Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Jan-Olof Andersson för Kurt Edlund Bo Danielsson för MonaLisa Norrman Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jöran Hägglund Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Justerande Per-Owe Öberg Jöran Hägglund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin Datum för anslags nedtagande

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (15) 50 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående yttrande över betänkande Mat som medicin tas upp som ärende Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 51 Landstingsdirektörens rapport 1. Snabbrapport angående det ekonomiska läget för landstinget 2. Miljöcertifiering 3. Budgetpropositionen 4. Styrdokument för förvaltningarna 5. Vårdbarometern 6. Flytt av Idrottens Hus 7. Arbetsläget inför sommaren vid Östersunds sjukhus 8. Konsultrapport ang jämställdhetsarbetet inom landstinget 9. Korttidsvården i Strömsund 52 Yttrande över betänkandet God vård på lika villkor? om statens styrning av hälsooch sjukvården (SOU 1999:66) (Jll 63/2000) Socialdepartementet hade remitterat sitt betänkande God vård på lika villkor? om statens styrning av hälso- och sjukvården (SOU 1999:66) till landstinget.

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (15) YTTRANDEN Inom länssjukvården hade yttrande över betänkandet utarbetats av omvårdnadschefen och medicinske chefen. Yttrande till Socialdepartementet avges i enlighet med av länssjukvården utarbetat förslag. 53 Yttrande över delbetänkandet Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) (Jll 181/2000) Kommittén om vård i livets slutskede har remitterat sitt delbetänkande: Döden angår oss alla värdig vård i livets slut (SOU 2000:6) till landstinget. YTTRANDEN Överläkaren Bertil Axelsson vid Storsjögläntan, Område Kirurgi, hade utarbetat ett förslag till yttrande över delbetänkandet. Länssjukvården har anslutit sig till förslagen i delbetänkandet med de kommentarer som givits av överläkare Bertil Axelsson. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med av överläkare Bertil Axelssons utarbetat förslag. YRKANDE Lars-Olof Eliasson yrkar följande tillägg till punkt 10 i åtgärdslistan: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (15) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: Den som bifaller Lars- Olof Eliassons tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avges 9 ja-röster och 6 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll.) Landstingsstyrelsen har således antagit Lars-Olof Eliassons tilläggsyrkande. Yttrande till Kommittén om vård i livets slutskede avges i enlighet med utarbetat förslag med följande tillägg till punkt 10: Att vårdteamen skall ha beredskap att möta frågor som berör andliga dimensioner och existentiella frågor. 54 Medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening (VJEF), (Jll 277/2000) I september 1998 bildades en ekonomisk förening mellan Jämtlands län och Valgamaa i Estland. En interimsstyrelse utsågs bestående av tre personer från vardera länet. Till ordförande valdes Thomas Hägg. Föreningen har enligt inkomna handlingar haft två möten utöver sammanträdet ovan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla samarbetet mellan företag, organisationer och privatpersoner i Jämtlands län i Sverige och Valgamaa i Estland. Därvid skall föreningen marknadsföra och sälja medlemmarnas kompetens samt utveckla medlemmarnas idéer, projekt och verksamheter. Medlemskap kan förvärvas av fysiska och juridiska personer som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemsinsatsen utgör kronor för svenska organisationer. Föreningsstämman kan besluta att en årlig serviceavgift skall uttaxeras. Serviceavgiften får högst uppgå till 20 procent av gällande basbelopp. För 1999 var basbeloppet kronor. (20 procent på kronor utgör kronor).

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (15) Landstinget tecknar från och med år 2000 medlemskap i Valgamaa-Jämtlands län ekonomiska förening, VJEF. Medlemsinsatsen och eventuell årlig serviceavgift skall belasta näringslivsenhetens budget. Thomas Hägg deltar ej i beslutet. 55 Planerade sjuktransporter med specialinredd buss (Cf 329/95) Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde , 78, att * planerade sjuktransporter med specialinredd buss för patienter med särskilda medicinska transportbehov fortsätter att bedrivas i landstingets regi under tiden * linjesträckningen anpassas till verksamhetens behov * uppföljning av verksamheten skall redovisas till styrelsen efter utgången av år 1999 som grund för fortsatt verksamhet inför kommande upphandling. För att ge utrymme för en helhetsbedömning av verksamheten i samband med den beslutade uppföljningen är det angeläget att verksamheten med landstingsbussen får fortgå under tiden fram till årsskiftet. Leasingavtalet för landstingsbussen går ut vid halvårsskiftet men kan förlängas till årsskiftet. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. YRKANDE Anna-Britt Bromée, med instämmande av Jöran Hägglund och Lars-Olof Eliasson, yrkar följande tillägg:

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (15) Punkt 2: Förutom den redovisning av uppföljning och beslutsunderlag i övrigt som hemställs i landstingsdirektörens förslag, föreslås att följande frågeställningar utreds: - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Anna-Britt Bromées tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget. 1. Verksamheten med planerade sjuktransporter med specialinredd buss (landstingsbussen) förlängs till årsskiftet 2000/ Uppdrag till landstingsdirektören att redovisa beslutad uppföljning samt beslutsunderlag i övrigt för ställningstagande till landstingsbussens framtid i god tid före årsskiftet. Följande frågeställningar skall utredas: - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om tjänsten utförs med taxi? - Hur förändras servicenivån och kostnadsbilden om bussalternativet upphandlas offentligt? Redovisningen skall alltså innehålla konsekvensanays för 3 olika alternativ: - Buss i egen regi - Buss i annans regi - Taxitransporter

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (15) 56 Länsgemensam internationell strategi (Jll 212/2000) Europahusets politiska referensgrupp hade låtit utarbeta förslag till länsgemensam strategi avseende internationellt arbete. Förslaget hade remissbehandlats på så sätt att samtliga i landstingsfullmäktige representerade partier hade getts möjlighet att lämna synpunkter. Även representanter för näringslivet och offentliga organisationer hade haft förslaget på remiss. Förslaget kommer att föredras och beslut fattas av Kommunförbundets styrelse samt Länsstyrelsen. För landstingets del kommer strategin att ligga som grund för landstingets internationella program, som under våren kommer att revideras och föreläggas landstingsfullmäktige under hösten. Den för landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet gemensamma internationella strategin i antas i enlighet med utarbetat förslag. 57 Likviditetsrapport (Jll 130/2000) Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under mars år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (15) PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Anna-Britt Bromée, Jan- Olof Andersson och Lars-Olof Eliasson antecknar till protokollet: Redovisningen av orsaker till avvikelser från likviditetsplanen måste utvecklas för att ge en fylligare beskrivning. 58 Idrottsskadekliniken: Val av tre ledamöter i ledningsgrupp Ledamöter Thomas Hägg (s), Box 87, Mörsil (ordförande) Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal (vice ordförande) Nina Fållbäck-Svenson (v), Torvalla 2611, Östersund 59 Övervakningskommitté för Mål 1 södra skogslänsregionen: Nominering av två ledamöter och två ersättare (Jll 255/2000) Ledamöter Mona Nyberg (s), Box 130, Bispgården Stefan Fax (s) Pl 4720, Valsjöbyn Ersättare Gunnar Geijer (c), Storgatan 56, Hammerdal Anna-Britt Bromée (m), Fack 42, Klövsjö Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 60 Infomedica: Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma 2000 Uppdrag till presidiet att utse ombud och ersättare till Infomedicas bolagsstämma

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (15) 61 Yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114) (Jll 18/2000) Landstinget hade beretts tillfälle att till Socialdepartementet lämna yttrande över betänkandet Mat som medicin (SOU 1999:114). Uppdrag till presidiet att avge yttrandet. 62 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enigt upprättad förteckning noteras till protokollet. 63 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 10/2000) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsens anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 64 Reviderad investeringsplan (Jll 338/2000)

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (15) Beroende på nya förutsättningar är den av landstingsfullmäktige fastställda investeringsplanen från i behov av revidering och ett antal nya objekt föreslås enligt nedan. Det enskilt största investeringsobjektet som föreslås avser lokaler för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering på Frösö strand till en utgift av tkr. Det andra objektet som föreslås är ombyggnation för att folktandvården i Bräcke skall kunna inrymmas i de lokaler Bräcke hälsocentral förfogar över. Landstinget är ägare av båda fastigheterna och total investeringsutgift för detta objekt är tkr. Utöver detta föreslås 335 tkr för de så kallade miljöinvesteringarna i Åre kommun samt 110 tkr för genomförandet av nätverksbytet i kanslihusets lokaler. Investeringsökningen finansieras med att befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden. Mera omfattande fakta både vad gäller investeringsobjekten och finansieringen har redovisats i en separat tjänstepromemoria. I nuvarande investeringsplan finns objektet Datanätverk på lasarettet, som bygger på ett funktionsavtal, upptaget med en total utgift på tkr. Det är dock inte korrekt, ur redovisningshänsyn, att hantera objektet som en investering varför det föreslås att objektet lyfts ut från investeringsplanen och omvandlas till driftsmedel. Landstingets kansli föreslås därmed få ett ökat landstingsbidrag med tkr. Även detta investeringsobjekt är utförligare beskrivet i separat tjänstepromemoria. Totalt medför föreslagna investeringar att landstingets totala investeringsvolym ökar med tkr, men eftersom tkr lyfts ut från investeringsplanen blir nettoökningen tkr och landstingets totala investeringsvolym blir tkr, dock utan att den årliga investeringsutgiften ökar. Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige 1. Investeringsplanen utökas med objekten: Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering (5 300 tkr), Ombyggnation av Bräcke hälsocentral för att rymma folktandvården (2 400 tkr) och folktandvårdens befintliga lokaler avyttras, Miljöinvesteringar i Åre kommun (335 tkr) och kanslihusets datanätverk (110 tkr). Den totala summan för dessa objekt blir tkr. 2. Objektet Datanätverk lasarettet, som uppgår till tkr lyfts ut från investeringsplanen och beloppet omvandlas till driftsmedel. 3. Investeringarna finansieras genom att pågående/befintliga investeringsobjekt skjuts framåt i tiden och de får inte medföra att efterföljande års investeringsutgifter ökar. Den totala investeringsramen, då även åren efter 2002 inbegrips, fastställs till tkr. 4. För att säkerhetsställa driften av datanätverket på lasarettet tilldelas landstingets kansli ett utökat landstingsbidrag om totalt tkr, fördelat mellan åren 2000 till År 2000 ökas landstingsbidraget med tkr. Resterande del av det ökade lanstings-

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (15) bidraget, dvs tkr, fördelas mellan år 2001 och efterföljande år enligt det belopp som förvaltningen redovisar för att klara driften att datanätverket på lasarettet. 65 Nytt revisionsreglemente (Jll 278/2000) Landstingets revisorer hade utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente. Förslaget föranleds av de nya föreskrifterna i kommunallagen som gäller fr o m det gångna årsskiftet och som syftar till att stärka den kommunala revisionen. Mot bakgrund härav har Landstingsförbundet och svenska kommunförbundet i samverkan dels gjort en översyn av dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet, dels utarbetat ett nytt underlag för revisionsreglemente som tar hänsyn till de nya föreskrifterna. Förslaget har utformats i samråd med övriga medlemmar inom Starev samt med övriga norrlandsting. Därvid har en del mindre lokala kompletteringar och anpassningar av underlaget gjorts. En strävan har varit att så långt möjligt arbeta med likalydande reglementen i de olika landstingen och kommunerna. LANDSTINGETS REVISORERS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. YRKANDE Jan-Olof Dahlin yrkar följande tillägg under 6 : inom ramen för sin budget. Thomas Hägg yrkar att 15 skall utgå. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins tilläggsyrkande och finner yrkandet antaget.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (15) Ordföranden ställer proposition på Thomas Häggs ändringsyrkande och finner yrkandet antaget. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Nytt revisionsreglemente antas att gälla tills vidare med antagna ändringar enligt ovan. Fullmäktiges beslut , 177 upphävs därmed. 66 Ändrad tidplan för ärende om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden(jll 222/99) Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde , 24, att uppdra till landstingsstyrelsen att bereda demokrati- och organisationsutskottets förslag om förändringar av rutiner för fullmäktigesammanträden för beslut vid fullmäktige Landstingsstyrelsen hemställer att tidplanen ändras på så sätt att ärendet får tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde i juni, eftersom beredningen av ärendet ännu inte är avslutad. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Ärendet om förändring av rutiner i samband med fullmäktiges sammanträden tas upp för beslut vid fullmäktiges sammanträde Motion från Kerstin Weimer (Fp) angående sjukresor (Jll 62/2000) Kerstin Weimer föreslår i en motion att bestämmelserna för sjukresor ändras så att det blir möjligt att utnyttja egen bil till sjukhuset från orter som inte medger resa tillbaka samma dag med kollektivtrafik.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (15) YTTRANDE Tillämpningen av regelverket medger idag att man nyttjar egen bil till- och från närmaste hållplats för kollektivtrafiken. Det innebär att man under samma dag kan ta sig till- och från sjukhuset. I det nämnda fallet har man alltså rätt till 10:- per mil för resan Lofsdalen Vemdalen (eller Sveg beroende på vilken hållplats som är närmast) om man nyttjar egen bil. Att medge hela resans längd medför väsentligt ökade kostnader då stora delar av länet har samma problem. Att på detta sätt öka kostnaderna för sjukresorna är tveksamt under rådande ekonomiska läge. Vidare medför naturligtvis ett ökat utnyttjande av egen bil negativ miljöpåverkan. Strävan borde vara att styra över fler resande till kollektivrafiken. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till att nuvarande tillämpning av regelverket medger resor till och från sjukhuset under samma dag. PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Lars-Olof Eliasson, Anna- Britt Bromée och Jan-Olof Andersson antecknar till protokollet: Uppenbarligen finns det problem med tolkningen av nuvarande regelverk för sjukresor. Vi menar att en mer genomgripande översyn av regelverket är nödvändig som kombinerar patientens behov kontra tillängliga resurser. 68 Motion från Karl Erik Eriksson (c) angående arbetsmiljöcertifiering (Jll 736/99) Karl Erik Eriksson föreslår i en motion att fullmäktige ger landstingsstyrelsen uppdrag att omgående upprätta en organisationsplan i syfte att hela landstinget skall vara arbetsmiljöcertifierat senast

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (15) YTTRANDE I det av landstingsfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet framgår att utgångspunkten för landstingets arbete med bland annat arbetsmiljön skall vara ett totalkvalitetstänkande. Att arbeta med totalkvalitet innebär ett ständigt arbete med de små stegens förbättringar. Sedan 1992 använder sig Jämtlands läns landsting som uppföljningsinstrument av en arbetsmiljöenkät som riktar sig till alla medarbetare för att få medarbetares uppfattning om landstingets arbetsmiljö. Resultatet av enkäten skall sedan analyseras och ligga till grund för landstingets och förvaltningarnas förbättringsprojekt inom arbetsmiljön. Under år 2000 skall den fjärde arbetsmiljöundersökningen genomföras med start i april månad. Resultatet skall utgöra underlag till arbetsmiljöarbetet på avdelnings/enhetsnivå liksom på den övergripande landstingsnivån. Certifiering Att certifiera sin verksamhet innebär att verksamheten godkännes utifrån ett av standardiseringsorgan utfärdade standarder. Bedömningen av överensstämmelsen med dessa standards görs av en tredje part. Certifieringsorganet utför senare regelbundna revisioner/granskningar utifrån dessa fastställda standards. Detta synsätt skiljer sig från totalkvalitetstänkandet som innebär ständiga förbättringar utifrån utvärdering och analys av prioriterade utvecklingsområden. För dem som väljer att certifiera sin verksamhet är målgruppen i de flesta fall främst företagets kunder och andra marknadsföringsintressen. Målgruppen är således inte i första hand medarbetarna i företaget/organisationen. Tidsåtgången och kostnaderna för en certifiering är betydande och något säkert resultat utifrån motionens syfte kan inte garanteras. En certifiering av arbetsmiljön är för närvarande inte aktuell. Arbetsmiljöarbetet inom Jämtlands läns landsting bör fortsätta utifrån de metoder som fastställts i det personalpolitiska programmet och utifrån de lagar och föreskrifter som finns t ex internkontroll AFS 1996:6, Jämställdhetsplanen, landstingets Samverkansavtal, Alkoholoch drogpolicy samt handslingplan mot sexuella trakasserier samt det påbörjade kvalitetsarbetet utifrån TQM (totalkvalitet). TQM som är utgångspunkterna för bland annat utmärkelsen svensk kvalitet samt QUL bygger på kriterierna ledarskap, ständiga förbättringar, allas delaktighet, förbättra verksamhetsprocesserna, lära av andra och förebyggande åtgärder.

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (15) I HSL, 1982:73 31 samt i SOS FS, 1996:24 Kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården 1 och 2 slås fast att all hälso- och sjukvårdspersonal skall omfattas av system för: planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet i verksamheten. Följs alla fastställda policys, program, föreskrifter och lagstiftningar i alla steg inom landstinget utgör detta förnämliga instrument för arbetsmiljöarbetet. Någon ny metod bedöms utifrån ovanstående inte nödvändig. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att arbetsmiljöarbetet inom landstinget skall följa det personalpolitiska programmets inriktning på totalkvalitet. YRKANDE Jöran Hägglund yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jöran Hägglunds yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson och Gunnar Geijer till förmån för Jöran Hägglunds yrkande.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-01-20 1 (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl 14.15-15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Vård- och rehabiliteringsberedningen Plats och tid Landstingshuset Frösön, Stora sessionssalen, 2005-10-26, kl. 09.00-17.00 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Ann-Marie Johansson (s) Sven-Åke

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer