Sekreterare: Paragrafer: Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Henrik Oretorp (C) , 294 Mikaela Waltersson (M) Michael Svensson (S) Dag Hultefors (M) Ann-Charlotte Westlund (M) Bertil Andersson (S) Tove Bergman (MP) Anna-Karin Malmkvist (S) Ramesh Chibba (KD) , 294 Claes Holmqvist (S) Jenny Axelsson (C) Mariann Norell (V) Charlotte Olesen Rosén (S) Tony Stané (S) Anna-Lena Cumtell (KD) Johan Rydén (M), Inger Larsson (FP), Roger Orwén (MP), Pernilla Thornberg Berner ( 281), Anna Lindskog ( 281), Stefan Almér ( 281), Christina Nillius ( 281), kommunchef Fredrik Geijer samt kommunsekreterare Mikael Petersson Anders Rosén Rådhuset Sekreterare: Paragrafer: Mikael Petersson Ordföranden: Carl Fredrik Graf Justerande:. Anders Rosén ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsen : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Victoria Sorling

2 Kommunstyrelsen (21) KS 279 Val av justerare Kommunstyrelsen beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.

3 Kommunstyrelsen (21) KS 280 Godkännande av dagordning 1. Information angående översiktsplanen tillförs dagordningen. 2. Föreliggande förslag till dagordning godkänns efter revidering. Föreligger förslag till dagordning. Information angående översiktsplanen föreslås tillföras dagordningen.

4 Kommunstyrelsen (21) KS 281 KS 2012/0036 Kommunstyrelsens Folkhälsoråd Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna. har initierats av Folkhälsorådet i syfte att informera Kommunstyrelsen om rådets arbete och inriktning inför Beredningen har skett via Folkhälsorådet och Utvecklingsavdelningen. Folkhälsoberedningen (nuvarande folkhälsorådet) i Halmstads kommun bildades 2002 utifrån ett beslut i Kommunstyrelsen. För att kontinuerligt kunna arbeta med folkhälsofrågorna diskuterades samarbetsformerna och beslut togs att fastställa en samverkansorganisation mellan kommunen och dåvarande primärvård i Halmstad. Folkhälsorådet verkar utifrån följande inriktningar: Samarbete med folkhälsopolicyn som utgångspunkt. Dra nytta av varandras studier och annan statistik som är gemensam. Folkhälsoberedningen ska inte utföra, utan lyfta fram goda idéer, samordna och driva fram förslag. Ett resultat av folkhälsorådets initiativ är det generella föräldrastödsarbetet. Prioritering för folkhälsorådet under 2013 är inriktat på barn och unga utifrån de prioriterade områdena skillnader i folkhälsa, psykisk hälsa, alkohol och tobak samt fysisk aktivitet och goda matvanor. s beredning har beretts av stadskontorets utvecklingsavdelning och inom Folkhälsorådet. Samverkan med representanter från Region Halland och dess lokala nämnd för Halmstad.

5 Kommunstyrelsen (21) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna. sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

6 Kommunstyrelsen (21) KS 282 KS 2011/0516 Förslag till fråga för invånardeltagande 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta framtagandet av riktlinjerna för måltidsverksamheten inom måltidsutredningen som en fråga för invånardeltagande. 2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för projektet belastar objekt I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2011 framgår det att planera ett systematiskt invånardeltagande under Bedömningen och framtagande av frågeställning har reglerats och utgått från det fastställda arbetssättet för systematiskt invånardeltagande. Utifrån det fastslagna arbetssättet bedömer stadskontoret att måltidsutredningen är den mest lämpande frågan för ett systematiskt invånardeltagande inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under Stadskontoret gör denna bedömning utifrån att måltidsutredningen är en fråga som är aktuell i den politiska beslutsprocessen samt att måltidsutredning passar bäst utifrån de frågeställningar som tas upp för ett systematiskt invånardeltagande. För att kunna genomföra insatserna i invånardeltagandet krävs det ekonomiska resurser. Stadskontoret bedömer en beräknad kostnad på 6000 kr som föreslås tas inom kommunstyrelsens objekt, 2127, demokratiutveckling. Stadskontoret föreslår att riktlinjerna för måltidsverksamheten inom måltidsutredningen antas som en fråga för invånardeltagande under s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 150. Inom stadskontoret har ärendet beretts av utvecklingsavdelningen i konsultation med avdelningen för ledning och stöd samt avdelningen för ekonomi och styrning

7 Kommunstyrelsen (21) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta framtagandet av riktlinjerna för måltidsverksamheten inom måltidsutredningen som en fråga för invånardeltagande. 2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för projektet belastar objekt sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

8 Kommunstyrelsen (21) KS 283 KS 2011/0157 Uppföljning av samverkansavtalet med polisen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av samverkansavtalet med Polisen Kommunstyrelsen tecknade i februari 2012 ett samverkansavtal med polismyndigheten i Halland. Samtidigt så beslutades att avtalet skulle följas upp två gånger per år. Vid uppföljningen i juli 2012 så följer arbetet den angivna tidplanen. Uppföljningen har gjorts i samverkan mellan Halmstad kommun och Polisen. s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 147. Uppföljningen har handlagts av stadskontoret, utvecklingsavdelningen. Uppföljningen har gjorts i samverkan med Polismyndigheten i Halland, Peter Öhrn. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av samverkansavtalet med Polisen sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

9 Kommunstyrelsen (21) KS 284 KS 2012/0479 Årets entreprenörspris Kommunstyrelsen ställer sig bakom juryns förslag till årets entreprenör Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden Carl-Fredrik Graf (M) i uppdrag att dela ut priset för årets entreprenör enligt juryns förslag på Galan den 2 november Årets entreprenör i Halmstads kommun skall utses för år Ordföranden (M) föredrar ärendet. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom juryns förslag till årets entreprenör Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden Carl-Fredrik Graf (M) i uppdrag att dela ut priset för årets entreprenör enligt juryns förslag på Galan den 2 november sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

10 Kommunstyrelsen (21) KS 285 KS 2007/0294 Avbrytande av arbete med Fördjupad översiktsplan för staden 1. Kommunstyrelsen beslutar att avbryta arbetet med Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att inarbeta förslaget till Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad 2030 i det pågående arbetet med den kommunomfattande Översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade att ge dåvarande stadskontoret i uppdrag att göra en fördjupad översiktsplan för staden. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle den fördjupade översiktsplanen ha varit antagen Då beslutet om att ta fram Översiktsplan 2013 fattades, var planen fortfarande att det skulle föreligga en antagen fördjupning för staden innan den kommunomfattande översiktsplanen skickas på samrådsremiss. I nuläget bedömer samhällsbyggnadskontoret att det lämpligaste vore att avbryta arbetet med fördjupningen för staden och inarbeta materialet i den kommunomfattande översiktsplanen. Remissinstanser och de som under samrådstiden lämnat skriftliga synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för staden underrättas om beslutet. s beredning Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 183. Samhällsbyggnadskontoret har berett ärendet. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avbryta arbetet med Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att inarbeta förslaget till Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad 2030 i det pågående arbetet med den kommunomfattande Översiktsplan 2013.

11 Kommunstyrelsen (21) sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

12 Kommunstyrelsen (21) KS 286 KS 2012/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Med hänsyn till kommunstyrelsens delegation anmäles följande beslut; 1. Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av förvaltningschef avseende visstidsanställning av kommunikatör. 2. Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av avdelningschef avseende tillsvidareanställning av exploateringsingenjör och visstidsanställning av projektassistent. 3. Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av avdelningschef avseende överenskommelse om fastighetsbildning och fastighetsreglering. 4. Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av enhetschef avseende försäljning av tomter och bostadsrätt. 5. Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av exploateringsingenjör avseende fastighetsreglering, fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt och markavtal-medgivande för elkabel.

13 Kommunstyrelsen (21) KS 287 KS 2012/0184 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelse, nämnder och bolag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Ronny Ledström (SD) föreslår i en motion att insynsplatser (i kommunallagen kallad närvarorätt) ska införas i kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och bolag för de partier som inte redan är representerade. Motionären menar att insynsplatser är en fråga om transparens, demokrati och respekt för de väljare som röstat på partier som inte tagit sig in i alla styrelser, bolag och nämnder. Därför yrkar motionären på att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges rätt till närvaro i Halmstads kommuns kommunstyrelse, nämnder och bolag. Insynsplatserna ska ej vara arvoderade. s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 140. Kommunstyrelsen beslutar att inte remittera motionen. har beretts av stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd. I behandlingen av ärendet har kommunjurist konsulterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag.

14 Kommunstyrelsen (21) KS 288 KS 2012/0284 Svar på motion om traditionella skolavslutningar Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ronny Ledström (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att alla kommunala skolor i Halmstads kommun ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar. Barn- och ungdomsnämnden har behandlat motionen och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige följer barn- och ungdomsnämndens förslag. s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 142. Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd, har handlagt ärendet. Motionen remitterats av kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden som inkommit med yttrande (bilaga 1). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

15 Kommunstyrelsen (21) KS 289 KS 2012/0310 Svar på motion om gratis parkering i Halmstad centrum Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen redan besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer för parkering i Halmstads kommun. En motion om gratis parkering i Halmstads centrum har inkommit till kommunfullmäktige från Ronny Ledström (SD). Motionären vill att kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att dels på prov införa tidsbegränsad gratis parkering i centrala delar av Halmstad, dels utforma detaljerna kring införandet av gratis parkering i Halmstads centrum. Ett arbete pågår för närvarande med att ta fram riktlinjer för parkering i Halmstad som beaktar de syften motionären framställer i sitt yrkande att underlätta handeln i Halmstads centrum. Stadskontoret bedömer att olika parkeringsfrågor kommer att belysas i detta sammanhang varför kommunfullmäktige föreslås anse motionen redan besvarad. s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 141. Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd, har handlagt ärendet. Kommunstyrelsen har valt att inte remittera ärendet med hänvisning till det pågående arbetet avseende riktlinjer för parkering i Halmstads kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen redan besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer för parkering i Halmstads kommun. sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

16 Kommunstyrelsen (21) KS 290 KS 2012/0427 Uppsägning av avtal med Civilförsvarsförbundet Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till räddningsnämnden för yttrande. Räddningschefen har initierat frågan att säga upp avtalet mellan Halmstads kommun och Halmstads Civilförsvarsförening som administreras genom räddningsnämndens budget. Civilförsvarsförbundet har inte längre den roll som var aktuell då kommunens samarbetsavtal med organisationen ingicks. Föreningen har idag ingen uppgift i räddningstjänstens arbete och inte heller i Halmstads kommuns krisorganisation. Stadskontoret bedömer att räddningschefens önskemål av att Halmstads kommun säger upp avtalet med Civilförsvarsförbundet är motiverat. s beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott , 139. Stadskontortet, avdelningen för ledningsstöd, har handlagt ärendet. Räddningschefen har diskuterat frågan med räddningsnämndens presidium. Något formellt beslut från nämnden finns inte i frågan. Civilförsvarsförbundet har via e-post fått information om att ärendet har aktualiserats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att säga upp samverkansavtalet mellan Halmstads kommun och Halmstads Civilförsvarsförening från och med

17 Kommunstyrelsen (21) Yrkande Ordföranden (M) yrkar att ärendet remitteras till räddningsnämnden för yttrande. sgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens (M) förslag.

18 Kommunstyrelsen (21) KS 291 KS 2012/0035 Ordförandens/kommunchefens information Kommunstyrelsen informeras om ett kommande ärende angående ett efterställt lån till HBK. Kommunchefen informerar om chefskapet på byggnadskontoret. Kommunchefen informerar om rekryteringen av chef till barn- och ungdomsförvaltningen.

19 Kommunstyrelsen (21) KS 292 KS 2012/0035 Entreprenörsregionens information På entreprenörsregionens sammanträde den 1 november ska förändringar och ev. utveckling av samverkan diskuteras.

20 Kommunstyrelsen (21) KS 293 KS 2012/0035 Kommunberedningen information Nästa sammanträde är den 31 oktober i Kungsbacka.

21 Kommunstyrelsen (21) KS 294 KS 2010/0369 Översiktsplan 2013 för Halmstads kommun - information Kommunstyrelsen får en lägesrapport angående arbetet med översiktsplan 2013 för Halmstads kommun. Kommunstyrelsen ställer sig bakom tidplanen för arbetet.

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer