Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013"

Transkript

1 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (12) SN/2014:47 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd håller i sig även för Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 9 procent. Antalet inkomna ärenden som rör yngre barn har minskat något jämfört med De barn som varit aktuella för en utredning eller insats forstätter dock att öka jämfört med föregående år. Nämnden har under året tagit emot 275 nya ensamkommande flyktingbarn och ungdomar vilket innebär en viss minskning jämfört med Den samlade bedömningen är att sex av nämndens sju mål för 2013 uppfyllts. Ett av målen har tyvärr inte kunnat följas upp och bedömas pga. av förvaltningens övergång till ett uppdaterat verksamhetssystem under det gångna året. Nämndens nettokostnader för 2013 är 208,5 mkr, vilket innebär ett överskott med 1,8 mkr jämfört med budget på 210,3 mkr. Fördelningen är 38,0 mkr högre kostnader och 39,8 mkr högre intäkter. Beslut Socialnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för Verksamheten Socialnämnden ska utifrån individens behov erbjuda insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd så att den enskildes egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer, vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning, brottsoffer samt de som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ansvarar även för serveringstillstånd. Verksamheten bedrivs till viss del också tillsammans med andra kommuner och flertalet insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Viktiga händelser Den positiva trenden när det gäller försörjningsstödet håller i sig. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 9 procent från 645 till 589 under Snittbidraget per månad har ökat något men låg under året i stort sett på samma nivå som under Bakom denna mycket positiva utveckling ligger ett fortsatt utvecklingsarbete liksom de effektiva insatser som kan erbjudas inom den så kallade Solnamodellen.

2 2 (12) Antalet inkomna ärenden som rör yngre barn har minskat något jämfört med Det är dock ännu för tidigt att dra några slutsatser om de senaste årens trend med ett stigande antal anmälningar till socialtjänsten av yngre barn i såväl Solna som i landet kan ha avtagit. De barn som varit aktuella för en utredning eller insats forstätter dock att öka jämfört med föregående år. Nämnden har under året tagit emot 275 nya ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det innebär att antalet minskat något jämfört med 2012 då det kom 278 flyktingbarn. Under 2013 har 22 av flyktingbarnen fått permanent uppehållstillstånd (PUT) jämfört med 53 föregående år. Antalet flyktingbarn med PUT var i slutet av året 89 jämfört med 80 vid samma tidpunkt Sedan 2006 har staden tagit emot totalt närmare ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen skedde en lagändring den 1 januari 2014 som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa dessa barn även till kommuner som saknar överenskommelse om mottagande. Solna kommer även i fortsättningen att vara en ankomstkommun. I och med lagändringen är förhoppningen att inga barn from 2014 ska bli kvar i nämndens vård mer än högst ett par dagar. Nämnden påbörjade under året en förnyad upphandling av familjerådgivning för ny drift från och med Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för att kunna erbjuda ökad valfrihet när det gäller denna typ av tjänster. Från början av 2014 kan nämnden erbjuda Solnaborna 7 olika utförare av familjerådgivning. Från årets början inrättade förvaltningen två befattningar på deltid för att arbeta med relationsvåld. Riktlinjer och rutiner har tagits fram för detta arbete och utbildningsinsatser har genomförts. För att utveckla möjligheterna till vård på hemmaplan av ungdomar och för att arbetet med s.k. sociala insatsgrupper tillsammans med närpolisen har två befattningar som ungdomsbehandlare inrättats inrättades en befattning med uppdraget att arbeta med akuta boendefrågor och att hjälpa brukare till eget kontrakt. Under det gångna året har denna satsning inneburit att ett antal personer erbjudits information och stöd i sitt bostadssökande samt att 11 brukare fått sina s.k. sociala kontrakt omvandlade till egna kontrakt. Förvaltningen har under året påbörjat en särskild satsning när det gäller att utveckla utredningsarbetet i individärenden. Under 2013 har det förvaltningsgemensamma nätverksarbetet fortsatt att utvecklas, en metodik som går ut på att mobilisera brukarnas sociala nätverk för stöd och förändring. Arbetssättet har ökat i omfattning och i vissa fall även skett in samverkan med andra förvaltningar. Att placeringar på institution eller i familjehem i stället kunnat ske i inom det egna nätverket och ibland helt kunnat undvikas är exempel på de positiva resultat som förvaltningens satsning på nätverksarbete inneburit. Efter en översyn av den tidigare enheten Resurscentrum, inriktad på vuxna med missbruk, och den tidigare Socialpsykiatrienheten, inriktad på personer med psykisk funktionsnedsättning, har dessa båda enheter slagits samman till en Vuxenenhet. Sammanslagningen innebär bl.a. bättre förutsättningar i arbetet med att utveckla alternativ till kostsamma institutionsplaceringar och för att ytterligare utveckla arbetet med s.k. samsjukliga, dvs. med personer med både psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Under året har ett omfattande arbete genomförts med att gå över till en uppgraderad version av det verksamhetssystem förvaltningen använder sig av när det gäller dokumentation i individärenden.

3 3 (12) Måluppfyllelse I årsredovisning och bokslut tar stadsledningsförvaltningen huvudansvaret för uppföljningen av stadsövergripande mål och uppdrag utifrån ett antal analysgrupper. Det stadsgemensamma uppföljningsarbetet ersätter nämndens/förvaltningens uppföljning av mål och uppdrag på stadsövergripande nivå. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag har ett antal mål tagits fram för socialnämndens verksamhet Den samlade bedömningen för 2013 är att sex av nämndens sju mål uppfyllts. Ett mål har inte bedömts då detta baseras på nyckeltal som inte kunnat tas fram för hela perioden pga. att förvaltningens uppdatering av befintligt verksamhetssystem det gångna året. Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå Måluppfyllelse: Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd fortsätter att ligger på en låg nivå. För 2013 är det färre hushåll än under 2012 som behövt försörjningsstöd. Det saknas tyvärr ännu möjlighet att ta fram uppgifter om andelen Solnabor med försörjningsstöd. Målet bedöms dock som uppfyllt. Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka Måluppfyllelse: För 2013 kan endast uppgifter om biståndsbedömd sysselsättning redovisas och per månad vilket visar att antalet brukare med sysselsättning totalt sett legat något över nivån jämfört med Uppgifter om arbete och praktik saknas. Målet bedöms som uppfyllt. Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska Måluppfyllelse: Andelen återaktualiserade barn har ökat till 15 procent jämfört med 11 procent 2012, ungdomar har minskat till 19 från 24 procent, vuxna med missbruk har minskat till 19 från 35 procent och personer med försörjningsstöd har ökat till 16 från 15 procent. Sammantaget har andelen som återaktualiserats minskat till 17 procent för 2013 från 21 procent Målet bedöms som uppfyllt Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Måluppfyllelse: I samband med delårsrapport 1 konstaterades att andelen öppenvårdsinsatser totalt sett minskat med 5 procent jämfört med motsvarande period Någon motsvarande uppgift för hela året kan tyvärr inte redovisas. Nämnas kan dock att det under året vidtagit ett flertal åtgärder för att uppnå målet. Målet har inte kunnat bedömas. Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Måluppfyllelse: Genomförda brukarundersökningar visar att brukarna överlag är nöjda med de insatser som ges och kvaliteten på tjänsterna. Under året har sammanlagt 18 synpunkter och klagomål registrerats avseende 24 olika områden. Målet bedöms som uppfyllt. Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Måluppfyllelse: Under året har endast 14 av 146 domar gått emot förvaltningen helt eller delvis, dvs. 10 procent jämfört med 8 procent för 2012 och 10 procent Målet bedöms som uppfyllt.

4 4 (12) Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2011 års nivå. Måluppfyllelse: Nöjdheten ligger kvar på samma nivå som 2011 visar den undersökning som nu på nytt genomförts och som bl.a. inbegriper företags uppfattning om servicen i samband med serveringstillstånd. Målet bedöms som uppfyllt. Ekonomi Nämndens nettokostnader för 2013 är 208,5 mkr, vilket innebär ett överskott med 1,8 mkr jämfört med budget på 210,3 mkr. Fördelningen är 38,0 mkr högre kostnader och 39,8 mkr högre intäkter. Antalet ensamkommande flyktingbarn som anlände till Solna 2012 och första halvåret 2013 var betydligt fler än förväntat. På grund av att det samtidigt fanns för få anvisningsplatser i andra kommuner blev många av dessa barn och ungdomar kvar i staden och flera av dessa har under 2013 erhållit PUT. Eftersom antalet barn blivit fler har ersättningarna från Migrationsverket ökat med 35,5 mkr. Även kostnaderna har ökat och är 23,0 mkr högre än budget till följd av fler boendeplatser tillkommit och att fler socialsekreterare behövt anställts för att klara av handläggningen av denna målgrupp. Volymförändringarna påverkar inte nämndens nettokostnader. Effektiva arbetssätt och en väl fungerande samverkan med Kompetensförvaltningen och Arbetsförmedlingen gör att kostnaderna avseende försörjningsstöd är 5,9 mkr lägre än budget. Antalet barn som är aktuella för utredning eller en insats vid förvaltningens Barnenhet fortsätter att öka. Under året har jourhemsplaceringar och antalet placeringar i upphandlade konsulentstödda jourhem mer än fördubblats och kostnaderna är 4,9 mkr högre än budget. Kostnaderna för vuxna där en placering på institution varit nödvändig är 11,0 mkr högre än budget. I gruppen finns personer med missbruk, psykisk funktionsnedsättning samt de som har både och, dvs. s.k. samsjukliga. Socialförvaltningen har under året uppgraderat sitt verksamhetssystem och utbildningsinsatser samt personalförstärkningar, antingen med hjälp av bemanningsföretag eller extra personal, har varit nödvändigt för att genomföra detta mycket omfattande förändringsarbete. Vuxenenheten har under året även haft behov av extra bemanning för utredning, handläggning och ledning. Administrationen på hela förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med budget på 4,6 mkr. Ett framgångsrikt arbete med hemmaplanslösningar i samverkan med bl.a. Barn- och utbildningsförvaltningen och landstinget samt att ungdomar kunnat placeras inom nätverket bidrar till att Ungdomsenheten redovisar ett överskott med 4,8 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr lägre än föregående år. Kostnaderna är 42,9 mkr högre och intäkterna 43,0 mkr högre. Förklaring till skillnad i såväl intäkter som i kostnader är att volymerna har ökat vad gäller ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden har inte haft några utgifter för investeringar under Verksamhetsmått Tack vare väl fungerande arbetsätt har antalet hushåll som behövt försörjningsstöd minskat och fortsätter därmed att ligga på en låg nivå. Att medelbiståndet per månad ökar något kan förklaras med att den andel som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden ökar relativt sett när fler lyckas ordna egen försörjning.

5 5 (12) Som ett resultat av att verksamheten lyckats utveckla alternativ till institutionsvård har antalet yngre barn som behövt en placering utanför hemmet minskat. Dessutom har antalet dygn för denna typ av placeringar minskat avsevärt. Kostsamma dygnetruntplaceringar för utredning, ibland av föräldrar tillsammans med barn, har efter skyddsbedömning kunnat ersättas av utredningar på hemmaplan. Även antalet ungdomar med dygnetruntplacering har minskat något, liksom antalet vårddygn. Detta har kunnat ske via fler hemmaplanslösningar i samverkan med bl.a. andra förvaltningar och landstinget samt genom placeringar inom det egna nätverket. Antalet barn och ungdomar som behövt placeras i familje- och jourhem har ökat jämfört med Framför allt är det antalet yngre barn placerade i upphandlade konsulentstödda jourhem som ökat men även antalet ungdomar placerade i upphandlade familjehem har ökat något. Trots ett något minskat antal nytillkomna ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har antalet som varit placerade ökat något. Orsaken är att en del av de som varit placerade under 2013 kom till Solna redan under Det totala antalet flyktingbarn som kom till Sverige under 2013 var något högre än föregående år. Som ett resultat av ett intensivt förändringsarbete har antalet vuxna personer med missbruk som behövt dygnetruntplaceras fortsatt att minska och trenden med fler personer som behövt placerats till följd av både missbruk och psykisk funktionsnedsättning, s.k. samsjuklighet, har avtagit. Antalet personer med enbart psykisk funktionsnedsättning som varit placerade har ökat, främst till följd av ökad omsättning inom nämndens gruppboenden. Däremot har antalet vårdygn för denna kategori minskat något. När det gäller verksamhetsmått kan nämnas att förvaltningens övergång till ett uppdaterat verksamhetssystem under 2013 inneburit att möjligheterna att ta fram verksamhetsmått och nyckletal för det gångna året i vissa fall varit begränsade. Entreprenader och köp av verksamhet uppföljning av konkurrensplan Med externa utförare avses förutom upphandlade entreprenörer även andra kommuner avseende drift av gemensamma verksamheter samt staten när det gäller de individplaceringar som görs via Statens institutionsstyrelse (SiS). Vissa av nämndens verksamheter och flertalet av de olika insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Verksamhet drivs också gemensamt tillsammans med andra kommuner. I enlighet med konkurrensplanen för 2013 har följande verksamheter drivits på entreprenad för nämndens räkning; sex hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn samt för psykiskt funktionsnedsatta tre gruppboenden, en boendestödsverksamhet och en verksamhet med personliga ombud i samverkan med andra kommuner. Via olika ramavtal i samverkan med andra kommuner har nämnden kunnat erbjuda en rad olika insatser för barn och ungdomar, vuxna med missbruk och psykiskt funktionsnedsatta samt familjerådgivning med kundval via två olika utförare. Enligt nämndens konkurrensplan har en ny upphandling av familjerådgivning enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) påbörjats under Efter förnyad upphandling kan boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta nu även erbjudas samsjukliga. Dessutom har ett nytt kommungemensamt ramavtal avseende insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning blivit klart. För ensamkommande flyktingbarn tillkom ytterligare boendeplatser under början av året och mot slutet av året avvecklades ett HVB för målgruppen pga. ett minskat antal nyanlända. Dessutom har ett antal befintliga avtal för olika driftsentreprenader samt ramavtal förlängts under året.

6 6 (12) I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter. Förvaltningen har också tagit fram en modell för avtalsuppföljning av kommungemensamma ramavtal. Närmast gäller det uppföljningen av ramavtal avseende insatser för barn och unga där Solna stad är ansvarig för samordningen. I samverkan med andra kommuner har följande verksamheter drivits; Socialjour, Relationsvåldscentrum (RVC), Familjevåldsteam Nordväst, Barncentrum/Barnahus, Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet, Jourhemspoolen, Familjepoolen samt FoU Nordväst. Samtliga nämnda verksamheter drivs med andra kommuner som huvudmän förutom MiniMaria missbruksmottagning för ungdomar som drivs i samverkan med Sundbyberg med socialnämnden i Solna som huvudman. Av förvaltningens totala bruttokostnad har 200,2 mkr betalts ut till externa utförare jämfört med 165 mkr Ökningen beror på ett växande behov av boende för ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arbete med relationsvåld och brottsoffer Arbetet med relationsvålds- och brottsofferfrågor har utvecklats under de senaste åren. Inriktningen är att relationsvåldet ska minska, att ge våldsutsatta och barn det stöd och skydd de kan behöva, erbjuda våldsutövare stöd och hjälp samt genom utbildning av förvaltningens personal höja kompetensen i dessa frågor. Förvaltningen har från årets början en ny organisation för relationsvåldsarbetet. Två relationsvåldshandläggare inom Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har till uppgift att ge råd och stöd, utreda och handlägga relationsvåldsärenden, fatta beslut om insatser och följa upp dessa. En särskild handläggare ger stöd i boendefrågor till målgruppen. Relationsvåldshandläggarna har börjat arbeta med FREDA bedömningsmetoder. FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning och är ett stöd i det direkta klientarbetet, i bedömningen av behov av insatser samt stöd och skydd. Under året har en lägenhet utrustats och börjat användas till tillfälligt boende för våldsutsatta personer där det inte föreligger behov av skyddat boende. Riktlinjer och rutiner för relationsvåldsarbetet har utarbetats och utbildningsinsatser har genomförts. Medarbetare från förvaltningens olika enheter har deltagit i Länsstyrelsens fyradagarsutbildning Våld i nära relationer med barnet i fokus. Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel 2013 från socialstyrelsen för att utarbeta en handlingsplan, genomföra en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer i staden samt påbörja samverkan med Omvårdnadsförvaltningen. Arbetet med handlingsplan och kartläggning pågår och ska vara klart till mars Den samverkan som inletts med Omvårdnadsförvaltningen i dessa frågor har utvecklats mycket positivt. Förvaltningen har en överenskommelse med Brottsofferjouren Västerort sedan ett och ett halvt år. Brottsofferjouren erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Brottsofferföreningen erhåller verksamhetsbidrag från bl.a. socialnämnden. Under 2013 har 242 Solnabor fått stöd och hjälp av jouren. De vanligaste brotten man varit utsatt för var misshandel och olaga hot.

7 7 (12) Kvalitetsarbete Nämnden har under året beslutat om ett antal åtaganden för kvalitetsdeklarationer avseende MiniMaria missbruksmottagning för ungdomar samt avseende Östervägens aktivitetshus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medborgare och brukare kan ta del av nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer på stadens hemsida. De finns även tillgängliga i förvaltningens receptioner och väntrum samt hos viktiga samverkanspartners. Kvalitetsdeklarationerna delas också ut direkt till brukare och anhöriga samt skickas hem till alla som ansöker om försörjningsstöd och till de som ansöker om serveringstillstånd. Under 2013 har förvaltningen påbörjat en översyn av nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer med syftet att ytterligare skärpa de löften som ges här. Som underlag för översynen genomförs fokusgrupper med brukare och enkäter riktade till berörda medarbetare. Trots att översynen nyligen påbörjats bedömer förvaltningen att de löften som ges i kvalitetsdeklarationerna hålls i stor utsträckning. Nyligen genomförda mätningar av tillgängligheten via telefon har visat att denna kan förbättrats men också att den inom viss verksamhet kan bli bättre. I den påbörjade översynen av förvaltningens kvalitetsdeklarationer kommer bl.a. löften som handlar om tillgänglighet att uppmärksammas. Förvaltningen har sedan flera år en väl utbyggd synpunkts- och klagomålshantering. Synpunkter och klagomål tas kontinuerligt upp inom ramen för kvalitetsarbetet. Framför allt sker detta på enhetsnivå där uppföljning och åtgärdandet av inkomna synpunkter utgör en väsentlig del av förbättringsarbetet. Under året har sammanlagt 18 synpunkter och klagomål registrerats avseende 24 olika områden då ett klagomål kan innefatta flera olika aspekter. Framför allt har klagomålen rört genomförande av tjänster och service, beslut och resurser samt bemötande. Inom förvaltningen har det under 2013 gjorts 5 rapporter utifrån Socialtjänstlagens bestämmelser om Lex Sarah. Dessutom har 1 anmälan enligt Lex Sarah gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från externa utförare har det inkommit information om 5 rapporter enligt Lex Sarah i dessa verksamheter. Utifrån bl.a. synpunkter från IVO har Socialnämnden det gångna året reviderat rutinerna för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah. Under det gångna året har det genomförts flera olika brukarundersökningar inom såväl den egna verksamheten som inom nämndens upphandlade verksamheter. Med hjälp av socionompraktikanter har brukarnas uppfattning om Öppna förskolan undersökts liksom den verksamhet som riktar sig till unga mammor samt det stöd som ges till personer med funktionsnedsättning i samverkan med arbetskooperativet Glöden. Härutöver har en fokusgrupp med personer som erhållit försörjningsstöd genomförts som ett led i översynen av nämndens kvalitetsdeklarationer. Vidare har brukare som varit aktuella för nätverksinsatser tillfrågats om denna typ av stöd. Inom Vuxenenhetens öppenvård och inom MiniMaria tillfrågas brukarna fortlöpande och systematiskt om sin syn på stödinsatser som ges. Inom den upphandlade verksamheten har det genomförts brukarundersökningar inom samtliga gruppboenden samt inom den kommungemensamma verksamheten med personliga ombud. Resultatet av samtliga undersökningar visar genomgående att brukarna överlag är nöjda med det stöd som ges även om det också finns vissa förbättringsområden. Förvaltningen kommer så snart de sammanställts också ta del av del av de brukarundersökningar som gjort av Kompetensförvaltningen med deltagare inom Sunnan samt av Barn- och utbildningsförvaltningen med deltagare i föräldrastödsprogrammet Komet.

8 8 (12) På enhetsnivå har ett flertal olika aktiviteter bedrivits för att utveckla kvaliteten inom olika verksamhetsområden. Här kan särskilt nämnas det arbete som i samverkan med andra nordvästkommuner inletts med att undersöka försutsättningarna med att införa en särskild modell för uppföljning av vilka effekter olika typer av insatser ger inom individ- och familjeomsorgens område. På uppdrag av ingående kommuner har den kommungemensamma Familjepoolen, vars syfte är att hjälpa kommunerna med rekrytering av familjehem, utvärderats för att bl.a. besvara frågor om verksamhetens effektivitet. Under 2013 har FoU Nordväst genomfört en inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inventeringen resulterade i en rapport med uppgifter om målgruppens sammansättning, livssituation och behov av insatser för bl.a. Solnas del. En av förvaltningens viktigaste framtidsutmaningar inom kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet är det fortsatta arbetet med att se över och förbättra nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer och de löften som där ges. Frågan om att ytterligare förbättra tillgängligheten kommer här att ha en framskjuten plats. Dessutom kommer stor uppmärksamhet att ägnas tillgänglighetsfrågorna i och med beslutet om att from 2015 inrätta en gemensam kundtjänst för Solna stad. Under 2014 kommer förvaltningens arbete slutföras med att ta fram ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs utifrån vad som sägs i Socialtjänstlagen och i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Förvaltningens handlingsplan för likabehandling 2013 har haft fokus på likvärdigt bemötande i socialtjänstens biståndsbedömning och myndighetsutövning. Detta är ett arbete som skett genom att fokusgrupper genomförts med sju arbetsgrupper och med start i ledningsgruppen. Deltagarna har uppskattat synliggörandet av diskrimineringsgrunderna i bemötandefrågor och efterfrågat en fortsättning. Arbetet fortsätter i återstående arbetsgrupper våren Under året har en temadag om förvaltningens värdegrund genomförts för nyanställda. Som ett led i omvärldsbevakningen deltog två medarbetare i konferensen Tusen kön på jobbet om transpersoner och diskriminering samt i den av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anordnade utbildningen Leda och styra för hållbar jämställdhet. Förvaltningen deltar också i Consensio, ett projekt som syftar till att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och att förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län. Könsuppdelade verksamhetsmått visar att fler pojkar än flickor är aktuella för insats eller utredning inom Barnenheten medans det inom Ungdomsenheten är mer jämnt fördelat. Vad gäller ensamkommande flyktingbarn är 95 procent pojkar. Inom Vuxenenheten är det en övervikt för män vad gäller samsjuklighet. När det gäller vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik är tre fjärdedelar män medans det för psykiskt funktionsnedsatta är en marginell övervikt för kvinnor. För de som är i behov av försörjningsstöd har skillnaden mellan ensamstående män och kvinnor planat ut, men fortfarande har bland de med försörjningsstöd många fler av de ensamstående kvinnorna än ensamstående männen barn boende hos sig. Kontinuerligt pågår ett arbete med riskbedömningar kopplade till handlingsplan för åtgärdande av konstaterade risker där tillgängligheten för bl.a. personer med funktionsnedsättning är en naturlig del. I samband med ombyggnationer och anskaffande av nya lokaler tillsätts alltid en arbetsgrupp med uppdrag att se över lokalernas utformning.

9 9 (12) Socialförvaltningens arbete med Solnamodellen, jobbteamet för utbildning och arbete till funktionsnedsatta, likabehandlingsarbetet, utvecklingen av arbetet med relationsvåld liksom stödet till bostadslösa bidrar sammantaget till att uppfylla åtagandena i CEMRdeklarationen. CEMR, The Council of European Municipalities and Regions, är en samarbetsorganisation som antagit denna deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Internationellt Förvaltningens nätverksteam har under 2013 deltagit i en nätverkskonferens i Malmö med deltagare från andra kommuner och länder och medarbetare som arbetar med relationsvåld deltog i en nordisk konferens om relationsvåld i Oslo. Erfarenheterna från dessa konferenser bidrar till ökad kompetens och utveckling inom dessa båda områden. Inom ramen för socialförvaltningens satsning Nyfiken på Europa har förvaltningens assistenter genomfört en studieresa till Bryssel i syfte att få ökad kunskap om Europeiska Unionen samt ta del av det inflytande som EU har på arbetet med socialtjänst- och arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningen har deltagit i en studieresa till Lettland med tema likabehandling. Syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter, få inspiration till utveckling av arbetet på hemmaplan samt undersöka möjligheter till fortsatt samarbete inom området. Resan gav goda exempel på samverkan med frivilligorganisationer, jobbskuggning, användning av IT och informationsfilmer samt uppslag till fortsatt samarbete. Dessutom var det positivt att medarbetare från fyra förvaltningar deltog och därmed kunde bidra med sina perspektiv utifrån olika kompetensområden. Både utbildningen och studieresan skedde inom ramen för Inclusive Europe, ett ESF-projekt där bl.a. olika kommuner och myndigheter ingår. Under året har två FoU-caféer genomförts med redovisning från studieresor, dels från en studieresa inom projektet Transet gällande integration av personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och sociala företag och dels erfarenheterna från nätverkskonferensen i Malmö. Medarbetare har deltagit i en EU-utbildning om likabehandling i Östersjöregionen, om att värdera effekterna av internationellt arbete samt om EU:s fonder och program Socialförvaltningens arbete med Solnamodellen, de egna arbetsmarknadsinsatserna och Jobbteamet inom vuxenenheten bidrar samtliga till att uppfylla målen om sysselsättning i EU:s tillväxtstrategi Europa De tvärsektoriella frågorna är ett stöd i förvaltningens arbete att uppnå stadens övergripande mål och bägge perspektiven är delar av förvaltningens kvalitetsarbete. Miljöprogram Socialförvaltningens miljöarbete har varit inriktat på tre av stadens fyra fokusområden inom miljöprogrammet ; kretsloppsanpassad avfallshantering, hållbar energioch transportanvändning samt sunda inomhusmiljöer. För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds förvaltningens alla medarbetare en grundläggande miljöutbildning i två steg. Totalt 27 medarbetare har genomgått miljöutbildningar på Överjärva gård under Via källsortering fås en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla verksamheter. För att medverka till en hållbar energi- och transportanvändning inköps energisparande alternativ vid t.ex. behov av ny belysning.

10 10 (12) Vid planering av nya lokaler tas aspekter kring hållbar energianvändning tillvara. Intranät används aktivt för informations- och nyhetsspridning inom förvaltningen. Nya skrivare har dubbelsidig utskrift som standardinställning för minskad pappersförbrukning och vid inköp av livsmedel uppmuntras medarbetarna till att i första hand välja ekologiska alternativ och det köps t.ex. endast in KRAV-märkt kaffe och te. Medarbetarna uppmanas till ett hållbart resande, t.ex. att välja någon av förvaltningens cyklar eller kollektivtrafik. Förvaltningen kan erbjuda cykelparkering och SL-biljetter tillhandahålls för tjänsteresor. Dessutom erbjuder fastighetsägaren på Englundavägen cykelpool i nära anslutning till förvaltningens lokaler. I huvudsak används tjänstebilar som är miljöklassade och endast undantagsvis används privatbilar i tjänsten. Telefoner med högtalarfunktion finns för att kunna hålla telefonkonferenser. För längre resor ska tåg i första hand tåg väljas framför flyg. Inom förvaltningen pågår kontinuerligt ett arbetsmiljöarbete med riskbedömningar kopplade till handlingsplan för åtgärdande av risker där sunda inomhusmiljöer är en naturlig del. I samband med ombyggnationer eller anskaffande av nya lokaler tillsätts alltid en arbetsgrupp för att arbeta med lokalernas utformning. Internkontroll Förvaltningen har i enlighet med nämndens internkontrollplan genomfört ett antal kontrollmoment av hur riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Dessutom har samtliga befintliga ritlinjer och rutiner setts över och en del nya tagits fram under det gångna året. Resultatet av genomförda kontroller har visat på vissa förbättringsområden. Framför allt gäller det förekomsten av genomförandeplaner, som kontrollrats i ärenden avseende såväl barn, ungdomar som vuxna. Genomförandeplaner finns i de allra flesta ärenden som granskats men i vissa fall saknas sådana helt eller är ofullständiga. Beträffande lagstadgade utredningstider på fyra månader i ärenden som rör barn och ungdomar kan konstateras att det skett förbättringar även om det fortfarande förekommer att tidgränsen ibland överskrids. För att förbättra avtalstroheten i samband med upphandlingar utifrån ramavtal har förvaltningens rutiner setts över och justrats liksom möjligheterna att på ett bättre sätt följa upp att inköp i första hand sker utifrån befintliga ramavtal och ev. rangordning. Dessutom har förvaltningen sett över rutiner och arbetsätt när det gäller direktupphandling in samverkan med stadens upphandlingsenhet. Den samlade bedömningen utifrån genomförda kontroller i enlighet med nämndens internkontrollplan för 2013 visar på en god internkontroll inom nämndens ansvarsområde även om det finns förbättringsområden. Medarbetare Målet för socialförvaltningen är att vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda en verksamhet som kännetecknas av trivsel, effektivitet och utveckling. Under året har staden fastställt kompetenser för medarbetarskap i Solna stad. Utifrån dessa kompetensområden har sedan stadsövergripande lönekriterier fastställts. De olika områdena berör samarbete och samverkan, resultat och yrkesskicklighet. På förvaltningsnivå har dessa sedan kompletterats med ytterligare kriterier som rör resultat och yrkesskicklighet. Kompetensutveckling har genomförts i enlighet med förvaltningens kompetensutvecklingsplan. Den största satsningen som genomförts 2013 är en systemteoretisk utbildning för medarbetarna inom Barnenhetens och Ungdomsenhetens utredningsgrupper.

11 11 (12) Under året har en stadsgemensam medarbetarundersökning utifrån hållbart medarbetarengagemang genomförts. Ett högt deltagande i undersökningen är en styrka som ger en bra utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Undersökningen visade att medarbetarna anser att arbetet är meningsfullt och att förutsättningar att ta ansvar finns. Utvecklingsområden för förvaltningen är att förbättra måluppföljningen så att förutsättningarna för delaktighet ökar ytterligare samt att i medarbetarsamtal och vid andra tillfällen vara tydliga med de förväntningar som finns på medarbetarna. Personalomsättningen inom socialförvaltningen som helhet har under året varit 19,08 procent vilket är i nivå med föregående år. Glädjande är att det har funnits en viss intern rörlighet. Medarbetare har önskat stanna inom förvaltningen och i Solna stad men velat prova nya arbetsuppgifter. Sjukfrånvaron har ökat något och var under året 6,2 procent jämfört med 6,0 procent Sedan 1 januari 2013 har medarbetare i Solna stad tillgång till en webbaserad friskvårdsportal (Wellnet) och till ett friskvårdsbidrag på kronor per medarbetare och kalenderår, med en egen självkostnad på 25 procent. Under året har 47,7 procent av förvaltningens medarbetare använt sig av förmånen. Framtiden Socialnämndens verksamheter står inför en rad utmaningar i arbetet med att kunna erbjuda Solnaborna effektiva insatser och en god kvalitet utifrån politiska mål och givna resurser. Först och främst handlar det om att fortsätta arbetet med att förebygga, följa upp och på hemmaplan utveckla alternativ till institutionsvård för såväl barn, ungdomar som vuxna. Det gäller också att nämnden kan säkra tillgången på familjehem för framför allt yngre barn och att de som har behov av denna insats ges en trygg omsorg. Även framöver ska nämnden se till att säkra ett gott mottagande av alla nya ensamkommande flyktingbarn och att de som erhållit PUT kan ges en bra omsorg samt bästa möjliga start i det svenska samhället. Sedan ett antal år har antalet yngre barn som är aktuella för en utredning eller insats ökat. Utifrån denna utveckling behöver berörda verksamheter utveckla utredningsarbetet och bedömningar men också sätta in rätt insatser och fortsätta utveckla förebyggande insatser i samverkan med andra. Inom den verksamhet som rör försörjningsstöd gäller det att fortsätta utveckla arbetet och tillsammans med kompetensförvaltningen kunna erbjuda effektiva arbetsmarknadsåtgärder så att andelen Solnahushåll med försörjningsstöd kan fortsätta ligga på en låg nivå. Att fortsätta utveckla samverkan och helhetssyn, såväl internt som externt, blir även framöver frågor av stor betydelse i nämndens strävan att kunna erbjuda Solnaborna en socialtjänst med god kvalitet. Ann-Charlotte Fager Socialchef Bilagor:

12 Verksamhetsmått 2013, bilaga A Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2013, bilaga B Ekonomisk uppföljning och verksamhetsmått per månad, Bilaga C Personaluppföljning, Bilaga D 12 (12)

13 Socialnämnden Verksamhetsmått Försörjningsstöd Antal bidragshushåll/år Familjetyper under perioden varav ensamstående kvinnor * utan barn/med barn * 180/ /94 varav ensamstående män * utan barn/med barn * 315/24 305/11 varav gifta par/sammanboende * utan barn/med barn * 13/26 13/22 Medelbistånd/mån, kr Snittbidragstid, månader * 5 5,9 Dygnetruntplaceringar (1), barn Antal barn varav flickor/pojkar 4/7 6/10 7/14 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, barn * Dygnetruntplaceringar (1), ungdom (3) Antal barn varav flickor/pojkar 7/14 11/15 14/16 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), ungdom (3) * Familj- och jourhem (4), barn och ungdom (3) Antal barn varav flickor/pojkar 49/45 45/38 53/49 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Dygnetruntplaceringar (1), flyktingbarn (5) Antal barn varav flickor/pojkar 24/362 32/293 26/222 Antal vårddygn Dygnetruntplaceringar (1), socialpsykiatri (2) Antal personer varav kvinnor/män 33/39 27/38 28/40 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr se samsjuklighet Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), socialpsykiatri * Dygnetruntplaceringar (1), missbruk Antal personer varav kvinnor/män 19/52 17/58 19/81 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), missbruk * Dygnetruntplaceringar (1), samsjuklighet (2, 6) Antal personer varav kvinnor/män 11/15 12/15 5/5 Antal vårddygn Bruttokostnad/dygn, kr Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), samsjuklighet (7) * * uppgift kan inte lämnas pga. Uppgradering av verksamhetssystem under året (1) HVB-hem, stödboende etc, ej inkl. familje- eller jourhem (2) Inkl. gruppboenden (3) Exkl. flyktingbarn (4) Inkl. samtliga jourhem och familjehem, nätverkshem samt vårdnadsöverflytt. (5) Kommunernas ansvar from (6) Missbruk och psykiskt funktionsnedsatta fr o m

14 Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (3) Bilaga B Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2013 I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut som antagits av socialnämnden redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut kortfattat verkställigheten av vissa beslut som tidigare fattats av nämnden inkl. under aktuell period. Under året har nämnden sammanträtt vid tio tillfällen. Ärenden som rör icke verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. SN Ärende: Förvaltningens muntliga svar på övrig fråga om individuella planer (SN/2011:232) Beslut: Nämnden tar del av informationen. Uppföljning: Förvaltningen ser över och följer upp rutiner och arbetssätt vad gäller individuella planer enl. 2 kap. 7 SoL och återkommer till nämnden inom kort med en rapport i frågan. SN Inget att återrapportera SN Ärende: Rådgivningsrapport - Organisationsöversyn Resurscentrum och Socialpsykiatrienheten (SN/2013:24) Beslut: Socialnämnden tar del av föreliggande rådgivningsrapport och godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning: De tidigare enheterna Resurscentrum och Socialpsykiatrienheten slogs under våren samman till den nya enheten Vuxenenheten. Förvaltningen informerade om förändringsarbetet i samband med nämndens sammanträden november 2013 samt januari Ärende: Remissvar detaljplan för del av Arenastaden (SN/2013:4) Beslut: Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Uppföljning: Förvaltningen återkommer med information till nämnden om ett antal av lägenheterna i aktuellt område kan reserveras för den typ av bostäder som föreslagits. SN Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2. SN Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2. SN Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2.

15 SID 2 (3) SN Ärende: Redovisning av åtgärder till Socialstyrelsen utifrån beslut i ärende avseende anmälan enligt Lex Sarah (SN/2013:87) Beslut: Socialnämnden beslutar uppdra åt socialförvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder samt att som sitt yttrande till Socialstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. Uppföljning: Se nedan ang. beslut på SN F.ö. har återrapportering skett i samband med delårsrapport Ärende: Överenskommelse om samarbete gällande nyanlända (SN/2013:222) Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Stockholms län gällande nyanlända. Uppföljning: Överenskommelsen från 2009 har reviderats under 2013 och har varit ute på rekommendation om antagande till kommunerna, svar har inkommit från alla kommuner utom en. Samtliga har antagit överenskommelsen inkl Solna stad Ärende: Reviderad rutin för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah samt tillägg i delegationsordningen (SN/2013:308) Beslut: Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till reviderad rutin för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah samt föreslagna tillägg i delegationsordningen Uppföljning: Efter att nämnden antagit reviderad rutin har samtliga berörda medarbetare erhållit information om denna. Övrigt: Rebecca Hedenstedt (V) önskar att nämnden får en föredragning om hur ofta förvaltningen tvingas leta alternativt boende på grund av att det är fullt på kvinnojourer, samt hur många kvinnor som totalt är placerade i skyddat boende. Förvaltningschef Ann- Charlotte Fager noterar detta och kommer att ge en redovisning framöver. Uppföljning: Förvaltningschefen gav en redovisning i samband med nämndens sammanträde januari Inget att återrapportera Ärende: Samverkansöverenskommelse socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen (SN/2013:370) Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget till samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt uppdrar till förvaltningschef att underteckna överenskommelsen. Uppföljning: Medarbetare från bägge förvaltningarna har utsetts till att arbeta fram de rutiner som finns nämnda i avtalet och resultatet av det arbetet ska redovisas för styrgruppen i mitten av april.

16 SID 3 (3) Ärende: Fixxarna - ett arbetsintegrerande socialt företag (SN/2013:414) Beslut: Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och uppdrar åt förvaltningen att starta ett socialt företag samt vara behjälpliga att driva företaget under Uppföljning: Efter nämndes beslut har en styrelse utsetts, företaget registrerats och i samverkan med förvaltningen samt arbetsförmedlingen är planeringen i full gång för en preliminär verksamhetsstart i mars 2014.

17 EKONOMISK UPPFÖLJNING tom december 2013, Bilaga C För socialnämnden totalt, budget och utfall Tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Perioden januari - decemberr 2013 Helår Helår Budget Utfall Justerat utfall Budgetavvikelse Intäkt Kostnad Nettokostnad Budget, utfall och prognos per enhet och verksamhet MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013 Verk- Benämning Budget Perioden januari-december Budget. samh helår Budget Utfall Avvik avvik helår STABEN OCH ÖVERGRIPANDE 7501 Administration staben Politisk verksamhet Socialjour Tillstånd Föreningsbidrag Summa RESURSCENTRUM 7550 Administration resurscentrum HVB /boende-missbruk vuxna/samsjukligh Kontaktperson/öppenvård ext/int-missbruk vuxna Tillf öppenvård/filmgatan- missbruk vuxna Sjukhem/instvård ej missbruk/omvård-vuxna missbr Boendekedjan/Lägenhetsadministration Summa: SOCIALPSYKIATRI 7550 Administration socialpsykiatri Boende-HVB/samsjukligh/gruppboenden Kontakt/boendestöd/arbetsrehab-socialpsykiatri Personligt ombud- socialpsykiatri Aktivitetshus Österv/Sysselsättning Väntorp/Arbetspl förl Summa: EKONOMI OCH ARBETSMARKNADSEN SUMMA: 7510 Administration ekonomienheten Enskilt bistånd Enskilt bistånd relationsvåld Administration arbetsmarknadsenheten OSA/sysselfrämjandeåtgärder /tvättstuga/cafeteria Summa: UNGDOMSENHETEN 7570 Administration Institutionsvård/HVB /Boendestödd Familjehemsvård Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård Mini-Maria/LOKUS Ensamkommande flyktingbarn Summa: BARNENHETEN 7540 Pedagogisk verksamhet-öppen förskola Administration Institutionsvård/HVB /Boendestödd Familjehemsvård Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård Familjerådgivning Umgängesstödd fam rätten Summa: TOTALT:

18 REDOVISNING AV VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL 2 (4) Ekonomienheten Antal hushåll med utbetalningar Snittbidrag per månad Resurscentrum Placering enligt SoL, antal personer Placering enligt LVM, antal personer Placering enligt LVM, antal personer Påbörjade Avslutade Socialpsykiatrienheten Dygnetrunt- boenden exkl. egna gruppboenden Egna gruppboenden

19 Samsjuklighet - missbruk och psykiskt funktionsnedsatta Antal personer aktuella för insats eller utredning 3 (4) HVB placering enl SoL Totalt antal dygn och kostnad för vuxenenheten 2013 Antal dygn/mån Tkr/månad Barnenheten Familjehemsvård, antal personer med insats HVB enl. SoL och LVU, antal personer med insats Extern öppenvård, antal personer med insats Kontaktperson + kontaktfamilj, antal personer med insats

20 4 (4) Ungdomsenheten Familjehemsvård, antal personer med insats HVB enl. SoL och LVU, antal personer med insats

21 Socialnämnden Sammanställning Personalkostnader, tkr Personaluppföljning Bokslut Bilaga D Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter Stab & övergripande Ekonomi & Arbetsmarknad Barnenheten Ungdomsenheten Socialpsykiatrienheten Resurscentrum Totalt Personalsociala kostnader Stab & övergripande Ekonomi & Arbetsmarknad Barnenheten Ungdomsenheten Socialpsykiatrienheten Resurscentrum Totalt Utbildning Stab & övergripande Ekonomi & Arbetsmarknad Barnenheten Ungdomsenheten Socialpsykiatrienheten Resurscentrum Totalt Kostnader för inhyrd personal Stab & övergripande Ekonomi & Arbetsmarknad Barnenheten Ungdomsenheten Socialpsykiatrienheten Resurscentrum Totalt Årsarbetare Stab & övergripande 10,64 11,21 10,92 Ekonomi & Arbetsmarknad 66,02 55,60 60,80 Barnenheten 27,25 28,74 30,15 Ungdomsenheten 20,71 22,98 26,43 Socialpsykiatrienheten 17,03 16,60 17,16 Resurscentrum 21,64 20,64 19,25 Totalt 163,29 155,77 164,71

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-23 SID 1 (7) GFN/2012:3 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 Sammanfattning Ärendeutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-14 SID 1 (9) SN/2012:29 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011 Sammanfattning Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

6 Socialnämnden 2013

6 Socialnämnden 2013 6 Socialnämnden 2013 SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-16 57 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2013 (SN/2012:159) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn SOLNA STAD Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-14 SID 1 (9) SN/2017:27 Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn Sammanfattning På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen genomfört

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar

Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar SOLNA STAD Socialförvaltningen Yohana Habtemariam 2016-11-24 SID 1 (1) SN/2016:278 TJÄNSTESKRIVELSE Avtalsuppföljning Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar Förvaltningen har genomfört

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämndens ansvar regleras av Kommunfullmäktiges reglemente. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Ansvarsområdena

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 SOLNA STAD Socialförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Plats: Tid: Verksamhetsplan för Socialnämnden och

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Årsredovisning och bokslut 2010 Socialnämnden

Årsredovisning och bokslut 2010 Socialnämnden Årsredovisning och bokslut 2010 Socialnämnden Socialsekreterare på utbildning i BBIC Barns behov i Centrum 2010 beviljades socialnämnden licens av Socialstyrelsen för detta nationella dokumentations- och

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU

Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-01-18 Handläggare: Annika Andersson Telefon: 08-508 25 061 Till Socialnämnden Rapport om avtalsuppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231)

82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231) SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-10-20 82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att uppdra till socialnämnden att utarbeta

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Register 2013 Socialnämnden

Register 2013 Socialnämnden Register 2013 Socialnämnden A Anmälan av beslut enligt delegation 25, 115, 143, 169, 204, 281, 322 Ansökan om fondmedel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 237 Ansökan om prestationsersättning till kommuner

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-08-26 2 SN 100 Dnr 5.09 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Länsstyrelsens beslut 2009-06-04 ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer