Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari Datum för anslags nertagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 9 februari 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Jöran Hägglund Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée Monalisa Norrman Jan-Olof Dahlin Kurt Edlund för Birgitta Sundqvist Gusten Rolandsson för Lars-Olof Eliasson Dan West för Nina Fållbäck-Svenson Jan-Olov Andersson, ej tjg ersättare Börje Frisk, ej tjg ersättare Övriga deltagare Ellen Hyttsten Staffan Granström Åsa Norlin Helena Flodin Utses att justera Marianne Larm-Svensson Justeringens plats och tid Underskrift Sekreterare Paragraf Staffan Granström Ordförande Per-Owe Öberg Justerare Marianne Larm-Svensson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000 Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nertagande Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Åsa Norlin H:\Mina Dokument\James W\Gml styrelseprotokoll\pro0200.doc

2 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 13 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende angående val av ombud och ersättare samt styrelseledamot och ersättare i Jämtlands läns Mineral AB tas upp som ärende nr Preliminär föredragningslista fastställes i övrigt som slutlig föredragningslista. 14 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 15 Anmälan av delegationsbeslut enligt 9, p 1, LSS (Jll 51/2000, 52/2000, L 135/99) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 133, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Anmäldes beslut enligt 9, p 1,LSS. Delegationsbeslut enligt 9, p 1, LSS noteras till protokollet.

3 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 16 Landstingsdirektörens rapport 1. Landstingshälsan 2. LAKO - administrativ samordning 3. Bokslut 1999

4 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 17 Samverkansnämnden: Förslag till riktlinjer för strålbehandling i regionen (Dnr 852/99) ÄRENDEBESKRIVNING Samverkansnämnden i Norra sjukvårdsregionen hade , 59, beslutat rekommendera regionlandstingen att anta föreslagna riktlinjer för strålbehandling i regionen För strålbehandlingen i norra sjukvårdsregionen under perioden föreslås med hänvisning till redovisat material följande sammanfattande riktlinjer: Palliativ (smärtlindring) strålbehandling etableras vid länssjukhusen i Sundsvall-Härnösand och Sunderbyn i enlighet med samverkansnämndens tidigare rekommendation och överenskomna avtal mellan Norrlands universitetssjukhus, NUS, och respektive länssjukhus. Kurativ (botande) stålbehandling vad gäller bröstcancer, lungcancer och vissa hjärntumörer etableras vid Sundsvalls sjukhus i enlighet med upprättat avtal mellan NUS och länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Jämtlands läns landsting avgör vid vilket av sjukhusen i Sundsvall eller Umeå som strålbehandling skall utföras för aktuella patientgrupper från Jämtlands läns landsting. Det regionala onkologiska chefssamrådet/regionala onkologiska kommittén ges i uppdrag att inom det regionala samrådet initiera åtgärder för att den medicinska kvalitén och säkerheten vid regionens strålbehandlingsenheter skall garanteras genom ett särskilt kvalitetssäkrings- och uppföljningssystem. När strålbehandling etableras i Sundsvall finns förutsättningen att patienter från Jämtland läns landsting kan få samtlig palliativ strålbehandling i Sundsvall. Dessutom kommer kurativ strålbehanling att kunna erbjudas vad gäller lunga, vissa hjärntumörer, liksom ca 75% av alla bröstcancerfall. För alla patienter som väljer behandling i Sundsvall kommer dock det första besöket att ske i Umeå vid universitetssjukhuset NUS. Samma princip kommer att gälla för de patienter från Västernorrland som får vården i Sundsvall. Om Jämtlands läns landsting väljer att skicka sina patienter för strålbehandling i Sundsvall i stället för Umeå får det vissa konsekvenser för underlaget på regionvårdsflyget Östersund-Umeå. Effekterna av bortfallet av strålbehandlingspatienter och deras medföljande är en relativt stor andel av sjukresorna men en liten andel av det totala antalet passagerare på flyget Östersund-Umeå. Minskningen av det totala antalet flygresande på linjen har uppskattats till omkring 6%. Det kan jämföras med att det till september 1999 noterats en uppgång i flygresorna Östersund-Umeå med ca 4%.

5 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Mot ovanstående bakgrund gör utredningen bedömningen att ett överförande av aktuella strålbehandlingspatienter från Jämtland till Sundsvall i stället för Umeå får begränsade effekter och därför inte hotar det av staten subventionerade regionvårdsflyget. Om samtliga aktuella patientfall väljer vård vid Sundsvall sjukhus blir Sundsvallsalternativet 0,5 mkr billigare för Jämtlands läns landsting vad gäller resekostnader med tåg i stället för flyg. Strålbehandlingskostnaderna för Z-patienter i Umeå, exkl resor och patienthotell, har de senaste åren legat mellan 4-5 mkr. Om samtliga fall som kan erbjudas vård i Sundsvall accepterar detta kommer mellan 2-2,5 mkr att försvinna från NUS och faktureras av Sundsvalls sjukhus. Ett troligt utfall är att patienter med bra förbindelser till Sundsvall kommer att välja vård vid Sundsvalls sjukhus medan ex vissa patienter inom Strömsunds kommun väljer vård i Umeå. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Jämtlands läns landsting godkänner i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation föreslagna riktlinjer för strålbehandling i regionen Enligt landstingsdirektörens förslag. PROTOKOLLSANTECKNING Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Kurt Edlund, Anna-Britt Bromée och Gusten Rolandsson antecknar till protokollet: Vi välkomnar att patienter i Jämtlands läns kommer att ges möjligheten att själva välja var de skall få genomgå strålbehandling. Vi förutsätter tydliga regler och fullgod information innan valmöjligheten införs. Protokollsutdrag Samverkansnämnden, Vasagatan 19, Umeå Lars Månsson, länssjukårdsförvaltningen

6 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 18 Samverkansnämnden: Överenskommelse för med Akademiska sjukhuset i Uppsala (Dnr 853/99) ÄRENDEBESKRIVNING Samverkansnämnden i Norra sjukvårdsregionen hade , 63, beslutat rekommendera regionlandstingen att godkänna den träffade prisöverenskommelsen med Akademiska sjukhuset för Norrlandstingen förbinder sig att under år remittera patienter till Akademiska sjukhuset enligt de principer som gällt Vårdköpen resp år beräknas motsvara omkring 5000 vårddagar. Volymmässigt utgör barnsjukvården det viktigaste samarbetsområdet. Den nya överenskommelsen för perioden är upplagd som tidigare års överenskommelser. Priserna uppräknas med 3,3 % jämfört med 1999 års prislista. För samtlig vård förutom Thorax utgår rabatt med följande procentsatser: För köp < 35,5 mkr rabatt med 5%, för köp > 35,5 mkr och < 45,5 mkr rabatt med 6%, för köp > 45,5 mkr och < 55,5 mkr rabatt med 7% för köp > 55,5 mkr rabatt med 8% Inom hjärtsjukvården tillämpar sjukhuset nettopriser, vilka ej är rabattgrundande. Dessutom tillkommer att prisökningarna till år 2001 och 2002 ska justeras med landstingsförbundets kostnadsindex sept sept 2000, resp sept sept års köp uppgick till totalt 67,2 mkr, varav thorax 14 mkr, för regionlandstingen varav Jämtlands del var 14,2 mkr. Under 1999 beräknas de fyra regionlandstingen köpa vård för drygt 70 mkr varav Jämtlands del beräknas till drygt 17 mkr. Landstingets kostnader belastar länssjukvårdens riks- och regionvårdsbudget. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Jämtlands läns landsting godkänner i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation den träffade prisöverenskommelsen med Akademiska sjukhuset för

7 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Enligt landstingsdirektörens förslag. Protokollsutdrag: Samverkansnämnden, Vasag 19, Umeå, Lars Månsson, länsjukvförv 19 Samverkansnämnden: Överenskommelse om priser för transplantationer vid Sahlgrenska sjukhuset och Huddinge sjukhus (Dnr 854/99) ÄRENDEBESKRIVNING Samverkansnämnden i Norra sjukvårdsregionen hade , 64, beslutat rekommendera regionlandstingen att godkänna föreslagna prisöverenskommelser med Sahlgrenska sjukhuset och Huddinge sjukhus avseende njur- och levertransplantationer Den nya överenskommelsen för har i princip samma uppläggning som tidigare års överenskommelser. Det nya är att även priserna för 2001 och 2002 fastställes genom fastställda förändringar av index. Sahlgrenska sjukhuset Njurtransplantation kr +2,5% +2,0% Levertransplantation kr +2,5% +2,0% Kombination av njure och pancreas kr +2,5% +2,0% Kombination av njure och pancreas kr +2,5% +2,0% Donatorsoperation vid njurtrpl med organ från levande givare kr +2,5% +2,0% Huddinge sjukhus Levertransplantation kr + kpi-förändring sept--sept 2000 resp 2001 LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Jämtlands läns landsting godkänner i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation prisöverenskommelser med Sahlgrenska sjukhuset och Huddinge sjukhus avseende njur- och levertransplantationer Enligt landstingsdirektörens förslag.

8 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Protokollsutdrag Samverkansnämnden, Vasagatan 19, Umeå Lars Månsson, länssjukvårdsförvaltningen 20 Förslag till reglemente för landstingets avgiftsgrupp (Jll 129/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Landstingets avgiftsgrupp har hittills arbetat utan särskild reglering, t ex i form av ett reglemente. Nu har ett förslag till reglemente utarbetats inom landstingets kansli. Reglementet innehåller bl a bestämmelser om avgiftsgruppens ställning i organisationen, uppgifter, sammansättning mm. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Upprättat förslag till reglemente för landstingets avgiftsgrupp fastställs. Enligt landstingsdirektörens förslag. Protokollsutdrag Jan Göransson

9 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 21 Likviditetsrapport (Jll 130/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under januari år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Likviditetsrapporten noteras till protokollet. Enligt landstingsdirektörens förslag. 22 Anmälan av nominering av ledamöter till strukturfondsdelegationen (Dnr 874/99) ÄRENDEBESKRIVNING Vid landstingsstyrelsens sammanträde , 7, uppdrogs till Per-Owe Öberg och Jöran Hägglund att tillsammans med Kommunförbundet nominera två ledamöter och två ersättare till strukturfondsdelegationen för mål 1-programmet i Södra skogslänsregionen. Följande ledamöter och ersättare har enligt skrivelse till Näringsdepartementet nominerats: Ledamöter Kerstin Wallin (s), Bräcke (kommun) Per Åsling (c), Krokom (landsting) Jens Nilsson (s), Östersund (kommun) Pär Jönsson (m), Östersund (kommun)

10 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Ersättare Thomas Hägg (s), Åre (landsting) Camilla Simonsson (c), Berg (kommun) Kjerstin Berthelsen (s) Krokom (kommun) Margareta Berntsson (m), Härjedalen (kommun) Övriga nominerade (att ta hänsyn till vid slutlig sammanvägning av den totala beslutsgruppens partisammansättning) Gusten Rolandsson (kd) Östersund (landsting) Mona Lisa Norrman (v), Krokom (landsting) Peter Frost (v), Strömsund (kommun) Conny Wahlström (mp), Östersund (kommun) Elsa Danielsson (s) Åre (kommun) LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Anmälan av nominering till strukturfondsdelegationen noteras till protokollet. Enligt landstingsdirektörens förslag. 23 Extra sammanträde med landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen sammanträder den 23 februari 2000 kl i samlingssalen.

11 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 24 LAKO-gruppen: Val av 8 ledamöter för tiden t o m Ledamöter Per-Owe Öberg (s) Maidie Wiklund (s) Jöran Hägglund (c) Kurt Edlund (m) Börje Frisk (fp) Lars-Olof Eliasson (kd) Nina Fållbäck-Svenson(v) Jan-Olof Dahlin (mp) Protokollsutdrag Tomas Palmgren, Kommunförbundet Valda

12 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 25 ZÖ-gruppen: Val av 5 ledamöter för tiden t o m Ledamöter Per-Owe Öberg (s) Maidie Wiklund (s) Jöran Hägglund (c) Anna-Britt Bromée (m) Nina Fållbäck-Svenson (v) Protokollsutdrag Bengt Marsh, Östersunds kommun Valda

13 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 26 Tandvårdens förhandlings- och samrådsgrupp (SAMTAND): Fyllnadsval av ledamot för tiden t o m för Birgitta Sundqvist (m) som avsagt sig uppdraget Ledamot Christer Näsström (m) Protokollsutdrag Tandvårdsförvaltningen Christer Näsström

14 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 27 it.jämtlands län: Fyllnadsval av ersättare för ombud för tiden t o m för Birgitta Sundqvist (m) som avsagt sig uppdraget Ersättare för ombud Jannike Hillding (m) Protokollsutdrag Göran Sunström Jannike Hillding

15 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 28 Jämtlands läns Mineral AB: Val av ombud och ersättare samt styrelseledamot och ersättare för tiden till ordinarie bolagsstämma 2001 Ombud Per-Owe Öberg (s) Ersättare Jöran Hägglund (c) Ledamot Roger Nääs (s) Ersättare Gunnar Geijer (c) Protokollsutdrag Jämtkraft, Box 394, Östersund Valda

16 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Ärenden till landstingsfullmäktige

17 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 29 Finansiering av Atlantbanan (Dnr 317/99) ÄRENDEBESKRIVNING Atlantbanegruppen hade lämnat ett förslag till partsöverenskommelse och kostnadsfördelning mellan berörda finansiärer när det gäller snabbtågsanpassning av bandelen Gävle-Östersund. Enligt förslaget skall Jämtlands läns landsting bidraga med 70 tkr av totalkostnaden 666 tkr för räntefri utlåning av 50 mkr till banverket. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Partsöverenskommelse avseende fortsatt arbete med snabbtågsanpassning av Norra Stambanan, delen Gävle-Östersund, godkänns. 2. Landstingets andel, 70 tkr, anvisas ur länsutvecklingens tidigare avdelade medel för Atlantbanan. Enligt landstingsdirektörens förslag.

18 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 30 Möjligheter att bilda ett fastighetsbolag för Jämtlands läns landsting (Dnr 306/99) ÄRENDEBESKRIVNING Med anledning av en motion från Mona Nyberg och Thomas Hägg hade landstingsfullmäktige juni, 99, beslutat att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att överföra landstingets fastighetsägande och fastighetsförvaltning till Landstingsbostäder AB. Genom landstingsdirektörens försorg hade en utredning genomförts. Utredningen har i första hand tittat på de ekonomiska aspekterna av att överföra landstingets fastigheter till ett gemensamt aktiebolag för bostäder och fastigheter. I utredningen har förutom personal från landstingets kansli, Serviceförvaltningen Emefte och Landstingsbostäder i Jämtland AB även externa konsulter medverkat. En speciell tjänstepromemoria hade upprättats. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Med hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna bör förslaget att överföra landstingets fastigheter till ett gemensamt aktiebolag med Landstingsbostäder i Jämtland AB ej fullföljas. 2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att fortsätta utredningsarbetet samt koncentrera detta till att utarbeta ett förslag till en mer ändamålsenlig organisation för driften av landstingets totala fastighetsinnehav. YRKANDE Jöran Hägglund, med instämmande av Anna-Britt Bromée och Gusten Rolandsson, yrkar ny punkt 2 med följande lydelse: Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av policyn för landstingets fastighetsägande som inkluderar landstingets totala fastighetsinnehav. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jöran Hägglunds m fl yrkande och finner yrkandet antaget.

19 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Med hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna bör förslaget att överföra landstingets fastigheter till ett gemensamt aktiebolag med Landstingsbostäder i Jämtland AB ej fullföljas. 2. Uppdrag till landstingsstyrelsen att göra en översyn av policyn för landstingets fastighetsägande som inkluderar landstingets totala fastighetsinnehav. 3. Uppdrag till landstingsstyrelsen att fortsätta utredningsarbetet samt koncentrera detta till att utarbeta ett förslag till en mer ändamålsenlig organisation för driften av landstingets totala fastighetsinnehav.

20 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 31 Landstingshälsans organisation och framtida arbetsuppgifter (Cf 520/98) ÄRENDEBESKRIVNING Landstingsstyrelsen beslutade , 91, att landstinget skulle påbörja en försäljning av Landstingshälsan i enlighet med framtagen konsultrapport. Övergången bör ske i ett steg. Personalen skall ges möjlighet att överta Landstingshälsan. Landstingsstyrelsen beslutar om eventuell försäljning. Under år 1999 har förutsättningarna utretts för att bilda ett personalägt bolag som skulle ta över landstingets företagshälsovård. En enkätundersökning angående personalens intresse av en övergång till det nya företaget har gjorts och resultatet visar att intresset är lågt från personalens sida, att under nuvarande ekonomiska förutsättningar, övergå till ett nytt bolag för företagshälsovård. Det bedöms idag inte möjligt att starta ett personalägt bolag för företagshälsovård under år 2000 varför landstingshälsan kommer att bli kvar som en resultatenhet inom landstinget. En komplettering till landstingsplanen beträffande verksamhetens inriktning och resultatbudget föreslås. Landstingshälsans verksamhet år 2000 Landstingshälsan skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på landstingets arbetsplatser samt beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Landstingshälsan skall med sin verksamhet bidra till en bättre arbetsmiljö och en effektivare organisation. Landstingshälsan skall ha kompetens inom beteendevetenskapliga-, psykosociala-, ergonomiska-, medicinska- samt tekniska områden. Verksamheten skall bedrivas utifrån ett i avtal fastställt basservice utbud och utöver detta kan respektive förvaltning avropa ytterligare tilläggstjänster utifrån fastställda priser per timme. Friskvårdsanläggningen Zefyren har fr o m organisatorisk övergått till Emefté. Landstingshälsan har idag ett antal externa kunder som om det inte bildas ett bolag måste ses över angående inriktning och omfattning. Landstingsbidraget år 2000 är 0 kr.

21 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Landstingshälsan förblir en resultatenhet inom landstinget år Landstingsplanen år 2000 kompletteras med verksamhetens inriktning och krav på att redovisa kostnader och intäkter i balans. 3. Uppdrag till landstingsdirektören att under år 2000 utreda Landstingshälsans verksamhetsomfattning och organisatoriska placering inom landstinget alternativt en försäljning av landstingets företagshälsovård alternativt konkurrensutsätta landstingets företagshälsovård YRKANDE Jöran Hägglund, med instämmande av Anna-Britt Bromée och Gusten Rolandsson, yrkar: 1. Landstingshälsan utbjudes till försäljning genom anbud på den öppna marknaden. 2. Landstingets behov av företagshälsovård skall tillförsäkras med den inriktning som är beskriven i landstingsdirektörens underlag. 3. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försäljningen i ett steg. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jöran Hägglunds m fl yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. Enligt landstingsdirektörens förslag. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Jöran Hägglund, Marianne Larm-Svensson, Gunnar Geijer, Anna-Britt Bromée, Kurt Edlund och Gusten Rolandsson.

22 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 32 Förslag om gemensam länsturistorganisation (Jll 131/2000) ÄRENDEBESKRIVNING För att ta tillvara tillväxtmöjligheterna inom turismen föreslås landstinget tillsammans med kommuner, länsstyrelse och turistnäring ta ett gemensamt ansvar för en vidareutvecklad länsturistorganisation kallad JHT, Jämtland-Härjedalen Turism ekonomisk förening. Detta sker genom att landsting och kommuner köper nominella andelar i turistföreningen och ges representation i dess styrelse. JHT drivs som ekonomisk förening med främsta uppgift att fungera som projektorganisation för länsgemensamma utvecklingsprojekt. Arbetet ska bygga på den länsturistiska strategi som är resultatet av näringens stora analysarbete i projektet Turism En årlig stämma, med en röst per andelsdelegat, blir det kontrollorgan där länsstrategin omprövas och revideras. Under verksamhetsåret är det styrelsens uppgift att se till att strategin följs på ett klokt sätt. Styrelsens sammansättning: åtta ledamöter från näringen, två från landstinget, två från kommunförbundet, en adjungerad från länsstyrelsen samt en gemensamt tillsatt oberoende ordförande. Under styrelsen verkar en länsturistchef som vd för projektkansliet med basadministration och länsturistfunktion. Organisationens ekonomi är till stor del uppbyggd på projektfinansiering inom ramen för Tillväxtavtal och strukturfondsperiod. Mellan delägarna råder följande fördelning av medfinansieringsansvar: Näringen: Medlems- och serviceavgifter för branscharbetet, ordinarie marknadsföringsmedel i olika kampanjer. Kommunerna: Den kommunala turistmottagningen samt viss marknadsföring och information. Landstinget: Länsturismfunktionen samt viss mottagningsverksamhet. EU, staten: Bidrar till utvecklingsverksamhet och projektorganisation genom medel via strukturfonder och länsanslag. Vid sidan av JHT inrättas en bedömargrupp med uppgift att följa upp länsgemensamma åtgärder, bedöma utifrån kommande projekt och vid behov ge remisstöd till strukturfondskansliet. Gruppen består av fyra företrädare för turismnäringen samt tre för offentligheten; en företrädare för vardera landstinget, kommunerna och länsstyrelsen.

23 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) På turistnäringens begäran föreslås landstinget, tillsammans med övriga parter, ställa sig bakom den Avsiktsdeklaration om turismens utveckling vars syfte är långsiktig samverkan under strukturfondsperioden LAKO-gruppen hade beslutat rekommendera kommuner och landsting att godkänna ovanstående förslag. Bakgrund Inom ramen för Tillväxtavtalet har landstinget åtagit sig att delta i utvecklingen av länet inom några utpekade områden. Ett sådant är turismen, där landstinget lovat att medfinansiera den länsturistiska utvecklingen med totalt 1,4 miljoner kr per år, genom årliga beslut. Medlen ska till största delen växlas upp mot EU-stöd inom Mål 1 eller andra strukturfondsprojekt. Landstinget medfinansierade 1999 den länsturistiska projektorganisationen JHTF, Jämtland-Härjedalens Turistförening, med totalt 700 tkr samt Drömfiskeprojektet med 200 tkr. Skatteintäkterna till landstinget från turistnäringen inkl. binäringar beräknas till ca 20 miljoner kr/år. I ett brett upplagt arbete har länets turistnäring granskat sina förutsättningar och lagt upp en gemensam strategi för utveckling i projektet Turism Näringen föreslår samtidigt en utveckling av en länsturistisk projektorganisation, med tydligare deltagande från offentliga aktörer. Gemensamt med näringen har representanter för landsting, kommuner och länsstyrelse lagt upp en strategi för att, inom ramen för Tillväxtavtalet och Mål1, driva turistutvecklingsprojekt motsvarande miljoner kr/år. För att nå den omfattningen krävs medfinansiering från samhället. Jämtlands läns landsting avser därför att delta mer aktivt i planeringen av den turistiska utvecklingen. Detta sker genom följande åtgärder: landstinget köper två nominella andelar i Jämtland-Härjedalen Turism ekonomisk förening. landstingsfullmäktige utser två stämmodelegater som ska företräda landstinget vid JHT:s årsstämma. landstingsfullmäktige utser två representanter att företräda landstinget i JHT:s styrelse. Uppdrag ges till landstingsdirektören att tillsätta en tjänsteman i den beredningsgrupp som ska bereda ärenden mellan den utvecklade länsturistorganisationen JHT och strukturfondskansliet. Finansiering För år 2000 har följande medel avsatts i landstingets budget för medfinansiering av turistiska satsningar inom Tillväxtavtalet: 200 tkr utbetalas via länsutvecklingen till den utvecklade länsturistorganisationen JHT som medfinansiering av länsturistisk mottagningsfunktion mm.

24 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 500 tkr utbetalas via Almi, som medfinansiering i projektet Turistisk Affärsutveckling, där Almi är en drivande part. Almi får förstärkt anslag för detta ändamål. Genom projektet garanteras även länsturistorganisationens basfunktion samt utgivningen av länets turistmarknadsföringsbroschyr Upplev Jämtlands län för år tkr utbetalas via länsutvecklingen som medfinansiering av fortsättningen på projektet Drömfiske i Jämtlands län. För effektivare samordning drivs Drömfiske inom ramen för den nya länsturistiska projektorganisationen. 500 tkr avsätts för kapitalförsörjning. För att driva utvecklingsprojekten under den kritiska tiden mellan delredovisning och utbetalning behöver den nya länsturistorganisationen en likviditetsförsörjning i form av betald bankränta för de lån som måste upptas. Utan detta reduceras starkt möjligheten att dra nytta av de centralt fördelade medlen. Landstinget förbinder sig därför att upp till en nivå på 500 tkr under år 2000 garantera den nya projektorganisationens kapitalförsörjning. Medlen avropas från länsutvecklingens budget för länsmarknadsföring. I gengäld förbinder sig länsstyrelsen att för landstingets räkning sätta in samma belopp som det avropade i den gemensamma länsmarknadsföring där landsting och länsstyrelse samverkar om insatserna. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Upprättat förslag till gemensam länsturistorganisation JHT, Jämtland-Härjedalen Turism ekonomisk förening godkänns 2. Avsiktsförklaringen om turistisk utveckling godkänns 3. Landstingets köper två nominella andelar för totalt 2 tkr i JHT. Dessutom tillkommer årlig serviceavgift på 5,1 tkr. Medel för detta tas ur länsutvecklingens anslag för marknadsföring. 4. Landstingsfullmäktige utser två ombud och två ersättare att företräda landstinget vid JHT:s årsstämma. 5. Landstingsfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare att företräda landstinget i JHT:s styrelse. 6. Uppdrag till landstingsdirektören att tillsätta en tjänsteman i den bedömargrupp som ska bereda ärenden mellan länsturistorganisationen och strukturfondskansliet. Enligt landstingsdirektörens förslag.

25 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) PROTOKOLLSANTECKNING Kurt Edlund och Anna-Britt Bromée antecknar till protokollet: Moderaterna vidhåller sin uppfattning som framfördes i reservationen till landstingsstyrelsens beslut , 175, angående Deltagande i det regionala tillväxtavtalet att Jämtlands läns landstings engagemang i tillväxtavtalet enbart ska omfatta landstingets lagstadgade ansvarsområde, särskilt beaktande hälso- och sjukvårdssatsningar.

26 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 33 Patientavgift vid preoperativ bedömning (Jll 132/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Enligt nuvarande regler, antagna av landstingsfullmäktige, skall patientavgift uttas med 200 kronor vid läkarbesök inom länssjukvården avseende preoperativ bedömning i öppen vård inför intagning för planerade operationer. Sjukhusledningen har haft en annan regeltolkning, vilket medfört att patientavgift vid preoperativ bedömning i öppen vård ej alltid uttagits. Rutinerna är sådana att om den preoperativa bedömningen utförs på torsdag inför operationer på måndag registreras den som ett öppenvårdsbesök. Vid operationer övriga dagar skrivs patienten in för preoperativ bedömning dagen före operation och betalar gällande slutenvårdsavgift för den dagen (högst 80 kronor). Avgiftsgruppen har vid sammanträde behandlat ärendet och föreslår att eftersom preoperativ bedömning görs både i öppen och sluten vård ur rättvisesynpunkt utta 100 kronor vid läkarbesök inom länssjukvården avseende sådan bedömning inför inläggning för planerade operationer. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Bifall till avgiftsgruppens förslag att en avgift om 100 kronor uttas vid läkarbesök i öppen vård avseende preoperativ bedömning inom länssjukvården inför inläggning för planerade operationer. Enligt landstingsdirektörens förslag.

27 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 34 Ändringar kring utdelandet av landstingets kulturpris och -stipendier (Jll 66/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Landstingets kulturpris och -stipendier (Peterson-Bergerpriset, Peterson-Bergerstipendierna och det samiska stipendiet) utdelas f n vid fullmäktiges novembersammanträde. För att öka offentligheten och uppmärksamheten kring utdelandet och därigenom stärka landstingets goodwill, föreslår länsutvecklingsutskottet att utdelandet fr o m i år sker vid den sk Peterson-Bergerdagen, inom ramen för Musik vid Storsjön. Landstinget är stiftelsebildare, intressent och finansiär i Stiftelsen Östersunds Festspel som sedan drygt 30 år tillbaka arrangerar Musik vid Storsjön (tidigare Musikveckan och Festspelen ) under sommaren. Landstingsstyrelsen har möjlighet att år från år fastställa tidpunkt för utdelning av kulturutmärkelserna. Enligt stadgarna ( 2) skall dessa utdelas av landstingsfullmäktiges ordförande vid tillfälle som styrelsen beslutar. Stadgarna i sin nuvarande formulering, 3, låser dock, genom en datumangivelse, utmärkelsernas administrativa hantering och syftar på en utdelning under hösten. En redaktionell stadgeändring behövs och sådana skall beslutas av fullmäktige. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Årets utdelning av landstingets kulturpris och -stipendier skall ske vid Peterson-Bergerdagen inom Musik vid Storsjön. Vid marknadsföringen av arrangemanget skall landstingets roll som instiftare och utdelare av utmärkelserna framhållas. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Stadgarna för landstingets kulturpris och -stipendier, 3, ändras och får följande lydelse: Ansökan för att erhålla stipendium och förslag till pristagare och stipendiater skall vara Jämtlands läns landsting, Länsutvecklingen, tillhanda senast tre månader före utdelandet. Utmärkelserna skall offentliggöras genom annons i lokaltidningarna och/eller på annat sätt minst tre veckor före ansöknings-/förslagstidens utgång. Enligt landstingsdirektörens förslag.

28 LANDSTINGSSTYRELSEN (29) 35 Ungdomsting (Cf 162/98) ÄRENDEBESKRIVNING Som svar på en motion till landstingsfullmäktige hösten 1998 har demokrati- och organisationsutskottet haft fullmäktiges uppdrag att utreda och lämna ett organisationsförslag för införande av ungdomsting. I juni 1999 redovisade utskottet sitt förslag och fullmäktige uppdrog till landstingsstyrelsen att bereda utskottets förslag för beslut i fullmäktige. Utskottets förslag gick ut på att * ett första ungdomsting skulle kunna genomföras våren 2001 * målgruppen är gymnasieelever i hela länet, främst årskurs 2 * ungdomstinget genomförs under 1-2 dagar * återkoppling sker till landstingsfullmäktige * en projektledare anställs för planering och genomförande. Kostnaderna för att genomföra projektet beräknades uppgå till drygt 240 tkr år I mitten av maj månad i år genomförs inom ramen för projektet Framtidstro en liknande aktivitet, Ungdomsparlament. Förtroendevalda från länets kommuner och landsting kommer att inbjudas att närvara. Det är naturligtvis viktigt att erfarenheter från denna aktivitet kan beaktas vid detaljplaneringen av ungdomstinget. Demokrati- och organisationsutskottets förslag tillstyrks. Landstingsfullmäktiges uttalande att målsättningen med ungdomstinget bör tydliggöras skall beaktas i den fortsatta planeringen. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Demokrati- och organisationsutskottets förslag godkänns. Enligt landstingsdirektörens förslag.

29 LANDSTINGSSTYRELSEN (29)

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Styrelsens sammanträdesrum, Landstingshuset, Östersund klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Axelsson Gun-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-09-16 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Olofsson Anders Lindman Björn Johansson David Oskarsson Olov Englund Runar Abramsson Mikael Norlander Göte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2006-11-20 Dnr CK 2006-0253 STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER

Läs mer

Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 23 februari 2000 kl 09.00-24 februari 2000 kl 15.15

Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 23 februari 2000 kl 09.00-24 februari 2000 kl 15.15 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 23 februari 2000 kl 09.00-24 februari 2000 kl 15.15 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. Utveckling av Nynäs/Ökna (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01549 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund Mihkel Nömm (mp) lämnade 2001-10-08 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2001-10-30. Motionären

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omvårdnadsnämnd Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (21) Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22 Tid 31 mars 2010, Kl. 10.00 12.30, 13.30 16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

Karl-Erik Eriksson och Jan-Olof Dahlin Den 17 maj 2001 på landstingets kansli

Karl-Erik Eriksson och Jan-Olof Dahlin Den 17 maj 2001 på landstingets kansli Sammanträdesprotokoll 1 (39) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2001-05-02- -03 Plats och tid Arnljotsalen, Folkets Hus, Östersund den 2 maj 2001 kl 10.30-3 maj 2001 kl 16.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 PROTOKOLL 1 (9) 82-94, 1 bilaga Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.00-11.50 Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande Nicklas Sandström, (M), vice ordförande Helen Forsberg,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Omr Psykiatri, måndag den 25 aug kl 09.00-17.00. Beslutande Nina Fållbäck Svensson Marianne Larm Svensson Kjell Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Kommunstyrelsen 2009-09-28 184 478 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 207 456 Dnr 09.560 10 oktks18 Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers 1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Personalpolitiska delegationen Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön kl 08.30-15.00 Beslutande Icke beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson (v)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (20)

Sammanträdesprotokoll 1 (20) 1 (20) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 21 januari 2004 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2003-08-27 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingshuset Frösön, kl 09.00-14.00 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Carl-Arne Åhlin (s) Ulla Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer