Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 april 2001 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Kurt Edlund Anna-Britt Bromée Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Harriet Svaleryd Stefan Fax Göte Norlander Bo Danielsson för Karin Paulsson för Thomas Hägg för Gunnar Geijer för Monalisa Norrman Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Åsa Norlin Göran Rydquist Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Göte Norlander Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Staffan Granström Per-Owe Öberg Göte Norlander Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (16) 50 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående ökning av Länstrafikens aktiekapital tas upp som ärende nr Ärende angående komplettering av årsredovisning 2000 tas upp som ärende nr Ärende angående tillfällig omfördelning av arvoden inom landstingsstyrelsen tas upp som ärende nr Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 51 Landstingsdirektörens rapport 1. Prognos per mars Prognosen per mars månad visar att förändring av eget kapital uppgår till 14,1 Mkr i förhållande till budget som anger 54,8 Mkr. Underskott redovisas för länssjukvården, primärvården och tandvården, medan övriga förvaltningar i stort sett redovisar nollresultat. 2. Offerdals Hälsocentral Enligt uppdrag från landstingsstyrelsen den 29 mars, 42, redovisas situationen för Offerdals hälsocentral. Fr o m september 2000 har hälsocentralen varit utan ordinarie läkare. Bemanningen har skett via bemanningsföretag. Fr o m mars till mitten av september bemannas hälsocentralen av samma läkare, därefter finns inte ekonomiska möjligheter att bemanna med läkare från bemanningsföretag. Rekrytering pågår via annonsering. Efter annonstidens utgång är möte inplanerat mellan basenhetschefen i Krokom, verksamhetschefen i Offerdal och landstingets kansli för att diskutera hur situationen ser ut framöver och vad som kan göras. Hittills har några extra medel inte tilldelats kooperativet för att finansiera stafettläkare. Av verksamhetsberättelsen för 2000 framgår antalet besök har minskat något vid hälsocentralen. Det ekonomiska resultatet visar ett mindre överskott. Underlag ska också tas fram beträffande ekonomiska nyckeltal. 3. Riktade insatser inom hälso- och sjukvården Handlingsplanen för riktade insatser inom hälso- och sjukvården omfattar nu 25 av tilldelade 35 Mkr. Åtgärderna avser i första hand ögon, öron, kirurgi, vuxenpsykiatri, barn- och

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (16) ungdomspsykiatri, medicinsk service. Upphandling av vårdtjänster är aktuella i vissa fall. Effekter kommer att kunna avläsas under hösten. 4. Nova Medical Landstinget använder Nova Medical som leverantör av tjänster inom patologi/cytologi. Ny upphandling är aktuell. Nova Medical har överlämnat ett visionsdokument till sjukhusdirektören avseende uppdrag som Nova Medical kan utföra åt landstinget. 5. Ekonomirutiner Uppdrag har lämnats till landstingets kansli att tillsammans med övriga förvaltningar stämma av reskontror och redovisningsrutiner. I övrigt ha bl a en konsult engagerats för att säkra rutinerna mellan de olika ADB-systemen samt att kartlägga rutinerna för överföring till ekonomisystemet, ansvaret för ekonomirutinerna har tydliggjorts, kompetensutveckling för berörd personal har planerats och upphandling av inkassoföretag har påbörjats. 6. Ny investeringsmodell Förslag till ny investeringsmodell utarbetas nu inom landstingets kansli, verksamhets- och ekonomistyrprocessen. Till investeringskategorier hänförs fastighetsinvestering, inventarieinvestering, finansiell investering samt immateriell investering. Dokumentstrukturen förenklas och femårs-planeringen utvecklas. Förslaget återkommer som ärende vid styrelsens sammanträde i maj för vidarebefordran till fullmäktige i juni. 52 Disposition av särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälsooch sjukvården för 2001 (Jll 366/2001) Inom ramen för Dagmaröverenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet för 2001 ingår liksom tidigare år en särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för att ersättningen, som för Jämtlands län uppgår till 4 mkr, ska utbetalas är att sjukvårdshuvudmannen träffar en överenskommelse med försäkringskassan om hur medlen ska användas. Hur medlen används ska följas upp och utvärderas. Den grundläggande målsättningen är att stimulera gränsöverskridande samverkan i syfte att sänka ohälsotalet. En viktig förutsättning för detta är kunskap om de faktorer som genererar ohälsa samt att resurser skapas för bedömning av mer komplexa sjukdomstillstånd i syfte att utveckla rehabiliteringen och därmed minska och förkorta sjukskrivningarna. I Dagmaröverenskommelsen för 2001 är staten och landstings-förbundet överens om att insatserna till övervägande delen skall inriktas mot kvalificerade medicinska utredningar, försäkringsmedicinsk utbildning/fortbildning inom läkarkåren samt utveckling av medicinska utrednings- och rehabiliteringsmetoder.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (16) Genom projektet Tidig Samordnad Rehabilitering i Jämtlands län har en plattform lagts för samverkan inom rehabiliteringsområdet ur ett brukarperspektiv mellan olika aktörer. Från och med 1998 är tidig samordnad rehabilitering en arbetsmetod i vår ordinarie verksamhet. En arbetsgrupp med representanter från landsting, försäkringskassa, kommunerna och länsarbetsnämnden, har av landstingsdirektören och försäkringskassans direktör fått i uppdrag att ge förslag på disponering av 2001 års Dagmarmedel. 1. För förlängning av projektet "Självåtervinning" disponeras 890 tkr. 2. För "Försäkringsmedicinsk utbildning/fortbildning för läkarkåren" disponeras 525 tkr. 3. För "Insatser mot stressrelaterad ohälsa" disponeras tkr. Inbjudan om att komma in med projektförslag skickas ut i länet. 4. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att i samråd med försäkringskassans direktör besluta om vilka projekt som ska få del av Dagmarmedel enligt punkt Projekt med förskjutna öppettider vid specialistklinikerna enligt modell -99 (Jll 367/2001) Kliniker vid specialisttandvården önskar pröva nya arbetstider efter Landstinget Gävleborgs modell- 99. Projektet innebär att arbetstagare som accepterat att arbeta enligt modell-99 arbetar en kväll i veckan fram till kl Detta skall inrymmas inom ordinarie 40-timmars arbetsvecka. Vidare arbetar deltagarna en lördag i månaden ( samma lördag för samtliga berörda kliniker/ personer) i totalt 5 timmar utanför ordinarie arbetstid (normal arbetstid gäller från juni till augusti). Arbetet sker med patientbehandling. De inarbetade timmarna från lördagarna tas sedan ut som extra ledighet under juni, juli, augusti, d.v.s. totalt 45 timmar. Berörd personal erhåller ersättning med fast belopp varje månad; tandsköterskor 900:- och tandläkare 1500:-. Denna ersättning utbetalas även under tiden juni - augusti. Tandläkare som i anställningsavtalet förhandlat bort rätten till övertidsersättning erhåller ingen extra ekonomisk ersättning.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (16) 1. Specialistklinikerna i Östersund får möjlighet att prova förskjutna arbetstider enligt ovanstående modell under ett år. 2. Projektet utvärderas i slutet av provperioden. Eventuell fortsättning på projektet beslutas efter utvärdering. 3. Finansiering sker inom respektive kliniks budgetram. 4. Inför starten skall arbetstagare på specialistklinikerna ange om de önskar deltaga i projektet. Ett villkor för start är att en god balans erhålles mellan deltagande yrkeskategorier så att effektiv patientbehandling kan utföras under dessa tider. 54 Folkhögskolornas långsiktiga verksamhetsinriktning (Jll 292/2001) Landstingsfullmäktige har uppdragit till landstingsstyrelsen, att utreda folkhögskolornas långsiktiga inriktning, i syfte att stärka folkhögskolorna som studieform och studiealternativ. Utifrån detta bör utredningen även se över på vilket sätt folkhögskolorna ska drivas för att förverkliga en långsiktig hållbar verksamhet. Utredningen leds av en politisk ledningsgrupp och länsutvecklingsutskottet utgör referensgrupp. Huvuduppgift för utredningen är att med vuxenutbildningspropositionens riktlinjer som bas, diskutera och presentera folkhögskolornas långsiktiga verksamhetsinriktning som studieform och studiealternativ i perspektivet av ett livslångt lärande. Den av landstingsstyrelsen utsedda politiska ledningsgruppen, ska verka för att utredningens arbete slutförs snarast möjligt. Arbetet genomförs med stöd av länsutvecklingsförvaltningen och skall bedrivas i nära kontakt med de berörda skolorna. Delområden som ska belysas i utredningen är:?? Huvudmannaskapet för folkhögskolorna?? Verksamhetsformerna?? Möjligheter till olika studie- och distributionsformer?? Internat/externat?? Profileringar, yrkesutbildningar, nivåer

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (16)?? Undervisning till personer med olika former av handikapp?? Finansieringsformer?? Bildning - folkbildning - utbildning?? Studieförbunden och folkhögskolan?? Folkhögskolan i ett internationellt perspektiv mål och syfte?? Folkbildningen och kulturen Den tidplan som föreslås är:?? Beslut om inriktning fattas av styrelsen 26 april 2001?? Ledningsgrupp utsedd av styrelsen och referensgrupp konstitueras senast 31 maj 2001?? Arbetet klart och redovisas för styrelse och fullmäktige senast 30 april 2002?? Eventuell förändring och anpassning genomförs beroende på utredningens resultat 1. Landstingsstyrelsen utser den politiska ledningsgrupp som med stöd av Länsutvecklingen och i nära kontakt med de berörda skolorna utreder folkhögskolornas långsiktiga inriktning. 2. De delområden som ska belysas i utredningen är:?? Huvudmannaskapet för folkhögskolorna?? Verksamhetsformerna?? Möjligheter till olika studie- och distributionsformer?? Internat/externat?? Profileringar, yrkesutbildningar, nivåer?? Undervisning till personer med olika former av handikapp?? Finansieringsformer?? Bildning - folkbildning - utbildning?? Studieförbunden och folkhögskolan?? Folkhögskolan i ett internationellt perspektiv mål och syfte?? Folkbildningen och kulturen 3. Utredningen skall vara klar och redovisas för styrelse och fullmäktige senast den 30 april 2002.

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (16) 55 Jamtliutredningens förslag om Jamtlis utveckling (Jll 95/2000) I Jamtliutredningens etapp 1 ingår förbättring av arbetsmiljön genom byggande av arbetslokaler för sommarpersonalen och för förvaring, vård och arbete med textilrekvisitan. Byggnaden ska i enlighet med utredningens förslag placeras nedanför scenen och även fungera som extra entré vid större evenemang. Enligt landstingsfullmäktiges beslut får medel för genomförande av Jamtliutredningen tas i anspråk först när erforderlig privat medfinansiering säkerställts och beslut om medel från EU:s strukturfonder föreligger. Varje delprojekt ska godkännas av landstingsstyrelsen och kommunen innan igångsättning sker. När det gäller textilkammaren är det meningen att museiestiftelsen av egna medel för arbetsmiljöåtgärder ska svara för den privata finansieringen. Sponsormedel och andra privata insatser bedöms inte möjliga när det gäller personallokaler. Detta innebär att denna del i utredningen inte kan bli aktuell för något EU-projekt. Av detta skäl har andra lösningar prövats och genom beslut den 22 februari har Boverket beviljat bidrag med kr för detta delprojekt med en beräknad totalkostnad av 5 Mkr. Boverkets bidrag utgör exakt den summa som skulle kommit från Mål 1 om det blivit ett EU-projekt. Med samma summa som beräknat från huvudmännen kan etappen genomföras. Detta innebär kr från landstinget och kr från kommunen. Resterande 2 Mkr tillskjuts av museiestiftelsens egna medel. Av landstingets rambidrag med högst 4 Mkr avdelas 750 tkr för byggande av arbetslokaler för sommarpersonalen och för förvaring, vård och arbete med textilrekvisitan som även skall och fungera som extra entré vid större evenemang. 56 Landstingets kulturpris och - stipendier till Peterson-Bergers minne 2001 samt samiskt stipendium 2001 (Jll 136, 17, 57/2001) Vid förslags- och ansökningstidens utgång hade 6 förslag till landstingets kulturpris till Peterson- Bergers minne, 20 (varav 1 sent inkommen ansökan) förslag och ansökningar till landstingets

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (16) kulturstipendier till Peterson-Bergers minne samt 4 förslag till mottagare av det samiska stipendiet inkommit. Årets kulturpris till Peterson-Bergers minne är på 30 tkr. Till Peterson-Bergerstipendiet har avsatts 50 tkr att fördelas på 5 stipendier om 10 tkr. Det samiska stipendiet är på 10 tkr. Länsutvecklingsutskottet beslutade vid sammanträde den 3 april 2000 att föreslå pristagare med motivering och stipendiater enligt nedan. LÄNSUTVECKLINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG 1. Till 2001 års pristagare av landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne utses arkitekt Jörgen Grönvik. Motivering: Arkitektur är av stor vikt för en god livsmiljö. Byggnaders utseende, funktion och anpassning till den omgivande miljön har en estetisk dimension med långa tidsperspektiv. Under det pågående Arkitekturåret är det särskilt angeläget att uppmärksamma en av länets mest betydande arkitekter de senaste decennierna. Jörgen Grönvik har bland annat genom Jämtlands Läns Museum och Fjällmuseet i Funäsdalen visat beständigheten och värdet av arkitektur som kulturell uttrycksform. Hans förmåga att foga skönhet till funktion kommer att få betydelse för flera generationer av länsinvånare 2. Till landstingets kulturstipendiater till Peterson-Bergers minne 2001, för deras förtjänstfulla konstnärliga verksamheter, utses Anna Raihle, Sundbyberg, Veronica Abrahamsson, Östersund, Johan Andersson, Ödåkra, Anders Olsson, Offerdal samt Emma Höglund, London. 3. Det samiska stipendiet 2001 tilldelas Jon-Paul Persson, Hosjöbotten. Motivering: Jon-Paul Persson har genom åren gjort ovärderliga insatser för att stärka den sydsamiska kulturen, bland annat genom sameslöjd, sydsamisk språkutveckling, samt medverkan till inrättandet av det Sydsamiska kulturcentret Gaaltije. 4. Landstingets kulturpris och -stipendier till Peterson-Bergers minne 2001 samt samiskt stipendium år 2001 utdelas under Peterson-Bergerdagen den 1 juli Enligt länsutvecklingsutskottets förslag. 57 Erbjudande om medlemskap i Intresseföreningen Carelink (Jll 216 /2001) Jämtlands läns landsting har erbjudits medlemskap i Intresseföreningen Carelink. Carelinks syfte är att främja en effektiv användning av IT inom vård och omsorg samt att medverka till den samverkan som krävs för att uppnå detta syfte. Landsting, regioner, kommuner och enskilda vårdföretag inbjuds att bli medlemmar i intresseföreningen, för att på så sätt kunna delta i Carelinks

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (16) verksamhet. Huvuddelen av verksamheten skall bedrivas i ett helägt aktiebolag Carelink AB. Föreningen skall främst vara ett forum för information och utbyte av idéer om verksamhetens inriktning och former. Huvudmännen (Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens Arbetsgivare, Apoteket AB) bidrar till finansiering av verksamheten genom kapitalinsatser. Medlemmarna i föreningen bidrar ekonomiskt genom medlemsavgifter samt serviceavgifter till Carelink AB för gemensamma tjänster och projekt. Medlemslandstingen förbinder sig att betala en medlemsavgift på kr per år samt en serviceavgift på 1 kr per invånare och år. Finansiering föreslås ske inom budget för landstingets kansli. Jämtlands läns landsting antar erbjudandet om medlemskap i Intresseföreningen Carelink. Finansiering av medlemsavgifter sker inom budget för landstingets kansli. 58 Likviditetsrapport (Jll 180/2001) Likviditetsrapporten per den 31 mars 2001 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under mars Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (16) 59 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 16 /2001) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 60 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2001) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 61 Korttidsvårdsplatser vid hälsocentralen i Strömsund (Jll 410/2000) Landstingsfullmäktige har i beslut fastställt att korttidsvård benämnd akut sluten primärvård skall bedrivas vid hälsocentralen i Strömsund. Under konstaterades att en nybyggnation av hälsocentralen blivit nödvändig av miljöoch arbetsmiljöskäl. En ny hälsocentral invigdes under år 2000 som etapp ett i nybyggnationen. Under år 2001 skall en ny enhet för akutvårdsplatser byggas. Det av landstingsfullmäktige 99, 29 juni 2000 beslutade antalet vårdplatser var 18, varav 3 skulle disponeras av Strömsunds kommun. För nybyggnationen anvisades tkr ur landstingets investeringsbudget. Under hösten 2000 har en analys av vårdplatsbehovet och befolkningsstatistik gjorts som visar att antalet vårdplatser för landstingets del kan begränsas till 12 samt 3 för disposition av Strömsunds kommun, totalt 15 vårdplatser. Denna vårdplatsförändring gör det möjligt att inom ramen för befintliga personalresurser även inrymma en enhet för ljusbehandling m m för psoriasispatienter vid vårdavdelningen.

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (16) Landstingsfullmäktige återremitterade vid sammanträde februari 2001, 20, ärendet för att göra en ny kostnadsberäkning för projektet. I investeringsbudget år 2001 har avsatts 22 mkr för byggnation och 1 mkr för inventarier. Utifrån gjord upphandling konstateras att beslutad investeringsram kan hållas. 1. Ny enhet för korttidsvård byggs i Strömsund inom ramen för landstingets investeringsbudget. 2. Vårdplatsantalet fastställs till totalt 15 vårdplatser, varav 3 disponeras av Strömsunds kommun enligt särskilt avtal. 3. Ljusbehandlingsenhet för psoriasispatienter inryms i projektet. YRKANDE Ordföranden yrkar att ärendet skall återremitteras. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget. Ärendet återremitteras. 62 Tillfällig omfördelning av arvoden inom landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, landstingsrådet Jöran Hägglund, har avsagt sig samtliga uppdrag inom landstinget fr o m den 7 maj Val av ny 2:e vice ordförande avses ske vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. I avvaktan på att nyvald 2:e vice ordförande tillträder föreslås att viss omdisponering av arvoden tillfälligt sker inom styrelsen. Detta kan göras med hänvisning till följande bestämmelse i landstingets arvodesbestämmelser för förtroendevalda: Landstingsstyrelsen kan göra tillfälliga omfördelningar, vid sjukdom eller ändrade förutsättningar som begränsar möjligheten att fullfölja uppdraget helt eller delvis, av arvoderingen av landstingsstyrelsens ledamöter och ordföranden upp till ett år.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (16) 1. Omfördelning av arvode till landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande sker tillfälligt till ledamoten Marianne Larm-Svensson med 60% och till ledamoten Gunnar Geijer med 40%. 2. Omfördelningen sker fr o m den 7 maj 2001 och gäller fram till dess att nyvald 2:e vice ordförande tillträder. I beslutet deltar ej Marianne Larm-Svensson. Ärenden till landstingsfullmäktige 63 Stöd till Mitthögskolan i samband med vårdinstitutionens flyttning till nya lokaler (Jll 294/2001) I utbildningsavtal tecknat mellan Jämtlands läns landsting och Mitthögskolan den 22 februari 1995 har landstinget åtagit sig, att efter förhandling bekosta skälig omfattning av tillfälliga lånekostnader för finansiering av anläggningstillgångar i samband med Vårdhögskolans flyttning från sjukhusområdet till Campus Östersund. Denna förhandling har nu genomförts och samtliga kostnader i samband med omflyttningen har noga penetrerats. Den kostnad som landstinget härvid bör belastas med utgör 4,8 Mkr över en period på fem år. Därutöver kan på sikt tillkomma ytterligare 1,9 Mkr när Vårdhögskolans del av kostnaderna i den totala utbyggnaden av Campus Östersund klart definierats. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Landstinget ersätter Mitthögskolan under tiden med totalt 4,8 Mkr som ersättning för tillfälliga lånekostnader för finansiering av anläggningstillgångar i samband med Vårdhögskolans flyttning Campus Östersund. Den årliga kostnaden är därvid 960 tkr jämte ränta. För år 2001 uppgår den sammanlagda kostnaden till 1,2 Mkr. 2. Den tillkommande kostnaden bestäms när utbyggnaden av Campus Östersund i sin helhet genomförts. 3. Kostnaden belastar länsutvecklingens budget.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (16) 64 Avtal rörande finansiering av professur och forskning/forskarutbildning i omvårdnad inom Mitthögskolan (Jll 293/2001) Landstingsfullmäktige fastställde den 11 oktober 2000 ( 128) landstingets kommande forskningsoch utvecklingsstrategi. I detta dokument framgår bl a: att genom avtal med Mittforum avsätta 1 Mkr/år under avtalsperioden för en professur i ämnet omvårdnad, samt att genom avtal med Mittforum stärka kompetensläget i ämnet omvårdnad genom att under avtalsperioden avsätta medel (ca 1 Mkr) för ytterligare unga doktorander, utöver de nuvarande. Efter diskussioner med såväl Mittforum som Mitthögskolan föreligger nu ett förslag till avtal för undertecknande. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Utarbetat avtal godkänns. YRKANDE Kurt Edlund yrkar: Ändra avtalet så att medel som inte använts av Mitthögskolan för de syften som anges i 2 och 5 återbetalas till landstinget PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Kurt Edlunds yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. Utarbetat avtal godkänns. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Kurt Edlund och Anna-Britt Bromée till förmån för eget yrkande.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (16) Lars-Olof Eliasson deltar inte i handläggningen av ärendet. 65 Förordnande som adjungerad lektor för specialistutbildade läkare anställda inom Jämtlands läns landsting (Jll 769/2000) För att den medicinska forskningen och utbildningen vid Umeå universitet skall kunna uppehålla och utveckla den kvalitet som den eftersträvar, krävs ett nära samarbete med sjukvårdsorganisationen inom den Norra sjukvårdsregionen. Likaså har de enskilda landstingen behov av ett nära samarbete med Umeå universitet och dess medicinska forskning och utbildning för att uppehålla och utveckla kvaliteten i det lokala FoU-arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet och rekrytera personal. I syfte att uppnå dessa mål har landstinget ansökt hos Umeå universitet/medicinsk-odontologiska fakulteten att med dr Eva Samuelsson förordnas som adjungerad lektor på 50 % i längst tre år. Efter sakkunniggransking har Eva Samuelsson befunnits behörig. Kostnad för lektoratet bedöms till cirka 500 tkr/år. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Avtal tecknas med Umeå universitet/medicinsk-odontologiska fakulteten att förordna Eva Samuelsson som adjungerad lektor till en omfattning av 50% av full arbetstid i längst tre år för att bedriva undervisning, forskning och forskarutbildning. 2. Kostnaden belastar FoU-enhetens budget. 66 Ytterligare medfinansiering av Skidhögskolan (Jll 320/99) Skidhögskolan har bedrivit sin verksamhet sedan Landstinget har medfinansierat projektet med 342 tkr/år ( ), 377 tkr/år ( ) och 390 tkr/år för åren Det sistnämnda beslutet togs av landstingsfullmäktige

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (16) Efter diskussioner med berörda finansiärer i Skidhögskolan beslutades att en ansökan om Mål 1 medel skulle göras för att förhoppningsvis stärka och utveckla Skidhögskolan i Östersund. Jämtland/Härjedalens Skidförbund är projektägare och Anders Edholm projektledare och ansvarig. Projektansökan avser tre säsonger med start den 1 juli För landstingets del innebär detta ytterligare medfinansiering för tiden 1 juli juni 2004, d v s två läsår med totalt 780 tkr. Övriga medfinansiärer är Östersunds kommun (400 tkr), Mitthögskolan (400 tkr) och Svenska Skidförbundet (300 tkr). Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Jämtland/Härjedalens Skidförbund beviljas medfinansiering med 390 tkr per läsår för tiden 1 juli juni 2004 för ovanstående Mål 1 ansökan. Medlen belastar näringslivsenhetens budget och utbetalas med 50 procent per termin. 2. Beslutet förutsätter att övriga parter fattar motsvarande beslut. 67 Ökning av Länstrafikens aktiekapital (Jll 337/2001) Efter den beredning som skett rörande ny bolagsordning och nya ägardirektiv till länstrafiken, har länstrafikens bolagsstämma tagit beslut om att såväl ägardirektiv som bolagsordning skall fastställas först i höst, när tillräckliga erfarenheter om såväl den nya ägarkonstruktionen som prissättning mm föreligger. Beslut om ökning av aktiekapitalet från nuvarande 2 Mkr till 6 Mkr skall dock fattas vid bolagsstämman den 28 maj Skälet till ökning av aktiekapitalet är att det nuvarande bedöms vara för lågt i förhållande till Länstrafikens omsättning. Enligt tidigare redovisat förslag skall landstinget tillföra 2 Mkr. Detta kan ske genom att del av de medel nyttjas som skall återbetalas från kommunerna efter förändring av ägarstrukturen.

16 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 16 (16) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. Länstrafikens aktiekapital ökas till 6 Mkr. 2. Landstinget tillskjuter 2 Mkr av de medel som återbetalas från kommunerna efter förändring av ägarstrukturen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 68 Komplettering av Årsredovisning 2000 (Jll 779/2000) Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 mars 2001, 41, bl a att överlämna årsredovisning för år 2000 till landstingsfullmäktige. Som komplettering av beslutet bör fullmäktige uttala direktiv till landstingets ombud på årsstämmor med Länstrafiken i Jämtland AB m fl bolag om ansvarsfrihet för styrelsen i respektive bolag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Landstingets ombud vid årsstämmorna för Länstrafiken i Jämtland AB, Jämtlands Mineral AB, ALMI företagspartner Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer