Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (13)"

Transkript

1 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger Jonsson Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svenson Monalisa Norrman Jan-Olof Andersson Börje Frisk Jan-Olof Dahlin Jonny Springe Stefan Wikén Marianne Larm-Svensson Bo Danielsson ej tjänstgörande ers ej tjänstgörande ers ej tjänstgörande ers ( ) ej tjänstgörande ers Övriga deltagande Karin Strandberg-Nöjd Jan Rönngren Åsa Norlin Jonas Törngren Tommy Renström Karin Jonsson Utses att justera Thomas Andersson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jan Rönngren Ordförande Robert Uitto Justerande Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Thomas Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (13) 108 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende nr 5 utgår. 2. Som extra ärenden tas upp: Attesträtt för landstingsdirektören. Deltagande i Arbetsseminarium om gemensam regional aktör Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista. 109 Landstingsdirektörens rapport Sommarsituationen inom vården Primärvården har under sommaren haft problem med tillgängligheten. Patienter har fått vänta länge på svar då de har kontaktat sjukvårdsrådgivningen. Många turister har sökt sig till primärvården, särskilt i Åre, där det har varit ett flertal cykelskador. Länssjukvården har haft en ökning av vårdplatser i jämförelse med föregående sommar, trots det har överbeläggningar förekommit vissa perioder. Inga allvarliga incidenter har inträffat. Inför nästkommande sommar krävs dock en bättre planering. Vårdgaranti Från den 1 november 2005 införs en vårdgaranti som innebär att landstinget ska erbjuda patienter med remiss besök vid specialistsjukvården inom 90 dagar. F n pågår rutiner för att anpassa systemet till att ej sätta upp väntetider och ett lämpligt sätt att informera patienterna om detta. Personalfrågor Tommy Renström informerar om personalfrågor och personalpolitiska delegationens arbete: Anställningsbas vid chefsförordnanden Inom landstinget skall chefsförordnanden ha en tillsvidareanställning i grunden för anställningen. Visstidsförordnanden tillämpas ej. (Endast landstingsdirektör undantas från denna regel.)

3 3 (13) Vid ändring av anställning under förordnandetid behålls ej chefslönen. Vid ett sammanlagt chefsförordnande som omfattar mer än tre år kan chefslönen behållas till 50 %. Vid en sammanlagd tid som chef som överstiger sex år skall chefslönenivån bibehållas. Rekryteringsförmåner Vid nyrekrytering av personal i bristyrken kan vissa förmåner beviljas, såsom flyttkostnader (max kr), kostnader för dubbelt boende (max 3 månader), två hemresor det första året samt avbetalning av studielån. Skattepliktig förmån Alla kontanta ersättningar från landstinget är skattepliktiga. Exempel på skattepliktig förmån är kostförmån, parkering och uppvaktning. Undantag är arbetskläder, motion och friskvård. Landstingsgemensamma regler för uppvaktningar Minnesgåva vid 25 års anställning, högst kronor Julgåvor, högst 400 kronor Minnesgåva för högtidsdag, högst 500 kronor Löner och arbetsvärdering Under perioden 26 september - 7 oktober ska alla lönegrupper gås igenom och en lägsta lön ska bestämmas. Den 11 oktober redovisas lönestrukturen. Ny lön betalas ut i november. Samarbete med Trondheim Thomas Andersson informerar om samarbetet mellan Jämtlands län och Sör- och Nor-Tröndelags fylken där beredskapsfrågor, folkhälsofrågor, trafikfrågor samt övriga samarbetsfrågor behandlats vid en konferens den 1-2 augusti i Trondheim. Deltagare var landshövdingen, fylkesordföranden samt förtroendevalda. Elsa Rudsby-Strandberg och Göran Rydquist har utsetts till kontaktpersoner. 110 Norrlandstingens Regionförbund: Förslag till nytt forskninganslag av ALF-medel och medfinansiering från landstingen (LS 29/2005) ALF-kommittén (ALF = Avtal om läkarutbildning och forskning) har tagit fram ett förslag till nytt forskningsanslag av ALF-medel för långsiktig kunskapsuppbyggande medicinsk forskning med tydlig klinisk patientnära inriktning. Medfinansiering förutsätts med 50% från berört landsting. FOU-rådet har berett ärendet och konstaterat att anslaget är riktat till klinisk medicinsk forskning och läkare. Anslag kan sökas av läkare med doktorsexamen inom norra sjukvårdsregionen verksamma i forskning med anknytning till medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Strävanden att vidga målgruppen ses som en framtidsfråga. Satsning på omvårdnads- och folkhälsoforskning tillgodoses i nuläget främst genom Visare Norr och landstingens egna FOU-anslag. Efter ytterligare

4 4 (13) justeringar av regionförbundets beredningsgrupp har förslaget avstämts i ALF-kommitten Beviljade anslag från det föreslagna forskningsanslaget kan användas till: Friköp från ordinarie arbetsuppgifter (för landstingsanställda) Doktorandlön Köp av tjänster (t.ex etikprövningar, labanalyser, röntgenundersökningar m m) Utrustning, förbrukningsmaterial max 200 tkr Resor med anknytning till beviljat projekt Publiceringskostnader Förbundsdirektionen har vid sammaträde , 25, rekommenderat landstingen att godkänna upprättat förslag. Till skillnad från forskningsanslaget Visare Norr, där Jämtlands läns landstings andel är vår befolkningsandel i regionen vilket motsvarar kronor för 2005, kan det nya forskningsanslagets belopp inte exakt bestämmas. Med ett ALF-anslag på 8 miljoner kronor skall således ytterligare 50% eller 4 miljoner kronor finansieras av berörda landsting. Ett försök till uppskattning av tilldelade forskningsmedel mellan de fyra norrlandstingen är att minst 60% kommer att avse läkare från universitetssjukhuset och resterande 40% avser läkare från Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Med en befolkningsandel på 20% för Jämtland kan ett rimligt anslag vara kronor som bör tillföras budgeten för 2006 för detta nya forskningsanslag. Finansieringen föreslås ur landstingets Strategiska medel för verksamhetsutveckling. 1. Jämtlands läns landsting godkänner i enlighet med Regionförbundets rekommendation förslag till nytt forskningsanslag av ALF-medel. 2. Ur landstingets Strategiska medel för verksamhetsutveckling avsätts kronor. 111 Norrlandstingens Regionförbund: Förslag till regional samordning av läkemedelsfrågor mm (LS 35/2004, 11/2005) Ett förslag till regional samordning av läkemedelsfrågor har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra norrlandstingen. Förslaget innehåller fyra delar:

5 5 (13) 1. Avtal med Apoteket AB avseende sjukhusapotek. 2. Producentoberoende utbildning till förskrivarna. 3. APO-Dos. 4. Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel. Förbundsdirektionen har vid sammanträde , 28, rekommenderat landstingen att godkänna upprättat förslag. Förslagets punkt 1 innebär för Jämtlands läns landsting att tidigare avtal med Apoteket AB angående sjukhusapoteket är grund för ett nytt treårigt avtal ( ) med möjlighet till förlängning ett, alternativt två år. Under avtalsperioden sker ingen uppräkning av avtalsnivån från år Under avtalsperioden deltar landstinget i en genomlysning av apoteksdistributionen. Genomlysningen delas upp i två etapper och syftar till att gemensamt (de fyra norrlandstingen och Apoteket AB) driva en utveckling, som syftar till att Etapp I - Kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra läkemedelsförsörjningen och läkemedelshanteringen, Etapp II - Bidra till en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och rationell användning av läkemedel. Det gemensamma utvecklingsarbetet är av strategisk art och syftar ytterst till att gemensamt skapa mervärden som ökar förutsättningarna att uppnå målen för läkemedelsprocessen. Förslagets punkt 2 innebär att Jämtlands läns landsting bör avsätta kr som andel av ersättningen till regionförbundet för samplanerade utbildningsaktiviteter. Landstinget bör också avsätta 1 miljon kr för ökad landstingsintern fokusering på producentobunden utbildning för förskrivare. Finansieringen föreslås ur landstingets Strategiska medel för verksamhetsutveckling Samma belopp bör i 2006 år budget avsättas inom ramen för särskild kompetensutveckling i finansen. Förslagets punkt 3 innebär för Jämtlands läns landsting att överläggningar måste föras med länets kommuner om fortsatt hantering av Apo-dos inom de kommunala äldreboendena. Landstinget måste också teckna nytt avtal med Apoteket AB för 2006 och framåt angående Apo-dos. Förslagets punkt 4 innebär för Jämtlands läns landsting en gemensam upphandling av diabetestekniska hjälpmedel med de andra norrlandstingen. 1. Jämtlands läns landsting godkänner i enlighet med Regionförbundets rekommendation förslag till regional samordning av läkemedelsfrågor inkluderande hela läkemedelsprocessen med syfte att förbättra kvalitet och patientsäkerhet när det gäller läkemedel. 2. För producentoberoende utbildning avsätts kronor från landstingets Strategiska medel för verksamhetsutveckling Samma belopp avsätts i 2006 år budget inom ramen för särskild kompetensutveckling inom finansen.

6 6 (13) 112 Inriktning för tillämpning av vårdgaranti och valmöjligheter i vården inom Norrlandstingens regionförbund från den 1 november 2005 (LS/599/2005) Med utgångspunkt från överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och staten om införande av en nationell vårdgaranti fr.o.m , har regionens kontaktpersoner/ samordnare för det nationella vårdgarantiprojektet tagit fram ett förslag till regiongemensamt regelverk för tillämpning av vårdgarantireformen. Förslaget innefattar även en anpassning av Landstingsförbundets rekommendationer för valmöjligheter i vården. Därmed upphör samverksansnämndens rekommendation från Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har beslutat rekommendera regionlandstingen att godkänna ovannämnda förslag. Ovannämnda förslag till Inriktning för tillämpning av vårdgaranti och valmöjligheter i vården inom Norrlandstingens regionförbund från den 1 november 2005 godkännes i enlighet med regionförbundets rekommendation. 113 Yttrande över skrivelse från personal vid Folktandvården Gällö (LS 677/2005) Personalen vid folktandvården i Gällö har i en skrivelse till landstingsstyrelsen meddelat att de önskar överta kliniken i privat regi p g a osäkerheten om en eventuell nedläggning av klinken. Verksamhetsområdeschefen för folktandvården, Lars Grangert, har i skrivelse till personalen påpekat att det inte diskuterats några strukturella förändringar under planperioden som sträcker sig till t o m 2008 och att folktandvården i Gällö fortsättningsvis ska drivas i landstingets/folktandvårdens regi.

7 7 (13) Folktandvården i Gällö fortsätter att drivas i landstingets/ Folktandvårdens regi. YRKANDEN Jan-Olof Dahlin yrkar att en dialog inleds med personalen om ett övertagande av landstingets verksamhet om intresse kvarstår efter landstinget svar. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Dahlins tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Dahlin, Thomas Andersson, Inger Jonsson, Bernt Söderman, Jan-Olof Andersson och Börje Frisk till förmån för Jan-Olof Dahlins yrkande. 114 Betalning av fakturor avseende Lotskonsulter (LS 562/2005) Vid styrelsens sammanträde den 22 maj 2005, 94, behandlades tf landstingsdirektörens utredning beträffande kostnader för Lots-konsulter. Hos landstinget finns ett antal förfallna fakturor avseende kostnader på sammanlagt kronor till Thando AB för uppdrag som beställts av förra landstingsdirektören. Enligt landstingets attest- och utbetalningsreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar skall fakturor som inkommer till landstinget kontrolleras mot leverans och beställning. Någon tjänsteman som kan utföra den kontrollen finns för närvarande inte i tjänst varför landstingsstyrelsen torde besluta att leveransgodkänna ovanstående fakturor för utbetalning. Landstingsstyrelsen leveransgodkänner ovanstående fakturor från Thando AB för betalning.

8 8 (13) YRKANDE Börje Frisk yrkar att förslaget till beslut avslås. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Börje Frisks avslagsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Börje Frisk till förmån för eget yrkande. PROTOKOLLSANTECKNINGAR Jan-Olof Dahlin antecknar till protokollet: Eftersom den utredning som gjorts inte känns tillfredsställande och att landstingsstyrelsen inte varit delaktig eller informerad angående vare sig beställningar eller uppdragets utförande så deltar jag inte i beslutet. Det bör redovisas också vilka politiker som genomgått coachutbildning som nämns i en faktura liksom hur beställning av texter i landstingsplan och ny regional organisation gått till, samt anledningen till detta. Thomas Andersson, Bernt Söderman, Inger Jonsson och Jan-Olof Andersson antecknar till protokollet: Ärendet visar på de tydliga brister som landstinget har när det gäller beställningar, uppföljning och ansvar. Vi kan varken säga att det stämmer eller inte det som anges i fakturorna och väljer därför att inte delta i beslutet. Robert Uitto, Harriet Jorderud, Mona Nyberg, Bengt Bergqvist, Karin Paulsson, Nina Fållbäck- Svenson och Monalisa Norrman antecknar till protokollet: Om vi haft vetskap om de aktiviteter som fakturorna avser skulle vi haft möjlighet att avstyra beställningarna. När nu inga juridiska oegentligheter kunnat påvisas måste fakturorna på beställd verksamhet gå till betalning. Landstingsstyrelsen måste då som ansvarig styrelse leverensgodkänna fakturorna, varför vi bifaller förslaget.

9 9 (13) 115 Yttrande till Kammarrätten i mål nr laglighetsprövning enligt kommunallagen, lokalisering av hjälpmedelscentral (Jll 411/2003) Kammarrätten har förelagt Jämtlands läns landsting att yttra sig över ett överklagande av Länsrättens dom den 22 oktober 2004 i mål nr , om lokalisering av hjälpmedelscentralen. Ett förslag till yttrande har upprättats inom sekretariatet. Jämtlands läns landsting yttrar sig i enlighet med upprättat förslag. PROTOKOLLSANTECKNING Bernt Söderman antecknar till protokollet: Utöver vad som sägs nedan hänvisar jag också till den protokollsanteckning som gjordes i samband med yttrandet till Länsrätten och som jag förutsätter också följer med handlingarna till Kammarrätten. I domskälen anger Tingsrätten; varvid landstinget givetvis bör hålla sig inom ramen för god förvaltningssed och i övrigt iaktta för demokratin viktiga prinicper vad gäller redovisningen av erforderliga underlag. Ärendet rör ett uppdrag som landstingsfullmäktige ger till landstingsstyrelsen, där styrelsen i första hand skall undersöka möjligheterna att hitta en extern lokal till hjälpmedelscentralen. Detta helt i linje med den fastighetspolicy som finns i landstinget. Åtta dagar före styrelsens sammanträde lämnar den externe fastighetsägaren i samförstånd med landstingsdirektören in en offert till landstinget, adresserad till styrelsen. Offerten var klart intressant ur ekonomisk synpunkt. Men offerten diariefördes inte förrän efter styrelsens möte offerten presenterades aldrig för styrelsen före beslut tjänstemännen informerade inte styrelsen att det fanns en offert Dvs har Länsrätten fått felaktig information! Och offertens innehåll förblev okänt.

10 10 (13) Jag anser att detta klart strider mot vad Länsrätten säger i sina domskäl angående att iaktta för demokratin viktiga principer vad gäller redovisning av erforderligt underlag. 116 Ändrad arbetsfördelning med anledning av föräldraledighet (LS 733/2005) Landstingsstyrelsens ordförande kommer att vara föräldraledig på 25 % under tiden Motsvarande tid och arbetsuppgifter bör under ledigheten överföras till annan förtroendevald i styrelsen. Ersättningen regleras genom utökning av det fasta styrelsearvodet. Arbetsuppgifterna fördelas i samråd mellan berörda personer. Bengt Bergqvists styrelsearvode utökas från 15 % till 30 %. Karin Paulssons styrelsearvode utökas från 15 % till 25 %. Förändringarna gäller tiden I beslutet deltar ej Bengt Bergqvist och Karin Paulsson. 117 Attesträtt för landstingsdirektör (LS 562/2005) Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj 2005, 57, att förordna Karin Strandberg-Nöjd som t f landstingsdirektör under tiden och Göran Rydqvist som t f biträdande landstingsdirektör under samma tid. Styrelsen har vid sitt sammanträde den 22 juni 2005, 94, gett landstingsdirektören i uppdrag att, med anledning av revisionsrapport och redovisad utredning om avtalet med Lotscenter och tillämpningen av det, göra en översyn, åtgärda uppenbara brister och lämna förslag avseende relation mellan landstingdirektör och politisk ledning, beställarkompetens, bl a avseende avtalsreglering, regelverk för anslagsdisposition samt ärendeberedning. Uppdraget skall återrapporteras vid styrelsens septembersammanträde. Enligt landstingets attest- och utbetalningsreglemente skall förvaltningschef årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Vid förändringar under året skall nya attestanter utses.

11 11 (13) Landstingsdirektörens attesträtt är inte omnämnd i reglementet varför styrelsen måste besluta om det. Utseende av beslutsattestanter är en del av förhållandet mellan landstingsdirektören och politisk ledning och utgör därmed en del av ovannämnda uppdrag. Detta kan inta avvakta till septembersammanträdet, utan attesträtten måste regleras snarast. Tillförordnade landstingsdirektören och tillförordnande biträdande landstingsdirektören utses till beslutsattestanter och ersättare i enlighet med utarbetade förteckningar som avser kostnadsställena landstingsdirektör, ekonomistab, informationsstab, personalstab, processorganisation, programansvariga för närvård och specialistvård samt sekretariatet. Beslutet avser tiden från och med det att de förordnades på sina tjänster. 118 Deltagande i Arbetsseminarium om gemensam regional aktör Mona Nyberg (s) Bo Danielsson (v) Jan-Olof Andersson (m) Jan-Olof Dahlin (mp) utses av landstingsstyrelsen att delta i rubricerade seminarium med ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 119 Anmälan av inkomna och utsända handlingar (LS 52/2005) Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

12 12 (13) 120 Landstingsdirektörens anmälan av beslut i enlighet med landstingsstyrelsens delegationsordning (LS 51/2005) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärende till landstingsfullmäktige 121 Svar på motion från Jonny Springe och Christer Åkerlind (båda s) om upphandling av varor och tjänster (Jll LS/652/2004) Jonny Springe och Christer Åkerlind föreslår i en motion att landstinget vid all upphandling av varor och tjänster kräver gällande branchkollektivavtal eller direkt likvärdiga anställningsvillkor för ej svenska företag och organisationer. Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige vid sammanträdet , 69. Fullmäktige har beslutat om återremiss då handläggaren inte beaktat att det är fullt möjligt att ta miljö- och sociala hänsyn i det nya EU-direktivet. Ärendet har därefter kompletterats med ytterligare fakta. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen avslås. YRKANDE Nina Fållbäck-Svenson yrkar: Jag yrkar att ärendet återremitteras. Beredningen av ärendet bör då beakta det beslut som fattats i Stockholms läns landsting, som är i enlighet med motionens intentioner. Vidare bör en redovisning av Svenska kommunförbundets rekommendationer i frågan finnas med.

13 13 (13) PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta antaget. Motionen återremitteras.

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Personalpolitiska delegationen Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön kl 08.30-15.00 Beslutande Icke beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson (v)

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Styrelsens sammanträdesrum, Landstingshuset, Östersund klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Axelsson Gun-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-09-16 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Olofsson Anders Lindman Björn Johansson David Oskarsson Olov Englund Runar Abramsson Mikael Norlander Göte

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen Umeå kommun, kl 09.30-12.00 ande Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan, ordf Christer Lindvall,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 augusti 2006 kl 14.45-16.00 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) 1 (16) Plats och tid Konferensrum plan 3, Landstingshuset, Östersund den 12 mars 2008 kl 13.00-15.00 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Lena Bäckelin Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Landstingshuset, hus 2, Kyrkgatan 12 Östersund, plan 2, 2008-08-26 kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Karen Moe Jönsson (s) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Eija Dibba (v)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers 1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)

Läs mer

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2006-11-20 Dnr CK 2006-0253 STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-28 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:00-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Beredningen för folkhälsa.livsmiljö och kultur Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Mitthörnet, Landstingshuset Frösön kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) ordf Ulla Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18)

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18) 2009-01-28 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Kinna, kl 09.00-11.45, paus 10.00-10.15 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Erik Eriksson,

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2003-08-27 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingshuset Frösön, kl 09.00-14.00 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Carl-Arne Åhlin (s) Ulla Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119 Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) Plats och tid: Familjecentralen på Pilgården, kl. 13.15 16.00 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annica Blomgren (s) Johnny Berg (s) Rurik Norrman (s) Ingvar

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Beslutande Sören Carlsson Catharina Fredriksson Martti Hyvönen Anders Löfstedt Birgit Fredriksson Ivan Abrahamsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 PROTOKOLL 1 (9) 82-94, 1 bilaga Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.00-11.50 Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande Nicklas Sandström, (M), vice ordförande Helen Forsberg,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015)

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015) Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2016-01-15 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post:helge.jonsson@regionjh.se Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-23 97 (104) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 23 november 2015, kl. 08.00-08.45 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Robert Davidsson (C) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset i Norberg, kl 13.15-16.30 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS Folkhälsorådet 2015-02-12 1 Plats och tid Kommunhuset i Vara, 12 februari 2015, klockan 08.30-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS Thore Agneta Svenson Edvardsson (M),

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 1(21) Plats och tid, aulan, kl. 08.00 Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland Karin Olovsson, Arbetsmedlingen

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland Karin Olovsson, Arbetsmedlingen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping, kl 13.00 15.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Agneta Bode (S), Arboga kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Samrehabnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Samrehabnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Tid Fredag 30 januari 2015, kl. 13.00 16:10 Plats Konferensrum plan 4 SÄS Skene lasarett Beslutande Claes Redberg, ersätts av Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen Göran

Läs mer