Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Jan-Olof Andersson för Kurt Edlund Bo Danielsson för MonaLisa Norrman Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jöran Hägglund Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Justerande Per-Owe Öberg Jöran Hägglund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin Datum för anslags nedtagande

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (15) 50 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående yttrande över betänkande Mat som medicin tas upp som ärende Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 51 Landstingsdirektörens rapport 1. Snabbrapport angående det ekonomiska läget för landstinget 2. Miljöcertifiering 3. Budgetpropositionen 4. Styrdokument för förvaltningarna 5. Vårdbarometern 6. Flytt av Idrottens Hus 7. Arbetsläget inför sommaren vid Östersunds sjukhus 8. Konsultrapport ang jämställdhetsarbetet inom landstinget 9. Korttidsvården i Strömsund 52 Yttrande över betänkandet God vård på lika villkor? om statens styrning av hälsooch sjukvården (SOU 1999:66) (Jll 63/2000) Socialdepartementet hade remitterat sitt betänkande God vård på lika villkor? om statens styrning av hälso- och sjukvården (SOU 1999:66) till landstinget.

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (15) YTTRANDEN Inom länssjukvården hade yttrande över betänkandet utarbetats av omvårdnadschefen och medicinske chefen. Yttrande till Socialdepartementet avges i enlighet med av länssjukvården utarbetat förslag. 53 Yttrande över delbetänkandet Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) (Jll 181/2000) Kommittén om vård i livets slutskede har remitterat sitt delbetänkande: Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) till landstinget. YTTRANDEN Överläkaren Bertil Axelsson vid Storsjögläntan, Område Kirurgi, hade utarbetat ett förslag till yttrande över delbetänkandet. Länssjukvården har anslutit sig till förslagen i delbetänkandet med de kommentarer som givits av överläkare Bertil Axelsson. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med av överläkare Bertil Axelssons utarbetat förslag. YRKANDE Lars-Olof Eliasson yrkar följande tillägg till punkt 10 i åtgärdslistan: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (15) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: Den som bifaller Lars- Olof Eliassons tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avges 9 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll.) Landstingsstyrelsen har således antagit Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med utarbetat förslag med följande tillägg till punkt 10: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor. 54 Medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening (VJEF), (Jll 277/2000) I september 1998 bildades en ekonomisk förening mellan Jämtlands län och Valgamaa i Estland. En interimsstyrelse utsågs bestående av tre personer från vardera länet. Till ordförande valdes Thomas Hägg. Föreningen har enligt inkomna handlingar haft två möten utöver sammanträdet ovan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla samarbetet mellan företag, organisationer och privatpersoner i Jämtlands län i Sverige och Valgamaa i Estland. Därvid skall föreningen marknadsföra och sälja medlemmarnas kompetens samt utveckla medlemmarnas idéer, projekt och verksamheter. Medlemskap kan förvärvas av fysiska och juridiska personer som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemsinsatsen utgör kronor för svenska organisationer. Föreningsstämman kan besluta att en årlig serviceavgift skall uttaxeras. Serviceavgiften får högst uppgå till 20 procent av gällande basbelopp. För 1999 var basbeloppet kronor. (20 procent på kronor utgör kronor).

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (15) Landstinget tecknar från och med år 2000 medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomiska förening, VJEF. Medlemsinsatsen och eventuell årlig serviceavgift skall belasta näringslivsenhetens budget. Thomas Hägg deltar ej i beslutet. 55 Planerade sjuktransporter med specialinredd buss (Cf 329/95) Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde , 78, att * planerade sjuktransporter med specialinredd buss för patienter med särskilda medicinska transportbehov fortsätter att bedrivas i landstingets regi under tiden * linjesträckningen anpassas till verksamhetens behov * uppföljning av verksamheten skall redovisas till styrelsen efter utgången av år 1999 som grund för fortsatt verksamhet inför kommande upphandling. För att ge utrymme för en helhetsbedömning av verksamheten i samband med den beslutade uppföljningen är det angeläget att verksamheten med landstingsbussen får fortgå under tiden fram till årsskiftet. Leasingavtalet för landstingsbussen går ut vid halvårsskiftet men kan förlängas till årsskiftet. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. YRKANDE Anna-Britt Bromée, med instämmande av Jöran Hägglund och Lars-Olof Eliasson, yrkar följande tillägg:

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (15) Punkt 2: Förutom den redovisning av uppföljning och beslutsunderlag i övrigt som hemställs i landstingsdirektörens förslag, föreslås att följande frågeställningar utreds: - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Anna-Britt Bromées tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. Följande frågeställningar skall utredas: - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (15) 56 Länsgemensam internationell strategi (Jll 212/2000) Europahusets politiska referensgrupp hade låtit utarbeta förslag till länsgemensam strategi avseende internationellt arbete. Förslaget hade remissbehandlats på så sätt att samtliga i landstingsfullmäktige representerade partier hade getts möjlighet att lämna synpunkter. Även representanter för näringslivet och offentliga organisationer hade haft förslaget på remiss. Förslaget kommer att föredras och beslut fattas av Kommunförbundets styrelse samt Länsstyrelsen. För landstingets del kommer strategin att ligga som grund för landstingets internationella program, som under våren kommer att revideras och föreläggas landstingsfullmäktige under hösten. Den för landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet gemensamma internationella strategin i antas i enlighet med utarbetat förslag. 57 Likviditetsrapport (Jll 130/2000) Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under mars år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (15) PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Anna-Britt Bromée, Jan- Olof Andersson och Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet: Redovisningen av orsaker till avvikelser från likviditetsplanen måste utvecklas för att ge en fylligare beskrivning. 58 Idrottsskadekliniken: Val av tre ledamöter i ledningsgrupp Ledamöter Thomas Hägg (s), Box 87, Mörsil (ordförande) Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal (vice ordförande) Nina Fållbäck-Svenson (v), Torvalla 2611, Östersund 59 Övervakningskommitté för Mål 1 södra skogslänsregionen: Nominering av två ledamöter och två ersättare (Jll 255/2000) Ledamöter Mona Nyberg (s), Box 130, Bispgården Stefan Fax (s) Pl 4720, Valsjöbyn Ersättare Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal Anna-Britt Bromée (m), Fack 42, Klövsjö Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 60 Infomedica: Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma 2000 Uppdrag till presidiet att utse ombud och ersättare till Infomedicas bolagsstämma

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (15) 61 Yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114) (Jll 18/2000) Landstinget hade beretts tillfälle att till Socialdepartementet lämna yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114). Uppdrag till presidiet att avge yttrandet. 62 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enigt upprättad förteckning noteras till protokollet. 63 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 10/2000) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsens anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 64 Reviderad investeringsplan (Jll 338/2000)

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (15) Beroende på nya förutsättningar är den av landstingsfullmäktige fastställda investeringsplanen från i behov av revidering och ett antal nya objekt föreslås enligt nedan. Det enskilt största investeringsobjektet som föreslås avser lokaler för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering på Frösö strand till en utgift av tkr. Det andra objektet som föreslås är ombyggnation för att folktandvården i Bräcke skall kunna inrymmas i de lokaler Bräcke hälsocentral förfogar över. Landstinget är ägare av båda fastigheterna och total investeringsutgift för detta objekt är tkr. Utöver detta föreslås 335 tkr för de så kallade miljöinvesteringarna i Åre kommun samt 110 tkr för genomförandet av nätverksbytet i kanslihusets lokaler. Investeringsökningen finansieras med att befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden. Mera omfattande fakta både vad gäller investeringsobjekten och finansieringen har redovisats i en separat tjänstepromemoria. I nuvarande investeringsplan finns objektet Datanätverk på lasarettet, som bygger på ett funktionsavtal, upptaget med en total utgift på tkr. Det är dock inte korrekt, ur redovisningshänsyn, att hantera objektet som en investering varför det föreslås att objektet lyfts ut från investeringsplanen och omvandlas till driftsmedel. Landstingets kansli föreslås därmed få ett ökat landstingsbidrag med tkr. Även detta investeringsobjekt är utförligare beskrivet i separat tjänstepromemoria. Totalt medför föreslagna investeringar att landstingets totala investeringsvolym ökar med tkr, men eftersom tkr lyfts ut från investeringsplanen blir nettoökningen tkr och landstingets totala investeringsvolym blir tkr, dock utan att den årliga investeringsutgiften ökar. Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige 1. Investeringsplanen utökas med objekten: Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering (5 300 tkr), Ombyggnation av Bräcke hälsocentral för att rymma folktandvården (2 400 tkr) och folktandvårdens befintliga lokaler avyttras, Miljöinvesteringar i Åre kommun (335 tkr) och kanslihusets datanätverk (110 tkr). Den totala summan för dessa objekt blir tkr. 2. Objektet Datanätverk lasarettet, som uppgår till tkr lyfts ut från investeringsplanen och beloppet omvandlas till driftsmedel. 3. Investeringarna finansieras genom att pågående/befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden och de får inte medföra att efterföljande års investeringsutgifter ökar. Den totala investeringsramen, då även åren efter 2002 inbegrips, fastställs till tkr. 4. För att säkerhetsställa driften av datanätverket på lasarettet tilldelas landstingets kansli ett utökat landstingsbidrag om totalt tkr, fördelat mellan åren 2000 till År 2000 ökas landstingsbidraget med tkr. Resterande del av det ökade lanstings-

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (15) bidraget, dvs tkr, fördelas mellan år 2001 och efterföljande år enligt det belopp som förvaltningen redovisar för att klara driften att datanätverket på lasarettet. 65 Nytt revisionsreglemente (Jll 278/2000) Landstingets revisorer hade utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente. Förslaget föranleds av de nya föreskrifterna i kommunallagen som gäller fr o m det gångna årsskiftet och som syftar till att stärka den kommunala revisionen. Mot bakgrund härav har Landstingsförbundet och svenska kommunförbundet i samverkan dels gjort en översyn av dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet, dels utarbetat ett nytt underlag för revisionsreglemente som tar hänsyn till de nya föreskrifterna. Förslaget har utformats i samråd med övriga medlemmar inom Starev samt med övriga norrlandsting. Därvid har en del mindre lokala kompletteringar och anpassningar av underlaget gjorts. En strävan har varit att så långt möjligt arbeta med likalydande reglementen i de olika landstingen och kommunerna. LANDSTINGETS REVISORERS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. YRKANDE Jan-Olof Dahlin yrkar följande tillägg under 6 : inom ramen för sin budget. Thomas Hägg yrkar att 15 skall utgå. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (15) Ordföranden ställer proposition på Thomas Häggs ändringsyrkande och finner yrkandet antaget. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare med antagna ändringar enligt ovan. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. 66 Ändrad tidplan för ärende om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden(jll 222/99) Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde , 24, att uppdra till landstingsstyrelsen att bereda demokrati- och organisationsutskottets förslag om förändringar av rutiner för fullmäktigesammanträden för beslut vid fullmäktige Landstingsstyrelsen hemställer att tidplanen ändras på så sätt att ärendet får tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde i juni, eftersom beredningen av ärendet ännu inte är avslutad. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Ärendet om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde Motion från Kerstin Weimer (Fp) angående sjukresor (Jll 62/2000) Kerstin Weimer föreslår i en motion att bestämmelserna för sjukresor ändras så att det blir möjligt att utnyttja egen bil till sjukhuset från orter som inte medger resa tillbaka samma dag med kollektivtrafik.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (15) YTTRANDE Tillämpningen av regelverket medger idag att man nyttjar egen bil till- och från närmaste hållplats för kollektivtrafiken. Det innebär att man under samma dag kan ta sig till- och från sjukhuset. I det nämnda fallet har man alltså rätt till 10:- per mil för resan Lofsdalen Vemdalen (eller Sveg beroende på vilken hållplats som är närmast) om man nyttjar egen bil. Att medge hela resans längd medför väsentligt ökade kostnader då stora delar av länet har samma problem. Att på detta sätt öka kostnaderna för sjukresorna är tveksamt under rådande ekonomiska läge. Vidare medför naturligtvis ett ökat utnyttjande av egen bil negativ miljöpåverkan. Strävan borde vara att styra över fler resande till kollektivrafiken. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till att nuvarande tillämpning av regelverket medger resor till och från sjukhuset under samma dag. PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Lars-Olof Eliasson, Anna- Britt Bromée och Jan-Olof Andersson antecknar till protokollet: Uppenbarligen finns det problem med tolkningen av nuvarande regelverk för sjukresor. Vi menar att en mer genomgripande översyn av regelverket är nödvändig som kombinerar patientens behov kontra tillängliga resurser. 68 Motion från Karl Erik Eriksson (c) angående arbetsmiljöcertifiering (Jll 736/99) Karl Erik Eriksson föreslår i en motion att fullmäktige ger landstingsstyrelsen uppdrag att omgående upprätta en organisationsplan i syfte att hela landstinget skall vara arbetsmiljöcertifierat senast

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (15) YTTRANDE I det av landstingsfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet framgår att utgångspunkten för landstingets arbete med bland annat arbetsmiljön skall vara ett totalkvalitetstänkande. Att arbeta med totalkvalitet innebär ett ständigt arbete med de små stegens förbättringar. Sedan 1992 använder sig Jämtlands läns landsting som uppföljningsinstrument av en arbetsmiljöenkät som riktar sig till alla medarbetare för att få medarbetares uppfattning om landstingets arbetsmiljö. Resultatet av enkäten skall sedan analyseras och ligga till grund för landstingets och förvaltningarnas förbättringsprojekt inom arbetsmiljön. Under år 2000 skall den fjärde arbetsmiljöundersökningen genomföras med start i april månad. Resultatet skall utgöra underlag till arbetsmiljöarbetet på avdelnings/enhetsnivå liksom på den övergripande landstingsnivån. Certifiering Att certifiera sin verksamhet innebär att verksamheten godkännes utifrån ett av standardiseringsorgan utfärdade standarder. Bedömningen av överensstämmelsen med dessa standards görs av en tredje part. Certifieringsorganet utför senare regelbundna revisioner/granskningar utifrån dessa fastställda standards. Detta synsätt skiljer sig från totalkvalitetstänkandet som innebär ständiga förbättringar utifrån utvärdering och analys av prioriterade utvecklingsområden. För dem som väljer att certifiera sin verksamhet är målgruppen i de flesta fall främst företagets kunder och andra marknadsföringsintressen. Målgruppen är således inte i första hand medarbetarna i företaget/organisationen. Tidsåtgången och kostnaderna för en certifiering är betydande och något säkert resultat utifrån motionens syfte kan inte garanteras. En certifiering av arbetsmiljön är för närvarande inte aktuell. Arbetsmiljöarbetet inom Jämtlands läns landsting bör fortsätta utifrån de metoder som fastställts i det personalpolitiska programmet och utifrån de lagar och föreskrifter som finns t ex internkontroll AFS 1996:6, Jämställdhetsplanen, landstingets Samverkansavtal, Alkoholoch drogpolicy samt handslingplan mot sexuella trakasserier samt det påbörjade kvalitetsarbetet utifrån TQM (totalkvalitet). TQM som är utgångspunkterna för bland annat utmärkelsen svensk kvalitet samt QUL bygger på kriterierna ledarskap, ständiga förbättringar, allas delaktighet, förbättra verksamhetsprocesserna, lära av andra och förebyggande åtgärder.

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (15) I HSL, 1982:73 31 samt i SOS FS, 1996:24 Kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården 1 och 2 slås fast att all hälso- och sjukvårdspersonal skall omfattas av system för: planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet i verksamheten. Följs alla fastställda policys, program, föreskrifter och lagstiftningar i alla steg inom landstinget utgör detta förnämliga instrument för arbetsmiljöarbetet. Någon ny metod bedöms utifrån ovanstående inte nödvändig. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att arbetsmiljöarbetet inom landstinget skall följa det personalpolitiska programmets inriktning på totalkvalitet. YRKANDE Jöran Hägglund yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jöran Hägglunds yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson och Gunnar Geijer till förmån för Jöran Hägglunds yrkande.

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 augusti 2002 kl 14.00 15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 7 juni 2001 kl 14.45-16.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 maj 2003 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora seesionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 december 2001 kl 14.45-16.50 Beslutande Per Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 8 juni 2000 kl 13. 00-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-06-08 Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 29-30 Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 8 juni 2000 kl 13. 00-16.00 Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering PROTOKOLL 1 (5) 28-37, 2 bilagor Plats Beslutande Landstingshuset, Västerbottensrummet, Umeå Kenneth Andersson, ordförande Liv Granbom, vice ordförande Inger Eriksson, ersättare för Anna S Lindström Marika

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-02-09 1 (29) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 9 februari 2000 kl 13.00-13.50 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF Protokoll 1(5) Landstingets pensionärsråd Tid och plats för sammanträdet Beslutande Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00 Elin Hoffner (V) Inger Jonsson (C) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2005-11-14 Plats och tid Kommunhuset, Svenstavik Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Ulla-Britt Lindblad (s) Carl-Arne Åhlin (s) Runar Englund

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer