Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nertagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Birgitta Sundqvist Anna-Britt Bromée Monalisa Norrman Nina Fållbäck-Svenson Jan-Olof Dahlin Lars-Olof Eliasson Börje Frisk, ej tjg ers Jan-Olov Andersson, ej tjg ers Övriga deltagare Ellen Hyttsten Staffan Granström Åsa Norlin Thomas Andersson Stefan Wikén Jannike Hillding Utses att justera Jöran Hägglund Justeringens plats och tid Underskrift Sekreterare Paragraf 1-12 Staffan Granström Ordförande Per-Owe Öberg Justerare Jöran Hägglund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nertagande Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Åsa Norlin Fel! Okänt växelargument.

2 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 1 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 2 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 3 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 10/2000) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 133, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Anmäldes beslut enligt delegationsordning under perioden Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 4 Landstingsdirektörens rapport 1. Avgångsvederlag för förre sjukhusdirektören Stefan Wiklund 2. Kommunakuten

3 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 3. Region Jämtland Ansökan om bidrag till Dr Vodderskolan, Dnr 687/99. Vid landstingsstyrelsens sammanträde , 201, bordlades ärende angående ansökan om bidrag till Dr Vodderskolan. Uppdrag har därefter givits till länsutvecklingen att söka förutsättningar att finansiera utbildning avseende kompetenshöjning av Dr Christl Kampa - Ohlsson till en bedömd kostnad av 120 tkr. Förvaltningen konstaterar att medel för denna finansiering ej finns avsatta innevarande år. Däremot finns möjligheter att ur det särskilda tilläggsanslag som avdelats för Mitthögskolans ökade kostnader i samband med flytt av Vård- och omsorgsinsinstitutionen till Campus Östersund avdela 120 tkr. Detta då den avtalsmässiga avstämning som gjordes mellan landstinget och Mitthögskolan visar att Mitthögskolans kostnad för år 2000 blir ca 100 tkr lägre än budgeterat. För Dr Vodderskolans utveckling avdelas 120 tkr för kompetenshöjning av Dr Christl Kampa - Ohlsson. Medlen tas ur länsutvecklingens budget för bidrag till Mitthögskolans ökade kostnader i samband med flytt av Vård- och omsorgsinsinstitutionen till Campus Östersund. Protokollsutdrag Dr Vodderskolan, Majbritt Gustafsson, Fågelbärsvägen 29, Östersund Sten Jonsson Olge Gääw Malin Carlsson

4 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 6 Digitala talböcker ny teknik (Dnr 829/99) DAISY (Digitalt Audio-baserat Informations System) skapades som ett resultat av ett projekt hos Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB). Digitala talböcker är inspelade i dator i stället för på rullband, vilket innebär en rad fördelar när det gäller uppspelning, lagring och distribution. Med den nya tekniken ryms upp till 50 inspelade timmar på en enda cd-rom-skiva. Här kan läsaren snabbläsa, hoppa framåt och bakåt i texten, lyfta ut viktiga delar till en egen fil osv. TPB har varit projektägare för DAISY och 1999 är det sista projektåret innan verksamheten blir reguljär. Arbete pågår med att omvandla gammalt material till att passa det nya mediet. Från maj 2000 räknar TPB med att helt övergå till att producera nya titlar digitalt. Två alternativ av utrustning finns; *De nya talböckerna kan läsas i en persondator med cd-rom-spelare och ljudkort. Programmet för att spela DAISY-talböcker är kostnadsfritt för talboksläsare och kan laddas hem via en länk på TPB:s hemsida. * Plextalk och Viktor är cd-rom-spelare som inte behöver kopplas till en dator. Dessa spelare är aktuella att tas i bruk i stället för de traditionella bandspelarna. CD-rom-spelaren kostar ca kronor per st. inkl moms. I dagsläget är aktuell hjälpmedelsbudget dimensionerad efter kostnaden för nuvarande bandspelare á 500 kr per styck. För att göra det möjligt för synskadade i länet att ta del av teknikutvecklingen är det angeläget att finna ekonomiskt utrymme för utbyte av gammal teknik till ny. Kommunikationsdepartementet har genom en schablonersättning om 60 miljoner kronor till Postverket (Post- och Telestyrelsen) bidragit till att material kunnat skickas kostnadsfritt från TPB till och från Länsbibliotekens talboksavdelning för vidarebefordran blinda/synskadade i landet. Med det nya systemet kommer fraktkostnaderna bli betydligt reducerade, varför en hel del pengar kommer att vara disponibla. Dessa disponibla medel föreslås omfördelas till syncentraler i landet som stöd under en övergångsperiod vid byte av tekniskt system.

5 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) Skrivelse avges till Landstingsförbundet om behov av ytterligare anslag för modernisering av teknisk utrustning till blinda/gravt synskadade för att de skall kunna tillgodogöra sig nyproducerde talböcker. Protokollsutdrag Ewa Lundberg

6 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 7 Nominering av ledamöter till strukturfondsdelegationen (Dnr 874/99) Näringsdepartementet inbjuder Jämtlands läns landsting tillsammans med landstingen i Västernorrland, Värmland, Gävleborg och Dalarna att tillsammans med kommunförbunden i berörda län nominera 14 personer, sju män och sju kvinnor, jämte ersättare till strukturfondsdelegationen för mål 1-programmet Södra skogslänsregionen. Bland dessa utser därefter regeringen sju ledamöter, jämte ersättare, för perioden år Uppdrag till Per-Owe Öberg och Jöran Hägglund att tillsammans med Kerstin Wallin och Per Söderberg, Kommunförbundet, nominera två ledamöter och två ersättare till strukturfondsdelegationen för mål 1-programmet i Södra skogslänsregionen.

7 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 8 Ersättning till vårdgivare i samband med nödvändig tandvård (Cf 609/98) Landstingsfullmäktige beslöt , 200, angående reformerat tandvårdsstöd för vuxentandvård bl a att uppdra till landstingsstyrelsen att för år 1999 fastställa ersättningsnivåer för nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Bakgrunden till ett ettårigt beslut var att reformen var ny och det fanns en osäkerhet om de ekonomiska effekterna samtidigt som den sedan tidigare av riksförsäkringsverket fastställda tandvårdstaxan släpptes och fri prissättning infördes. För s k nödvändig tandvård utgick under 1999 ersättning med folktandvårdens taxa jämte 20 % för utförd vård. Procentpåslaget har avsett styckedebiterade vårdåtgärder och utgjort kompensation för att de patientgrupper som här berörs kan ta extra tid i anspråk. Procentpåslaget har ej utgått vid tidsdebitering eller till folktandvårdens sjukhustandvård som erhållit landstingsbidrag för dessa patientgrupper. Till privata vårdgivare har ytterligare 6 % utgått som kompensation för moms-kostnader, enligt SFS 1995:1518. Ett separat avtal hade tecknats mellan landstinget och Jämtlands läns privattandläkarförening avseende debiteringen. För tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid har ersättning utgått enligt respektive vårdgivares ordinarie taxa. Fr o m år 2000 har från privattandläkarförening påtalats att ersättning bör utgå enligt deras ordinarie prislista för nödvändig tandvård. Vid en jämförelse med 16 andra landsting har det visat sig att ett flertal modeller för debitering är vanliga; - ordinarie taxa används av alla vårdgivare (7 st) - Folktandvårdens taxa + visst procentpåslag (2 st) eller fastställt tidspåslag (1 st) till alla vårdgivare - Folktandvården erhåller sin taxa + procentpåslag, privata vårdgivare tillämpar sin taxa (6 st) Procentpåslagen varierar enligt följande: 13, 20, 20, 25,30, 30, 30 resp 50%. Det sistnämnda avser Stockholms läns landsting som höjt sitt påslag fr o m år Utifrån ovan gjord jämförelse och den korta tid reformen funnits föreslås ej några större förändringar. Folktandvården föreslås för nödvändig tandvård erhålla ordinarie taxa + 20 % påslag för styckedebiterade åtgärder dock ej material och separat debiterade tandtekniska arbeten. Undantag utgörs för sjukhustandvården som redan tidigare erhållit landstingsbidrag för dessa patientgrupper.

8 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) Då Jämtlands läns privattandläkarförening framställt krav att arbeta efter egen taxa även för denna patientgrupp bör detta tillmötesgås. Möjligheten för enskild privat vårdgivare att som tidigare nyttja folktandvårdens taxa med 20 procent påslag och ytterligare 6 procent i momskompensation bör kvarstå. För år 2000 utgår ersättning för nödvändig tandvård enligt följande: 1. Folktandvården ersätts enligt deras ordinarie taxa + 20 % för styckedebiterade åtgärder dock ej material och separat debiterade tandtekniska arbeten. Undantag utgörs för sjukhustandvården som redan tidigare erhållit landstingsbidrag för dessa patientgrupper. 2. Privata vårdgivare ersätts enligt deras ordinarie taxa. Möjligheten för enskild privat vårdgivare att som tidigare nyttja folktandvårdens taxa enligt punkt 1 jämte momskompensation med 6 % kvarstår under förutsättning att vårdgivaren kontinuerligt väljer denna modell 3. Från respektive ersättning frånräknas erlagd patientavgift för tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Protokollsutdrag Tandvårdsförvaltningen Anne-Marie Jaarnek Jämtlands läns privattandläkarförening, Li Hansson. Rådhusgatan 36 A, Östersund

9 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 9 Upplösning av Styrgruppen för Forum Teater J-H (Cf 739/99) Landstingsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett långsiktigt teaterkoncept för Jämtlands län. Gruppen sammansattes med representanter för landstinget, länsstyrelsen, kommunförbundet och Östersunds kommun och fick namnet Styrgruppen för Forum Teater J-H. Styrgruppen har sedan bildandet arbetat i med teaterfrågor i bred samverkan med länets teaterintressenter, inte minst Jämtlands läns Teaterförening, vilket resulterade i etablering av och försöksverksamhet med Länsteatern J-H. Ett viktigt steg i länsteaterutvecklingen var anställningen av projektledare/teaterchef under Därefter har styrgruppen haft i uppgift att aktivt följa länsteaterarbetet. Som andra uppgift har teaterstyrgruppen medverkat i fördelningen av bidrag till andra teaterprojekt. När landstingsstyrelsen våren 1997 beslutade om etablering av ett länskulturcentrum, föreslogs i ärendet att Styrgruppen för Forum Teater J-H skulle bli styrgrupp för hela länskulturcentret, ett förslag som emellertid landstingsstyrelsen avslog. I och med att Kulturdepartementet godkänt länets teaterkoncept och till följd av detta anvisat statsbidrag till Länsteatern J-H from 2000, har teaterstyrgruppen fullgjort sitt uppdrag. Styrgruppen för Forum Teater J-H upplöses from Protokollsutdrag Hans Nordmark

10 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 10 Ekonomiskt stöd till Landsbygdsriksdagen 2000 i Östersund (Cf 756/99) anordnar Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva landsbygdsriksdag i Östersund. Syftet med arrangemanget är att väcka opinion i landsbygdsfrågor. Ca personer förväntas delta i landsbygdsriksdagens olika program. Arrangören Folkrörelserådet är ett samarbetsorgan för ca lokala utecklingsgrupper som arbetar för sin bygds framtid och utveckling samt ett 40-tal folkrörelseorganisationer. Under Landsbygdsriksdagen kommer en satsning göras för att visa upp vårt län genom kulturprogram, utställningar, företag och organisationer. I den uppgifts- och kostnadsfördelning som gjorts mellan de organisationer (motsv) som tillsammans svarar för Landsbygdsriksdagen genomförande, kommer på landstinget att bekosta ett stort antal kulturarrangemang under fyra dagar. Landsbygdsriksdagen har en total budget på ca 4, 5 mkr, varav 260 tkr från Östersunds kommun, 210 tkr sammanlagt från länets övriga kommuner, 250 tkr från länsstyrelsen, 1, 5 mkr från folkrörelserådet, 375 tkr från sponsorer, 1,7 mkr i deltagaravgifter samt enligt förslag 210 tkr (varav 30 tkr ur fria kulturanslaget) från landstinget. För genomförande av kulturarrangemang vid 2000 års Landsbygdsriksdag i Östersund anvisas 210 tkr, varav 30 tkr ut det fria kulturanslaget och 180 tkr ur anslaget för strategiska utvecklingsinsatser. Protokollsutdrag Hans Nordmark Ellen Hyttsten Georgios Bitsakis

11 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 11 Likviditetsrapport per Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under december år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet. Ärende till landstingsfullmäktige

12 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) 12 Bidrag till ALMI Företagspartner Jämtland AB (Dnr 702/99) Bolaget ägs gemensamt av ALMI Företagspartner AB (51 procent) och landstinget (49 procent). Målet för dess verksamhet är att skapa tillväxt genom ökad lönsamhet och omsättning hos kundföretagen, bidra till att fler nya livskraftiga företag startas i länet samt att fler innovationer kommersialiseras. Landstinget i Jämtland och ALMI Företagspartner AB har träffat en överenskommelse om prioriteringar för verksamheten år Verksamheten skall fokuseras på kompetensmässig och finansiell support till små och medelstora företag som vill och kan växa. Vidare skall ALMI Företagspartner Jämtland AB aktivt söka upp och identifiera utvecklingsbehoven hos regionens företag med tillväxtpotential. Slutligen skall den särskilda satsningen på turism/turismföretag fortsätta under år ALMI har här en central roll i flera strategiska affärsutvecklingsinsatser i turistföretag under 1999/00. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. Till ALMI Företagspartner Jämtland AB avsätts ett administrativt bidrag för år 2000 på tkr kronor. 2. Ytterligare 500 tkr avsätts i form av projektmedel till ALMI Företagspartner Jämtland AB. Medlen är avsedda att växlas upp i form av medfinansiering mot EU Mål 1- Tillväxtavtalet inom ramen för turismutveckling. Båda bidragen skall belasta näringslivsenhetens budget. 3. Gemensamt ägaruppdrag år 2000 för ALMI Företagspartner i Jämtland AB antas. PROTOKOLLSANTECKNING Birgitta Sundqvist (m) och Anna-Britt Bromée (m) antecknar till protokollet: Utifrån de förhandlingar som genomförts med ALMI moderbolag kan landstinget i dagens läge inte frångå upprättat avtal. Det är emellertid vår uppfattning att avtalsperioden bör vara den sista som landstinget är delägare i det regionala utvecklingsbolaget.

13 LANDSTINGSSTYRELSEN (9) Jämtlands läns landstings eventuella finansiering av EU-projekt ska endast omfatta landstingets egen kärnverksamhet.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 april 2001 kl 14.45-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Jöran Hägglund

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 7 september 1995 111-135 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Maria Salmgren (m), ersättare Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare... Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-01-08 Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer