Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 april 2001 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Kurt Edlund Anna-Britt Bromée Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Harriet Svaleryd Stefan Fax Göte Norlander Bo Danielsson för Karin Paulsson för Thomas Hägg för Gunnar Geijer för Monalisa Norrman Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Åsa Norlin Göran Rydquist Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Göte Norlander Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Staffan Granström Per-Owe Öberg Göte Norlander Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (16) 50 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående ökning av Länstrafikens aktiekapital tas upp som ärende nr Ärende angående komplettering av årsredovisning 2000 tas upp som ärende nr Ärende angående tillfällig omfördelning av arvoden inom landstingsstyrelsen tas upp som ärende nr Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 51 Landstingsdirektörens rapport 1. Prognos per mars Prognosen per mars månad visar att förändring av eget kapital uppgår till 14,1 Mkr i förhållande till budget som anger 54,8 Mkr. Underskott redovisas för länssjukvården, primärvården och tandvården, medan övriga förvaltningar i stort sett redovisar nollresultat. 2. Offerdals Hälsocentral Enligt uppdrag från landstingsstyrelsen den 29 mars, 42, redovisas situationen för Offerdals hälsocentral. Fr o m september 2000 har hälsocentralen varit utan ordinarie läkare. Bemanningen har skett via bemanningsföretag. Fr o m mars till mitten av september bemannas hälsocentralen av samma läkare, därefter finns inte ekonomiska möjligheter att bemanna med läkare från bemanningsföretag. Rekrytering pågår via annonsering. Efter annonstidens utgång är möte inplanerat mellan basenhetschefen i Krokom, verksamhetschefen i Offerdal och landstingets kansli för att diskutera hur situationen ser ut framöver och vad som kan göras. Hittills har några extra medel inte tilldelats kooperativet för att finansiera stafettläkare. Av verksamhetsberättelsen för 2000 framgår antalet besök har minskat något vid hälsocentralen. Det ekonomiska resultatet visar ett mindre överskott. Underlag ska också tas fram beträffande ekonomiska nyckeltal. 3. Riktade insatser inom hälso- och sjukvården Handlingsplanen för riktade insatser inom hälso- och sjukvården omfattar nu 25 av tilldelade 35 Mkr. Åtgärderna avser i första hand ögon, öron, kirurgi, vuxenpsykiatri, barn- och

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (16) ungdomspsykiatri, medicinsk service. Upphandling av vårdtjänster är aktuella i vissa fall. Effekter kommer att kunna avläsas under hösten. 4. Nova Medical Landstinget använder Nova Medical som leverantör av tjänster inom patologi/cytologi. Ny upphandling är aktuell. Nova Medical har överlämnat ett visionsdokument till sjukhusdirektören avseende uppdrag som Nova Medical kan utföra åt landstinget. 5. Ekonomirutiner Uppdrag har lämnats till landstingets kansli att tillsammans med övriga förvaltningar stämma av reskontror och redovisningsrutiner. I övrigt ha bl a en konsult engagerats för att säkra rutinerna mellan de olika ADB-systemen samt att kartlägga rutinerna för överföring till ekonomisystemet, ansvaret för ekonomirutinerna har tydliggjorts, kompetensutveckling för berörd personal har planerats och upphandling av inkassoföretag har påbörjats. 6. Ny investeringsmodell Förslag till ny investeringsmodell utarbetas nu inom landstingets kansli, verksamhets- och ekonomistyrprocessen. Till investeringskategorier hänförs fastighetsinvestering, inventarieinvestering, finansiell investering samt immateriell investering. Dokumentstrukturen förenklas och femårs-planeringen utvecklas. Förslaget återkommer som ärende vid styrelsens sammanträde i maj för vidarebefordran till fullmäktige i juni. 52 Disposition av särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälsooch sjukvården för 2001 (Jll 366/2001) Inom ramen för Dagmaröverenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet för 2001 ingår liksom tidigare år en särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för att ersättningen, som för Jämtlands län uppgår till 4 mkr, ska utbetalas är att sjukvårdshuvudmannen träffar en överenskommelse med försäkringskassan om hur medlen ska användas. Hur medlen används ska följas upp och utvärderas. Den grundläggande målsättningen är att stimulera gränsöverskridande samverkan i syfte att sänka ohälsotalet. En viktig förutsättning för detta är kunskap om de faktorer som genererar ohälsa samt att resurser skapas för bedömning av mer komplexa sjukdomstillstånd i syfte att utveckla rehabiliteringen och därmed minska och förkorta sjukskrivningarna. I Dagmaröverenskommelsen för 2001 är staten och landstings-förbundet överens om att insatserna till övervägande delen skall inriktas mot kvalificerade medicinska utredningar, försäkringsmedicinsk utbildning/fortbildning inom läkarkåren samt utveckling av medicinska utrednings- och rehabiliteringsmetoder.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (16) Genom projektet Tidig Samordnad Rehabilitering i Jämtlands län har en plattform lagts för samverkan inom rehabiliteringsområdet ur ett brukarperspektiv mellan olika aktörer. Från och med 1998 är tidig samordnad rehabilitering en arbetsmetod i vår ordinarie verksamhet. En arbetsgrupp med representanter från landsting, försäkringskassa, kommunerna och länsarbetsnämnden, har av landstingsdirektören och försäkringskassans direktör fått i uppdrag att ge förslag på disponering av 2001 års Dagmarmedel. 1. För förlängning av projektet "Självåtervinning" disponeras 890 tkr. 2. För "Försäkringsmedicinsk utbildning/fortbildning för läkarkåren" disponeras 525 tkr. 3. För "Insatser mot stressrelaterad ohälsa" disponeras tkr. Inbjudan om att komma in med projektförslag skickas ut i länet. 4. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att i samråd med försäkringskassans direktör besluta om vilka projekt som ska få del av Dagmarmedel enligt punkt Projekt med förskjutna öppettider vid specialistklinikerna enligt modell -99 (Jll 367/2001) Kliniker vid specialisttandvården önskar pröva nya arbetstider efter Landstinget Gävleborgs modell- 99. Projektet innebär att arbetstagare som accepterat att arbeta enligt modell-99 arbetar en kväll i veckan fram till kl Detta skall inrymmas inom ordinarie 40-timmars arbetsvecka. Vidare arbetar deltagarna en lördag i månaden ( samma lördag för samtliga berörda kliniker/ personer) i totalt 5 timmar utanför ordinarie arbetstid (normal arbetstid gäller från juni till augusti). Arbetet sker med patientbehandling. De inarbetade timmarna från lördagarna tas sedan ut som extra ledighet under juni, juli, augusti, d.v.s. totalt 45 timmar. Berörd personal erhåller ersättning med fast belopp varje månad; tandsköterskor 900:- och tandläkare 1500:-. Denna ersättning utbetalas även under tiden juni - augusti. Tandläkare som i anställningsavtalet förhandlat bort rätten till övertidsersättning erhåller ingen extra ekonomisk ersättning.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (16) 1. Specialistklinikerna i Östersund får möjlighet att prova förskjutna arbetstider enligt ovanstående modell under ett år. 2. Projektet utvärderas i slutet av provperioden. Eventuell fortsättning på projektet beslutas efter utvärdering. 3. Finansiering sker inom respektive kliniks budgetram. 4. Inför starten skall arbetstagare på specialistklinikerna ange om de önskar deltaga i projektet. Ett villkor för start är att en god balans erhålles mellan deltagande yrkeskategorier så att effektiv patientbehandling kan utföras under dessa tider. 54 Folkhögskolornas långsiktiga verksamhetsinriktning (Jll 292/2001) Landstingsfullmäktige har uppdragit till landstingsstyrelsen, att utreda folkhögskolornas långsiktiga inriktning, i syfte att stärka folkhögskolorna som studieform och studiealternativ. Utifrån detta bör utredningen även se över på vilket sätt folkhögskolorna ska drivas för att förverkliga en långsiktig hållbar verksamhet. Utredningen leds av en politisk ledningsgrupp och länsutvecklingsutskottet utgör referensgrupp. Huvuduppgift för utredningen är att med vuxenutbildningspropositionens riktlinjer som bas, diskutera och presentera folkhögskolornas långsiktiga verksamhetsinriktning som studieform och studiealternativ i perspektivet av ett livslångt lärande. Den av landstingsstyrelsen utsedda politiska ledningsgruppen, ska verka för att utredningens arbete slutförs snarast möjligt. Arbetet genomförs med stöd av länsutvecklingsförvaltningen och skall bedrivas i nära kontakt med de berörda skolorna. Delområden som ska belysas i utredningen är:?? Huvudmannaskapet för folkhögskolorna?? Verksamhetsformerna?? Möjligheter till olika studie- och distributionsformer?? Internat/externat?? Profileringar, yrkesutbildningar, nivåer

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (16)?? Undervisning till personer med olika former av handikapp?? Finansieringsformer?? Bildning - folkbildning - utbildning?? Studieförbunden och folkhögskolan?? Folkhögskolan i ett internationellt perspektiv mål och syfte?? Folkbildningen och kulturen Den tidplan som föreslås är:?? Beslut om inriktning fattas av styrelsen 26 april 2001?? Ledningsgrupp utsedd av styrelsen och referensgrupp konstitueras senast 31 maj 2001?? Arbetet klart och redovisas för styrelse och fullmäktige senast 30 april 2002?? Eventuell förändring och anpassning genomförs beroende på utredningens resultat 1. Landstingsstyrelsen utser den politiska ledningsgrupp som med stöd av Länsutvecklingen och i nära kontakt med de berörda skolorna utreder folkhögskolornas långsiktiga inriktning. 2. De delområden som ska belysas i utredningen är:?? Huvudmannaskapet för folkhögskolorna?? Verksamhetsformerna?? Möjligheter till olika studie- och distributionsformer?? Internat/externat?? Profileringar, yrkesutbildningar, nivåer?? Undervisning till personer med olika former av handikapp?? Finansieringsformer?? Bildning - folkbildning - utbildning?? Studieförbunden och folkhögskolan?? Folkhögskolan i ett internationellt perspektiv mål och syfte?? Folkbildningen och kulturen 3. Utredningen skall vara klar och redovisas för styrelse och fullmäktige senast den 30 april 2002.

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (16) 55 Jamtliutredningens förslag om Jamtlis utveckling (Jll 95/2000) I Jamtliutredningens etapp 1 ingår förbättring av arbetsmiljön genom byggande av arbetslokaler för sommarpersonalen och för förvaring, vård och arbete med textilrekvisitan. Byggnaden ska i enlighet med utredningens förslag placeras nedanför scenen och även fungera som extra entré vid större evenemang. Enligt landstingsfullmäktiges beslut får medel för genomförande av Jamtliutredningen tas i anspråk först när erforderlig privat medfinansiering säkerställts och beslut om medel från EU:s strukturfonder föreligger. Varje delprojekt ska godkännas av landstingsstyrelsen och kommunen innan igångsättning sker. När det gäller textilkammaren är det meningen att museiestiftelsen av egna medel för arbetsmiljöåtgärder ska svara för den privata finansieringen. Sponsormedel och andra privata insatser bedöms inte möjliga när det gäller personallokaler. Detta innebär att denna del i utredningen inte kan bli aktuell för något EU-projekt. Av detta skäl har andra lösningar prövats och genom beslut den 22 februari har Boverket beviljat bidrag med kr för detta delprojekt med en beräknad totalkostnad av 5 Mkr. Boverkets bidrag utgör exakt den summa som skulle kommit från Mål 1 om det blivit ett EU-projekt. Med samma summa som beräknat från huvudmännen kan etappen genomföras. Detta innebär kr från landstinget och kr från kommunen. Resterande 2 Mkr tillskjuts av museiestiftelsens egna medel. Av landstingets rambidrag med högst 4 Mkr avdelas 750 tkr för byggande av arbetslokaler för sommarpersonalen och för förvaring, vård och arbete med textilrekvisitan som även skall och fungera som extra entré vid större evenemang. 56 Landstingets kulturpris och - stipendier till Peterson-Bergers minne 2001 samt samiskt stipendium 2001 (Jll 136, 17, 57/2001) Vid förslags- och ansökningstidens utgång hade 6 förslag till landstingets kulturpris till Peterson- Bergers minne, 20 (varav 1 sent inkommen ansökan) förslag och ansökningar till landstingets

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (16) kulturstipendier till Peterson-Bergers minne samt 4 förslag till mottagare av det samiska stipendiet inkommit. Årets kulturpris till Peterson-Bergers minne är på 30 tkr. Till Peterson-Bergerstipendiet har avsatts 50 tkr att fördelas på 5 stipendier om 10 tkr. Det samiska stipendiet är på 10 tkr. Länsutvecklingsutskottet beslutade vid sammanträde den 3 april 2000 att föreslå pristagare med motivering och stipendiater enligt nedan. LÄNSUTVECKLINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG 1. Till 2001 års pristagare av landstingets kulturpris till Peterson-Bergers minne utses arkitekt Jörgen Grönvik. Motivering: Arkitektur är av stor vikt för en god livsmiljö. Byggnaders utseende, funktion och anpassning till den omgivande miljön har en estetisk dimension med långa tidsperspektiv. Under det pågående Arkitekturåret är det särskilt angeläget att uppmärksamma en av länets mest betydande arkitekter de senaste decennierna. Jörgen Grönvik har bland annat genom Jämtlands Läns Museum och Fjällmuseet i Funäsdalen visat beständigheten och värdet av arkitektur som kulturell uttrycksform. Hans förmåga att foga skönhet till funktion kommer att få betydelse för flera generationer av länsinvånare 2. Till landstingets kulturstipendiater till Peterson-Bergers minne 2001, för deras förtjänstfulla konstnärliga verksamheter, utses Anna Raihle, Sundbyberg, Veronica Abrahamsson, Östersund, Johan Andersson, Ödåkra, Anders Olsson, Offerdal samt Emma Höglund, London. 3. Det samiska stipendiet 2001 tilldelas Jon-Paul Persson, Hosjöbotten. Motivering: Jon-Paul Persson har genom åren gjort ovärderliga insatser för att stärka den sydsamiska kulturen, bland annat genom sameslöjd, sydsamisk språkutveckling, samt medverkan till inrättandet av det Sydsamiska kulturcentret Gaaltije. 4. Landstingets kulturpris och -stipendier till Peterson-Bergers minne 2001 samt samiskt stipendium år 2001 utdelas under Peterson-Bergerdagen den 1 juli Enligt länsutvecklingsutskottets förslag. 57 Erbjudande om medlemskap i Intresseföreningen Carelink (Jll 216 /2001) Jämtlands läns landsting har erbjudits medlemskap i Intresseföreningen Carelink. Carelinks syfte är att främja en effektiv användning av IT inom vård och omsorg samt att medverka till den samverkan som krävs för att uppnå detta syfte. Landsting, regioner, kommuner och enskilda vårdföretag inbjuds att bli medlemmar i intresseföreningen, för att på så sätt kunna delta i Carelinks

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (16) verksamhet. Huvuddelen av verksamheten skall bedrivas i ett helägt aktiebolag Carelink AB. Föreningen skall främst vara ett forum för information och utbyte av idéer om verksamhetens inriktning och former. Huvudmännen (Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens Arbetsgivare, Apoteket AB) bidrar till finansiering av verksamheten genom kapitalinsatser. Medlemmarna i föreningen bidrar ekonomiskt genom medlemsavgifter samt serviceavgifter till Carelink AB för gemensamma tjänster och projekt. Medlemslandstingen förbinder sig att betala en medlemsavgift på kr per år samt en serviceavgift på 1 kr per invånare och år. Finansiering föreslås ske inom budget för landstingets kansli. Jämtlands läns landsting antar erbjudandet om medlemskap i Intresseföreningen Carelink. Finansiering av medlemsavgifter sker inom budget för landstingets kansli. 58 Likviditetsrapport (Jll 180/2001) Likviditetsrapporten per den 31 mars 2001 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under mars Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (16) 59 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 16 /2001) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 60 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2001) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 61 Korttidsvårdsplatser vid hälsocentralen i Strömsund (Jll 410/2000) Landstingsfullmäktige har i beslut fastställt att korttidsvård benämnd akut sluten primärvård skall bedrivas vid hälsocentralen i Strömsund. Under konstaterades att en nybyggnation av hälsocentralen blivit nödvändig av miljöoch arbetsmiljöskäl. En ny hälsocentral invigdes under år 2000 som etapp ett i nybyggnationen. Under år 2001 skall en ny enhet för akutvårdsplatser byggas. Det av landstingsfullmäktige 99, 29 juni 2000 beslutade antalet vårdplatser var 18, varav 3 skulle disponeras av Strömsunds kommun. För nybyggnationen anvisades tkr ur landstingets investeringsbudget. Under hösten 2000 har en analys av vårdplatsbehovet och befolkningsstatistik gjorts som visar att antalet vårdplatser för landstingets del kan begränsas till 12 samt 3 för disposition av Strömsunds kommun, totalt 15 vårdplatser. Denna vårdplatsförändring gör det möjligt att inom ramen för befintliga personalresurser även inrymma en enhet för ljusbehandling m m för psoriasispatienter vid vårdavdelningen.

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (16) Landstingsfullmäktige återremitterade vid sammanträde februari 2001, 20, ärendet för att göra en ny kostnadsberäkning för projektet. I investeringsbudget år 2001 har avsatts 22 mkr för byggnation och 1 mkr för inventarier. Utifrån gjord upphandling konstateras att beslutad investeringsram kan hållas. 1. Ny enhet för korttidsvård byggs i Strömsund inom ramen för landstingets investeringsbudget. 2. Vårdplatsantalet fastställs till totalt 15 vårdplatser, varav 3 disponeras av Strömsunds kommun enligt särskilt avtal. 3. Ljusbehandlingsenhet för psoriasispatienter inryms i projektet. YRKANDE Ordföranden yrkar att ärendet skall återremitteras. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget. Ärendet återremitteras. 62 Tillfällig omfördelning av arvoden inom landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, landstingsrådet Jöran Hägglund, har avsagt sig samtliga uppdrag inom landstinget fr o m den 7 maj Val av ny 2:e vice ordförande avses ske vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. I avvaktan på att nyvald 2:e vice ordförande tillträder föreslås att viss omdisponering av arvoden tillfälligt sker inom styrelsen. Detta kan göras med hänvisning till följande bestämmelse i landstingets arvodesbestämmelser för förtroendevalda: Landstingsstyrelsen kan göra tillfälliga omfördelningar, vid sjukdom eller ändrade förutsättningar som begränsar möjligheten att fullfölja uppdraget helt eller delvis, av arvoderingen av landstingsstyrelsens ledamöter och ordföranden upp till ett år.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (16) 1. Omfördelning av arvode till landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande sker tillfälligt till ledamoten Marianne Larm-Svensson med 60% och till ledamoten Gunnar Geijer med 40%. 2. Omfördelningen sker fr o m den 7 maj 2001 och gäller fram till dess att nyvald 2:e vice ordförande tillträder. I beslutet deltar ej Marianne Larm-Svensson. Ärenden till landstingsfullmäktige 63 Stöd till Mitthögskolan i samband med vårdinstitutionens flyttning till nya lokaler (Jll 294/2001) I utbildningsavtal tecknat mellan Jämtlands läns landsting och Mitthögskolan den 22 februari 1995 har landstinget åtagit sig, att efter förhandling bekosta skälig omfattning av tillfälliga lånekostnader för finansiering av anläggningstillgångar i samband med Vårdhögskolans flyttning från sjukhusområdet till Campus Östersund. Denna förhandling har nu genomförts och samtliga kostnader i samband med omflyttningen har noga penetrerats. Den kostnad som landstinget härvid bör belastas med utgör 4,8 Mkr över en period på fem år. Därutöver kan på sikt tillkomma ytterligare 1,9 Mkr när Vårdhögskolans del av kostnaderna i den totala utbyggnaden av Campus Östersund klart definierats. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Landstinget ersätter Mitthögskolan under tiden med totalt 4,8 Mkr som ersättning för tillfälliga lånekostnader för finansiering av anläggningstillgångar i samband med Vårdhögskolans flyttning Campus Östersund. Den årliga kostnaden är därvid 960 tkr jämte ränta. För år 2001 uppgår den sammanlagda kostnaden till 1,2 Mkr. 2. Den tillkommande kostnaden bestäms när utbyggnaden av Campus Östersund i sin helhet genomförts. 3. Kostnaden belastar länsutvecklingens budget.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (16) 64 Avtal rörande finansiering av professur och forskning/forskarutbildning i omvårdnad inom Mitthögskolan (Jll 293/2001) Landstingsfullmäktige fastställde den 11 oktober 2000 ( 128) landstingets kommande forskningsoch utvecklingsstrategi. I detta dokument framgår bl a: att genom avtal med Mittforum avsätta 1 Mkr/år under avtalsperioden för en professur i ämnet omvårdnad, samt att genom avtal med Mittforum stärka kompetensläget i ämnet omvårdnad genom att under avtalsperioden avsätta medel (ca 1 Mkr) för ytterligare unga doktorander, utöver de nuvarande. Efter diskussioner med såväl Mittforum som Mitthögskolan föreligger nu ett förslag till avtal för undertecknande. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Utarbetat avtal godkänns. YRKANDE Kurt Edlund yrkar: Ändra avtalet så att medel som inte använts av Mitthögskolan för de syften som anges i 2 och 5 återbetalas till landstinget PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Kurt Edlunds yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. Utarbetat avtal godkänns. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Kurt Edlund och Anna-Britt Bromée till förmån för eget yrkande.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (16) Lars-Olof Eliasson deltar inte i handläggningen av ärendet. 65 Förordnande som adjungerad lektor för specialistutbildade läkare anställda inom Jämtlands läns landsting (Jll 769/2000) För att den medicinska forskningen och utbildningen vid Umeå universitet skall kunna uppehålla och utveckla den kvalitet som den eftersträvar, krävs ett nära samarbete med sjukvårdsorganisationen inom den Norra sjukvårdsregionen. Likaså har de enskilda landstingen behov av ett nära samarbete med Umeå universitet och dess medicinska forskning och utbildning för att uppehålla och utveckla kvaliteten i det lokala FoU-arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet och rekrytera personal. I syfte att uppnå dessa mål har landstinget ansökt hos Umeå universitet/medicinsk-odontologiska fakulteten att med dr Eva Samuelsson förordnas som adjungerad lektor på 50 % i längst tre år. Efter sakkunniggransking har Eva Samuelsson befunnits behörig. Kostnad för lektoratet bedöms till cirka 500 tkr/år. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Avtal tecknas med Umeå universitet/medicinsk-odontologiska fakulteten att förordna Eva Samuelsson som adjungerad lektor till en omfattning av 50% av full arbetstid i längst tre år för att bedriva undervisning, forskning och forskarutbildning. 2. Kostnaden belastar FoU-enhetens budget. 66 Ytterligare medfinansiering av Skidhögskolan (Jll 320/99) Skidhögskolan har bedrivit sin verksamhet sedan Landstinget har medfinansierat projektet med 342 tkr/år ( ), 377 tkr/år ( ) och 390 tkr/år för åren Det sistnämnda beslutet togs av landstingsfullmäktige

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (16) Efter diskussioner med berörda finansiärer i Skidhögskolan beslutades att en ansökan om Mål 1 medel skulle göras för att förhoppningsvis stärka och utveckla Skidhögskolan i Östersund. Jämtland/Härjedalens Skidförbund är projektägare och Anders Edholm projektledare och ansvarig. Projektansökan avser tre säsonger med start den 1 juli För landstingets del innebär detta ytterligare medfinansiering för tiden 1 juli juni 2004, d v s två läsår med totalt 780 tkr. Övriga medfinansiärer är Östersunds kommun (400 tkr), Mitthögskolan (400 tkr) och Svenska Skidförbundet (300 tkr). Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Jämtland/Härjedalens Skidförbund beviljas medfinansiering med 390 tkr per läsår för tiden 1 juli juni 2004 för ovanstående Mål 1 ansökan. Medlen belastar näringslivsenhetens budget och utbetalas med 50 procent per termin. 2. Beslutet förutsätter att övriga parter fattar motsvarande beslut. 67 Ökning av Länstrafikens aktiekapital (Jll 337/2001) Efter den beredning som skett rörande ny bolagsordning och nya ägardirektiv till länstrafiken, har länstrafikens bolagsstämma tagit beslut om att såväl ägardirektiv som bolagsordning skall fastställas först i höst, när tillräckliga erfarenheter om såväl den nya ägarkonstruktionen som prissättning mm föreligger. Beslut om ökning av aktiekapitalet från nuvarande 2 Mkr till 6 Mkr skall dock fattas vid bolagsstämman den 28 maj Skälet till ökning av aktiekapitalet är att det nuvarande bedöms vara för lågt i förhållande till Länstrafikens omsättning. Enligt tidigare redovisat förslag skall landstinget tillföra 2 Mkr. Detta kan ske genom att del av de medel nyttjas som skall återbetalas från kommunerna efter förändring av ägarstrukturen.

16 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 16 (16) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. Länstrafikens aktiekapital ökas till 6 Mkr. 2. Landstinget tillskjuter 2 Mkr av de medel som återbetalas från kommunerna efter förändring av ägarstrukturen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 68 Komplettering av Årsredovisning 2000 (Jll 779/2000) Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 mars 2001, 41, bl a att överlämna årsredovisning för år 2000 till landstingsfullmäktige. Som komplettering av beslutet bör fullmäktige uttala direktiv till landstingets ombud på årsstämmor med Länstrafiken i Jämtland AB m fl bolag om ansvarsfrihet för styrelsen i respektive bolag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Landstingets ombud vid årsstämmorna för Länstrafiken i Jämtland AB, Jämtlands Mineral AB, ALMI företagspartner Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-01-20 1 (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl 14.15-15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:73 1 (29) LS 1008-0662 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Stf landstingsdirektören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer