Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 7 juni 2001 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée MonaLisa Norrman Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Göte Norlander Annelie Bengtsson Börje Frisk för Jöran Hägglund för Kurt Edlund ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Åsa Norlin Thomas Andersson Helena Flodin Marianne Olsson Marianne Ottosson Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Larm-Svensson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Staffan Granström Per-Owe Öberg Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Marianne Larm-Svensson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (18) 81 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 82 Landstingsdirektörens rapport 1. Riktade insatser inom hälso- och sjukvården Som exempel på pågående åtgärder till följd av särskilda medel för riktade insatser inom hälso- och sjukvården kan följande nämnas: Extramottagningar genomförs vid öronmottagningen, väntetiden har minskat från 7 till 5 månader. Avtal med Sundsvalls sjukhus om starroperationer klart före midsommar, startar under hösten. Inom ortopedi/rehab genomförs extramottagningar, en operationssal för polikliniska operationer har öppnats i maj. Upphandling för höftleds- och knäoperationer genomförs. Inom kirurgi har väntetiden för prostataoperationer minskat från 15 till 12 månader. Förstärkningar genomförs inom medicinsk service. Prognosticerad kostnad för satsningen under år 2001 uppgår för närvarande till ca 16 mkr. 2. Ekonomirutiner Projektet för översyn av landstingets ekonomirutiner har nu etablerats. En styrgrupp leder projektet på landstingsdirektörens uppdrag. Projektets mål är att senast den 31 december 2001 leverera säkrade nödvändiga ekonomirutiner eller förslag på hur rutiner ska säkras. En särskild projektledare är utsedd och han ska rapportera till styrgruppen varje månad. 83 Yttrande över betänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) (Jll 167/2001) Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över Offentlighets- och sekretesskommitténs delbetänkande angående Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Offentlighets- och sekretesskommittén har haft till uppgift att göra en översyn av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att vidga möjligheterna för offentlighetsprincipens

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (18) tillämpning i IT-samhället. Vidare har kommittén utrett frågan med avseende på viss samordning vid registrering av allmänna handlingar m m enligt sekretesslagen och arkivlagens bestämmelser om registreringens betydelse för arkivvården m m. Kommittén har även behandlat frågan om det i något fall finns ett behov av att begränsa möjligheterna att få ut en allmän handling som omfattas av upphovsrätt eller någon annan rättighet enligt upphovsrättslagen. Förslag till yttrande har utarbetats inom landstingets kansli. Yttrande avges till Justitiedepartementet enligt utarbetat förslag. 84 Yttrande över delbetänkandet Bättre tandvårdsförsäkring för äldre (SOU 2001:36) (Jll 338/2001) Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande av utredningen Tandvårdsöversyn 2000 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre. Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 har i uppdrag att göra en samlad utvärdering av det reformerade tandvårdsstödet som infördes fr o m år Utredningen har lagt fram förslag om användningen av det resurstillskott som riksdagen beslutat tillföra tandvården t o m år Utredningen har sett över förutsättningarna för att förbättra skyddet mot höga behandlingskostnader för i första hand de äldre, analyserat prisutvecklingen för tandvården sedan reformen infördes och gjort en bedömning av kostnadsutvecklingen för de kommande fem åren. Förslag till yttrande har utarbetats inom tandvårdsförvaltningen i samarbete med landstingets kansli. Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. YRKANDE Karin Paulsson yrkar att de två sista meningarna under rubriken 5:3 skall utgå.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (18) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Karin Paulssons ändringsyrkande och finner yrkandet antaget. Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antaget ändringsyrkande. 85 Yttrande över revisorernas promemoria Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2000 (Jll 334/2001) Landstingets revisorer har i särskild promemoria till landstingsstyrelsen med bilaga från de sakkunniga revisorerna meddelat resultatet från granskningen av landstingets årsredovisning. Landstingets revisorer har begärt yttrande från landstingsstyrelsen senast den 11 juni Förslag till yttrande har utarbetats inom landstingets kansli. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag. 86 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 16/2001) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (18) 87 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2001) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 88 Likviditetsrapport (Jll 180/2001) Likviditetsrapporten per den 31 maj 2001 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under maj månad. Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetuveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 89 Delårsbokslut per april samt prognos per , länssjukvården (Jll 363 /2000) Länssjukvården har i ärendet prognostiserat ett underskott per helår om 36,5 mkr. Enligt anvisning lämnar förvaltningen förslag på åtgärder för att minska underskottet. För de verksamhetsområden som uppvisar de största prognostiserade budgetöverskridandena genomförs under 2001 så kallade internkontrollåtgärder som ska klarlägga områdenas förutsättningar att bedriva verksamheten inom anvisade budgetramar.

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (18) En betydande kostnad inom ramen för länssjukvården är ambulanstransportverksamheten. Ca 70 mkr avdelas årligen för denna verksamhet. En översyn av balansen mellan väg-, helikopter-, och flygambulans har initierats och kommer att fullföljas under Länssjukvården kommer mot bakgrund av denna översyn att lämna förslag syftande till att reducera de totala ambulanstransportkostnaderna. Sjukresor med taxi har under det senaste året ökat kraftigt och kostar årligen länssjukvården ca 17 mkr. En utvecklad samordning mellan sjukhusets kallelser till i första hand mottagningsbesök och Länstrafikens busstider bedöms kunna reducera dessa kostnader. Länssjukvården kommer under 2001, inom ramen för den av landstingsdirektören initierade sjukreseutredningen, ta initiativ i denna riktning. Vad beträffar rena lönekostnadsökningar har länssjukvården redan inför sommaren 2001 begränsat volymen av så kallade sommarpaket. Bl.a. har det s.k. 75/100-paketet vid barn- och ungdomsmedicin tagits bort. Analysen av behovet av denna typ av paket kommer att fördjupas. Härvid bör möjligheterna att utnyttja, i första hand avseende arbetstidens förläggande, redan ingångna avtal fullt ut prövas. Länssjukvården kommer förutom ovan redovisat genomföra mindre verksamhetspåverkande kostnadsreduceringar samt att analysera förutsättningarna att reducera eller helt upphöra med viss verksamhet för att komma till rätta med det f.n. prognostiserade budgetöverskridandet. Kortsiktigt föreslår länssjukvården att landstingsstyrelsen ger sjukhusdirektören möjlighet att genomföra följande åtgärder; - Reducerade taxikostnader vid sjukresor andra halvåret Stängd akutvårdsavdelning (AVA) under sommaren - Reducera personalkostnader genom bl a minskade nyanställningar, utbildningskostnader etc - Reducera övriga kostnader genom bl a material, varor, transporter samt konsulttjänster 1. Länssjukvårdens förslag till åtgärder godkännes. 2. Uppdrag till länssjukvården att vid delårsbokslutet per augusti lämna en redogörelse för besparingseffekterna av de åtgärder som genomförts. PROTOKOLLSANTECKNING Gunnar Geijer, Marianne Larm-Svensson, Göte Norlander, Anna-Britt Bromée, Annelie Bengtsson, Lars-Olof Eliasson och Börje Frisk antecknar till protokollet:

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (18) Effekter av föreslagna åtgärder för att eliminera budgetunderskottet för länssjukvården skulle mildras av oppositionens förslag vid landstingsfullmäktige i maj Där yrkade representanter för c, m, kd och fp avslag på förslaget att verksamheterna skulle bära med sig delar av underskottet i bokslut år Korttidsvårdsplatser vid hälsocentralen i Strömsund (Jll 410/2000) Landstingsfullmäktige har i beslut fastställt att korttidsvård benämnd akut sluten primärvård skall bedrivas vid hälsocentralen i Strömsund. Under konstaterades att en nybyggnation av hälsocentralen blivit nödvändig av miljöoch arbetsmiljöskäl. En ny hälsocentral invigdes under år 2000 som etapp ett i nybyggnationen. Under år 2001 skall en ny enhet för akutvårdsplatser byggas. Det av landstingsfullmäktige 99, 29 juni 2000 beslutade antalet vårdplatser var 18, varav 3 skulle disponeras av Strömsunds kommun. För nybyggnationen anvisades tkr ur landstingets investeringsbudget. Under hösten 2000 har en analys av vårdplatsbehovet och befolkningsstatistik gjorts som visar att antalet vårdplatser för landstingets del kan begränsas till 12 samt 3 för disposition av Strömsunds kommun, totalt 15 vårdplatser. Denna vårdplatsförändring gör det möjligt att inom ramen för befintliga personalresurser även inrymma en enhet för ljusbehandling m m för psoriasispatienter vid vårdavdelningen. Landstingsfullmäktige återremitterade vid sammanträde februari 2000, 20, ärendet för att göra en ny kostnadsberäkning för projektet. I investeringsbudget år 2001har avsatts 22 mkr för byggnation och 1 mkr för inventarier. utifrån gjord upphandling konstateras att beslutad investeringsram kan hållas. Landstingsstyrelsen återremitterade ärendet den 26 april, 61, för förnyad kostnadsanalys. Primärvården har i sitt budgetförslag framfört en önskan att få utreda frågan om omfattningen och inriktningen av primärvårdens korttidsvårdplatser utifrån närvårdsbegreppet. Utredningen föreslås i första hand utifrån behovet av en budget i balans. Efter återremissen från landstingsfullmäktige/styrelsen har ett antal alternativa lösningar diskuterats, både vad gäller antal vårdplatser och placering. Alternativ 1 Nybygge av 15 vårdplatser enligt tidigare förslag, men med utökad samverkan med kommunen. Föreslås att ca 7 vårdplatser finansieras av kommunen. Detta kräver en ytterligare dialog med kommunens politiker om köp av vårdplatser. Detta skulle lösa rekryteringsproblemet och förbättra

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (18) läkarmedverkan i åldringsvården. Kommunens andel av personalkostnaderna skulle då motsvara ca 2,5 mkr. Landstinget står dock för nybyggnationen. Alternativ 2 En lösning utifrån ett ekonomiskt perspektiv är att bygga om lokaler vid Solbacken för att skapa utrymme för 7 vårdplatser. Detta skulle vara kostnadseffektivare än alternativ 3 med nybygge av en liten avdelning om 7-8 vårdplatser i direkt anslutning till hälsocentralen. Samverkan med kommunen kan i Solbackenalternativet ske för bl a nattpersonal, vilket skulle skapa möjlighet till en bättre balanserad budget. Nackdelarna med detta alternativ är transporter av patienter vid speciella undersökningar och provtagning samt minskad möjlighet till samutnyttjande av medicinsk utrustning vid hälsocentralen. Svårigheter uppstår även vid jourtjänstgöring nattetid för distriktsläkarna. Alternativ 3 Nybygge med 7-8 vårdplatser i direkt anslutning till hälsocentralen. Kostnad för denna nybyggnad beräknas till ca 19 mkr dvs 3 mkr mindre än alternativ 1. Nackdelarna är att en så liten enhet kräver en hög grundbemanning, vilket inte är kostnadseffektivt på personalsidan. Vid detta alternativ krävs andra alternativa kostnadsreduceringar vid andra hälsocentraler inom basenheten. Fördelen med detta alternativ är närheten till hälsocentralen och samutnyttjande av resurser som i alternativ Nybyggnation av enhet med 15 vårdplatser i enlighet med tidigare förslag, alternativ 1. Överläggningar tas upp med Strömsunds kommun om köp av ca 7 vårdplatser. Personalkostnaderna för dessa vårdplatser beräknas till ca 2,5 mkr för kommunen. Ljusbehandlingsenhet för psoriasispatienter inryms i enhetens lokaler. 2. Om överenskommelse inte kan träffas med Strömsunds kommun om köp av ca 7 vårdplatser och samutnyttjande av vårdpersonal, föreslås en ombyggnad av Solbacken enligt primärvårdens förslag, alternativ 2. YRKANDEN Bengt Bergqvist, med instämmande av Gunnar Geijer och Lars-Olof Eliasson, yrkar bifall till punkt 1 i landstingsdirektörens förslag och att punkt 2 skall utgå.

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (18) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Bengt Bergqvists m fl yrkande och finner Bengt Bergqvists yrkande antaget. Nybyggnation av enhet med 15 vårdplatser i enlighet med tidigare förslag, alternativ 1. Överläggningar tas upp med Strömsunds kommun om köp av ca 7 vårdplatser. Personalkostnaderna för dessa vårdplatser beräknas till ca 2,5 mkr för kommunen. Ljusbehandlingsenhet för psoriasispatienter inryms i enhetens lokaler. 91 Landstingsplan åren (Jll 332/2001) Landstingsfullmäktige antog , 71, ny modell för landstingets verksamhetsstyrning, innebärande bland annat att landstingsplan innefattande målformuleringar ska fastställas i juni i stället för tidigare i november. Efter genomförda budgetdialoger, där förutom landstingsdirektören representanter för landstingsstyrelsen, utskotten, förvaltnings-/verksamhetsledningar medverkat, har förslag till landstingsplan för åren utarbetats genom landstingsdirektörens försorg. Sedan landstingsplanen fastställts av fullmäktige i juni ska samtliga förvaltningar arbeta med att fördela den fastställda budgetramen och verksamhetsmål på olika områden/basenheter vilket skall redovisas för landstingsfullmäktige i november. 1. Landstingets budget för år 2002 och plan för år fastställs i enlighet med resultat- finansierings- samt balansbudget. 2. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde november 2001 fastställs förvaltningarnas fördelning av budget per område samt fördelning av landstingets verksamheter på verksamhetsområde. 3. Utdebiteringen fastställs till 9:55 kr. 4. Investeringsnivån för år 2002 föreslås uppgå till tkr. 5. För samtliga förvaltningar fastställs redovisade krav och verksamhetsmål och resultatmått. 6. Länssjukvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år 2002.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (18) 7. Primärvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Tandvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Länsutvecklingens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Emefté, anslagsfinansierade delens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Landstingets kanslis landstingsbidrag uppgår till tkr för år Underskottstäckningen för Länstrafiken i Jämtlands AB beräknas preliminärt till tkr. 13. För finansförvaltningen uppgår landstingsbidraget till tkr år Patientnämndens budgetförslag överlämnas till landstingsfullmäktige. 15. Budgetförslaget från landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige. 16. Upprättat förslag till landstingets patientavgifter fastställs. YRKANDEN Maidie Wiklund yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag med föreslagna ändringar och tillägg från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. (Bil 1) Marianne Larm-Svensson yrkar: 1. Att bifalla landstingsdirektörens förslag avseende punkterna Att landstingets budget för år 2002 och plan för år fastställs med den inriktning som framgår i centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas bilaga. (Bil 2) 3. Att bifalla punkterna 4.3, 4.5, 5, 5.1.1, 11.3 i majoritetspartiernas budgetförslag samt förslag till nytt uppdrag vad gäller gemensamma fortbildningsinsatser vad gäller personal inom hälso- och sjukvården och den alternativa medicinen i enlighet med intentionerna i Ny hälso- och sjukvårdspolitik. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag punkterna 1-16 och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Maidie Wiklunds tilläggs- och ändringsyrkanden enligt bilaga 1 och finner dessa antagna. Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons tilläggs- och ändringsyrkanden enligt bilaga 2 och finner dessa avslagna.

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (18) Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons yrkande om gemensamma fortbildningsinsatser vad gäller personal inom hälso- och sjukvården och den alternativa medicinen i enlighet med intentionerna i Ny hälso- och sjukvårdspolitik och finner förslaget antaget. 1. Landstingets budget för år 2002 och plan för år fastställs enligt bilaga 1-3, det vill säga resultat- finansierings- samt balansbudget. 2. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde november fastställs förvaltningarnas fördelning av budget per område samt fördelning av landstingets verksamheter på verksamhetsområde. 3. Utdebiteringen fastställs till 9:55 kr. 4. Investeringsnivån för år 2002 föreslås uppgå till tkr. 5. För samtliga förvaltningar fastställs redovisade krav och verksamhetsmål och resultatmått. 6. Länssjukvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Primärvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Tandvårdens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Länsutvecklingens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Emefté, anslagsfinansierade delens landstingsbidrag uppgår till tkr för år Landstingets kanslis landstingsbidrag uppgår till tkr för år Underskottstäckningen för Länstrafiken i Jämtlands AB beräknas preliminärt till tkr. 13. För finansförvaltningen uppgår landstingsbidraget till tkr år Patientnämndens budgetförslag överlämnas till landstingsfullmäktige. 15. Budgetförslaget från landstingets revisorer överlämnas till landstingsfullmäktige. 16. Upprättat förslag till landstingets patientavgifter fastställs. 17. Ändringar och tillägg enligt antagna yrkanden. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Göte Norlander, Anna-Britt Bromée, Annelie Bengtsson och Lars-Olof Eliasson till förmån för eget yrkande.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (18) 92 Revidering av investeringsplan (Jll 209/2001) I den av landstingsfullmäktige fastställda strategin för lokalförsörjning står det att landstingets kansli ska utarbeta ett nytt förslag till investeringsmodell. Modellen ska både ta hänsyn till bygg- och de så kallade kapitalinvesteringarna men framförallt visa helhetsbilden av landstingets investeringar. Detta för att lättare erhålla en totalbild av de samlade investeringarna, både vad gäller hantering och nivå. Denna investeringsmodell är nu färdigställd och beslut angående ny version av investeringsplan, som förut kallades bygginvesteringsplan, ska fattas i samband med att investeringsmodellen fastställs. Förslaget i investeringsplanen innebär i huvudsak att;?? Landstingsfullmäktige fastställer de årliga anslagen för treårsperioden 2001 till 2003 samt begränsningsbeloppet för femårsperioden.?? Landstingsfullmäktige fastställer investeringsobjekten för treårsperioden samt fördelningen mellan objekten i investeringsplanen. Eventuella, framtida ändringar i investeringsplanen, som inte påverkar de årliga anslagen, beslutas av landstingsstyrelsen. Övriga ändringar ska beslutas av landstingsfullmäktige.?? Lasarettets lokaldisposition är färdigställd, enligt utredning i investeringsplanen, och det så kallade alternativ C har valts. Vidare bland fastställs att gamla vårdhögskolan (byggnad 3) ska upprustas. Vad gäller reservkraft (strömförsörjning) är den ekonomiska situationen för landstinget tyvärr sådan att projektet för närvarande inte kan finansieras i egen regi.?? Förvaltningarnas planerade utgift för inventarieinvesteringar för år 2001 och 2002 redovisas samt det avskrivningsutrymme som respektive förvaltning har till sitt förfogande. 1. att anslagen, under den treåriga budgetperioden, beslutas följande fördelning; - År 2001 fastställs tkr i anslag till fastighetsinvesteringar. - År 2002 fastställs tkr i anslag till fastighetsinvesteringar. - År 2003 fastställs tkr i anslag till fastighetsinvesteringar. 2. Planeringsförutsättningarna och begränsningsbeloppet på 150 mkr, som gäller i fem år dvs. till och med år 2005, fastställs. Detta i enighet med gällande investeringsmodell.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (18) 93 Revidering av strategi för lokalförsörjning i Jämtlands läns landsting (Jll 728/2000) I den fastställda strategin för lokalförsörjning står det att landstingets kansli ska utarbeta ett nytt förslag till investeringsmodell. Modellen ska både ta hänsyn till bygg- och de så kallade kapitalinvesteringarna men framförallt visa helhetsbilden av landstingets investeringar. Lokalförsörjningsstrategins syfte är bland annat att fastställa inriktningen på de investeringar som landstinget ska eller borde överväga att göra, vilket innebär att strategin är en del av investeringshanteringen. Observera att detta ärende inte är en uppdatering av befintlig lokalförsörjningsstrategi utan endast ett beslut om att lyfta ut kapitel 4, bygginvesteringar från dokumentet och låta kapitlet ingå i investeringsmodellen. Detta innebär att uppgifterna som står i lokalförsörjningsstrategin är från det datum (november år 2000) som beslutet i fullmäktige togs, vilket medför att vissa av uppgifterna är inaktuella. Syftet med lokalförsörjningsstrategin är dock att fastställa läget och inriktningen vid en tidpunkt (år 2001 i detta fall) som sedan ska gälla i fem år framöver. En revidering av dokumentet ska sedan ske med treårsintervall, vilket i detta fall blir inför år Den nya utgåvan av lokalförsörjningsstrategin, version 1.02, innebär således endast följande förändring:?? Strategin för lokalförsörjning i Jämtlands läns landsting ingår fortsättningsvis som en del av investeringsmodellen, vilket förklaras kortfattat i inledningen av dokumentet.?? Kapitel 4 i förgående version, som var bygginvesteringar, flyttas i sin helhet över till dokumentet investeringsmodell, styr- och samlingsdokument. Vidare har investeringsmodellen hänvisningar till lokalförsörjningsstrategin vid de tillfällen det anses vara motiverat. Strategin för lokalförsörjning i Jämtlands läns landsting, , version 1.02 antas i sin helhet.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (18) 94 Personalpolitisk policy (Jll 438 /2001) Inom landstingets kansli har ett förslag till personalpolitisk policy utarbetats. Förslaget har framtagits i en dialog med bland annat landstingskommittén, personalnätverket, politiska organisationerna inom landstinget, demokrati- och organisationsutskottet, landstingsdirektörens ledningsgrupp och processägarna. Inom ledarutvecklingsprogrammet pågår för närvarande ledardialogdagar där värdegrund och grundsyn ingående diskuteras. Denna diskussion kan leda till förslag till förändringar i avsnittet om värderingar. Inom de olika delområdena kommer särskilda strategier och handlingsplaner att utarbetas kring hur vi kommer att arbeta inom respektive område. Nu gällande handlingsplaner och strategier fortsätter att gälla. Nuvarande personalpolitiskt program upphör att gälla när landstingsfullmäktige beslutat om den nya personalpolitiska policyn. Policyn kommer att kommuniceras till samtliga medarbetare enligt en särskild kommunikationsplan. Förslag till personalpolitisk policy fastställes. YRKANDEN Nina Fållbäck-Svenson yrkar följande ändringar: Under avsnittet Arbetsorganisation och arbetstider andra stycket: Genom en organisation som är kund- och patientanpassad samt Vi ska därför fortsätta att utveckla arbetsorganisation, arbetstider (inbegripet arbetstidsförkortning) och anställningsvillkor Under avsnittet lönepolitik tillägget: Den totala löneskillnanden mellan högst och lägst betald i landstinget ska på sikt minska. Jan-Olof Dahlin yrkar ny lydelse under rubriken Arbetsmiljö, andra styckets sista mening: Möjligheten att ta ansvar för och att kunna påverka sin egen arbetsmiljö är av avgörande betydelse för våra möjligheter att uppnå verksamhetsidén.

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (18) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins yrkande och finner yrkandet antaget. Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons yrkande om kund- och patientanpassning och finner detta antaget. Ordföranden ställer proposition på Nina Fållbäck-Svensons yrkanden i övrigt och finner dessa avslagna. Enligt landstingsdirektörens förslag med ovan antagna ändringar. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Nina Fållbäck-Svenson, Monalisa Norrman och Jan-Olof Dahlin till förmån för Nina Fållbäck-Svensons yrkande. 95 Översyn av landstingets organisationsbidrag (Jll 212/2001) Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 mars 2001, 45, återremitterades ärende angående översyn av landstingets organisationsbidrag för ytterligare bearbetning. Utskottet har nu bearbetat förslaget. LÄNSUTVECKLINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG Förslag till nya regler för landstingets organisationsbidrag fastställs. PROTOKOLLSANTECKNING Monalisa Norrman och Nina Fållbäck-Svenson antecknar till protokollet:

16 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 16 (18) Vi anser att jämställdhetsaspekterna inte har beaktats i målområdena för organisationsbidrag. Vi avser att återkomma med yrkande angående detta i samband med fullmäktiges behandling av ärendet. 96 Landstingsförbundet: Förbundsstyrelsens beslut A 00:56 Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården samt Samverkansnämnden: Förslag till ändring av regionavtal med anledning av Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter (Jll 889/2000) Vid samverkansnämndens sammanträde beslutade samverkansnämnden att rekommendera regionlandstingen att godkänna ändring av regionavtalet i enlighet med förslag i bilaga att gälla fr o m , samt att samverkansnämnden ger landstingsdirektörerna - med Tore Löwstedt som sammankallande - i uppdrag att till samverkansnämnden i september 2001 redovisa möjligheterna till samverkan i regionen för att öka tillgängligheten och minska köerna och väntetiderna i vården. Utgångspunkten är att vården skall vara rättvis och ges efter behov och fastlagd prioritetsordning. Beslutet innebär att Samverkansnämnden rekommenderar sina regionlandsting att ändra regionavtalet så att valmöjligheter gäller i hela norra sjukvårdsregionen vad avser såväl sjukhusvård som öppenvård från den 1 juli 2001 med undantag av gällande mellanlänsavtal. För Jämtlands läns landsting och dess medborgare innebär rekommendationen möjlighet att välja planerad länssjukvård i den norra sjukvårdsregionen med undantag av vård vid Sollefteå sjukhus där befintligt mellanlänsavtal gäller. 1. Landstingsförbundets rekommendation A 00:56 om valmöjligheter i hela landet antas ej. 2. Regionavtalet ändras så att valmöjligheter gäller i hela norra sjukvårdsregionen vad avser såväl sjukhusvård som öppenvård från den 1 juli med undantag av gällande mellanlänsavtal. YRKANDE Marianne Larm-Svenson yrkar: Att godkänna Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården, samt

17 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 17 (18) Att omgående starta arbetet med att öka Norrlandstingens förmåga att erbjuda hälso- och sjukvård till patienterna från andra landsting i landet. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Marianne Larm-Svenssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Göte Norlander, Anna-Britt Bromée, Annelie Bengtsson och Lars-Olof Eliasson till förmån för eget yrkande. 97 Motion från Jöran Hägglund (c) angående IT-baserad informationsservice till medborgarna (Jll 549 /2000) Jöran Hägglund föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen får uppdrag att utveckla Infoteksverksamhet enligt motionens intentioner. I motionen framhålls att landstinget gjort åtskilligt för att förbättra informationen till allmänhet och patienter. Men tiden är mogen att utveckla system och rutiner t ex i form av ett Infotek på länssjukhuset med tillgång till serviceterminaler med Internetuppkoppling. Motsvarande service bör också successivt byggas upp vid hälsocentralerna. Information om landstingets hemsida bör ske kontinuerligt. YTTRANDE Motionen innehåller förslag som ligger väl i linje med den av landstingsfullmäktige nyligen antagna kommunikationspolicyn. I landstingets uppdrag ligger att tillhandahålla information och kommunikationsmöjligheter. Ett genomförande av motionens intentioner kräver emellertid en noggrann analys av kostnader, finansiering, organisation och tekniska möjligheter. Uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda ekonomiska, tekniska och organisatoriska förutsättningar för en IT-baserad informationsservice till medborgarna enligt motionens intentioner.

18 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 18 (18) 98 Redovisning av motioner under beredning Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning skall landstingsstyrelsen vid fullmäktiges sammanträden i juni och november redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Följande motioner är under beredning: från Jöran Hägglund (c), Kurt Edlund (m), Lars-Olof Eliasson (kd) och Börje Frisk (fp) om införande av vårdgaranti (Jll 163/2000) från Jan-Olof Dahlin (mp) m fl om livsmedelsupphandling (Jll 335/2000) från Jöns Broström (m) om landningsplatser för ambulanshelikopter (Jll 26/2001) från Karl-Erik Eriksson (c) om reglering av förtroendevaldas arvoden (Jll 131/2001) från Kerstin Weimer (fp) m fl om utveckling av länssjukvårdens konsultverksamhet i primärvården (Jll 204/2001) från Berit Johansson (c) om hur landstinget tillmötesgår anhörigvårdarna inom länet (Jll 342/2001) Redovisningen noteras till protokollet.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora seesionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 december 2001 kl 14.45-16.50 Beslutande Per Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 augusti 2002 kl 14.00 15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(6)

Sammanträdesprotokoll 1(6) 1(6) Ekonomiberedningen Plats och tid Landstingshuset, Mitthörnet tisdagen den 2 november 2004 kl 13.15-15.30 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 maj 2003 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Beredning för vård och habilitering Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset 1 (7) Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie Johansson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön. Kl10.00-14.00 Beslutande Harriet Jorderud Nina Fållbäck-Svensson Ordförande Övriga deltagande Tommy Renström Jan W Göransson Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) 1(5) Beredningen för vård och rehabilitering Plats och tid Landstingshuset Frösön,,stora sessionssalen, tisdag 17 maj 2005, kl. 09.00-14.20 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 december 2002 kl 14.45-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-12-09 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 128-141 Tid: kl 14.00 14.30 Plats: Spar Hotel Majorna, Göteborg Ledamöter Bengt Eliasson (fp) ordförande Gun-Marie Stenström (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 8 juni 2000 kl 13. 00-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-02-09 1 (29) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 9 februari 2000 kl 13.00-13.50 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-06-08 Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 29-30 Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 8 juni 2000 kl 13. 00-16.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 mars 2005 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (20)

Sammanträdesprotokoll 1 (20) 1 (20) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 21 januari 2004 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Landstingsstyrelsen den 1 februari 2016

Landstingsstyrelsen den 1 februari 2016 ... re~ 14. Programplan för framtidens hälso- och sjukvård. Ärendenummer 2015/00688 Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna programplanen för framtidens hälso-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.00 Beslutande Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Eija Dibba (v) Inger Jonsson (c ) Jonny Springe (s) Karen

Läs mer