Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Jan-Olof Andersson för Kurt Edlund Bo Danielsson för MonaLisa Norrman Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jöran Hägglund Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Justerande Per-Owe Öberg Jöran Hägglund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin Datum för anslags nedtagande

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (15) 50 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående yttrande över betänkande Mat som medicin tas upp som ärende Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 51 Landstingsdirektörens rapport 1. Snabbrapport angående det ekonomiska läget för landstinget 2. Miljöcertifiering 3. Budgetpropositionen 4. Styrdokument för förvaltningarna 5. Vårdbarometern 6. Flytt av Idrottens Hus 7. Arbetsläget inför sommaren vid Östersunds sjukhus 8. Konsultrapport ang jämställdhetsarbetet inom landstinget 9. Korttidsvården i Strömsund 52 Yttrande över betänkandet God vård på lika villkor? om statens styrning av hälsooch sjukvården (SOU 1999:66) (Jll 63/2000) Socialdepartementet hade remitterat sitt betänkande God vård på lika villkor? om statens styrning av hälso- och sjukvården (SOU 1999:66) till landstinget.

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (15) YTTRANDEN Inom länssjukvården hade yttrande över betänkandet utarbetats av omvårdnadschefen och medicinske chefen. Yttrande till Socialdepartementet avges i enlighet med av länssjukvården utarbetat förslag. 53 Yttrande över delbetänkandet Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) (Jll 181/2000) Kommittén om vård i livets slutskede har remitterat sitt delbetänkande: Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) till landstinget. YTTRANDEN Överläkaren Bertil Axelsson vid Storsjögläntan, Område Kirurgi, hade utarbetat ett förslag till yttrande över delbetänkandet. Länssjukvården har anslutit sig till förslagen i delbetänkandet med de kommentarer som givits av överläkare Bertil Axelsson. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med av överläkare Bertil Axelssons utarbetat förslag. YRKANDE Lars-Olof Eliasson yrkar följande tillägg till punkt 10 i åtgärdslistan: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (15) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: Den som bifaller Lars- Olof Eliassons tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avges 9 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll.) Landstingsstyrelsen har således antagit Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med utarbetat förslag med följande tillägg till punkt 10: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor. 54 Medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening (VJEF), (Jll 277/2000) I september 1998 bildades en ekonomisk förening mellan Jämtlands län och Valgamaa i Estland. En interimsstyrelse utsågs bestående av tre personer från vardera länet. Till ordförande valdes Thomas Hägg. Föreningen har enligt inkomna handlingar haft två möten utöver sammanträdet ovan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla samarbetet mellan företag, organisationer och privatpersoner i Jämtlands län i Sverige och Valgamaa i Estland. Därvid skall föreningen marknadsföra och sälja medlemmarnas kompetens samt utveckla medlemmarnas idéer, projekt och verksamheter. Medlemskap kan förvärvas av fysiska och juridiska personer som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemsinsatsen utgör kronor för svenska organisationer. Föreningsstämman kan besluta att en årlig serviceavgift skall uttaxeras. Serviceavgiften får högst uppgå till 20 procent av gällande basbelopp. För 1999 var basbeloppet kronor. (20 procent på kronor utgör kronor).

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (15) Landstinget tecknar från och med år 2000 medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomiska förening, VJEF. Medlemsinsatsen och eventuell årlig serviceavgift skall belasta näringslivsenhetens budget. Thomas Hägg deltar ej i beslutet. 55 Planerade sjuktransporter med specialinredd buss (Cf 329/95) Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde , 78, att * planerade sjuktransporter med specialinredd buss för patienter med särskilda medicinska transportbehov fortsätter att bedrivas i landstingets regi under tiden * linjesträckningen anpassas till verksamhetens behov * uppföljning av verksamheten skall redovisas till styrelsen efter utgången av år 1999 som grund för fortsatt verksamhet inför kommande upphandling. För att ge utrymme för en helhetsbedömning av verksamheten i samband med den beslutade uppföljningen är det angeläget att verksamheten med landstingsbussen får fortgå under tiden fram till årsskiftet. Leasingavtalet för landstingsbussen går ut vid halvårsskiftet men kan förlängas till årsskiftet. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. YRKANDE Anna-Britt Bromée, med instämmande av Jöran Hägglund och Lars-Olof Eliasson, yrkar följande tillägg:

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (15) Punkt 2: Förutom den redovisning av uppföljning och beslutsunderlag i övrigt som hemställs i landstingsdirektörens förslag, föreslås att följande frågeställningar utreds: - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Anna-Britt Bromées tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. Följande frågeställningar skall utredas: - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (15) 56 Länsgemensam internationell strategi (Jll 212/2000) Europahusets politiska referensgrupp hade låtit utarbeta förslag till länsgemensam strategi avseende internationellt arbete. Förslaget hade remissbehandlats på så sätt att samtliga i landstingsfullmäktige representerade partier hade getts möjlighet att lämna synpunkter. Även representanter för näringslivet och offentliga organisationer hade haft förslaget på remiss. Förslaget kommer att föredras och beslut fattas av Kommunförbundets styrelse samt Länsstyrelsen. För landstingets del kommer strategin att ligga som grund för landstingets internationella program, som under våren kommer att revideras och föreläggas landstingsfullmäktige under hösten. Den för landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet gemensamma internationella strategin i antas i enlighet med utarbetat förslag. 57 Likviditetsrapport (Jll 130/2000) Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under mars år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (15) PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Anna-Britt Bromée, Jan- Olof Andersson och Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet: Redovisningen av orsaker till avvikelser från likviditetsplanen måste utvecklas för att ge en fylligare beskrivning. 58 Idrottsskadekliniken: Val av tre ledamöter i ledningsgrupp Ledamöter Thomas Hägg (s), Box 87, Mörsil (ordförande) Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal (vice ordförande) Nina Fållbäck-Svenson (v), Torvalla 2611, Östersund 59 Övervakningskommitté för Mål 1 södra skogslänsregionen: Nominering av två ledamöter och två ersättare (Jll 255/2000) Ledamöter Mona Nyberg (s), Box 130, Bispgården Stefan Fax (s) Pl 4720, Valsjöbyn Ersättare Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal Anna-Britt Bromée (m), Fack 42, Klövsjö Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 60 Infomedica: Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma 2000 Uppdrag till presidiet att utse ombud och ersättare till Infomedicas bolagsstämma

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (15) 61 Yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114) (Jll 18/2000) Landstinget hade beretts tillfälle att till Socialdepartementet lämna yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114). Uppdrag till presidiet att avge yttrandet. 62 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enigt upprättad förteckning noteras till protokollet. 63 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 10/2000) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsens anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 64 Reviderad investeringsplan (Jll 338/2000)

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (15) Beroende på nya förutsättningar är den av landstingsfullmäktige fastställda investeringsplanen från i behov av revidering och ett antal nya objekt föreslås enligt nedan. Det enskilt största investeringsobjektet som föreslås avser lokaler för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering på Frösö strand till en utgift av tkr. Det andra objektet som föreslås är ombyggnation för att folktandvården i Bräcke skall kunna inrymmas i de lokaler Bräcke hälsocentral förfogar över. Landstinget är ägare av båda fastigheterna och total investeringsutgift för detta objekt är tkr. Utöver detta föreslås 335 tkr för de så kallade miljöinvesteringarna i Åre kommun samt 110 tkr för genomförandet av nätverksbytet i kanslihusets lokaler. Investeringsökningen finansieras med att befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden. Mera omfattande fakta både vad gäller investeringsobjekten och finansieringen har redovisats i en separat tjänstepromemoria. I nuvarande investeringsplan finns objektet Datanätverk på lasarettet, som bygger på ett funktionsavtal, upptaget med en total utgift på tkr. Det är dock inte korrekt, ur redovisningshänsyn, att hantera objektet som en investering varför det föreslås att objektet lyfts ut från investeringsplanen och omvandlas till driftsmedel. Landstingets kansli föreslås därmed få ett ökat landstingsbidrag med tkr. Även detta investeringsobjekt är utförligare beskrivet i separat tjänstepromemoria. Totalt medför föreslagna investeringar att landstingets totala investeringsvolym ökar med tkr, men eftersom tkr lyfts ut från investeringsplanen blir nettoökningen tkr och landstingets totala investeringsvolym blir tkr, dock utan att den årliga investeringsutgiften ökar. Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige 1. Investeringsplanen utökas med objekten: Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering (5 300 tkr), Ombyggnation av Bräcke hälsocentral för att rymma folktandvården (2 400 tkr) och folktandvårdens befintliga lokaler avyttras, Miljöinvesteringar i Åre kommun (335 tkr) och kanslihusets datanätverk (110 tkr). Den totala summan för dessa objekt blir tkr. 2. Objektet Datanätverk lasarettet, som uppgår till tkr lyfts ut från investeringsplanen och beloppet omvandlas till driftsmedel. 3. Investeringarna finansieras genom att pågående/befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden och de får inte medföra att efterföljande års investeringsutgifter ökar. Den totala investeringsramen, då även åren efter 2002 inbegrips, fastställs till tkr. 4. För att säkerhetsställa driften av datanätverket på lasarettet tilldelas landstingets kansli ett utökat landstingsbidrag om totalt tkr, fördelat mellan åren 2000 till År 2000 ökas landstingsbidraget med tkr. Resterande del av det ökade lanstings-

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (15) bidraget, dvs tkr, fördelas mellan år 2001 och efterföljande år enligt det belopp som förvaltningen redovisar för att klara driften att datanätverket på lasarettet. 65 Nytt revisionsreglemente (Jll 278/2000) Landstingets revisorer hade utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente. Förslaget föranleds av de nya föreskrifterna i kommunallagen som gäller fr o m det gångna årsskiftet och som syftar till att stärka den kommunala revisionen. Mot bakgrund härav har Landstingsförbundet och svenska kommunförbundet i samverkan dels gjort en översyn av dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet, dels utarbetat ett nytt underlag för revisionsreglemente som tar hänsyn till de nya föreskrifterna. Förslaget har utformats i samråd med övriga medlemmar inom Starev samt med övriga norrlandsting. Därvid har en del mindre lokala kompletteringar och anpassningar av underlaget gjorts. En strävan har varit att så långt möjligt arbeta med likalydande reglementen i de olika landstingen och kommunerna. LANDSTINGETS REVISORERS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. YRKANDE Jan-Olof Dahlin yrkar följande tillägg under 6 : inom ramen för sin budget. Thomas Hägg yrkar att 15 skall utgå. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (15) Ordföranden ställer proposition på Thomas Häggs ändringsyrkande och finner yrkandet antaget. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare med antagna ändringar enligt ovan. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. 66 Ändrad tidplan för ärende om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden(jll 222/99) Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde , 24, att uppdra till landstingsstyrelsen att bereda demokrati- och organisationsutskottets förslag om förändringar av rutiner för fullmäktigesammanträden för beslut vid fullmäktige Landstingsstyrelsen hemställer att tidplanen ändras på så sätt att ärendet får tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde i juni, eftersom beredningen av ärendet ännu inte är avslutad. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Ärendet om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde Motion från Kerstin Weimer (Fp) angående sjukresor (Jll 62/2000) Kerstin Weimer föreslår i en motion att bestämmelserna för sjukresor ändras så att det blir möjligt att utnyttja egen bil till sjukhuset från orter som inte medger resa tillbaka samma dag med kollektivtrafik.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (15) YTTRANDE Tillämpningen av regelverket medger idag att man nyttjar egen bil till- och från närmaste hållplats för kollektivtrafiken. Det innebär att man under samma dag kan ta sig till- och från sjukhuset. I det nämnda fallet har man alltså rätt till 10:- per mil för resan Lofsdalen Vemdalen (eller Sveg beroende på vilken hållplats som är närmast) om man nyttjar egen bil. Att medge hela resans längd medför väsentligt ökade kostnader då stora delar av länet har samma problem. Att på detta sätt öka kostnaderna för sjukresorna är tveksamt under rådande ekonomiska läge. Vidare medför naturligtvis ett ökat utnyttjande av egen bil negativ miljöpåverkan. Strävan borde vara att styra över fler resande till kollektivrafiken. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till att nuvarande tillämpning av regelverket medger resor till och från sjukhuset under samma dag. PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Lars-Olof Eliasson, Anna- Britt Bromée och Jan-Olof Andersson antecknar till protokollet: Uppenbarligen finns det problem med tolkningen av nuvarande regelverk för sjukresor. Vi menar att en mer genomgripande översyn av regelverket är nödvändig som kombinerar patientens behov kontra tillängliga resurser. 68 Motion från Karl Erik Eriksson (c) angående arbetsmiljöcertifiering (Jll 736/99) Karl Erik Eriksson föreslår i en motion att fullmäktige ger landstingsstyrelsen uppdrag att omgående upprätta en organisationsplan i syfte att hela landstinget skall vara arbetsmiljöcertifierat senast

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (15) YTTRANDE I det av landstingsfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet framgår att utgångspunkten för landstingets arbete med bland annat arbetsmiljön skall vara ett totalkvalitetstänkande. Att arbeta med totalkvalitet innebär ett ständigt arbete med de små stegens förbättringar. Sedan 1992 använder sig Jämtlands läns landsting som uppföljningsinstrument av en arbetsmiljöenkät som riktar sig till alla medarbetare för att få medarbetares uppfattning om landstingets arbetsmiljö. Resultatet av enkäten skall sedan analyseras och ligga till grund för landstingets och förvaltningarnas förbättringsprojekt inom arbetsmiljön. Under år 2000 skall den fjärde arbetsmiljöundersökningen genomföras med start i april månad. Resultatet skall utgöra underlag till arbetsmiljöarbetet på avdelnings/enhetsnivå liksom på den övergripande landstingsnivån. Certifiering Att certifiera sin verksamhet innebär att verksamheten godkännes utifrån ett av standardiseringsorgan utfärdade standarder. Bedömningen av överensstämmelsen med dessa standards görs av en tredje part. Certifieringsorganet utför senare regelbundna revisioner/granskningar utifrån dessa fastställda standards. Detta synsätt skiljer sig från totalkvalitetstänkandet som innebär ständiga förbättringar utifrån utvärdering och analys av prioriterade utvecklingsområden. För dem som väljer att certifiera sin verksamhet är målgruppen i de flesta fall främst företagets kunder och andra marknadsföringsintressen. Målgruppen är således inte i första hand medarbetarna i företaget/organisationen. Tidsåtgången och kostnaderna för en certifiering är betydande och något säkert resultat utifrån motionens syfte kan inte garanteras. En certifiering av arbetsmiljön är för närvarande inte aktuell. Arbetsmiljöarbetet inom Jämtlands läns landsting bör fortsätta utifrån de metoder som fastställts i det personalpolitiska programmet och utifrån de lagar och föreskrifter som finns t ex internkontroll AFS 1996:6, Jämställdhetsplanen, landstingets Samverkansavtal, Alkoholoch drogpolicy samt handslingplan mot sexuella trakasserier samt det påbörjade kvalitetsarbetet utifrån TQM (totalkvalitet). TQM som är utgångspunkterna för bland annat utmärkelsen svensk kvalitet samt QUL bygger på kriterierna ledarskap, ständiga förbättringar, allas delaktighet, förbättra verksamhetsprocesserna, lära av andra och förebyggande åtgärder.

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (15) I HSL, 1982:73 31 samt i SOS FS, 1996:24 Kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården 1 och 2 slås fast att all hälso- och sjukvårdspersonal skall omfattas av system för: planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet i verksamheten. Följs alla fastställda policys, program, föreskrifter och lagstiftningar i alla steg inom landstinget utgör detta förnämliga instrument för arbetsmiljöarbetet. Någon ny metod bedöms utifrån ovanstående inte nödvändig. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att arbetsmiljöarbetet inom landstinget skall följa det personalpolitiska programmets inriktning på totalkvalitet. YRKANDE Jöran Hägglund yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jöran Hägglunds yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson och Gunnar Geijer till förmån för Jöran Hägglunds yrkande.

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer