun O O O O jul aug sep okt nov dec o o o Ungdomsenheten Familjehemsvård, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dygnetruntplaceringar, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ensamkommande barn med uppehållstillstånd, antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

20 3 (3) Vuxenenheten Dygnetruntplaceringar missbruk 2 antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Placering enligt L VM 2 antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri 2 exkl. egna gruppboenden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dygnetruntplaceringar samsjuklighet 2 antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Il

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer